TartalomElõzõKövetkezõ

DR. VASTAGH PÁL (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselõtársaim! Röviden és tömören szeretném ismertetni a Szocialista Párt álláspontját a népszavazás kiírását tartalmazó országgyûlési határozattal, illetõleg az ennek kapcsán beterjesztett törvénymódosító javaslatokkal kapcsolatosan. Álláspontunk lényegét az adja, hogy az Országgyûlésnek olyan határozatot kell elfogadnia a népszavazás kiírásáról, amely optimális kereteket és feltételeket teremthet a népszavazás eredményes lebonyolításához. Ebben a tekintetben három összefüggõ feltételre szeretném felhívni a figyelmüket. Az eredményes lebonyolítás egyik alapvetõ kelléke a jól megválasztott idõpont. Másodszor a világosan és egyértelmûen megfogalmazott kérdés, amely az állampolgárok döntõ többsége számára egyértelmûvé teszi, hogy miben kell kifejezni akaratukat. Harmadszor: fontosnak tartjuk és az elõzõ kettõvel egybekapcsolódónak tekintjük azokat az eljárási szabályokat, garanciális szabályokat, amelyek a népszavazás lebonyolításának aktusát jogilag megalapozottá teszik, és széles körû biztosítékokat tartalmaznak a lebonyolítás sikeressége érdekében. Amikor a népszavazás lehetõsége az Országgyûlésen felvetõdött, akkor számunkra igen megnyugtató módon maga a miniszterelnök úr is nyilatkozott - június 19-én valamennyien hallhattuk - miszerint a népszavazásra késõbb kell hogy sor kerüljön. Ennek a véleménynek adott hangot a Magyar Demokrata Fórum frakciójának vezetõje is egy hét múlva, június 25-én, amikor részletesen taglalta, miért elhamarkodott a népszavazás július 14-re történõ kitûzése. Következtetésében eljutott annak a megállapításáig - hadd idézzem: +Farizeus álláspontnak tartjuk azt, hogy tûzzünk ki egy népszavazást, de lehetõleg úgy, hogy biztos, hogy az emberek ne menjenek el szavazni." Mi ezzel az állásponttal maximálisan egyetértünk, ugyanakkor nem látunk a körülményekben olyan mértékû változást, hogy ami július 14-re igaz, az más lenne július 30-ra. (Taps.) Ezért - az idõpont tekintetében - bár tudjuk, hogy jogilag többféle értelmezésre nyílik lehetõség, mi is arra az álláspontra helyezkedtünk, hogy kapcsolódjon össze a népszavazás a helyhatósági választásokkal olyan értelemben is, hogy ez elõ is segíthet társadalmi és állampolgári aktivitást a szavazáson történõ megjelenés szempontjából. Nem biztos, hogy annak fékezõ hatása lehet a helyhatósági választások szempontjából. Való igaz, hogy a hatályos törvény, melynek módosítására készül a tisztelt Ház, azt a rendelkezést tartalmazza, miszerint egy értelmezés alapján a népszavazás nem tûzhetõ ki a helyhatósági választásokkal egy idõben. Ugyanakkor az elõttünk szereplõ, a helyhatósági választásokról szóló törvényjavaslat 13. szakaszának 2. bekezdésében foglaltak valószínûsítik, hogy ilyen megoldás mégis elképzelhetõ. Meggyõzõdésem, hogy ez értelmezés kérdése: feloldható és megtalálható az optimális mód, mely politikailag és gazdaságilag is elfogadható idõpontban rögzíti a népszavazást. A második fontos kérdés, melyet kiemelendõnek és kiemelkedõnek tekintünk: a kérdés pontos meghatározása. Ez rendkívül fontos az állampolgárok számára. Nem lehet úgy kérdést feltenni, hogy kétség maradjon a kérdés lényege, valódi célja szempontjából. Ezért a módosító indítványunkban pontosabbá kívánjuk tenni a kérdést, melyet az országgyûlési határozattervezet tartalmaz. Harmadsorban fontosnak tekintjük azt, hogy garanciális szabályok biztosítsák, hogy az állampolgárok megfelelõ módon informálódjanak a népszavazás idõpontjáról, helyérõl, módjáról. Lehetõséget kapjanak azok az állampolgárok, akik nem az állandó lakhelyükön tartózkodnak. Miután országos jellegû kérdésrõl van szó, meg kell találni annak az eljárási eszközeit, hogy részt vehessenek a népszavazáson. Tehát összegezve álláspontunkat: mi egy eredményes népszavazást biztosító országgyûlési határozat kialakítása mellett vagyunk, ezt célozzák módosító javaslataink a holnapi részletes vitában, és kér-jük az Országgyûlést, hogy egy optimális és eredményre vezetõ határozatot fogadjon el. (Taps a bal oldalon.)

Homepage