Antall József Tartalom Elõzõ Következõ

ANTALL JÓZSEF, miniszterelnök: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Hölgyeim és Uraim! Elnézésüket kérem, hogy soron kívül szólok, azonban néhány perc múlva el kell mennem: az egyhetes németországi és franciaországi útra indulok. A vitát és az egész szavazási kérdést természetesen figyelemmel kísérve, a sajtóban néhány nyilatkozatomat közvetlenül vagy pedig más helyen elmondott szavaimat idézték. Nem kívánok részletekbe bocsátkozni, nem kívánok semmiféle szónoki fordulattal élni, úgy gondolom azonban, hogy a kialakult jogi és politikai helyzetben állást kell foglalni. Az egyik: megítélésem szerint helyes volna, hogyha a helyhatósági választásokat minél elõbb megtartanánk... (Taps a jobb oldalon és középen, szórványos taps a bal oldalon. Közbeszólás: Így van!) ... Az országgyûlés meghosszabbította a tanácsok megbízatását szeptember 23-ig, ami egy vasárnap. Indokoltnak tartanám, hogy szeptember 23-án megtartsuk a helyhatósági választásokat. Hangsúlyozni szeretném: a köztársasági elnök úrnak teljes jogkörében állt a helyhatósági választásokat szeptember 14-re... (közbeszólás: október!)... október 14-re kiírni. Ezt szeretném ismételten leszögezni: nincs miniszterelnöki ellenjegyzéshez kötve, tiszteletben is kell tartanunk ez irányú döntését. Mégis, a köztársasági elnök urat annak megfontolására kell kérnem, hogy szeptember 23-ára módosítsa ezt a napot, a helyhatósági választások napját. Egyrészt addig tart a tanácsok megbízatása, másrészt az ország alapvetõ érdeke, hogy minél elõbb bekövetkezzen a legkisebb faluban is a rendszerváltozás... (taps a jobb oldalon.)..., minél elõbb érezzék, hogy megtörtént a személycsere, megtörtént az új politikai rendszer bevezetése. Nem lehet úgy kormányozni, hogy lényegében hónapokon keresztül a kormányzattól eltérõ választási eredmény, illetve választási rendszer alapján mûködõ helyhatóságok legyenek. Éppen ezért mi fontosnak tartjuk, hogy ez a szükségszerûen elõállott állapot minél inkább lerövidüljön. Ezért javasoljuk azt, hogy a köztársasági elnök úr fontolja meg. Természetesen, ha az elnök úr nem tudja megfontolni a javaslatunkat, kénytelenek vagyunk tudomásul venni. Ez az egyik. A másik kérdés: ugyanúgy kötelesek vagyunk megtartani a törvényeket, akkor is, ha rossz törvénynek, elhibázottnak tartjuk abban a formában, ahogy a népszavazási törvényt annak idején elkészítették. Ezt több jel és több megjegyzés igazolhatja, szakértõktõl éppen úgy, mint laikusoktól. Ennek ellenére a százezer aláírást meghaladó elõterjesztést nekünk tudomásul kell vennünk, tudomásul is vesszük. Úgy gondoljuk, hogy a helyhatósági választásokat követõen, a jogszabályban elõírtak szerint ezt decemberben meg lehet tartani. Tartsa meg az ország - miután nincs más választásunk - ezt a népszavazást! Addig a köztársasági elnök úr - ideiglenes jelleggel ugyan, de - kapjon felhatalmazást teljes elnöki jogkör gyakorlására. Hogy mi lesz a decemberi népszavazás eredménye, érvényes lesz-e, és ha érvényes lesz, utána milyen döntés születik, ezt tiszteletben fogjuk akkor is tartani. Úgy gondoljuk, hogy most, amikor a kormányzás elõtt a legnehezebb feladatok állnak, amikor folyamatosan érnek bennünket bírálatok, nem figyelembe véve azt, hogy néhány hét után a kormányzást milyen körülmények között kellett átvenni, és milyen körülmények között kell a legszükségesebb intézkedéseket elõkészíteni, a kormányzatot felállítani és megtenni mindazokat a lépéseket, amelyeket már megtettünk vagy pedig a közeljövõben teszünk meg, elõterjesztéseket, amelyeket megtettünk, az önkormányzati törvényjavaslatot is beterjesztjük. Mindaz, ami megtörtént, igazolja, hogy nem lenne célszerû, ha most ebben az idõszakban, ezekben a hetekben egy népszavazási kampány, egy népszavazás zavarná meg ezt az idõszakot. Ezért célszerûnek tartanánk, hogy erre most ne kerüljön sor, majd csak a helyhatósági választásokat követõen - de természetesen tiszteletbe tartva a törvény adta szükséghelyzetet. Ez azt jelenti, hogy mi tehát a decemberi népszavazást tudomásul vesszük, és addig javasoljuk az elmondottak figyelembevételét. Mindemellett többször kifejtettük, hogy indokolatlannak véltük jelenleg ezt a népszavazási kezdeményezést. Nem kívánok semmiféle személyeskedésbe semmiféle múltbeli dokumentumok idézgetésébe belekezdeni. Úgy gondolom hogy erre is bõven lehet feleletet találni. Mi tisztességgel kötöttük meg akkor a megállapodást, tisztességgel vettük tudomásul, hogy az Alkotmány módosításába bekerül egy olyan paragrafus, ami szerint, ha a köztársasági elnök megválasztására a parlamenti választás elõtt kerül sor, akkor az közvetlen választás útján történik. Mi egy ilyen alkotmánymódosítást fogadtunk el, és egy ilyen megállapodást írtunk alá 1989 szeptemberében. Miután ezt az akkori népszavazás megsemmisítette, elõállt az a helyzet, aminek következtében a Parlament által történõ elnökválasztás intézménye maradt az Alkotmányban. Mi nem értettünk egyet azzal a döntéssel, és nem volt része a politikai megállapodásnak amikor Király Zoltán független képviselõ az elõzõ paragrafus utolsó idõszakában a közvetlen választásra vonatkozó javaslatot megtette, és az akkori országgyûlés elfogadta. Szeretném azonban azt is hangsúlyozni, ha a magyar nép úgy dönt - és ez a joga természetesen megvan -, hogy közvetlenül fog választani, akkor tudomásul fogjuk venni, hogy a közvetlen elnökválasztás mellett van, de a közvetlen elnökválasztás mellett történõ döntését az elmondottak alapján javasoljuk, és hogyha lehetséges volt az elmúlt idõszakban az államfõ kérdését az eddigi formában megoldani, akkor ennek megerõsítésével, a teljes elnöki jogkör gyakorlásával meg lehet az elkövetkezõ hónapokban is oldani. Úgy gondolom, Magyarország kormányzása gazdasági és egyéb prolémánk megoldása szempontjából is és az ország politikai átalakulása igazgatása szempontjából elsõrendû kérdés ma a helyhatósági választások mielõbbi megtartása azért, hogy valóban legyen átfogó közigazgatása, átfogó önkormányzáson alapuló igazgatása Magyarországnak, és végre a rendszerváltozás az egész országban érvényesülhessen. Ennél többet nem kívánok mondani. Kérem az Országgyûlést vegye figyelembe! Elnézésüket kérem hogy többet nem tudok jelenleg ehhez hozzátenni, és nem is tudom megvárni e a vita válaszát, mert indulnom kell. Nagyon köszönöm a türelmüket, hogy meghallgattak. (Általános taps.)

Eleje Homepage