Szabad György

Szabad György

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
634

Választások

Választási körzet-tól-ig
Országos lista1994.06.28.
Budapest területi lista1990.05.02.1994.06.27.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
Néppárt-MDNPfrakcióvez. h.1997.02.24.
Néppárt-MDNPtag1996.03.11.1997.02.23.
MDFtag1994.06.28.1996.03.10.
MDFtag1990.05.02.1994.06.27.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
Kulturális(al)Tag1995.11.07.1996.04.15.
AlkotmányügyiTag1994.06.28.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaEötvös Lóránd Tudományegyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
angolalapfokú
németalapfokú

Életrajz

Szabad György (MDNP) - MDF országos lista

1924. augusztus 4-én született Aradon (Arad, Románia).
Amint maga fogalmazta: magyarnak született a trianoni
döntés nyomán Romániába frissen bekebelezett földön,
évszázados hazai gyökerekkel bíró zsidó vallású család
tagjának született az antiszemitizmus felívelése idején,
és polgárnak e létforma fenyegetetté válása küszöbén.
Édesapja, aki felváltva kereskedelmi, illetve gyáripari
tevékenységet folytatott, szülõfalujának Magyarországhoz
tartozására hivatkozva aradi lakosként is fenntartotta
magyar állampolgárságát. Ez a román hatóságokkal megújuló
konfliktusokhoz, majd súlyos egészségkárosodást okozó
vasgárdista-inzultushoz vezetett; végül a család 1932-ben
áttelepült Magyarországra. A zsidótörvények új válságot
nyitottak apja életében, és 1941-ben öngyilkos lett. Ezt
követõen a minden nehézség közepette helytálló édesanya,
Blantz Erzsébet jelentette a támaszt a félárva fiúnak és
nõvérének.
A serdülõ fiú az Aradon 1930-ban megkezdett, majd
Marosvásárhelyt és Kolozsvárott folytatott elemi iskolai
tanulmányait Budapesten fejezte be, s ugyanitt
érettségizett 1942-ben. Miután továbbtanulási kérelme a
numerus claususra hivatkozva elutasításban részesült,
másfél éven át kertésztanoncként dolgozott, mígnem 1944
tavaszán, a német megszállást követõen elõbb
kényszermunkára, majd katonai munkaszolgálatra hívták be.
Erdõirtóként, aratómunkásként, vasútépítõként,
romeltakarítóként dolgozott; 1944. október 15-én
megszökött a 107/302. sz. századtól. Egy önfeláldozó
családtag segítségével sikerült átvészelnie a
vészkorszakot. Amint megnyílt a demokratikus magyar
hadsereg toborzóirodája, önként jelentkezett, de
behívására nem került sor. Még 1945. januárban belépett a
Független Kisgazdapártba; a budapesti V. kerületi
szervezetben tevékenykedett, 1946 tavaszáig, Sulyok Dezsõ
kizárásáig volt a párt tagja. 1945 elején orosz katonák
"munkára" vitték. A hadifogságba hurcolással fenyegetõ
helyzetbõl sikerült megszöknie.
A Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán
1945-ben megkezdett egyetemi tanulmányait 1950-ben
történész-levéltárosként fejezte be. Elsõ felesége, Szegõ
Judit deportálásban elpusztult családtagjaitól szõlõt és
gyümölcsöst örökölt, amit 1948-ra sikerült olyan
állapotba hozniuk, hogy a Földmûvelésügyi Minisztérium
mintagazdasággá nyilvánította. Alig egy év múltán neve
kuláklistára került, ami közvetlen elõzménye lett annak,
hogy rákényszerültek a gazdaság "önkéntes" felajánlására.
1949 õszén, egy külön tanfolyamot követõen a Magyar
Országos Levéltár gyakornoka, majd a diploma megszerzése
után levéltárosa lett. Folytatta kutatómunkáját, amit
Agrárszegénységünk és a magyar mezõgazdaság munkaerõ-
szükséglete 1849-1867 címû szakdolgozatával kezdett meg.
1951-1954 között tudományos továbbképzési ösztöndíjas
lett, áthelyezve az Országos Levéltárból - kérése
ellenére - az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karára. A kandidátusi fokozatot 1955-
ben nyerte el a tatai és gesztesi Eszterházy-uradalom
történetével foglalkozó monográfiájával. 1954-ben
adjunktussá, 1956-ban docenssé, 1970-ben egyetemi tanárrá
nevezték ki az új- és legújabb kori magyar történeti
tanszékre.
1956-ban a Bölcsészettudományi Kar Forradalmi
Bizottságának, illetve a Történészek Forradalmi
Bizottságának a tagjává választották. Emiatt késõbb
zaklatásokban volt része, de eljárást nem indítottak
ellene. Míg 1956 elõtt kutatómunkája gazdaság- és
társadalomtörténeti súlypontú volt, a forradalom
leverését követõen a nemzeti és demokratikus törekvések
19. századi ötvözõdését helyezte vizsgálatai
középpontjába. Munkásságát többször is támadták,
különösen egy 1960 decemberében rendezett akadémiai
vitán, és 1969 õszén, amikor a Forradalom és kiegyezés
válaszútján 1860-1861 címû monográfiájával elnyerte a
tudományok doktora fokozatot. Számos könyve, tanulmánya
jelent meg magyarul és idegen nyelveken. 1982-ben a
Magyar Tudományos Akadémia levelezõ tagjává választotta.
1983 tavaszán tartotta székfoglalóját Magyarország önálló
államiságának kérdése a polgári átalakulás korában
címmel. Az MTA közgyûlésein elhangzott felszólalásai és
javaslatai többször is éles hivatalos bírálatban
részesültek.
A Magyar Történelmi Társulatnak 1947, az Agrártudományi
Egyesületnek és a Magyar Levéltárosok Egyesületének
megalakulásuk óta tagja. 1985-1990 között elnöke volt a
magyar-lengyel történész vegyes bizottságnak. 1982 óta
második házasságában él, felesége Suján Andrea tanárnõ.
Leányuk, Júlia 1984-ben született.
1987-ben felszólalt az elsõ lakiteleki tanácskozáson.
Szakítva 1946 óta megõrzött pártonkívüliségével, alapító
tagja, 1989 tavaszán elnökségi tagja lett a Magyar
Demokrata Fórumnak. Kezdettõl fogva részt vett az
Ellenzéki Kerekasztal munkájában és a Magyar Demokrata
Fórum egyik delegátusaként a háromoldalú politikai
egyeztetõ tárgyalásokon. Az MDF részérõl egyik aláírója
volt az alkotmányos fordulatot megalapozó 1989.
szeptember 18-i részmegállapodásnak. Az 1990. évi
országgyûlési választásokon pártja budapesti területi
listáján szerzett mandátumot. 1990. május 2-án az
Országgyûlés elsõ alelnökévé választották, és az államfõi
teendõket ellátó elnök helyett megbízták a házelnöki
teendõk ellátásával. 1990. augusztus 3-tól a ciklus
végéig az Országgyûlés választott elnöke volt.
Az 1994. évi országgyûlési választásokon a Magyar
Demokrata Fórum országos listájának negyedik helyérõl
jutott be ismét a parlamentbe. Az alkotmány- és
igazságügyi, továbbá 1995. november 7-tõl 1996. április
15-ig a kulturális és sajtó állandó bizottság tagja.
1996. március 4-én, a X. országos gyûlés után kilépett az
MDF-bõl, alapító tagja a Magyar Demokrata Néppártnak, az
új párt frakciójában folytatja képviselõi munkáját.
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 413. szoba.

Lezárva: 1996. május 6.

Eleje Honlap