Nyers Rezsõ

Nyers Rezsõ

Email: Nyers.Rezso@mkogy.hu

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
226

Választások

Választási körzet-tól-ig
Budapest területi lista1994.06.28.
Budapest területi lista1990.05.02.1994.06.27.
Bács-Kiskun megye 1. vk.1985.06.28.1990.05.01.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
MSZPtag1994.06.28.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
ÁSZ eln.jel.Alelnök1996.10.15.
SzámvevõszékiTag1994.06.28.
SzámvevõszékiAlelnök1992.10.13.1994.06.27.
VálasztásiElnök1990.05.03.1992.10.13.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaBudapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
angolfelsõfokú
oroszfelsõfokú

Életrajz

Nyers Rezsõ (MSZP) - Budapesti területi lista


1923. március 21-én született Budapesten. Édesapja, Nyers
Rezsõ (1898-1956) nyolc osztályt végzett. 1945 elõtt
lakatosként dolgozott különbözõ gépgyárakban, 1945 után a
Corvin Biztosító Intézet ügynöke, majd mozivezetõ a
Magyar Filmforgalmazó Vállalatnál. Megválasztották
Kispest polgármesterévé, s végül mint Budapest XIX.
kerületének a tanácselnöke ment nyugdíjba. Édesanyja,
Nagy Julianna (1899-1973) halálakor rokkantnyugdíjas
volt; hat elemi iskolai végzettségével elõbb a Kõbányai
Textilmûvekben, késõbb a Hungária Jaquard Szövõgyárban
dolgozott szövõnõként. Öccse, Gyula (1924)
vasesztergályos. 1946-ban vette feleségül Witz Ilona
történészt, tudományos kutatót, aki 1988-ban elhunyt.
Fia, Rezsõ (1947) közgazdász, banktisztviselõként
dolgozik.
Az elemi, majd a polgári iskolát Budapesten végezte.
Ezután egy évig kifutófiú volt, majd 1938-tól négy éven
át nyomdaipari szakiskolába járt. Közben a Cilcer és
Társa Könyvnyomdában, majd a vizsgák után, 1943-1945
között különbözõ nyomdákban betûszedõ. 1944-ben féléves
katonai kiképzésen vett részt. 1945-tõl egy évig a
Szociáldemokrata Párt kispesti szervezetének a
titkárhelyettese, majd 1946-tól a Népszava
kiadóhivatalánál tevékenykedett. 1947-1948 között az SZDP
Pest megyei és Pest környéki titkárhelyettese, majd
titkára. 1948 és 1949 márciusa között az SZDP Pest Megyei
Bizottságának a szervezõtitkára. A két munkáspárt
egyesítése után, 1949. áprilistól két éven át a Magyar
Dolgozók Pártja Központi Vezetõségének a politikai
munkatársa. 1951. május-szeptember között tartalékos
tiszti kiképzést kapott. 1951-ben a Belkereskedelmi
Minisztériumba került, három évig a zöldség- és
gyümölcsfõosztály vezetõjeként tevékenykedett. Közben
elvégezte a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetemet,
1956-ban szerzett diplomát. 1954-1956 között a
pártközpont egy többé-kevésbé politikai funkcióba
helyezte: a Szövosz elnökhelyettese lett. 1954-1956
között a Kossuth Akadémia levelezõ tagozatán törzstiszti
kiképzést kapott. 1956. július 30-tól október 31-ig
élelmiszer-ipari miniszter. Kormánytagsága megszûnte után
is ellátta a minisztérium vezetését. November 12-tõl
december 13-ig a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány
közellátási kormánybizottságának a vezetésével bízták
meg, majd 1957. január 13-ig a kormánybizottság elnöke
volt. 1957-ben a Szövosz elnökévé választották, tisztét
1960-ig töltötte be.
1960. januártól 16-tól 1962. november 27-ig a Münnich-
kormány, illetve a második Kádár-kormány
pénzügyminisztere. 1962-tõl tizenkét esztendõn át a
Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának a
titkára. Négy évig a politikai bizottság póttagja,
1967-1975 között a PB tagja, ugyanekkor a KB
gazdaságpolitikai bizottságának az elnöke, és a KB
közgazdasági munkaközösségének a vezetõje. Nevéhez
fûzõdik az új gazdasági mechanizmus kidolgozása. Az 1974.
márciusi KB-ülésen leváltották gazdaságpolitikai KB-
titkári posztjáról, majd 1975-ben, az MSZMP XI.
kongresszusán kihagyták a PB-bõl. A pártvezetésbõl a
politikai megmerevedés miatt, a gazdasági reform elleni
fellépés jegyében távolították el. Ezután az MTA
Közgazdaság-tudományi Intézetének az igazgatója lett,
1981-tõl hét éven át ugyanott tudományos tanácsadó. 1974
és 1981 között a KGST Tudományos Tanácsa magyar tagja.
1986-ban címzetes egyetemi tanárrá nevezték ki a MKKE-n.
1988. április 22. és december 15. között a
Minisztertanács Tanácsadó Testületében dolgozott.
1988. májusban, az országos pártértekezleten visszakerült
a szûkebb pártvezetésbe, ismét tagja lett a PB-nek, és a
párton belüli tanácsadói testületek rendszerének
kidolgozásáért felelõs bizottság vezetõjévé választották.
1988. november 24-tõl államminiszter, õ irányította a
gazdasági reformkoncepcióval kapcsolatos állami döntés-
elõkészítést. Emellett a Minisztertanács gazdasági
reformbizottságának (1989. júliusig: gazdaságirányítási
konzultatív bizottság) az elnöke. A KB 1989. júniusi
ülésén az MSZMP elnökévé választották, õ vezette a KB és
az MSZMP Politikai Intézõbizottságának az üléseit.
Államminiszteri tisztérõl 1989. június 27-én lemondott.
1989. szeptemberben az MSZMP nevében õ írta alá a
háromoldalú politikai egyeztetõ tárgyalásokon kötött
megállapodást. Az 1989. októberi átalakuló kongresszuson
a Magyar Szocialista Párt elnökévé választották, 1990.
januártól mint nyugdíjas töltötte be ezt a tisztséget.
1990. májusig az MSZP Országos Elnökségének a tagja, az
országos választmány elnöke. Az 1990. májusi
pártkongresszuson egyik tisztségre sem jelöltette magát.
Közgazdászként fõ kutatási területe a kelet-közép-európai
gazdasági együttmûködés és benne Magyarország helyzete,
valamint a magyar gazdaság 1945 utáni fejlõdésében a
ciklusok vizsgálata; öt önálló kötete és számos
tanulmánya, cikke jelent meg magyar és idegen nyelven.
Kutatási eredményei alapján 1980-ban az MTA IX. osztálya
tanácskozó tagjai sorába választotta. 1942 óta a Nyomdász
Szakszervezet tagja. 1958-ban belépett a Magyar
Közgazdasági Társaságba, 1983-1990 között a társaság
alelnöke volt. 1974-tõl az MTA Közgazdaság-tudományi
Bizottságának a tagja, 1980-tól elnöke. 1976. november
óta a Közgazdasági Szemle szerkesztõbizottságának az
elnöke. 1985-ben belépett a Magyar Politikatudományi
Társaságba.
Elsõ tudatos politikai fellépéseként filozófiai,
társadalomtudományi elõadásokat tartott a Nyomdász
Szakszervezetben. 1940-1948 között az SZDP, 1941-1942-ben
az Országos Ifjúsági Bizottság tagja. 1945-1948-ban a
Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom Országos Vezetõségében
tevékenykedett. Ugyanebben az idõszakban Kispest város
képviselõ-testületének a tagja. 1948-tól 1956-ig az MDP
soraiban található. 1948-1953 között Pest megye
országgyûlési képviselõje, s 1950-ig a megye
törvényhatósági bizottságában is dolgozott. 1948-ban az
MDP KV póttagjává választották, majd 1954-tõl két évig a
KV rendes tagja lett. 1956-ban átigazolt az MSZMP-be.
1957. februárban kooptálták a KB-ba, 1989-ig folyamatosan
tagja volt a testületnek. 1958 és 1971 között Bács-Kiskun
megye országgyûlési képviselõje volt. 1967-tõl 1975-ig az
Országgyûlés terv- és költségvetési bizottságának a
tagja. 1971-tõl tizenkilenc éven át a Bács-Kiskun megyei
1. sz. (Kecskemét) választókerületben volt képviselõ.
1980-1989 között az Országgyûlés kereskedelmi
bizottságának az elnöke. 1986-tól 1989-ig az MSZMP és a
Német Szociáldemokrata Párt közös parlamenti csoportjának
társelnöke, és az Országgyûlés reform ad hoc
bizottságának elnöke volt. Kezdettõl, 1986 májusától
támogatta a Fordulat és reform címû program kidolgozását.
Az 1987. decemberben életre hívott Új Márciusi Front
egyik alapítója, amiért akkor még pártfigyelmeztetésben
részesült.
Az 1990. évi országgyûlési választásokon az MSZP
budapesti területi listája vezetõjeként került be a
törvényhozásba. 1990. május 3-tól az Országgyûlés
választási és mandátumvizsgáló különbizottságának az
elnöke. 1992. október 13-án ezt a különbizottságot
összevonták a mentelmi és összeférhetetlenségi
különbizottsággal, tiszte megszûnt, ezután az akkor
alakult számvevõszéki különbizottság alelnöke volt.
Hitvallása szerint politikai pályájának legfontosabb
állomásai az 1966-1968-as gazdasági reformok
kezdeményezése és az MSZMP szocialista-szociáldemokrata
típusú párttá alakítása voltak. Humanista alapállású
szociáldemokratának tekinti magát. Az 1994. évi
országgyûlési választásokon az MSZP budapesti területi
listáján (4.) és az országos listán (12.) szerepelt,
mandátumát a területi listáról szerezte. Az Országgyûlés
számvevõszéki állandó bizottságának a tagja, és részt
vesz az Állami Számvevõszék elnökének jelölését szolgáló
ideiglenes bizottság munkájában. Az MSZP-frakció etikai
bizottságának az elnöke, és részt vesz a költségvetési,
pénzügyi és számvevõszéki munkacsoport tevékenységében
is.
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 331. szoba.

   Lezárva: 1996. december 20.


Eleje Honlap