Dr. Dornbach Alajos

Dr. Dornbach Alajos

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
413

Választások

Választási körzet-tól-ig
Budapest területi lista1994.06.28.
Budapest területi lista1990.05.02.1994.06.27.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
SZDSZtag1994.06.28.
SZDSZtag1990.05.02.1994.06.27.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
Alkotmányelõk.Tag1995.06.13.
AlkotmányügyiTag1995.02.14.
ÖnkormányzatiAlelnök1994.06.28.1995.02.13.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi doktorEötvös Lóránd Tudományegyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
angolalapfokú

Életrajz

Dornbach Alajos (SZDSZ) - Budapesti területi lista

1936. január 21-én született Ózdon (Borsod, Gömör és
Kishont vármegye). Apai nagyszülei sváb parasztok voltak,
akik még jól beszéltek németül. Nagyapja harangozó és
templomszolga, kis földön gazdálkodott, de mind az öt
gyermekét taníttatta. Édesapja, Dornbach Gyula (1911)
tanítóképzõt, majd zenetanárképzõt végzett; eredetileg
kántortanító, majd az iskolák államosítása után
általános iskolai tanító volt Szilvásváradon. 1964 óta
kántor, az utóbbi években, 1991-ig Budapesten, a Margit
körúti ferences templomban. Elkötelezett szociáldemokrata
volt, ezt jól össze tudta egyeztetni vallásosságával.
Anyai déd- és nagyszülei valamennyien felvidéki
vízimolnárok, falusi iparosok voltak. Az anyai nagyszülõk
is úgy vállalták gyermekeik taníttatását, hogy éppen csak
a megélhetéshez elegendõ vagyonnal rendelkeztek.
Édesanyja, Kisbenedek Sarolta (1913-1967) négy
gimnáziumot végzett, háztartásbeli volt. Két testvére
van: Gyula (1933) mérnök, Mária (1946) szerkesztõ,
mûfordító. 1972 óta házas, felesége, Zachár Zsófia
angol-magyar szakos tanár, fõszerkesztõ-helyettes a The
Hungarian Quarterly címû lapnál. Gyermekeik: Márton
(1973), 1991 óta egyetemi hallgató az USA-ban, és Borbála
(1975), õ az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanul.
Az elemi iskolát Sátán végezte. A gimnáziumot bátyjával
együtt az egri cisztercieknél kezdte, majd az államosítás
után különbözõ állami általános iskolák tanulója.
1950-1951-ben az egri papnevelõ intézetben
kisszeminarista. A tanév befejezése után a kecskeméti
Piarista Gimnázium növendéke lett, 1954-ben
érettségizett. Bölcsésznek készült, de adminisztratív
okokból átirányították a jogi fakultásra, így 1958-ban az
ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát.
Ekkor már határozott célja volt, hogy ügyvédként
dolgozzon. 1958 és 1964 között a Gyöngyösi Ügyvédi
Munkaközösség ügyvédjelöltje, a szakvizsga után, 1964-tõl
1974-ig ugyanott ügyvéd. 1974-tõl Budapesten a 23. sz.,
majd az 5. sz. ÜMK tagja lett. Elsõsorban a polgári jog
érdekelte, legszívesebben vagyonjogi-hagyatéki ügyeket
vállalt. Többek között Lengyel József írói hagyatékát
kezelte, és éveken át Károlyi Mihályné ügyvédje volt.
1956. október 23. után a budapesti egyetem jogi karán
forradalmi bizottsági tag, október 28-tól két napig
rendõr, majd nemzetõr volt. Bátyja a miskolci egyetem
diákparlamentjének egyik vezetõje lett, emiatt több mint
másfél éves börtönbüntetésre ítélték. Ô maga sem
kerülhette el a letartóztatást: 1959. november 13-tól
1960. január 13-ig vizsgálati fogságban tartották. Mivel
nem indítottak ellene eljárást, letartóztatásának nem
volt joghátránya, ám az ügyvédséghez szükséges
feddhetetlenségi bizonyítványt nem kapta meg; szabadulása
után néhány hónappal javasolták az ügyvédgyakornoki
névjegyzékbõl való törlését és munkahelyi elbocsátását.
Ez végül nem következett be, de az Ügyvédi Kamarába csak
1964 októberében léphetett be.
Az 1960-as évek elejétõl folyamatos baráti kapcsolatot
tartott az ötvenhatosok egy körével (Donáth Ferenc, Eörsi
István, Andorka Rudolf, Gáli József). Ügyvédként
kezdettõl fogva képviseletet vállalt kényesnek minõsített
politikai, munkaügyi és emberi jogi perekben. 1964-tõl, a
szervezõdõ demokratikus ellenzék - írók, mûvészek,
politikai másként gondolkodók - elsõ izgatási perének
sikeres lezárását követõen egyre gyakrabban kértek tõle
tanácsot és jogi védelmet. A Charta '77 tagjaival
szolidaritást vállaló nyilatkozat aláíróinak, a
Szegényeket Támogató Alap tagjainak és a szamizdatot
kiadóknak is ingyen vállalta a védelmét. 1983-ban a New-
York-i székhelyû Soros Alapítvány és az MTA
együttmûködési szerzõdésének egyik létrehozója, 1983 és
1990 között Soros György magyarországi jogi képviselõje
volt; jelenleg a Soros Alapítvány kuratóriumának
alelnöke. 1988 elején Vásárhelyi Miklós megbízásából
eljárást indított a Nagy Imre-per felülvizsgálatára, és
még abban az évben kezdeményezte a Standard-per
felülvizsgálatát is. Mindkét perújrafelvételi eljárásban
a korábban elítéltek védõje volt. 1988. májusban alapító
tagja a Tudományos Dolgozók Demokratikus
Szakszervezetének és a Szabad Kezdeményezések
Hálózatának. 1988. júniustól a Történelmi Igazságtétel
Bizottság (TIB) jogi szekciójának vezetõje. A TIB
alapítása után négy társával - Göncz Árpád, Forintos
György, Litván György, Zimányi Tibor - együtt õ dolgozta
ki a szervezet részletes programját. Az 1989. június 16-i
gyászszertartás egyik szervezõje. 1989. februártól a TIB
képviselõjeként részt vett az Igazságügyi Minisztérium
politikai ítéletek semmisségérõl szóló
törvényjavaslatának az elõkészítésében. 1990 tavaszán
lemondott a TIB-ben viselt tisztségeirõl, a továbbiakban
nem vett részt a szervezet munkájában, 1992 márciusában
pedig, mivel nem értett egyet a TIB új vezetõségének
politikájával, kilépett a szervezetbõl. 1988-ban pert
indított a Fidesz törvényességének elismertetése
érdekében. 1989-ben és 1990-ben több tucatnyi társadalmi
szervezet és alapítvány alapító okiratát szerkesztette.
1994-ben a koncepciós perek természetének dokumentálásra
The Secret Trial of Imre Nagy címmel könyvet adott ki a
Praeger Kiadó (London) gondozásában.
1988. novemberben az SZDSZ alapító tagja. Az 1990. évi
országgyûlési választásokon szûkebb lakóhelyén, Budapest
1. sz. választókerületében (I-II. ker.) indult, a második
fordulóban Bánffy György (MDF) mögött a második helyen
végzett, mandátumát pártja budapesti listáján szerezte.
1990. augusztus 3-án az Országgyûlés alelnökévé
választották. 1991 késõ õszén, az SZDSZ vezetési
válságának idején személyisége és tekintélye alapján az
elnöki posztra jelölték. A tisztre pályázók nyilvános
vitájában Új lendülettel! címmel írásos programot tett
közzé, amelyben a tisztség integráló szerepét
hangsúlyozta. Az 1991. november 23-án megtartott
elnökválasztó küldöttgyûlésen a szavazatok 38 százalékát
megszerezve alulmaradt, de a második legnagyobb
szavazataránnyal (87 százalék) az új ügyvivõi testület
tagja lett. Választott párttisztségérõl 1992. február
végén, mivel nem látott lehetõséget az eredményes
munkára, lemondott. Petõ Iván elnökké választásakor tért
vissza a párt legfelsõ vezetésébe, az 1992. november 13-i
tisztújításon ismét ügyvivõvé választották, az új
összetételû testület médiaszakértõje lett.
Mint a Ház alelnöke a parlamenti politikai vitákban 1992-
ig egyáltalán nem vett részt, az Országgyûlésen kívül
azonban aktívan politizált. 1992 májusában a médiavita
során keresetet adott be az Alkotmánybírósághoz, amelyben
annak megállapítását kérte, hogy a kormány a rádióval és
a televízióval kapcsolatban visszaélt az 1047/1974 (XI.
18.) sz. minisztertanácsi határozatban biztosított
felügyeleti jogával, és egyúttal alkotmányellenesnek
ítélte magát a határozatot is. Az Alkotmánybíróság 1992.
június 8-án kihirdetett határozatában kimondta a rendelet
alkotmányellenességét, viszont egyéb jogszabály hiányában
érvényben hagyta, egyúttal 1992. november 30-i
határidõvel kötelezte a törvényhozást a a médiatörvény
megalkotására. Egy másik beadványában a Hungária
Televízió Alapítvány esetében a kizárólagos
kormánybefolyást tette kifogás tárgyává. Mint a katolikus
magyar értelmiségiek mozgalmának tagja sokat tett azért,
hogy az egyházak kárpótlása rendben megindulhasson. Az
SZDSZ közvetlen szakmai-politikai támogatása mellett az
önkormányzatok több mint kétszázhatvan ingatlant adtak
vissza vagy adtak át az egyházaknak anélkül, hogy a
törvény által szabályozott eljárásra került volna sor.
Az 1994. évi országgyûlési választásokon ismét Budapest
1. sz. választókerületében indult, s a második fordulóban
a konzervatív pártok összefogásával ezúttal Csóti György
(MDF) elõzte meg. Mandátumát újra a budapesti területi
listáról (2.) szerezte. (Az SZDSZ országos listáján a
hetedik helyen jelölték.) Korábbi elhatározásához híven
nem vállalta újra az alelnöki tisztséget, politikai
munkát akart végezni a parlamentben; 1994. június 28-tól
az önkormányzati és rendészeti állandó bizottság
alelnöke. Az SZDSZ 1994. októberi tisztújító
küldöttgyûlésén a harmadik legjobb eredménnyel ismét
ügyvivõ lett. 1995. január 21-én a szavazatok
kétharmadával az SZDSZ Országos Tanácsának az elnökévé
választották. Ezután február 11-én lemondott az
önkormányzati és rendészeti bizottsági alelnökségérõl,
munkáját az alkotmány- és igazságügyi állandó bizottság
tagjaként folytatja. Az SZDSZ az alkotmány-elõkészítõ
állandó bizottságba is delegálta, részt vett a bizottság
ügyrendjét elõkészítõ albizottság tevékenységében. Az IPU
magyar csoportja magyar-horvát, magyar-román és
magyar-szlovák baráti tagozatának a munkájában vesz
részt. Tagja az SZDSZ frakcióvezetõségének.
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 714. szoba.


Eleje Honlap