Dr. Boross Péter

Dr. Boross Péter

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
621

Választások

Választási körzet-tól-ig
Budapest területi lista1994.06.28.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
MDFtag1994.06.28.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
Alkotmányelõk.Tag1996.04.23.
GazdaságiTag1996.04.16.
Társ.szerv.Tag1994.12.27.1995.12.04.
Nemzetbiztons.Elnök1994.06.28.1996.04.15.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi doktorEötvös Lóránd Tudományegyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka

Életrajz

Boross Péter (MDF) - Budapesti területi lista

1928. augusztus 27-én született a Somogy vármegyei
Nagybajomban. Apai ági fölmenõi generációkon át erdészek
voltak. Édesapja, Boross György (1896-1993) erdõmérnöki
oklevele megszerzése elõtt, 1915 és 1918 között harcolt
az elsõ világháborúban, egy sebesülés vetett véget
frontszolgálatának. Magas kitüntetésekben részesült,
amiért az elsõ világháborút követõen vitézi címet kapott.
A két világháború között a somogysárdi Somssich Miklós-
féle uradalom erdõmérnöke volt. 1945 után egy idõre
internálták, rendõri felügyelet alá helyezték. Édesanyja,
Horváth Lujza (1905-1993) kisebb földbirtokkal rendelkezõ
gazdálkodó családból származott. Testvére László (1932)
tanító. 1952-ben feleségül vette Papp Ilonát, aki
nyugdíjazásáig bíróként dolgozott a Fõvárosi Bíróság
Gazdasági Kollégiumában. Házasságukból két gyermek
született: Ildikó (1958) jogász, Gábor (1960) üzletember.

A nemzeti és keresztény indíttatású családi nevelés és
iskolái jelentõs hatással voltak életfelfogására. 1938-
ban, tízesztendõs korában a kõszegi Hunyadi Mátyás Honvéd
Középiskola és Nevelõintézet növendéke lett, majd 1942-
tõl a pécsi Zrínyi Miklós Honvéd Gyalogsági
Hadapródiskolában folytatta tanulmányait. Az iskolát 1944
végén a front közeledése miatt a németországi Butzbach
városkába telepítették át. Innen 1945 januárjában
többedmagával megszökött, és egy a Felvidéken harcoló
magyar alakulathoz csatlakozott. Amikor ezt az alakulatot
is Németországba vezényelték, hazatért Magyarországra. A
szovjet csapatok bejövetelekor szülõfalujában, nagyanyja
házában tartózkodott. Középiskolai tanulmányait a
kaposvári Somssich Pál Gimnáziumban folytatta, és a
háború miatt egy évvel késõbb, 1947-ben érettségizett.
Ezt követõen beiratkozott a Pázmány Péter Tudományegyetem
Jog- és Államtudományi Karára; 1951-ben szerzett jogi
doktori oklevelet.
Ügyvéd akart lenni, de mert nem kapta meg az 1950-es
években ehhez elengedhetetlen "politikailag megbízható"
minõsítést, a Fõvárosi Tanács pénzügyi osztályára került
elõbb költségvetési elõadói, majd fõelõadói beosztásba.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején a Budapesti
Forradalmi Bizottság és az Értelmiségi Forradalmi Tanács
tagja. Emiatt 1957 januárjában elbocsátották,
letartóztatták, majd Kistarcsára internálták, és
szabadulásától 1959 végéig rendõri felügyelet alatt állt.
Hosszú ideig egzisztenciális gondokkal küzdött: volt
segédmunkás, képügynök, protekcióval vendéglátó-ipari
ellenõr és csapos. Az 1960-as évek elejétõl vendéglátó-
ipari üzletvezetõ-helyettes, illetve üzletvezetõ.
Közremûködött a magyar vendéglátóipar és idegenforgalom
felsõfokú szakemberképzésének megszervezésében. Jórészt
ennek köszönhetõen 1965-ben a Dél-pesti Vendéglátó-ipari
Vállalat igazgatóhelyettesévé, majd 1971-ben igazgatójává
nevezték ki. 1989 februárjában nyugdíjba vonult. 1988-ban
Podmaniczky-díjjal, 1991-ben 1956-os Emlékéremmel
tüntették ki.
Még nyugdíjazása elõtt közremûködött két alapítvány
létrehozásában: az egyik a nemzeti szellem erõsítésének
és a hagyományok ápolásának szolgálatában álló
Országépítõ Alapítvány, amelyben 1988. évi alapítása óta
kuratóriumi elnökként, majd kuratóriumi tagként - a
kuratóriumnak Antall József és Göncz Árpád is tagja volt
- vesz részt; a másik az 1989-ben bejegyzett, volt
vállalata dolgozóinak érdekeit képviselõ Összefogás
Foglalkoztatási és Szociális Alapítvány. 1992
szeptemberétõl a Szabadságharcosokért Alapítvány
kuratóriumának elnöke. Jelenleg is tagja az Emberi Jogok
Magyar Ligája elnökségének. Egyik emberi példaképe az a
Kós Károly, aki 1920-ban Magyarországról visszatért a
Romániához csatolt Erdélybe, hogy az ottani magyarság
megtartásáért és felemeléséért küzdjön. 1983-ban
elhatározta, hogy a kispesti Wekerle-telepen szobrot
állíttat Kós Károlynak. Többszöri sikertelen kísérlet
után végül Pozsgay Imre pártfogásával 1987 novemberében
vállalata nevében fölavathatta a szobrot; az ünnepség a
magyar nemzeti megújulás demonstrációjává vált.
Antall József meghívására 1989 õszétõl esetenként eljárt
az MDF különbözõ összejöveteleire, bizottsági üléseire.
1990-ben saját nyilatkozata szerint legföljebb az új
kormányfõ nyugdíjas tanácsadójának tudta volna elképzelni
magát, az események azonban magukkal ragadták. 1990.
május 30-tól 1990. július 23-ig a Miniszterelnöki Hivatal
politikai államtitkára. Július 23-tól december 21-ig a
polgári titkosszolgálatokat felügyelõ tárca nélküli
miniszter. Feladatai közé tartozott többek között a
kémelhárítás és a hírszerzés újjászervezése. Az Antall-
kormány elsõ átalakításakor Horváth Balázs
belügyminiszter utóda lett: 1990. december 21-én kapta
meg kinevezését mint képviselõi mandátummal nem
rendelkezõ, - ekkor még - párton kívüli politikus.
Legfõbb feladatának a közigazgatás reformját, egy
fejlettebb rendõrség és korszerû magyar határvédelem
létrehozását tekintette. Tagja lett a nemzetbiztonsági
kabinetnek, és ellátta az Országos Testnevelési és
Sporthivatal felügyeletét. Belügyminiszterként az
1931-1935 és 1938-1944 között dolgozott elõdjét, a
mindenkori szélsõséges mozgalmakat elutasító, erõskezûnek
tartott, németellenes gondolkodású Keresztes-Fischer
Ferencet tekintette példaképének. Tisztségébõl eredõen a
miniszterelnök távollétében õ helyettesítette a
kormányfõt.
1992. augusztus 17-én belépett az MDF II. kerületi
szervezetébe. A következõ év elején beválasztották az MDF
Országos Elnökségébe, és az MDF egyik alelnöke lett.
Antall József miniszterelnök halálát követõen, 1993.
december 13-án az MDF Országos Választmánya és parlamenti
csoportja a második fordulóban - Szabó Ivánnal szemben -
kétharmados többséggel miniszterelnök-jelöltté
választotta. (Az elsõ fordulóban nyolcvankilenc
szavazatot kapott, míg Szabó Iván hetvenkilencet, Für
Lajos hatvankettõt.) Az Országgyûlés december 21-én - a
minimális százkilencvenkettõ igen voks helyett -
kettõszázegy igen, százötvenkettõ nem és öt tartózkodó
szavazattal miniszterelnökké választotta. Elsõ beszédét
az Antall József nevével fémjelzett nemzeti megújhodási
programra építette, az antalli örökség folytatójának
tekintette magát. Nyilatkozataiban többször kijelentette,
hogy a gazdasági bajok orvoslása, a bûnözés terjedése, a
fokozódó környezetszennyezés megakadályozása és a
szociálpolitikai feladatok ellátása szilárd államot és
intézkedésképes kormányzati hatalmat követel. Kormányát
1994. július 15-ig, a Horn-kormány megalakulásáig
vezette.
Az 1994. évi országgyûlési választásokon az MDF budapesti
területi listavezetõjeként jutott mandátumhoz (az
országos listát is õ vezette). Az Országgyûlésben a
nemzetbiztonsági állandó bizottság elnöke, és 1995.
december 4-ig a társadalmi szervezetek költségvetési
támogatását elõkészítõ különbizottság alelnöke. 1995
végén, mivel nem értett egyet a párt politikájával,
lemondott MDF-alelnöki tisztérõl. Az MDF 1996. tavaszi
tisztújításakor Lezsák Sándor elnökjelöltet támogatta. A
X. országos gyûlésen az MDF gazdasági ügyekért felelõs
alelnökévé választották. Az MDF 1996. márciusi
pártszakadása után, hogy megkönnyítse a parlamenti
bizottsági helyek elosztását, lemondott bizottsági elnöki
tisztérõl és tagságáról. 1996. április 16-tól a
gazdasági, április 23-tól az alkotmány-elõkészítõ állandó
bizottságban dolgozik.
Fogadóórája: elõzetes egyeztetés után.
Hivatali címe: Parlament, félemelet 1-3.

Lezárva: 1996. május 6.


Eleje Honlap