A képviselőcsoport jogai és feladatai

A képviselőcsoport működésével kapcsolatos jogok
Az Országgyűlés feladataival és működésével összefüggő jogok és kötelességek
Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásával (jelölésével) kapcsolatos jogok
A bizottságok működésével összefüggő jogok és kötelességek
Egyéb jogok és kötelességek
A képviselőcsoport vezetőjének feladatai (jogai és kötelességei)
A képviselőcsoport működésével kapcsolatos feladatai
Az Országgyűlés üléseivel kapcsolatos jogok és kötelességek
A Házbizottság működésével kapcsolatos jogok és kötelességek
Egyéb jogok és kötelességek
A képviselőcsoport helyettes vezetőjének feladatai, jogai


A képviselőcsoport működésével kapcsolatos jogok

Tagjai sorából vezetőt választ, illetve más, közös ügyeket intéző megbízottat választhat. (HSZ 14. § (4) bek.)

Tagját kizárhatja. (HSZ 15. § (2) bek.)

A munkájukkal járó kiadásokra meghatározott összeget jogosultak igénybe venni. (25 képviselő alapdíjának, valamint – képviselőnként – a kormánypártok az évi alapdíj 30%-ának, az ellenzéki pártok az 60%-ának megfelelő összeget). (KT. tv. 5. § (1) bek.)

A pártok képviselőcsoportjai, valamint a képviselők számára az Országgyűlés hivatali szervezete az Országgyűlés épületében vagy ahhoz közeli épületben – térítésmentesen – munkavégzésre alkalmas irodahelyiségeket és a képviselőcsoportok működéséhez, illetőleg a képviselők munkájához szükséges alapellátást (irodai berendezést, felszerelést stb.), valamint – az erre rendelkezésre álló költségvetési keret erejéig – a képviselők munkavégzésére alkalmas internetelérést biztosít. A képviselőcsoportok számára biztosított irodahelyiségekben kell elhelyezni a munkájukat segítő köztisztviselőket is, illetve a képviselőcsoport illetménykerete terhére foglalkoztatott köztisztviselőnek nem minősülő munkavállalókat is. A képviselőcsoport – képviselőnként – és a független képviselő a hivatali feladatok folyamatos ellátására havonta a képviselői alapdíj 25%-ának megfelelő ellátási keretet jogosult felhasználni az Országgyűlés hivatali szervezete költségvetéséből. (KT. tv. 6. § (1) bek.)

A képviselőcsoportok munkáját segítő köztisztviselők alkalmazásának pénzügyi feltételeit (illetmény, költségtérítések) az Országgyűlés hivatali szervezete költségvetéséből kell biztosítani. Minden képviselőcsoport tizenhárom köztisztviselőre tarthat igényt, valamint minden ötödik tagja után további két – töredékszámítás esetén harmadik tagja után egy – felső- vagy középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő, illetve köztisztviselőnek nem minősülő munkavállaló alkalmazására jogosult, azonban a köztisztviselők létszáma a képviselőcsoport tagjainak számát nem haladhatja meg. (KT. tv. 6. § (2) bek.)

Az Európai Unióhoz történő csatlakozással összefüggő feladatok céljából a (2) bekezdésen túl, de az ott meghatározott módon és mértékig minden képviselőcsoport további két köztisztviselőre tarthat igényt, valamint minden ötvenedik tagja után további egy köztisztviselő alkalmazására jogosult. Az alkalmazás pénzügyi feltételeit (illetmény, költségtérítések) az Országgyűlés hivatali szervezete költségvetéséből kell biztosítani a (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti illetményszámítás, illetve a (2) bekezdés szerint megállapított juttatások figyelembevételével. (KT. tv. 6. § (3) bek.)

Önállóan dolgozza fel a hozzá érkezett beadványokat, és a közérdekű bejelentésekről, javaslatokról és panaszokról szóló jogszabály rendelkezéseit is figyelembe véve intézi el azokat. (HSZ 136. § (3) bek.)

Országgyűlési tevékenységével kapcsolatban tájékoztatást tarthat az Országgyűlés épületében a tömegtájékoztatási szervek részére. (HSZ 18. § (2) bek.)

Az Országgyűlés feladataival és működésével összefüggő jogok és kötelességek

Közös megállapodás alapján meghatározza a képviselőcsoportok helyét az ülésteremben. (HSZ 145. § (2) bek. g) pont)

Két perc időtartamban egy képviselője felszólalhat a kijelölt bizottság által elutasított képviselői törvényjavaslat tárgysorozatba-vétele tárgyában. (HSZ 98. § (5) bek.)

A rendes ülésszakon és ülésszakonként legfeljebb 6 alkalommal a kijelölt bizottság által elutasított képviselői törvényjavaslat tárgysorozatba-vétele iránti kérelmet nyújthat be. (HSZ 98. § (5) bek.)

Csoportonként egy-egy képviselő kifejtheti a képviselőcsoport álláspontját a törvényjavaslat kivételes és sürgős tárgyalása esetén. (HSZ 128. § (2) bek.)

Az ügyrendi javaslat elhangzása után egy képviselője hozzászólhat. (HSZ 52. § (1) bek.)

Vezérszónokot állít a törvény- (illetve határozati) javaslatok vitájában (konszenzuson nyugvó parlamenti gyakorlat alapján).

Mielőtt az Országgyűlés határoz az időkeretben történő tárgyalásról, egy tagja e tárgyban, három percben hozzászólhat. (HSZ 53. § (1) bek.)

A részletes vita lezárását követően képviselőcsoportonként egy-egy képviselő legfeljebb 5 percben még felszólalhat. (HSZ 59. § (3) bek.)

A kormánypárti, illetve az ellenzéki képviselők között a tanácskozások időkeretének fele a képviselőcsoportok között egyenlően oszlik meg. (HSZ 53. § (3) bekezdés d) pont)

Kérésére nyílt szavazás esetén név szerinti szavazást kell tartani. Egy képviselőcsoport ugyanazon döntési javaslat esetében egy alkalommal javasolhat név szerinti szavazást. (HSZ 61. § (1) bek.)

Legalább egy általa benyújtott interpellációt és kérdést tárgyalni kell az Országgyűlés ülésének napirendjében feltüntetett időpontban a hetente rendelkezésre álló 90 perc keretében. (HSZ 115. § (3) bek.)

Dönthet a frakcióhoz tartozó képviselők interpellációinak, kérdéseinek sorrendjéről, és ezt meghatározott ideig bejelenti (házbizottsági állásfoglalás).

Az azonnali kérdések órájában az első körben az ellenzéki képviselőcsoportok, ezt követően valamennyi képviselőcsoport felteheti a kérdéseit a létszámuk sorrendjében (HSZ 119. § (3) bekezdés.). Minden képviselőcsoport jogosult arra, hogy legalább egy kérdés feltevésére és megválaszolására sor kerüljön (HSZ 119. § (7) bek.). Ha a kérdést feltevő képviselő a helyettes kijelölése ellenére személyes válaszadást kér (HSZ 119. § (5) bek.), akkor a levezető elnök a szót ugyanazon képviselőcsoport soron következő, kérdést feltenni kívánó képviselőjének adja meg. Az elmaradt azonnali kérdés a későbbi ülésen a képviselőcsoport létszáma sorrendjében hangzik el. (A Házbizottság állásfoglalása.)

A képviselőcsoport egy képviselője felszólalhat az Országgyűlés döntése előtt a Házszabály rendelkezéseitől való eltérésről. (HSZ 140. § (1) bek.)

Kérésére a Házszabály-értelmezéséért felelős bizottság állást foglal a Házszabály értelmezéséről. Az állásfoglalásáról – annak kiküldésétől számított 15 napon belüli kérésére – az Országgyűlés dönt. (HSZ 143. § (3) bek.)

A képviselőcsoport egy tagja, öt percben, második körben pedig három percben felszólalhat a Házszabály értelmezésével kapcsolatos vitában. (HSZ 143. § (5)-(7) bek.)

Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásával (jelölésével) kapcsolatos jogok

Elosztja az országgyűlési tisztségeket az egyes képviselőcsoportok között (a képviselőcsoportok politikai megállapodása alapján).

Az alakuló ülésen (más képviselőcsoportokkal közösen) javaslatot tesz az Országgyűlésnek az alelnökök és a jegyzők számára (a képviselőcsoportok politikai megállapodása alapján).

Megállapodás alapján lemondhat a személyi javaslattételi jogáról egy másik képviselőcsoport javára (a képviselőcsoportok politikai megállapodása alapján).

A bizottságok működésével összefüggő jogok és kötelességek

Javaslatot tesz az Országgyűlés bizottsági rendszerére, elosztja a bizottsági tisztségviselői és tagsági helyeket (a képviselőcsoportok politikai megállapodása alapján).

A képviselőcsoportok tagjai – képviselőcsoportonként – egy-egy szakértőt vihetnek magukkal a bizottsági ülésekre. (HSZ 73. § (2) bek.)

Egyéb jogok és kötelességek

Jelöltet állíthat (képviselőt delegálhat) az alkotmánybírákat jelölő bizottságba. (Alk. 32/A. § (4) bekezdés, illetve AB tv. 6. §)

A köztársasági elnök megbízatásáról való lemondása esetén bármely képviselőcsoport, vagy legalább 15 képviselő írásban javasolhatja, hogy az Országgyűlés kérje a köztársasági elnöktől elhatározásának újbóli megfontolását. (HSZ 133. § (2) bekezdés c) pont)

Jelöltet állíthat az ÁPV Rt. felügyelőbizottsága tagjának. (Priv. tv. 14. § (2) bek.)

Tagot jelölnek az Országos Rádió és Televízió Testületbe. (Rt. tv. 33. § (4)-(5) bek.)

Jelöli az MTI Rt. felügyelőbizottságának elnökét, illetve Tulajdonosi Tanácsadó Testületének elnökét és egy tagját. (Nhír. tv 13. § (2) bek., 20. §. (2) bek.)

A törvényben meghatározottak szerint elnököt, alelnököt és tagokat jelölnek a Magyar Rádió Közalapítvány, a Magyar Televízió Közalapítvány és a Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriumai elnökségeibe és ellenőrző testületeibe. (Rt. tv. 62. § (3) bek.)

A képviselőcsoport vezetőjének feladatai
(jogai és kötelességei)

120 százalékos pótdíjban részesül a képviselői tiszteletdíján felül. (KT. tv. 2. § (1) bek.)

A képviselőcsoport működésével kapcsolatos feladatai

Írásban bejelenti (a korelnöknek, illetve az Országgyűlés elnökének) a képviselőcsoport megalakulását, illetőleg a változásokat. (HSZ 9. §)

Haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül bejelenti az Országgyűlés elnökének a képviselőcsoport megszűnésének tényét. (HSZ 17. § (2) bek.)

Részt vesz az Országgyűlés üléstermében a képviselőcsoport helyének és a képviselők ülésrendjének a kialakításában. (HSZ 145. § (2) bekezdés g) pont)

Meghatározza, hogy a képviselőcsoport elkülönített költségvetésén belül milyen kötelezettséget vállalhat, és milyen kifizetést teljesíthet. (HSZ 16. § (2) bek.)

Javaslatára az Országgyűlés Hivatalának gazdasági főigazgatója alkalmazza a képviselőcsoport tevékenységét segítő szakértőket és ügyviteli dolgozókat. A gazdasági főigazgató – jogszabálysértés esetét kivéve – a képviselőcsoport vezetőjének javaslatait az alkalmazás, illetve annak megszüntetése tárgyában köteles elfogadni. (HSZ 146. §)

Átruházott hatáskörben gyakorolja a szakértők és ügyviteli dolgozók tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat. (HSZ 146. §)

Az Országgyűlés üléseivel kapcsolatos jogok és kötelességek

(Lásd "Az Országgyűlés működése" című fejezetben 222-224. oldal.)

A Házbizottság működésével kapcsolatos jogok és kötelességek

Kérésére a Házbizottságot össze kell hívni. (HSZ 26. § (2) bek.)

Tagja a Házbizottságnak és szavazati joggal rendelkezik. (HSZ 24. §(1) és (2) bek.)

Megvitatásra egyéb kérdéseket terjeszthet elő. (HSZ 23. § n) pont)

Egyéb jogok és kötelességek

Véleményt ad a köztársasági elnök számára az Országgyűlés feloszlatása előtt. (Alk. 28. § (5) bek.)

Tagja a Honvédelmi Tanácsnak. (Alk. 19/B. § (2) bek.)

A Honvédelmi Tanácsban a képviselőcsoport vezetőjét – akadályoztatása esetén – a képviselőcsoport által választott és az Országgyűlés elnökének bejelentett képviselő helyettesítheti. (Hvt. 63. § (1) bek. c) pontja)

A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítvány kezelő szervének tagjait az alapító párt országgyűlési képviselőcsoportja nevében a képviselőcsoport vezetője jelöli ki ötéves időtartamra. (a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény)

A képviselőcsoport helyettes vezetőjének feladatai, jogai

Akadályoztatása esetén a helyettes mindazon jogokat gyakorolja, amelyeket a Házszabály a képviselőcsoport vezetőjének biztosít. (HSZ 14. § (4) bek.)

100 százalékos pótdíjban részesül a képviselői tiszteletdíján felül, ha a képviselőcsoport létszáma