1

ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ

T/4057/36..

Módosító javaslat!

G á l Z o l t á n úrnak

az Országgyûlés elnökének

H e l y b e n.

Tisztelt Elnök úr!

A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. tv. módosításáról szóló, T/4057..

számon benyújtott törvényjavaslathoz az alábbi

m ó d o s í t ó j a v a s l a t o k a t

terjesztem elõ.

1. A törvényjavaslat 2.§-ához:

"2.§ A Btk. 47/A.§-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

"47/A.§ (1) Az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt akkor bocsátható

feltételes szabadságra, ha a szabadságvesztésbõl a bíróság által meghatározott

idõtartamot kitöltötte, és alaposan feltehetõ, hogy a büntetés célja további

szabadságelvonás nélkül is elérhetõ.

(2) A feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi idõpontját a bíróság az

ítéletében tizenöt és huszonöt év között; ha az életfogytig tartó

szabadságvesztést többszörös vagy különös visszaesõre olyan bûncselekmény

miatt szabta ki, amely az élet kioltásával járt, a feltételes szabadságra

bocsátás legkorábbi idejét huszonöt és negyven év között [amelynek a

büntethetõsége nem évül el, húsz és harminc év között] határozza meg."

(3) Életfogytig tartó szabadságvesztés esetén a bíróság által

meghatározott legrövidebb idõtartam kitöltésével kezdõdõen öt évenként a

bíróság dönt a feltételes szabadságra bocsátásról. A bíróság a döntés

meghozatala elõtt szakértõk bevonásával megvizsgálja az elítélt pszichikai és

egészségügyi állapotát, és mérlegeli a feltételes szabadságra bocsátás

társadalmi veszélyességét.

([3] 4) Ha az életfogytig tartó szabadságvesztés végrehajtása alatt az

elítéltet szabadságvesztésre ítélik, a kiszabott szabadságvesztés nem hajtható

végre, azonban a bíróság a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi

idõpontját a (2) bekezdés keretei között elhalaszthatja.

([4] 5) Ha az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltet a végrehajtás

alatt elkövetett bûncselekmény miatt szabadságvesztésre ítélik, nincs helye

feltételes szabadságra bocsátásának, amíg a kiszabott szabadságvesztés tartama

el nem telik, akkor sem, ha a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi

idõpontja meghaladja a (2) bekezdésben írt kereteket.

([5] 6) Nem bocsátható feltételes szabadságra az életfogytig tartó

szabadságvesztésre ítélt, ha ismételten életfogytig tartó szabadságvesztésre

ítélik."

Indokolás:

A javaslat életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés esetén a

feltételes szabadlábra helyezés legkorábbi idõpontját az alapesetnél magasabb

évszámban határozza meg, ha a bíróság a büntetést olyan bûncselekmény miatt

szabta ki, amelynek a büntethetõsége nem évül el. E kategóriában különféle

bûncselekmények vannak, köztük olyanok, amelyek alapesetben nem büntethetõk

életfogytig tartó szabadságvesztéssel.

A feltételes szabadságra bocsátás legfõbb akadálya az elitélt

veszélyessége a társadalomra, a bûnismétlés lehetõsége. A Btk. 97.§ (1)

bekezdése értelmében a különös és a többszörös visszaesõ szabadságvesztésének

felsõ határa "a felével emelkedik, de nem haladhatja meg a tizenöt évet.". A

törvény nem foglalkozik azzal az esettel, ha különös vagy többszörös

visszaesõt ítélnek életfogytig tartó szabadságvesztésre, holott a valóságban

ez gyakran elõfordul, és az ilyen elitéltek esetében a legnagyobb a veszély,

hogy szabadon bocsátásuk esetén a legsúlyosabb, az élet kioltásával járó

bûncselekményt követik el. Ezért indokolt, hogy a bíróság a különös és a

többszörös visszaesõk esetében állapítsa meg különösen távoli idõpontban a

feltételes szabadon bocsátás legkorábbi idejét.

Életfogytig tartó szabadságvesztés esetén a feltételes szabadon bocsájtás

csupán lehetõség, amellyel nem kell és nem szabad élni, ha túlontúl nagy a

kockázata annak, hogy az elitélt szabadulása után újabb súlyos bûncselekményt

követ el. Ezt a kockázatot azonban tizenöt-húsz évre elõre nem lehet

megítélni. Ezért indokolt, ha a bíróság a feltételes szabadon bocsátás

legkorábbi idõpontját viszonylag alacsonyan állapítja meg, a tényleges

szabadon bocsátásról azonban az elítélt személyisége aktuális állapotának

komplex vizsgálata alapján dönt. A döntésnek nem lehet pusztán a börtönbeli

viselkedés megítélése az alapja: azt kell mérlegelni, milyenné alakult az

elítélt személyisége a szabadságvesztés hosszú évei alatt, és azt is, milyen

családi, rokoni, társadalmi környezetbe kerül szabadulása esetén.

2. A törvényjavaslat egészüljön ki az alábbi új 3.§-sal:

"3.§ A Btk. az alábbi új 47/B. § -sal egészül ki:

"47/B. § (1) Akit olyan, személy ellen irányuló erõszakos bûncselekmény miatt

ítéltek életfogytig tartó, avagy különös visszaesõként öt év vagy annál

hosszabb idõtartamú szabadságvesztésre, amelynek elkövetésében a bíróság

megítélése szerint meghatározó szerepet játszott az ösztönélet súlyos, de a

büntethetõséget nem kizáró zavara, az - a büntetésnek a bíróság által

meghatározott legrövidebb idejének letöltése után - kérheti zárt,

pszichiátriai intézetbe való áthelyezését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elítélt kérheti, hogy alkalmazzanak vele szemben

olyan visszafordíthatatlan folyamatokat kiváltó sebészi vagy gyógyszeres

kezelést, ami a bûnismétlés veszélyét jelentõsen csökkenti, és a feltételes

szabadságra bocsátást lehetõvé teszi. A kérelem teljesítésérõl orvosi

bizottság dönt.

(3) A pszichiátriai intézetbe való áthelyezésrõl, illetve a feltételes

szabadságra bocsátásról - az orvosi vélemények figyelembe vételével - a

bíróság dönt."

I n d o k o l á s

A szexuálisan motivált erõszakos bûncselekmények egy részét olyan emberek

követik el, akik, bár képesek a cselekmény következményeinek a felismerésére,

és így büntethetõk, a bûncselekményre késztetõ ösztönt azonban nem képesek

legyõzni. Ilyen esetekben a bûnismétlés akár enyhítõ körülmény is lehet: annak

a bizonyítéka, hogy az elkövetõ, bár tudja, hogy újból megbüntetik, nem tud

ellenállni a tettre sarkalló ösztönnek. Az ilyen elkövetõk sokszor maguk

akarnak akár irreverzibilis orvosi beavatkozás - sebészi vagy kémiai

kasztráció - árán is megszabadulni az ösztöntõl, amely újra meg újra börtönbe

juttatja õket. Jürgen Bartsch-nak, akit a német kriminológia minden idõk

legkegyetlenebb gyermekgyilkosaként tart számon, a német hatóságok büntetése

egy részének letöltése után engedélyezték, hogy gyógyulása reményében

kasztráltassa magát. Bartsch fatális altatási hiba következtében nem élte túl

a beavatkozást, de maga a próbálkozás is jelzi, hogy orvosi vélemény szerint

az ilyen beavatkozás lehet eredményes, és az elítélt a haláláig tartó börtön

helyett esetenként választhatja a csonkító orvosi kezelést.

B u d a p e s t , 1997. május 9.

Kõszeg Ferenc

SZDSZ

Eleje Honlap