MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

T/8765.
számú
törvényjavaslat

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról

Előadó: dr. Lamperth Mónika
belügyminiszter

Budapest, 2004. február


2004. évi ... törvény
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról

1. §

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 2. § (2) bekezdése utolsó mondatának a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"Törvény a polgármesternek, főpolgármesternek, megyei közgyűlés elnökének, többcélú kistérségi társulásnak kivételesen önkormányzati feladat- és hatáskört állapíthat meg."

2. §

Az Ötv. 6. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A községnek, városnak, fővárosnak, és kerületeinek (továbbiakban: települési önkormányzat), a megyei önkormányzatnak egymástól eltérő feladat- és hatáskörei lehetnek:)

"c) törvény a többcélú kistérségi társulás számára - arányos források egyidejű biztosításával - előírhatja olyan kötelező feladat- és hatáskör ellátását, amelyet a külön törvényben arra kötelezett települési önkormányzat nem képes biztosítani, feltéve ha a többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a települési önkormányzat a feladat ellátását biztosító vagyont (vagyonrészt) a feladatellátás időtartamára a többcélú kistérségi társulás használatába adja. E rendelkezésen alapuló használat térítésmentes."

3. §

Az Ötv. 9. § (3) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az átruházott hatáskör törvény eltérő rendelkezése hiányában tovább nem ruházható."

4. §

Az Ötv. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A képviselő-testület rendeletében a törvény által hatáskörébe utalt kinevezést, megbízást és intézmény alapítását külön törvény rendelkezései szerint társulására ruházhatja."

5. §

Az Ötv. 33/A. § (1) bekezdésének l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép

(A polgármester nem lehet:)

"l) a többcélú kistérségi társulás elnöke, elnökhelyettese kivételével a képviselő-testület által alapított költségvetési szerv vezetője, vezető helyettese, gazdasági vezetője továbbá olyan közalkalmazott, aki kinevezését, megbízását a képviselő-testülettől kapja,"

6. §

Az Ötv. 36. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (2)-(5) bekezdés számozása (3)-(6) bekezdésre változik:

"(2) A többcélú kistérségi társulás székhely önkormányzatának jegyzője (körjegyzője) kinevezéséhez, felmentéséhez és minősítéséhez a fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetőjének véleményének előzetes kikérése, felmentéséhez előzetes egyetértése szükséges. A fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetőjez véleményéről, egyetértéséről vagy annak hiányáról a kéréstől megkereséstől számított tizenöt napon belül írásban nyilatkozni kell."

7. §

Az Ötv. a 44. §-át követően a következő alcímmel és 44/A. §-sal egészül ki:

"Többcélú kistérségi társulás

44/A. § (1) A Kormány által meghatározott kistérségben működő települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező, többcélú kistérségi társulást (a továbbiakban: többcélú kistérségi társulás) hoznak létre. A kistérségben egy többcélú kistérségi társulás működik.

(2) A többcélú kistérségi társulást alkotó települési önkormányzatok egyes feladataikat a többcélú kistérségi társulás útján látják el, egyes hatásköreiket a többcélú kistérségi társulásra ruházhatják.

(3) A többcélú kistérségi társulás törvényben meghatározott feladatai ellátásához és működéséhez állami támogatásra jogosult. A többcélú kistérségi társulás által ellátott feladatok megvalósításához a többcélú kistérségi társulást alkotó települési önkormányzatok az arányos források egyidejű biztosításával hozzájárulnak.

(4) A többcélú kistérségi társulás szervezetét, működésének fő szabályait törvény állapítja meg.

8. §

E törvény 2004. június 1-jén lép hatályba.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS kibővíteni azzal, hogy a társulási törvény rendelkezései továbbra is hatályban maradnak, szabadon társulnak stb.

Az Alkotmány módosításának tervezete a helyi önkormányzatok szabad társulási alapjogának biztosítása mellett meghatározza, hogy a helyi önkormányzatok egyes kötelező feladataikat törvény által létrehozott társulás útján lássák el. A Javaslat célja, hogy az Alkotmányban meghatározott elveknek megfelelően módosítsa a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt (a továbbiakban: Ötv.).

A Javaslat új intézményként határozza meg a külön törvény rendelkezése által létrejövő többcélú kistérségi társulást. A térségi együttműködés hatékonyabb kialakítása érdekében a Javaslat meghatározza, hogy a többcélú kistérségi társulás Kormány által meghatározott kistérségben alakítható és a stabilitás érdekében rögzíti, hogy egy kistérségben egy többcélú kistérségi társulást hozhatnak létre a települési önkormányzatok.

A többcélú kistérségi társulás feladatai nem fogják át a települési önkormányzatok feladatainak többségét, a törvény kivételesen állapíthat meg e társulás számára feladatot. Ezzel a kistérség nem válik önálló önkormányzati szintté, hanem az önkormányzatok térségi együttműködését igénylő, feladataik hatékonyabb ellátását biztosító intézményi szerepet tölt be.

A többcélú kistérségi társulás intézményének törvény által történő létrehozása nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a települési önkormányzatok a szabad társulás elve alapján egyéb önkormányzati társulásokat hozzanak létre olyan feladatok ellátására, amelyek nem tartoznak a többcélú kistérségi társulás kötelezően ellátandó feladatai közé.

A Javaslat rendelkezik a többcélú kistérségi társulás feladatai ellátását és működését szolgáló állami hozzájárulás formájáról és azok biztosításának módjáról is.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz:

A Javaslat módosítja az Ötv. 2. § (2) bekezdésének második mondatát. Nem változtat azon az általános elven, hogy kötelező feladatot törvény a helyi önkormányzat képviselő-testülete számára állapíthat meg, azonban kivételesen lehetővé teszi, hogy törvény a helyi önkormányzat képviselő-testülete mellett a többcélú kistérségi társulásra bízzon egyes feladatokat.

A 2. §-hoz:

A Javaslat lehetővé kívánja tenni, hogy azokat a feladatokat, amelyek ellátását a települési önkormányzat nem biztosítja, törvény a többcélú kistérségi társulás számára írja elő, .az arányos források egyidejű biztosításával. Az így előírt feladatok megfelelő színvonalú ellátásához a társulásnak rendelkeznie kell a szükséges vagyontárgyakkal. Ezért a Javaslat előírja, hogy megállapodás hiányában a feladat ellátását biztosító vagyon használati jogát a társulásra kell átruházni.

 

A 3. §-hoz:

A Javaslat a többcélú kistérségi társulás feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület által a társulásra átruházott feladatokat törvény rendelkezése alapján tovább lehessen ruházni.

A 4. §-hoz:

Az Ötv. 10. § (2) bekezdése konkrét törvényhez köti az önkormányzatok hatáskörébe utalt kinevezés, megbízás, intézményalapítás átruházását. Ezt a rendelkezést a többcélú kistérségi társulás jogintézményének létrehozásával összhangban kell újraszabályozni.

Az 5. §-hoz:

A többcélú kistérségi társulás elnöke, elnökhelyettese polgármester, ezért az Ötv. 33/A. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat erre figyelemmel módosítani szükséges.

A 6. §-hoz:

A kistérségi funkciók között hangsúlyosan szerepel a speciális szakértelmet igénylő államigazgatási feladatok ellátása, melyek címzettje a kistérségi székhely önkormányzatának jegyzője lehet. Ezzel összefüggésben szükséges a jegyző státuszának Ötv.-beli szabályozását kiegészíteni, annak érdekében, hogy az államigazgatási feladatok ellátására megfelelő befolyása legyen az állami irányításnak. Ezért a Javaslat z előterjesztés szerint ugyan a kistérségi székhely önkormányzatának jegyzője kinevezéséhez, minősítéséhez a közigazgatási hivatal vezetőjének előzetes véleménye, és felmentéséhez pedig egyetértése szükséges.
A közigazgatási hivatal vezetőjének nyilatkozatát, egyetértését az önkormányzati döntés meghozatala előtt a polgármesternek írásban indokolt kérnie. a közigazgatási hivatal vezetőjének egyetértése.

A 7. §-hoz:kibővíteni

A Javaslat új jogintézményként hozza létre a jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi társulást, melyet a Kormány által meghatározott kistérség települési önkormányzatai hoznak létre. A Javaslat kimondja azt is, hogy a kistérségben egy többcélú kistérségi társulás működik.

A többcélú kistérségi társulás kötelező feladatait ágazati törvények határozzák meg, emellett ellátja azokat a feladatokat is, amelyeket a kistérséget alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei ruháznak át. E feladatok meghatározásánál célszerű figyelembe venni, hogy az átruházott feladat igazodjon a többcélú kistérségi társulás funkciójához, elsősorban olyan feladatokat lásson el, amelynek biztosítása a kistérség egészére vagy nagyobb részére indokolt.

A Javaslat rögzíti, hogy a többcélú kistérségi társulás törvényben meghatározott, kötelező feladatai ellátásához és működéséhez állami támogatásra jogosult, a társulás tagjai hozzájárulnak az egyéb, a társulásra átruházott feladatok . ellátásának költségeihez.

A 8. §-hoz:

A Javaslat hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.