T/6921/31.

Az Országgyűlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Gazdasági
bizottságának

Idegenforgalmi
bizottságának

Mezőgazdasági
bizottságának

a j á n l á s a

az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosítására beadott T/6921. számú törvényjavaslat

r é s z l e t e s

vitájához

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként, a Gazdasági bizottsága, az Idegenforgalmi bizottsága valamint a Mezőgazdasági bizottsága megvitatta az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: áfa-törvény) módosítására benyújtott, T/6921. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/6921/4-30. számú módosító javaslatokat.

Dr. Bőhm András képviselő a T/6921/6. sz. módosító javaslatát visszavonta.

Az Idegenforgalmi bizottság a feladatkörébe tartozó módosító indítványokat a 2004. 02. 23-i ülésén tárgyalja.

A Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság és az Oktatási bizottság - feladatkörébe tartozó módosító indítványok hiányában - az ajánlást nem tárgyalta.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű dönteni.

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé.

1. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában az áfa-törvény 4. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/3. § Az áfa-törvény 4. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(2) A közös tulajdonban és közös használatban levő ingó és ingatlan dolog tekintetében a tulajdonostársak közössége minősül adóalanynak. Az adóalanyisághoz fűződő kötelezettségeket és jogokat a tulajdonostársak közössége az általa kijelölt képviselő útján gyakorolja. Kijelölés hiányában képviselőnek a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostárs, egyenlő tulajdoni hányad esetén pedig az adóhatóság által kijelölt személy tekintendő. Az osztatlan közös földtulajdon esetében a tulajdonosok egyenként tekintendők adóalanyoknak."

Indokolás: Lásd a T/6921/14. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Idegenforgalmi biz.

- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

2. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában az áfa-törvény 4. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/3. § Az áfa-törvény 4. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(2) A közös tulajdonban és közös használatban levő ingó és ingatlan dolog tekintetében - kivéve az osztatlan közös földtulajdont - a tulajdonostársak közössége minősül adóalanynak. Az adóalanyisághoz fűződő kötelezettségeket és jogokat a tulajdonostársak közössége az általa kijelölt képviselő útján gyakorolja. Kijelölés hiányában képviselőnek a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostárs, egyenlő tulajdoni hányad esetén pedig az adóhatóság által kijelölt személy tekintendő."

Indokolás: Lásd a T/6921/15. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Idegenforgalmi biz.

- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

3. Dr. Bőhm András és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 3. §-ában az áfa-törvény 4. §-át új (4) bekezdéssel kiegészíteni javasolják:

/3. § Az áfa-törvény 4. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(4) a) Kérelemre, az adóhatóság engedélye alapján, két vagy több jogi személy, illetve külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe jogosult közösen, egységes adóalanyként működni, amennyiben az így létrejövő csoportos adóalany minden tagjára teljesülnek a következő feltételek.

b) Egy jogi személy vagy külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe egy időben csak egy, az (a) bekezdés alapján létrejött csoport tagja lehet.

c) Közös adóalanyiságra irányuló kérelmet a tervezett csoporthoz tartozó bármely jogi személy vagy fióktelep benyújthat. Az adóhatóság elutasítja a kérelmet, amennyiben az a) pontban rögzített feltételek nem teljesülnek. Kérelem benyújtása esetén a csoport valamely érintett tagját meg kell jelölni, mint a csoport nevében adófizetésre kötelezett személyt. A csoport fizetendő adókötelezettségéért a csoporthoz tartozó minden jogi személy, illetve fióktelep korlátlanul és egyetemlegesen felelős.

d) Az adóhatóság engdélye alapján, egy már létező csoporthoz a későbbiekben minden olyan személy csatlakozhat, amely az a) pontban foglalt feltételeknek megfelel.

e) Az adóhatóság engedélye alapján, egy már létező csoporthoz csatlakozó az a) pontban foglalt feltételeknek megfelelő személy új adóalanyisága az adóhatósági engedély kiadását követő adómegállapítási időszak első napjától lép érvénybe.

f) Egy már létező csoportból kilépő személynek a kilépésről az adóhatóságot értesítenie kell.

g) Egy már létező csoportból kilépő személy csoportos adóalanyisága az adóhatóság értesítését követő napon szűnik meg.

h) Egy már létező csoportban levő személy csoportos adóalanyisága az a) pontban foglalt feltételek bármelyikének nem teljesítése esetén azonnal megszűnik."

Indokolás: Lásd a T/6921/4. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Idegenforgalmi biz.

- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

4. Dr. Bőhm András képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában az áfa-törvény 4/B. §-át a következő új (1) bekezdéssel - A/ változat szerint - kiegészíteni javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén az áfa-törvény 4/B. § eredeti szövege a (2) bekezdés jelölést kapja):

"A/ változat

4. § Az áfa-törvény a következő 4/B. §-sal egészül ki:

"4/B. § (1) Az áfa-törvény 4/A.§ (1) bekezdés g) pontjában szereplő tevékenységeket végzők akkor nem minősülnek adóalanynak, a (7) bekezdésben szereplő tevékenységüket akkor kell tárgyi adómentes tevékenységnek illetve az 5. § (3) bekezdése szerint gazdasági tevékenységnek nem minősülő tevékenységnek tekinteni, ha nem vonatkoztathatók rájuk az 5. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések.

(2) E törvény alapján kizárólag az adó megfizetésére kötelezett:

a) termékimport tekintetében a nem adóalany;

b) a Közösségen belülről történő új közlekedési eszköz beszerzése tekintetében a belföldön állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy;

c) a 7/A. §-ban foglaltak alapján Közösségen belülről történő beszerzésnek minősülő termékbeszerzések tekintetében az adóalanynak nem minősülő jogi személy;

d) a 40. § (6) bekezdése alapján az adó megfizetésére kötelezett nem adóalany.""

Indokolás: Lásd a T/6921/11/1. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz.

- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

5. Dr. Bőhm András képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában az áfa-törvény 4/B. §-át a következő új (1) bekezdéssel - B/ változat szerint - kiegészíteni javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén az áfa-törvény 4/B. § eredeti szövege a (2) bekezdés jelölést kapja):

"B/ változat

4. § Az áfa-törvény a következő 4/B. §-sal egészül ki:

"4/B. § (1) Az áfa-törvény 4/A.§ (1) bekezdés g) pontjában szereplő tevékenységeket végzők akkor nem minősülnek adóalanynak, a (7) bekezdésben szereplő tevékenységüket akkor kell tárgyi adómentes tevékenységnek illetve az 5. § (3) bekezdése szerint gazdasági tevékenységnek nem minősülő tevékenységnek tekinteni, ha a vagyon, vagyoni értékű jog továbbá tevékenység gyakorlásának átengedése során koncessziós és/vagy ágazati törvény kötelezően rendeli el koncessziós pályázat kiírását.

(2) E törvény alapján kizárólag az adó megfizetésére kötelezett:

a) termékimport tekintetében a nem adóalany;

b) a Közösségen belülről történő új közlekedési eszköz beszerzése tekintetében a belföldön állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy;

c) a 7/A. §-ban foglaltak alapján Közösségen belülről történő beszerzésnek minősülő termékbeszerzések tekintetében az adóalanynak nem minősülő jogi személy;

d) a 40. § (6) bekezdése alapján az adó megfizetésére kötelezett nem adóalany.""

Indokolás: Lásd a T/6921/11/1. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz.

- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

6. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 4. §-ában az áfa-törvény 4/B. § b) pontjának a következő módosítását javasolja:

/4. § Az áfa-törvény a következő 4/B. §-sal egészül ki:

4/B. § E törvény alapján kizárólag az adó megfizetésére kötelezett:/

"b) a Közösségen belülről történő új közlekedési eszköz beszerzése tekintetében a belföldön állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, jogi személyiség nélküli szervezet;"

Indokolás: Lásd a T/6921/29/1. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz.

- az Idegenforgalmi biz.

- a Mezőgazdasági biz.

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

7. Dr. Bőhm András és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 6. §-ában az áfa-törvény 7. § (2) bekezdése c) pontját új 7. alponttal kiegészíteni javasolják:

/6. § Az áfa-törvény 7. §-ának (2) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:

/(2) A termékértékesítéssel egy tekintet alá esik:/

"c) ha az adóalany a tulajdonában lévő, adóalanyiságát eredményező tevékenysége érdekében beszerzett, előállított terméket belföldről másik tagállamba fuvarozza, vagy fuvaroztatja vagy más módon juttatja el, kivéve, ha a termék továbbítása az alábbi célok valamelyike érdekében valósul meg:/

"7. a termék továbbítása másik tagállamban fenntartott vevői készlet céljára, amennyiben az adóalanynak a továbbítást követően a másik tagállamban nem keletkezik adófizetési kötelezettsége Közösségen belüli termékbeszerzés címén."

/Amennyiben az 1-6. pontokban foglalt feltételek közül bármelyik megszűnik, a saját tulajdonban lévő termék tagállamok közötti fuvarozását, továbbítását termékértékesítésnek kell tekinteni. A termékértékesítés teljesítési időpontja a feltétel megszűnésének napja./

T/6921/9. sz.

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 13., 17., 19., 22. és a 26. pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/6921/9. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Idegenforgalmi biz.

- a Mezőgazdasági biz. támogatja

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

8. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 6. §-át - az áfa-törvény 7. § (3) bekezdését érintően - új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a 6. § eredeti szövege az (1) bekezdés jelölést kapja):

"(2) Az áfa-törvény 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Nem minősül termékértékesítésnek

a) a közcélú adomány;

b) a vállalkozási célból ingyenesen adott termék, ide nem értve a gazdaságilag nem független felek közötti termékátadás;

c) a kis értékű ajándék;

d) a sajtótermék kötelespéldányként történő rendelkezésre bocsátása, ha az jogszabályi kötelezettségen alapul; valamint

e) a terméknek más tulajdonába történő ellenérték nélküli átadása, ha az ellenérték nélküli átadás kötelezettségét törvény írja elő.""

Indokolás: Lásd a T/6921/17. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.

- az Idegenforgalmi biz.

- a Mezőgazdasági biz.

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

9. Dr. Bőhm András és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 6. §-ában az áfa-törvény 7. §-át új (3) bekezdéssel kiegészíteni javasolják:

/6. § Az áfa-törvény 7. §-ának (2) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:/

"/(3) Nem minősül termékértékesítésnek/

"g) Nem minősülnek termékértékesítésnek a közös, csoportos adóalanyiságot választott 4. § (4) bekezdés a) pontja szerinti személyek egymás közti azon értékesítései, amelyek adóalanyok között termékértékesítésnek minősülnének.""

Indokolás: Lásd a T/6921/4. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Idegenforgalmi biz.

- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

10. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 7. §-ában az áfa-törvény 7/A. §-ának a következő módosítását javasolja:

/7. § Az áfa-törvény a következő címmel, és 7/A-7/B. §-okkal egészül ki:

"Közösségen belülről történő termékbeszerzés /

"7/A. § (1) Közösségen belülről történő termékbeszerzésnek minősül a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel: a 6. § szerinti termékértékesítésnek megfelelő termékbeszerzés, kivéve a 6. § (2) bekezdés c) pontja szerinti termékértékesítésnek megfelelő termékbeszerzést [a birtokba vehető dolog ellenérték fejében való megszerzése, amely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja], amennyiben az alábbi feltételek együttesen fennállnak:

a) a terméket az eladó vagy a vevő, vagy megbízásukból harmadik személy a termék feladásának, elfuvarozásának helye szerinti tagállamból másik tagállam területére fuvarozza el,

b) a terméket beszerző adóalanynak minősül, aki (amely) a terméket adóalanyiságát eredményező gazdasági tevékenység végzéséhez szerzi be, vagy a 4/B. § c) pontja alapján adófizetésre kötelezett jogi személy,

c) a termékértékesítést teljesítő adóalany a nyilvántartásba vétel helye szerinti tagállam joga alapján nem választott alanyi adómentességet, és

d) az értékesítés nem tartozik a 14. § (2) bekezdés, vagy 14/A. § hatálya alá.

(2) Nem minősül Közösségen [belüli] belülről történő termékbeszerzésnek:

a) a diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai, valamint az ezekkel egy tekintet alá eső

nemzetközi szervezetek és azok tagjai által másik tagállamból történő termékek [- ide nem értve az új közlekedési eszközt -] beszerzése,

b) az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői és polgári állománya szolgálati járműveinek, légi járműveinek és hajóinak üzemanyag-, olaj- és kenőanyag-ellátása céljából igazoltan végzett termékbeszerzés, amennyiben ezek a külön jogszabály rendelkezései alapján a közös védelmi erőfeszítéseket szolgálják;

c) a 11/A. § (b)-(d) bekezdéseiben meghatározott esetek szerinti termékek beszerzése, amennyiben a terméket beszerző

ca) kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany, vagy

cb) mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállást választott adóalany, aki (amely) a terméket ezen tevékenységéhez szerezte be vagy

cc) nem adóalany jogi személy.

(3) Nem minősül Közösségen [belüli] belülről történő termékbeszerzésnek a (2) bekezdés c) pontjának hatálya alá nem tartozó terméknek - kivéve az új közlekedési eszközt és a Jöt. hatálya alá tartozó terméket - egy másik tagállamból történő beszerzése, ha a terméket a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott vevői kör szerzi be és a Közösség más tagállamaiból beszerzett termékek általános forgalmi adó nélküli összesített értéke a tárgyévet megelőző évben a 10 000 eurót (küszöbérték) nem haladta, illetve a tárgyévben [várhatóan] nem haladja meg. A küszöbérték számításánál nem kell figyelembe venni a Közösségen belüli beszerzésből származó új közlekedési eszköz és Jöt. hatálya alá tartozó termékek ellenértékét. Az adófizetési kötelezettség arra a termékbeszerzésre vonatkozik először, amelynek ellenértékével a beszerző túllépi a jelzett küszöbértéket.

(4) A (2) bekezdés c) pontja szerinti beszerző a küszöbérték alatt is választhatja az (1) bekezdés szerinti adófizetési kötelezettséget. Ezen választását az adóhatósághoz bejelenti. Ezen választásától a beszerző a választás évét követő két naptári évig nem térhet el.

(5) Közösségen belülről történő beszerzésnek minősül továbbá az új közlekedési eszköz másik tagállamból ellenérték fejében történő beszerzése, ha a beszerző olyan a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott adóalany vagy nem adóalany jogi személy, akinek (amelynek) másik tagállamból történő beszerzései nem haladták meg a (3) bekezdésben meghatározott küszöbértéket, vagy bármely más nem adóalany személy, jogi személyiség nélküli szervezet a beszerző.

(6) Közösségen [belüli] belülről történő beszerzésnek minősül a Jöt. hatálya alá tartozó termék beszerzése is, ha azt olyan, a (2) bekezdés c) pontja szerinti adóalany vagy nem adóalany jogi személy szerzi be, akinek (amelynek) másik tagállamból történő beszerzései nem haladták meg a (3) bekezdésben meghatározott küszöbértéket, és [a jövedéki adót belföldön kell megfizetni] a termék a Jöt. szerint belföldön esik adókötelezettség alá.

(7) Amennyiben a 4/B. § c) pontja alapján adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személy harmadik országból importál terméket, és a termékimport teljesítési helye a fuvarozás befejezésének helyétől eltérő tagállam (a továbbiakban: import tagállam), úgy kell tekinteni, mintha a terméket az import tagállamában adták volna fel vagy fuvarozták volna el ezen fuvar befejezésének helyére. Az importáló jogosult az import tagállamban az import során kivetett adó visszatérítésére, amennyiben igazolja, hogy a beszerzése adóköteles a fuvarozás befejezése szerinti tagállamban."

Indokolás: Lásd a T/6921/30. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz.

- az Idegenforgalmi biz.

- a Mezőgazdasági biz.

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

11. Dr. Bőhm András és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 7. §-ában az áfa-törvény 7/A. § (1) bekezdése bevezető szövegének a következő módosítását javasolják:

/7. § Az áfa-törvény a következő címmel, és 7/A-7/B. §-okkal egészül ki:

"Közösségen belülről történő termékbeszerzés /

"7/A. § (1) Közösségen belülről történő termékbeszerzésnek minősül a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel: a birtokba vehető dolog ellenérték fejében való megszerzése, amely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja, illetve a 6. § (2) bekezdés b) pontja szerinti rendelkezési jog bizományos általi megszerzése, amennyiben az alábbi feltételek együttesen fennállnak:"

Indokolás: Lásd a T/6921/9. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Idegenforgalmi biz.

- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

12. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 7. §-ában az áfa-törvény 7/A. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/7. § Az áfa-törvény a következő címmel, és 7/A-7/B. §-okkal egészül ki:

Közösségen belülről történő termékbeszerzés/

"(5) Közösségen belülről történő beszerzésnek minősül továbbá az új közlekedési eszköz másik tagállamból ellenérték fejében történő beszerzése, ha a beszerző olyan a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott adóalany vagy nem adóalany jogi személy, akinek (amelynek) másik tagállamból történő beszerzései nem haladták meg a (3) bekezdésben meghatározott küszöbértéket, vagy bármely más nem adóalany személy, jogi személyiség nélkülil szervezet a beszerző."

Indokolás: Lásd a T/6921/29/2. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz.

- az Idegenforgalmi biz.

- a Mezőgazdasági biz.

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

13. Dr. Bőhm András és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 7. §-ában az áfa-törvény 7/A. §-át új (8) bekezdéssel kiegészíteni javasolják:

/7. § Az áfa-törvény a következő címmel, és 7/A-7/B. §-okkal egészül ki:

"Közösségen belülről történő termékbeszerzés/

"(8) Nem minősül Közösségen belüli termékbeszerzéssel egy tekintet alá eső termékbeszerzésnek, ha a más tagállamban nyilvántartásba vett adóalany a tulajdonában lévő terméket egy másik tagállamból a belföldön fenntartott vevői készlet céljára továbbítja, és a továbbítást követően a belföldi adóalany vevő vagy bizományos Közösségen belüli termékbeszerzést hajt végre."

Indokolás: Lásd a T/6921/9. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Idegenforgalmi biz.

- a Mezőgazdasági biz. támogatja

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

14. Dr. Bőhm András és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 9. §-ában az áfa-törvény 9. §-át új (7) bekezdéssel kiegészíteni javasolják:

/9. § Az áfa-törvény 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(7) Nem minősülnek szolgáltatásnyújtásnak a közös, csoportos adóalanyiságot választott 4. § (4) bekezdés a) pontja szerinti személyek egymás közti azon szolgáltatásai, amelyek adóalanyok között szolgáltatásnyújtásnak minősülnének."

Indokolás: Lásd a T/6921/4. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Idegenforgalmi biz.

- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

15. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 14. §-ában az áfa-törvény 12. § k) pontjának a következő módosítását javasolja:

/14. § Az áfa-törvény 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § A nemzetközi közlekedéshez és a termékek nemzetközi forgalmához közvetlenül kapcsolódó termékértékesítésnek és szolgáltatásnyújtásnak minősül:/

"k) az a termékértékesítés, amely a nemzetközi közforgalmú repülőtéren a repülésre nyilvántartásba vett induló utasok tartózkodására szolgáló helyen kialakított, kizárólag nem helyben fogyasztásra történő értékesítést végző üzlet által [a Közösség területét elhagyó] végső úti céllal harmadik országba utazó utasok részére történik, amennyiben az utasok beszállókártyájuk számának dokumentálása alapján - az átszállóutasok esetében továbbá a repülőjegy másolatával - igazolják a Közösség területének elhagyásának tényét."

Indokolás: Lásd a T/6921/18. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.

- az Idegenforgalmi biz.

- a Mezőgazdasági biz.

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

16. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 15. § (5) bekezdésében az áfa-törvény 13. § (1) bekezdése 14-17. pontjának a következő módosítását javasolja:

/(5) Az áfa-törvény 13. §-a (1) bekezdésének 14-17. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

/(1) E törvény alkalmazásában//

"14. első [belföldi] Közösségen belüli rendeltetési hely: a szállítólevélen (fuvarokmányon), ennek hiányában a harmadik ország területéről a Közösség területére belépő terméket kísérő egyéb okmányon ekként megjelölt hely, ilyen jelzés hiányában pedig az a hely, ahol a Közösség területén a terméket először ki- vagy átrakják;

15. továbbértékesítési cél: a beszerzett termék saját célú használat, hasznosítás nélküli, 6. § szerinti értékesítése, melynek eredményeként a termék használati értéke legfeljebb a kereskedelemben szokásos értékváltozás figyelembevételével térhet el a beszerzéskori állapottól. A szolgáltatás igénybevétele akkor minősül továbbértékesítési célúnak, ha annak továbbnyújtása döntő és nélkülözhetetlen a vállalt tevékenység ellátásához;

16. számla: adóigazgatási azonosításra alkalmas bármely olyan papír alapú, vagy a vevővel történt megállapodás alapján - külön jogszabály által meghatározottak szerint - elektronikus úton kibocsátott bizonylat, amely legalább a következő adatokat tartalmazza:

a) a számla sorszáma;

b a számla kibocsátásának kelte;

c) a termékértékesítést teljesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany neve, címe és adószáma;

d) a vevő neve, címe; adóalany esetében adószáma;

e) Közösségen belüli adómentes értékesítés esetén, amennyiben a Közösségen belülről történő beszerzés során a vevő az adó fizetésére kötelezett személy, ennek közösségi adószáma;

f) a teljesítés időpontja;

g) a termék (szolgáltatás) megnevezése, valamint besorolási száma, amely legalább szükséges az e törvény szerinti hivatkozás beazonosításához;

h) a termék, szolgáltatás - amennyiben ez utóbbi természetes mértékegységben kifejezhető - mennyiségi egysége és mennyisége;

i) a termék, szolgáltatás - amennyiben ez utóbbi egységre vetíthető - adó nélkül számított egységára;

j) a termék (szolgáltatás) adó nélkül számított ellenértéke összesen;

k) a felszámított adó százalékos mértéke;

l) az áthárított adó összege összesen;

m) a számla végösszege;

n) a fizetés módja és határideje;

o) új közlekedési eszköz másik tagállamba történő értékesítése esetén erre a tényre történő utalás, a közlekedési eszköz első forgalomba helyezésének időpontja, [vagy] és szárazföldi közlekedési eszköz esetén a futott kilométerek száma, vízi közlekedési eszköz esetén a hajózott órák száma, légi közlekedési eszköz esetén a repült órák száma;

p) amennyiben az adó fizetésére a pénzügyi képviselő kötelezett, annak neve, címe és adószáma;

q) a XV. fejezet alapján a különbözet szerinti adózás alkalmazása esetén ezen adózási módra történő hivatkozás.

17. egyszerűsített számla: adóigazgatási azonosításra alkalmas bármely olyan papír alapú, vagy a vevővel történt megállapodás alapján - külön jogszabály által meghatározottak szerint - elektronikus úton kibocsátott bizonylat, amely legalább a következő adatokat tartalmazza:

a) a számla sorszáma;

b) a számla kibocsátásának kelte;

c) a termékértékesítést teljesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany neve, címe és adószáma;

d) a vevő neve, címe, adóalany esetében adószáma;

e) Közösségen belüli adómentes értékesítés esetén, amennyiben a Közösségen belülről történő beszerzés során a vevő az adó fizetésére kötelezett személy, ennek közösségi adószáma;

f) a termék (szolgáltatás) megnevezése, valamint besorolási száma, amely legalább szükséges az e törvény szerinti hivatkozás beazonosításához;

g) a termék, szolgáltatás - amennyiben ez utóbbi természetes mértékegységben kifejezhető - mennyiségi egysége és mennyisége;

h) a termék, szolgáltatás - amennyiben ez utóbbi egységre vetíthető - adóval együtt számított egységára;

i) a termék (szolgáltatás) adóval együtt számított ellenértéke összesen;

j) a 44. § (2) bekezdésében meghatározott százalékérték;

k) új közlekedési eszköz másik tagállamba történő értékesítése esetén erre a tényre történő utalás, a közlekedési eszköz első forgalomba helyezésének időpontja, [vagy] és szárazföldi közlekedési eszköz esetén a futott kilométerek száma, vízi közlekedési eszköz esetén a hajózott órák száma, légi közlekedési eszköz esetén a repült órák száma;

l) amennyiben az adó fizetésére a pénzügyi képviselő kötelezett, annak neve, címe és adószáma;

m) a XV. fejezet alapján a különbözet szerinti adózás alkalmazása esetén ezen adózási módra történő hivatkozás.""

Indokolás: Lásd a T/6921/22. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz.

- az Idegenforgalmi biz.

- a Mezőgazdasági biz.

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

17. Dr. Bőhm András és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 15. §-ában az áfa-törvény 13. § (1) bekezdését új 37. ponttal kiegészíteni javasolják:

/15. § (1) Az áfa-törvény 13. §-a (1) bekezdésének 1-2. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

/(1) E törvény alkalmazásában//

"37. vevői készlet: az eladó tulajdonában lévő, a vevő raktárában vagy a vevő által bérelt raktárban tárolt készlet, amelynél a tulajdonjog átszállás időpontja a vevő döntésétől függ. A készleten lévő termék használatára, hasznosítására - ide nem értve a kipróbálást és próbagyártást - a beszállítás és az értékesítés közötti időszak alatt nem kerülhet sor."

Indokolás: Lásd a T/6921/9. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Idegenforgalmi biz.

- a Mezőgazdasági biz. támogatja

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

18. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 15. § (9) bekezdésében az áfa-törvény 13. § (1) bekezdésének a következő módosítását valamint új 37-38. ponttal történő kiegészítését javasolja:

"(9) Az áfa-törvény 13. §-ának (1) bekezdése az alábbi 26-[36]38. pontokkal egészül ki:

/(1) E törvény alkalmazásában/

26. Közösség területe: a tagállamok (a Belga Királyság, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, az Észt Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Holland Királyság, Írország, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Máltai Köztársaság, a Magyar Köztársaság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Olasz Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Svéd Királyság, a Szlovák Köztársaság, a Szlovén Köztársaság) felségterülete a 9. számú melléklet A. részében megfogalmazott eltérésekkel;

27. harmadik ország területe: olyan terület, amely kívül esik az Európai Közösség területén a 9. számú melléklet B. részében megfogalmazott eltérésekkel;

28. közlekedési eszköz: személy- és/vagy teherszállításra szolgál, és a következő kategóriák valamelyikébe tartozik:

a) beépített erőgéppel hajtott szárazföldi gépjármű, amelynek hengerűrtartalma meghaladja a 48 cm3-t, vagy teljesítménye meghaladja a 7,2 kW-ot;

b) 7,5 métert meghaladó hosszúságú vízi jármű; nem tartoznak ide a nyílt tengeri kereskedelmi személyszállításban, továbbá a kereskedelmi, ipari és halászati hajózásban (ide értve a partmenti halászatot is), tengeri segítségnyújtásban vagy mentésben használt vízi járművek;

c) 1 550 kilogrammnál nagyobb felszálló tömegű légi jármű; nem tartoznak ide a nemzetközi kereskedelmi légiforgalomban működő vállalkozások által használt légi járművek;

29. új közlekedési eszköz:

a) az a szárazföldi közlekedési eszköz, amely legfeljebb 6 000 kilométert futott, vagy amelynek első forgalomba helyezésétől számítva legfeljebb 6 hónap telt el;

b) az a vízi közlekedési eszköz, amely legfeljebb 100 hajózott órát volt használatban, vagy amelynek első forgalomba helyezésétől számítva legfeljebb 3 hónap telt el;

c) az a légi közlekedési eszköz, amely legfeljebb 40 repült órát volt használatban, vagy amelynek első forgalomba helyezésétől számítva legfeljebb 3 hónap telt el[.];

30. mezőgazdasági termelő: olyan természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki (amely) rendszeres bevételszerző tevékenységét mezőgazdasági, erdőgazdasági vagy halászati vállalkozásként fejti ki. Ilyen vállalkozásnak minősül az, aki (amely) rendszeres bevételének jellemző részét mezőgazdasági tevékenységéből szerzi;

31. rádiós és televíziós műsorszolgáltatás: a nyilvánosság számára vételre szánt, megszerkesztett rádió-, illetve televízió-műsornak a műsorszolgáltatásra jogosult általi előállítása, elektronikus jelek formájában történő megjelenítése és a felhasználó vevőkészülékéhez történő továbbítása, vagy továbbjuttatása;

32. befektetési célú arany: a legalább 995/1000 finomságú, és egy gramm feletti súlyú tömb, rúd, vagy lemez formájú arany, amely akkreditált labor által kiállított minőségi tanúsítvánnyal rendelkezik, és amelyen fel van tüntetve a tárgy súlya, finomsága és gyártója. Befektetési célú arany továbbá az ilyen arany feletti tulajdonjogot megtestesítő értékpapír is, illetve a legalább 900/1000 finomságú, 1800 után vert aranyérme, amelyet a kibocsátás országában törvényes fizetőeszközként használtak vagy használnak, és amelynek piaci értéke legfeljebb 80%-kal haladja meg aranytartalmának értékét;

33. adóraktár: a Jöt.-ben ilyenként meghatározott üzem, raktár[.];

34. közcélú adomány: az egyház, a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet részére, továbbá a közérdekű kötelezettségvállalás teljesítése érdekében juttatott természetbeni adomány, amennyiben azt a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény adóalapot csökkentő tételnek minősíti, vagy annak minősítené akkor, ha az adományozó a társasági adó alanya lenne, függetlenül attól, hogy az adóalap-csökkentés lehetőségét ténylegesen igénybe lehet-e venni[.];

35. vállalkozási célból ingyenesen nyújtott értékesítés: olyan ellenérték nélküli termékátadás, illetve szolgáltatásnyújtás, amelynek célja az értékesítésre szánt termék, illetve szolgáltatás ismertetése, kipróbálása, amennyiben ez az adóalany gazdasági tevékenységének érdekében, bevételének növelése céljából történik. A vállalkozási célból ingyenesen átadott termék esetén annak áruminta jellegét csomagolásán fel kell tüntetni[.];

36. multifunkciós telefonkártya: olyan készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amely nem kizárólag telekommunikációs szolgáltatások igénybevételére jogosít;

37. harmadik országbeli illetőségű adóalany: a Közösség területén székhellyel, telephellyel nem rendelkező adóalany;

38. harmadik országbeli illetőségű nem adóalany személy, szervezet: a Közösség területén állandó lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel, székhellyel, telephellyel nem rendelkező személy, szervezet."

Indokolás: Lásd a T/6921/23. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz.

- az Idegenforgalmi biz.

- a Mezőgazdasági biz.

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

19. Dr. Bőhm András és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 16. §-ában az áfa-törvény 14. §-át új (6) bekezdéssel kiegészíteni javasolják:

/16. § Az áfa-törvény 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(6) A más tagállam területén lévő vevői készletből történő termékértékesítés esetén a teljesítés helyének azt a helyet kell tekinteni, ahol a termék - a vevői készlet számára történő rendeltetéssel - a feladás vagy fuvarozás megkezdésének időponjában található."

Indokolás: Lásd a T/6921/9. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Idegenforgalmi biz.

- a Mezőgazdasági biz. támogatja

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

20. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 20. §-ában az áfa-törvény 15. § (5) bekezdése bevezető szövegének a következő módosítását javasolja:

/20. Az áfa-törvény 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(5) A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyét a szolgáltatást saját nevében megrendelő gazdasági tevékenységének székhelye, illetve állandó telephelye, ezek hiányában pedig állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye határozza meg, ha a szolgáltatást megrendelő harmadik országbeli illetőségű adóalany, vagy nem adóalany személy, szervezet, [vagy] illetve a szolgáltatást nyújtó illetősége szerinti [tag]államtól eltérő [tag]államban nyilvántartásba vett adóalany:"

Indokolás: Lásd a T/6921/19. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.

- az Idegenforgalmi biz.

- a Mezőgazdasági biz.

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

21. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 23. §-ában az áfa-törvény 18. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/23. § Az áfa-törvény 18. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:/

"(4) A 7. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott termékértékesítésnél teljesítési időpontnak a termék feladásának vagy elfuvarozásának napját kell tekinteni[, feltéve, hogy az adófizetési kötelezettséget nem a 29/A. § d) pontja alapozza meg]. Az adófizetési kötelezettség keletkezésének napja a teljesítés időpontja, kivéve a 20/A. § (4) bekezdésében meghatározott esetet."

Indokolás: Lásd a T/6921/20/1. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.

- az Idegenforgalmi biz.

- a Mezőgazdasági biz.

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

22. Dr. Bőhm András és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 23. §-ában az áfa-törvény 18. §-át új (5) bekezdéssel kiegészíteni javasolják:

"23. § Az áfa-törvény 18. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:

(5) A 7/B. §-ban meghatározott termékbeszerzésnél teljesítési időpontnak a termék feladásának vagy elfuvarozásának napját kell tekinteni."

Indokolás: Lásd a T/6921/9. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Idegenforgalmi biz.

- a Mezőgazdasági biz. támogatja

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

23. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 24. §-ában az áfa-törvény 20/A. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/24. § Az áfa-törvény a következő címmel és 20/A. §-sal egészül ki:/

"(4) A 29/A. §-ban meghatározott termékértékesítés esetén az adófizetési kötelezettség - az (5) bekezdésben meghatározott eltéréssel - a teljesítés napját[, a 7. § (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott termékértékesítésnél a 18. § (4) bekezdése szerinti időpontot] magában foglaló hónapot követő hónap 15. napján keletkezik."

Indokolás: Lásd a T/6921/20/2. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.

- az Idegenforgalmi biz.

- a Mezőgazdasági biz.

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

24. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 29. §-ában az áfa-törvény 26/A. § (2) és (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/29. § Az áfa-törvény a következő címmel és 26/A. §-sal egészül ki.

Az adó alapja Közösségen belüli termékértékesítésnél és beszerzésnél/

"26/A. § (1) Közösségen belülről történő beszerzés esetén az adó alapját a 22-26. § rendelkezéseinek alapján kell megállapítani.

(2) A 7/B. §-ban meghatározott beszerzés esetén az adó alapját a [25. § alapján] beszerzési ár, ennek hiányában az előállítási költség alapján, a 22. § (3)-(5) bekezdéseinek figyelembevételével kell megállapítani.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adó alapját növeli a Jöt. szerint szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék más tagállamból gazdasági tevékenység keretében történő beszerzéséhez kapcsolódóan keletkező jövedéki adófizetési kötelezettsége szerinti jövedéki adó összege. Amennyiben a beszerző részére a másik tagállamban megfizetett jövedéki adót visszatérítik, az adó alapját csökkenti a visszatérített adó összege.

(4) A 7. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott termékértékesítésnél az adó alapját a [25. §] beszerzési ár, ennek hiányában az előállítási költség alapján [és] a 22. § (3)-(5) bekezdéseinek [szerint] figyelembevételével kell megállapítani.

(5) Amennyiben a Közösségen belülről történő beszerzés után az adóalany a 14/B. § (2) bekezdésében meghatározott teljesítési hely szerinti tagállamban az adófizetési kötelezettségét teljesítette, és ezen beszerzése a 14/B. § (1) bekezdésében meghatározott teljesítési hely szerinti tagállamban is adókötelesnek minősül, az adóalanynál az adó alapját csökkenti ezen beszerzés adóalapjának megfelelő összeg."

Indokolás: Lásd a T/6921/20/3. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.

- az Idegenforgalmi biz.

- a Mezőgazdasági biz.

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

25. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 32. §-ában az áfa-törvény 29/A. § a)-b) pontjának a következő módosítását javasolja:

/32. § Az áfa-törvény a következő címmel és 29/A-29/B. §-okkal egészül ki:

Adómentes Közösségen belüli termékértékesítés levonási joggal /

"29/A. § Mentes az adó alól:

a) az a termékértékesítés, amelyet Magyarországtól eltérő tagállamban nyilvántartásba vett adóalany, vagy a Közösségen belülről történő beszerzés után adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személy számára teljesítenek, és amely termékértékesítés közvetlen következményeként az értékesített terméket belföldről más tagállamba, de még az e törvény értelmében vett Közösség területére fuvarozzák, vagy egyéb módon juttatják el. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az alanyi adómentes adóalany által teljesített termékértékesítésekre - kivéve az új közlekedési eszköz értékesítését -, valamint arra a termékértékesítésre, amelyet olyan, a 7/A. § (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott adóalany vagy nem adóalany jogi személy számára teljesítenek, akire (amelyre) a 7/A. § (3) bekezdésének rendelkezései vonatkoznak;

b) az új közlekedési eszköz értékesítése, amelyet az értékesítés közvetlen következményeként másik tagállam területére, de még az e törvény értelmében vett Közösség területére fuvaroznak, szállítanak el olyan, a 7/A. § (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott adóalany vagy nem adóalany jogi személy részére, akire (amelyre) a 7/A. § (3) bekezdésének rendelkezései vonatkoznak, illetve minden egyéb nem adóalany személy, jogi személyiség nélküli szervezet részére;"

Indokolás: Lásd a T/6921/29/3. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz.

- az Idegenforgalmi biz.

- a Mezőgazdasági biz.

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

26. Dr. Bőhm András és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 32. §-ában az áfa-törvény 29/A. §-át új e) ponttal kiegészíteni javasolják:

/32. § Az áfa-törvény a következő címmel és 29/A-29/B. §-okkal egészül ki:

"Adómentes Közösségen belüli termékértékesítés levonási joggal

29/A. § Mentes az adó alól:/

"e) A más tagállam területén lévő vevői készletből történő termékértékesítés, amelyet Magyarországtól eltérő tagállamban nyilvántartásba vett adóalany, vagy a Közösségen belülről történő termékbeszerzés után adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személy számára teljesítenek."

Indokolás: Lásd a T/6921/9. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Idegenforgalmi biz.

- a Mezőgazdasági biz. támogatja

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

27. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 34. §-ában az áfa-törvény 31. § (6) bekezdésének a következő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja:

/34. § Az áfa-törvény 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(6) Mentes az adó alól a Tanács vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról [vámkönnyítések közösségi rendszerének felállításáról] szóló 1983. március 28-i 918/83/EGK rendeletén alapuló vámmentes termékimport, az alábbi eltérésekkel: [kivéve azt a termékimportot, amely

a) a hagyatéki tárgyak részére biztosított vámmentességen alapul, ha a termék üzemanyag;

b) a rendelet I. fejezet IV. Címében, második lakás, háztartás berendezéséhez behozott termékek számára biztosított vámmentességen alapul;

c) a rendelet I. fejezet V. Címében meghatározott vámmentességen alapul, ha a termék számítógép, illetve annak rendeltetésszerű használatához szükséges tartozék;

d) az oktatási, tudományos és kulturális anyagok, tudományos műszerek és készülékek részére biztosított vámmentességen alapul. Adómentesek azonban a rendelet 50. és 51. cikke szerinti termékek, feltéve, hogy a termékimport ellenérték nélküli, vagy a termékértékesítést teljesítő fél nem adóalany.]

a) nem vonatkozik az adómentesség:

- a rendelet I. fejezet III. Címében az öröklés útján szerzett személyes vagyontárgyak részére biztosított vámmentes importra, ha a termék üzemanyag;

- a rendelet I. fejezet IV. Címében, második lakás, háztartás berendezéséhez behozott termékek részére biztosított vámmentes importra;

- a rendelet I. fejezet V. Címében az előírt iskolai ruházatok, iskolai célú anyagok és egyéb, iskolával összefüggő háztartási célú ingóságok részére biztosított vámmentes importra, ha a termék számítógép, illetve annak rendeltetésszerű használatához szükséges tartozék;

- a rendelet I. fejezet VIII. Címe alapján, a tevékenységnek harmadik országból a Közösségbe való áthelyezésekor importált tárgyi eszközök és egyéb berendezések részére biztosított vámmentes importra, ha ezen termék belföldi beszerzése esetén az adóalany az előzetesen felszámított adót nem, vagy csak részben helyezhetné levonásba;

- a rendelet 52-59b. cikkei alapján az oktatási, tudományos és kulturális anyagok, tudományos műszerek és készülékek részére biztosított vámmentes importra;

- a rendelet I. fejezet XIVa. Címében az orvostudományi kutatásokban, az orvosi diagnózis felállításában és a gyógykezelésben történő használatra szánt eszközök és berendezések részére biztosított vámmentes importra;

- a rendelet 47. cikke szerinti vámmentes importra, ha a termék a 7108 vagy 7109 vtsz alá sorolt termék;

b) adómentes a rendelet I. fejezet VII. Címében meghatározott feltételek mellett, az ott felsorolt termékek importján túl, 500 gramm kávé vagy 200 gramm kávékivonat - és eszencia, illetve 100 gramm tea vagy 40 gramm teakivonat - és eszencia importja;

c) adómentes a rendelet I. fejezet IX. Címében a harmadik országban elhelyezkedő ingatlanon Közösségi mezőgazdasági termelők által megszerzett termékek importján túl, a legfeljebb hat hónapos telivér lovak importja, ha azok harmadik országban egy olyan állattól születtek, amelyet belföldön termékenyítettek meg, és ezután ideiglenesen ellés céljából szállítottak ki;

d) adómentes a rendelet 46. cikkében felsorolt feltételek mellett, az ott felsorolt termékek importján túl, 500 gramm kávé vagy 200 gramm kávékivonat és - eszencia, illetve 100 gramm tea vagy 40 gramm teakivonat és - eszencia importja;

e) a rendelet 50. és 51. cikke szerinti vámmentes import esetén az adómentesség a rendelet I. és II. számú mellékleteinek B. pontjában felsorolt termékekre korlátozódik. Oktatási, tudományos vagy kulturális jellegű gyűjteményi tárgyak és műtárgyak esetén az adómentes import további feltétele, hogy a termékimport ellenérték nélküli legyen, vagy, amennyiben a terméket ellenérték fejében importálták, a termékértékesítést teljesítő fél ne rendelkezzen adóalanyisággal;

f) a rendelet 60. cikke szerint vámmentesen importált laboratóriumi célra előkészített állatok adómentes importjának feltétele azok ellenérték nélküli importja;

g) a rendelet 65. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az alapvető szükségleti cikkek rászoruló személyek közötti ingyenes szétosztás céljára vámmentesen importált termékek adómentességének feltétele a termékek ellenérték nélküli importja;

h) a rendelet 70-72. és 75-78. cikke alapján a fogyatékos személyek számára vámmentesen importált termékek adómentességének feltétele a termék ellenérték nélküli importja. Az adómentesség nem vonatkozik arra a termékre, melyet a fogyatékos személy saját maga importál.

i) a rendelet 110. cikke alapján vámmentesen importált termékek adómentességének feltétele, hogy azok értéke a 27.§ alapján adóalapot képezzen."

Indokolás: Lásd a T/6921/16. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.

- az Idegenforgalmi biz.

- a Mezőgazdasági biz.

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

28. Dr. Bőhm András és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 36. §-át - az áfa-törvény 33. § (2) bekezdés h) pontját érintően - új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik):

"(2) Az áfa törvény 33. §-ának (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem vonható le az előzetesen felszámított adó továbbá:)

"h) személygépkocsi üzemeltetéséhez kapcsolódó parkolási szolgáltatás igénybevétele, és úthasználati díj fizetése,"

(esetén feltéve, hogy a beszerzés nem továbbértékesítési, vagy nyilvántartásában közvetlen anyagként való felhasználási, vagy a 8. § (4) bekezdése szerinti céllal történik."

Indokolás: Lásd a T/6921/8. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Idegenforgalmi biz.

- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

29. Dr. Bőhm András képviselő a törvényjavaslat 39. §-ában az áfa-törvény 38. §-át a következő új (1) bekezdéssel - A/ változat szerint - kiegészíteni javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a 39. § eredeti szövege a (2) bekezdés jelölést kapja):

"A/ változat

39. § (1) Az áfa-törvény 38. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"38. § (1) Az adóalany köteles a levonható és a le nem vonható előzetesen felszámított adó összegét nyilvántartásában egymástól elkülönítetten kimutatni (tételes elkülönítés). A 22. § (1) és (2) bekezdése alapján adóalapot nem képező olyan államháztartási támogatásban részesülő adóalany, amely támogatás forrása a központi költségvetésből közvetlenül, vagy közvetve bruttó módon kerül biztosításra - feltéve, hogy az éves költségvetési törvény eltérően nem rendelkezik -

a) az egyes termékbeszerzéseihez kapott támogatás esetén kizárólag ezen beszerzéseire a nem támogatott hányad erejéig érvényesítheti levonási jogát;

b) a kizárólag az adólevonásra jogosító támogatásból (is) finanszírozott tevékenységéhez kapcsolódó beszerzései tekintetében a 3. számú melléklet I. részében foglaltakat e tevékenységére nézve elkülönülten érvényesíti. A levonható adó megállapítása során kizárólag az adólevonásra jogosító támogatásból (is) finanszírozott tevékenységéből származó ellenérték és az e tevékenységéhez kapott támogatás vehető figyelembe azzal, hogy e támogatás az adólevonásra nem jogosító tevékenységgel esik egy tekintet alá."

(2) Az áfa-törvény 38. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (2)-(4) bekezdések számozása (3)-(5) bekezdésekre változik:

(2) Ha az adóalany adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységhez és adóalanyiságot nem eredményező tevékenységhez egyaránt használt, hasznosított terméket szerez be, szolgáltatást vesz igénybe, és az (1) bekezdés szerinti szabály alkalmazásával az előzetesen felszámított adó összege maradéktalanul nem különíthető el, az el nem különített adó összege tekintetében a levonási hányad megállapításának céljából a következőképpen jár el:

a) az adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységhez és magáncélú használathoz egyaránt kapcsolódó beszerzések között a tényleges használatot, hasznosítást leginkább tükröző, természetes mértékegységen (különösen m2, fűtött légm3, fő, kg, db, üzemóra) alapuló arányos megosztás alkalmazandó;

b) amennyiben az a) pontban említett arányos megosztás nem lehetséges, az adóalany a területileg illetékes adóhatósággal megállapodik az adóalanyiságot eredményező tevékenységére és magáncélú használatára egyaránt fordított termékek és szolgáltatások megosztásának arányáról."

Indokolás: Lásd a T/6921/7. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz.

- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

30. Dr. Bőhm András képviselő a törvényjavaslat 39. §-ában az áfa-törvény 38. §-át a következő új (1) bekezdéssel - B/ változat szerint - kiegészíteni javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a 39. § eredeti szövege a (2) bekezdés jelölést kapja):

"B/ változat

39. § (1) Az áfa-törvény 38. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"38. § (1) Az adóalany köteles a levonható és a le nem vonható előzetesen felszámított adó összegét nyilvántartásában egymástól elkülönítetten kimutatni (tételes elkülönítés). A 22. § (1) és (2) bekezdése alapján adóalapot nem képező és az Európai Unió által a költségvetésen keresztül támogatott projekteken kívül, államháztartási támogatásban részesülő adóalany- feltéve, hogy az éves költségvetési törvény eltérően nem rendelkezik -

a) az egyes termékbeszerzéseihez kapott támogatás esetén kizárólag ezen beszerzéseire a nem támogatott hányad erejéig érvényesítheti levonási jogát;

b) a kizárólag az adólevonásra jogosító támogatásból (is) finanszírozott tevékenységéhez kapcsolódó beszerzései tekintetében a 3. számú melléklet I. részében foglaltakat e tevékenységére nézve elkülönülten érvényesíti. A levonható adó megállapítása során kizárólag az adólevonásra jogosító támogatásból (is) finanszírozott tevékenységéből származó ellenérték és az e tevékenységéhez kapott támogatás vehető figyelembe azzal, hogy e támogatás az adólevonásra nem jogosító tevékenységgel esik egy tekintet alá."

(2) Az áfa-törvény 38. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (2)-(4) bekezdések számozása (3)-(5) bekezdésekre változik:

(2) Ha az adóalany adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységhez és adóalanyiságot nem eredményező tevékenységhez egyaránt használt, hasznosított terméket szerez be, szolgáltatást vesz igénybe, és az (1) bekezdés szerinti szabály alkalmazásával az előzetesen felszámított adó összege maradéktalanul nem különíthető el, az el nem különített adó összege tekintetében a levonási hányad megállapításának céljából a következőképpen jár el:

a) az adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységhez és magáncélú használathoz egyaránt kapcsolódó beszerzések között a tényleges használatot, hasznosítást leginkább tükröző, természetes mértékegységen (különösen m2, fűtött légm3, fő, kg, db, üzemóra) alapuló arányos megosztás alkalmazandó;

b) amennyiben az a) pontban említett arányos megosztás nem lehetséges, az adóalany a területileg illetékes adóhatósággal megállapodik az adóalanyiságot eredményező tevékenységére és magáncélú használatára egyaránt fordított termékek és szolgáltatások megosztásának arányáról."

Indokolás: Lásd a T/6921/7. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz.

- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

31. Dr. Bőhm András és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 39. §-ában az áfa-törvény 38. §-át új (1)-(2) bekezdéssel valamint a (3) bekezdést követően zárószöveggel kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén az áfa-törvény 38. § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik):

/39. § Az áfa-törvény 38. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (2)-(4) bekezdések számozása (3)-(5) bekezdésekre változik:/

38. § (1) Az adóalany köteles a levonható és a le nem vonható előzetesen felszámított adó összegét nyilvántartásában egymástól elkülönítetten kimutatni (tételes elkülönítés).

(2) Ha az adóalany adólevonásra jogosító és adólevonásra nem jogosító termékértékesítést és szolgáltatásnyújtást egyaránt végez és az (1) bekezdés szerinti szabály alkalmazásával a termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó előzetesen felszámított adó összege maradéktalanul nem különíthető el, az el nem különített adó összegét az arányosítás szabályai szerint kell megosztani levonható és le nem vonható részre. Az arányosítás szabályait a 3 .sz. Melléklet I. része tartalmazza. A 4/A.§ (7) bekezdésében, valamint a 33. § (6) bekezdésében meghatározott tevékenység e bekezdés, illetve a 39. § alkalmazásában az adólevonásra nem jogosító termékértékesítéssel és szolgáltatásnyújtással esik egy tekintet alá.

[(2)] (3) Ha az adóalany adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységhez és adóalanyiságot nem eredményező tevékenységhez egyaránt használt, hasznosított terméket szerez be, szolgáltatást vesz igénybe, és az (1) bekezdés szerinti szabály alkalmazásával az előzetesen felszámított adó összege maradéktalanul nem különíthető el, az el nem különített adó összege tekintetében a levonási hányad megállapításának céljából a következőképpen jár el:

a) az adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységhez és magáncélú használathoz egyaránt kapcsolódó beszerzések között a tényleges használatot, hasznosítást leginkább tükröző, természetes mértékegységen (különösen m2, fűtött légm3, fő, kg, db, üzemóra) alapuló arányos megosztás alkalmazandó;

b) amennyiben az a) pontban említett arányos megosztás nem lehetséges, az adóalany a területileg illetékes adóhatósággal megállapodik az adóalanyiságot eredményező tevékenységére és magáncélú használatára egyaránt fordított termékek és szolgáltatások megosztásának arányáról.

Ezzel egyidejűleg Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2003. évi XCI. törvény Második rész Az általános forgalmi adót érintő módosítások IV. fejezete 86. §-a, a Záró rendelkezések fejezet 211. § (7) és (8) bekezdése hatályát veszti."

Indokolás: Lásd a T/6921/10. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Idegenforgalmi biz.

- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

32. Dr. Bőhm András és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 39. §-ában az áfa-törvény 38. §-át új (6) bekezdéssel kiegészíteni javasolják:

/39. § Az áfa-törvény 38. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (2)-(4) bekezdések számozása (3)-(5) bekezdésekre változik:/

"(6) A 4. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott egységes adóalanyiságú csoportból kilépő jogi személy, illetve magyarországi fióktelep a csoporthoz tartozása alatt beszerzett és a csoportból történő kilépése után továbbra is a tulajdonában álló tárgyi eszköz tekintetében köteles a levonható és a le nem vonható adó összegét a kilépést követően, a tényleges felhasználási aránynak megfelelően utlólag módosítani a 39. § (1) és (2) bekezdéseinek megfelelően."

Indokolás: Lásd a T/6921/4. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Idegenforgalmi biz.

- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

33. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 40. § (2) bekezdésében az áfa-törvény 40. § (10) bekezdésének a következő módosítását, valamint új (11) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja:

/(2) Az áfa-törvény 40. §-a a következő (7)-[(10)](11) bekezdésekkel egészül ki:/

"(7) A 14. § (2) bekezdésében meghatározott termékértékesítés esetén az adót a terméket saját nevében beszerző adóalany fizeti, ha a terméket értékesítő adóalany gazdasági tevékenységének székhelye, illetve állandó telephelye közül az, amely a teljesítéssel a legközvetlenebbül érintett, másik tagállamban vagy harmadik ország területén van, ezek hiányában pedig, ha állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye található másik tagállamban vagy harmadik ország területén.

(8) A 29/D. § (2) bekezdésében meghatározott ügylet esetén a termékértékesítés után az adót a terméket saját nevében beszerző adóalany vagy a 4/B. § c) pontja szerint adófizetésre kötelezett személy fizeti.

(9) Közösségen belülről történő termékbeszerzés esetén az adót a terméket beszerző adóalany, vagy a 4/B. § b)-c) pontja szerint adófizetésre kötelezett személy fizeti.

(10) A (2), [és] (7)-(8) és (11) bekezdés hatálya alá nem tartozó ügyletek esetén, amennyiben a belföldön székhellyel, állandó telephellyel, fiókteleppel nem rendelkező, teljesítésre kötelezett adóalany az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott pénzügyi képviselőt bízott meg, az adóalany belföldön [végzett gazdasági tevékenysége] teljesített termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása után az adót a pénzügyi képviselő fizeti meg.

(11) A Jöt. hatálya alá tartozó termék 14/A. § szerinti értékesítésekor az adót a Jöt. 31. §-a szerinti adóügyi képviselő fizeti meg."

Indokolás: Lásd a T/6921/24. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz.

- az Idegenforgalmi biz.

- a Mezőgazdasági biz.

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

34. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 41. §-ában az áfa-törvény 42. §-ának a következő módosítását javasolja:

/41. § Az áfa-törvény 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"42. § Az adózással kapcsolatos eljárás során - az e törvényben nem szabályozott kérdésekben - az adózás rendjéről szóló törvény, [a Tanács 1992. január 27-i 218/92/EGK rendelete a közvetett adózás (hozzáadottérték-adó) területén történő közigazgatási együttműködésről, a Tanács 2002. május 7-i 792/2002/EK rendelete a közvetett adózás (hozzáadottérték-adó) területén történő közigazgatási együttműködésről szóló 218/92/EGK rendelet ideiglenes, az elektronikus kereskedelemre vonatkozó kiegészítő intézkedésre tekintettel történő módosításáról] a Tanács 2003. október 7-i 1798/2003/EK rendelete a hozzáadott-érték adó területén történő közigazgatási együttműködésről, valamint a 218/92/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről, illetve termékimport esetén a Tanács 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról, a Bizottság 1993. július 2-i 2454/93/EGK rendelete a Közösségi Vámkódexet létrehozó 2913/92/EGK számú tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni."

Indokolás: Lásd a T/6921/26. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz.

- az Idegenforgalmi biz.

- a Mezőgazdasági biz.

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

35. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 42. §-ában az áfa-törvény 43. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/42. § Az áfa-törvény 43. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:/

"(4) A 7. § (1)-(2) bekezdései, valamint a 9. § (1)-(2) bekezdései szerinti ellenérték nélküli vagy a 24. § szerinti csereügyleteknél, továbbá a 17. § szerinti előlegfizetés esetén az (1) bekezdésben meghatározott bizonylatot kell kibocsátani azzal az eltéréssel, hogy a számlában a gazdasági eseményre szövegesen is utalni kell, valamint az ellenérték nélküli ügyletek esetén a termék vagy szolgáltatás 25. § (1), illetve (3) bekezdése, illetve 26/A.§ (4) bekezdése szerinti adóalapját kell feltüntetni."

Indokolás: Lásd a T/6921/20/4. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.

- az Idegenforgalmi biz.

- a Mezőgazdasági biz.

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

36. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 46. §-ában az áfa-törvény 46. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/46. § Az áfa-törvény 46. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:/

"(2) Az adót

a) termékimport [esetén] tekintetében nem adóalany személy, szervezet, valamint [kizárólag adólevonási joggal nem rendelkező] alanyi adómentes adóalany, továbbá kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végző adóalany esetén a vámhatóság határozattal állapítja meg, egyéb adóalany (ideértve a 66/A. § szerinti közvetett vámjogi képviselőt is) [önbevallással] önadózással rendezi;

b) az új közlekedési eszköz[t]nek minősülő személygépkocsit beszerző, belföldön állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel, székhellyel, telephellyel rendelkező nem adóalany természetes személy, valamint nem adóalany jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, illetve a 7/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott adóalany esetén [önbevallással rendezi] a vámhatóság határozattal állapítja meg;

c) a Közösségen belülről történő beszerzésnek minősülő termékbeszerzés tekintetében - kivéve az új közlekedési eszköznek minősülő személygépkocsit - az adóalanynak nem minősülő jogi személy, természetes személy, valamint jogi személyiség nélküli szervezet [önbevallással] önadózással rendezi;

d) az adó megfizetéséért kezesként felelő nem adóalany személy esetén az adóhatóság határozattal állapítja meg."

Indokolás: Lásd a T/6921/28. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz.

- az Idegenforgalmi biz.

- a Mezőgazdasági biz.

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

37. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 47. § (2) bekezdésében az áfa-törvény 48. § (4) bekezdése a) pontjának a következő módosítását javasolja:

/(2) Az áfa-törvény 48. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:/

"(4) Az adóhatóság az adó-visszaigénylési kérelmet akkor teljesíti, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a) a 28-29. §-ban meghatározott adómérték, valamint a 29/A-29/B. §-ok szerinti adómentesség alá tartozó, az adóalany által teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás összesített adóalapja - nemzetközi [és Közösségen belüli] teherközlekedés és személyszállítás, valamint a 15/A. §-ban meghatározott szolgáltatásnyújtások esetén ideértve a más tagállamban vagy harmadik ország területén teljesített szolgáltatásnyújtás adó nélküli ellenértékét is - az adóév elejétől, illetve - ha az adóalany év közben jelentkezik be - az adóalanyként történő bejelentkezés időpontjától kezdődően időarányosan az adóéven belül göngyölítetten eléri vagy meghaladja az alanyi adómentesség választására jogosító összeghatárt [49. § (2) bekezdés b) pont]; vagy

ba) a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany által beszerzett tárgyi eszközre, vagy tárgyi eszközként elszámolható beszerzésre jutó levonható, korábban vissza nem igényelt előzetesen felszámított adó göngyölített összege legalább 200 000 forinttal meghaladja az ugyanezen időszakban fizetendő adó göngyölített összegét, feltéve, hogy az adóbevallás benyújtása esedékességének időpontjáig az adóalany a tárgyi eszköz, vagy a tárgyi eszközként elszámolható beszerzések adóval növelt ellenértékét megfizette, és a tárgyi eszközt az egyedi tárgyi eszköz nyilvántartásában, a tárgyi eszközként elszámolható beszerzéseket pedig az egyedi beruházási és felújítási nyilvántartásában szerepelteti, vagy

bb) a számviteli törvény hatálya alá tartozó adóalany által beszerzett tárgyi eszközre, vagy tárgyi eszközként elszámolható beszerzésre jutó levonható, korábban vissza nem igényelt előzetesen felszámított adó göngyölített összege legalább 200 000 forinttal meghaladja az ugyanezen időszakban fizetendő adó göngyölített összegét, feltéve, hogy az adóbevallás benyújtása esedékességének időpontjáig az adóalany a tárgyi eszköz, vagy a tárgyi eszközként elszámolható beszerzések adóval növelt ellenértékét megfizette, és az említett beszerzéseket a beruházás bekerülési értékeként a beruházási számlán elszámolta; vagy

ca) a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany által saját vállalkozásában előállított tárgyi eszközére jutó levonható, korábban vissza nem igényelt előzetesen felszámított adó göngyölített összege legalább 200 000 forinttal meghaladja az ugyanezen időszakban fizetendő adó göngyölített összegét, feltéve, hogy az adóbevallás benyújtása esedékességének időpontjáig az adóalany a tárgyi eszköz előállításával kapcsolatban felmerült beszerzéseinek (kivéve saját teljesítménye értékének) adóval növelt ellenértékét megfizette, valamint e beszerzéseket az egyedi beruházási és felújítási nyilvántartásában, vagy a tárgyi eszközt az egyedi tárgyi eszköz nyilvántartásában szerepelteti; vagy

cb) a számviteli törvény hatálya alá tartozó adóalany által saját vállalkozásában előállított tárgyi eszközére jutó levonható, korábban vissza nem igényelt előzetesen felszámított adó göngyölített összege legalább 200 000 forinttal meghaladja az ugyanezen időszakban fizetendő adó göngyölített összegét, feltéve, hogy az adóbevallás benyújtása esedékességének időpontjáig az adóalany a tárgyi eszköz előállításával kapcsolatban felmerült beszerzéseinek (kivéve saját teljesítménye értékének) adóval növelt ellenértékét megfizette, valamint e beszerzéseket a saját vállalkozásban végzett beruházás szabályai szerint a beruházás bekerülési értékeként elszámolta; vagy

d) jogutód nélküli megszűnés esetén az adóalany a megszűnéshez kapcsolódó utolsó, záró adóbevallását benyújtotta."

Indokolás: Lásd a T/6921/27. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz.

- az Idegenforgalmi biz.

- a Mezőgazdasági biz.

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

38. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 50. § (2) bekezdésében az áfa-törvény 55. § (1) bekezdés a)-b) pontjának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerűen változik):

/50. § (1) Az áfa-törvény 55. §-a előtti cím helyébe a következő cím lép:

"XIII. FEJEZET

A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS

A mezőgazdasági termelő különleges jogállása"

(2) Az áfa-törvény 55. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (1)-(2) bekezdések számozása (2)-(3) bekezdésekre változik:/

"(1) A mezőgazdasági termelő jogosult arra, hogy adókötelezettségének - választása szerint - az e fejezetben meghatározott módon tegyen eleget. Nem választhatja a különleges jogállást az a mezőgazdasági termelő, akinek (amelynek)

[a) mezőgazdasági tevékenységnek nem minősülő, egyébként a 28. § szerinti adómérték alá tartozó tevékenységből származó, az adóévet megelőző évi tényleges, és az adóévben ésszerűen várható, adó nélkül számított bevétele meghaladja az alanyi adómentesség választására jogosító, a 49. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott összeghatárt, vagy

b) mezőgazdasági tevékenységnek minősülő, nem az 56. § (1) bekezdése szerint történő termékértékesítésének, szolgáltatásnyújtásának az adóévet megelőző évi tényleges, és az adóévben ésszerűen várható, adó nélkül számított bevétele meghaladja az 500 000 forintot, vagy]

c) a Közösségen belülről saját nevében történt termékbeszerzése után adófizetésre kötelezett."

Indokolás: Lásd a T/6921/12. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Idegenforgalmi biz.

- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

39. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 59. §-ában az áfa-törvény 66/B. §-ának a következő módosítását javasolja:

/59. § Az áfa-törvény a következő XVI/B. fejezettel és 66/B. §-sal egészül ki:

"XVI/B. fejezet

A pénzügyi képviselőre vonatkozó különös szabályok/

"66/B. § (1) Az a belföldön [nyilvántartásba nem vett] székhellyel, állandó telephellyel, fiókteleppel nem rendelkező adóalany, aki (amely) [a 40. § értelmében a belföldön keletkező adófizetési kötelezettsége tekintetében] belföldön teljesített termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása után a 40. § alapján adófizetésre kötelezett, adózással kapcsolatos kötelezettségének teljesítésére és adólevonási jogának gyakorlására [külön jogszabály szerinti] az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott pénzügyi képviselőt bízhat meg. A (3) bekezdésben meghatározott eltéréssel kötelező a pénzügyi képviselő megbízása a harmadik országbeli illetőségű adóalanynak, amennyiben a belföldön teljesített termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása után a 40. § alapján adófizetésre kötelezett.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adóalany egyszerre csak egy pénzügyi képviselőt bízhat meg.

(3) Nem bízhat meg pénzügyi képviselőt [az] a harmadik ország[ban]beli [nyilvántartásba vett] illetőségű adóalany[, amely kizárólag] a 15. § (10) bekezdése szerinti [elektronikusan teljesített] szolgáltatás[okat]nyújtással kapcsolatos adófizetési kötelezettségének teljesítésére [nyújt belföldön].

(4) A pénzügyi képviselő e törvény alkalmazásában az általa képviselt személy teljes körű megbízottjaként jár el. A pénzügyi képviselő [saját] megbízója nevében, megbízónként elkülönítetten, az egyes megbízókra egyébként irányadó általános szabályok szerint teljesíti a megbízóját terhelő kötelezettségeket, illetve gyakorolja a megbízóját megillető jogokat."

Indokolás: Lásd a T/6921/25. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz.

- az Idegenforgalmi biz.

- a Mezőgazdasági biz.

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

40. Pásztohy András képviselő a törvényjavaslat 66. §-át új (3) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:

"(3) Az áfa-törvény alkalmazásában nem minősülnek adólevonásra jogosító ténynek a 2004. január 1-jét követően kapott támogatások tekintetében

a) a SAPARD programban megvalósuló fejlesztések támogatása,

b) a 2003. december 31-én sorbanálló, 2004. évben kifizetésre kerülő agrártámogatások,

c) az EU által biztosított közvetlen termelői támogatások nemzeti kiegészítése címén kifizetésre kerülő támogatások,

d) a központosított bevételből működő támogatások közül az erdészeti feladatok, a termőföldvédelem, az állattenyésztési feladatok, a halgazdálkodás, a vadgazdálkodás támogatása."

Indokolás: Lásd a T/6921/5. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Idegenforgalmi biz.

- a Mezőgazdasági biz. támogatja

- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

41. Dr. Bőhm András képviselő a törvényjavaslat 67. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

"(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az áfa-törvény 4/A. § (1) bekezdés g) pontjában, a (7) bekezdésében és az 5. § (3) bekezdésében az "amelyre külön törvény rendelkezései alapján koncessziós szerződést lehet kötni" szövegrész helyébe az "amelyek megfelelnek az ebben a törvényben meghatározott feltételeknek" szövegrész, a 40. §-ának (1) bekezdésében a "(2)-(4) bekezdésekben" szövegrész helyébe a "(2)-(10) bekezdésekben" szövegrész, az 58. §-ának (1) bekezdésében a "4. számú melléklet I. része" szövegrész helyébe a "4. számú melléklet I. és II. része" szövegrész, az 58. §-ának (2) bekezdésében a "4. számú melléklet II. részének" szövegrész helyébe a "4. számú melléklet III. részének" szövegrész lép."

Indokolás: Lásd a T/6921/11/2. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz.

- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

42. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 67. §-át új (4) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:

"(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 41. § (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki: "A víztársulatok taggyűlése által elfogadott érdekeltségi hozzájárulás a közfeladatok teljesítésével nyújtott szolgáltatás ellenértéke.""

Indokolás: Lásd a T/6921/21. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz.

- a Gazdasági biz.

- az Idegenforgalmi biz.

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

43. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 3. számú mellékletének a következő módosítását javasolja:

/3. számú melléklet a 2004. évi ... törvényhez

"II. rész

A mezőgazdasági tevékenységek körében nyújtott szolgáltatások köre és a kompenzációs felár mértéke/

"Sorsz

Megnevezés

SZJ-szám

A kompenzációs
felár mértéke a szolgáltatási díj %-ában

1.

talajművelés, aratás, cséplés, préselés, szüretelés, betakarítás, vetés és ültetés

SZJ 01.41.11.0-ból

[7] 15

2.

mezőgazdasági termékek csomagolása és piacra történő előkészítése, mint például mezőgazdasági termékek szárítása, tisztítása, aprítása, fertőtlenítése és silózása

SZJ 01.41.11.0-ból,
74.70.11.0-ból

[7] 15

3.

mezőgazdasági termékek tárolása

SZJ 63.12-ből

[7] 15

4.

szarvasmarha gondozása, tenyésztése és hízlalása

SZJ 01.42.10.0-ból

[7] 15

5.

mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vagy halgazdasági vállalkozásokban alkalmazott eszközök mezőgazdasági célokra történő bérbeadása

SZJ 71.31.10.0-ból,
71.34.10.1-ből,
01.41.11.0-ból

[7] 15

6.

műszaki segítségnyújtás

 

[7] 15

7.

gyomirtás és mezőgazdasági kártevők irtása, növények és földek permetezése

SZJ 01.41.11.0-ból,
01.41.12.0-ból

[7] 15

8.

mezőgazdasági, erdőgazdálkodási öntöző berendezések üzemeltetése

SZJ 01.41.11.0-ból,
01.41.12.0-ból,
02.02.10.0-ból

[7] 15

9.

vízlecsapoló berendezések üzemeltetése

 

[7] 15

10.

fák nyesése és kivágása, valamint egyéb mező- és erdőgazdálkodási szolgáltatások

SZJ 01.41.11.0-ból,
01.41.12.0-ból,
02.02.10.0-ból

[7] 15"

Indokolás: Lásd a T/6921/13. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Idegenforgalmi biz.

- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya

Budapest, 2004. február 20.

Varga Mihály s.k.,
a Költségvetési bizottság elnöke

Puch László s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke

Lasztovicza Jenő s.k.,
Idegenforgalmi bizottság elnöke

Dr. Magda Sándor s.k.,
a Mezőgazdasági bizottság elnöke