Magyar Országgyűlés
Költségvetési és pénzügyi
bizottsága

T/6455.

Bizottsági önálló indítvány

Dr. Szili Katalin asszonynak,

az Országgyűlés elnökének

H e l y b e n

Tisztelt Elnök asszony!

A Házszabály 85. § (2) bekezdés c) pontja alapján a Költségvetési és pénzügyi bizottság az alábbi törvényjavaslatot terjeszti elő:

Törvényjavaslat
2003. évi ........................törvény
az Országos Rádió és Televízió Testület
2004. évi költségvetéséről

2003. november


2003. évi ........................törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület

2004. évi költségvetéséről

1. § (1) Az Országgyűlés a rádiózásról és a televíziózásról szóló, módosított 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 32. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 2004. évi költségvetésének

  1. kiadási főösszegét 860,800 M Ft-ban, azaz nyolcszázhatvanmillió-nyolcszázezer forintban,
  2. bevételi főösszegét 860,800 M Ft-ban, azaz nyolcszázhatvanmillió-nyolcszázezer forintban,
  3. az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2004. évi kiadási előirányzatát 6 465,058 M Ft, azaz hatmilliárd-négyszázhatvanötmillió-ötvennyolcezer forintban,
  4. az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2004. évi bevételi előirányzatát 6 465,058 M Ft, azaz hatmilliárd-négyszázhatvanötmillió-ötvennyolcezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszeg, valamint a c) pontban megállapított költségvetésen kívüli kiadási előirányzat részletezését e törvény 1. számú melléklete, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszeg, valamint az d) pontban megállapított költségvetésen kívüli bevételi előirányzat részletezését e törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

2. § Az ORTT felhatalmazást kap arra, hogy az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.

3. § Az ORTT a 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról az Rtv. 32. § (3) bekezdése szerint beszámolót készít, melyet az Rtv. 77. §-ának (6) bekezdése szerinti - a Műsorszolgáltatási Alap 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó - melléklettel együtt 2005. május 31-ig terjeszt az Országgyűlés elé.

4. § (1) Az Országgyűlés az Rtv. 32. §-ban és a 77. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ORTT költségvetésének mellékleteként jóváhagyja a Műsorszolgáltatási Alap költségvetését (3. sz. melléklet)

(2) Az Országgyűlés a Műsorszolgáltatási Alap 2004. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 26 911 M Ft-ban, azaz huszonhatmilliárd-kilencszáztizenegymillió forintban,

b) bevételi főösszegét 26 911 M Ft-ban, azaz huszonhatmilliárd-kilencszáztizenegymillió forintban

állapítja meg.

5. § Az ORTT jogosult az ezen törvényben jóváhagyott költségvetések kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra.

6. § Ez a törvény 2004. január 1-én lép hatályba.

1. számú melléklet a 2003. évi törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2004. évi költségvetésének kiadási oldala

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege M Ft-ban

1.

Személyi juttatások

517,929

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

163,458

3.

Dologi kiadások

168,413

4.

Felhalmozási kiadások

11,000

Összesen:

 

860,800

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2004. évi kiadási előirányzat

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege M Ft-ban

1.

Műsorszolgáltatási díj

5 119,516

2.

Frekvencia pályázati díj

0,160

3.

Támogatási pályázati díj

52,370

4.

ÁFA

1 293,012

Összesen:

 

6 465,058

2. számú melléklet a 2003. évi törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2004. évi költségvetésének bevételi oldala

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege M Ft-ban

1.

Fix összegű költségvetési támogatás

860,800

Összesen:

 

860,800

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2004. évi bevételi előirányzat

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege M Ft-ban

1.

Műsorszolgáltatási díj

5 119,516

2.

Frekvencia pályázati díj

0,160

3.

Támogatási pályázati díj

52,370

4.

ÁFA

1 293,012

Összesen:

 

6 465,058

3. számú melléklet a 2003. évi törvényhez

millió forint

 

 

 

 

 

 

2004. év

Kiemelt előirányzat

 

Kiemelt előirányzat

 

Kiemelt előirányzat

 

 

előirányzat

 

 

Előirányzat

 

Előirányzat

 

I.

 

 

KIADÁSOK

 

26 911

 

 

 

1.

 

 

Továbbutalandó üzembentartási díj

 

20 229

 

 

 

1.1.

 

 

Magyar Televízió Rt.

 

 

8 608

 

 

1.2.

 

 

Magyar Rádió Rt.

 

 

6 026

 

 

1.3.

 

 

Duna Televízió Rt.

 

 

5 165

 

 

1.4.

 

 

ORTT

 

 

215

 

 

1.5.

 

 

Közalapítványok összesen

 

 

215

 

2.

 

 

Céltámogatások

 

2 603

 

 

 

2.1.

 

 

Közszolgálati műsorszámok támogatása

 

 

318

 

 

2.2.

 

 

Közszolgálati műsorok támogatása

 

 

903

 

 

2.3.

 

 

Műsorszórás- és elosztás fejlesztése

 

 

928

 

 

2.4.

 

 

Nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók támogatása

 

 

227

 

 

2.5.

 

 

Közműsor-szolgáltatók támogatása

 

 

227

 

3.

 

 

Továbbutalandó műsorszolgáltatási díj

 

1 687

 

 

 

3.1.

 

 

Magyar Televízió Rt.

 

 

1 024

 

 

3.2.

 

 

Duna Televízió Rt.

 

 

439

 

 

3.3.

 

 

Magyar Rádió Rt.

 

 

225

 

4.

 

 

Kiegészítő támogatások

 

947

 

 

 

4.1.

 

 

ORTT

 

 

646

 

 

4.2.

 

 

Közalapítványok összesen

 

 

301

 

5.

 

 

Igazgatóság

 

927

 

 

 

5.1.

 

 

Személyi juttatások

 

 

342

 

 

5.2.

 

 

Munkaadót terhelő járulékok

 

 

107

 

 

5.3.

 

 

Dologi kiadások

 

 

364

 

 

5.4.

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

114

 

6.

 

 

Szerzői jogdíjak

 

182

 

 

7.

 

 

Pályázatok bírálatának költségei

 

52

 

 

8.

 

 

Az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa

 

40

 

 

9.

 

 

Rendkívüli finanszírozás az ORTT részére

 

245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004. év

Kiemelt előirányzat

 

Kiemelt előirányzat

 

Kiemelt előirányzat

 

 

előirányzat

 

 

Előirányzat

 

Előirányzat

 

II.

 

 

BEVÉTELEK

 

26.911

 

 

 

1.

 

 

Üzembentartási díj pótlása

 

21 520

 

 

 

1.1.

 

 

Üzembentartási díj

 

 

215200

 

 

1.2.

 

 

Mentesítettek utáni költségvetési átalány

 

 

0

 

2.

 

 

Műsorszolgáltatási díj

 

5 120

 

 

 

2.1.

 

 

MTM-SBS Televízió Rt.

 

 

1 462

 

 

2.2.

 

 

Magyar RTL Televízió Rt.

 

 

1 328

 

 

2.3.

 

 

Országos Kereskedelmi Rádió Rt.

 

 

225

 

 

2.4.

 

 

Sláger jogosultság

 

 

1 195

 

 

2.5.

 

 

Nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok

 

 

909

 

3.

 

 

Pályázati díjak

 

52

 

 

4.

 

 

Kötbér, kártérítés, bírság

 

0

 

 

5.

 

 

Önkéntes befizetések

 

0

 

 

6.

 

 

Egyéb bevételek

 

219

 

INDOKOLÁS

Az Országos Rádió és Televízió Testület
2004. évi költségvetéséhez

I. Az Országos Rádió és Televízió Testület költségvetése

Általános indoklás

Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: ORTT) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban Rtv) rendelkezése alapján létrejött szervezet, amely a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok értelemszerű alkalmazásával gazdálkodik. A Testület az Országgyűlés felügyelete alatt álló önálló jogi személy. A Testület költségvetését az Országgyűlés önálló törvényben, a médiatörvényben meghatározott keretek között hagyja jóvá.

A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény módosította a médiatörvény 32. § (1) bekezdését.

A módosítás rendezte az ORTT költségvetésének benyújtási határidejét, miszerint a Testületnek a következő évi költségvetéséről szóló törvénytervezetét - melynek melléklete a Műsorszolgáltatási Alap éves költségvetése - minden év augusztus 31-ig kell benyújtania az Országgyűlés Költségvetési és Pénzügyi Bizottságához.

A Műsorszolgáltatási Alap az Rtv szerint önálló jogi személy, melynek kezelője a szintén önálló jogi személyiségű ORTT.

A Bizottság jóváhagyását követően a törvényjavaslat Országgyűlés elé való benyújtásának határideje október 31.

Részletes indokolás

Bevételi főösszeg

Az ORTT költségvetési bevételi főösszege a törvényi előírások szerint a televízió készülék üzembentartási díjbevételének 1 %-a, melyet további 3 %-kal kiegészíthet az Országgyűlés a Műsorszolgáltatási Alap egyéb bevételei terhére. (Rtv. 84. § (2), (3) bekezdései)

Az Országgyűlés azonban a 2002. évi LXII. számú, a Magyar Köztársaság 2003.évi költségvetéséről szóló törvényben módosította az üzembentartási díj fizetését, azt a központi költségvetésből történő egyidejű finanszírozással, a lakosságtól - a Műsorszolgáltatási Alap elosztó funkciójának megtartása mellett - átvállalta.

A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a fenti forrást 2004.évben is hasonló módon kívánja a költségvetés finanszírozni.

Kiadási főösszeg

Az ORTT költségvetésének kiadási főelőirányzatain belül - az intézmény jellege miatt - meghatározó arányt jelent a személyi juttatások kiadása.

A személyi juttatások kiadása az 1992. évi XXIII.sz., a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben (Ktv) szereplő valamennyi kötelezően előírt és adható juttatásokat tartalmazza az alábbiak szerint:

Az illetmények tervezésének kiinduló alapja a 2003. júliusi illetményszorzó növekedésével és a 2003. évi átsorolásokkal módosított köztisztviselői illetmények 2004.január 1-i prognosztizált állapota.

Az alkalmazott illetményalap a törvényjavaslat szerint változatlan, azaz 2004. évre 33.000.-Ft.

A 2004. évi rendszeres személyi juttatások meghatározása a fenti illetményalap alkalmazásával, és a 2004. évi esedékes átsorolások és a fizetési fokozat emelkedések figyelembevételével történt.

Nem tartalmazza a törvény a Testület 2004. március 1-jén lejáró mandátuma következtében felmerülő esetleges felmentési költségeket felmerülésük idején külön forrásból kell biztosítani.

A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások vonzataként az érvényes jogszabályoknak megfelelően kerültek betervezésre. (Társadalombiztosítási járulék 2004. évre 29 %, munkaadói járulék 3 %, egészügyi hozzájárulás 3.450.-Ft/fő/hó.)

A dologi kiadások előirányzata tartalmazza egyrészt a hivatali működés műszaki, infrastrukturális és ügyviteli jellegű kiadásainak, másrészt a médiatörvény előírásaiból fakadó feladatok teljes körű ellátásával járó kiadások fedezetét. Fentieken kívül tartalmazza még az EU csatlakozás következményei miatt felmerülő jogharmonizációs, a kiskorúak védelmének és az erőszak képernyőn való megjelenítésének fokozott ellenőrzését biztosító tárgyi kiadások fedezetét és egyéb költségeket.

A rezsi és karbantartási jellegű kiadások növekménye a 2004. évre szóló központi költségvetési törvényben meghatározásra kerülő 4-5 %-os éves várható inflációnak megfelelő.

Az egyes dologi előirányzatok az ORTT feladatainak növekedését is figyelembe véve, a tervezett inflációnál nagyobb mértékben növekednek.

A felhalmozási kiadások 2004. évi előirányzata sem az amortizáció miatt esedékessé váló eszközpótló kiegészítő beruházásokra, sem a köztisztviselőknek juttatandó lakásvásárlási kölcsönre, sem a széttagolt szervezeti elhelyezés, külső raktározás, irattározás orvoslására nem tartalmaz fedezetet.

(Az ORTT eszközállományának évek óta növekvő méretet mutató erkölcsi és fizikai amortizációja és a széttagolt elhelyezés évről évre nagyobb erőfeszítést igényel az előírt feladatok magas szintű megoldásához és egyre reálisabb veszélyt jelent a Testület működésének zavartalanságára.)

II. Az ORTT költségvetésen kívüli előirányzatai

Az ORTT költségvetésen kívüli, de ORTT kezelésű előirányzataként került tervezésre az ORTT által kiszámlázandó, de véglegesen a Műsorszolgáltatási Alapot illető műsorszolgáltatási és pályázati díjak összege.

Az előirányzatok tervezésére azért van szükség, mert az előző évekhez hasonlóan a műsorszolgáltatási és pályázati díjakat az ORTT-nek kell kiszámláznia.

Az előirányzatok ennek megfelelően műsorszolgáltatási díjakat, pályázati díjakat, (frekvencia-és támogatási díjak), valamint az ezekkel kapcsolatos ÁFÁ-t is tartalmazzák.

A végrehajtás során realizálódó kötbér, bírság és késedelmi kamat bevételek előre nem tervezhetők.

III. A Műsorszolgáltatási Alap költségvetése

bevételek

Az üzembentartási díj összegeként a Magyar Köztársaság költségvetésének tervezetében meghatározott összeg szerepel.

Az országos és nem országos kereskedelmi műsorszolgáltatók várható műsorszolgáltatási díjait az Országos Rádió és Televízió Testület Irodája tervezte.

A jogosultsági pályázati eljárások pályázati díját is az Országos Rádió és Televízió Testület Irodája számította, míg a támogatási pályázati eljárások pályázati díjai a 2003. évben pályáztatni tervezett összegek 2 %-át teszik ki.

Kötbér, kártérítés, bírság és önkéntes befizetés jogcímén az Alap - az óvatosság elve alapján - nem tervez bevételeket.

Az egyéb bevételek között a 2003. évben esedékes visszatérítendő támogatások, illetve az Alap szabad pénzállományának befektetéséből származó becsült pénzügyi bevételek szerepelnek.

kiadások

A továbbutalandó üzembentartási díj a várható bevétel Rtv. szerint felosztott hányada.

A törvényjavaslat a pályázati keretek terhére a következő átcsoportosítást javasolja:

Jogcím:

arányos csökkenés nélküli keretösszeg:

csökkenés nélküli keretösszeg aránya a teljes keretösszeghez:

arányos csökkenés a szabad keret hiányának összegében:

módosított támogatási keretösszegek:

közszolgálati műsorszámok
- Rtv. 78. § (2)

454 575

14,79%

-136 817

317 758

közszolgálati műsorok
- Rtv. 84. § (2)

1 291 200

42,00%

-388 622

902 578

műsorszórás és elosztás fejlesztése
- Rtv. 131. § (3)

1 328 267

43,21%

-399 778

928 489

összesen:

3 074 042

100%

-925 217

2 148 825

A törvényi felosztási rendtől ideiglenesen eltérő átcsoportosítás szükségességének alapvető oka, hogy a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény szerint a törvény elfogadásakor, 1996-ban meghatározott belső arányok jelentősen megváltoztak: kialakult és teljes egészében működni kezdett az intézményi rendszer, megnőtt a médiapiac szereplőinek száma, amely egyben a médiatörvény által rögzített célok nagyobb arányú támogatásával jár együtt. Míg az Országos Rádió és Televízió Testület 1998-ban kábelhálózatok fejlesztésére és közszolgálati műsorszámok támogatására 1,5 Mrd Ft összegben, úgy 2003 szeptemberéig már 3,3 Mrd Ft-os keretösszegben bocsátott ki pályázati felhívásokat a törvényben meghatározott célokra.

A nem nyereségérdekelt és közműsorszolgáltatók támogatási kerete a bevételek 1-1 %-ának alapulvételével került meghatározásra, illetve a közszolgálati műsorszámok támogatási hányadának kiindulási összege a nem országos műsorszolgáltatóktól származó díjbevétel 50 %-a.

A továbbutalandó műsorszolgáltatási díjak összege a forrásukul szolgáló bevételek Rtv. szerinti hányada.

Az ORTT kiegészítő támogatása a Rtv. 84. §-ának (3) bekezdésében meghatározott 4 %-os korlátra figyelemmel került meghatározásra.

A közalapítványok kiegészítő támogatása az üzembentartási díj 2,4 %-ára történő kiegészítésként került meghatározásra.

Az Alap Igazgatóságának költségkerete az Alap Igazgatóságának személyi, járulék, dologi és felhalmozási kiadásait tartalmazza. A dologi kiadások között szerepel az elektronikus ügyintézésre való átállás középtávú előkészítő feladatainak költségigénye, amely az Alap pályáztatási, ügyviteli és információs rendszerének korszerűsítését, gyorsítását, továbbá a nagy tömegű adatok gyorsabb, biztonságosabb és védettebb kezelését irányozza elő. A felhalmozási kiadások között sor került az előző évben alkalmazott logika szerint az Alap Igazgatósága irodaházi elhelyezése forrásának biztosítására.

A szerzői jogdíj a 2003. évi várható bázisadat inflációval korrigált bruttó értékét tartalmazza.

A pályázatok bírálatának költsége a folyó évi pályázati céltámogatások Kezelési Szabályzatban meghatározott 2 %-a.

Budapest, 2003. november 12.

Varga Mihály
a bizottság elnöke