T/5478/389.

Az Országgyűlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

a j á n l á s a

az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló T/5478. számú törvényjavaslat

z á r ó v i t á j á h o z

(Együtt kezelendő a T/5478/387. sz. egységes javaslattal)

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) megvitatta az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló, T/5478/387. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/5478/388. számú zárószavazás előtti módosító javaslatokat.

A T/5478/388. sz. zárószavazás előtti módosító javaslat sorszámában 46. pont nem szerepel.

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 6. § (6) bekezdésében az Szja. tv. 7. § (1) bekezdése w) pontjának a következő módosítását javasolja:

/(6) Az Szja tv. 7. §-ának (1) bekezdése a következő w) ponttal egészül ki:

A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket:/

"w) a kifizető által [a] kedvezményesen juttatott termék, szolgáltatás szokásos piaci értékéből a magánszemély által meg nem fizetett azon részt, amely nem haladja meg a termék szolgáltatás független féltől történő megszerzésekor a kifizető által elért (elérhető) árengedmény összegét."

Indokolás: Lásd a T/5478/388/1. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 11. § (3) bekezdésében az Szja. tv. 12. § (7) bekezdése c) pontjának a következő módosítását javasolja:

/(3) Az Szja tv. 12. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(7) A magánszemély - a (4)-(6) bekezdésben foglaltaktól függetlenül - nem tehet adóbevallással egyenértékű nyilatkozatot, ha /

"c) az adóévben megszerzett bármely bevételét terhelő adóelőleg megállapításakor a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett nyilatkozatában költség levonását kérte, ide nem értve az e törvény szerint igazolás nélkül elszámolható költség (elismert költség) levonására vonatkozó nyilatkozatot;"

Indokolás: Lásd a T/5478/388/2. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 11. § (3) bekezdésében az Szja. tv. 12. § (7) bekezdése j) pontjának a következő módosítását javasolja:

/(3) Az Szja tv. 12. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(7) A magánszemély - a (4)-(6) bekezdésben foglaltaktól függetlenül - nem tehet adóbevallással egyenértékű nyilatkozatot, ha /

"j) az adóév első napján e törvény külön rendelkezése alapján kedvezményezett részesedéscsere révén megszerzett értékpapír[ral rendelkezik]t tart nyilván."

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás következő pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/5478/388/2. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 12. §-ában az Szja. tv. 12/A. § (4) bekezdése l) pontjának a következő módosítását javasolja:

/12. § Az Szja tv. V. fejezete a következő címmel és a cím utáni 12/A. §-sal egészül ki:

(4) A magánszemély - a (2)-(3) bekezdésben foglaltaktól függetlenül - nem tehet az (1) bekezdés szerint nyilatkozatot, ha/

"l) az adóév első napján e törvény külön rendelkezése alapján kedvezményezett részesedéscsere révén megszerzett értékpapír[ral rendelkezik]t tart nyilván."

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás előző pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/5478/388/3. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 18. §-ának a következő módosítását javasolja:

"18. § Az Szja tv. 25. §-ának (1) bekezdése és (2) bekezdésének felvezető rendelkezése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és egyidejűleg a (2) bekezdés a következő d)-e) ponttal egészül ki:

"(1) Nem önálló tevékenységből származó bevétel minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély e tevékenységével összefüggésben, vagy egyébként az e tevékenysége alapjául szolgáló jogviszonyára tekintettel megszerez. Ilyennek minősül különösen a nem önálló tevékenység ellenértékeként munkabér, tiszteletdíj, illetmény címén, valamint a nem önálló tevékenységre tekintettel jutalom vagy költségtérítés címén megszerzett bevétel, továbbá a munkáltató vagy a nem önálló tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyra tekintettel más személy által fizetett adóköteles biztosítási díj."

"(2) A nem önálló tevékenységből származó jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni az e törvény szerint bevételnek nem számító tételeket, továbbá azt a bevételt,"

"d) amelyet törvény rendelkezése alapján nem kell az összevont adóalapba beszámítani;

e) amelyet természetbeni juttatás címén kap a magánszemély.""

Indokolás: Lásd a T/5478/388/4. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 23. §-ában az Szja. tv. 49. § (14) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/23. § Az Szja tv. IX. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

IX. fejezet

Az adóelőleg megállapítása, bevallása és megfizetése

A magánszemély adókötelezettségei /

"(14) Átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói bevétele esetében az adóelőleg alapja az adóévben a negyedév végéig megszerzett összes vállalkozói bevétel alapján az erre egyébként irányadó rendelkezések szerint meghatározott jövedelem (átalányadó-alap). A bevételt terhelő adóelőleg - az (5)-(7), (10)-(11) bekezdésben foglaltaktól eltérően - az így meghatározott adóelőleg-alapra várható átalányadónak az a része, amely meghaladja a vállalkozói bevétel alapján a magánszemély által az adóévre már megállapított adóelőleg(ek) összegét."

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás következő pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/5478/388/5. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 23. §-ában az Szja. tv. 49. § (17) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/23. § Az Szja tv. IX. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

IX. fejezet

Az adóelőleg megállapítása, bevallása és megfizetése

A magánszemély adókötelezettségei/

"(17) A magánszemély adóbevallásában negyedéves bontásban bevallja azt az adóelőleget, amelynek megfizetésére a [(14)](15)-(16) bekezdés rendelkezései szerint a negyedévben maga köteles."

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás előző pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/5478/388/6. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 25. § (1) bekezdésében az Szja. tv. 49/B. § (6) bekezdése d) és f) pontjának a következő módosítását javasolja:

/25. § (1) Az Szja tv. 49/B. §-a (6) bekezdésének a), c)-d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és egyidejűleg a bekezdés a következő e) és f) ponttal egészül ki:

A (4) és (5) bekezdés rendelkezéseiben említett tételekkel növelt vállalkozói bevétel - legfeljebb annak mértékéig - csökkenthető:/

""d) a[z] 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozónál évi 30 millió forinttal, de legfeljebb a (12) bekezdés rendelkezésében meghatározott összeggel (kisvállalkozói kedvezmény); az egyéni vállalkozó által az adóévben érvényesített kisvállalkozói kedvezmény és a (9) bekezdésben meghatározott adókulcs szorzata az állami támogatásokra irányadó rendelkezések alkalmazásában az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül;"

"f) az egyéni vállalkozó belföldi pénzforgalmi bankszámláján fennálló számlakövetelésből az adóévben [határozatlan időre] lekötött, az adóév utolsó napján lekötött számlakövetelésként kimutatott összeg, de legfeljebb az adóévben megszerzett vállalkozói bevétel(ek) összegéből az adóévben elszámolt vállalkozói költségek összegét meghaladó rész 25 százaléka és legfeljebb adóévenként 500 millió forint /fejlesztési tartalék/.""

Indokolás: Lásd a T/5478/388/7. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 25. § (9) bekezdése bevezető szövegének és az Szja. tv. 49/B. § (16) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

"(9) Az Szja tv. 49/B. §-ának [kiegészül a következő] (16) bekezdés[sel]e helyébe a következő rendelkezés lép:

"(16) Az egyéni vállalkozó a fejlesztési tartalék alapjául szolgáló lekötött számlakövetelést a lekötés adóévét követő négy adóév során az adóévben általa kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz megszerzése vagy előállítása érdekében teljesített - alapnyilvántartásában, valamint egyedi beruházási és felújítási költség nyilvántartásában rögzített - beruházási kiadás(ok) összegének megfelelően oldhatja fel (ideértve a lekötés megszűnését is, ha azzal egyidejűleg nem történik meg az összeg ismételt lekötése), kivéve, ha megállapítja

a) a feloldott rész után a (9) bekezdésnek a lekötés adóévében hatályos rendelkezései szerinti mértékkel a vállalkozói személyi jövedelemadót, valamint

b) a feloldott résznek az a) pont szerinti vállalkozói személyi jövedelemadót meghaladó része után 35 százalékos mértékkel a vállalkozói osztalékalap utáni adót, továbbá

az a)-b) pontban említett adókat - önellenőrzési pótlék helyett késedelmi pótlékkal növelten - az önellenőrzésre irányadó rendelkezések megfelelő alkalmazásával a feloldást követő 30 napon belül megfizeti. Az egyéni vállalkozó a fejlesztési tartalék alapjául szolgáló számlakövetelésnek a lekötése adóévét követő negyedik adóév végéig fel nem oldott része után az a)-b) pont szerinti adókat a negyedik adóévet követő év első hónapjában megállapítja, és azokat - önellenőrzési pótlék helyett késedelmi pótlékkal növelten - az önellenőrzésre irányadó rendelkezések megfelelő alkalmazásával megfizeti. Az előző rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni akkor is, ha a magánszemély egyéni vállalkozói jogállása az említett időszak alatt bármely okból (ide nem értve halálát, ha tevékenységét özvegye vagy örököse nem folytatja) megszűnik, azzal, hogy ilyenkor az említett adókat a jogállás megszűnésének napját követő 30 napon belül kell megfizetni. Az egyéni vállalkozó a fejlesztési tartalék alapjául szolgáló számlakövetelés lekötéséről és annak feloldásáról olyan külön nyilvántartást vezet, amelynek alapján megállapítható a lekötött és a feloldott összeg, valamint a feloldás alapjául szolgáló beruházási kiadás(ok) teljesítésének időpontja és összege, vagy a feloldás miatt fizetendő, késedelmi pótlékkal növelt adók összege.""

Indokolás: Lásd a T/5478/388/8. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 31. §-ának a következő módosítását javasolja:

"31. § Az Szja tv. 65. §-a (1) bekezdésének a) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

/E törvény alkalmazásában kamat:/

"a) a takarékbetétről szóló törvényerejű rendeletben meghatározott takarékbetétre fizetett (jóváírt) hozam (nyereménybetét esetében ideértve a sorsolás eredményétől függő nyereményt is);"

[31/B. § Az Szja tv. 65. § (1) bekezdésének i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/E törvény alkalmazásában kamat:/]

"i) a biztosítási szerződéshez fűződő maradékjogból származó bevétel, ha a biztosítás díját a magánszemély vagy javára más magánszemély fizette, vagy ha az adóköteles biztosítási díjnak minősült, továbbá a tíz évnél rövidebb lejáratú életbiztosítás, valamint a három évnél rövidebb lejáratú nyugdíjbiztosítás egyösszegű szolgáltatásából származó bevétel; nem tekinthető azonban a bevétel kamatnak, ha a biztosításra befizetett díj(ak) akár csak egy része az [I.] 1. számú melléklet 6.3. alpontja szerint adómentes volt;""

Indokolás: Lásd a T/5478/388/9. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 43. § (9) bekezdésében a Tao. 7. § (11) bekezdése b) pontjának a következő módosítását javasolja:

/(9) A Tao. 7. §-ának (11)-(12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) Az (1) bekezdés zs) pontjában foglaltakat az adózó/

"b) nem alkalmazhatja az üzemkörön kívüli ingatlan, az ültetvény bekerülési értékére, az üzemkörön kívüli ingatlan, az ültetvény bekerülési értékét növelő adóévi felújítás, bővítés, rendeltetés-változtatás, átalakítás értékére, valamint a hibás teljesítés miatt a jótállási időn belül cserébe kapott tárgyi eszköz, szellemi termék bekerülési értékére, ha a cserére visszaadott tárgyi eszközre, szellemi termékre az adózó alkalmazta az (1) bekezdés zs) pontjának előírását, valamint a szállítási tevékenységet végző adózó a nemzetközi szállítási tevékenységhez használt tárgyi eszközre, illetve, ha az adózó a tevékenysége alapján mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási ágazatba vagy halgazdálkodási ágba sorolt."

Indokolás: Lásd a T/5478/388/10. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 46. § (3) bekezdésében a Tao. 16. § (14) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/(3) A Tao. 16. §-ának (9)-(14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(14) Az átvevő társaság az eszközátruházást követően az [átadó]átruházó társaságtól átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az eszközátruházás nem történt volna meg. Az átvevő társaság az átvett eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti az [átadó]átruházó társaságnál az átadás napjára kimutatott bekerülési értéket és könyv szerinti értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átvételt követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is."

Indokolás: Lásd a T/5478/388/11. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 51. §-ában a Tao. 22/B. § (1)-(3) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/51. § A Tao. 22/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"22/B. § (1) Az adózó a Pénzügyminisztérium határozata alapján adókedvezményt vehet igénybe a fejlesztési program keretében megvalósított,

a) jelenértéken legalább 3 milliárd forint értékű beruházás,

b) a kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő települési önkormányzat közigazgatási területén üzembe helyezett és üzemeltetett beruházás, valamint az alapkutatást, alkalmazott kutatást vagy kísérleti fejlesztést szolgáló, a felsőoktatási intézmény, vagy a Magyar Tudományos Akadémia által alapított kutatóintézet (kutatóhely) kezelésében lévő területen üzembehelyezett és üzemeltetett beruházás esetén, jelenértéken legalább 1 milliárd forint értékű beruházás,

c) jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, korábban már használatba vett, állati eredetű élelmiszert előállító létesítmény jogszabályban meghatározott élelmiszer-higiéniai feltételeinek megteremtését szolgáló beruházás,

d) jelenértéken legalább 100 millió forint értékű önálló környezetvédelmi beruházás,

e) jelenértéken legalább 100 millió forint értékű szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházás,

f) jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, kizárólag film- és videogyártást szolgáló beruházás,

g) munkahelyteremtést szolgáló beruházás

üzembe helyezése és azt követő [öt éves]ötéves - az érvényes, jogerős engedélyben foglaltak szerinti - üzemeltetése esetén, feltéve, hogy a beruházás új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény bővítését, vagy - az alapkutatást, alkalmazott kutatást vagy kísérleti fejlesztést szolgáló beruházást kivéve - az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, illetve a termelési, szolgáltatási folyamat alapvető változását eredményezi.

(2) Az adókedvezmény engedélyezésének és [igénybe vételének]igénybevételének további feltétele, hogy a beruházás értékéből

a) legalább 30 százalékot képviseljen a korábban még használatba nem vett beruházás értéke;

b) legfeljebb 20 százalék lehet a felújítás értéke, kivéve, ha az adózó a beruházást a kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő települési önkormányzat közigazgatási területén helyezi üzembe és üzemelteti.

(3) Környezetvédelmi beruházást is tartalmazó fejlesztési program esetén (ideértve az önálló környezetvédelmi beruházást is) az adókedvezmény [igénybe vételének]igénybevételének további feltétele, hogy a környezeti elemek védelme, valamint a környezetet veszélyeztető hatások elleni védelem érdekében jogszabályban vagy hatósági határozatban megállapított hatályos határértéket a tényleges kibocsátási mutató a beruházás üzembe helyezését követő öt évben ne haladja meg."

T/5478/388/12., 13., 14., 15. sz.

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 14., 15. pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/5478/388/12. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 51. §-ában a Tao. 22/B. § (6)-(7) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/51. § A Tao. 22/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

""(6) Az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti beruházás esetén az adókedvezmény [igénybe vételének]igénybevételének további feltétele, hogy az adókedvezmény első [igénybe vételének]igénybevételének adóévét követő négy adóévben

a) az adózó által foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma legalább 100 fővel - ha az adózó a beruházást a kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő települési önkormányzat közigazgatási területén helyezi üzembe és üzemelteti, legalább 50 fővel - meghaladja a beruházás megkezdését megelőző adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát, vagy

b) az adózónál elszámolt, évesített bérköltség legalább az adóév első napján érvényes minimálbér adóévre számított összegének hatszázszorosával - ha az adózó a beruházást a kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő települési önkormányzat közigazgatási területén helyezi üzembe és üzemelteti, legalább háromszázszorosával - meghaladja a beruházás megkezdését megelőző adóév évesített bérköltségét, vagy

c) az adózónál keletkezett szállítói kötelezettségek bekerülési értékéből a kötelezettség alapjául szolgáló szerződés megkötésekor, de legkorábban a határozatban az adókedvezmény igénybevételére meghatározott első adóévben a kis- és középvállalkozásnak minősülő személyekkel szembeni kötelezettségek bekerülési értéke meghaladja a 30 százalékot.

(7) Mezőgazdasági, erdészeti, halászati tevékenységet, továbbá mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló, az (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti beruházás esetén az adókedvezmény engedélyezésének és [igénybe vételének]igénybevételének további feltétele, hogy a beruházás feleljen meg a Tanács 1257/1999/EK, valamint a Tanács 1263/1999/EK rendeletében foglalt feltételeknek."

T/5478/388/12., 13., 14., 15. sz.

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 13., 15. pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/5478/388/13. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 51. §-ában a Tao. 22/B. § (9)-(10) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/51. § A Tao. 22/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(9) Kizárólag film- és videogyártást szolgáló beruházás esetén az adókedvezmény [igénybe vételének]igénybevételének további feltétele, hogy az adózó a beruházás üzembe helyezését követő öt évben az üzembe helyezett tárgyi eszköz igénybevételével nem állít elő olyan filmet, amelyet a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 5/B. §-a alapján az V. kategóriába kellene sorolni.

(10) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti munkahelyteremtést szolgáló beruházás esetén az adókedvezmény [igénybe vételének]igénybevételének további feltétele, hogy az adókedvezmény első [igénybe vételének]igénybevételének adóévét követő harmadik adóévben és az azt követő négy adóévben

a) a fejlesztési program keretében újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók legalább 20 százalékát pályakezdőként felvett munkavállalók adják azzal, hogy pályakezdőnek minősül az a természetes személy, aki a középfokú nevelési-oktatási, vagy a felsőoktatási intézménnyel nappali képzés keretében fennálló jogviszonya, illetve a tanulói jogviszonya tankötelezettség címén való megszűnését követő egy naptári éven belül első alkalommal létesít munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, valamint

b) a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma a beruházás megkezdését megelőző adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát legalább 300 fővel - ha az adózó a beruházást a kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő települési önkormányzat közigazgatási területén helyezi üzembe és üzemelteti, legalább 150 fővel - haladja meg."

T/5478/388/12., 13., 14., 15. sz.

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 13., 14., pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/5478/388/14. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 51. §-ában a Tao. 22/B. § (12) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/51. § A Tao. 22/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(12) Az adózó nem jogosult az (5) bekezdés szerinti adókedvezményre, és a már igénybe vett adókedvezmény jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, ha az e törvényben és a kormányrendeletben meghatározott bármely feltételt nem teljesíti. Nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha a feltétel teljesítését elháríthatatlan külső ok akadályozta meg."

Indokolás: Lásd a T/5478/388/15. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 51. §-ában a Tao. 22/B. § (17) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/51. § A Tao. 22/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(17) Mezőgazdasági, erdészeti, halászati tevékenységet, továbbá mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló, az (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti beruházás esetén az adókedvezmény iránti kérelem a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény [hatályba lépésének]hatálybalépésének napjától nyújtható be."

T/5478/388/16., 31., 32., 40., 41., 44., 45., 47. sz.

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 32., 33., 41., 42., 45., 46., 47. pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/5478/388/16. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 52. § bevezető szövegének a következő módosítását javasolja:

"52. § A Tao. 23. §-ának (1)-[(2)](3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:"

Indokolás: Lásd a T/5478/388/17. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 56. §-ának a Tao. 29/F. § (2)-(3) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/56. § A Tao. a következő 29/F. §-sal egészül ki:/

"(2) A 2001-2003-ban kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezett, és az adóalapnál még nem érvényesített elhatárolt veszteség a keletkezése időpontjában érvényes feltételek szerint írható le.

(3) Az adózó a 29/D. § (3) bekezdésének előírása alapján bejelentett adatokat, a törvényi változásokra tekintettel, az e törvény [Tao.] felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben foglaltak szerint 2004. január 31-éig módosíthatja. E határidő elmulasztását követően igazolási kérelem nem terjeszthető elő."

Indokolás: Lásd a T/5478/388/18. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 64. § új (1) bekezdésében az Eva tv. 6. § -ának a következő módosítását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik):

"64. § (1) Az Eva tv. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Bevétel a számvitelről szóló törvény hatálya alá nem tartozó adóalany esetében a (2)-(8) bekezdés szerint meghatározott összeg, más adóalany esetében a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint elszámolt (a beszámoló eredménykimutatásában kimutatandó) árbevétel, bevétel."

[(1)] (2) Az Eva tv. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Bevétel a számvitelről szóló törvény hatálya alá nem tartozó adóalany által vállalkozási (gazdasági) tevékenységével összefüggésben, vagy arra tekintettel bármely jogcímen és bármely formában mástól megszerzett vagyoni érték, beleértve az áthárított általános forgalmi adót is. Vagyoni érték különösen a pénz, a kereskedelmi utalvány, a dolog, az értékpapír, az igénybe vett szolgáltatás és a forgalomképes vagy egyébként értékkel bíró jog, valamint az adóalany javára elengedett kötelezettség vagy átvállalt tartozás."

[(2)] (3) Az Eva tv. 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem minősül bevételnek:

a) az a vagyoni érték, amelyet az adóalany köteles visszaszolgáltatni (így különösen a kapott kölcsön, hitel, a tag vagyoni hozzájárulása);

b) az adózó által korábban átadott vagyoni érték az adóalany (ideértve a tevékenységét folytató özvegyet, örököst is) részére nem ellenértékként (ellenszolgáltatásként) történő visszaszolgáltatásakor (ideértve különösen a nyújtott kölcsön, hitel visszafizetett összegét és a visszatérített adót, valamint az adóalanyiság időszaka előtt megszerzett értékpapír átruházása révén megszerzett ellenértékből azt a részt, amely nem haladja meg az értékpapírnak az adóalanyiság első adóévét megelőző üzleti év utolsó napjára vonatkozóan a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint megállapított könyv szerinti értékét, de ide nem értve különösen a nyújtott kölcsönre, hitelre kapott kamatot);

c) az a vagyoni érték, amelynek a megszerzése alapjául szolgáló jogviszony keletkezésének napjára vonatkozóan megállapított szokásos piaci árát az adóalany köteles megfizetni; ha azonban az adóalany csak a szokásos piaci ár egy részének megfizetésére köteles, akkor a szokásos piaci árból a fizetési kötelezettséget meghaladó rész bevételnek minősül."

[(3)] (4) Az Eva tv. 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki, és egyidejűleg a jelenlegi (5)-(7) bekezdés számozása (6)-(8) bekezdésre módosul:

"(5) Kereskedelmi utalvány esetében a bevétel az az összeg, amely összegben az utalvány ellenérték kiegyenlítésére (kötelezettség csökkentésére) felhasználható. E rendelkezés értelemszerűen irányadó minden olyan jegy, bón, kupon és más hasonló tanúsítvány esetében is, amely több személy áruja vagy szolgáltatása ellenértékének kiegyenlítésére alkalmas."

[(4)] (5) Az Eva tv. 6. §-ának (7) bekezdése - amelynek számozása a (3) bekezdés szerint (8) bekezdésre változik - helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Ha a bevételt külföldi fizetőeszközben fejezték ki, akkor az átszámításhoz a számla vagy az egyszerűsített számla kibocsátásának napján - más esetben a bevétel megszerzésének a napján - érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell alkalmazni. Olyan külföldi fizetőeszköz esetében, amely nem szerepel a hivatalos devizaárfolyam-lapon, a bevétel forintra történő átszámításakor a Magyar Nemzeti Bank által az említett időpontra vonatkozóan közzétett, euróban megadott árfolyamot kell figyelembe venni.""

Megjegyzés: A módosító javaslat a hatályos törvényhez képest használja a jelölést, az ajánlás az egységes javaslathoz viszonyított új szövegként mutatja az indítványt.

Indokolás: Lásd a T/5478/388/19. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 79. § (1) bekezdése bevezető szövegének a következő módosítását javasolja:

"78. § (1) Az Eva tv. 22. §-ának [jelenlegi] (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a § a következő (5)-(6) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (5)-(6) bekezdés számozása (7)-(8) bekezdésre változik:"

Indokolás: Lásd a T/5478/388/20. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 105. § új (2) bekezdésében a Jöt. 50. § (9) bekezdésének a következő módosítását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik):

"105. § (1) A Jöt. 50. §-ának (2) bekezdése kiegészül a következő d) és e) ponttal:

/Az (1) bekezdés rendelkezése nem vonatkozik/

"d) a teljesen denaturált alkoholtermékre,

e) a 2207 vámtarifaszám alá tartozó, nyomdaipari célokat szolgáló hígítóra, oldószerre."

(2) A Jöt. 50. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az alkoholtermék - a (2) bekezdés a) és c)-d) pontja kivételével - 2 liter űrtartalmat el nem érő göngyölegben palackozva bocsátható szabadforgalomba."

[(2)] (3) A Jöt. 50. §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Az alkoholtermék reklám, kiállítás céljából, valamint alkalmi, eseti kereskedelmi forgalmazásra 2 liter vagy annál nagyobb űrtartalmú, egyedileg beazonosítható göngyölegben való forgalmazását az adóraktár és az importáló kérelmére, meghatározott mennyiségben a vámhatóság engedélyezheti.""

Indokolás: Lásd a T/5478/388/21. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 157. § új (1) bekezdésében a Tbj. 29. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a 157. § eredeti szövege a (2) bekezdés jelölést kapja):

"157. § (1) A Tbj. 29. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A biztosított egyéni vállalkozó az Szja törvény 16. § (4) bekezdésében meghatározott vállalkozói kivét, átalányadózó esetén az átalányadó alapját képező jövedelem, de legalább a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbérnek megfelelő összeg után a 19. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű társadalombiztosítási járulékot fizet."

(2) A Tbj. 29. § -ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az egyéni vállalkozó a 19. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot az (1)-(2) bekezdésben meghatározott társadalombiztosítási járulék alap figyelembevételével fizeti meg, a nyugdíjjárulékot azonban legfeljebb a járulékfizetési felső határ (24. § (2) bek.) napi összegének a naptári évre számított összege után.""

Indokolás: Lásd a T/5478/388/22. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 187. §-ában az Öpt. 78. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/187. § Az Öpt. 78. §-ának (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a pénztárak egyes gazdálkodási szabályait, a pénztárak beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét, a felügyeleti eljárási szabályokat, a felügyeleti eljárási igazgatási díjak kiszabásának feltételeit, valamint az egészségpénztárak és az önsegélyező pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokra, [és] ezek nyújtására, és ezen szolgáltatások szakmai ellenőrzésére vonatkozó egyes szabályokat.""

Indokolás: Lásd a T/5478/388/23. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 188. §-ának a következő módosítását javasolja:

"188. § Az Öpt. 81. §-a (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul, és egyidejűleg a következő (4)-[(7)](8) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A pénztári minősítésű könyvvizsgálói névjegyzékbe történő nyilvántartásba vétel 64/A. § (9) bekezdésének a)-c) pontjában foglalt feltételeinek 2007. január 1-ig kell megfelelni."

"(4) Az 51. § (4) bekezdésének rendelkezéseitől eltérően az egyes szolgáltatások fedezetét az egészségpénztár több pénztártag egyéni egészségszámlájának az alapszabályban foglaltak szerint történő egyidejű megterhelésével is biztosíthatja, ha a fedezet a pénztártagok egyéni számláján 2004. január 1-jét megelőzően már jóváírásra került.

(5) Az egészségpénztárak a 2003. december 31-én hatályos alapszabályi rendelkezések alapján a szolgáltatásaik közül a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ártámogatásának fedezetét 2003. december 31-e után is biztosíthatják több pénztártag egyéni számlájának az alapszabályban foglaltak szerint történő egyidejű megterhelésével.

(6) Az egészség- és önsegélyező pénztáraknak 2004. május 31-ig kell alapszabályukat és szolgáltatásaikat a jogszabályi előírásoknak megfelelően módosítani.

[(6)] (7) Az egészségpénztáraknak biztosítani kell, hogy a tagsági jogviszony 2003. december 31-ét követő megszűnése esetén a jogosult részére az egyéni számlán nyilvántartott teljes összeg kifizetésre, illetve átutalásra kerüljön.

[(7)] (8) A nyugdíjpénztár tagja által tett, 2003. december 31-én hatályos kedvezményezett-jelölés a 16/A. §-a (1) és (2) bekezdésében foglaltaktól függetlenül 2003. december 31-e után is érvényes, azonban azokra is alkalmazandók 16/A. § (3)-(10) bekezdéseinek előírásai.""

Indokolás: Lásd a T/5478/388/24. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 192. §-ában az Mpt. 32. § (3) bekezdése c) pontjának a következő módosítását javasolja:

/192. § Az Mpt. 32. § (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

"c) biztonsági tartalékot képez,"

Indokolás: Lásd a T/5478/388/25. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 207. §-ának a következő módosítását javasolja:

"207. § Ez a törvény - a 208-[229.]230. §-ban foglaltak figyelembe vételével - 2004. január 1-jén lép hatályba."

T/5478/388/26., 36. és az 50. sz.

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 37., 50., pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/5478/388/26. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 208. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

"208. § (1) E törvénynek az Szja tv-t módosító rendelkezéseit - az (2)-[(11)](19) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével - a 2004. január 1-jétől megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni."

Indokolás: Lásd a T/5478/388/27. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 208. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

"(2) E törvény [hatályba lépésével]hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Szja tv. 3. §-a 18. pontjának ba) alpontjában a ", kamarai nyilvántartási számát" szövegrész, 3. §-a 18. pontjának bb) alpontja, 3. §-a 54. pontjának második mondata, 3. §-ának 59. pontja, 5. §-a (1) bekezdésének második és harmadik mondata, 7. §-a (1) bekezdésének g) pontjában az "a kifizető által" szövegrész, 7. §-a (2) bekezdésének b) pontja, 9. §-ának (4) bekezdése, 14. §-ának (4) bekezdése, 33/A. §-a és a § előtti cím, 43. §-a és a § előtti cím, 49/A. §-ának (1) bekezdésében az "osztalékból származó jövedelemből" szövegrész, 49/B. §-a (7) bekezdésének b) pontja, 49/B. §-a (14) bekezdésének a) pontjában az "(ide nem értve az ültetvényt)" szövegrész, [49/B. §-ának (16) bekezdése,] 49/C. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a ", továbbá a nyilvántartott pénztartalék" szövegrész, 49/C. §-ának (3)-(5) bekezdése, 49/C. §-a (6) bekezdésének c) pontja, 56. §-ának (1) bekezdése, 65. §-ának (8) bekezdése, 69. §-ának (5)-(6) bekezdése, 69. §-a (8) bekezdésének első mondatában az "a reprezentáció, az üzleti ajándék értékének meghatározására egyebekben az (1) bekezdés rendelkezését kell alkalmazni, azzal, hogy" szövegrész, 82. §-a (2) bekezdésének b) pontja, 83. §-a (12) bekezdésének második mondata, 3. számú melléklete IV. fejezetének 10. pontja, 8. számú melléklete, 11. számú melléklete III. fejezetének 13. pontja, 11. számú melléklete IV. fejezetének 1. pontja, 11. számú melléklete II. fejezete 3. pontja e) alpontjának második francia bekezdése és 12. számú melléklete."

Indokolás: Lásd a T/5478/388/28. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 208. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

"(3) E törvény [hatályba lépésével]hatálybalépésével egyidejűleg az Szja tv. 3. §-a 21. pontja d) alpontjában az "álláskeresést ösztönző juttatás, keresetpótló juttatás, pályakezdők munkanélküli segélye" szövegrész helyébe "álláskeresést ösztönző juttatás, keresetkiegészítés és keresetpótló juttatás" szövegrész, 3. §-a 21. pontjának f) alpontjában az "a munkaviszonyból származó jövedelmet" szövegrész helyébe az "az a)-e) pontban meghatározott jövedelmet" szövegrész, 3. §-ának 57. pontjában a "4. § (4)-(5) bekezdése" szövegrész helyébe a "4. § (5)-(6) bekezdése" szövegrész, 3. §-ának 60. pontjában a "nevelési ellátást" szövegrész helyébe a "családi pótlékot", a "nevelési ellátásra" szövegrész helyébe a "családi pótlékra" szövegrész, 4. §-ának (5) bekezdésében az "a (4) bekezdésben" szövegrész helyébe az "az (5) bekezdésben" szövegrész, 7. §-a (1) bekezdésének g) pontjában az "a kifizető részére" szövegrész helyébe az "a juttató részére" és az "a kifizető utólag" szövegrész helyébe az "a juttató utólag" szövegrész, 11. §-a (5) bekezdésének c) pontjában a "magánnyugdíjpénztár szolgáltatása" szövegrész helyébe a "magánnyugdíjpénztár kedvezményezett részére teljesített, nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetése" szövegrész, 23. §-ában a "400 ezer forintot" szövegrész helyébe a "600 ezer forintot" szövegrész, 40. §-ának (4) bekezdésében a "nevelési ellátást" szövegrész helyébe a "családi pótlékot" szövegrész, a "nevelési ellátásra" szövegrész helyébe a "családi pótlékra" szövegrész, 40. §-ának (5) bekezdésében a "nevelési ellátás" szövegrész helyébe a "családi pótlék" szövegrész, 40. §-ának (6) bekezdésében a "nevelési ellátásra" szövegrész helyébe a "családi pótlékra" szövegrész és a "nevelési ellátást" szövegrészek helyébe a "családi pótlékot" szövegrész, [49/B. § (6) bekezdés d) pontjában "az 50 főnél" szövegrész helyébe "a 250 főnél" szövegrész,] 49/B. §-ának (9) bekezdésében a "18 százaléka" szövegrész helyébe a "16 százaléka" szövegrész, 49/B. §-ának (18) bekezdésében az "a (9)-(11) bekezdés" szövegrész helyébe az "a (9)-(11) és (15) bekezdés" szövegrész, 49/C. §-a (6) bekezdésének felvezető rendelkezésében az "a (2)-(3) bekezdésben" szövegrész helyébe az "a (2) bekezdésben" szövegrész, 73. §-ának (1) bekezdésében az "5000 forintot" szövegrész helyébe a "15 000 forintot" szövegrész, 74. §-ának (6) bekezdésében a "600 ezer forintot" szövegrész helyébe a "700 ezer forintot" szövegrész, 77/A. §-ának (1) bekezdésében az "a felek között" szövegrész helyébe az "a felek (a magánszemély és az értékpapírt juttató személy, valamint az említett személyek és más személy) között" szövegrész, 77/A. §-a (8) bekezdése felvezető szövege második mondatában a "nem minősül bevételnek" szövegrész helyébe az "adómentes" szövegrész, 77/B. §-a (1) bekezdésében az "a magánszemély és a jogot alapító személy között" szövegrész helyébe a "a felek (a magánszemély és a jogot alapító személy, valamint az említett személyek és más személy) között" szövegrész, 77/B. §-ának (4) bekezdésében az "a jog gyakorlása" szövegrész helyébe az "a vételi, jegyzési vagy más hasonló jog gyakorlása" szövegrész, 77/C. §-a (15) bekezdésének felvezető rendelkezésében az "a letétbe helyezett értékpapír" szövegrész helyébe az "az elismert program keretében megszerzett értékpapír" szövegrész, 77/C. §-a (24) bekezdésének b) pontjában az "a tőkepiacról szóló törvényben meghatározott elfogadott országban" szövegrész helyébe az "a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamában" szövegrész, 78/A. §-ának (4) bekezdésében a "400 ezer forintot" szövegrész helyébe az "az adómentesség értékhatárát (23. §)" szövegrész, 84. §-ának (2) bekezdésében a "Gazdasági Együttműködési Szervezet (OECD)" szövegrész helyébe a "Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD)" szövegrész, 1. számú melléklete 1.2. alpontjában a "nevelési ellátás" szövegrész helyébe a "családi pótlék" szövegrész, 1. számú melléklete 1.6.alpontjában a "nyújtott pénzbeli vagy természetbeni juttatás" szövegrész helyébe a "juttatott bevétel" szövegrész, 1. számú melléklete 4.12. alpontjában a "600 ezer forintot" szövegrész helyébe a "700 ezer forintot" szövegrész, 1. számú melléklete 5.5 alpontjában a "továbbá a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján a magánszemélyt" szövegrész helyébe a "továbbá - legfeljebb a törvényben előírt kötelező mértékig - a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján a magánszemélyt" szövegrész, 1. számú melléklete 8.6. alpontjában a "nyújtott természetbeni juttatás" szövegrész helyébe a "nem pénzben nyújtott juttatás" szövegrész, 1. számú melléklete 8.16. alpontjában a "természetbeni juttatása" szövegrész helyébe a "nem pénzbeli ellátása" szövegrész, 1. számú melléklete 8.20. alpontjában a "természetbeni juttatás (ellátás)" szövegrész helyébe a "juttatás" szövegrész és a "pénzbeli vagy természetbeni juttatás" szövegrész helyébe a "pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatás" szövegrész, 1. számú melléklete 8.22. alpontjában a "természetbeni juttatás" szövegrész helyébe a "nem pénzbeli juttatás" szövegrész lép."

Indokolás: Lásd a T/5478/388/29. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 208. § (4) bekezdésének az elhagyását, és új (19) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik):

"[(4) A társas vállalkozás által a 2003. évről szóló beszámoló mérlegében vagy egyszerűsített mérlegében - az említett vagy bármely korábbi évre jóváhagyott osztalék, részesedés alapján - a kötelezettségek között kimutatott összegből a tagja (részvényese, alapítója), tulajdonosa részére 2004. december 31-ig kifizetett osztalék utáni adó mértékét az Szja tv. 66. §-a 2003. december 31-én hatályos rendelkezései szerint kell megállapítani.]

(19) Az Szja tv. e törvénnyel megállapított 65. §-a (1) bekezdése a) pontjának rendelkezését nyereménybetét esetében bármely korábbi adóévben alkalmazni kell."

Indokolás: Lásd a T/5478/388/30. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 209. § (2)-(4) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

"(2) E törvény [hatályba lépésével]hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tao. 2. §-ának (6) bekezdésében az "a külföldi szervezet," és az "a külföldi szervezettel," szövegrész, 4. §-a 9. pontjának c) alpontja, 4. §-ának 13., és 32. pontja, 5. §-ának (4) bekezdésében a "(kivéve a külföldi szervezetet)" szövegrész, 7. §-a (1) bekezdésének v) pontjában a "fele" szövegrész, 7. §-a (1) bekezdése w) pontjának wb) alpontjában az "a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény előírása szerinti" szövegrész, 7. §-ának (13) bekezdése, 15. §-a, 16. §-ának (5) bekezdésében az ",azzal, hogy az ötéves időtartamot a veszteség keletkezésének időpontjától kell számításba vennie" szövegrész, 17. §-ának (2) bekezdése, 26. §-a (6) bekezdésének első mondata, 29. §-a (5) bekezdésének a) pontja, 29. §-ának (10) és (14) bekezdése, 29/B. §-ának (4) bekezdése, 29/C. § (9) bekezdése, 30. §-ának (2) bekezdése, 3. számú melléklete A) fejezetének 1. pontja, B) fejezetének 6-7. és 13. pontja.

(3) E törvény [hatályba lépésével]hatálybalépésével egyidejűleg a Tao. 7. §-a (1) bekezdésének e) pontjában a "gazdasági társaságnál és a szövetkezetnél" szövegrész helyébe "gazdasági társaságnál, a külföldi vállalkozónál és a szövetkezetnél" szövegrész, 7. §-a (8) bekezdésének c) pontjában az "árengedmény összegével" szövegrész helyébe az "engedmény összegével" szövegrész, 8. §-a (1) bekezdésének ne) pontjában az "árengedményként számolta el az adózó," szövegrész helyébe az "engedményként számolta el az adózó," szövegrész, 9. §-a (2) bekezdésének c) pontjában a "d), e), g)," szövegrész helyébe a "d), g)," szövegrész, 9. §-a (3) bekezdésének b) pontjában a "h), i), j)," szövegrész helyébe a "h), j)," szövegrész, 13. §-a (1) bekezdésének felvezető rendelkezésében a "d), e), g)," szövegrész helyébe a "d), g)," szövegrész és a "h), i), j)," szövegrész helyébe a "h), j)," szövegrész, 31. §-ának (2) bekezdésében a "Gazdasági Együttműködési Szervezet" szövegrész helyébe a "Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet" szövegrész lép.

(4) E törvény [hatályba lépésével]hatálybalépésével egyidejűleg az adókról járulékról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2002. évi XLII. törvény 303. §-ának (5) bekezdésében mindkét helyen a "2001" szövegrész helyébe "2001-2002" szövegrész lép."

T/5478/388/16., 31., 32., 40., 41., 44., 45., 47. sz.

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 17., 33., 41., 42., 45., 46., 47. pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/5478/388/31. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 209. § (13) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

"(13) E törvény [hatályba lépésével]hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 92. §-a."

T/5478/388/16., 31., 32., 40., 41., 44., 45., 47. sz.

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 17., 32., 41., 42., 45., 46., 47. pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/5478/388/32. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 210. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

"210. § (1) E törvénynek az Eva tv.-t módosító rendelkezéseit - a (2)-[(11)](12) bekezdésben meghatározott eltérésekkel - a 2004. január l-jétől megszerzett bevételre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni."

Megjegyzés: A módosító javaslat szó szerint megegyezik az egységes javaslat 210. § (1) bekezdésével, amely a következő:

"210. § (1) E törvénynek az Eva tv.-t módosító rendelkezéseit - a (2)-(12) bekezdésben meghatározott eltérésekkel - a 2004. január l-jétől megszerzett bevételre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni."

Indokolás: Lásd a T/5478/388/33. számú módosító javaslat indokolását.

Az Alkotmányügyi bizottság megállapította, hogy a T/5478/388/33. sz. indítvány módosítást nem tartalmaz, ezért döntést nem igényel.

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 210. § (2)-(5) és (7)-(9) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

"(2) E törvény [hatályba lépésével]hatálybalépésével egyidejűleg az Eva tv. 1. §-ának (1) bekezdésében a "vállalkozási" szövegrész helyébe a "vállalkozási (gazdasági)" szövegrész, az 1. § (5) bekezdésében a "a személyi jövedelemadóval és a társasági adóval összefüggő adókötelezettségei" szövegrész helyébe "a személyi jövedelemadóval, a társasági adóval és a szakképzési hozzájárulással összefüggő adókötelezettségei" szövegrész, továbbá a 2. § (5) bekezdésének a) pontjában és a 3. § (1) bekezdésének d) pontjában a "15 millió" szövegrész helyébe a "25 millió" szövegrész lép.

(3) E törvény [hatályba lépésével]hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Eva tv. 2. §-ának (6) bekezdése, a 21. §-ának 1. a) pontjában az "(ideértve az egyéni vállalkozásról szóló törvény [hatályba lépését]hatálybalépését megelőzően kiadott magánkereskedői és iparigazolványt, működési engedélyt is)" szövegrész.

(4) E törvénynek az Eva tv. 6. §-a (3) bekezdését [és 22. §-a (4) bekezdését] módosító rendelkezése a kihirdetés napján lép hatályba, de előírásait az adózó 2003. január 1-jétől alkalmazhatja.

(5) E törvénynek az Eva tv. 11. §-ának (5) bekezdését és 22. §-ának (4)-(6) bekezdését megállapító rendelkezése a kihirdetés napján lép hatályba, de a [hatályba lépést]hatálybalépést megelőzően indult eljárást az adóhatóság az eljárás megindításakor hatályos előírásaik szerint folytatja le, és az adózó az Eva tv. 22. § (4) bekezdése szerint köteles eljárni a törvény kihirdetésének időpontjától."

"(7) E törvénynek az Eva tv. 2. §-a (5) bekezdésének c) pontját, 6. §-ának (8) bekezdését, 7. §-ának (7) bekezdését, 13. §-ának (4) bekezdését, 14. §-át, valamint Mellékletének I. 1., 4. pontját megállapító rendelkezés a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény [hatályba lépésének]hatálybalépésének a napján lép hatályba.

(8) A Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény [hatályba lépésének]hatálybalépésének az Eva tv. 3. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/Az adózó adóalanyisága megszűnik:/

"d) a kapott előlegről kibocsátott utolsó számla, egyszerűsített számla kibocsátásának napját megelőző nappal, ha a naptári évben összesen 25 millió forintot meghaladó előlegről bocsátott ki számlát, egyszerűsített számlát;"

(9) A Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény [hatályba lépésének]hatálybalépésének a napján hatályát veszti az Eva tv. 13. § (2)-(3) bekezdése, továbbá 17. §-ának (1) bekezdésében a "vagy számlát helyettesítő okmány" szövegrész.""

Indokolás: Lásd a T/5478/388/34. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 211. §-át új (15) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:

"(15) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 28. §-ának (1) bekezdésében a ",mely összeg az általános forgalmi adót tartalmazza" szövegrész hatályát veszti."

Indokolás: Lásd a T/5478/388/35. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslatot új 212. §-sal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik):

"212.§ (1) Az az áfa-törvény szerinti adó fizetésére kötelezett adóalany, aki (amely) a Jöt. 3. §-a (2) bekezdésének hatálya alá tartozó, e törvény 17. számú mellékletében megjelölt terméket e törvény hatálybalépése előtt továbbértékesítési céllal jövedéki adóval növelt áron szerezte be, illetve a jövedéki termék belföldi előállítója, illetve importálója a jövedéki termékét nem adóraktárban készletezi, és azokat e törvény hatálybalépésétől kezdődően értékesíti, köteles a 2003. év december hónap 31. napját követő első adó-megállapítási időszakot tartalmazó adóbevallásában a fizetendő adót a (2) bekezdésben meghatározott összeggel növelni.

(2) A fizetendő adót növelő tétel annak a szorzatnak az eredménye, melynek

a) egyik tényezője a terméknek a 2004. év január hónap 1-jei fordulónappal leltározással alátámasztott nyitókészlete a termék Jöt. szerinti mértékegységében;

b) másik tényezője a termékre az e törvény 17. számú mellékletével előírt, a 2004. év január hónap 1. napján hatályos Jöt. szerint érvényes jövedékiadó-tétel, illetve a 2003. év december hónap 31. napján hatályos Jöt. szerint érvényes jövedékiadó-tétel különbözeteként meghatározott összeg."

T/5478/388/26., 36. és az 50. sz.

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 27., 50., pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/5478/388/36. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 219. §-ának a következő módosítását javasolja:

"219. § (1) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 9. §-[a]ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A járműnyilvántartás tartalmazza a járműtulajdonos (üzembentartó):

a) személyazonosító adatát, adóazonosító számát,

b) lakcímét, egyéni vállalkozó esetében kérelmére székhelyét, telephelyét,

c) saját kezű aláírását,

d) külföldi esetén állampolgárságát; továbbá a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

e) megnevezését,

f) székhelyének (telephelyének) címét,

g) cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási, továbbá adóazonosító számát."

"(3) A járműnyilvántartás tartalmazza a külön jogszabályban meghatározottak szerint a régi tulajdonos (átruházó) tulajdonjog-változáshoz kapcsolódó bejelentési kötelezettség-teljesítésének időpontját."

(2) A Kknyt. 33. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az (1) bekezdés a), b), c), továbbá a (2) bekezdés a) pontja szerinti bejelentési kötelezettség-teljesítés alkalmával az adóazonosító számot is közölni kell.""

Indokolás: Lásd a T/5478/388/37. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 223. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

"223.§ (1) E törvény - kivéve a [149. §] (2) bekezdést - 2004. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg."

Indokolás: Lásd a T/5478/388/38. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 223. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

"(2) E törvény 149.§-ának (2) bekezdése a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény [hatályba lépésének]hatálybalépésének napján, 160. §-a, valamint 161. §-ának (3) bekezdése 2004. május 1. napján lép hatályba."

Indokolás: Lásd a T/5478/388/39. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 223. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

"(4) A Tbj. 45. §-a (3) bekezdésének hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, alkalmi munkavállaló, aki e törvény hatálybalépésekor már rendelkezik egyéni vállalkozói igazolvánnyal, illetőleg alkalmi munkavállalói könyvvel, de magánnyugdíjpénztárnak még nem tagja, a magánnyugdíjpénztári-belépési kötelezettségének az e törvény [hatályba lépését]hatálybalépését követő 30 napon belül köteles eleget tenni."

T/5478/388/16., 31., 32., 40., 41., 44., 45., 47. sz.

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 17., 32., 33., 42., 45., 46., 47. pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/5478/388/40. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 224. § bevezető szövegének a következő módosítását javasolja:

"224. § E törvény [hatályba lépésével]hatálybalépésével egyidejűleg a foglalkoztatás elősegítéséről, és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 41/A. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:"

T/5478/388/16., 31., 32., 40., 41., 44., 45., 47. sz.

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 17., 32., 33., 41., 45., 46., 47. pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/5478/388/41. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 225. §-ának a következő módosítását javasolja:

""225. § (1) E törvény [hatályba lépésével] hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Öpt. 9/A. § (2) bekezdésének a)-c) pontja, 45/A. § (3) bekezdésének b) pontjában az "és jövedelemnek tekintendő" szövegrész, 47. §-ának (7) bekezdése, 48. §-a, 62. § (4) bekezdésének e) pontja, 65. §-t megelőző címben az "ellenőrzési" szövegrész, valamint a 65. §-ának (1) és (2) bekezdése.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Öpt. 9/A. § (2) bekezdésében az "együttes összegének (a továbbiakban: pénztári befizetés)" szövegrész kiegészül a "kettő és fél" szövegrésszel, 40/A. §-ának (6) bekezdésében "A (3) bekezdésben" szövegrész helyébe "Az (5) bekezdésben" szövegrész lép, 41. § (1) bekezdésének első mondata kiegészül a ", továbbá az ágazatok vegyes pénztárrá alakulása és szétválása." szövegrésszel, 47/A. §-ának (2) bekezdésében a "számlájának" szövegrész helyébe a "nyugdíjszámlájának" szövegrész lép, 47/B. §-ának (2) bekezdésében "az átlépés fordulónapja" szövegrész helyébe "a tagsági jogviszony megszűnése esetén a jogviszony megszűnésének időpontja" szövegrész lép, 49/A. §-ának (4) bekezdésében a "számlái" szövegrész helyébe a "nyugdíjszámlái" szövegrész lép, a 49/B. §-ának (1) bekezdésében a "számlájukon" szövegrész helyébe a "nyugdíjszámlájukon" szövegrész lép, 49/C. §-ának (4) bekezdésében a "számlára" szövegrész helyébe a "nyugdíjszámlára" szövegrész lép.""

Indokolás: Lásd a T/5478/388/42. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 226. §-ának a következő módosítását javasolja:

"226. § (1) Az Mpt. e törvénnyel megállapított 24. §-ának (7) bekezdését az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E törvény [hatályba lépésével]hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Mpt. 24. § (6) bekezdés utolsó mondatában "a számlatulajdonos örökösére is, illetve" szövegrész, a 26. § (4) bekezdésének második mondata, az 58. §-ának (1) bekezdésében a "vagyonkezelési és" szövegrész, [valamint] a 66. § (5) bekezdésének c) pontja, valamint a 117. § (2) bekezdésének a)-c) pontjai.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Mpt. 24. §-ának (3) bekezdésében "az átutalás napja" szövegrész helyébe "a tagi követelés átutalására vonatkozó megbízás feladásának napja" szövegrész lép, 27. § (1) bekezdésének utolsó mondatában a "nyugdíjszolgáltatás" szövegrész helyébe a "szolgáltatás" szövegrész lép, 78. §-ának (5) bekezdésében "A (3) bekezdésben" szövegrész helyébe "A (4) bekezdésben" szövegrész lép, 79/A. §-ának (1) bekezdése kiegészül a "továbbá az ágazatok vegyes pénztárrá alakulása és szétválása." szövegrésszel, 79/A. § (2) bekezdése c) pontjának cc) alpontjában az "alapszabályát" szövegrész helyébe az "SzMSz-ét" szövegrész lép, 79/C. § (1) bekezdésének c) pontjában az "alapszabályt" szövegrész helyébe az "SzMSz-t" szövegrész lép, 117. § (2) bekezdésében a "felügyeleti díj a tagdíjbevétel" szövegrész kiegészül a "kettő és fél" szövegrésszel.""

Indokolás: Lásd a T/5478/388/43. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 227. § (1) bekezdés bevezető szövegének a következő módosítását javasolja:

"227. § (1) E törvény [hatályba lépésével]hatálybalépésével egyidejűleg a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 6. § (4) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:"

T/5478/388/16., 31., 32., 40., 41., 44., 45., 47. sz.

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 17., 32., 33., 41., 42., 46., 47. pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/5478/388/44. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 227. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

"(2) E törvény [hatályba lépésével]hatálybalépésével egyidejűleg a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 29. § a) pontja hatályát veszti."

T/5478/388/16., 31., 32., 40., 41., 44., 45., 47. sz.

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 17., 32., 33., 41., 42., 45., 47. pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/5478/388/45. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 228. § (1) bekezdése bevezető szövegének a következő módosítását javasolja:

"228. § (1) E törvény [hatályba lépésével]hatálybalépésével egyidejűleg a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 2. §-ának (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:"

T/5478/388/16., 31., 32., 40., 41., 44., 45., 47. sz.

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 17., 32., 33., 41., 42., 45., 46., pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/5478/388/47. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 1. számú melléklet 8. pontjának a következő módosítását javasolja:

"8. Az Szja tv. 1. számú melléklete a következő [7.14.] 7.15. ponttal egészül ki:

"[7.14.] 7.15. A fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott közüzemi szolgáltatás szolgáltatója által elengedett követelés, amennyiben a követelés elengedésére a szolgáltató üzletszabályzatában rögzített feltételek szerint - az azonos helyzetben lévők egyenlő elbánásának elve alapján kerül sor.""

Megjegyzés: A módosító javaslat 48. pontjában az egységes javaslat 1. számú melléklete 7. pontjára történő hivatkozás téves, mert annak tartalmából kiderül, hogy az indítvány a 8. pontra vonatkozik, az ajánlás ennek figyelembe vételével készült.

Indokolás: Lásd a T/5478/388/48. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 1. számú melléklet 11. pontjában az Szja tv. 1. számú melléklet 8.33. alpontjának a következő módosítását javasolja:

/11. Az Szja tv. 1. számú mellékletének 8.30. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és egyidejűleg a melléklet 8. pontja a következő 8.33. alponttal egészül ki:

/A természetbeni juttatások közül adómentes :/

"8.33. a munkavállaló és a vele együtt üdülő közeli hozzátartozó részére a munkáltató (ideértve a munkáltató cégben közvetlenül vagy közvetve többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tagot, költségvetési szerv esetében a felügyeleti szervet és a Miniszterelnöki Hivatal Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatóságát is) vagy szakszervezet által a tulajdonában, kezelésében lévő belföldi üdülőben biztosított üdülési szolgáltatás révén juttatott bevételből évente legfeljebb magánszemélyenként az adóév első napján érvényes havi minimálbér összegét meg nem haladó rész; a munkavállalónak (és a közeli hozzátartozójának) az e rendelkezésben foglalt értékhatárt meghaladóan juttatott bevételre az adóköteles természetbeni juttatásokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, továbbá nem minősül adómentesnek a természetbeni juttatás, ha a munkáltató az adóévben üdülési csekk formájában is nyújt adómentes természetbeni juttatást a munkavállaló részére; a kifizető az üdülési szolgáltatás adómentes és adóköteles részéről magánszemélyenkénti bontásban (a magánszemély nevének és adóazonosító jelének, ennek hiányában természetes azonosító adatainak feltüntetésével) nyilvántartást vezet; e rendelkezések alkalmazásában a munkavállalóval esik egy tekintet alá a nyugdíjban részesülő magánszemély is, ha volt munkáltatója (annak jogutódja) vagy szakszervezet nyújtja részére e szolgáltatást."

Indokolás: Lásd a T/5478/388/49. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 17. számú mellékletének a következő módosítását javasolja:

"17. számú melléklet a 2003. évi ... törvényhez

Az e törvény [210.] 212. §-a szerint a fizetendő általános forgalmi adót növelő összeg

Sorszám

A termék megnevezése

Fizetendő adó összege

1.

A Jöt. 42.§ (1) bekezdése szerinti alkoholtermékek

250 Ft/hlf

2.

A Jöt. 52. §-a szerinti sör

55 Ft/Balling-fok/hl

3.

A Jöt. 54/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bor

[7] 3 Ft/liter

4.

A Jöt. 55. §-a szerinti pezsgő

11,90 Ft/liter

5.

A Jöt. 58. § (1) bekezdése szerinti köztes alkoholtermék

17,20 Ft/liter"

T/5478/388/26., 36. és az 50. sz.

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 27., 37., pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/5478/388/50. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya

Budapest, 2003. november 10.

Dr. Vastagh Pál s.k.,

az Alkotmányügyi
bizottság elnöke