T/5478/385.

Az Országgyűlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Egészségügyi
bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

Gazdasági
bizottságának

Idegenforgalmi
bizottságának

Ifjúsági és sport
bizottságának

Informatikai és távközlési
bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

Kulturális és sajtó
bizottságának

Mezőgazdasági
bizottságának

Oktatási és tudományos
bizottságának

Önkormányzati
bizottságának

Számvevőszéki
bizottságának

Szociális és családügyi
bizottságának

Területfejlesztési
bizottságának

kiegészítő ajánlása

az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló T/5478. számú törvényjavaslathoz

(Együtt kezelendő a T/5478/276. számú ajánlással)

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság) - mint első helyen kijelölt bizottság -, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Egészségügyi bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági bizottsága, Idegenforgalmi bizottsága, Ifjúsági és sport bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Informatikai és távközlési bizottsága (a továbbiakban: Informatikai bizottság), Környezetvédelmi bizottsága, Kulturális és sajtó bizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Mezőgazdasági bizottsága, Oktatási és tudományos bizottsága (a továbbiakban: Oktatási bizottság), Önkormányzati bizottsága, Számvevőszéki bizottsága, Szociális és családügyi bizottsága (a továbbiakban: Szociális bizottság) és Területfejlesztési bizottsága megvitatta az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló T/5478. számú törvényjavaslatot, valamint az ahhoz benyújtott T/5478/277-384. számú kapcsolódó és bizottsági módosító javaslatokat.

Visszavont módosító javaslatok a T/5478/276. számú ajánlás pontjai szerint: 152. (T/5478/29. sz. - Karakas János, Gőgös Zoltán), 161. (T/5478/28. sz. - Karakas János, Gőgös Zoltán), 169. (T/5478/41. sz. - Herbály Imre, Gőgös Zoltán, Soós Győző), 305. (T/5478/182. sz. - dr. Tompa Sándor, Kárpáti Zsuzsa), 354. (T/5476/124. sz. - Vitányi Iván, Szabó Zoltán), 412. (T/5478/182. sz. - dr. Tompa Sándor, Kárpáti Zsuzsa), 419. (T/5478/122. sz. - Szabó Zoltán), 457. (T/5478/54. sz. - Vitányi Iván, Halmai Gáborné),

9/ 1. Kékesi Tibor képviselő kapcsolódva dr. Jánosi György és Gusztos Péter képviselők T/5478/227. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 5. pontja), a törvényjavaslat 3. § (5) bekezdésben a Szja tv. 3.§ 72. pont kiegészítését javasolja a következő új l) pont felvételével:

"(5) Az Szja tv. 3. §-a 72. pontjának e), [és] i) és l) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és egyidejűleg a pont a következő m)-o) alponttal egészül ki:

/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:

72. Adóterhet nem viselő járandóság:/

l) törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés, vagy viszonosság alapján az adó alól a Magvar Köztársaságban mentesített, de az adó kiszámításánál figyelembe vehető, e törvény rendelkezése szerint nem külön adózó jövedelemnek minősülő jövedelem;" "

Indokolás: Lásd a T/5478/339. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

10/ 1. Kékesi Tibor képviselő kapcsolódva Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők T/5478/214. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 10. pontja), a törvényjavaslat 3. § (5) bekezdésben a Szja tv. 3.§ 72. pont o) pont módosítását javasolja:

/(5) Az Szja tv. 3. §-a 72. pontjának e) és i) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és egyidejűleg a pont a következő m)-o) alponttal egészül ki:/

/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:

72. Adóterhet nem viselő járandóság:/

"o) a felsőoktatásról szóló törvény alapján adományozott arany, gyémánt, vas illetve rubin díszoklevélhez kapcsolódó[, a jogszabályban meghatározott mértéket meg nem haladó összegű pénzbeli juttatás]an a felsőoktatási intézmény által a Szabályzatában meghatározott feltételek szerint kifizetett pénzbeli juttatásnak az a része, amely nem haladja meg az adóév első napján érvényes minimálbér háromszorosát."

Indokolás: Lásd a T/5478/344. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Oktatási bizottság ülésén egyetért, a Foglalkoztatási bizottság ülésén nem ért egyet.

14/ 1. Dr. Pósán László képviselő kapcsolódva dr. Pósán László, Sági József képviselők T/5478/172. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 14. pontja), a törvényjavaslat 6. § (3) bekezdésben a Szja tv.7.§ (1) bekezdés l) pont módosítását javasolja:

/(3) Az Szja tv. 7. §-a (1) bekezdésének l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

/A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket:/

"l) a pedagógus szakvizsgára történő felkészülésben[ vagy], továbbképzésben vagy más pedagógus szakra történő átképzésben való részvételi díjának és költségének (utazás, szállás, étkezés, könyv, könyvtári beiratkozás és használat díja) munkáltató által történő megtérítését, kifizetését, amennyiben annak forrása a központi költségvetés által biztosított hozzájárulás;"

Indokolás: Lásd a T/5478/301. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Oktatási bizottság ülésén nem ért egyet.

20/ 1. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 10. § kiegészítését javasolja a következő új (1) bekezdésben az Szja tv. 11. § (6) bekezdés felvételével:

"(1) Az Szja tv. 11-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A magánszemély - az (5) bekezdésben foglaltaktól függetlenül - köteles az adóévre bevallást benyújtani, ha

a) az adóévben egyéni vállalkozó volt;

b) az adóévben mezőgazdasági őstermelő volt és e tevékenységéből származó bevétele az adómentesség értékhatárát (23. §) meghaladta, kivéve, ha e törvény rendelkezései szerint az állami adóhatóság részére egyszerűsített bevallási nyilatkozatot tett;

c) az adóévben megszerzett bármely bevételét terhelő adóelőleg megállapításakor a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett nyilatkozatában költség levonását kérte, ide nem értve az e törvény szerint igazolás nélkül elszámolható költség (elismert költség) levonására vonatkozó nyilatkozatot;

d) az adóévre fizetővendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott;

e) az adóévre az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint költségkülönbözet vagy adóelőleg-különbözet alapján meghatározott adó fizetésére köteles;

f) az adóévre tartós adományozás külön kedvezményével összefüggő visszafizetési kötelezettsége keletkezett;

g) az adóévre a lakáscélú kedvezmény miatt levont adó növelt összegű bevallására és megfizetésére köteles;

h) az adóévre a biztosítások kedvezménye miatt levont adó növelt összegű bevallására és megfizetésére köteles;

i) az adóévre az önkéntes kölcsönös egészségpénztári egyéni számláján lekötött összeg adókedvezménye miatt levont adó növelt összegű bevallására és megfizetésére kötelezett;

j) az adóév első napján e törvény külön rendelkezése alapján kedvezményezett részesedéscsere révén megszerzett értékpapírt tart nyilván.""

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a jelenlegi szöveg (2) bekezdés jelölést kap.

Indokolás: Lásd a T/5478/372. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

26/ 1. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 14.§ (1) bekezdésben a Szja tv.16.§ (3) bekezdés felvezető szöveg módosítását javasolja:

134. § Az Itv. 94. §-ának címe "Az illetékbélyeg értékének visszatérítése" címre változik és a 94. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

/Az Szja tv. 16. §-a (3) bekezdésének felvezető rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"[(3) ]Önálló tevékenységből származó bevétel minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély e tevékenységével összefüggésben, vagy egyébként az e tevékenysége alapjául szolgáló jogviszonyára tekintettel megszerez. Önálló tevékenységből származó bevételnek számít az a bevétel is,"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/ 1. (360. sz. jav. - 50.§ (1) felv.), 107/ 1. (360. sz. jav. - 55.§ (1) felv.), 109/ 1. (360. sz. jav. - 57.§ (1) felv.), 109/ 2. (360. sz. jav. - 60.§ (1) felv.), 120/ 2. (360. sz. jav. - 63.§ (3) felv.), 120/ 3. (360. sz. jav. - 63.§ (4) Eva tv. 6.§ (7)), 126/ 1. (360. sz. jav. - 74.§), 127/ 1. (360. sz. jav. - 75.§), 139/ 1. (360. sz. jav. - 86.§ felv.), 177/ 1. (360. sz. jav. - 127.§ (1) Htv.52.§), 187/ 1. (360. sz. jav. - 134.§), 196/ 1. (360. sz. jav. - 147.§), 196/ 2. (360. sz. jav. - 148.§), 254/ 1. (360. sz. jav. - 206.§ (2)), 286/ 1. (360. sz. jav. - 215.§ (2) b)), 288/ 1. (360. sz. jav. - 219.§ (1)), 318/ 1. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 3. felv.), 318/ 2. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 4. felv.), 327/ 1. (360. sz. jav. - 10.sz.mell.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/360. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

28/ 1. Göndör István képviselő kapcsolódva a T/5478/55. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 94. pontja), a Kulturális bizottság T/5478/270. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 90. pontja), a törvényjavaslat 16.§-ban a Szja tv.21.§ (1) bekezdés módosítását javasolja:

/Az Szja tv. 21. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(1) A tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági őstermelő[, ha nem alkalmaz átalányadózást,] az e tevékenységéből származó bevételét csökkentheti:

a) a legalább 50 százalékban csökkent munkaképességű alkalmazott foglalkoztatása esetén személyenként havonta az alkalmazottnak fizetett bérrel, de legfeljebb a hónap első napján érvényes havi minimálbérrel, a szakképző iskola tanulójával kötött

- jogszabályban meghatározott - tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés esetén minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 20 százalékával, ha a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján végzi a gyakorlati képzést, minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 12 százalékával[ csökkentheti.];

b) a helyi adókról szóló törvény rendelkezései szerint megfizetett helyi iparűzési adó alapján az őstermelői tevékenységből származó adóévi jövedelme meghatározásakor általa e törvény rendelkezéseinek megfelelően elszámolt költség 25 százalékával, feltéve, hogy az adóév utolsó napján nincs köztartozása.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 68/ 3. (307. sz. jav. - 25.§ (1) Szja tv.49/B.§ (6) újc)ése)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/307. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

28/ 2. A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 16.§-ban a Szja tv.21.§ (1) bekezdés módosítását javasolja:

/Az Szja tv. 21. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(1) A mezőgazdasági őstermelő, ha nem alkalmaz átalányadózást, az e tevékenységéből származó bevételét a legalább 50 százalékban [csökkent] megváltozott munkaképességű alkalmazott foglalkoztatása esetén személyenként havonta az alkalmazottnak fizetett bérrel, de legfeljebb a hónap első napján érvényes havi minimálbérrel, a szakképző iskola tanulójával kötött

- jogszabályban meghatározott - tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés esetén minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 20 százalékával, ha a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján végzi a gyakorlati képzést, minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 12 százalékával csökkentheti."

Indokolás: Lásd a T/5478/350. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság ülésén egyetért, a Foglalkoztatási bizottság ülésén nem ért egyet.

28/ 3. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 17.§ (3) bekezdésben a Szja tv.22.§ (4) bekezdés módosítását javasolja:

/Az Szja tv. 22. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A (2) és (5) bekezdés rendelkezése a mezőgazdasági őstermelői tevékenység megkezdésének évét követő negyedik adóévben és az azt követő adóévekben elhatárolt veszteségre az adóhatóság engedélye alapján alkalmazható akkor, ha a magánszemély/

"b) őstermelői tevékenysége alapján a megelőző két adóévben is veszteséget határolt el.

Az engedély iránti kérelmet az adóévre vonatkozó bevallás[ -], önellenőrzés esetén az önellenőrzési lap[ -] benyújtásával egyidejűleg , ellenőrzés esetén a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, felügyeleti intézkedés vagy az adóhatósági határozat bírósági felülvizsgálatának kezdeményezése esetén az eljárás jogerős befejezését követo 15 napon belül kell benyújtani; e határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. Az adóhatóság az engedélyt akkor adja meg, ha megállapítható, hogy az elhatárolt veszteség elháríthatatlan külső ok miatt keletkezett, vagy ha mezőgazdasági őstermelő a veszteség elkerülése, mérséklése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható. Ha az adóhatóság a kérelmet az előírt határidon belül nem utasítja el, a kérelemnek helyt adó határozathoz fűződő jogkövetkezményeket kell alkalmazni." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 68/ 5. (374. sz. jav. - 25.§ (4) Szja tv.49/B.§ (7) d)), 97/ 3. (374. sz. jav. - 46.§ (5) Tao tv.17.§ (8)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/374. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

28/ 4. Molnár Albert képviselő kapcsolódva Molnár Albert és Podolák György képviselők T/5478/243. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 99. pontja), a törvényjavaslat 17.§ (3) bekezdésben a Szja tv.22.§ (4) bekezdés b) pont módosítását javasolja:

/Az Szja tv. 22. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A (2) és (5) bekezdés rendelkezése a mezőgazdasági őstermelői tevékenység megkezdésének évét követő negyedik adóévben és az azt követő adóévekben elhatárolt veszteségre az adóhatóság engedélye alapján alkalmazható akkor, ha a magánszemély/

"b) őstermelői tevékenysége alapján a megelőző két adóévben is veszteséget határolt el."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 68/ 4. (310. sz. jav. - 25.§ (4) Szja tv.49/B.§ (7) d)), 97/ 2. (310. sz. jav. - 46.§ (5) Tao tv.17.§ (8)), 272/ 2. (310. sz. jav. - 207.§ (6)), 272/ 4. (310. sz. jav. - 207.§ (8)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/310. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

30/ 1. Kékesi Tibor képviselő kapcsolódva az Ifjúsági bizottság T/5478/271. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 8. pontja), a törvényjavaslat 19.§ (1) bekezdésben a Szja tv.28.§ (1) bekezdés felvezető szöveg módosítását javasolja:

/Az Szja tv. 28. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"Egyéb jövedelem minden olyan bevétel, amelynek adókötelezettségére e törvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz. Egyéb jövedelem különösen az adóterhet nem viselő járandóság, valamint az adóterhet nem viselő járandóságot eredményező jogcímen megszerzett bevételnek (például a szakképzéssel összefüggő juttatásnak, a hallgatói munkadíjnak és a szociális gondozói díjnak[, továbbá az amatőr és vegyes versenyrendszerben szervezett versenyen közreműködő mérkőzésvezető részére e tevékenységével összefüggésben juttatott jövedelemnek]) az adóterhet nem viselő járandóság értékhatárát meghaladó része, továbbá a magánnyugdíjpénztár tagja egyéni számláján jóváírt tagdíj-kiegészítésnek a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépése miatt visszafizetett összege, valamint az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár által a tag részére teljesített, nyugdíjnak nem minősülő nyugdíjszolgáltatás (kiegészítő nyugdíj). Egyéb jövedelem az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által a magánszemély tag egyéni számláján jóváírt összeg, kivéve"

Indokolás: Lásd a T/5478/343. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

35/ 1. Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, Pálfi István, dr. Simon Miklós, dr. Szabó Erika, Soltész Miklós és Szűcs Lajos képviselők kapcsolódva Tállai András, Varga Mihály képviselők T/5478/260. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 35. pontja), a törvényjavaslat 22.§ elhagyását javasolják:

"22. § [Az Szja tv. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"38. § (1) Az összevont adóalap adóját csökkenti az 1993. december 31-e után hitelintézettel megkötött szerződés alapján lakáscélú felhasználásra felvett hitel adósaként (adóstársaként) szereplő magánszemély által az adóévben a tőke, a kamat és a járulékos költség törlesztéseként megfizetett, a hitelintézet által igazolt összeg

a) 40 százaléka, feltéve, hogy a hitel alapján a magánszemély a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint kamattámogatásban részesül, valamint a magánszemély által a kedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú felhasználásra felvett hitel(ek) összege a 15 millió forintot nem haladja (nem haladta) meg, továbbá a hitel a következő célok valamelyikét szolgálja:

aa) belföldön fekvő lakótelek, új lakás tulajdonjogának, valamint új lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése; új lakásnak minősül az a lakás, amelynek első átruházására a kedvezmény alapjául szolgáló hitel felhasználásával került sor, amennyiben azt a kedvezményt igénybe vevő magánszemélyt megelőzően más lakcímként nem jelentette be,

ab) belföldön fekvő lakás építése, építtetése;

b) 30 százaléka az a) pontban nem említett esetekben, azzal hogy a magánszemély által a kedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú felhasználásra felvett hitel(ek) összege a 8 millió forintot nem haladja (nem haladta) meg.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában lakáscélú felhasználás:

a) a belföldön fekvő lakótelek, lakás tulajdonjogának, valamint a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése;

b) a belföldön fekvő lakás építése, építtetése;

c) a belföldön fekvő lakás alapterületének növelése, ha az legalább egy lakószobával történő bővítést eredményez;

d) a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvénynek, vagy e törvénynek a hitelszerződés megkötése napján hatályos rendelkezése szerinti - az a)-c) pontban nem említett - lakáscélú felhasználás.

(3) A magánszemély által igénybe vehető adókedvezmény összege adóévenként nem haladhatja meg a 120 ezer forintot.

(4) Ha a magánszemély adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásban, az adóhatóság adatszolgáltatása alapján történő adómegállapítása során elszámolt éves összes jövedelme meghaladja a 3 400 000 forintot, de nem éri el a 4 000 000 forintot, akkor a magánszemély által igénybe vehető adókedvezmény egyenlő az (1)-(3) bekezdés szerint meghatározott összegnek a 3 400 000 forint feletti jövedelem 20 százalékát meghaladó részével.

(5) Az adókedvezmény a lakás-takarékpénztártól felvett hitelre fizetett törlesztés alapján csak akkor vehető igénybe, ha az áthidaló kölcsönnek minősül.

(6) A magánszemély nem veheti igénybe az adókedvezményt, ha

a) a tőke, a kamat vagy a járulékos költség törlesztésére olyan, a munkáltató által nyújtott lakáscélú hitelt használ fel, amelynek alapján a munkáltatót e törvény külön rendelkezése alapján nem terheli adófizetési kötelezettség;

b) adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásban, az adóhatóság adatszolgáltatása alapján történő adómegállapítása során elszámolt éves összes jövedelme eléri, vagy meghaladja a 4 000 000 forintot.

(7) Az adókedvezmény az első törlesztő részlet megfizetésének évében és az azt követő négy adóévben érvényesíthető. Ha azonban a magánszemély a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint az adókedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú felhasználás révén gyermekek és más eltartottak utáni, alacsonyabb összegű lakásépítési kedvezményre (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése) jogosult, akkor az adókedvezmény érvényesítésének időtartama minden olyan gyermek után, akire tekintettel a törlesztési időszakban családi pótlékra jogosult (vagy válik jogosulttá), egy adóévvel meghosszabbodik.

(8) A magánszemély az adókedvezményt csak egy ingatlanhoz kapcsolódóan és csak egy hitelszerződés adósaként, adóstársaként érvényesítheti. A hitelszerződés alapján az adóstársak közül csak egy magánszemély jogosult az adókedvezmény igénybevételére."]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/5478/276. sz. ajánlás 35. pontjában foglalt javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/5478/280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

35/ 2. Kékesi Tibor, Szabó Lajos, dr. Nagy Imre, Csabai Lászlóné, Göndör István, dr. Tompa Sándor, Devánszkiné dr. Molnár Katalin, Arató Gergely László, Farkas Imre és Horváth Csaba képviselők kapcsolódva Csabai Lászlóné és Jauernik István képviselők T/5478/116. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 47. pontja), a törvényjavaslat 22.§-ban a Szja tv. 38.§ módosítását javasolják:

/22. § Az Szja tv. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"38. § (1) Az összevont adóalap adóját csökkenti az 1993. december 31-e után hitelintézettel megkötött lakáscélú hitelszerződés alapján lakáscélú felhasználásra felvett hitel adósaként (adóstársaként) szereplő magánszemély által az adóévben a tőke, a kamat és a járulékos költség törlesztéseként megfizetett, a hitelintézet által igazolt összeg

a) 40 százaléka, feltéve, hogy a hitel alapján a magánszemély a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint kamattámogatásban részesül, valamint a magánszemély által a kedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú felhasználásra felvett hitel(ek) összege a 15 millió forintot nem haladja (nem haladta) meg, továbbá a hitel a következő célok valamelyikét szolgálja:

aa) belföldön fekvő lakótelek, új lakás tulajdonjogának, valamint új lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése; új lakásnak minősül az a lakás, amelynek első átruházására a kedvezmény alapjául szolgáló hitel felhasználásával került sor, amennyiben azt a [kedvezményt igénybe vevő]tulajdonjogot szerző magánszemélyt megelőzően más lakcímként nem jelentette be,

ab) belföldön fekvő lakás építése, építtetése;

b) 30 százaléka az a) pontban nem említett esetekben, [azzal] feltéve, hogy a magánszemély által a kedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú felhasználásra felvett hitel(ek) összege a [8] 10 millió forintot nem haladja (nem haladta) meg.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában lakáscélú felhasználás:

a) a belföldön fekvő lakótelek, lakás tulajdonjogának, valamint a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése;

b) a belföldön fekvő lakás építése, építtetése;

c) a belföldön fekvő lakás alapterületének növelése, ha az legalább egy lakószobával történő bővítést eredményez;

d) a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvénynek, vagy e törvénynek a hitelszerződés megkötése napján hatályos rendelkezése szerinti - az a)-c) pontban nem említett - lakáscélú felhasználás.

(3) A magánszemély által igénybe vehető adókedvezmény összege adóévenként nem haladhatja meg a 120 ezer forintot.

(4) [Ha a magánszemély adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásban, az adóhatóság adatszolgáltatása alapján történő adómegállapítása során elszámolt éves összes jövedelme meghaladja a 3 400 000 forintot, de nem éri el a 4 000 000 forintot, akkor a] A magánszemély által igénybe vehető adókedvezmény egyenlő az (1)-(3) bekezdés szerint meghatározott összegnek

a) a 4 400 000 forint feletti jövedelem 20 százalékát meghaladó részével, ha a magánszemély adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásban, az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történő adómegállapítása során elszámolt éves összes jövedelme meghaladja a 4 400 000 forintot, de nem éri el az 5 000 000 forintot, feltéve, hogy az adókedvezményt érvényesítő magánszemély házastársa (élettársa) az adóévben 6 hónapot meghaladó időtartamban volt gyermekgondozási segélyre jogosult és e házastárs (élettárs) az adókedvezmény alapjául szolgáló hitelszerződés és az annak felhasználásával megszerzett önálló ingatlan tekintetében egyben az adókedvezményt érvényesítő magánszemély adóstársa, illetve tulajdonostársa is;

b) a 3 400 000 forint feletti jövedelem 20 százalékát meghaladó részével, ha a magánszemély adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásban, az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történő adómegállapítása során elszámolt éves összes jövedelme meghaladja a 3 400 000 forintot, de nem éri el a 4 000 000 forintot és az a) pontban foglalt egyéb feltételek bármelyike nem teljesül.

(5) Az adókedvezmény a lakás-takarékpénztártól felvett hitelre fizetett törlesztés alapján csak akkor vehető igénybe, ha az áthidaló kölcsönnek minősül.

(6) A magánszemély nem veheti igénybe az adókedvezményt, ha

a) a tőke, a kamat vagy a járulékos költség törlesztésére olyan, a munkáltató által nyújtott lakáscélú hitelt használ fel, amelynek alapján a munkáltatót e törvény külön rendelkezése alapján nem terheli adófizetési kötelezettség;

b) adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásban, az adóhatóság adatszolgáltatása alapján történő adómegállapítása során elszámolt éves összes jövedelme eléri, vagy meghaladja az 5 000 000 millió forintot, illetve a (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben a 4 000 000 forintot.

(7) Az adókedvezmény az első törlesztő részlet megfizetésének évében és az azt követő négy adóévben érvényesíthető. Ha azonban a magánszemély a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint az adókedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú felhasználás révén a gyermekek és más eltartottak utáni[, alacsonyabb összegű] lakásépítési kedvezményre [(12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése)] nem jogosult, akkor az adókedvezmény érvényesítésének időtartama minden olyan gyermek után, akire tekintettel a törlesztési időszakban - de legkésőbb az adókedvezmény legutóbbi igénybevételének adóévét követő adóévben - családi pótlékra jogosult (vagy válik jogosulttá), egy adóévvel meghosszabbodik.

(8) A magánszemély az adókedvezményt csak egy önálló ingatlanhoz kapcsolódóan és csak egy hitelszerződés adósaként, adóstársaként érvényesítheti. A hitelszerződés alapján az adóstársak közül csak egy magánszemély jogosult az adókedvezmény igénybevételére, továbbá az adókedvezmény egy önálló ingatlanhoz kapcsolódóan csak egy hitelszerződés alapján érvényesíthető; az adókedvezményre irányadó rendelkezések alkalmazásában önálló ingatlannak minősül a felépítendő épületre alakuló társasház alapító okiratában meghatározott külön tulajdonba kerülő lakás is.

(9) A magánszemély az adókedvezményt akkor érvényesítheti, ha önadózás esetén adóbevallásában, egyébként adóbevallással egyenértékű nyilatkozatában, vagy az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történő adómegállapítása érdekében tett nyilatkozatában feltünteti az adókedvezmény alapjául szolgáló hitel felhasználásával (részben, vagy egészben) megszerzett (megszerzendő) önálló ingatlan fekvése szerinti település nevét és az önálló ingatlan helyrajzi számát, valamint - adóstársak esetén - valamennyi adóstársa adóazonosító számát (ennek hiányában természetes azonosító adatait).

(10) Az adókedvezményre jogosító igazolásban a hitelintézet feltünteti az adókedvezmény alapját, az adókedvezmény alapjául szolgáló hitel felhasználásával (részben, vagy egészben) megszerzett (megszerzendő) önálló ingatlan fekvése szerinti település nevét és az önálló ingatlan helyrajzi számát, valamint - adóstársak esetén - valamennyi adóstárs nevét és adóazonosító számát (ennek hiányában természetes azonosító adatait) is.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 260/ 1. (336. sz. jav. - 206.§ (7)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/336. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

36/ 1. Farkas Imre és Jauernik István képviselők kapcsolódva Jauernik István, Farkas Imre képviselők T/5478/66. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 36. és 54. pontjai), a törvényjavaslat 22.§-ban a Szja tv. 38.§ (1) bekezdés b) pont módosítását javasolják:

/Az Szja tv. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

/Az összevont adóalap adóját csökkenti az 1993. december 31-e után hitelintézettel megkötött szerződés alapján lakáscélú felhasználásra felvett hitel adósaként (adóstársaként) szereplő magánszemély által az adóévben a tőke, a kamat és a járulékos költség törlesztéseként megfizetett, a hitelintézet által igazolt összeg/

"b) [30]40 százaléka az a) pontban nem említett esetekben, azzal hogy a magánszemély által a kedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú felhasználásra felvett hitel(ek) összege a 8 millió forintot nem haladja (nem haladta) meg."

Megjegyzés: A módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/5478/276. sz. ajánlás 36. pontjában foglalt javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/5478/348. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

54/ 1. Farkas Imre és Jauernik István képviselők kapcsolódva Jauernik István, Farkas Imre képviselők T/5478/66. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 36. és 54. pontjai), a törvényjavaslat 22.§-ban a Szja tv. 38.§ (8) bekezdés módosítását javasolják:

/Az Szja tv. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(8) A magánszemély az adókedvezményt csak egy ingatlanhoz kapcsolódóan és csak egy hitelszerződés adósaként, adóstársaként érvényesítheti. [A hitelszerződés alapján az adóstársak közül csak egy magánszemély jogosult az adókedvezmény igénybevételére.]"

Megjegyzés: A módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/5478/276. sz. ajánlás 54. pontjában foglalt javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/5478/347. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

57/ 1. Halmai Gáborné és Tóth Gyula képviselők kapcsolódva Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők T/5478/208. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 58. és 62. pontjai), a törvényjavaslat 23.§-ban a Szja tv. IX. fej. 46.§ (2) bekezdés kiegészítését javasolják a következő új c) pont felvételével:

/Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem terheli adóelőleg:/

"c) az önállóan folytatott művészeti tevékenységből származó bevételt, ha a tevékenységet a magánszemély nem vállalkozóként folytatja, és ha az e bevételéről kiállított bizonylat adataiból egyértelműen megállapítható az, hogy azt a magánszemély művészeti tevékenységére tekintettel állította ki;"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betűjelzése értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/5478/291. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

59/ 1. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 23.§-ban a Szja tv. IX. fej. 48.§ (12) bekezdés kiegészítését javasolja a következő új b) pont felvételével:

/Az Szja tv. IX. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:/

/A bevételt terhelő adóelőleg megállapításánál az (1)-(10) bekezdés rendelkezései szerint kiszámított összeget csökkenti:/

"b) a magánszemély által legkésőbb a kifizetés (a juttatás) időpontjában tett nyilatkozat alapján havi 540 forint kiegészítő adójóváírás, feltéve, hogy az adott havi bér(ek összege) az 50 ezer forintot meghaladja, de nem több 60 ezer forintnál, amíg a munkáltató, kifizető által az adóévben kifizetett (juttatott) bevételek alapján meghatározott adóelőleg-alapok összege - az adott kifizetést (juttatást) is figyelembe véve - nem haladja meg a kiegészítő jogosultsági határt ;"

Megjegyzés: A mód. indítványt elfogadása esetén a bekezdés pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 68/ 2. (364. sz. jav. - 25.§), 68/ 6. (364. sz. jav. - 25.§ új(9)), 71/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ (1) Szja tv.69.§ (1)), 72/ 2. (364. sz. jav. - 31.§ (2) Szja tv.69.§ (7)), 74/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ új(3)), 77/ 2. (364. sz. jav. - 33.§ Szja tv.72.§), 254/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (2)), 254/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ (3)), 259/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (4)), 262/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (12)), 268/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (13)), 270/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (14)), 271/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (15)), 271/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ új(17)), 271/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ új(18)), 271/ 4. (364. sz. jav. - 206.§ új(19)), 301/ 1. (364. sz. jav. - 222.§), 306/ 1. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. 1.), 312/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új6.), 316/ 2. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új7.), 316/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új8.), 324/ 2. (364. sz. jav. - 5.sz.mell. új3.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/364. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

62/ 1. Kékesi Tibor képviselő kapcsolódva Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők T/5478/214. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 10. pontja), a törvényjavaslat 23.§-ban a Szja tv. IX. fej. 49.§ (3) bekezdés d) pont módosítását javasolja:

/(3) Az adóelőleg alapja (az adóelőleg-alap):/

/Az Szja tv. IX. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:/

"d) az e törvény szerint költségként elszámolható kiadás fedezetére szolgáló bevétel (költségtérítés) esetében - az a)-c) pontban foglaltaktól eltérően[, a magánszemély döntése szerint - ] [vagy ]a bevételből [az e törvényben meghatározott hányad, vagy] az e törvény szerint igazolás nélkül elszámolható költség (elismert költség) figyelembevételével meghatározott rész, míg ilyen jogszabályi rendelkezés hiányában a bevétel teljes összege (önálló tevékenységből származó bevételnek minősülő költségtérítésnél a bevétel 90 százaléka); önálló tevékenységből származó bevételnek minősülő költségtérítésnél a magánszemély - az előző rendelkezések alkalmazása helyett - választhatja, hogy az adóelőleg alapja a bevételből e törvény rendelkezései szerint a jövedelem megállapításánál elszámolható költség levonásával megállapított rész;"

Indokolás: Lásd a T/5478/340. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

68/ 1. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 24.§-ban a Szja tv.49/A.§ (7) bekezdés módosítását javasolja:

/Az Szja tv. 49/A. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és egyidejűleg a § a következő (4)-(7) bekezdéssel egészül ki:/

"(7) Nem kell a tevékenység megszűnésére irányadó rendelkezéseket alkalmazni, ha a vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó e tevékenységét cselekvőképességének elvesztését követően a nevében és javára törvényes képviselője folytatja. Ha a vállalkozói igazolvánnyal rendelkező [magánszemély]egyéni vállakozó e tevékenységét halála után özvegye vagy örököse folytatja, akkor [az egyéni vállalkozó halála napjára vonatkozóan a tevékenység megszüntetésére irányadó rendelkezések figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani a vállalkozói adóalapot és a vállalkozói osztalékalapot, illetve a vállalkozói átalányadó alapját, valamint az említett adóalapo(ka)t terhelő adót,] - az egyéni vállalkozó tevékenységét folyamatosnak tekintve - úgy kell eljárni, mintha az adóévben az elhunyt egyéni vállalkozó által megszerzett vállalkozói bevételt és elszámolt vállalkozói költséget kizárólag az özvegy, az örökös szerezte volna meg, illetve számolta volna el, feltéve, hogy az özvegy, illetve az örökös a tevékenység folytatásának szándékát három hónapon belül bejelenti az adóhatóságnak. Az elhunyt egyéni vállalkozó [vállalkozói adóalapjának és vállalkozói osztalékalapjának, valamint az azt terhelő adóknak a megállapításánál az elhunyt ]által az adóévben költségként elszámolt vállalkozói kivétet ilyenkor is kizárólag az elhunyt által megszerzett önálló tevékenységből származó jövedelemnek kell tekinteni, de annak összegét - e törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - az özvegy, illetve

az örökös figyelembe [venni]veszi a vállalkozói adóalap és vállalkozói osztalékalap, valamint az e jövedelmeket terhelő adó összegének megállapításánál."

Indokolás: Lásd a T/5478/368. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

68/ 2. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 25.§ módosítását javasolja:

"25. § (1) Az Szja tv. 49/B. §-a (6) bekezdésének a), c)-d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és egyidejűleg a bekezdés a következő e) és f) ponttal egészül ki:

/A (4) és (5) bekezdés rendelkezéseiben említett tételekkel növelt vállalkozói bevétel - legfeljebb annak mértékéig - csökkenthető:/

"a) a legalább 50 százalékban [csökkent]megváltozott munkaképességű alkalmazott foglalkoztatása esetén személyenként havonta az alkalmazottnak fizetett bérrel, de legfeljebb a hónap első napján érvényes havi minimálbérrel, a szakképző iskolai tanulóval kötött - jogszabályban meghatározott - tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés esetén minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 20 százalékával, ha a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján végzi a gyakorlati képzést, minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 12 százalékával;"

[(2) Az Szja tv. 49/B. §-ának (6) bekezdésének d) pontja a következő mondattal egészül ki:]

"c) az alapkutatás, az alkalmazott kutatás vagy a kísérleti fejlesztés folytatása érdekében felmerült kiadásból - ide nem értve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti belföldi illetőségű adózótól, külföldi vállalkozó belföldi telephelyétől vagy más egyéni vállalkozótól igénybe vett kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatás ellenértéke alapján felmerült kiadást - az adóévben költségként elszámolt összeggel, vagy - az egyéni vállalkozó választása szerint, ha a kiadást az adóévben beruházási költségként számolta el - a kiadás alapján állományba vett nem anyagi jószágra az adóévben elszámolt értékcsökkenési leírás összegével, bármely esetben, feltéve, hogy az elszámolás nem támogatásból származó bevétellel szemben történt; a felsőoktatási intézmény vagy a Magyar Tudományos Akadémia által alapított kutatóintézet (kutatóhely) kezelésében lévő területen működő és ott alapkutatást, alkalmazott kutatást vagy kísérleti fejlesztést végző egyéni vállalkozó - a tevékenysége alapján mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási ágazatba vagy halgazdálkodási ágba sorolt adózó kivételével - az előző rendelkezés alkalmazásakor az ott meghatározott összeg háromszorosát (de legfeljebb 50 millió forintot) veheti figyelembe, amelynek a (9) bekezdés szerinti adókulccsal számított értéke az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül;

d) az 50 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozónál évi 30 millió forinttal, de legfeljebb a (12) bekezdés rendelkezésében meghatározott összeggel (kisvállalkozói kedvezmény); [Az] az egyéni vállalkozó által az adóévben érvényesített kisvállalkozói kedvezmény és a (9) bekezdésben meghatározott adókulcs szorzata az állami támogatásokra irányadó rendelkezések alkalmazásában az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül[.];

e) a helyi adókról szóló törvény rendelkezései szerint általa megfizetett helyi iparűzési adó révén e törvény rendelkezéseinek megfelelően az adóévben elszámolt vállalkozói költség 25 százalékával, feltéve, hogy az adóév utolsó napján nincs köztartozása;

f) az egyéni vállalkozó belföldi pénzforgalmi bankszámláján fennálló számlakövetelésből az adóévben határozatlan időre lekötött, az adóév utolsó napján lekötött számlakövetelésként kimutatott összeg, de legfeljebb az adóévben megszerzett vállalkozói bevétel(ek) összegéből az adóévben elszámolt vállalkozói költségek összegét meghaladó rész 25 százaléka és legfeljebb adóévenként 500 millió forint (fejlesztési tartalék) ."

[(3)](2) Az Szja tv. 49/B. §-a (7) bekezdésének ..."

Megjegyzés: A módosító indítvány elfogadása esetén a § további bekezdéseinek számozása értelemszerűen módosul.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 59/ 1. (364. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 48.§ (12) újb)), 68/ 6. (364. sz. jav. - 25.§ új(9)), 71/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ (1) Szja tv.69.§ (1)), 72/ 2. (364. sz. jav. - 31.§ (2) Szja tv.69.§ (7)), 74/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ új(3)), 77/ 2. (364. sz. jav. - 33.§ Szja tv.72.§), 254/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (2)), 254/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ (3)), 259/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (4)), 262/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (12)), 268/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (13)), 270/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (14)), 271/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (15)), 271/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ új(17)), 271/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ új(18)), 271/ 4. (364. sz. jav. - 206.§ új(19)), 301/ 1. (364. sz. jav. - 222.§), 306/ 1. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. 1.), 312/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új6.), 316/ 2. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új7.), 316/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új8.), 324/ 2. (364. sz. jav. - 5.sz.mell. új3.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/364. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

68/ 3. Göndör István képviselő kapcsolódva a T/5478/55. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 94. pontja), a Kulturális bizottság T/5478/270. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 90. pontja), a törvényjavaslat 25.§ (1) bekezdésben a Szja tv.49/B.§ (6) bekezdés kiegészítését javasolja a következő új c) és e) pont felvételével:

"25. § (1) Az Szja tv. 49/B. §-a (6) bekezdésének a) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és egyidejűleg a bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:

/A (4) és (5) bekezdés rendelkezéseiben említett tételekkel növelt vállalkozói bevétel - legfeljebb annak mértékéig - csökkenthető:/

"a) a legalább 50 százalékban csökkent munkaképességű alkalmazott foglalkoztatása esetén személyenként havonta az alkalmazottnak fizetett bérrel, de legfeljebb a hónap első napján érvényes havi minimálbérrel, a szakképző iskolai tanulóval kötött - jogszabályban meghatározott - tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés esetén minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 20 százalékával, ha a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján végzi a gyakorlati képzést, minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 12 százalékával;

"c) az alapkutatás, az alkalmazott kutatás vagy a kísérleti fejlesztés folytatása érdekében felmerült kiadásból - ide nem értve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti belföldi illetőségű adózótól, külföldi vállalkozó belföldi telephelyétől vagy más egyéni vállalkozótól igénybe vett kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatás ellenértéke alapján felmerült kiadást - az adóévben költségként elszámolt összeggel, vagy - az egyéni vállalkozó választása szerint, ha a kiadást az adóévben beruházási költségként számolta el - a kiadás alapján állományba vett nem anyagi jószágra az adóévben elszámolt értékcsökkenési leírás összegével bármely esetben, feltéve, hogy az elszámolás nem támogatásból származó bevétellel szemben történt; a felsőoktatási intézmény vagy a Magyar Tudományos Akadémia által alapított kutatóintézet (kutatóhely) kezelésében lévő területen működő és ott alapkutatást, alkalmazott kutatást vagy kísérleti fejlesztést végző egyéni vállalkozó - a tevékenysége alapján mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási ágazatba vagy halgazdálkodási ágba sorolt adózó kivételével - az előző rendelkezés alkalmazásakor az ott meghatározott összeg háromszorosát (de legfeljebb 50 millió forintot) veheti figyelembe, amelynek a (9) bekezdése szerinti adókulccsal számított értéke az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül;"

"e) a helyi adókról szóló törvény rendelkezései szerint általa megfizetett helyi iparűzési adó révén e törvény rendelkezéseinek megfelelően az adóévben elszámolt vállalkozói költség 25 százalékával, feltéve, hogy az adóév utolsó napján nincs köztartozása." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/ 1. (307. sz. jav. - 16.§ Szja tv.21.§ (1)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/307. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

68/ 4. Molnár Albert képviselő kapcsolódva Molnár Albert és Podolák György képviselők T/5478/243. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 99. pontja), a törvényjavaslat 25.§ (4) bekezdésben a Szja tv.49/B.§ (7) bekezdés d) pont módosítását javasolja:

/Az Szja tv. 49/B. §-a (7) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

/Az elhatárolt veszteség - figyelemmel az (1) bekezdés rendelkezésére is - a következők szerint számolható el:/

"d) Az a) és e) pont rendelkezése az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének évét követő negyedik adóévben és az azt követő adóévekben elhatárolt veszteségre az adóhatóság engedélye alapján alkalmazható, ha az egyéni vállalkozó

da) adóévi vállalkozói bevétele nem éri el a vállalkozói jövedelem meghatározásánál elszámolt költség 50 százalékát, vagy

db) vállalkozói tevékenysége alapján a megelőző két adóévben is veszteséget határolt el."

/Az engedély iránti kérelmet az adóévre vonatkozó bevallás - önellenőrzés esetén az önellenőrzési lap - benyújtásával egyidejűleg kell benyújtani; e határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. Az adóhatóság az engedélyt akkor adja meg, ha megállapítható, hogy az elhatárolt veszteség elháríthatatlan külső ok miatt keletkezett, vagy ha az egyéni vállalkozó a veszteség elkerülése, mérséklése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható. Ha az adóhatóság a kérelmet az előírt határidőn belül nem utasítja el, a kérelemnek helyt adó határozathoz fűződő jogkövetkezményeket kell alkalmazni./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/ 4. (310. sz. jav. - 17.§ (3) Szja tv.22.§ (4) b)), 97/ 2. (310. sz. jav. - 46.§ (5) Tao tv.17.§ (8)), 272/ 2. (310. sz. jav. - 207.§ (6)), 272/ 4. (310. sz. jav. - 207.§ (8)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/310. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

68/ 5. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 25.§ (4) bekezdésben a Szja tv.49/B.§ (7) bekezdés d) pont módosítását javasolja:

/Az Szja tv. 49/B. §-a (7) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

/Az elhatárolt veszteség - figyelemmel az (1) bekezdés rendelkezésére is - a következők szerint számolható el:/

"d) Az a) és e) pont rendelkezése az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének évét követő negyedik adóévben és az azt követő adóévekben elhatárolt veszteségre az adóhatóság engedélye alapján alkalmazható, ha az egyéni vállalkozó

da) adóévi vállalkozói bevétele nem éri el a vállalkozói jövedelem meghatározásánál elszámolt költség 50 százalékát, vagy

db) vállalkozói tevékenysége alapján a megelőző két adóévben is veszteséget határolt el.

Az engedély iránti kérelmet az adóévre vonatkozó bevallás[ -], önellenőrzés esetén az önellenőrzési lap[ -] benyújtásával egyidejűleg, ellenőrzés esetén a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, felügyeleti intézkedés vagy az adóhatósági határozat bírósági felülvizsgálatának kezdeményezése esetén az eljárás jogerős befejezését követő 15 napon belül kell benyújtani; e határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. Az adóhatóság az engedélyt akkor adja meg, ha megállapítható, hogy az elhatárolt veszteség elháríthatatlan külső ok miatt keletkezett, vagy ha az egyéni vállalkozó a veszteség elkerülése, mérséklése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható. Ha az adóhatóság a kérelmet az előírt határidőn belül nem utasítja el, a kérelemnek helyt adó határozathoz fűződő jogkövetkezményeket kell alkalmazni."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/ 3. (374. sz. jav. - 17.§ (3) Szja tv.22.§ (4)), 97/ 3. (374. sz. jav. - 46.§ (5) Tao tv.17.§ (8)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/374. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

68/ 6. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 25.§ kiegészítését javasolja a következő új (9) bekezdésben az Szja tv. 49/B. § (16) bekezdés felvételével:

"(9) Az Szja tv. 49/B. §-a kiegészül a következő (16) bekezdéssel:

"(16) Az egyéni vállalkozó a fejlesztési tartalék alapjául szolgáló lekötött számlakövetelést a lekötés adóévét követő négy adóév során az adóévben általa kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz megszerzése vagy előállítása érdekében teljesített - alapnyilvántartásában, valamint egyedi beruházási és felújítási költség nyilvántartásában rögzített-beruházási kiadás(ok) összegének megfelelően oldhatja fel, kivéve, ha megállapítja

a) a feloldott rész után a (9) bekezdésnek a lekötés adóévében hatályos rendelkezései szerinti mértékkel a vállalkozói személyi jövedelemadót, valamint

b) a feloldott résznek az a) pont szerinti vállalkozói személyi jövedelemadót meghaladó része után 35 százalékos mértékkel a vállalkozói osztalékalap utáni adót, továbbá

az a)-b) pontban említett adókat - önellenőrzési pótlék helyett késedelmi pótlékkal növelten-az önellenőrzésre irányadó rendelkezések megfelelő alkalmazásával a feloldást követő 30 napon belül megfizeti. Az egyéni vállalkozó a fejlesztési tartalék alapjául szolgáló számlakövetelésnek a lekötése adóévét követő negyedik adóév végéig fel nem oldott része után az a)-b) pont szerinti adókat a negyedik adóévet követő első hónapjában megállapítja, és azokat- önellenőrzési pótlék helyett késedelmi pótlékkal növelten - az önellenőrzésre irányadó rendelkezések megfelelő alkalmazásával megfizeti. Az előző rendelkezést kell értelemszerűen alkalmazni akkor is, ha a magánszemély egyéni vállalkozói jogállása az említett időszak alatt bármely okból (ide nem értve halálát, ha tevékenységét özvegye vagy örököse nem folytatja) megszűnik, azzal, hogy ilyenkor az említett adókat a jogállás megszűnésének napját követő 30 napon belül kell megfizetni.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 59/ 1. (364. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 48.§ (12) újb)), 68/ 2. (364. sz. jav. - 25.§), 71/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ (1) Szja tv.69.§ (1)), 72/ 2. (364. sz. jav. - 31.§ (2) Szja tv.69.§ (7)), 74/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ új(3)), 77/ 2. (364. sz. jav. - 33.§ Szja tv.72.§), 254/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (2)), 254/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ (3)), 259/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (4)), 262/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (12)), 268/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (13)), 270/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (14)), 271/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (15)), 271/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ új(17)), 271/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ új(18)), 271/ 4. (364. sz. jav. - 206.§ új(19)), 301/ 1. (364. sz. jav. - 222.§), 306/ 1. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. 1.), 312/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új6.), 316/ 2. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új7.), 316/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új8.), 324/ 2. (364. sz. jav. - 5.sz.mell. új3.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/364. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

69/ 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 31. §-ban a Szja tv. 65. § (1) bekezdés a) pont felvételével:

"31. § Az Szja tv. 65. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"a) a takarékbetétről szóló törvényben meghatározott takarékbetétre fizetett (jóváírt) hozam (nyereménybetét esetében ideértve a sorsolás eredményétől függő nyereményt is);""

Indokolás: Lásd a T/5478/377. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

71/ 1. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 31.§ (1) bekezdésben a Szja tv.69.§ (1) bekezdés módosítását javasolja:

/Az Szja tv. 69. §-ának (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/

"(1) Természetbeni juttatás:

a) a kifizető által magánszemélynek adott reprezentáció és üzleti ajándék;

b) a kifizető által egyidejűleg több magánszemélynek ingyenesen, vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, ha a juttatás körülményei alapján a kifizető - jóhiszemű eljárása ellenére - nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett bevételt; e rendelkezést kell különösen alkalmazni a kifizető által több magánszemélyszámára szervezett rendezvény, esemény keretében nyújtott vendéglátás (étel, ital), a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (pl. utazás, szállás, szabadidő-program) esetében, ha az nem minősül reprezentációnak; a kifizető rosszhiszemű eljárása esetén az adómegállapítási (adóelőleg-megállapítási) kötelezettség elmulasztása miatt kiszabható mulasztási bírság a természetbeni juttatás formájában juttatott jövedelem 50 százaléka;

c) a kifizető által törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése következtében a magánszemélynek ingyenesen, vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel;

d) a munkáltató által - a c) pontban foglaltaktól függetlenül is - valamennyi munkavállaló részére azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen biztosított termék vagy szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, feltéve, hogy a termék megszerzése, illetve a szolgáltatás igénybevétele minden munkavállaló számára ténylegesen is elérhető; e rendelkezést kell értelemszerűen alkalmazni akkor is, ha a munkáltató elhunyt munkavállalói közeli hozzátartozója, valamint szakképző iskolai tanulók, kötelező szakmai gyakorlatuk ideje alatt a hallgatók, továbbá - volt munkáltatóként (annak jogutódjaként) - nyugdíjban részesülő magánszemélyek részére juttat az említettek szerint adóköteles bevételt: az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott készpénz-helyettesítő eszköz csak e törvény külön rendelkezése alapján minősül természetbeni juttatásnak akkor is, ha a juttatás körülményei egyebekben megfelelnek az előző rendelkezésekben foglaltaknak;

e) a munkáltató által - a c)-d) pontban foglaltaktól függetlenül is - több munkavállaló részére a kollektív szerződésben rögzítetten, azonos feltételekkel és módon ingyenesen, vagy kedvezményesen biztosított termék vagy szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, ha a juttatásra jogosultak körét a kollektív szerződés nem egyénileg, hanem kizárólag a munkakör, a beosztás, a munkaviszonyban eltöltött idő, az életkor vagy más közös ismérv alapján határozza meg; e rendelkezés alkalmazásában a munkavállalóval esik egy tekintet alá az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója, valamint a szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgató, továbbá - ha volt munkáltatója (annak jogutódja) nyújtja részére e szolgáltatást - a nyugdíjban részesülő magánszemély is; az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott készpénz-helyettesítő eszköz csak e törvény külön rendelkezése alapján minősül természetbeni juttatásnak akkor is, ha a juttatás körülményei egyebekben megfelelnek az előző rendelkezésekben foglaltaknak;

f) a kifizető által - a c)-e) pontban foglaltaktól függetlenül is - a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén a magánszemélynek juttatott adóköteles bevétel;

g) a kifizető által - a c)-e) pontban foglaltaktól függetlenül is - a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekk ellenértékéből adott engedmény formájában a magánszemélynek juttatott adóköteles bevétel;

h) a kifizető által - a c)-e) pontban foglaltaktól függetlenül is - sporttevékenység végzéséhez nyújtott ingyenes, vagy kedvezményes szolgáltatás (ideértve a kizárólag ilyen szolgáltatás igénybevételére jogosító utalványt is) révén a magánszemélynek juttatott adóköteles bevétel;

i) a kifizető által - a c)-e) pontban foglaltaktól függetlenül is - személyszállítási szolgáltatás ingyenes, vagy kedvezményes biztosítása révén a magánszemélynek juttatott adóköteles bevétel;

j) a kifizető által üzletpolitikai (reklám) célból ingyenesen, vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén több magánszemélynek juttatott adóköteles bevétel, ha az nem tartozik a nyereményből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések hatálya alá, valamint nem minősül vetélkedő vagy verseny díjának sem;

[c)]k) a kifizető által több magánszemély, mint biztosítottak javára kötött biztosítási szerződés alapján fizetett adóköteles biztosítási díj, ha a biztosítási szerződés nem egyénileg, hanem kizárólag a munkakör, a beosztás, a munkaviszonyban eltöltött idő, az életkor vagy más közös ismérv alapján határozza meg a biztosítottak körét;

[d)]l) a kifizető személygépkocsija magáncélú használatára tekintettel keletkező jövedelem (70. § (1) bekezdés);

[e)]m) az e törvény külön rendelkezése szerint adómentes természetbeni juttatás[.];

azzal, hogy a természetes vagy tenyésztett gyöngy, a drágakő, a féldrágakő, a nemesfém, a nemesfémmel plattírozott fém és az ezekből készült áru, az ékszerutánzat, az érme - az előző rendelkezésekben foglaltaktól függetlenül - nem minősül természetbeni juttatásnak, ha a körülmények alapján megállapítható, hogy a juttatás nem felel meg a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 59/ 1. (364. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 48.§ (12) újb)), 68/ 2. (364. sz. jav. - 25.§), 68/ 6. (364. sz. jav. - 25.§ új(9)), 72/ 2. (364. sz. jav. - 31.§ (2) Szja tv.69.§ (7)), 74/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ új(3)), 77/ 2. (364. sz. jav. - 33.§ Szja tv.72.§), 254/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (2)), 254/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ (3)), 259/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (4)), 262/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (12)), 268/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (13)), 270/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (14)), 271/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (15)), 271/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ új(17)), 271/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ új(18)), 271/ 4. (364. sz. jav. - 206.§ új(19)), 301/ 1. (364. sz. jav. - 222.§), 306/ 1. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. 1.), 312/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új6.), 316/ 2. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új7.), 316/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új8.), 324/ 2. (364. sz. jav. - 5.sz.mell. új3.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/364. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

72/ 1. Molnár Albert és Podolák György képviselők kapcsolódva a T/5478/244. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/5478/276. sz. ajánlás 72. pontja), a törvényjavaslat 31.§ (1) bekezdésben a Szja tv.69.§ (1) bekezdés kiegészítését javasolják a következő új f) pont felvételével:

/31. § (1) Az Szja tv. 69. §-ának (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) Természetbeni juttatás:/

"f) a kifizető által üzletpolitikai (reklám) célból, marketing akció során üzletfelei részére, de nem mindenkinek azonos feltételekkel és módon adott kedvezmény, árengedmény, visszatérítés, termék, szolgáltatás."

Indokolás: Lásd a T/5478/287. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

72/ 2. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 31.§ (2) bekezdésben a Szja tv.69.§ (7) bekezdés módosítását javasolja:

/(2) Az Szja tv. 69. §-a (7) bekezdésének felvezető rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(7) A kifizető - a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően - nem köteles megállapítani, bevallani és megfizetni:

a) a b) pontban nem említett kifizető esetében

aa) a reprezentáció alapján meghatározott bevétel után a (4) bekezdés szerinti mértékkel számított adóból azon összeget, amely nem több, mint az adóévre elszámolt éves összes bevétele 0,5 százalékának, de legfeljebb 10 millió forintnak a 44 százaléka,

ab) az adóévben adott, a 10 ezer forint egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok alapján meghatározott bevétel után a (4) bekezdés szerinti mértékkel számított adóból a (9) bekezdésben meghatározott létszámmal számolva 5 000 forint/fő érték 44 százalékát;

b) a társadalmi szervezet, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány (ideértve a közalapítványt is) kifizető esetén a reprezentáció és 10 ezer forint egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok alapján meghatározott bevétel után a (4) bekezdés szerinti mértékkel számított adóból a közhasznú, illetve cél szerinti tevékenysége érdekében felmerült, az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott összes ráfordítás 10 százalékának 44 százalékát, de legfeljebb az adóévre elszámolt éves összes bevétele 10 százalékának 44 százalékát."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 59/ 1. (364. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 48.§ (12) újb)), 68/ 2. (364. sz. jav. - 25.§), 68/ 6. (364. sz. jav. - 25.§ új(9)), 71/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ (1) Szja tv.69.§ (1)), 74/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ új(3)), 77/ 2. (364. sz. jav. - 33.§ Szja tv.72.§), 254/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (2)), 254/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ (3)), 259/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (4)), 262/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (12)), 268/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (13)), 270/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (14)), 271/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (15)), 271/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ új(17)), 271/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ új(18)), 271/ 4. (364. sz. jav. - 206.§ új(19)), 301/ 1. (364. sz. jav. - 222.§), 306/ 1. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. 1.), 312/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új6.), 316/ 2. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új7.), 316/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új8.), 324/ 2. (364. sz. jav. - 5.sz.mell. új3.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/364. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

74/ 1. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 31.§ kiegészítését javasolja a következő új (3) bekezdésben a Szja tv. 69. § (10) bekezdés e) pont felvételével:

"(3) Az Szja tv. 69. §-a (10) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/E § alkalmazásában/

"e) üzleti ajándék:a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott ajándék (ingyenesen, vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány), ide nem értve az értékpapírt.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 59/ 1. (364. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 48.§ (12) újb)), 68/ 2. (364. sz. jav. - 25.§), 68/ 6. (364. sz. jav. - 25.§ új(9)), 71/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ (1) Szja tv.69.§ (1)), 72/ 2. (364. sz. jav. - 31.§ (2) Szja tv.69.§ (7)), 77/ 2. (364. sz. jav. - 33.§ Szja tv.72.§), 254/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (2)), 254/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ (3)), 259/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (4)), 262/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (12)), 268/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (13)), 270/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (14)), 271/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (15)), 271/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ új(17)), 271/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ új(18)), 271/ 4. (364. sz. jav. - 206.§ új(19)), 301/ 1. (364. sz. jav. - 222.§), 306/ 1. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. 1.), 312/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új6.), 316/ 2. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új7.), 316/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új8.), 324/ 2. (364. sz. jav. - 5.sz.mell. új3.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/364. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

77/ 1. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 32.§-ban a Szja tv.70.§ módosítását javasolja:

"32.§ Az Szja tv. 70 . §[-ának (3) bekezdése]-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"70. § (1) Természetbeni juttatásnak minősül a kifizető tulajdonában lévő, vagy általa bármely más jogcímen használt személygépkocsi (a cégautó) magáncélú használatára tekintettel keletkező jövedelem. Magáncélú használat, ha bármely körülmény vagy dokumentum (így különösen a tárolás helye, illetve az irányadó belső szabályzat, szerződés, útnyilvántartás) alapján megállapítható, hogy a cégautót magánszemély(ek) - akár állandó, akár eseti jelleggel, a cégautó egyéb használatától függetlenül - személyes célra (is) használja (használják), vagy használhatja (használhatják).

(2) Az (1) bekezdésben említett jövedelem után az adó (a cégautó-adó) fizetésére az a kifizető köteles, aki (amely) a magánszemélyek) számára a magáncélú használatot biztosítja (lehetővé teszi azzal hogy a cégautó-adó fizetésére kötelezettnek a személyigépkocsi tulajdonosát - ha a tulajdonos és az üzembentartó (üzemeltető) személye eltér, akkor üzembentartóját (üzemeltetőjét) - kell tekintetni, kivéve, ha okirattal bizonyítja, hogy a személygépkocsi használatának átengedésére kizárólag más személy jogosult (ez utóbbi esetben a személygépkocsi használatának átengedésére kizárólagosan jogosult más kifizető köteles a cégautó-adót megfizetni).

(3) A[z (1) bekezdésben említett jövedelem miatt az adó (a továbbiakban:] cégautó-adó[)] havonta fizetendő mértéke a következő:

A személygépkocsi beszerzési ára A személygépkocsi beszerzésének évében és az azt követő 1-4. évben (Ft) A személygépkocsi beszerzésének évét követő 5. és további években (Ft)

1 - 500 000 6 000 3 000

500 001 - 1 000 000 8 000 4 000

1 000 001 - 2 000 000 12 000 6 000

2 000 001 - 3 000 000 20 000 10 000

3 000 001 - 4 000 000 26 000 13 000

4 000 001 - 5 000 000 32 000 16 000

5 000 000 felett 42 000 21 000

(4) Ha a cégautó-adó fizetésére kötelezett kifizető a személygépkocsit üzletszerűen kölcsönző, bérbeadó kifizetőtől (más személytől) nem a teljes naptári-hónapra szerezte meg a cégautó használatának jogát, akkor a cégautó-adó havonta fizetendő mértéke - a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a (3) bekezdés szerint megállapított adótétel egyharmincad részének és

a használat alapjául szolgáló jogviszony (így különösen bérlet) fennállása napjai számának szorzata, ha ez alatt az időszak alatt a kifizető- bármely rövid időtartamra - magáncélú használatot biztosított (tett lehetővé).

(5) A személygépkocsi beszerzési ára:

a) a személygépkocsinak az üzembe helyezése időpontjára a számvitelről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapított bekerülési (beszerzési és eloállítási) értéke, egyéni vállalkozó által üzembe helyezett személygépkocsi esetében a személygépkocsinak az üzembe helyezése időpontjára e törvény rendelkezései szerint megállapított beruházási költsége;

b) a személygépkocsinak a magáncélú használat első napjára megállapított szokásos piaci értéke, ha a cégautó-adó fizetésére kötelezett kifizető bármely okból nem ismeri a személygépkocsi a) pont szerinti beszerzési árát.

Ha a cégautó-adó fizetésére nem az a kifizető (más személy) kötelezett, aki (amely) a cégautót a magáncélú használatot megelőzően üzembe helyezte, akkor e kifizető (más személv nyilatkozhat a cégautó-adó fizetésére kötelezett kifizetőnek a cégautó beszerzési áráról . A cégautó szokásos piaci értékét a cégautónak megfelelő személygépkocsi forgalmazását üzletszerűen végző vállalkozás - a cégautó beszerzésének időpontját figyelembe vevő, a valóságnak megfelelő - írásba foglalt nyilatkozata alapján is meg lehet állapítani .

(6) A cégautó beszerzésének éve a tulajdonjog megszerzésének éve, ha azonban a cégautó-adó megfizetésére nem a tulajdonos kötelezett, akkor az adófizetés alapjául szolgáló jogviszony keletkezésének (így különösen a bérleti szerzodés, a lízingszerződés megkötésének) az éve.

(7) A cégautó-adót a kifizető havonta megállapítja, valamint az adózás rendjérol szóló törvénynek a kifizető által levont jövedelemadó megfizetésére és bevallására irányadó rendelkezései szerint megfizeti, illetve bevallja. Az adókötelezettség tekintetében minden olyan hónap, amelyben a kifizető - bármely rövid időtartamra - magáncélú használatot biztosított (tett lehetővé), egész hónapnak számít. A cégautó-adó fizetésére kötelezett kifizető személyében bekövetkezett változás esetén az új kifizetőt a változás hónapját követő hónaptól terheli a cégautó-adóval összefüggő minden adókötelezettség.

(8) A cégautó-adó fizetésére kötelezett kifizető írásban megállapodhat a magánszeméllyel, hogy a cégautó-adót részére a magánszemély megtéríti, de e megállapodás a kifizetőt nem mentesíti a cégautó-adóval összefüggő adókötelezettségei (így különösen adómegállapítási, -fizetési és -bevallási kötelezettsége) teljesítése alól.

(9) Nem kell a cégautó-adót megfizetni azon cégautó után,

a) amelyet a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló miniszteri rendelet előírásainak megfelelően megkülönböztető jelzést adó készülékkel vagy figyelmeztető jelzést adó készülékkel

szereltek fel, valamint amelyet egyház, egyházi karitatív szervezet kizárólag alapfeladata(i) ellátásához üzemeltet;

b) amelyet postai szolgáltatás (SZJ 64 .11.1), közműhiba-elhárítás, kegyeleti szolgáltatás céljából üzemeltetnek, továbbá amelyet a személygépkocsi-kereskedelemmel közalapítvány, egyesület, köztestület, valamint a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló egészségügyi miniszteri és üzletszerűen foglalkozó kifizető kizárólag továbbértékesítési céllal szerzett be, valamint, amelyet társas vállalkozás taxi rendszerű személyszállítás vagy gyakorlati gépjárművezető-oktatás céljából üzemeltet;

c) amelyet a betegségmegelőző vagy gyógyító céllal, szociális céllal, az egészségkárosodott, hátrányos helyzetűek segítésére létrehozott alapítvány,pénzügyminiszteri együttes rendeletben meghatározott célszervezet kizárólag súlyosan fogyatékos magánszemély(ek) rendszeres szállítására üzemeltet, ha működési

szabályzatából, gazdálkodásából - az összes körülmény figyelembevételével egyértelműen megállapítható, hogy az üzemeltetés ténylegesen az említett cél érdekében történik;

d) amelyet kizárólag az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által - az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló kormányrendelet alapján - finanszírozott háziorvosi, házi gyermekorvosi tevékenység ellátása érdekében, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat intézetei törvény alapján kizárólag betegségmegelőző, gyógyító, egészségkárosodást csökkentő közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi alapfeladatának ellátása érdekében üzemeltetnek;

e) amelyet a kifizető ellenérték fejében adott a magánszemély használatába, feltéve, hogy a használat díjának (például a bérleti díjnak, a lízingdíjnak) a havi mértéke eléri a cégautó-adó havi mértékét és a személygépkocsi üzemeltetésének összes költségét és közterheit az adott hónapban kizárólag a személygépkocsit használó magánszemély viseli -

f) amelyet átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozó üzemeltet;

g) amelyet vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó üzemeltet, kivéve azon időszakot, amelyre vonatkozóan az értékcsökkenési leírást, a bérleti díjat költségként számolja el.

(10) A kifizető - a (9) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltaktól eltérően - köteles megállapítani, megfizetni és bevallani a cégautó-adót azon cégautó után, amelyet nem kizárólag a hivatkozott pontokban említett alapfeladat(ok) ellátására használnak, hanem bármely körülmény vagy dokumentum alapján megállapítható a személyes használat is. Az adó megfizetése alól a (9) bekezdés a)-d) pontja alapján mentesülő kifizető köteles a cégautónak az alapfeladat(ok)hoz kapcsolódó kizárólagos használatát igazoló minden dokumentumot (menetlevél, útnyilvántartás) az adó megállapításához való jog elévüléséig megőrizni, ellenkező esetben azt kell feltételezni, hogy a cégautó-adó megfizetése alól az említett rendelkezések alapján nem mentesült.

(11) Ha a kifizető a cégautót a hónap egyetlen napján sem üzemeltette és ez a tény a körülmények alapján egyértelműen megállapítható, akkor e személygépkocsi után az adott hónapra nem köteles a cégautó-adót megállapítani, megfizetni és bevallani . Az említett körülménynek kell tekinteni különösen a cégautó tartalékban tartását és üzemképtelenségét mindaddig, amíg a cégautó forgalomba nem került.

(12) Nem keletkezik cégautóadó-fizetési kötelezettség az olyan magáncélú használat alapján, amelynél a magánszemély az egyébként a cégautó-adó fizetésére kötelezett kifizetőnek térítést

fizetett, feltéve, hogy e térítés legalább a magáncélú használat során futott kilométernek megfelelően

a) az üzemanyag-fogyasztási norma és az APEH által közzétett üzemanyagár alapján e törvény rendelkezései szerint megállapított, vagy

b) a számlák alapján meghatározott

üzemanyagköltség és az általános személygépkocsi normaköltség figyelembe vételével kiszámított összeg; az üzemanyagköltség megtérítettnek tekintendő akkor is, ha a magáncélú használatra jutó üzemanyagra fordított kiadást kizárólag a magánszemély viseli .""

Indokolás: Lásd a T/5478/371. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

77/ 2. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 33.§-ban a Szja tv.72.§ módosítását javasolja:

/33. § Az Szja tv. 72. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"72. § (1) Kamatkedvezményből származó jövedelem a kifizető magánszeméllyel szemben fennálló követelésére a jegybanki alapkamat [kétszeresével] 5 százalékponttal növelt összegével - ha a kifizető bizonyítja, hogy a szokásos piaci kamat ennél alacsonyabb, akkor a szokásos piaci kamattal - kiszámított kamatnak az a része, amely meghaladja az e követelés révén a kifizetőt megillető kamatot (kamatkedvezmény). A kamatkedvezményt a kifizető követelése révén a magánszemélyt terhelő kötelezettség összegére - ha a követelés értékpapír-kölcsönzésből származik akkor az értékpapírnak a szerződés megkötésének napjára megállapított szokásos piaci értékére - vetítve kell kiszámítani.

(2) A kamatkedvezményből származó jövedelem utáni adó mértéke a kamatkedvezmény 44 százaléka. Az adót a kifizető adóévenként, az adóév utolsó napjára - ha a követelés az adóévben megszűnt, akkor a megszűnés napjára - megállapítja, valamint a kifizető által levont jövedelemadó megfizetésére és bevallására irányadó rendelkezések szerint megfizeti, illetve bevallja. Az osztalékelőleg kifizetésének adóévére az osztalékadóelőleg alapján keletkező kamatkedvezményből származó jövedelmet a kifizető [- az adóév utolsó napja helyett - ]a beszámoló elfogadásának napjá[ra]n állapítja meg, egyebekben az előző rendelkezések szerint jár el.

(3) A magánszemély által ..."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 59/ 1. (364. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 48.§ (12) újb)), 68/ 2. (364. sz. jav. - 25.§), 68/ 6. (364. sz. jav. - 25.§ új(9)), 71/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ (1) Szja tv.69.§ (1)), 72/ 2. (364. sz. jav. - 31.§ (2) Szja tv.69.§ (7)), 74/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ új(3)), 254/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (2)), 254/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ (3)), 259/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (4)), 262/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (12)), 268/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (13)), 270/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (14)), 271/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (15)), 271/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ új(17)), 271/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ új(18)), 271/ 4. (364. sz. jav. - 206.§ új(19)), 301/ 1. (364. sz. jav. - 222.§), 306/ 1. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. 1.), 312/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új6.), 316/ 2. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új7.), 316/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új8.), 324/ 2. (364. sz. jav. - 5.sz.mell. új3.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/364. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

79/ 1. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 35.§ (2) bekezdés módosítását javasolja:

"(2) Az Szja tv. 77/C. §-a (8) bekezdésének felvezető rendelkezése, valamint a)[ és], b) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[/(8) A magánszemély által megszerzett, munkaviszonyból származó jövedelemnek minősül:/]

"(8) A magánszemély által megszerzett, munkaviszonyból származó jövedelemnek (a magánszemély halála esetén az örököse által megszerzett egyéb jövedelemnek) minősül:

["]a) a magánszemély és a program szervezője közötti munkaviszony megszűnése esetén az értékpapírnak a munkaviszony megszűnésének időpontjára megállapított szokásos piaci értékéből az a rész, amely meghaladja az értékpapír megszerzésére fordított érték és az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költségek együttes összegét, kivéve, ha ezzel egyidejűleg a program szervezője (jogutódja) és a magánszemély között vezető tisztségviselői jogviszony vagy új munkaviszony jön létre, vagy az egyébként fennálló vezető tisztségviselői jogviszony fennmarad, valamint kivéve, ha a jogviszony megszűnésének oka a magánszemély halála, nyugdíjba vonulása vagy csoportos létszámleépítés,

b) a magánszemély és a program szervezője közötti vezető tisztségviselői jogviszony megszűnése esetén az értékpapírnak a jogviszony megszűnésének időpontjára megállapított szokásos piaci értékéből az a rész, amely meghaladja az értékpapír megszerzésére fordított érték és az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költségek együttes összegét, kivéve, ha ezzel egyidejűleg a program szervezője (jogutódja) és a magánszemély között munkaviszony vagy új vezető tisztségviselői jogviszony jön létre, vagy az egyébként fennálló munkaviszony fennmarad, valamint kivéve, ha a jogviszony megszűnésének oka a magánszemély halála,"

"i) az értékpapírnak a magánszemély-halála esetén az örököse - javára egyedi letétként történő őrzése megszűnésének időpontjára megállapított szokásos piaci értékéből az a rész, amely meghaladja az értékpapír megszerzésére fordított érték és az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költségek együttes összegét, ha az őrzés a c)-h) pontban nem említett okból szűnt meg, kivéve, ha a letétkezelő az értékpapírt a jogosult rendelkezése alapján más, a tőkepiacról szóló törvény szerinti befektetési szolgáltatónak vagy - ha a kibocsátó külföldi székhelyű jogi személy, egyéb szervezet és a letétkezelő külföldi befektetési szolgáltató - külföldi befektetési szolgáltatónak a kedvezményezett magánszemély javára egyedi letétbe történő elhelyezés céljából adja át,""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/ 2. (367. sz. jav. - 35.§ (3) Szja tv.77/C.§ (10)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/367. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

79/ 2. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 35.§ (3) bekezdésben a Szja tv.77/C.§ (10) bekezdés módosítását javasolja:

/Az Szja tv. 77/C. §-ának (10) és (18) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/

"(10) A magánszemély által megszerzett, a (8)-(9) bekezdés szerint meghatározott jövedelemmel összefüggő adókötelezettségeket [után ]a program szervezője [az adóelőleget akkor is ]a munkáltatóra irányadó rendelkezések szerint [állapítja meg, vonja le, fizeti meg és vallja be, ha egyébként nem minősül munkáltatónak]teljesíti ha a jövedelem megszerzését követő napon a magánszeméllyel munkaviszonyban áll, egyéb esetben a kifizetőre (ide nem értve a bér kifizetőjét) irányadó rendelkezések szerint jár el.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/ 1. (367. sz. jav. - 35.§ (2)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/367. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

81/ 1. Kékesi Tibor képviselő kapcsolódva a T/5478/58. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 81. pontja), a T/5478/59. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 81. pontja), a törvényjavaslat 37.§-ban a Szja tv.83/A.§ (5) bekezdés módosítását javasolja:

/Az Szja tv. a következő 83/A. §-sal egészül ki:/

"(5) Magánszemély halála esetén - annak halálakor együtt élt házastársa, vagy örököse bejelentése, vagy bíróság, államigazgatási szerv jelzése (adatszolgáltatása) alapján - az állami adóhatóság a még meg nem fizetett visszafizetendő adóhitelt határozattal törli."

Indokolás: Lásd a T/5478/342. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

85/ 1. Göndör István és Szabó Lajos képviselők kapcsolódva Göndör István képviselő T/5478/55. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 94. pontja), a törvényjavaslat 42.§ kiegészítését javasolják a következő új (7) bekezdésben a Tao. 7. § (1) bekezdés x) pont felvételével:

"(7) A Tao. 7. §-ának (1) bekezdése a következő x) ponttal egészül ki:

/Az adózás előtti eredményt csökkenti:/

"x) az adózó által a helyi adókról szóló törvény rendelkezései szerint megállapított helyi iparűzési adó alapján adóévi ráfordításként elszámolt összeg 25 százaléka, de legfeljebb az adózás előtti nyereség összege, feltéve, hogy az adózónak az adóév utolsó napján nincs köztartozása,""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/5478/337. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Idegenforgalmi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, a Foglalkoztatási bizottság ülésén nem ért egyet.

92/ 1. Dr. Pósán László képviselő kapcsolódva dr. Pósán László, Sági József képviselők T/5478/176. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 92. pontja), a törvényjavaslat 42.§ (9) bekezdésben a Tao tv.7.§ (17) bekezdés módosítását javasolja:

/(9) A Tao. 7. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:/

"(17) A felsőoktatási intézmény, a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézete kezelésében lévő területen működő adózó az (1) bekezdés t) pontjában foglaltak alkalmazásakor [az ott meghatározott összeg háromszorosát, ] az Európai Unió által nyújtott támogatás mértékét, de legfeljebb [50] 100 millió forintot vehet figyelembe, amelynek a 19. § (1) bekezdése szerinti adókulccsal számított értéke az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül."

Indokolás: Lásd a T/5478/297. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

97/ 1. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 46.§ (4) bekezdésben a Tao tv.17.§ (7) bekezdés módosítását javasolja:

(4) A Tao. 17. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Átalakulás és kedvezményezett eszközátruházás esetén az adóhatóságnak az adózó kérelmére adott engedélyével az (1)-(3) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza

a) a jogutód a jogelődnél keletkezett és az adózás előtti eredmény csökkentéseként még el nem számolt elhatárolt veszteségre,

b) [a jogelőd az átalakulás miatt megszűnő külföldi telephelye megszűnéséig nem érvényesített elhatárolt veszteségre,

c)] kedvezményezett eszközátruházás esetén az átvevő társaság az átruházó társaságnál keletkezett, az önálló szervezeti egységnek betudható elhatárolt veszteségre, amellyel az átruházó társaság [az ]a saját elhatárolt [veszteséget] veszteségét köteles csökkenteni azzal, hogy a kérelmet átalakulás esetén az adózó legfőbb szervének az átalakulásról első alkalommal hozott határozata [napján]napjától, de legkésőbb az átalakulás cégbírósági bejegyzését követő 30 napon belül, illetve kedvezményezett eszközátruházás esetén az előszerződés [napján]napjától, de legkésőbb a szerződéskötés napját követő 30 napon belül kell benyújtani, e határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. Az adóhatóság az engedélyt akkor adja meg, ha az átalakulás, illetve a kedvezményezett eszközátruházás nem ütközik az adózás rendjéről szóló törvénynek a jogok rendeltetésszerű gyakorlására vonatkozó előírásába. Ha az adóhatóság a kérelmet az eljárásra előírt határidőn belül nem utasítja el, a kérelemnek helyt adó határozathoz fűződő jogkövetkezményeket kell alkalmazni."

Indokolás: Lásd a T/5478/370. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

97/ 2. Molnár Albert képviselő kapcsolódva Molnár Albert és Podolák György képviselők T/5478/243. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 99. pontja), a törvényjavaslat 46.§ (5) bekezdésben a Tao tv.17.§ (8) bekezdés módosítását javasolja:

/A Tao. 17. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(8) Az adókötelezettség keletkezésének évét követő negyedik adóévben (átalakulással létrejött adózónál a jogelőd adókötelezettsége keletkezésének évét és az azt követő adóéveit is figyelembe véve) és az azt követő adóévekben keletkezett negatív adóalapra, ha

a) az adóévben az árbevétel nem éri el az elszámolt költségek és ráfordítások együttes értékének 50 százalékát, vagy

b) az adózó adóalapja a megelőző két adóévben is negatív volt

az (1) bekezdés rendelkezése csak az adóhatóság [- adózó kérelemére adott - ]engedélye alapján alkalmazható. Az engedély iránti kérelmet az [adózás rendjéről szóló törvényben a] adóévre vonatkozó bevallás - önellenőrzés esetén az önellenőrzési lap - benyújtásá[ra előírt határidőig, önellenőrzés esetén az önellenőrzés bevallásának esedékességeként megjelölt napig]val egyidejűleg kell benyújtani[, amely]; e határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. Az adóhatóság az engedélyt akkor adja meg, ha megállapítható, hogy az előbbiek elháríthatatlan külső ok miatt következtek be, vagy ha az adózó a negatív adóalap elkerülése, mérséklése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható. Ha az adóhatóság a kérelmet az eljárásra előírt határidőn belül nem utasítja el, a kérelemnek helyt adó határozathoz fűződő jogkövetkezményeket kell alkalmazni."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/ 4. (310. sz. jav. - 17.§ (3) Szja tv.22.§ (4) b)), 68/ 4. (310. sz. jav. - 25.§ (4) Szja tv.49/B.§ (7) d)), 272/ 2. (310. sz. jav. - 207.§ (6)), 272/ 4. (310. sz. jav. - 207.§ (8)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/310. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

97/ 3. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 46.§ (5) bekezdésben a Tao tv.17.§ (8) bekezdés módosítását javasolja:

/A Tao. 17. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(8) Az adókötelezettség keletkezésének évét követő negyedik adóévben (átalakulással létrejött adózónál a jogelőd adókötelezettsége keletkezésének évét és az azt követő adóéveit is figyelembe véve) és az azt követő adóévekben keletkezett negatív adóalapra, ha

a) az adóévben az árbevétel nem éri el az elszámolt költségek és ráfordítások együttes értékének 50 százalékát, vagy

b) az adózó adóalapja a megelőző két adóévben is negatív volt

az (1) bekezdés rendelkezése csak az adóhatóság [- adózó kérelemére adott - ]engedélye alapján alkalmazható. [A kérelmet az adózás rendjéről szóló törvényben a bevallás benyújtására előírt határidőig, önellenőrzés esetén az önellenőrzés bevallásának esedékességeként megjelölt napig kell benyújtani, amely]Az engedély iránti kérelmet az adóévre vonatkozó bevallás, önellenőrzés esetén az önellenőrzési lap benyújtásával egyidejűleg, ellenőrzés esetén a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, felügyeleti intézkedés vagy az adóhatósági határozat bírósági felülvizsgálatának kezdeményezése esetén az eljárás jogerős befejezését követő 15 napon belül kell benyújtani; e határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. Az adóhatóság az engedélyt akkor adja meg, ha megállapítható, hogy az előbbiek elháríthatatlan külső ok miatt következtek be, vagy ha az adózó a negatív adóalap elkerülése, mérséklése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható. Ha az adóhatóság a kérelmet az eljárásra előírt határidőn belül nem utasítja el, a kérelemnek helyt adó határozathoz fűződő jogkövetkezményeket kell alkalmazni."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/ 3. (374. sz. jav. - 17.§ (3) Szja tv.22.§ (4)), 68/ 5. (374. sz. jav. - 25.§ (4) Szja tv.49/B.§ (7) d)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/374. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

99/ 1. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 47.§ kiegészítését javasolja a következő új (1) bekezdésben a Tao. 18. §-ának (3) bekezdése felvételével:

"(1) A Tao. 18. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1)-(2) és (4) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmaznia az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózónak a közös beszerzés és értékesítés érdekében létrehozott olyan kapcsolt vállalkozással - a versenyhátrány megszüntetése céljából - kötött tartós szerződésre, amely kapcsolt vállalkozásban a kis- és középvállalkozások szavazati joga együttesen meghaladja az 50 százalékot." "

Megjegyzés: A módosító indítvány elfogadása esetén a § jelenlegi szövege (2) bekezdést jelzést kap.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 272/ 1. (369. sz. jav. - 207.§ (3)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/369. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

101/ 1. Dr. Pósán László képviselő kapcsolódva dr. Szabó Zoltán képviselő T/5478/47. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 101. pontja), dr. Jánosi György és Gusztos Péter képviselők T/5478/233. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 101. pontja), a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 49. §-ban a Tao. 21. § (7) bekezdés felvételével:

"49. § A Tao. 21.§-ának (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(7) A területfejlesztés kedvezményezett területeinek jegyzékéről szóló kormányrendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségben székhellyel vagy cégbíróságon telephellyel rendelkező adózó az adó teljes összegét beruházási adókedvezményként veheti igénybe az 1996. december 31-ét követően a térségben megkezdett és az üzembe helyezést követően ott üzemeltetett, legalább 3 milliárd forint értékű, termék-előállítást szolgáló beruházás üzembe helyezését követő 10 adóévben. Ugyanezen feltételekkel veheti igénybe a beruházási adókedvezményt a felsőoktatási intézmény kezelésében levő területen, valamint az MTA által alapított akadémiai intézet területén kutatásfejlesztési tevékenységet végző gazdasági társaság, amennyiben a felsőoktatási intézmény területén, illetve az akadémia intézet területén végez a kutatás-fejlesztés területén beruházást." "

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen módosul.

A Költségvetési bizottság - mint első helyen kijelölt bizottság - döntése szerint a módosító javaslat a Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerű.

Indokolás: Lásd a T/5478/300. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat nem házszabályszerű,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

104/ 1. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 50.§ (1) bekezdés felvezető szöveg módosítását javasolja:

"50. §[ (1)] A Tao. 22/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26/ 1. (360. sz. jav. - 14.§ (1) Szja tv.16.§ (3) felv.), 107/ 1. (360. sz. jav. - 55.§ (1) felv.), 109/ 1. (360. sz. jav. - 57.§ (1) felv.), 109/ 2. (360. sz. jav. - 60.§ (1) felv.), 120/ 2. (360. sz. jav. - 63.§ (3) felv.), 120/ 3. (360. sz. jav. - 63.§ (4) Eva tv. 6.§ (7)), 126/ 1. (360. sz. jav. - 74.§), 127/ 1. (360. sz. jav. - 75.§), 139/ 1. (360. sz. jav. - 86.§ felv.), 177/ 1. (360. sz. jav. - 127.§ (1) Htv.52.§), 187/ 1. (360. sz. jav. - 134.§), 196/ 1. (360. sz. jav. - 147.§), 196/ 2. (360. sz. jav. - 148.§), 254/ 1. (360. sz. jav. - 206.§ (2)), 286/ 1. (360. sz. jav. - 215.§ (2) b)), 288/ 1. (360. sz. jav. - 219.§ (1)), 318/ 1. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 3. felv.), 318/ 2. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 4. felv.), 327/ 1. (360. sz. jav. - 10.sz.mell.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/360. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

105/ 1. Dr. Pósán László képviselő kapcsolódva dr. Jánosi György és Gusztos Péter képviselők T/5478/235. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 105. pontja), a törvényjavaslat 50.§ (1) bekezdésben a Tao tv.22/B.§ (1) bekezdés b) pont módosítását javasolja:

/50. § (1) A Tao. 22/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

/22/B. § (1) Az adózó a Pénzügyminisztérium határozata alapján adókedvezményt vehet igénybe a fejlesztési program keretében megvalósított,/

"b) a kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő települési önkormányzat közigazgatási területén, továbbá a Magyar Tudományos Akadémia által alapított akadémiai intézet területén, illetve a felsőoktatási intézmény által irányításával folyó kutatási-fejlesztési tevékenységet végző gazdasági társaság által kutatás-fejlesztési tevékenység érdekében üzembe helyezett és üzemeltetett beruházás esetén jelenértéken legalább 1 milliárd forint értékű beruházás,"

Indokolás: Lásd a T/5478/299. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

105/ 2. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 50.§ (1) bekezdésben a Tao tv.22/B.§ (1) bekezdés b) pont módosítását javasolja:

/50. § (1) A Tao. 22/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

/"22/B. § (1) Az adózó a Pénzügyminisztérium határozata alapján adókedvezményt vehet igénybe a fejlesztési program keretében megvalósított,/

"b) a kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő települési önkormányzat közigazgatási területén üzembe helyezett és üzemeltetett beruházás, valamint az alapkutatást, alkalmazott kutatást vagy kísérleti fejlesztést szolgáló, a felsőoktatási intézmény, vagy a Magyar Tudományos Akadémia által alapított kutatóintézet (kutatóhely) kezelésében lévő területen üzembehelyezett és üzemeltetett beruházás esetén, jelenértéken legalább 1 milliárd forint értékű beruházás,"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 105/ 4. (358. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ (1) lez.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/358. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

105/ 3. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 50.§ (1) bekezdésben a Tao tv.22/B.§ (1) bekezdés kiegészítését javasolja a következő új f) pont felvételével:

/A Tao. 22/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

/Az adózó a Pénzügyminisztérium határozata alapján adókedvezményt vehet igénybe a fejlesztési program keretében megvalósított,/

"f) jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, kizárólag film- és videogyártást szolgáló beruházás,"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betűjelzése értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 105/ 5. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ (5)), 105/ 6. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ új(9)), 105/ 7. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ (9) felv.), 106/ 1. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ (14)), 323/ 1. (365. sz. jav. - 5.sz.mell. új2.), 324/ 1. (365. sz. jav. - 5.sz.mell. 2.), 325/ 1. (365. sz. jav. - 7.sz.mell. új3.), 326/ 2. (365. sz. jav. - 8.sz.mell. Tao.2.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/365. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

105/ 4. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 50.§ (1) bekezdésben a Tao tv.22/B.§ (1) bekezdés lezáró szöveg módosítását javasolja:

/50. § (1) A Tao. 22/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

/"22/B. § (1) Az adózó a Pénzügyminisztérium határozata alapján adókedvezményt vehet igénybe a fejlesztési program keretében megvalósított,/

"üzembe helyezése és azt követő öt éves - az érvényes, jogerős engedélyben foglaltak szerinti - üzemeltetése esetén, feltéve, hogy a beruházás új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény bővítését, vagy - az alapkutatást, alkalmazott kutatást vagy kísérleti fejlesztést szolgáló beruházást kivéve - az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, illetve a termelési, szolgáltatási folyamat alapvető változását eredményezi."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 105/ 2. (358. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ (1) b)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/358. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

105/ 5. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 50.§ (1) bekezdésben a Tao tv.22/B.§ (5) bekezdés módosítását javasolja:

/A Tao. 22/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(5) Az adózó által a fejlesztési programhoz a határozat alapján igénybe vett adókedvezmény, valamint a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett vagy egyéb formában igénybe vett, a kormányrendeletben meghatározott más államháztartási támogatás összege jelenértéken nem haladhatja meg a fejlesztési programra vonatkozóan a határozatban meghatározott, de legfeljebb jelenértéken a ténylegesen felmerült

a) beruházási érték, költség, ráfordítás együttes összegére vetített, a kormányrendeletben meghatározott aránnyal számított értéket az (1) bekezdés a)-[e)]f) pontja szerinti,

b) az újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók személyi jellegu ráfordítására vetített, a kormányrendeletben meghatározott aránnyal számított értéket az (1) bekezdés [f)]g) pontja szerinti munkahelyteremtést szolgáló

beruházás esetén."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 105/ 3. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ (1) újf)), 105/ 6. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ új(9)), 105/ 7. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ (9) felv.), 106/ 1. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ (14)), 323/ 1. (365. sz. jav. - 5.sz.mell. új2.), 324/ 1. (365. sz. jav. - 5.sz.mell. 2.), 325/ 1. (365. sz. jav. - 7.sz.mell. új3.), 326/ 2. (365. sz. jav. - 8.sz.mell. Tao.2.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/365. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

105/ 6. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 50.§ (1) bekezdésben a Tao tv.22/B.§ kiegészítését javasolja a következő új (9) bekezdés felvételével:

/A Tao. 22/B. §-a helyébe a következo rendelkezés lép:/

"(9) Kizárólag film- és videogyártást szolgáló beruházás esetén az adókedvezmény igénybe vételének további feltétele, hogy az adózó a beruházás üzembe helyezését követő öt évben az üzembe helyezett tárgyi eszköz igénybevételével nem állít elő olyan filmet, amelyet arádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 5/B. §-a alapján az V. kategóriába kellene sorolni."

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 105/ 3. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ (1) újf)), 105/ 5. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ (5)), 105/ 7. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ (9) felv.), 106/ 1. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ (14)), 323/ 1. (365. sz. jav. - 5.sz.mell. új2.), 324/ 1. (365. sz. jav. - 5.sz.mell. 2.), 325/ 1. (365. sz. jav. - 7.sz.mell. új3.), 326/ 2. (365. sz. jav. - 8.sz.mell. Tao.2.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/365. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

105/ 7. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 50.§ (1) bekezdésben a Tao tv.22/B.§ (9) bekezdés felvezető szöveg módosítását javasolja:

"Az (1) bekezdés [f)]g) pontja szerinti munkahelyteremtést szolgáló beruházás esetén az adókedvezmény igénybe vételének további feltétele, hogy az adókedvezmény elso igénybe vételének adóévét követo harmadik adóévben és az azt követo négy adóévben"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 105/ 3. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ (1) újf)), 105/ 5. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ (5)), 105/ 6. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ új(9)), 106/ 1. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ (14)), 323/ 1. (365. sz. jav. - 5.sz.mell. új2.), 324/ 1. (365. sz. jav. - 5.sz.mell. 2.), 325/ 1. (365. sz. jav. - 7.sz.mell. új3.), 326/ 2. (365. sz. jav. - 8.sz.mell. Tao.2.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/365. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

106/ 1. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 50.§ (1) bekezdésben a Tao tv.22/B.§ (14) bekezdés módosítását javasolja:

"(14) Az adóhatóság a [(13)](14) bekezdés alapján rendelkezésére álló valamennyi adatról adózónként és fejlesztési programonként haladéktalanul tájékoztatja a Magyar Államkincstárat, amely a kapott adatok felhasználásával, megkeresésre - törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződésben előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében - a Pénzügyminisztérium részére adatot szolgáltat. A Magyar Államkincstár által a tájékoztatás révén megszerzett adatra az adózás rendjéről szóló törvénynek az adótitokra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 105/ 3. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ (1) újf)), 105/ 5. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ (5)), 105/ 6. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ új(9)), 105/ 7. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ (9) felv.), 323/ 1. (365. sz. jav. - 5.sz.mell. új2.), 324/ 1. (365. sz. jav. - 5.sz.mell. 2.), 325/ 1. (365. sz. jav. - 7.sz.mell. új3.), 326/ 2. (365. sz. jav. - 8.sz.mell. Tao.2.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/365. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

107/ 1. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 55.§ (1) bekezdés felvezető szöveg módosítását javasolja:

"55. §[ (1)] A Tao. a következő 29/F. §-sal egészül ki:"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26/ 1. (360. sz. jav. - 14.§ (1) Szja tv.16.§ (3) felv.), 104/ 1. (360. sz. jav. - 50.§ (1) felv.), 109/ 1. (360. sz. jav. - 57.§ (1) felv.), 109/ 2. (360. sz. jav. - 60.§ (1) felv.), 120/ 2. (360. sz. jav. - 63.§ (3) felv.), 120/ 3. (360. sz. jav. - 63.§ (4) Eva tv. 6.§ (7)), 126/ 1. (360. sz. jav. - 74.§), 127/ 1. (360. sz. jav. - 75.§), 139/ 1. (360. sz. jav. - 86.§ felv.), 177/ 1. (360. sz. jav. - 127.§ (1) Htv.52.§), 187/ 1. (360. sz. jav. - 134.§), 196/ 1. (360. sz. jav. - 147.§), 196/ 2. (360. sz. jav. - 148.§), 254/ 1. (360. sz. jav. - 206.§ (2)), 286/ 1. (360. sz. jav. - 215.§ (2) b)), 288/ 1. (360. sz. jav. - 219.§ (1)), 318/ 1. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 3. felv.), 318/ 2. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 4. felv.), 327/ 1. (360. sz. jav. - 10.sz.mell.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/360. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

109/ 1. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 57.§ (1) bekezdés felvezető szöveg módosítását javasolja:

"57. §[ (1)] A Tao. 31. §-ának (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26/ 1. (360. sz. jav. - 14.§ (1) Szja tv.16.§ (3) felv.), 104/ 1. (360. sz. jav. - 50.§ (1) felv.), 107/ 1. (360. sz. jav. - 55.§ (1) felv.), 109/ 2. (360. sz. jav. - 60.§ (1) felv.), 120/ 2. (360. sz. jav. - 63.§ (3) felv.), 120/ 3. (360. sz. jav. - 63.§ (4) Eva tv. 6.§ (7)), 126/ 1. (360. sz. jav. - 74.§), 127/ 1. (360. sz. jav. - 75.§), 139/ 1. (360. sz. jav. - 86.§ felv.), 177/ 1. (360. sz. jav. - 127.§ (1) Htv.52.§), 187/ 1. (360. sz. jav. - 134.§), 196/ 1. (360. sz. jav. - 147.§), 196/ 2. (360. sz. jav. - 148.§), 254/ 1. (360. sz. jav. - 206.§ (2)), 286/ 1. (360. sz. jav. - 215.§ (2) b)), 288/ 1. (360. sz. jav. - 219.§ (1)), 318/ 1. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 3. felv.), 318/ 2. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 4. felv.), 327/ 1. (360. sz. jav. - 10.sz.mell.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/360. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

109/ 2. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 60.§ (1) bekezdés felvezető szöveg módosítását javasolja:

"60. § (1) Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 . évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva tv.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26/ 1. (360. sz. jav. - 14.§ (1) Szja tv.16.§ (3) felv.), 104/ 1. (360. sz. jav. - 50.§ (1) felv.), 107/ 1. (360. sz. jav. - 55.§ (1) felv.), 109/ 1. (360. sz. jav. - 57.§ (1) felv.), 120/ 2. (360. sz. jav. - 63.§ (3) felv.), 120/ 3. (360. sz. jav. - 63.§ (4) Eva tv. 6.§ (7)), 126/ 1. (360. sz. jav. - 74.§), 127/ 1. (360. sz. jav. - 75.§), 139/ 1. (360. sz. jav. - 86.§ felv.), 177/ 1. (360. sz. jav. - 127.§ (1) Htv.52.§), 187/ 1. (360. sz. jav. - 134.§), 196/ 1. (360. sz. jav. - 147.§), 196/ 2. (360. sz. jav. - 148.§), 254/ 1. (360. sz. jav. - 206.§ (2)), 286/ 1. (360. sz. jav. - 215.§ (2) b)), 288/ 1. (360. sz. jav. - 219.§ (1)), 318/ 1. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 3. felv.), 318/ 2. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 4. felv.), 327/ 1. (360. sz. jav. - 10.sz.mell.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/360. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

120/ 1. Kékesi Tibor képviselő kapcsolódva a T/5478/241. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 120. pontja), a törvényjavaslat 63.§ (2) bekezdésben az Eva tv. 6.§ (3) bekezdés b) pont módosítását javasolja:

/(2) Az Eva tv. 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem minősül bevételnek:/

"b) az adózó által korábban átadott vagyoni érték az adóalany (ideértve a tevékenységét folytató özvegyet, örököst is) részére nem ellenértékként (ellenszolgáltatásként) történő visszaszolgáltatásakor (ideértve különösen a nyújtott kölcsön, hitel visszafizetett összegét és a visszatérített adót, valamint az adóalanyiság időszaka előtt megszerzett értékpapír átruházása révén megszerzett ellenértékből azt a részt, amely nem haladja meg az értékpapírnak az adóalanyság első adóévét megelőző üzleti év utolsó napjára vonatkozóan a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint megállapított könyv szerinti értékét, de ide nem értve különösen a nyújtott kölcsönre, hitelre kapott kamatot);"

Indokolás: Lásd a T/5478/341. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén egyetért, a Környezetvédelmi bizottság ülésén nem ért egyet.

120/ 2. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 63.§ (3) bekezdés felvezető szöveg módosítását javasolja:

"(3) Az Eva tv. 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki, és egyidejűleg a jelenlegi (5)-[(6)](7) bekezdés számozása (6)-[(7)](8) bekezdésre módosul:"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26/ 1. (360. sz. jav. - 14.§ (1) Szja tv.16.§ (3) felv.), 104/ 1. (360. sz. jav. - 50.§ (1) felv.), 107/ 1. (360. sz. jav. - 55.§ (1) felv.), 109/ 1. (360. sz. jav. - 57.§ (1) felv.), 109/ 2. (360. sz. jav. - 60.§ (1) felv.), 120/ 3. (360. sz. jav. - 63.§ (4) Eva tv. 6.§ (7)), 126/ 1. (360. sz. jav. - 74.§), 127/ 1. (360. sz. jav. - 75.§), 139/ 1. (360. sz. jav. - 86.§ felv.), 177/ 1. (360. sz. jav. - 127.§ (1) Htv.52.§), 187/ 1. (360. sz. jav. - 134.§), 196/ 1. (360. sz. jav. - 147.§), 196/ 2. (360. sz. jav. - 148.§), 254/ 1. (360. sz. jav. - 206.§ (2)), 286/ 1. (360. sz. jav. - 215.§ (2) b)), 288/ 1. (360. sz. jav. - 219.§ (1)), 318/ 1. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 3. felv.), 318/ 2. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 4. felv.), 327/ 1. (360. sz. jav. - 10.sz.mell.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/360. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

120/ 3. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 63.§ (4) bekezdésben az Eva tv. 6.§ (7) bekezdés módosítását javasolja:

"(4) Az Eva tv. 6. §-ának [jelenlegi ](7) bekezdése - amelynek számozása a (3) bekezdés szerint (8) bekezdésre változik - helyébe a következő rendelkezés lép:

"[(8)](7) Ha a bevételt külföldi fizetőeszközben fejezték ki, akkor az átszámításhoz a számla vagy az egyszerűsített számla kibocsátásának napján - más esetben a bevétel megszerzésének a napján - érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell alkalmazni. Olyan külföldi fizetőeszköz esetében, amely nem szerepel a hivatalos devizaárfolyam-lapon, a bevétel forintra történő átszámításakor a Magyar Nemzeti Bank által az említett időpontra vonatkozóan közzétett, euróban megadott árfolyamot kell figyelembe venni.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26/ 1. (360. sz. jav. - 14.§ (1) Szja tv.16.§ (3) felv.), 104/ 1. (360. sz. jav. - 50.§ (1) felv.), 107/ 1. (360. sz. jav. - 55.§ (1) felv.), 109/ 1. (360. sz. jav. - 57.§ (1) felv.), 109/ 2. (360. sz. jav. - 60.§ (1) felv.), 120/ 2. (360. sz. jav. - 63.§ (3) felv.), 126/ 1. (360. sz. jav. - 74.§), 127/ 1. (360. sz. jav. - 75.§), 139/ 1. (360. sz. jav. - 86.§ felv.), 177/ 1. (360. sz. jav. - 127.§ (1) Htv.52.§), 187/ 1. (360. sz. jav. - 134.§), 196/ 1. (360. sz. jav. - 147.§), 196/ 2. (360. sz. jav. - 148.§), 254/ 1. (360. sz. jav. - 206.§ (2)), 286/ 1. (360. sz. jav. - 215.§ (2) b)), 288/ 1. (360. sz. jav. - 219.§ (1)), 318/ 1. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 3. felv.), 318/ 2. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 4. felv.), 327/ 1. (360. sz. jav. - 10.sz.mell.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/360. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

126/ 1. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 74.§ módosítását javasolja:

"74. § [(1) ]Az Eva tv. 18. §-ának [jelenlegi ](4)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek; továbbá a § a következő (5)-(6) és (8) bekezdésekkel egészül ki, és egyidejűleg a § jelenlegi (4)-(8) bekezdésének számozása (4)-(11) bekezdésre változik:

"(4) A jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság adóalanyt, továbbá magánszemély tagját, volt tagját (örökösét) az adóévben nem terheli a cégautó adóval, valamint - a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság adóalany által juttatott bevétel alapján - az osztalék utáni személyi jövedelemadóval és a vállalkozásból kivont jövedelem utáni személyi jövedelemadóval összefüggésben adókötelezettség.

(5) A jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság adóalany által a tagja, volt tagja (örököse) részére tagi jogviszonyára tekintettel juttatott bevételt a tag, a volt tag (örököse) jövedelmének meghatározásakor nem kell figyelembe venni. E rendelkezés nem vonatkozik a tag személyes közreműködésének és a tag által teljesített mellékszolgáltatásnak a díjára, amelyet a személyi jövedelemadóról szóló törvény alkalmazásában nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek kell tekinteni.

(6) A jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, ha olyan immateriális jószágot vagy tárgyi eszközt ad ingyenesen vagy kedvezményesen magánszemély részére, amely eszköz könyv szerinti értéke alapján az osztalék utáni adót kiváltó adó alapját csökkentette, akkor az ezen juttatás könyv szerinti értékének megfelelő jövedelemre - a személyi jövedelemadóról szóló törvénynek és az adózás rendjéről szóló törvénynek a természetbeni juttatásokra vonatkozó rendelkezései szerint - a személyi jövedelemadót 44 százalékos mértékkel megállapítja, megfizeti és bevallja.["]

[(2) Az Eva tv. 18. §-ának jelenlegi (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:]

["](7) A számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság adóalany - a (4)-(6) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a juttatás jogcímének megfelelően - a személyi jövedelemadóról szóló törvénynek és az adózás rendjérol szóló törvénynek az osztalékból (osztalékelőlegből) származó jövedelemre vagy a vállalkozásból kivont jövedelemre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza, ha adóalanyisága időszaka alatt az adóalanyisága első üzleti évének nyitó adatai között kimutatott saját tőke terhére juttat bevételt tagja, volt tagja (örököse) részére. E rendelkezés alkalmazásában a saját tőke terhére juttatott bevétellel esik egy tekintet alá az adóalany által a jóváhagyott osztalék, részesedés, a jegyzett tőke leszállítása vagy a tagi jogviszony megszűnésére tekintettel tagjával, volt tagjával (örökösével) szemben az adóalanyisága első üzleti évének nyitó adatai között kimutatott kötelezettség is.

(8) A (7) bekezdésben említett forrásokat és a források változását az adózó elkülönítetten tartja nyilván. E nyilvántartásban az adóalany az adóalanyiság időszaka alatt keletkezett mérleg szerinti veszteséget az adóalanyiság időszaka alatt keletkezett eredménytartalék terhére, ha az erre már nem nyújt fedezetet, akkor a korábban keletkezett eredménytartalék terhére számolja el. Ha az adóalany tagja, volt tagja (örököse) részére tagi jogviszonyára tekintettel juttat bevételt (ide nem értve a tag személyes közreműködésének és a tag által teljesített mellékszolgáltatásnak a díját) a külön nyilvántartott források megszűnéséig azt kell feltételezni, hogy az adóalany azt e források terhére juttatta. Az adóalanyiság időszaka előtt keletkezett eredménytartalékot csak akkor kell figyelembe venni, ha annak a tárgyévi adózott eredmény kiegészítéseként osztalékra, részesedésre történő igénybe vételéről az adóalany döntött.["]

[(3) Az Eva tv. 18. §-ának jelenlegi (6)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:]

["](9) A számvitelről szóló törvény hatálya alól kikerülő jogi személyiség nélküli gazdasági társaság adóalany utolsó üzleti éve beszámolójának mérlegében kimutatott, tagi jogviszony megszűnésére tekintettel fennálló kötelezettség alapján a volt tagnak (örökösének) juttatott bevételre - a (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a személyi jövedelemadóról szóló törvénynek és az adózás rendjéről szóló törvénynek a vállalkozásból kivont jövedelemre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(10) Ha a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság adóalanyisága az adóévet követő üzleti évtől nem áll fenn, az adóév utolsó napján vele tagi jogviszonyban álló magánszemélynél az osztalékból származó jövedelem, a vállalkozásból kivont jövedelem, valamint az árfolyamnyereségből származó jövedelem meghatározásakor a (11) bekezdés szerint meghatározott összegből a magánszemélyre részesedése alapján arányosan jutó részt a magánszemély adózott vagyonából a vállalkozásba befektetett összegnek kell tekinteni.

(11) A (10) bekezdés alkalmazásakor a magánszemély adózott vagyonából a vállalkozásba befektetett összegnek kell tekinteni:

a) az adóalanyiság idoszaka alatt keletkezett eredménytartalékot és mérleg szerinti eredményt, ha az adóalanyiság időszaka alatt az evával összefüggő nyilvántartási kötelezettségeit a számvitelről szóló törvény előírásai szerint teljesítette;

b) az adóalanyiság utolsó adóévét követő üzleti év nyitó mérlegében kimutatott saját tőkét - levonva belole a nyitó mérlegben kimutatott értékelési tartalékot és a (2) bekezdés szerint az osztalék utáni adót kiváltó adó alapját csökkentő tételként elszámolt értékének a természetbeni juttatásként ingyenesen, vagy kedvezményesen magánszemély részére átadott immateriális jószág és tárgyi eszköz (6) bekezdés szerinti adóalapot képező könyv szerinti értékét meghaladó részét -, ha az adóalanyiság időszaka alatt az evával összefüggő nyilvántartási kötelezettségeit nem a számvitelről szóló törvény előírásai szerint teljesítette.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26/ 1. (360. sz. jav. - 14.§ (1) Szja tv.16.§ (3) felv.), 104/ 1. (360. sz. jav. - 50.§ (1) felv.), 107/ 1. (360. sz. jav. - 55.§ (1) felv.), 109/ 1. (360. sz. jav. - 57.§ (1) felv.), 109/ 2. (360. sz. jav. - 60.§ (1) felv.), 120/ 2. (360. sz. jav. - 63.§ (3) felv.), 120/ 3. (360. sz. jav. - 63.§ (4) Eva tv. 6.§ (7)), 127/ 1. (360. sz. jav. - 75.§), 139/ 1. (360. sz. jav. - 86.§ felv.), 177/ 1. (360. sz. jav. - 127.§ (1) Htv.52.§), 187/ 1. (360. sz. jav. - 134.§), 196/ 1. (360. sz. jav. - 147.§), 196/ 2. (360. sz. jav. - 148.§), 254/ 1. (360. sz. jav. - 206.§ (2)), 286/ 1. (360. sz. jav. - 215.§ (2) b)), 288/ 1. (360. sz. jav. - 219.§ (1)), 318/ 1. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 3. felv.), 318/ 2. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 4. felv.), 327/ 1. (360. sz. jav. - 10.sz.mell.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/360. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

127/ 1. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 75.§ módosítását javasolja:

"75. § (1) Az Eva tv. 19. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (3)-(8) bekezdés számozása (4)-(9) bekezdésre változik:

"(3) Az adóalany a Tao. 22/A. §-ának (5) bekezdését alkalmazza, ha az e törvény szerinti adóalanyiság bejelentésének adóévében vagy azt megelőzően igénybe vette a kis- és középvállalkozások adókedvezményét."

(2) Az Eva tv. 19. §-ának [jelenlegi ](3)-(5) bekezdése - amelynek számozása az (1) bekezdés szerint (4)-(6) bekezdésre változik - helyébe a következő rendelkezések lépnek[, és egyidejűleg a jelenlegi (6)-(8) bekezdés számozása (7)-(9) bekezdésre változik].

"[(4)](3) Az adóalanyiság időszaka alatt megszerzett immateriális jószág, tárgyi eszköz alapján az adózó az adóalanyiság megszűnése után a társasági adó alapjánál az értékcsökkenési leírást a más által kibocsátott bizonylaton feltüntetett bekerülési értékre vetítve állapítja meg.

[(5)](4) A társasági adó szempontjából költségként, ráfordításként elszámoltnak kell tekinteni:

a) az adóalanyként lezárt adóévben teljesített valamennyi, egyébként a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény alapján költségnek minősülő kiadást (juttatást);

b) az immateriális javaknak és tárgyi eszközöknek az adóalanyiság megszűnésekor a nyitó mérlegben kimutatott bekerülési értékének az adóalanyiság keletkezését megelőző adóév (üzleti év) beszámolójának mérlegében kimutatott bekerülési értékét meghaladó részét;

c) az immateriális javaknak és a tárgyi eszközöknek az adóalanyként lezárt adóévre a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint időarányosan jutó értékcsökkenési leírását (függetlenül megszerzésük időpontjától).

[(6](5)) Az adóalanyként lezárt adóévet figyelembe kell venni a megelőző időszakból fennmaradt elhatárolt veszteség érvényesítésének időtartama tekintetében. Az adóalanyiságot megelőző időszakból fennmaradt összes elhatárolt veszteségből az adóalanyiság időszakának minden adóévében 20-20 százalékot elszámoltnak kell tekinteni.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26/ 1. (360. sz. jav. - 14.§ (1) Szja tv.16.§ (3) felv.), 104/ 1. (360. sz. jav. - 50.§ (1) felv.), 107/ 1. (360. sz. jav. - 55.§ (1) felv.), 109/ 1. (360. sz. jav. - 57.§ (1) felv.), 109/ 2. (360. sz. jav. - 60.§ (1) felv.), 120/ 2. (360. sz. jav. - 63.§ (3) felv.), 120/ 3. (360. sz. jav. - 63.§ (4) Eva tv. 6.§ (7)), 126/ 1. (360. sz. jav. - 74.§), 139/ 1. (360. sz. jav. - 86.§ felv.), 177/ 1. (360. sz. jav. - 127.§ (1) Htv.52.§), 187/ 1. (360. sz. jav. - 134.§), 196/ 1. (360. sz. jav. - 147.§), 196/ 2. (360. sz. jav. - 148.§), 254/ 1. (360. sz. jav. - 206.§ (2)), 286/ 1. (360. sz. jav. - 215.§ (2) b)), 288/ 1. (360. sz. jav. - 219.§ (1)), 318/ 1. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 3. felv.), 318/ 2. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 4. felv.), 327/ 1. (360. sz. jav. - 10.sz.mell.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/360. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

129/ 1. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 78. § (1) bekezdésben az Eva tv. 22.§ (4) bekezdés módosítását javasolja:

/Az Eva tv. 22. §-ának jelenlegi (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a jelenlegi (5)-(6) bekezdés számozása (7)-(8) bekezdésre változik:/

"(4) Ha az adózó az adómegállapítási időszakot tartalmazó adóévre vonatkozó e törvény szerinti bejelentését (10 . § (1) és (4) bekezdés) jogszerűen nem tehette volna meg, illetve jogszerűtlenül nem tette meg, akkor az állami adóhatóság az adózás rendjéről

szóló törvény előírásai szerinti becsléssel állapítja meg az adónemenkénti adókötelezettséget

a) a bejelentés jogszerűtlenségére, illetve mulasztására vonatkozó nyilatkozat megtételének napjáig, vagy

b) a bejelentés jogszerűtlenségét, illetve mulasztását megállapító határozata jogerőre [emlekedésének] emelkedésének napjáig, ha az a) pont szerinti nyilatkozattétel nem történt meg.

Ha a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság az adómegállapítási időszakot tartalmazó adóévre vonatkozó bejelentését (10. § (1) bekezdés) jogszerűen nem tehette volna meg, akkor az a)-b) pontban foglalt határidőt követő 30 napon belül köteles a bejelentés adóévére vonatkozóan a társasági adóról és az osztalékadóról - a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény előírásainak megfelelő - adóbevallást benyújtani." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 274/ 1. (373. sz. jav. - 208.§ (4)), 274/ 2. (373. sz. jav. - 208.§ (10)), 274/ 3. (373. sz. jav. - 208.§ új(11)), 274/ 4. (373. sz. jav. - 208.§ új(12)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/373. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

129/ 2. Dr. Soós Győző képviselő kapcsolódva a T/5478/62. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 111., 112., 115., 122. és 129. pontjai), dr. Bőhm András képviselő T/5478/262. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 110., 114., 117., 123. és 128. pontjai), a törvényjavaslat 78. § kiegészítését javasolja a következő új (3) bekezdésben az Eva tv. 22. § (11) bekezdés felvételével:

"(3) Az Eva tv. 22. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkező egyéni vállalkozó - a 2. § (3) bekezdésének a) és e) pontjában foglaltaktól függetlenül - az adóévre vonatkozóan akkor is adóalany lehet, ha az adóévet megelőző naptári évben vagy az azt megelőző adóévben egyéni vállalkozói tevékenységet annak következtében nem végezhetett, mert törvény előírása alapján egyéni vállalkozói jogállását csak külön jogszabályban meghatározott képzettség (így különösen szakvizsga) megszerzését követően, törvényben meghatározott köztestület tagjaként nyerheti el.""

Indokolás: Lásd a T/5478/311. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

132/ 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 80.§-ban az Áfa tv.4/A.§ (2) bekezdés módosítását javasolja:

/Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: áfa-törvény) a következo 4/A. §-sal egészül ki:/

"(2) Közhatalom gyakorlásával végzett tevékenység: jogszabályi felhatalmazás alapján ellátott jogalkotási[-], végrehajtási[-], igazságszolgáltatási tevékenység, így a peres és nemperes eljárásként végzett tevékenység, az állam igazságszolgáltató tevékenysége részeként végzett jogszolgáltató hatósági tevékenység, a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény hatálya alá tartozó jogalkotási, az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1993. LV. törvény hatálya alá tartozó hatósági eljárási, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény harmadik részében meghatározott eljárási illetékek és igazgatási, bírósági szolgáltatások díjának alapját képező tevékenységek."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 281/ 1. (378. sz. jav. - 210.§), 340/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 34.), 347/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 41.), 349/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 45.), 351/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 46.), 408/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. II. 1.), 442/ 1. (378. sz. jav. - 12.sz.mell. 9.), 461/ 1. (378. sz. jav. - 14.sz.mell. 7.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/378. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

134/ 1. Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 82.§ elhagyását javasolja:

"[82. § Az áfa-törvény 7. §-ának (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

/(2) A termékértékesítéssel egy tekintet alá esik:/

"c) a külön jogszabályban szabályozott intézeti gyógyszerellátás keretében a beszerzett alapanyagokból elkészített gyógyszerek kiadása saját intézmények részére."] "

Megjegyzés: A módosító indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen módosul.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/ 1. (362. sz. jav. - 84.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/362. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

135/ 1. Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 84.§ elhagyását javasolja:

"84. § [Az áfa-törvény 18.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A 7.§ (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott termékértékesítésnél az adófizetési kötelezettség a gyógyszer kiadásának napján keletkezik."] "

Megjegyzés: A módosító indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen módosul.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 134/ 1. (362. sz. jav. - 82.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/362. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

139/ 1. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 86.§ felvezető szöveg módosítását javasolja:

"86. § Az áfa-törvény 30. §-[ának]a (2) bekezdés[e helyébe a következő rendelkezés lép]sel egészül ki:"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26/ 1. (360. sz. jav. - 14.§ (1) Szja tv.16.§ (3) felv.), 104/ 1. (360. sz. jav. - 50.§ (1) felv.), 107/ 1. (360. sz. jav. - 55.§ (1) felv.), 109/ 1. (360. sz. jav. - 57.§ (1) felv.), 109/ 2. (360. sz. jav. - 60.§ (1) felv.), 120/ 2. (360. sz. jav. - 63.§ (3) felv.), 120/ 3. (360. sz. jav. - 63.§ (4) Eva tv. 6.§ (7)), 126/ 1. (360. sz. jav. - 74.§), 127/ 1. (360. sz. jav. - 75.§), 177/ 1. (360. sz. jav. - 127.§ (1) Htv.52.§), 187/ 1. (360. sz. jav. - 134.§), 196/ 1. (360. sz. jav. - 147.§), 196/ 2. (360. sz. jav. - 148.§), 254/ 1. (360. sz. jav. - 206.§ (2)), 286/ 1. (360. sz. jav. - 215.§ (2) b)), 288/ 1. (360. sz. jav. - 219.§ (1)), 318/ 1. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 3. felv.), 318/ 2. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 4. felv.), 327/ 1. (360. sz. jav. - 10.sz.mell.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/360. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

143/ 1. Szabó Lajos és dr. Bőhm András képviselők kapcsolódva Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők T/5478/193. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 143. pontja), a törvényjavaslat 87.§-ban az Áfa tv.38.§ (1) bekezdés módosítását javasolják:

/87. § Az áfa-törvény 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(1) Az adóalany köteles a levonható és a le nem vonható előzetesen felszámított adó összegét nyilvántartásában egymástól elkülönítetten kimutatni (tételes elkülönítés). A 22. § (1) és (2) bekezdése alapján adóalapot nem képező államháztartási támogatásban részesülő adóalany - feltéve, hogy az éves költségvetési törvény eltérően nem rendelkezik - [a részben vagy egészben ilyen támogatásból finanszírozott, adólevonásra jogosító tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó beszerzéseire kizárólag a nem támogatott hányad erejéig érvényesítheti az adólevonási jogot]

a) az egyes termékbeszerzéseihez kapott támogatás esetén kizárólag ezen beszerzéseire a nem támogatott hányad erejéig érvényesítheti levonási jogát;

b) a kizárólag az adólevonásra jogosító támogatásból (is) finanszírozott tevékenységéhez kapcsolódó beszerzései tekintetében a 3. számú melléklet I. részében foglaltakat e tevékenységére nézve elkülönülten érvényesíti. A levonható adó megállapítása során kizárólag az adólevonásra jogosító támogatásból (is) finanszírozott tevékenységéből származó ellenérték és az e tevékenységéhez kapott támogatás vehető figyelembe, azzal, hogy e támogatás az adólevonásra nem jogosító tevékenységgel esik egy tekintet alá."

Indokolás: Lásd a T/5478/303. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, a Környezetvédelmi bizottság ülésén nem ért egyet.

160/ 1. Farkas Imre, Gőgös Zoltán, Karakas János, Sós Tamás, Márfai Péter és Jauernik István képviselők kapcsolódva Farkas Imre és Jauernik István képviselők T/5478/49. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 162. pontja), a törvényjavaslat 108.§-ban a Jöt. 54/B.§ (2) bekezdés módosítását javasolják:

/108. § A Jöt. 54/B. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(2) Az adó mértéke literenként [12]8 forint".

Indokolás: Lásd a T/5478/346. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

168/ 1. Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 111.§ (1) bekezdésben a Jöt.62.§ (2) bekezdés módosítását javasolja:

/111. § (1) A Jöt. 62. §-a (2) bekezdésének a) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

/Az adó mértéke/

"a) a cigarettára [6450]8500 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár [23] 14 százaléka, de legalább [10380]11000 forint/ezer darab;"

"c) a finomra vágott fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 47 százaléka, de legalább [2630] 7000 forint/kilogramm.""

Indokolás: Lásd a T/5478/363. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

168/ 2. Dr. Dancsó József képviselő kapcsolódva a T/5478/20. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 168. pontja), a törvényjavaslat 111.§ (1) bekezdésben a Jöt.62.§ (2) bekezdés módosítását javasolja:

/111. § (1) A Jöt. 62. §-a (2) bekezdésének a) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

/Az adó mértéke/

"a) a cigarettára [6450] 5900 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár [23] 22,5 százaléka, de legalább [10380]9380 forint/ezer darab;"

Indokolás: Lásd a T/5478/285. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

171/ 1. Dr. Nagy Imre és Sós Tamás képviselők kapcsolódva a T/5478/152. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/5478/276. sz. ajánlás 171. pontja), a törvényjavaslat 111.§ (1) bekezdésben a Jöt.62.§ (2) bekezdés a) pont módosítását javasolják:

/111. § (1) A Jöt. 62. §-a (2) bekezdésének a) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

/Az adó mértéke/

"a) a cigarettára [6450] 6200 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár [23] 22 százaléka, de legalább [10380]10000 forint/ezer darab;"

Indokolás: Lásd a T/5478/278. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

173/ 1. Dr. Dancsó József képviselő kapcsolódva a T/5478/20. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 168. pontja), a törvényjavaslat 111.§ (1) bekezdésben a Jöt.62.§ (2) bekezdés c) pont módosítását javasolja:

/111. § (1) A Jöt. 62. §-a (2) bekezdésének a) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

/Az adó mértéke/

"c) a finomra vágott fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár [47]44 százaléka, de legalább 2630 forint/kilogramm."

Indokolás: Lásd a T/5478/284. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

177/ 1. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 127.§ (1) bekezdésben a Htv.52.§ módosítását javasolja:

"127. § (1) A Htv. 52. §-ának 14. pontjának, továbbá 22. pontjának a), b), c), e) és i) alpontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

/E törvény alkalmazásában:["]/

"14. nevelési, oktatási intézmény: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20-23. §-ában, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 2. §-ában és a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ában meghatározott intézmény,"

/22. nettó árbevétel:/

"a) a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele (egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozó esetében: a pénzügyileg rendezett nettó árbevétel és a nem pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevételének együttes összege), növelve a befektetett pénzügyi eszközök után kapott (járó) kamatok, valamint az egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek üzleti évben kimutatott összegének 50 %-ával, továbbá a kamatfedezeti ügyletek - ráfordítást csökkentő tételként elszámolt realizált - teljes nyeresége összegének 50 %-ával, illetve az olyan alapügyletek (fedezett ügyletek) realizált teljes nyeresége összegének 50 %-ával, a melyet kamatfedezeti ügylet vesztesége csökkent, csökkentve a jövedéki adó, fogyasztási adó fizetésére kötelezett vállalkozó esetében az adóhatósággal elszámolt - az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve az egyéb ráfordítások között kimutatott - jövedéki adó, fogyasztási adó összegével, továbbá az egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összegével, feltéve, ha az így elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összege az értékesítés nettó árbevételét növelte, a b)-j) alpontokban foglalt eltérésekkel,

b) a hitelintézeteknél és pénzügyi vállalkozásoknál: a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek csökkentve a fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordításokkal, növelve az egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeivel, a befektetési szolgáltatások bevételeivel és a nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevételével, továbbá az olyan fedezeti ügyletek realizált nyereségével, melyek a befektetési szolgáltatások ráfordításait vagy a pénzügyi szolgáltatások ráfordításait csökkenti, illetve az olyan alapügyletek (fedezett tételek) realizált nyereségével, amelyet fedezeti ügylet vesztesége csökkent a befektetési szolgáltatások bevételein vagy a pénzügyi szolgáltatások bevételein belül,

c) biztosítóknál: a biztosítástechnikai eredmény növelve a nettó működési költségekkel, a befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordításokkal (csak életbiztosítási ágnál), az egyéb biztosítástechnikai ráfordításokkal, a kapott kamatokkal és kamatjellegű bevételekkel, a biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételeivel, a befektetések értékesítésének árfolyamnyereségével és az egyéb befektetési bevételekkel (nem életbiztosítási ágnál), az életbiztosításból allokált befektetési bevétellel, valamint a nem biztosítási tevékenység bevételeivel, az olyan fedezeti ügyletek realizált nyereségével, mely a ráfordítások értékét csökkenti, illetve az olyan alapügyletek (fedezett tételek) realizált nyereségével, amelyet fedezeti ügylet vesztesége csökkent, valamint csökkentve a Kártalanítási Számlával szemben ráfordításként elszámolt összeggel, a tűzvédelmi hozzájárulásként elszámolt összeggel, és a biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredménnyel,"

[ /22. nettó árbevétel:/]

"e) befektetési vállalkozásoknál: a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei növelve a nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeivel, valamint a kapott kamatokkal és kamatjellegű bevételekkel, továbbá az olyan fedezeti ügyeletek realizált nyereségével, mely a ráfordítások értékét csökkenti, illetve az olyan alapügyletek (fedezett tételek) realizált nyerségével, amelyet fedezeti ügylet vesztesége csökkent,"

[ /22. nettó árbevétel:/]

"i) a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozók esetében a tevékenységükkel (termékeladás, szolgáltatás) összefüggésben kapott általános forgalmi adó nélküli készpénz, jóváírás, természetben kapott juttatás, vagy bármilyen vagyoni érték, növelve az árkiegészítéssel és csökkentve a fogyasztási adóval, továbbá az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó összegével, feltéve, ha a regisztrációs adó összege a termék ellenértéke részeként bevételként került kimutatásra,""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26/ 1. (360. sz. jav. - 14.§ (1) Szja tv.16.§ (3) felv.), 104/ 1. (360. sz. jav. - 50.§ (1) felv.), 107/ 1. (360. sz. jav. - 55.§ (1) felv.), 109/ 1. (360. sz. jav. - 57.§ (1) felv.), 109/ 2. (360. sz. jav. - 60.§ (1) felv.), 120/ 2. (360. sz. jav. - 63.§ (3) felv.), 120/ 3. (360. sz. jav. - 63.§ (4) Eva tv. 6.§ (7)), 126/ 1. (360. sz. jav. - 74.§), 127/ 1. (360. sz. jav. - 75.§), 139/ 1. (360. sz. jav. - 86.§ felv.), 187/ 1. (360. sz. jav. - 134.§), 196/ 1. (360. sz. jav. - 147.§), 196/ 2. (360. sz. jav. - 148.§), 254/ 1. (360. sz. jav. - 206.§ (2)), 286/ 1. (360. sz. jav. - 215.§ (2) b)), 288/ 1. (360. sz. jav. - 219.§ (1)), 318/ 1. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 3. felv.), 318/ 2. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 4. felv.), 327/ 1. (360. sz. jav. - 10.sz.mell.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/360. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

180/ 1. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 127.§ kiegészítését javasolja a következő új (3) bekezdés felvételével:

"(3) A Htv. 52. §-ának 31. pontja a következő c) alponttal egészül ki:

/E törvény alkalmazásában:/

/31. telephely:/

"c) vezetékes gázszolgáltatás, villamosenergia-szolgáltatás (a továbbiakban ezen alpont alkalmazásában együtt: szolgáltatás) közvetlenül a végső fogyasztónak történő nyújtása esetén azon önkormányzat illetékességi területe, ahol a szolgáltatás nyújtása a végső fogyasztó számára történik. E szolgáltatás nyújtása esetén - a melléklet 1. és 2. pontjában foglaltaktól eltérően - a helyi iparűzési adó alapját (39. § (1) bek.) az önkormányzat illetékességi területén folytatott szolgáltatás-nyújtásból származó számviteli törvény szerinti nettó árbevételnek a szolgáltatás-nyújtásból származó összes számviteli törvény szerinti nettó árbevételben képviselt arányában kell megosztani a székhely, telephely szerinti önkormányzatok között;""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 284/ 1. (376. sz. jav. - 214.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/376. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

185/ 1. Dr. Csákabonyi Balázs és Kékesi Tibor képviselők kapcsolódva dr. Vitányi István képviselő T/5478/33. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 185. pontja), a törvényjavaslat 130.§-ban az Itv.13.§ (8) bekezdés módosítását javasolják:

/130. § Az Itv. 13.§-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:/

"(8) Ha adott ingatlan ajándékozása ugyanannak a megajándékozottnak a javára 5 éven belül több szerződéssel történik, az illetéket az újabb tulajdoni hányaddal együtt a tulajdonában álló ingatlanrész [forgalmi] tiszta értékének figyelembevételével kell megállapítani, feltéve, hogy az ingatlan tiszta értéke a 18 millió forintot meghaladja. A tiszta érték kiindulópontjául szolgáló forgalmi érték megállapításánál a korábbi tulajdoni hányad megszerzése óta elvégzett beruházások értéknövelő hatását figyelmen kívül kell hagyni. A[z így] fentiek szerint megállapított illeték összegéből le kell vonni azt az összeget, amelyet az ingatlan korább[i]an megszerzett tulajdoni hányada [á(i)nak megszerzésekor már megfizetett ajándékozási illetéket](hányadai) után akkor kellene megfizetni, ha annak (azoknak) megszerzésére az újabb tulajdoni hányad megszerzésének időpontjában került volna sor."

Indokolás: Lásd a T/5478/309. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

187/ 1. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 134.§ módosítását javasolja:

"134. § Az Itv. [94.]93. §-á[nak]t megelőző címe ["Az illetékbélyeg értékének visszatérítése" címre változik ]és a 94. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az illetékbélyeg értékének visszatérítése"

"94. § (1) A megrongálódott, a tévesen felragasztott, továbbá a feleslegessé vált illetékbélyeg értékét az ügyfél részére vissza kell téríteni.

(2) A visszatérítés az illetékbélyeg, illetőleg az illetékbélyeggel ellátott irat benyújtása mellett az eljáró hatóság székhelye vagy az ügyfél lakóhelye (székhelye) szerint illetékes illetékhivatalnál írásban kérhető.

(3) Nincs helye a visszatérítésnek, ha:

a) alapos a gyanú, hogy az illetékbélyeg hamisított, vagy azt már korábban felhasználták;

b) az illetékbélyeg elválasztott részekbol van összeillesztve, vagy olyan mértékben csonka, hogy a hiányzó részből korábbi használatra lehet következtetni, vagy nem a felbélyegzett teljes iratot, hanem annak csak egy részét vagy az iratról elválasztott (eltávolított) illetékbélyeget nyújtották be.

(4) A (3) bekezdésben említett esetekben az illetékbélyeget - ha már felragasztották, az irattal együtt - elismervény ellenében vissza kell tartani, és szükség esetén a felelősségre vonást kezdeményezni kell. Az elismervényen fel kell tüntetni az ügyfél személyazonosításra alkalmas adatait, a visszatartott illetékbélyeg címletét és az illetékbélyeg beszerzésének helyét." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26/ 1. (360. sz. jav. - 14.§ (1) Szja tv.16.§ (3) felv.), 104/ 1. (360. sz. jav. - 50.§ (1) felv.), 107/ 1. (360. sz. jav. - 55.§ (1) felv.), 109/ 1. (360. sz. jav. - 57.§ (1) felv.), 109/ 2. (360. sz. jav. - 60.§ (1) felv.), 120/ 2. (360. sz. jav. - 63.§ (3) felv.), 120/ 3. (360. sz. jav. - 63.§ (4) Eva tv. 6.§ (7)), 126/ 1. (360. sz. jav. - 74.§), 127/ 1. (360. sz. jav. - 75.§), 139/ 1. (360. sz. jav. - 86.§ felv.), 177/ 1. (360. sz. jav. - 127.§ (1) Htv.52.§), 196/ 1. (360. sz. jav. - 147.§), 196/ 2. (360. sz. jav. - 148.§), 254/ 1. (360. sz. jav. - 206.§ (2)), 286/ 1. (360. sz. jav. - 215.§ (2) b)), 288/ 1. (360. sz. jav. - 219.§ (1)), 318/ 1. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 3. felv.), 318/ 2. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 4. felv.), 327/ 1. (360. sz. jav. - 10.sz.mell.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/360. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

190/ 1. Tóth András képviselő kapcsolódva Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők T/5478/197. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 190. pontja), a törvényjavaslat 138.§ módosítását javasolja:

"138. § A Gjt. 2. §-ának (1)-(3) [és (5) ]bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, továbbá a § a következő (5) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (5) bekezdés számozása (6) bekezdésre változik:

"2. § (1) Az adó alanya - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - az, aki/amely az év első napján a gépjármű hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonosa, illetőleg ha a hatósági nyilvántartás az üzembentartót is tartalmazza, akkor az adó alanya az üzembentartó (a továbbiakban együtt: tulajdonos). Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy üzembentartója van, akkor közülük az adó alanya az, aki/amely a hatósági adatszolgáltatást megelőző év utolsó napján az adó alanya volt, ennek hiányában akit/amelyet adóalanyként bejelentettek. Hatósági nyilvántartás e törvény alkalmazásában a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerinti nyilvántartás."

Indokolás: Lásd a T/5478/282. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

196/ 1. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 147.§ módosítását javasolja:

"147. § A Gjt. 15. [és 16. ]§-á[nak]t megelőző címe ["A fizetendő adótétel és a megfizetés módja" címre változik ]és a 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"A fizetendő adótétel és a megfizetés módja

["]15. § (1) A 12 tonna össztömeget meg nem haladó, loco célra használt fuvarozási engedéllyel közlekedő gépjármű (e bekezdés alkalmazásában a járműszerelvény is) esetén az oda, illetve a visszaútra 10 000-10 000 Ft, míg a 12 tonna össztömeget meghaladó, loco célra használt fuvarozási engedéllyel közlekedő gépjármű esetén az oda, illetve a visszaútra 30 000-30 000 Ft adót kell fizetni. A 12 tonna össztömeget meg nem haladó, tranzit célra használt (ideértve a harmadik országos engedély ilyen felhasználását is) fuvarozási engedéllyel közlekedő gépjármű esetén az oda, illetve a visszaútra 20 000-20 000 Ft, míg a 12 tonna össztömeget meghaladó, tranzit célra használt fuvarozási engedéllyel közlekedő gépjármu esetén az oda, illetve a visszaútra 60 000-60 000 Ft adót kell fizetni. Az előzőek szerinti adófizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha a fuvarozási engedély érvénytelen, illetve azt az adózó jogszerűlenül használta fel, vagy fuvarozási engedély nélkül közlekedett.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adótételek oda-, illetőleg visszaútra, a fuvarozás időtartamára, legfeljebb 48-48 órára a Magyar Köztársaság területén való tartózkodásra vonatkoznak. Az előző időtartamot meghaladó tartózkodás esetén minden megkezdett 48 óránként kell az adót az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével megfizetni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adótételt illetékbélyeggel kell megfizetni, melyet a közúti fuvarozási engedélyre - loco fuvarozás esetén a fuvarozás teljes időtartamára vonatkozóan, tranzit fuvarozás esetén az oda- és visszaútra külön-külön - kell felragasztani a Magyar Köztársaság területére való belépéskor. Adózó a felragasztást követoen köteles a belépés időpontját (év-hónap-nap-óra) az illetékbélyegekre rávezetni. Adóköteles fuvarozási engedéllyel fizetési kötelezettség teljesítése (illetékbélyeg) nélkül legfeljebb a Magyar Köztársaság területére való belépéstől számított 5 km-es körzethatáron belül lehet szankciómentesen közlekedni." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26/ 1. (360. sz. jav. - 14.§ (1) Szja tv.16.§ (3) felv.), 104/ 1. (360. sz. jav. - 50.§ (1) felv.), 107/ 1. (360. sz. jav. - 55.§ (1) felv.), 109/ 1. (360. sz. jav. - 57.§ (1) felv.), 109/ 2. (360. sz. jav. - 60.§ (1) felv.), 120/ 2. (360. sz. jav. - 63.§ (3) felv.), 120/ 3. (360. sz. jav. - 63.§ (4) Eva tv. 6.§ (7)), 126/ 1. (360. sz. jav. - 74.§), 127/ 1. (360. sz. jav. - 75.§), 139/ 1. (360. sz. jav. - 86.§ felv.), 177/ 1. (360. sz. jav. - 127.§ (1) Htv.52.§), 187/ 1. (360. sz. jav. - 134.§), 196/ 2. (360. sz. jav. - 148.§), 254/ 1. (360. sz. jav. - 206.§ (2)), 286/ 1. (360. sz. jav. - 215.§ (2) b)), 288/ 1. (360. sz. jav. - 219.§ (1)), 318/ 1. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 3. felv.), 318/ 2. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 4. felv.), 327/ 1. (360. sz. jav. - 10.sz.mell.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/360. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

196/ 2. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 148.§ módosítását javasolja:

"148. § A Gjt. 17. §-á[nak]t megelőző [al]címe ["Az adó megfizetésének ellenőrzése" alcímre változik ]és a 17. § helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az adó megfizetésének ellenőrzése

["]"17. § (1) A Magyar Köztársaság területén közlekedő külföldön nyilvántartott tehergépjármű esetében az adókötelezettség teljesítésének ellenőrzését a vámhatóság végzi. A vámhatóság az illetékbélyeget érvényteleníti, a tehergépjármű rendszámát és a lerótt illeték összegét nyilvántartásba veszi.

(2) Ha az adózó az adófizetési kötelezettségét részben vagy egészben elmulasztotta, a vámhatóság az adóhiányt és annak ötszörösét adóbírság címén határozattal állapítja meg. A határozatot a vámhatóság kihirdetés útján közli, mely fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható.

(3) Az adóhiányt és a bírságot az adózó a helyszínen illetékbélyeggel, ennek hiányában készpénzzel fizeti meg. A készpénz átvételéről a vámhatóság köteles nyugtát adni, mely a későbbiek során az adófizetési kötelezettség teljesítésének igazolására is szolgál.

(4) Az adóhiány és bírság megfizetéséig a vámhatóság a gépjármű továbbhaladását megakadályozhatja. Nem tartható vissza az élő állatot, illetve a gyorsan romló árut szállító gépjármű. Ebben az esetben a fizetési kötelezettséget a tulajdonossal, illetve a tényleges üzembentartóval szemben kell érvényesíteni." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26/ 1. (360. sz. jav. - 14.§ (1) Szja tv.16.§ (3) felv.), 104/ 1. (360. sz. jav. - 50.§ (1) felv.), 107/ 1. (360. sz. jav. - 55.§ (1) felv.), 109/ 1. (360. sz. jav. - 57.§ (1) felv.), 109/ 2. (360. sz. jav. - 60.§ (1) felv.), 120/ 2. (360. sz. jav. - 63.§ (3) felv.), 120/ 3. (360. sz. jav. - 63.§ (4) Eva tv. 6.§ (7)), 126/ 1. (360. sz. jav. - 74.§), 127/ 1. (360. sz. jav. - 75.§), 139/ 1. (360. sz. jav. - 86.§ felv.), 177/ 1. (360. sz. jav. - 127.§ (1) Htv.52.§), 187/ 1. (360. sz. jav. - 134.§), 196/ 1. (360. sz. jav. - 147.§), 254/ 1. (360. sz. jav. - 206.§ (2)), 286/ 1. (360. sz. jav. - 215.§ (2) b)), 288/ 1. (360. sz. jav. - 219.§ (1)), 318/ 1. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 3. felv.), 318/ 2. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 4. felv.), 327/ 1. (360. sz. jav. - 10.sz.mell.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/360. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

199/ 1. Herényi Károly képviselő kapcsolódva a T/5478/78. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 199. pontja), a törvényjavaslat 154.§ kiegészítését javasolja a következő új (1) bekezdésben a Tbj. 19. § (1) bekezdése felvételével:

"154. § (1) A Tbj. 19. § (1) bekezdése az alábbiak szerint egészül ki:

"19. § (1) A társadalombiztosítási nyugdíj és az egészségbiztosítás ellátásainak fedezetére a foglalkoztató és a biztosítottnak minősülő egyéni vállalkozó a járulékalapot képező jövedelem után 2001. január 1-jétől 31 százalék, 2002. január 1-jétől 29 százalék társadalombiztosítási járulékot fizet, ebből a nyugdíjbiztosítási járulék 2001-ben 20 százalék, 2002-től 18 százalék, az egészségbiztosítási járulék 11 százalék. Ettől eltérően a foglalkoztató, ha a foglalkoztatott biztosított életkora

a) 45-50 év, a társadalombiztosítási járulék 70 %-át,

b) 51-55 év a társadalombiztosítási járulék 60 %-át,

c) 56-61 év a társadalombiztosítási járulék 50 %-át fizeti.

A fizetendő nyugdíj, illetve egészségbiztosítási járulék összegét arányosan kell meghatározni." "

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat jelenlegi szövege (2) bekezdés jelölést kap.

Indokolás: Lásd a T/5478/335. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

201/ 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 155.§ kiegészítését javasolja a következő új (1) bekezdésben a Tbj. 24. § (2) bekezdés felvételével:

"155. § (1) A Tbj. 24. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A foglalkoztatott a nyugdíjjárulékot a járulékalapul szolgáló jövedelme, legfeljebb azonban a tárgyévre tervezett egy naptári napra jutó bruttó átlagkereset háromszorosának naptári évre számított összege után fizeti meg (a továbbiakban: járulékfizetési felső határ). A járulékfizetési felső határ naptári napi összegét évente a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény állapítja meg."

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § jelenlegi normaszövege (2) bekezdésre változik.

Indokolás: Lásd a T/5478/381. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

215/ 1. Szabó Lajos és dr. Bőhm András képviselők kapcsolódva Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők T/5478/190. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 215. és 216. pontjai), a törvényjavaslat 170.§-ban az Öpt. 16/A. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

/170. § Az Öpt. a következő 16/A. §-sal egészül ki:/

"(2) A kedvezményezett-jelölés a [pénztár általi tudomásulvétellel hatályosul] jelölés megtételének időpontjára visszamenőlegesen válik hatályossá. A pénztár a kedvezményezett-jelöléséről a tagot a záradékolt belépési nyilatkozat átadásával vagy megküldésével, illetve egyéb esetben a tudomásszerzést követő 15 napon belül a tagsági okirat megküldésével értesíti. A tagsági okiratnak tartalmaznia kell a tag adatain kívül a tag által megjelölt kedvezményezett(ek) nevét, adatait, jogosultsága(ik) arányát, a [tudomásulvétel]kedvezményezett-jelölés időpontját."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 216/ 1. (305. sz. jav. - 170.§ Öpt.16/A.§ (5) a)), 302/ 1. (305. sz. jav. - 223.§ (2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/305. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

216/ 1. Szabó Lajos és dr. Bőhm András képviselők kapcsolódva Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők T/5478/190. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 215. és 216. pontjai), a törvényjavaslat 170.§-ban az Öpt. 16/A. § (5) bekezdés a) pont módosítását javasolják:

/170. § Az Öpt. a következő 16/A. §-sal egészül ki:/

/(5) A kedvezményezett jelölés hatályát veszti, ha/

"a) a tag a korábbi kedvezményezett-jelölését visszavonja, vagy helyette [és egyidejűleg ]másik kedvezményezettet jelöl,"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 215/ 1. (305. sz. jav. - 170.§ Öpt.16/A.§ (2)), 302/ 1. (305. sz. jav. - 223.§ (2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/305. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

227/ 1. Szabó Lajos és dr. Bőhm András képviselők kapcsolódva Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők T/5478/189. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 227. pontja), a törvényjavaslat 187.§-ban az Öpt. 81.§ módosítását javasolják:

"187. § Az Öpt. 81. §-a (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul, és egyidejűleg a következő (4)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A pénztári minősítésű könyvvizsgálói névjegyzékbe történő nyilvántartásba vétel 64/A. § (9) bekezdésének a)-c) pontjában foglalt feltételeinek 2007. január 1-ig kell megfelelni."

"(4) Az 51. § [(5)](4) bekezdésének rendelkezéseitől eltérően az egyes szolgáltatások fedezetét az egészségpénztár több pénztártag egyéni egészségszámlájának az alapszabályban foglaltak szerint történő egyidejű megterhelésével is biztosíthatja, ha a fedezet a pénztártagok egyéni számláján 2004. január 1-jét megelőzően már jóváírásra került.

(5) Az egészségpénztárak a 2003. december 31-én hatályos alapszabályi rendelkezések alapján a szolgáltatásaik közül a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ártámogatásának fedezetét 2003. december 31-e után is biztosíthatják több pénztártag egyéni számlájának az alapszabályban foglaltak szerint történő egyidejű megterhelésével.

(6) Az egészségpénztáraknak biztosítani kell, hogy a tagsági jogviszony 2003. december 31-ét követő megszűnése esetén a jogosult részére az egyéni számlán nyilvántartott teljes összeg kifizetésre, illetve átutalásra kerüljön.

(7) A nyugdíjpénztár tagja által tett, 2003. december 31-én hatályos kedvezményezett-jelölés a 16/A. §-a (1) és (2) bekezdésében foglaltaktól függetlenül 2003. december 31-e után is érvényes, azonban azokra is alkalmazandók 16/A. § (3)-(10) bekezdéseinek előírásai.""

Indokolás: Lásd a T/5478/304. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Szociális bizottság ülésén egyetért, a Környezetvédelmi bizottság ülésén nem ért egyet.

229/ 1. Szabó Lajos és dr. Bőhm András képviselők kapcsolódva Kékesi Tibor képviselő T/5478/216. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 228. pontja), a törvényjavaslat 190.§-ban az Mpt. 29.§ címe módosítását javasolják:

/Az Mpt. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"[Kedvezményezett]"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 229/ 2. (306. sz. jav. - 190.§ Mpt.29.§ (2)), 231/ 1. (306. sz. jav. - 190.§ Mpt.29.§ (5) a)), 303/ 1. (306. sz. jav. - 224.§ (2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/306. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Szociális bizottság ülésén egyetért, a Környezetvédelmi bizottság ülésén nem ért egyet.

229/ 2. Szabó Lajos és dr. Bőhm András képviselők kapcsolódva Kékesi Tibor képviselő T/5478/216. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 228. pontja), a törvényjavaslat 190.§-ban az Mpt. 29.§ (2) bekezdés módosítását javasolják:

/Az Mpt. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(2) A kedvezményezett-jelölés a [pénztár általi tudomásulvétellel hatályosul] jelölés megtételének időpontjára visszamenőlegesen válik hatályossá. A pénztár a kedvezményezett jelöléséről a tagot a záradékolt belépési nyilatkozat átadásával vagy megküldésével, illetve egyéb esetben a tudomásszerzést követő 15 napon belül a tagsági okirat megküldésével értesíti. A tagsági okiratnak tartalmaznia kell a tag adatain kívül a tag által megjelölt kedvezményezett(ek) nevét, adatait, jogosultsága arányát, a [tudomásulvétel]kedvezményezett-jelölés időpontját."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 229/ 1. (306. sz. jav. - 190.§ Mpt.29.§ cím), 231/ 1. (306. sz. jav. - 190.§ Mpt.29.§ (5) a)), 303/ 1. (306. sz. jav. - 224.§ (2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/306. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

231/ 1. Szabó Lajos és dr. Bőhm András képviselők kapcsolódva Kékesi Tibor képviselő T/5478/216. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 228. pontja), a törvényjavaslat 190.§-ban az Mpt. 29.§ (5) bekezdés a) pont módosítását javasolják:

/Az Mpt. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

/(5) A kedvezményezett jelölés hatályát veszti, ha/

"a) a pénztártag a korábbi kedvezményezett-jelölését visszavonja, vagy helyette [és egyidejűleg ]másik kedvezményezettet jelöl,"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 229/ 1. (306. sz. jav. - 190.§ Mpt.29.§ cím), 229/ 2. (306. sz. jav. - 190.§ Mpt.29.§ (2)), 303/ 1. (306. sz. jav. - 224.§ (2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/306. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

247/ 1. Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, Pálfi István, dr. Simon Miklós, dr. Szabó Erika, Soltész Miklós és Szűcs Lajos képviselők kapcsolódva Szíjjártó Péter képviselő T/5478/166. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 246. pontja), a törvényjavaslat 206. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

"(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Szja tv. 3. §-a 18. pontjának b) alpontjában a ", kamarai nyilvántartási számát" szövegrész, 3. §-a 18. pontjának bb) alpontja, 3. §-a 54. pontjának második mondata, 5. §-a (1) bekezdésének második és harmadik mondata, 7. §-a (1) bekezdésének g) pontjában az "a kifizető által" szövegrész, 7. §-a (2) bekezdésének b) pontja, 9. §-ának (4) bekezdése, 11. §-a (6) bekezdésének e) pontja, 12. §-a (7) bekezdésének h) pontja, 14. §-a, [33/A. §-a és a § előtti cím, ]43. §-a és a § előtti cím, 49/B. §-a (7) bekezdésének b) pontja, 49/B. §-a (14) bekezdésének a) pontjában az "(ide nem értve az ültetvényt)" szövegrész, 49/B. §-ának (16) bekezdése, 49/C. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a ", továbbá a nyilvántartott pénztartalék" szövegrész, 49/C. §-ának (3)-(5) bekezdése, 49/C. §-a (6) bekezdésének c) pontja, 56. §-ának (1) bekezdése, 69. §-ának (5)-(6) bekezdése, 83. §-a (12) bekezdésének második mondata, 8. számú melléklete, 11. számú melléklete IV. fejezetének 1. pontja és 12. számú melléklete."

Megjegyzés: A módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/5478/276. sz. ajánlás 247. pontjában foglalt javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/5478/281. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

254/ 1. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 206. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

"(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Szja tv. 3. §-a 18. pontjának ba) alpontjában a ", kamarai nyilvántartási számát" szövegrész, 3. §-a 18. pontjának bb) alpontja, 3. §-a 54. pontjának második mondata, 5. §-a (1) bekezdésének második és harmadik mondata, 7. §-a (1) bekezdésének g) pontjában az "a kifizető által" szövegrész, 7. §-a (2) bekezdésének b) pontja, 9. §-ának (4) bekezdése, 11. §-a (6) bekezdésének e) pontja, 12. §-a (7) bekezdésének h) pontja, 14. §-a, 33/A. §-a és a § előtti cím, 43. §-a és a § előtti cím, 49/B. §-a (7) bekezdésének b) pontja, 49/B. §-a (14) bekezdésének a) pontjában az "(ide nem értve az ültetvényt)" szövegrész, 49/B. §-ának (16) bekezdése, 49/C. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a ", továbbá a nyilvántartott pénztartalék" szövegrész, 49/C. §-ának (3)-(5) bekezdése, 49/C. §-a (6) bekezdésének c) pontja, 56. §-ának (1) bekezdése, 69. §-ának (5)-(6) bekezdése, 83. §-a (12) bekezdésének második mondata, 8. számú melléklete, 11. számú melléklete IV. fejezetének 1. pontja és 12. számú melléklete."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26/ 1. (360. sz. jav. - 14.§ (1) Szja tv.16.§ (3) felv.), 104/ 1. (360. sz. jav. - 50.§ (1) felv.), 107/ 1. (360. sz. jav. - 55.§ (1) felv.), 109/ 1. (360. sz. jav. - 57.§ (1) felv.), 109/ 2. (360. sz. jav. - 60.§ (1) felv.), 120/ 2. (360. sz. jav. - 63.§ (3) felv.), 120/ 3. (360. sz. jav. - 63.§ (4) Eva tv. 6.§ (7)), 126/ 1. (360. sz. jav. - 74.§), 127/ 1. (360. sz. jav. - 75.§), 139/ 1. (360. sz. jav. - 86.§ felv.), 177/ 1. (360. sz. jav. - 127.§ (1) Htv.52.§), 187/ 1. (360. sz. jav. - 134.§), 196/ 1. (360. sz. jav. - 147.§), 196/ 2. (360. sz. jav. - 148.§), 286/ 1. (360. sz. jav. - 215.§ (2) b)), 288/ 1. (360. sz. jav. - 219.§ (1)), 318/ 1. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 3. felv.), 318/ 2. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 4. felv.), 327/ 1. (360. sz. jav. - 10.sz.mell.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/360. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

254/ 2. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 206. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

"(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Szja tv. 3. §-a 18. pontjának b) alpontjában a ", kamarai nyilvántartási számát" szövegrész, 3. §-a 18. pontjának bb) alpontja, 3. §-a 54. pontjának második mondata, 3. §-ának 59. pontja, 5. §-a (1) bekezdésének második és harmadik mondata, 7. §-a (1) bekezdésének g) pontjában az "a kifizető által" szövegrész, 7. §-a (2) bekezdésének b) pontja, 9. §-ának (4) bekezdése, [11. §-a (6) bekezdésének e) pontja, 12. §-a (7) bekezdésének h) pontja,] 14. §-[a]ának (4) bekezdése, 33/A. §-a és a § előtti cím, 43. §-a és a § előtti cím, 49/A. §-ának (1) bekezdésében az "osztalékból származó jövedelemből" szövegrész, 49/B. §-a (7) bekezdésének b) pontja, 49/B. §-a (14) bekezdésének a) pontjában az "(ide nem értve az ültetvényt)" szövegrész, 49/B. §-ának (16) bekezdése, 49/C. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a ", továbbá a nyilvántartott pénztartalék" szövegrész, 49/C. §-ának (3)-(5) bekezdése, 49/C. §-a (6) bekezdésének c) pontja, 56. §-ának (1) bekezdése, 65. §-ának (8) bekezdése, 69. §-ának (5)-(6) bekezdése, 69. §-a (8)

bekezdésének első mondatában az "a reprezentáció, az üzleti ajándék értékének meghatározására egyebekben az (1) bekezdés rendelkezését kell alkalmazni, azzal, hogy" szövegrész, 82. §-a (2) bekezdésének b) pontja, 83. §-a (12) bekezdésének második mondata, 3. számú melléklete IV. fejezetének 10. pontja, 8. számú melléklete, 11. számú melléklete IV. fejezetének 1. pontja, 11. számú melléklete II. fejezete 3. pontja e) alpontjának második francia bekezdése és 12. számú melléklete."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 59/ 1. (364. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 48.§ (12) újb)), 68/ 2. (364. sz. jav. - 25.§), 68/ 6. (364. sz. jav. - 25.§ új(9)), 71/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ (1) Szja tv.69.§ (1)), 72/ 2. (364. sz. jav. - 31.§ (2) Szja tv.69.§ (7)), 74/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ új(3)), 77/ 2. (364. sz. jav. - 33.§ Szja tv.72.§), 254/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ (3)), 259/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (4)), 262/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (12)), 268/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (13)), 270/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (14)), 271/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (15)), 271/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ új(17)), 271/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ új(18)), 271/ 4. (364. sz. jav. - 206.§ új(19)), 301/ 1. (364. sz. jav. - 222.§), 306/ 1. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. 1.), 312/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új6.), 316/ 2. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új7.), 316/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új8.), 324/ 2. (364. sz. jav. - 5.sz.mell. új3.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/364. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

254/ 3. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 206. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

"(3) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az Szja tv. 3. §-a 21. pontja d) alpontjában az "álláskeresést ösztönző juttatás, keresetpótló juttatás, pályakezdők munkanélküli segélye" szövegrész helyébe "álláskeresést ösztönző juttatás, keresetkiegészítés és keresetpótló juttatás" szövegrész, 3. §-a 21. pontjának f) alpontjában az "a munkaviszonyból származó jövedelmet" szövegrész helyébe az "az a)-e) pontban meghatározott jövedelmet" szövegrész, 3. §-ának 57. pontjában a "4. § (4)-(5) bekezdése" szövegrész helyébe a "4. § (5)-(6) bekezdése" szövegrész, 3. §-ának 60. pontjában a "nevelési ellátást" szövegrész helyébe a "családi pótlékot", a "nevelési ellátásra" szövegrész helyébe a "családi pótlékra" szövegrész, 4. §-ának (5) bekezdésében az "a (4) bekezdésben" szövegrész helyébe az "az (5) bekezdésben" szövegrész, 7. §-a (1) bekezdésének g) pontjában az "a kifizető részére" szövegrész helyébe az "a juttató részére" és az "a kifizető utólag" szövegrész helyébe az "a juttató utólag" szövegrész, 11. §-a (5) bekezdésének c) pontjában a "magánnyugdíjpénztár szolgáltatása" szövegrész helyébe a "magánnyugdíjpénztár kedvezményezett részére teljesített, nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetése" szövegrész, 23. §-ában [és 78/A. §-ának (4) bekezdésében ]a "400 ezer forintot" szövegrész helyébe a "600 ezer forintot" szövegrész, 40. §-ának (4) bekezdésében a "nevelési ellátást" szövegész helyébe a "családi pótlékot" szövegész, a "nevelési ellátásra" szövegész helyébe a "családi pótlékra" szövegész, 40. §-ának (5) bekezdésében a "nevelési ellátás" szövegrész helyébe a "családi pótlék" szövegrész, 40. §-ának (6) bekezdésében a "nevelési ellátásra" szövegrész helyébe a "családi pótlékra" szövegész és a "nevelési ellátást" szövegrészek helyébe a "családi pótlékot" szövegrész, [49/B. §-ának (1) bekezdésében az "az e tevékenységéből származó vállalkozói bevételét" szövegrész helyébe az "a vállalkozási (gazdasági) tevékenysége (ide nem értve az őstermelői igazolvány alapján végzett őstermelői tevékenységét) révén, vagy arra tekintettel megszerzett bevételét (vállalkozói bevételét)" szövegrész,] 49/B. § (6) bekezdés d) pontjában "az 50 főnél" szövegrész helyébe "a 250 főnél" szövegrész, 49/B. §-ának (9) bekezdésében a "18 százaléka" szövegrész helyébe a "16 százaléka" szövegrész, 49/B. §-ának (18) bekezdésében az "a (9)-(11) bekezdés" szövegrész helyébe az "a (9)-(11) és (15) bekezdés" szövegrész, 49/C. §-a (6) bekezdésének felvezető rendelkezésében az "a (2)-(3) bekezdésben" szövegrész helyébe az "a (2) bekezdésben" szövegrész, [70. §-a (8) bekezdésének e) pontjában az "a (3) és a (4) bekezdésben" szövegrész helyébe az a "a (3) bekezdésben" szövegrész, 70. §-ának (9) bekezdésében az "a (3) és a (4) bekezdés" szövegrész helyébe az "a (3) bekezdés" szövegrész, 70. §-ának (10) bekezdésében az "a (3) és a (4) bekezdés" szövegrész helyébe az "a (3) bekezdés" szövegrész és az "a (3) és a (4) bekezdésben" szövegrész helyébe az "a (3) bekezdésben" szövegrész, ]73. §-ának (1) bekezdésében az "5 000 forintot" szövegrész helyébe a "15 000 forintot" szövegrész, 77/A. §-ának (1) bekezdésében az "a felek között" szövegrész helyébe az "a felek (a magánszemély és az értékpapírt juttató személy, valamint az említett személyek és más személy) között" szövegrész, 77/A. §-a (8) bekezdése felvezető szövege második mondatában a "nem minősül bevételnek" szövegrész helyébe az "adómentes" szövegrész, 77/B. §-a (1) bekezdésében az "a magánszemély és a jogot alapító személy között" szövegrész helyébe a "a felek (a magánszemély és a jogot alapító személy, valamint az említett személyek és más személy) között" szövegrész, 77/B. §-ának (4) bekezdésében az "a jog gyakorlása" szövegrész helyébe az "a vételi, jegyzési vagy más hasonló jog gyakorlása" szövegrész, 77/C. §-a (24) bekezdésének b) pontjában az "a tőkepiacról szóló törvényben meghatározott elfogadott országban" szövegrész helyébe az "a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamában" szövegrész, 78/A. §-ának (4) bekezdésében a "400 ezer forintot" szövegrész helyébe az "az adómentesség értékhatárát (23. §)" szövegrész, 84. §-ának (2) bekezdésében a "Gazdasági Együttműködési Szervezet (OECD)" szövegrész helyébe a "Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD)" szövegrész, 1. számú melléklete 1.2. alpontjában a "nevelési ellátás" szövegrész helyébe a "családi pótlék" szövegrész, 1. számú melléklete 1.6.alpontjában a "nyújtott pénzbeli vagy természetbeni juttatás" szövegrész helyébe a "juttatott bevétel" szövegrész, 1. számú melléklete 4.12.

alpontjában a "600 ezer forintot" szövegrész helyébe a "700 ezer forintot" szövegrész, 1. számú melléklete 5.5 alpontjában a "továbbá a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény" szövegrész helyébe a "továbbá - legfeljebb a törvényben előírt [kötelezeő]kötelező mértékig - a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény" szövegrész 1. számú melléklete 8.6. alpontjában a "természetbeni juttatás" szövegrész helyébe a "nem pénzben nyújtott juttatás" szövegrész, 1. számú melléklete 8.16. alpontjában a "természetbeni juttatása" szövegrész helyébe a "nem pénzbeli ellátása" szövegrész, 1. számú melléklete 8.20. alpontjában a "természetbeni juttatás (ellátás)" szövegrész helyébe a "juttatás "szövegrész és a "pénzbeli vagy természetbeni juttatás" szövegrész helyébe a "pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatás" szövegrész, 1. számú melléklete 8.22. alpontjában a "természetbeni juttatás" szövegrész helyébe a "nem pénzbeli juttatás" szövegrész lép."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 59/ 1. (364. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 48.§ (12) újb)), 68/ 2. (364. sz. jav. - 25.§), 68/ 6. (364. sz. jav. - 25.§ új(9)), 71/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ (1) Szja tv.69.§ (1)), 72/ 2. (364. sz. jav. - 31.§ (2) Szja tv.69.§ (7)), 74/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ új(3)), 77/ 2. (364. sz. jav. - 33.§ Szja tv.72.§), 254/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (2)), 259/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (4)), 262/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (12)), 268/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (13)), 270/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (14)), 271/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (15)), 271/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ új(17)), 271/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ új(18)), 271/ 4. (364. sz. jav. - 206.§ új(19)), 301/ 1. (364. sz. jav. - 222.§), 306/ 1. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. 1.), 312/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új6.), 316/ 2. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új7.), 316/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új8.), 324/ 2. (364. sz. jav. - 5.sz.mell. új3.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/364. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

255/ 1. Molnár Albert és Podolák György képviselők kapcsolódva Kékesi Tibor képviselő T/5478/196. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 255. pontja), a törvényjavaslat 206. § (3) bekezdés módosítását javasolják:

"(3) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az Szja tv. 3. §-a 21. pontja d) alpontjában az "álláskeresést ösztönző juttatás, keresetpótló juttatás, pályakezdők munkanélküli segélye" szövegrész helyébe "álláskeresést ösztönző juttatás, keresetkiegészítés és keresetpótló juttatás" szövegrész, 3. §-a 21. pontjának f) alpontjában az "a munkaviszonyból származó jövedelmet" szövegrész helyébe az "az a)-e) pontban meghatározott jövedelmet" szövegrész, 3. §-ának 57. pontjában a "4. § (4)-(5) bekezdése" szövegrész helyébe a "4. § (5)-(6) bekezdése" szövegrész, 3. §-ának 60. pontjában a "nevelési ellátást" szövegrész helyébe a "családi pótlékot", a "nevelési ellátásra" szövegrész helyébe a "családi pótlékra" szövegrész, 4. §-ának (5) bekezdésében az "a (4) bekezdésben" szövegrész helyébe az "az (5) bekezdésben" szövegrész, 7. §-a (1) bekezdésének g) pontjában az "a kifizető részére" szövegrész helyébe az "a juttató részére" és az "a kifizető utólag" szövegrész helyébe az "a juttató utólag" szövegrész, 11. §-a (5) bekezdésének c) pontjában a "magánnyugdíjpénztár szolgáltatása" szövegrész helyébe a "magánnyugdíjpénztár kedvezményezett részére teljesített, nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetése" szövegrész, 23. §-ában és 78/A. §-ának (4) bekezdésében a "400 ezer forintot" szövegrész helyébe a "600 ezer forintot" szövegrész, 49/B. §-ának (1) bekezdésében az "az e tevékenységéből származó vállalkozói bevételét" szövegrész helyébe az "a vállalkozási (gazdasági) tevékenysége (ide nem értve az őstermelői igazolvány alapján végzett őstermelői tevékenységét) révén, vagy arra tekintettel megszerzett bevételét (vállalkozói bevételét)" szövegrész, 49/B. § (6) bekezdés d) pontjában "az 50 főnél" szövegrész helyébe "a 250 főnél" szövegrész, 49/B. §-ának (9) bekezdésében a "18 százaléka" szövegrész helyébe a "16 százaléka" szövegrész, 49/B. §-ának (18) bekezdésében az "a (9)-(11) bekezdés" szövegrész helyébe az "a (9)-(11) és (15) bekezdés" szövegrész, 69.§-a (10) bekezdésének e) pontjában az "adott ajándék" szövegrész helyébe az "ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott termék, nyújtott szolgáltatás és az ezekre szóló utalvány" szövegrész, 70. §-a (8) bekezdésének e) pontjában az "a (3) és a (4) bekezdésben" szövegrész helyébe az a "a (3) bekezdésben" szövegrész, 70. §-ának (9) bekezdésében az "a (3) és a (4) bekezdés" szövegrész helyébe az "a (3) bekezdés" szövegrész, 70. §-ának (10) bekezdésében az "a (3) és a (4) bekezdés" szövegrész helyébe az "a (3) bekezdés" szövegrész és az "a (3) és a (4) bekezdésben" szövegrész helyébe az "a (3) bekezdésben" szövegrész, 73. §-ának (1) bekezdésében az "5 000 forintot" szövegrész helyébe a "15 000 forintot" szövegrész, 77/A. §-ának (1) bekezdésében az "a felek között" szövegrész helyébe az "a felek (a magánszemély és az értékpapírt juttató személy, valamint az említett személyek és más személy) között" szövegrész, 77/B. §-a (1) bekezdésében az "a magánszemély és a jogot alapító személy között" szövegrész helyébe a "a felek (a magánszemély és a jogot alapító személy, valamint az említett személyek és más személy) között" szövegrész, 77/B. §-ának (4) bekezdésében az "a jog gyakorlása" szövegrész helyébe az "a vételi, jegyzési vagy más hasonló jog gyakorlása" szövegrész, 77/C. §-a (24) bekezdésének b) pontjában az "a tőkepiacról szóló törvényben meghatározott elfogadott országban" szövegrész helyébe az "a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamában" szövegrész, 1. számú melléklete 1.2. alpontjában a "nevelési ellátás" szövegrész helyébe a "családi pótlék" szövegrész, 1. számú melléklete 5.5 alpontjában a "továbbá a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény" szövegrész helyébe a "továbbá - legfeljebb a törvényben előírt kötelezeő mértékig - a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény" törvény", 1. számú melléklet 8.18. alpontjában az "egyszeri ajándék" szövegrész helyébe az "egyszeri ajándék (ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott termék, nyújtott szolgáltatás és az ezekre szóló utalvány)" szövegrész lép."

Indokolás: Lásd a T/5478/312. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

259/ 1. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 206. § (4) bekezdés elhagyását javasolja:

"(4) [E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az Szja tv. 49/C. §-ának (7) bekezdésében, 58. §-ának (6) bekezdésében, 63. §-ának (1) bekezdésében, 64/A. §-ának (1) bekezdésében, 64/A. §-a (6) bekezdésének c) pontjában, 65/A. §-ának (2) bekezdésében, 66. §-a (2) bekezdésének c) pontjában, 66. §-ának (6) és (10) bekezdésében, 67. §-ának (2) bekezdésében, 68. §-ának (6) bekezdésében, 74. §-ának (1) bekezdésében, 75. §-ának (5) bekezdésében, 76. §-ának (2) bekezdésében és 77. §-ának (1) bekezdésében a "20 százalék" szövegrészek helyébe mindenhol a "25 százalék" szövegrész, 66. §-ának (4) és (8) bekezdésében a "20 százaléka" szövegrészek helyébe a "25 százaléka" szövegrész, míg 76. §-ának (3) bekezdésében a "25 százalékát" szövegrész helyébe a "35 százalékát" szövegrész lép.]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdések számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 59/ 1. (364. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 48.§ (12) újb)), 68/ 2. (364. sz. jav. - 25.§), 68/ 6. (364. sz. jav. - 25.§ új(9)), 71/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ (1) Szja tv.69.§ (1)), 72/ 2. (364. sz. jav. - 31.§ (2) Szja tv.69.§ (7)), 74/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ új(3)), 77/ 2. (364. sz. jav. - 33.§ Szja tv.72.§), 254/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (2)), 254/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ (3)), 262/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (12)), 268/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (13)), 270/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (14)), 271/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (15)), 271/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ új(17)), 271/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ új(18)), 271/ 4. (364. sz. jav. - 206.§ új(19)), 301/ 1. (364. sz. jav. - 222.§), 306/ 1. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. 1.), 312/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új6.), 316/ 2. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új7.), 316/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új8.), 324/ 2. (364. sz. jav. - 5.sz.mell. új3.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/364. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

260/ 1. Kékesi Tibor, Szabó Lajos, dr. Nagy Imre, Csabai Lászlóné, Göndör István, dr. Tompa Sándor, Devánszkiné dr. Molnár Katalin, Arató Gergely László, Farkas Imre és Horváth Csaba képviselők kapcsolódva Csabai Lászlóné és Jauernik István képviselők T/5478/116. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 47. pontja), a törvényjavaslat 206. § (7) bekezdés módosítását javasolják:

"(7) Ha a magánszemély az Szja tv. 38. §-ának 2003. december 31-én hatályos rendelkezései szerint adókedvezményre jogosult, akkor az adókedvezményt a 2004. és a 2005. évi összevont adóalap utáni adóból az Szja tv. 38. §-[ának]a (1)-(6), (8)-(10) bekezdésének 2004. január 1-jén hatályos rendelkezései szerint, de az Szja tv. 38. §-a (7) bekezdésének 2004. január 1-jén hatályos rendelkezésében meghatározott időbeli korlát figyelmen kívül hagyásával veheti igénybe."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35/ 2. (336. sz. jav. - 22.§ Szja tv.38.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/336. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

261/ 1. Kékesi Tibor képviselő kapcsolódva a T/5478/217. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 261. és 268. pontjai), a törvényjavaslat 206. § (12) bekezdés módosítását javasolja:

"(12) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról rendelkező 2002. évi XLII. törvény 302. §-a (13) bekezdésének a) pontja[, 302. §-a (16) bekezdésének b) pontja] és 304. §-a."

Megjegyzés: A módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/5478/276. sz. ajánlás 261. pontjában foglalt javaslattal.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 268/ 1. (345. sz. jav. - 206.§ (13)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/345. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

262/ 1. Font Sándor képviselő kapcsolódva a T/5478/103. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 266. pontja), a törvényjavaslat 206. § (12) bekezdés módosítását javasolja:

"(12) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról rendelkező 2002. évi XLII. törvény 302. §-a (13) bekezdésének a) pontja[, 302. §-a (16) bekezdésének b) pontja és] 304. §-a."

Indokolás: Lásd a T/5478/314. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén nem ért egyet.

262/ 2. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 206. § (12) bekezdés módosítását javasolja:

"[(12)](11) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról rendelkező 2002. évi XLII. törvény 302. §-a (13) bekezdésének a) pontja[, 302. §-a (16) bekezdésének b) pontja] és 304. §-a."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 59/ 1. (364. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 48.§ (12) újb)), 68/ 2. (364. sz. jav. - 25.§), 68/ 6. (364. sz. jav. - 25.§ új(9)), 71/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ (1) Szja tv.69.§ (1)), 72/ 2. (364. sz. jav. - 31.§ (2) Szja tv.69.§ (7)), 74/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ új(3)), 77/ 2. (364. sz. jav. - 33.§ Szja tv.72.§), 254/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (2)), 254/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ (3)), 259/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (4)), 268/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (13)), 270/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (14)), 271/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (15)), 271/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ új(17)), 271/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ új(18)), 271/ 4. (364. sz. jav. - 206.§ új(19)), 301/ 1. (364. sz. jav. - 222.§), 306/ 1. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. 1.), 312/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új6.), 316/ 2. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új7.), 316/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új8.), 324/ 2. (364. sz. jav. - 5.sz.mell. új3.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/364. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

264/ 1. Hegyi Gyula képviselő kapcsolódva a T/5478/40. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 269. pontja), a törvényjavaslat 206. § (13) bekezdés módosítását javasolja:

/(13) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról rendelkező 2002. évi XLII. törvény 302. §-a (16) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

/2004. január 1-jén az Szja tv./

"a) 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az adó mértéke, ha a jövedelem összege:

0 - 800 000 forint 18 százalék,

800 001 - 1 500 000 forint

144 000 forint és a 800 000 forinton felüli rész 26 százaléka,

1 500 001[ forinttól ]- 5 000 000 forint

326 000 forint és az 1 500 000 forinton felüli rész 38 százaléka,

5 000 001 forinttól

1 656 000 forint és az 5 000 000 forint feletti rész 40 százaléka." "

Indokolás: Lásd a T/5478/289. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

268/ 1. Kékesi Tibor képviselő kapcsolódva a T/5478/217. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 261. és 268. pontjai), a törvényjavaslat 206. § (13) bekezdés módosítását javasolja:

"(13) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról rendelkező 2002. évi XLII. törvény 302. §-a (16) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

a) 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az adó mértéke, ha a jövedelem összege:

0 - 800 000 forint 18 százalék,

800 001 - 1 500 000 forint

144 000 forint és a 800 000 forinton felüli rész 26 százaléka,

1 500 001 forinttól

326 000 forint és az 1 500 000 forinton felüli rész 38 százaléka.

b) 33. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A számított adót adójóváírás csökkenti, amely az adóévben megszerzett bér 18 százaléka, de legfeljebb jogosultsági hónaponként 9 ezer forint, feltéve, hogy a magánszemély adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásban, az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történő adómegállapítása során elszámolt éves összes jövedelme nem haladja meg az 1 350 000 forintot (a továbbiakban: jogosultsági határ).

(2) Ha a magánszemély (1) bekezdés szerinti éves összes jövedelme meghaladja a jogosultsági határt, de nem éri el a jogosultsági határ 600 ezer forinttal növelt összegét, az adójóváírás egyenlő az (1) bekezdés alapján meghatározott összegnek a jogosultsági határ feletti jövedelem 18 százalékát meghaladó részével."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 261/ 1. (345. sz. jav. - 206.§ (12)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/345. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

268/ 2. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 206. § (13) bekezdés módosítását javasolja:

"[(13)](12) E törvény [hatályba lépésével] kihirdetésével egyidejűleg az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról rendelkező 2002. évi XLII. törvény 302. §-a (16) bekezdésének a)-c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

/2004. január 1-jén az Szja tv./

"a) 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az adó mértéke, ha a jövedelem összege:

0 - 800 000 forint 18 százalék,

800 001 - 1 500 000 forint

144 000 forint és a 800 000 forinton felüli rész 26 százaléka,

1 500 001 forinttól

326 000 forint és az 1 500 000 forinton felüli rész 38 százaléka."

b) 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"33. § (1) A számított adót adójóváírás csökkenti, amely az adóévben megszerzett bér 18 százaléka, de legfeljebb jogosultsági hónaponként 9 ezer forint, feltéve, hogy a magánszemély adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásban, az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történő adómegállapítása során elszámolt éves összes jövedelme nem haladja meg az 1 350 000 forintot (a továbbiakban: jogosultsági határ).

(2) Ha a magánszemély (1) bekezdés szerinti éves összes jövedelme meghaladja a jogosultsági határt, de nem éri el a jogosultsági határ 600 ezer forinttal növelt összegét, az adójóváírás egyenlő az (1) bekezdés alapján meghatározott összegnek a jogosultsági határ feletti jövedelem 18 százalékát meghaladó részével.

(3) Ha a magánszemély (1) bekezdés szerinti éves összes jövedelme nem haladja meg a 720 ezer forintot (a továbbiakban: kiegészítő jogosultsági határ), az adójóváírás - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdés szerint meghatározott összeg, növelve az adóévben megszerzett bérből a jogosultsági hónapok száma és 50 ezer forint szorzatát meghaladó rész 18 százalékával, de legfeljebb jogosultsági hónaponként 540 forinttal.

(4) Ha a magánszemély (1) bekezdés szerinti éves összes jövedelme meghaladja a 720 ezer forintot, de nem éri el a 756 ezer forintot, az adójóváírás - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - egyenlő a (3) bekezdés szerint meghatározott összegnek a kiegészítő jogosultsági határ feletti jövedelem 18 százalékát meghaladó részével.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben említett értékhatár megállapítása szempontjából a vállalkozói személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozónál az e tevékenységéből származó jövedelemként a vállalkozói kivétet és a vállalkozói osztalékalapot kell együttesen figyelembe venni.

(6) Jogosultsági hónapnak az a hónap számít, amelyre a magánszemélyt az adóévben bér illette meg. Az a hónap, amelyben többször vagy több kifizetőtől illette meg bér a magánszemélyt, egy jogosultsági hónapnak számít. Egy adóévben legfeljebb 12 jogosultsági hónap vehető figyelembe."

c) 73. §-ának (2) bekezdésében a "40 százalék" szövegrész helyébe az "az adótábla szerinti legmagasabb adókulcs (százalékos adómérték)" szövegrész lép;""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 59/ 1. (364. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 48.§ (12) újb)), 68/ 2. (364. sz. jav. - 25.§), 68/ 6. (364. sz. jav. - 25.§ új(9)), 71/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ (1) Szja tv.69.§ (1)), 72/ 2. (364. sz. jav. - 31.§ (2) Szja tv.69.§ (7)), 74/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ új(3)), 77/ 2. (364. sz. jav. - 33.§ Szja tv.72.§), 254/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (2)), 254/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ (3)), 259/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (4)), 262/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (12)), 270/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (14)), 271/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (15)), 271/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ új(17)), 271/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ új(18)), 271/ 4. (364. sz. jav. - 206.§ új(19)), 301/ 1. (364. sz. jav. - 222.§), 306/ 1. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. 1.), 312/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új6.), 316/ 2. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új7.), 316/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új8.), 324/ 2. (364. sz. jav. - 5.sz.mell. új3.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/364. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

270/ 1. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 206. § (14) bekezdés módosítását javasolja:

"(14) E törvény [hatályba lépésével]kihirdetésével egyidejűleg az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról rendelkező 2002. évi XLII. törvény 302. §-ának (10) bekezdésében a "66. §-a (2)-(3) bekezdésének" szövegrész helyébe a "66. § (2)-(3), (6) bekezdésének" szövegrész lép."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 59/ 1. (364. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 48.§ (12) újb)), 68/ 2. (364. sz. jav. - 25.§), 68/ 6. (364. sz. jav. - 25.§ új(9)), 71/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ (1) Szja tv.69.§ (1)), 72/ 2. (364. sz. jav. - 31.§ (2) Szja tv.69.§ (7)), 74/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ új(3)), 77/ 2. (364. sz. jav. - 33.§ Szja tv.72.§), 254/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (2)), 254/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ (3)), 259/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (4)), 262/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (12)), 268/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (13)), 271/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (15)), 271/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ új(17)), 271/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ új(18)), 271/ 4. (364. sz. jav. - 206.§ új(19)), 301/ 1. (364. sz. jav. - 222.§), 306/ 1. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. 1.), 312/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új6.), 316/ 2. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új7.), 316/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új8.), 324/ 2. (364. sz. jav. - 5.sz.mell. új3.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/364. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

271/ 1. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 206. § (15) bekezdés módosítását javasolja:

"(15) A Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján az Szja tv. 3. §-ának 17. pontja a következő [i)]h) ponttal egészül ki:

/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:

17. Egyéni vállalkozó:/

"[i)]h) az [ügyvédekről szóló törvényben meghatározott] egyénileg tevékenykedő európai közösségi jogász az ügyvédekről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységet ügyvédi társulás tagjaként vagy alkalmazottként végzi).""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 59/ 1. (364. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 48.§ (12) újb)), 68/ 2. (364. sz. jav. - 25.§), 68/ 6. (364. sz. jav. - 25.§ új(9)), 71/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ (1) Szja tv.69.§ (1)), 72/ 2. (364. sz. jav. - 31.§ (2) Szja tv.69.§ (7)), 74/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ új(3)), 77/ 2. (364. sz. jav. - 33.§ Szja tv.72.§), 254/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (2)), 254/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ (3)), 259/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (4)), 262/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (12)), 268/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (13)), 270/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (14)), 271/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ új(17)), 271/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ új(18)), 271/ 4. (364. sz. jav. - 206.§ új(19)), 301/ 1. (364. sz. jav. - 222.§), 306/ 1. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. 1.), 312/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új6.), 316/ 2. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új7.), 316/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új8.), 324/ 2. (364. sz. jav. - 5.sz.mell. új3.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/364. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

271/ 2. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 206. § kiegészítését javasolja a következő új (17) bekezdés felvételével:

"(17) Ha kifizető a magánszeméllyel a hitel (kölcsön) szerződést 2003. november 30-ig megkötötte, a hitel (kölcsön) futamideje alatt, de legfeljebb 2005. december 31-ig keletkező kamatkedvezményből származó jövedelem adókötelezettségét az Szja tv. 72. §-ának 2003. december 31-én hatályos rendelkezései szerint kell teljesíteni."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 59/ 1. (364. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 48.§ (12) újb)), 68/ 2. (364. sz. jav. - 25.§), 68/ 6. (364. sz. jav. - 25.§ új(9)), 71/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ (1) Szja tv.69.§ (1)), 72/ 2. (364. sz. jav. - 31.§ (2) Szja tv.69.§ (7)), 74/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ új(3)), 77/ 2. (364. sz. jav. - 33.§ Szja tv.72.§), 254/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (2)), 254/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ (3)), 259/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (4)), 262/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (12)), 268/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (13)), 270/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (14)), 271/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (15)), 271/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ új(18)), 271/ 4. (364. sz. jav. - 206.§ új(19)), 301/ 1. (364. sz. jav. - 222.§), 306/ 1. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. 1.), 312/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új6.), 316/ 2. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új7.), 316/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új8.), 324/ 2. (364. sz. jav. - 5.sz.mell. új3.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/364. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

271/ 3. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 206. § kiegészítését javasolja a következő új (18) bekezdés felvételével:

"(18) Ha a magánszemély 2003-ban vagy az azt megelőző három évben lakáscélú felhasználásra munkáltatójától adómentes vissza nem térítendő támogatást (ideértve a munkáltató által lakáscélú felhasználásra nyújtott kölcsön elengedett összegét is) kapott, akkor az első folyósítástól számított ötödik év végéig lakáscélú felhasználásra nyújtott újabb vissza nem térítendő támogatás(ok) adómentességét az Szja tv . 1. számú melléklete 2.7. alpontjának 2003. december 31-én hatályos rendelkezései szerint kell megítélni."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 59/ 1. (364. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 48.§ (12) újb)), 68/ 2. (364. sz. jav. - 25.§), 68/ 6. (364. sz. jav. - 25.§ új(9)), 71/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ (1) Szja tv.69.§ (1)), 72/ 2. (364. sz. jav. - 31.§ (2) Szja tv.69.§ (7)), 74/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ új(3)), 77/ 2. (364. sz. jav. - 33.§ Szja tv.72.§), 254/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (2)), 254/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ (3)), 259/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (4)), 262/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (12)), 268/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (13)), 270/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (14)), 271/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (15)), 271/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ új(17)), 271/ 4. (364. sz. jav. - 206.§ új(19)), 301/ 1. (364. sz. jav. - 222.§), 306/ 1. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. 1.), 312/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új6.), 316/ 2. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új7.), 316/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új8.), 324/ 2. (364. sz. jav. - 5.sz.mell. új3.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/364. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

271/ 4. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 206. § kiegészítését javasolja a következő új (19) bekezdés felvételével:

"(19) Az Szja tv-nek az általános forgalmi adó összegének figyelembevételére irányadó rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell az általános forgalmi adónak megfelelő, külföldi állam joga szerinti adóra is."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 59/ 1. (364. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 48.§ (12) újb)), 68/ 2. (364. sz. jav. - 25.§), 68/ 6. (364. sz. jav. - 25.§ új(9)), 71/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ (1) Szja tv.69.§ (1)), 72/ 2. (364. sz. jav. - 31.§ (2) Szja tv.69.§ (7)), 74/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ új(3)), 77/ 2. (364. sz. jav. - 33.§ Szja tv.72.§), 254/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (2)), 254/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ (3)), 259/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (4)), 262/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (12)), 268/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (13)), 270/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (14)), 271/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (15)), 271/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ új(17)), 271/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ új(18)), 301/ 1. (364. sz. jav. - 222.§), 306/ 1. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. 1.), 312/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új6.), 316/ 2. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új7.), 316/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új8.), 324/ 2. (364. sz. jav. - 5.sz.mell. új3.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/364. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

272/ 1. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 207.§ (3) bekezdés módosítását javasolja:

"(3) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg a Tao. 7. §-a (1) bekezdésének e) pontjában a "gazdasági társaságnál és a szövetkezetnél" szövegrész helyébe "gazdasági társaságnál, a külföldi vállalkozónál és a szövetkezetnél" szövegrész, 7. §-a (8) bekezdésének c) pontjában az "árengedmény összegével" szövegrész helyébe az "engedmény összegével" szövegrész, 8. §-a (1) bekezdésének ne) pontjában az "árengedményként számolta el az adózó," szövegrész helyébe az "engedményként számolta el az adózó," szövegrész, 9. §-a (2) bekezdésének c) pontjában a "d), e), g)," szövegrész helyébe a "d), g)," szövegrész, 9. §-a (3) bekezdésének b) pontjában a "h), i), j)," szövegrész helyébe a "h), j)," szövegrész, 13. §-a (1) bekezdésének felvezető rendelkezésében a "d), e), g)," szövegrész helyébe a "d), g)," szövegrész és a "h), i), j)," szövegrész helyébe a "h), j)," szövegrész, [18. §-a (3) bekezdésében a "méretüknél fogva piaci hátrányban lévő adózók közös beszerzés és értékesítés érdekében" szövegrész helyébe a "méretüknél fogva piaci hátrányban lévő kis- és középvállalkozásnak minősülő adózók közös beszerzés és értékesítés érdekében" szövegrész, ]31. §-ának (2) bekezdésében a "Gazdasági Együttműködési Szervezet" szövegrész helyébe a "Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet" szövegrész lép."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 99/ 1. (369. sz. jav. - 47.§ új(1)Tao.18.§(3)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/369. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

272/ 2. Molnár Albert képviselő kapcsolódva Molnár Albert és Podolák György képviselők T/5478/243. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 99. pontja), a törvényjavaslat 207.§ (6) bekezdés módosítását javasolja:

"(6) A [Tao. e törvénnyel megállapított 22/B. §-ának rendelkezéseit - a (8) bekezdésre is figyelemmel - a ]2003. december 31-é[t követően]ig benyújtott fejlesztési adókedvezmény iránti kérel[emre és határozatra kell első ízben alkalmazni]met a 2003. december 31-én hatályos rendelkezések szerint kell elbírálni."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/ 4. (310. sz. jav. - 17.§ (3) Szja tv.22.§ (4) b)), 68/ 4. (310. sz. jav. - 25.§ (4) Szja tv.49/B.§ (7) d)), 97/ 2. (310. sz. jav. - 46.§ (5) Tao tv.17.§ (8)), 272/ 4. (310. sz. jav. - 207.§ (8)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/310. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

272/ 3. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 207.§ (6) bekezdés módosítását javasolja:

"(6) [A Tao. e törvénnyel megállapított 22/B. §-ának rendelkezéseit - a (8) bekezdésre is figyelemmel - a 2003. december 31-ét követően benyújtott fejlesztési adókedvezmény iránti kérelemre és határozatra kell első ízben alkalmazni.]A 2003. december 31-éig benyújtott fejlesztési adókedvezmény iránti kérelem elbírálására és igénybevételére a 2003. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések alkalmazandóak."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 272/ 5. (375. sz. jav. - 207.§ (8)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/375. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

272/ 4. Molnár Albert képviselő kapcsolódva Molnár Albert és Podolák György képviselők T/5478/243. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 99. pontja), a törvényjavaslat 207.§ (8) bekezdés módosítását javasolja:

"(8) A (6)[-(7)] bekezdésben foglaltakat a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazó adózónak is a megjelölt időpontot figyelembe véve kell alkalmazni."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/ 4. (310. sz. jav. - 17.§ (3) Szja tv.22.§ (4) b)), 68/ 4. (310. sz. jav. - 25.§ (4) Szja tv.49/B.§ (7) d)), 97/ 2. (310. sz. jav. - 46.§ (5) Tao tv.17.§ (8)), 272/ 2. (310. sz. jav. - 207.§ (6)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/310. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság ülésén egyetért, a Környezetvédelmi bizottság ülésén nem ért egyet.

272/ 5. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 207.§ (8) bekezdés módosítását javasolja:

"(8) A [(6)-](7) bekezdésben foglaltakat a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazó adózónak is a megjelölt időpontot figyelembe véve kell alkalmazni."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 272/ 3. (375. sz. jav. - 207.§ (6)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/375. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

274/ 1. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 208.§ (4) bekezdés módosítását javasolja:

"(4) E törvénynek az Eva tv. 6. §-a (3) bekezdését és 22. §-a (4) bekezdését módosító rendelkezése a kihirdetés napján lép hatályba, de előírásait az adózó 2003. január 1-jétől alkalmazhatja."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 129/ 1. (373. sz. jav. - 78.§ (1) Eva tv. 22.§ (4)), 274/ 2. (373. sz. jav. - 208.§ (10)), 274/ 3. (373. sz. jav. - 208.§ új(11)), 274/ 4. (373. sz. jav. - 208.§ új(12)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/373. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

274/ 2. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 208.§ (10) bekezdés módosítását javasolja:

"(10) Az az adózó, akinek adóalanyisága a 2003 . évben az adóalanyiság választására jogosító értékhatár meghaladása miatt (ideértve azt az esetet is, ha az adóalanyiság megszűnése a kapott előlegről kibocsátott bizonylatra előírt értékhatár meghaladása miatt következett be) szűnt meg - az Eva tv. 3. §-ának (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően - a 2004. évre

jogszerűen bejelentkezhet az Eva tv . hatálya alá, ha a bejelentés időpontjában megfelel az Eva tv. 10. §-ának (2) bekezdésében meghatározott valamennyi feltételnek."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 129/ 1. (373. sz. jav. - 78.§ (1) Eva tv. 22.§ (4)), 274/ 1. (373. sz. jav. - 208.§ (4)), 274/ 3. (373. sz. jav. - 208.§ új(11)), 274/ 4. (373. sz. jav. - 208.§ új(12)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/373. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

274/ 3. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 208.§ kiegészítését javasolja a következő új (11) bekezdés felvételével:

"(11) Ha az egyéni vállalkozó adóalany a kisvállalkozói kedvezményt vagy a kisvállalkozások adókedvezményét az Szja tv. 2003. december 31-ig hatályos szabályai alapján igénybe vette, akkor e kedvezmény(ek)re vonatkozó visszafizetési kötelezettségével összefüggésben az Szja tv. 2003. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmaznia."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 129/ 1. (373. sz. jav. - 78.§ (1) Eva tv. 22.§ (4)), 274/ 1. (373. sz. jav. - 208.§ (4)), 274/ 2. (373. sz. jav. - 208.§ (10)), 274/ 4. (373. sz. jav. - 208.§ új(12)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/373. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

274/ 4. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 208.§ kiegészítését javasolja a következő új (12) bekezdés felvételével:

"(12) Egyéni vállalkozó adóalany esetében a 2004. évben vállalkozói osztalékalapnak minősül a Szja tv. 2003. december 31-én hatályos rendelkezései szerint a 2003. évre megállapított tartalékolt pénz összege. Nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha az egyéni vállalkozó 2002 . december 31-én pénztartalék-számlával rendelkezett."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 129/ 1. (373. sz. jav. - 78.§ (1) Eva tv. 22.§ (4)), 274/ 1. (373. sz. jav. - 208.§ (4)), 274/ 2. (373. sz. jav. - 208.§ (10)), 274/ 3. (373. sz. jav. - 208.§ új(11)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/373. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

279/ 1. Végh László képviselő kapcsolódva dr. Csiha Judit képviselő T/5478/155. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 279. pontja), a törvényjavaslat 209.§ (13) bekezdés módosítását javasolja:

"(13) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az áfa-törvény 12.§-ának l) pontja, 13. §-a (1) bekezdésének 21. pontjából "a lakóépülethez tartozó földrészlet, valamint az azon létesített," szövegrész, a könyvtári dokumentumok beszerzése esetén igénybe vehető általános forgalmi adó visszatérítési támogatásról szóló 45/2000. (IV. 7.) Korm. rendelet[, a PHARE és ISPA előcsatlakozási eszközökből finanszírozott beszerzések általános forgalmi adó alóli mentesítésének szabályairól szóló 51/2002. (XII. 29.) PM-MeHVM együttes rendelet] a hatályát veszti, azzal, hogy a PHARE és ISPA előcsatlakozási eszközökből finanszírozott, valamint a könyvtári dokumentumok 2004. január 1-jét megelőző beszerzések tekintetében ezeket a rendeleteket még alkalmazni kell."

Indokolás: Lásd a T/5478/288. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

281/ 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 210.§ módosítását javasolja:

"210. § Nem keletkezik általános [forgalmi adó fizetési]forgalmiadó-fizetési kötelezettség 2004. január 1. napja és 2004. április 30. napja között kezdeményezett, a vámszabad területen feldolgozás vagy raktározás céljából lévő vámáruk belföldi forgalom számára történő vámkezelése esetén, ha azt azért indítványozzák, mert Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása miatt a vámszabadterület megszűnik, feltéve hogy az adóalany adólevonási joggal rendelkezne ezen termékek után fizetendő import áfa tekintetében, amennyiben a belföldi forgalom számára történő vámkezelés adóköteles lenne."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/ 1. (378. sz. jav. - 80.§ Áfa tv.4/A.§ (2)), 340/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 34.), 347/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 41.), 349/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 45.), 351/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 46.), 408/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. II. 1.), 442/ 1. (378. sz. jav. - 12.sz.mell. 9.), 461/ 1. (378. sz. jav. - 14.sz.mell. 7.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/378. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

284/ 1. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 214.§ módosítását javasolja:

"214. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Htv. 40/A. §-a és annak alcíme hatályát veszti, valamint az 52. §-a 26. pontja b) alpontjá[nál]ban a "400 000 forintot" szövegrész "600 000 forintot" szövegrészre változik.

(2) A Htv. e törvénnyel beiktatott 52. §-a 31. pontjának c) alpontja 2005. január l-jén lép hatályba."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 180/ 1. (376. sz. jav. - 127.§ új(3)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/376. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

286/ 1. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 215.§ (2) bekezdés b) pont módosítását javasolja:

/E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/

"b) hatályát veszti az Itv. 8. §-ának (1) bekezdéséből az "a magánnyugdíjpénztár-tag egyéni számláján felhalmozott összeg kedvezményezett (örökös) általi megszerzését," szövegrész, a 16. §-a (1) bekezdésének c) és h) pontja, a 26. §-ának (10) bekezdése, a 33. §-a (2) bekezdésének 23. pontjából a "továbbá társadalombiztosítási járulék ügyben a társadalombiztosítási szervnél" szövegrész, az 54. §-a (4) bekezdéséből a "(84-85. §)" szövegrész, a 63. §-a, a 65. §-a (2) bekezdéséből a "(84. §, 85. §)" szövegrész, a 73. §-a (1) bekezdéséből a "bélyeges űrlappal" szövegrész, a 74. §-ának (1) bekezdése, a 75. §-a (1) bekezdéséből a "(84-85. §)" szövegrész, a 77. §-a c) pontjából a "bélyeges űrlappal vagy illetékbélyeggel" szövegrész, a 93. §-a, a 95. és 96. §-a, továbbá a 100. §-ából az ", illetőleg szükség szerint bélyeges űrlap forgalombahozataláról" szövegrész."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26/ 1. (360. sz. jav. - 14.§ (1) Szja tv.16.§ (3) felv.), 104/ 1. (360. sz. jav. - 50.§ (1) felv.), 107/ 1. (360. sz. jav. - 55.§ (1) felv.), 109/ 1. (360. sz. jav. - 57.§ (1) felv.), 109/ 2. (360. sz. jav. - 60.§ (1) felv.), 120/ 2. (360. sz. jav. - 63.§ (3) felv.), 120/ 3. (360. sz. jav. - 63.§ (4) Eva tv. 6.§ (7)), 126/ 1. (360. sz. jav. - 74.§), 127/ 1. (360. sz. jav. - 75.§), 139/ 1. (360. sz. jav. - 86.§ felv.), 177/ 1. (360. sz. jav. - 127.§ (1) Htv.52.§), 187/ 1. (360. sz. jav. - 134.§), 196/ 1. (360. sz. jav. - 147.§), 196/ 2. (360. sz. jav. - 148.§), 254/ 1. (360. sz. jav. - 206.§ (2)), 288/ 1. (360. sz. jav. - 219.§ (1)), 318/ 1. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 3. felv.), 318/ 2. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 4. felv.), 327/ 1. (360. sz. jav. - 10.sz.mell.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/360. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

288/ 1. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 219.§ (1) bekezdés módosítását javasolja:

"219. § (1) A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (Szftv.) 4.§-a (1) bekezdés[e]ének a)-c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

["]/(1) E törvény alkalmazásában kedvezményezett/

"a) azon - az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény szerinti - társadalmi szervezet (kivéve a pártot, munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet), amelyet a bíróság a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább két évvel, és

b) azon alapítvány, amelyet a bíróság a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább két évvel, továbbá

c) azon kiemelkedően közhasznú alapítvány, társadalmi szervezet és közalapítvány, amelyet a bíróság a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtt legalább egy évvel kiemelkedő közhasznú szervezetként, illetve közalapítványként nyilvántartásba vett és az alapszabálya, illetőleg az alapító okirata szerint a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtt legalább egy évvel - a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjában meghatározott - közhasznú tevékenységgel ténylegesen foglalkozik;

[d) -

e) -

f) -

g) -

h) -]""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26/ 1. (360. sz. jav. - 14.§ (1) Szja tv.16.§ (3) felv.), 104/ 1. (360. sz. jav. - 50.§ (1) felv.), 107/ 1. (360. sz. jav. - 55.§ (1) felv.), 109/ 1. (360. sz. jav. - 57.§ (1) felv.), 109/ 2. (360. sz. jav. - 60.§ (1) felv.), 120/ 2. (360. sz. jav. - 63.§ (3) felv.), 120/ 3. (360. sz. jav. - 63.§ (4) Eva tv. 6.§ (7)), 126/ 1. (360. sz. jav. - 74.§), 127/ 1. (360. sz. jav. - 75.§), 139/ 1. (360. sz. jav. - 86.§ felv.), 177/ 1. (360. sz. jav. - 127.§ (1) Htv.52.§), 187/ 1. (360. sz. jav. - 134.§), 196/ 1. (360. sz. jav. - 147.§), 196/ 2. (360. sz. jav. - 148.§), 254/ 1. (360. sz. jav. - 206.§ (2)), 286/ 1. (360. sz. jav. - 215.§ (2) b)), 318/ 1. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 3. felv.), 318/ 2. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 4. felv.), 327/ 1. (360. sz. jav. - 10.sz.mell.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/360. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

290/ 1. Szabó Lajos és Göndör István képviselők kapcsolódva Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők T/5478/203. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 290. pontja), a törvényjavaslat 220.§ módosítását javasolják:

"220. § (1) Az adóellenőrzés során a munkáltató terhére utólagos adómegállapítás keretében munkavégzés alapjául szolgáló szerződés színleltté minősítése miatt visszamenőleg [nem állapítható meg adó- és járulék kötelezettség] megállapított adó- és társadalombiztosítási kötelezettség tárgyában hozott határozat nem hajtható végre, amennyiben a kötelezett adóalany a munkavégzés alapjául szolgáló színlelt szerződés helyett a munkavégzés alapjául szolgáló jogviszonyra vonatkozó foglalkoztatási jogszabályokat alkalmazza, és e szerződés alapján foglalkoztatottakat társadalombiztosítási biztosítottakként 2004. június 30-ig nyilvántartásba veszi.

[a) a 2003. július 1-je és 2004. június 30-a között indított munkaügyi, illetve adóellenőrzés során jogerősen sor került a munkavégzés alapjául szolgáló szerződés színleltté minősítésére, vagy

b) a színlelt szerződésnek az a) pontban meghatározott időszakban, vagy annak egy részében való fennállása megállapítására 2004. június 30-át követően indult munkaügyi, illetve adóellenőrzés során kerül sor, feltéve, hogy a munkavégzés alapjául szolgáló szerződés színleltségének orvoslása mindkét esetben 2004. június 30-áig megtörtént.]

(2) A színlelt szerződés helyett a munkavégzés alapjául szolgáló jogviszonyra vonatkozó foglalkoztatási jogszabályok alkalmazásáról, és a foglalkoztatottak társadalombiztosítási nyilvántartásba vételéről a kötelezett 2004. július 30-ig az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény elvesztésének terhével köteles az ellenőrzést végző adóhatóságot értesíteni.

(3) Az adó- és társadalombiztosítási kötelezettségek megfizetése alóli mentesüléshez az (1) bekezdésben megjelölt feltételeket nem kell teljesítenie a munkáltatónak, ha az utólagos adómegállapítás alapjául szolgáló jogviszony a munkaügyi, illetőleg az adóellenőrzéstől függetlenül 2004. június 30-ig megszűnt. A jogviszony megszűnéséről a munkáltató 2004. július 30-ig az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény elvesztésének terhével köteles az ellenőrzést végző adóhatóságot értesíteni.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény nem vonatkozik azokra a színlelt szerződésekre, amelyeket a foglalkoztató e törvény hatálybalépése után kötött.""

Indokolás: Lásd a T/5478/308. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

291/ 1. Manninger Jenő képviselő kapcsolódva Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők T/5478/203. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 290. pontja), a törvényjavaslat 220.§ a) pont módosítását javasolja:

/220. § Az adóellenőrzés során a munkáltató terhére utólagos adómegállapítás keretében visszamenőleg nem állapítható meg adó- és járulékkötelezettség, amennyiben/

"a) [a 2003. július 1-je és 2004. június 30-a között] 2004. június 30-a előtt indított munkaügyi, illetve adóellenőrzés során jogerősen sor került a munkavégzés alapjául szolgáló szerződés színleltté minősítésére, vagy"

Indokolás: Lásd a T/5478/277. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

295/ 1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők kapcsolódva a T/5478/63. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/5478/276. sz. ajánlás 295. pontja), a törvényjavaslat 221.§ (1) bekezdés 1.2. pont módosítását javasolják:

/E törvény - kivéve a 150. § (2) bekezdést - 2004. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg/

"1.2 az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho.) 6. §-a (3) bekezdése b) pontjának zárójeles szövegrésze helyébe a "(ide nem értve a szövetkezeti tagi jogviszonyt)" szövegrész lép, 11. §-ának (8) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki: "A személyi jövedelemadó adóhatósági adó megállapítását választó magánszemély adózó az egészségügyi hozzájárulás-bevallási kötelezettségének külön nyomtatványon a tárgyévet követő február 15-éig tesz eleget.", 7.§-a (1) bekezdésének a) pontjában a "folyósításának" szövegrésze helyébe "a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt,", továbbá a bekezdés a következő h) és j) ponttal egészül ki: "h) az ötven év feletti tartósan munkanélküli személy foglalkoztatása esetén. j) a külön szabályban meghatározott térségekben, illetve ágazatokban, tömeges és tartós munkanélküliséggel fenyegetett személyek után."

Indokolás: Lásd a T/5478/349. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

297/ 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 221.§ (1) bekezdés 1.3. pont módosítását javasolja:

/E törvény - kivéve a 150. § (2) bekezdést- 2004. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg/

"1.3 az egészségügyet, a gyógyszerellátást, a szociális ellátást érintő egyes törvények jogharmonizációs célú, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, továbbá a társadalombiztosítási járulékfizetéssel és az egészségügyi hozzájárulással kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2001. évi LXX. törvény 25. §-a (1) bekezdésének felvezető szövegrészében a "j) pontja" megjelölés helyébe a "j) pontjának 1. alpontja" szövegrész lép, a módosított rendelkezés "j)" jelölése "1." jelölésre változik, 28. §-a (1) bekezdésének c) pontja a "részesül" előtt kiegészül a ", fogyatékossági támogatásban, valamint rokkantsági járadékban", m) pontja a "továbbá az illetékes magyar hatóság által ideiglenes hatállyal elhelyezett, otthont nyújtó ellátás keretében átmeneti és tartós nevelésbe vett külföldi kiskorú személy" szövegrésszel."

Indokolás: Lásd a T/5478/382. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

301/ 1. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 222.§ módosítását javasolja:

"222. § E törvény hatályba lépésével egyidejűleg a foglalkoztatás elősegítéséről, és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 41/A. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2004. január 1-jétől [132 300] 117 600 Ft/fő/év. Az ezt követő időszakban a rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyévet megelőző második év -Központi Statisztikai Hivatal által közzétett- nemzetgazdasági éves bruttó átlagkeresetének [9]8 százaléka."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 59/ 1. (364. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 48.§ (12) újb)), 68/ 2. (364. sz. jav. - 25.§), 68/ 6. (364. sz. jav. - 25.§ új(9)), 71/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ (1) Szja tv.69.§ (1)), 72/ 2. (364. sz. jav. - 31.§ (2) Szja tv.69.§ (7)), 74/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ új(3)), 77/ 2. (364. sz. jav. - 33.§ Szja tv.72.§), 254/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (2)), 254/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ (3)), 259/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (4)), 262/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (12)), 268/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (13)), 270/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (14)), 271/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (15)), 271/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ új(17)), 271/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ új(18)), 271/ 4. (364. sz. jav. - 206.§ új(19)), 306/ 1. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. 1.), 312/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új6.), 316/ 2. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új7.), 316/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új8.), 324/ 2. (364. sz. jav. - 5.sz.mell. új3.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/364. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

302/ 1. Szabó Lajos és dr. Bőhm András képviselők kapcsolódva Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők T/5478/190. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 215. és 216. pontjai), a törvényjavaslat 223.§ (2) bekezdés módosítását javasolják:

"(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Öpt. 40/A. §-ának [(4)](6) bekezdésében "A (3) bekezdésben" szövegrész helyébe "Az (5) bekezdésben" szövegrész lép, 41. § (1) bekezdésének első mondata kiegészül a ", továbbá az ágazatok vegyes pénztárrá alakulása és szétválása." szövegrésszel, 47/A. §-ának (2) bekezdésében a "számlájának" szövegrész helyébe a "nyugdíjszámlájának" szövegrész lép, 47/B. §-ának (2) bekezdésében ["az átutalás napja"] "az átlépés fordulónapja" szövegrész helyébe ["a tagi követelés átutalására vonatkozó megbízás feladásának napja"] "a tagsági jogviszony megszűnése esetén a jogviszony megszűnésének időpontja" szövegrész lép, 49/A. §-ának (4) bekezdésében a "számlái" szövegrész helyébe a "nyugdíjszámlái" szövegrész lép, a 49/B. §-ának (1) bekezdésében a "számlájukon" szövegrész helyébe a "nyugdíjszámlájukon" szövegrész lép, 49/C. §-ának (4) bekezdésében a "számlára" szövegrész helyébe a "nyugdíjszámlára" szövegrész lép."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 215/ 1. (305. sz. jav. - 170.§ Öpt.16/A.§ (2)), 216/ 1. (305. sz. jav. - 170.§ Öpt.16/A.§ (5) a)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/305. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

303/ 1. Szabó Lajos és dr. Bőhm András képviselők kapcsolódva Kékesi Tibor képviselő T/5478/216. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 228. pontja), a törvényjavaslat 224.§ (2) bekezdés módosítását javasolják:

"(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Mpt. 24. § (6) bekezdés utolsó mondatában "a számlatulajdonos örökösére is, illetve" szövegrész, a 26. § (4) bekezdésének második mondata, az 58. §-ának (1) bekezdésében a "vagyonkezelési és" szövegrész, valamint a 66. § (5) bekezdésének c) pontja."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 229/ 1. (306. sz. jav. - 190.§ Mpt.29.§ cím), 229/ 2. (306. sz. jav. - 190.§ Mpt.29.§ (2)), 231/ 1. (306. sz. jav. - 190.§ Mpt.29.§ (5) a)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/306. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

304/ 1. Tóth András képviselő kapcsolódva Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők T/5478/211. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 304. pontja), a törvényjavaslat 225.§ módosítását javasolja:

"225. § (1) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi [XLIX.] IL. törvény 6.§ (4) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Ha a vagyonfelügyelő vagy a felszámoló, illetve a végelszámoló tevékenysége vagy mulasztása harmadik személy jogát, jogos érdekét is érinti, az e személy által benyújtott kifogás (51.§) elbírálása során a kifogás előterjesztője is félnek minősül.

(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény 29. § a) pontja hatályát veszti."

Indokolás: Lásd a T/5478/283. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Környezetvédelmi bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.

304/ 2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 226.§ módosítását javasolja:

"226. § (1) E törvény hatálybelépésével egyidejűleg a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 2. §-ának (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"Az 1. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott tevékenység végézésének feltétele, hogy a tevékenységet folytató rendelkezzen a kamarai nyilvántartába vételi igazolással.

(2) Az Szjtv. 32. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az e törvény 16. §-ában foglaltak kivételével, más nem folyamatosan szervezett sorsolásos játékok játékadója a nyereményalap 16%-a. A sorsjáték játékadója a 30. § (3) bekezdése szerinti havi nyereményalap 16%-a, a lottójáték játékadója a 30. § (5) bekezdése szerinti havi nyereményalap 24%-a, a bingójáték játékadója a havi nyereményalap 7%-a, a jokerjáték játékadója pedig a havi nyereményalap 17%-a. A kenójáték játékadója a havi tiszta játékbevétel 24%-a."

[(2)](3) Az Szjtv. 33. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pénznyerő automata játékadója játékhelyenként - a játékkaszinóban üzemeltetett pénznyerő automata kivételével - az I. és a II. kategóriába tartozó pénznyerő automaták esetén havi 75 000 forint. A játékadót minden megkezdett hónap után meg kell fizetni."

(4) Az Szjtv. e törvénnyel megállapított 2. § (1) bekezdését a pénznyerő automatákat üzemeltetők kamarájának létrehozásáról szóló külön jogszabály hatálybalépését követő 3. hónap első napjától kell alkalmazni."

Indokolás: Lásd a T/5478/384. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

304/ 3. Szabó Lajos és Kárpáti Zsuzsa képviselők kapcsolódva Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők T/5478/199. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 330. és 410. pontjai), a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a következő új 227. § felvételével:

"227. § Felhatalmazást kap az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter arra, hogy 2003. december 31. napjáig rendeletben határozza meg az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, a közvetlen lakossági fogyasztásra szolgáló hagyományos gyógynövény drogok körét, és a kiskereskedelmi kiszerelés mennyiségi határait."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 330/ 1. (302. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 12.), 411/ 1. (302. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új2.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

306/ 1. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet 1. pont módosítását javasolja:

"1. Az Szja tv. 1. számú melléklete 2.7. alpontjának felvezető rendelkezése a következők szerint módosul, és egyidejűleg a 2.7. alpont d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.7. a munkáltató által lakáscélú felhasználásra a munkavállalónak hitelintézet útján, annak igazolása alapján nyújtott, vissza nem térítendő támogatás (ideértve a munkáltató által lakáscélú felhasználásra nyújtott kölcsön elengedett összegét is) a vételár vagy a teljes építési költség 30 százalékáig, de több munkáltató esetén is az utolsó folyósítástól számított 5 évenként legfeljebb 750 ezer forintig terjedő összegben, feltéve, hogy a lakás nem haladja meg a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott méltányolható lakásigényt; a hitelintézet az adóévben a közvetítésével nyújtott támogatásról a kifizetőre, a munkáltató a kölcsön általa elengedett összegéről a munkáltatóra az adózás rendjéről szóló törvényben előírt határidőig adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak; lakáscélú felhasználás:"

[/lakáscélú felhasználás:/]

"d) a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint meghatározott korszerűsítés."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 59/ 1. (364. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 48.§ (12) újb)), 68/ 2. (364. sz. jav. - 25.§), 68/ 6. (364. sz. jav. - 25.§ új(9)), 71/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ (1) Szja tv.69.§ (1)), 72/ 2. (364. sz. jav. - 31.§ (2) Szja tv.69.§ (7)), 74/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ új(3)), 77/ 2. (364. sz. jav. - 33.§ Szja tv.72.§), 254/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (2)), 254/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ (3)), 259/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (4)), 262/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (12)), 268/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (13)), 270/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (14)), 271/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (15)), 271/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ új(17)), 271/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ új(18)), 271/ 4. (364. sz. jav. - 206.§ új(19)), 301/ 1. (364. sz. jav. - 222.§), 312/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új6.), 316/ 2. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új7.), 316/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új8.), 324/ 2. (364. sz. jav. - 5.sz.mell. új3.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/364. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

306/ 2. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet 2. pont módosítását javasolja:

Az Szja tv. 1. számú melléklet[e]ének 4.6. és 4.7. alpontja helyébe a következo rendelkezések lépnek:

/Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:/

"4.6. a Nobel-, továbbá a Kossuth- és a Széchenyi-díjhoz, az olimpiai játékokon és a fogyatékos sportolók világjátékán (Paralimpia, Siketek Világjátéka, Speciális Olimpia, Transzplantáltak Világjátéka) szerzett arany-, ezüst- és bronzéremhez, 4-6. helyezéshez, valamint az életmentő emlékéremhez, a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjhoz, a nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozott, jogszabályban meghatározott művészeti és szakmai díjhoz kapcsolódó, a díj (érem) tulajdonosának a díjat(érmet) adományozó szervezet által, illetve állami (miniszteri) elismerésként adott pénzjutalom, valamint az említett díj (érme) és a Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemkereszt tárgyi formája, továbbá a Kormány, a miniszterelnök, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, a belügyminiszter, a honvédelmi miniszter, valaminta büntetés-végrehajtást, a vám- és pénzügyőrséget felügyelő miniszter, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter által adományozott emléktárgy (dísztőr, gyűrű stb.) értékéből a Kossuth-díjjal járó pénzjutalom 1/10-ed részét meg nem haladó mértékű összeg ;

["]4.7. a kormányrendeletben meghatározott Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, továbbá kormányrendeletben szabályozott feltételek alapján két- és többoldalú nemzetközi oktatási együttműködési megállapodás keretében az oktatási miniszter által a Magyar Ösztöndíj Bizottság vagy a Magyar Ösztöndíj Bizottság Irodája javaslatára adományozott ösztöndíj, egyéb juttatás, valamint a külföldiek magyarországi, és a magyarok külföldi felsőfokú tanulmányainak egyes kérdéseiről szóló kormányrendelet alapján külföldi felsőoktatási intézményben tanuló hallgató, külföldi hallgató, vagy külföldi oktató, kutató részére folyósított juttatás, nyújtott kedvezmény, illetve az oktatási miniszter által adományozott - a kormányrendeletben meghatározott - Deák Ferenc ösztöndíj;"

Indokolás: Lásd a T/5478/366. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

306/ 3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 3. pontban a Szja tv. 1. számú melléklet 4.11. alpont felvételével:

"3. Az Szja tv. 1. számú melléklete 4.11. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:/

"4.11. a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány által a sportról szóló törvény alapján folyósított tanulmányi ösztöndíj és sport ösztöndíj, valamint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által kiírt pályázat keretében elnyert ösztöndíj;"""

Indokolás: Lásd a T/5478/383. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

312/ 1. Az Idegenforgalmi bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 6. pontban a Szja tv. 1. sz. melléklet 8. pont 8.4. alpont felvételével:

"6. Az Szja tv. 1. számú mellékletének 8.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/8. A természetbeni juttatások közül adómentes:/

"8.4. az a szakmai tanulmányút és ahhoz kapcsolódó vendéglátás és szálláshelybiztosítás melynek keretében programbemutató történik, és ezt az állam, a helyi önkormánvzatok turisztíkai tevékenység segítésére létrehozott, vállalkozása/intézménye, vagy utazásszervezéssel, idegenvezetéssel, vagy kereskedelmi szálláshely-biztosítással is hivatásszerűen foglalkozó vállalkozás (kifizető) szervez, kizárólag vele munkaviszonyban, megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban nem álló résztvevőknek, a hazai turizmus vonzerőinek megismertetése, népszerűsítése céljából;""

Indokolás: Lásd a T/5478/356. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

312/ 2. Az Idegenforgalmi bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 6. pontban a Szja tv. 1. sz. melléklet 8. pont 8.4. alpont felvételével:

"6. Az Szja tv. 1. számú mellékletének 8.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/8. A természetbeni juttatások közül adómentes:/

"8.4. az a szakmai tanulmányút és ahhoz kapcsolódó vendéglátás és szálláshelybiztosítás melynek keretében programbemutató történik, és ezt az állam, a helyi önkormánvzatok turisztíkai tevékenység segítésére létrehozott, vállalkozása/intézménye, vagy utazásszervezéssel, idegenvezetéssel is hivatásszerűen foglalkozó vállalkozás (kifizető) szervez, kizárólag vele munkaviszonyban, megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban nem álló résztvevőknek, a hazai turizmus vonzerőinek megismertetése, népszerűsítése céljából;""

Indokolás: Lásd a T/5478/357. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

312/ 3. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 6. pontban a Szja tv. 1. sz. melléklet 8. pont 8.17. alpont felvételével:

"6. Az Szja tv. 1. számú melléklete 8.17. alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

/A természetbeni juttatások közül adómentes :/

"8.17. a munkáltató által a munkavállaló részére vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés nyújtása (biztosítása) révén juttatott bevételnek (ideértve a kizárólag e szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt is) a havi 6 000 forintot meg nem haladó része, vagy a kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány formájában juttatott bevételnek a havi 3 500 forintot meg nem haladó része; e rendelkezés alkalmazásában a munkavállalóval esik egy tekintet alá a szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgató, valamint - ha volt munkáltatója (annak jogutódja) nyújtja részére e szolgáltatást - a nyugdíjban részesülő magánszemély is; a magánszemély egy adott hónapban csak egyféle (vagy a 6 000 forintig, vagy a 3 500 forintig terjedő) kedvezményt vehet igénybe; a munkáltató által az e rendelkezésben meghatározott módon, a 69. § (1) bekezdésének c)-e) pontjában foglalt feltételek szerint juttatott bevételnek az adómentes természetbeni juttatás értékhatárát meghaladó része e törvény alkalmazásában adóköteles természetbeni juttatásnak minősül;""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 59/ 1. (364. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 48.§ (12) újb)), 68/ 2. (364. sz. jav. - 25.§), 68/ 6. (364. sz. jav. - 25.§ új(9)), 71/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ (1) Szja tv.69.§ (1)), 72/ 2. (364. sz. jav. - 31.§ (2) Szja tv.69.§ (7)), 74/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ új(3)), 77/ 2. (364. sz. jav. - 33.§ Szja tv.72.§), 254/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (2)), 254/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ (3)), 259/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (4)), 262/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (12)), 268/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (13)), 270/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (14)), 271/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (15)), 271/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ új(17)), 271/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ új(18)), 271/ 4. (364. sz. jav. - 206.§ új(19)), 301/ 1. (364. sz. jav. - 222.§), 306/ 1. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. 1.), 316/ 2. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új7.), 316/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új8.), 324/ 2. (364. sz. jav. - 5.sz.mell. új3.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/364. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

315/ 1. Kuzma László képviselő kapcsolódva dr. Jánosi György és Gusztos Péter képviselők T/5478/231. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 315. pontja), a törvényjavaslat 1. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 6. pontban a Szja tv. 1. sz. melléklet 8. pont 8.31. alpont felvételével:

"6. Az Szja tv. 1. számú mellékletét a következő 8.31. alponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg a korábbi 8.31. alpont 8.32. alpontra, a 8.32. alpont 8.33. alpontra módosul:

/A természetbeni juttatások közül adómentes/

"8.31.a közoktatási intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére számítógép beszerzésére a munkáltató, fenntartó, továbbá központi közigazgatási szerv által utalvány formájában nyújtott évi 50 ezer forintot meg nem haladó juttatás;"

Indokolás: Lásd a T/5478/293. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

316/ 1. Dr. Pósán László képviselő kapcsolódva dr. Tompa Sándor, dr. Kolber István, dr. Tóth József, Herbály Imre, dr. Katona Béla, Korózs Lajos, Kovácsné dr. Horváth Klára, Kránitz László, Nagy Jenő, Páva Zoltán és dr. Nagy Imre képviselők T/5478/73. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 316. pontja), a törvényjavaslat 1. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 6. pontban a Szja tv. 1. sz. melléklet 8. pont 8.33. alpont felvételével:

"6. Az Szja tv. 1. számú melléklete 8. pontja a következő 8.33. alponttal egészül ki:

/8. a természetbeni juttatások közül adómentes:/

"8.33. a kifizető által szervezett tanulmányút;""

Indokolás: Lásd a T/5478/298. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Környezetvédelmi bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Idegenforgalmi bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén nem ért egyet.

316/ 2. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 7. pontban a Szja tv. 1. sz. melléklet 8.19. alpont felvételével:

"7. Az Szja tv. 1. számúmelléklete 8.19. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/A természetbeni juttatások közül adómentes:/

"8.19. a kifizető által a magánszemélynek kifizetőnként legfeljebb évi három alkalommal adott, az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott kis értékű ajándék, valamint a köztársasági elnök, az Országgyűlés elnöke, a miniszterelnök; a külügyminiszter és a honvédelmi miniszter által az államközi és az államok feletti szervezetekkel kapcsolatos diplomáciai esemény alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram stb.), adott ajándék; a külügyminiszter és a honvédelmi miniszter esetében ide kell érteni azt az esetet is, amikor az előzőeket külképviselet által közvetve nyújtja;"""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 59/ 1. (364. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 48.§ (12) újb)), 68/ 2. (364. sz. jav. - 25.§), 68/ 6. (364. sz. jav. - 25.§ új(9)), 71/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ (1) Szja tv.69.§ (1)), 72/ 2. (364. sz. jav. - 31.§ (2) Szja tv.69.§ (7)), 74/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ új(3)), 77/ 2. (364. sz. jav. - 33.§ Szja tv.72.§), 254/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (2)), 254/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ (3)), 259/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (4)), 262/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (12)), 268/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (13)), 270/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (14)), 271/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (15)), 271/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ új(17)), 271/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ új(18)), 271/ 4. (364. sz. jav. - 206.§ új(19)), 301/ 1. (364. sz. jav. - 222.§), 306/ 1. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. 1.), 312/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új6.), 316/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új8.), 324/ 2. (364. sz. jav. - 5.sz.mell. új3.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/364. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

316/ 3. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 8. pontban a Szja tv. 1. sz. melléklet 8. pont 8.30. és 8.33. alpont felvételével:

"8. Az Szja tv. 1. számú mellékletének 8.30. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és egyidejűleg a melléklet 8. pontja a következő 8 .33. alponttal egészül ki:

/A természetbeni juttatások közül adómentes :/

"8.30. az, amelyet a munkáltató, a bér kifizetője a közoktatásról szóló törvényben meghatározott gyermek, tanuló számára a - rá tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult - szülő vagy a vele közös háztartásban élő házastárs útján a tanév első napját megelőző 60 és az azt követő 30 napon belül tankönyv, taneszköz, ruházat (ideértve a munkáltató, illetve a bér kifizetője nevére szóló, az előzőekben felsorolt javak beszerzéséről szóló számla ellenértékének az említett időszakban történő megtérítését is) vagy kizárólag az említett javak vásárlására jogosító utalvány formájában évi 15 ezer forint értékig terjedően juttat (adómentes iskolakezdési támogatás); a munkáltató, a bér kifizetője az adómentes iskolakezdési támogatás összegéről magánszemélyenként - az adóazonosító jel, valamint a magánszemély útján adómentes iskolakezdési támogatásban részesített gyermeknek), tanuló(k) adóazonosító jelének (ennek hiányában természetes azonosító adatainak) feltüntetésével - nyilvántartást vezet, amelyet az adó utólagos megállapításához való jog elévüléséig megőriz; az iskolakezdési támogatásnak az adómentesség értékhatárát meghaladó része, valamint a munkáltató, a bér kifizetője által a szülővel vagy házastársával fennálló jogviszonyára tekintettel az említett feltételeknek nem megfelelő módon vagy pénzben a gyermeknek juttatott támogatás a szülő, illetve házastársa munkaviszonyból származó jövedelmének minősül;"

"8.33. a munkavállaló és a vele együtt üdülő közeli hozzátartozó részére a munkáltató (ideértve a munkáltató cégben közvetlenül vagy közvetve többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tagot, költségvetési szerv esetében a felügyeleti szervet és a Miniszterelnöki Hivatal Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatóságát is) vagy szakszervezet által a tulajdonában, kezelésében lévő belföldi üdülőben biztosított üdülési szolgáltatás révén juttatott bevételből évente legfeljebb magánszemélyenként az adóév első napján érvényes minimálbér összegét meg nemhaladó rész; a munkavállalónak (és a közeli hozzátartozójának) az e rendelkezésben foglalt értékhatárt meghaladóan juttatott bevételre az adóköteles természetbenijuttatásokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, továbbá nem minősül adómentesnek a természetbeni juttatás, ha a munkáltató az adóévben üdülési csekk formájában isnyújt adómentes természetbeni juttatást a munkavállalórészére; a kifizető az üdülési szolgáltatás adómentes és adóköteles részéről magánszemélyenkénti bontásban (a magánszemély nevének és adóazonosító jelének, ennek hiányában természetes azonosító adatainak feltüntetésével) nyilvántartást vezet; e rendelkezések alkalmazásában a munkavállalóval esik egy tekintet alá a nyugdíjban részesülő magánszemély is, ha volt munkáltatója (annak jogutódja) vagy szakszervezet nyújtja részére e szolgáltatást.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 59/ 1. (364. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 48.§ (12) újb)), 68/ 2. (364. sz. jav. - 25.§), 68/ 6. (364. sz. jav. - 25.§ új(9)), 71/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ (1) Szja tv.69.§ (1)), 72/ 2. (364. sz. jav. - 31.§ (2) Szja tv.69.§ (7)), 74/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ új(3)), 77/ 2. (364. sz. jav. - 33.§ Szja tv.72.§), 254/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (2)), 254/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ (3)), 259/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (4)), 262/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (12)), 268/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (13)), 270/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (14)), 271/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (15)), 271/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ új(17)), 271/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ új(18)), 271/ 4. (364. sz. jav. - 206.§ új(19)), 301/ 1. (364. sz. jav. - 222.§), 306/ 1. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. 1.), 312/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új6.), 316/ 2. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új7.), 324/ 2. (364. sz. jav. - 5.sz.mell. új3.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/364. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

318/ 1. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 2. számú melléklet 3. pont felvezető szöveg módosítását javasolja:

"3. Az Szja tv. 3. számú melléklete III. [É]Az értékcsökkenési leírás elszámolása fejezete a következő 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26/ 1. (360. sz. jav. - 14.§ (1) Szja tv.16.§ (3) felv.), 104/ 1. (360. sz. jav. - 50.§ (1) felv.), 107/ 1. (360. sz. jav. - 55.§ (1) felv.), 109/ 1. (360. sz. jav. - 57.§ (1) felv.), 109/ 2. (360. sz. jav. - 60.§ (1) felv.), 120/ 2. (360. sz. jav. - 63.§ (3) felv.), 120/ 3. (360. sz. jav. - 63.§ (4) Eva tv. 6.§ (7)), 126/ 1. (360. sz. jav. - 74.§), 127/ 1. (360. sz. jav. - 75.§), 139/ 1. (360. sz. jav. - 86.§ felv.), 177/ 1. (360. sz. jav. - 127.§ (1) Htv.52.§), 187/ 1. (360. sz. jav. - 134.§), 196/ 1. (360. sz. jav. - 147.§), 196/ 2. (360. sz. jav. - 148.§), 254/ 1. (360. sz. jav. - 206.§ (2)), 286/ 1. (360. sz. jav. - 215.§ (2) b)), 288/ 1. (360. sz. jav. - 219.§ (1)), 318/ 2. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 4. felv.), 327/ 1. (360. sz. jav. - 10.sz.mell.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/360. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

318/ 2. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 2. számú melléklet 4. pont felvezető szöveg módosítását javasolja:

"4. Az Szja tv. 3. számú melléklete III. [É]Az értékcsökkenési leírás elszámolása fejezete következő 3. ponttal egészül ki:"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26/ 1. (360. sz. jav. - 14.§ (1) Szja tv.16.§ (3) felv.), 104/ 1. (360. sz. jav. - 50.§ (1) felv.), 107/ 1. (360. sz. jav. - 55.§ (1) felv.), 109/ 1. (360. sz. jav. - 57.§ (1) felv.), 109/ 2. (360. sz. jav. - 60.§ (1) felv.), 120/ 2. (360. sz. jav. - 63.§ (3) felv.), 120/ 3. (360. sz. jav. - 63.§ (4) Eva tv. 6.§ (7)), 126/ 1. (360. sz. jav. - 74.§), 127/ 1. (360. sz. jav. - 75.§), 139/ 1. (360. sz. jav. - 86.§ felv.), 177/ 1. (360. sz. jav. - 127.§ (1) Htv.52.§), 187/ 1. (360. sz. jav. - 134.§), 196/ 1. (360. sz. jav. - 147.§), 196/ 2. (360. sz. jav. - 148.§), 254/ 1. (360. sz. jav. - 206.§ (2)), 286/ 1. (360. sz. jav. - 215.§ (2) b)), 288/ 1. (360. sz. jav. - 219.§ (1)), 318/ 1. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 3. felv.), 327/ 1. (360. sz. jav. - 10.sz.mell.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/360. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

321/ 1. Kékesi Tibor képviselő kapcsolódva a Gazdasági bizottság T/5478/275. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 321. pontja), a törvényjavaslat 3. számú melléklet 2. pontban a Szja tv. 5. sz. melléklet I. fejezet 1. pont 1.2. alpont módosítását javasolja:

/Az Szja tv. 5. számú mellékletének I. Alapnyilvántartások fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:/

/1. Közös szabályok/

"1.2. Alapnyilvántartást vezet az egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági őstermelő [, valamint az adóévben] . A magánszemély más (egyéni vállalkozói tevékenységnek vagy mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek nem minősülő) önálló tevékenysége[t végző magánszemély] tekintetében csak akkor vezet alapnyilvántartást, ha az e tevékenységből származó bevételével szemben az adóelőleg vagy a jövedelem meghatározásakor költséget (ide nem értve a jövedelem meghatározásakor e törvény rendelkezései szerint igazolás nélkül elszámolható elismert költséget) számol el vagy az adóévben nem (nem csak) kifizetőtől szerez ilyen bevételt. A magánszemély nem önálló tevékenysége tekintetében csak akkor vezet alapnyilvántartást, ha az e tevékenységből származó bevételnek minősülő költségtérítéssel szemben az adóelőleg vagy a jövedelem meghatározásakor költséget (ide nem értve a jövedelem meghatározásakor e törvény rendelkezései szerint igazolás nélkül elszámolható elismert költséget) számol el, vagy az adóévben nem (nem csak) kifizetőtől, munkáltatótól szerez nem önálló tevékenységből származó bevételt. Az előző rendelkezések szerint alapnyilvántartás vezetésére nem kötelezett magánszemély a más önálló tevékenységből, illetve a nem önálló tevékenységből származó bevételével összefüggő nyilvántartási kötelezettségét a kifizető által kiállított igazolás megőrzésével teljesíti."

Indokolás: Lásd a T/5478/338. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

323/ 1. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 2. pontban a Szja tv. 11. sz. melléklet II. fejezet 2. pont n) alpont felvételével:

"2. Az Szja tv. 11. számú melléklete II. Az értékcsökkenési leírás szabályai fejezetének 2. pontja a következő n) ponttal egészül ki:

/2. A kizárólag üzemi célt szolgáló saját tulajdonú tárgyi eszköz, nem anyagi javak értékcsökkenésének elszámolása/

"n) Az egyéni vállalkozó a kizárólag film- és videogyártást szolgáló gépek és berendezések esetében 50 százalék értékcsökkenési leírást érvényesíthet.""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 105/ 3. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ (1) újf)), 105/ 5. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ (5)), 105/ 6. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ új(9)), 105/ 7. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ (9) felv.), 106/ 1. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ (14)), 324/ 1. (365. sz. jav. - 5.sz.mell. 2.), 325/ 1. (365. sz. jav. - 7.sz.mell. új3.), 326/ 2. (365. sz. jav. - 8.sz.mell. Tao.2.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/365. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

324/ 1. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 5. számú melléklet 2. pont módosítását javasolja:

"2. Az Szja tv. 11. számú melléklete II. Az értékcsökkenési leírás szabályai fejezet[e 3. pontjának b) alpontjában a mezőgazdasági építményeket és a hozzájuk tartozó évi leírási kulcsot tartalmazó szövegrész]ében a b) Építmények cím alatti táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

[/Építménycsoportok Évi leírási kulcs

%/

"Mezőgazdasági építmények 3,0

ebből: önálló támrendszer 15,0]

/b) Építmények/

"Építménycsoportok Évi leírási kulcs %

Ipari építmények 2,0

Mezőgazdasági építmények 3,0

ebből: önálló támrendszer 15,0

Melioráció 10,0

Mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozónál a bekötő- és üzemi út 50

Közforgalmi vasutak és kiegészítő építményei, ideértve az iparvágányokat is 4,0

Egyéb vasúti építmények (elővárosi vasutak, közúti villamosvasutak, metróvasúti pálya stb .) 7,0

Vízi építmények 2,0

Hidak 4,0

Elektromos vezetékek, ideértve a távközlési hálózat vezetékest is 8,0

Kőolaj- és földgázvezetékek, gázvezetékek 6,0

Gőz-, forró víz- és termálvízvezeték, földgáz távvezeték, termálkút 10,0

Közúti villamos vasúti és trolibusz munkavezetékek 25,0

Egyéb, minden más vezeték 3,0

Alagutak és föld alatti építmények (a bányászati építmények kivételével) 1,0

Idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás 6,0

Hulladéktároló 20,0

Kizárólag film- és videogyártást szolgáló építmény 15,0

Minden egyéb építmény (kivéve a hulladékhasznosító létesítményt) 2,0

A hulladékhasznosító létesítmény 15,0""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 105/ 3. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ (1) újf)), 105/ 5. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ (5)), 105/ 6. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ új(9)), 105/ 7. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ (9) felv.), 106/ 1. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ (14)), 323/ 1. (365. sz. jav. - 5.sz.mell. új2.), 325/ 1. (365. sz. jav. - 7.sz.mell. új3.), 326/ 2. (365. sz. jav. - 8.sz.mell. Tao.2.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/365. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

324/ 2. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 3. pontban a Szja tv. 11. számú melléklet II. fejezet 2. pont o) alpont felvételével:

"3. Az Szja tv. 11. számú melléklete II. Az értékcsökkenési leírás szabályai fejezetének 2. pontja a következő o) ponttal egészül ki:

/2. A kizárólag üzemi célt szolgáló saját tulajdonú tárgyi eszköz, nem anyagi javak értékcsökkenésének elszámolása/

"o) A tárgyi eszköz üzembe helyezésének (rendeltetésszerű használatba vételének) - az üzembe helyezés elmaradása esetén kiselejtezésének, elidegenítésének vagy a nyilvántartásból bármely más ok miatt történő kivezetésének - időpontjában elszámolt értékcsökkenési leírásnak kell tekinteni - és az egyedi részletező nyilvántartásban is ennek megfelelően kell rögzíteni - a tárgyi eszköz megszerzése vagy előállítása érdekében teljesített beruházási kiadásnak megfelelőena fejlesztési tartalék alapjául szolgáló lekötött számlakövetelésből feloldott összeget.""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 59/ 1. (364. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 48.§ (12) újb)), 68/ 2. (364. sz. jav. - 25.§), 68/ 6. (364. sz. jav. - 25.§ új(9)), 71/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ (1) Szja tv.69.§ (1)), 72/ 2. (364. sz. jav. - 31.§ (2) Szja tv.69.§ (7)), 74/ 1. (364. sz. jav. - 31.§ új(3)), 77/ 2. (364. sz. jav. - 33.§ Szja tv.72.§), 254/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (2)), 254/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ (3)), 259/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (4)), 262/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (12)), 268/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ (13)), 270/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (14)), 271/ 1. (364. sz. jav. - 206.§ (15)), 271/ 2. (364. sz. jav. - 206.§ új(17)), 271/ 3. (364. sz. jav. - 206.§ új(18)), 271/ 4. (364. sz. jav. - 206.§ új(19)), 301/ 1. (364. sz. jav. - 222.§), 306/ 1. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. 1.), 312/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új6.), 316/ 2. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új7.), 316/ 3. (364. sz. jav. - 1.sz.mell. új8.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/364. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

325/ 1. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 7. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 3. pontban a Tao. tv. 1. számú melléklet 8/a. pont felvételével:

"3.A Tao. 1. számú melléklete a következő 8/a. ponttal egészül ki:

"8/a. A kizárólag film- és videogyártást szolgáló gépek és berendezések esetében 50 százalék értékcsökkenési leírás érvényesíthető.""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszeruen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 105/ 3. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ (1) újf)), 105/ 5. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ (5)), 105/ 6. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ új(9)), 105/ 7. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ (9) felv.), 106/ 1. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ (14)), 323/ 1. (365. sz. jav. - 5.sz.mell. új2.), 324/ 1. (365. sz. jav. - 5.sz.mell. 2.), 326/ 2. (365. sz. jav. - 8.sz.mell. Tao.2.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/365. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

326/ 1. Molnár Albert és Podolák György képviselők kapcsolódva a T/5478/247. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/5478/276. sz. ajánlás 326. pontja), a törvényjavaslat 7. számú melléklet 3. pont módosítását javasolják:

"3. A Tao. 1. számú melléklete a következő 13. ponttal egészül ki:

"13. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (5) bekezdésének 1/c. pontja alapján nyilvántartásba vett tárgyi eszközhöz kapcsolódó üzleti vagy cégérték bekerülési értékének - a nyilvántartásba vételt követő, az adózó részvételével történő egyesülés esetén - az egyesülés napjáig elszámolt terv szerinti értékcsökkenéssel csökkentett összegét az adózás előtti eredmény csökkentéseként elszámolt értékcsökkenési leírásnak kell tekinteni, ha az egyesülés során a megvásárolt társaság az eszközeit nem értékeli át piaci értékre." "

Megjegyzés: A módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/5478/276. sz. ajánlás 326. pontjában foglalt javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/5478/286. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

326/ 2. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 8. számú mellékletben a Tao. tv. 2. sz. melléklet II. fejezetének táblázata módosítását javasolja:

"1. A Tao. 2. számú mellékletének II. fejezetében a táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"II. ÉPÍTMÉNYEK

Az építmény jellege Leírási kulcs %

Ipari építmény 2,0

Mezőgazdasági építmény

ebből: önálló támrendszer 3,0

15,0

Melioráció 10,0

Mezőgazdasági tevékenységet végző adózónál a bekötő- és üzemi út 5,0

Közforgalmi vasút és kiegészítő építményei, ideértve az iparvágányokat is 4,0

Egyéb vasúti építmény (elővárosi vasút, közúti villamosvasút, metróvasúti pálya stb.) 7,0

Vízi építmény 2,0

Híd 4,0

Elektromos vezeték, ideértve a távközlési hálózat vezetékeit is 8,0

Kőolaj- és földgázvezeték, gázvezeték 6,0

Gőz-, forróvíz- és termálvízvezeték, földgáz távvezeték, termálkút 10,0

Közúti villamosvasúti és trolibusz munkavezeték 25,0

Egyéb, minden más vezeték 3,0

Alagút és földalatti építmény (a bányászati építmény kivételével) 1,0

Idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás 6,0

Hulladéktároló 20,0

Kizárólag film- és videogyártást szolgáló építmény 15,0

Minden egyéb építmény 2,0

ebből: a hulladékhasznosító létesítmény 15,0["]

2. A Tao. 2. számú melléklete IV.fejezete a) pontjának 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/IV. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

a) 33 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök/

"6. AHR8419 11 00 00, 8541 40 90 00 vtsz.-alszámok.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 105/ 3. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ (1) újf)), 105/ 5. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ (5)), 105/ 6. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ új(9)), 105/ 7. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ (9) felv.), 106/ 1. (365. sz. jav. - 50.§ (1) Tao tv.22/B.§ (14)), 323/ 1. (365. sz. jav. - 5.sz.mell. új2.), 324/ 1. (365. sz. jav. - 5.sz.mell. 2.), 325/ 1. (365. sz. jav. - 7.sz.mell. új3.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/365. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

327/ 1. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 10. számú melléklet módosítását javasolja:

"10. számú melléklet a 2003. évi ... törvényhez

"1. Az Eva tv. Mellékletének I. pontja 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Bizonylat az alakilag és tartalmilag hiteles olyan dokumentum, irat, amely megfelel az e törvényben meghatározott valamennyi feltételnek, és amelyen minden, az adókötelezettség teljesítése szempontjából szükséges adat magyar nyelven is fel van tüntetve. Az adózó által kibocsátott számla, egyszerűsített számla és nyugta adattartalmát az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései szerint, az általános forgalmi adóról szóló törvény és az adózás rendjéről szóló törvény felhatalmazása alapján a kiadott külön jogszabály figyelembe vételével kell meghatározni. Az adózó a jogszabályban előírt kötelezettsége teljesítéséhez, a teljesítés ellenőrzéséhez szükséges határidőig bizonylatot állít ki minden olyan gazdasági eseményről, amelynek alapján jogszabály rendelkezése szerint nyilvántartásában adat rögzítésére, módosítására vagy törlésére köteles, kivéve, ha a bizonylat kiállítására más személy kötelezett."

2. Az Eva tv. Mellékletének I. pontja 4. alpontja felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. A számlának, egyszerűsített számlának vagy nyugtának nem minősülő bizonylat legalább a következő adatokat tartalmazza:"

3. Az Eva tv. Melléklet[e]ének I. pontja a következő 6. alponttal egészül ki:

"6. A pénztárgéppel rendelkező, azt használó adóalany köteles a pénztárgépek használatáról szóló külön jogszabály előírásait betartani.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26/ 1. (360. sz. jav. - 14.§ (1) Szja tv.16.§ (3) felv.), 104/ 1. (360. sz. jav. - 50.§ (1) felv.), 107/ 1. (360. sz. jav. - 55.§ (1) felv.), 109/ 1. (360. sz. jav. - 57.§ (1) felv.), 109/ 2. (360. sz. jav. - 60.§ (1) felv.), 120/ 2. (360. sz. jav. - 63.§ (3) felv.), 120/ 3. (360. sz. jav. - 63.§ (4) Eva tv. 6.§ (7)), 126/ 1. (360. sz. jav. - 74.§), 127/ 1. (360. sz. jav. - 75.§), 139/ 1. (360. sz. jav. - 86.§ felv.), 177/ 1. (360. sz. jav. - 127.§ (1) Htv.52.§), 187/ 1. (360. sz. jav. - 134.§), 196/ 1. (360. sz. jav. - 147.§), 196/ 2. (360. sz. jav. - 148.§), 254/ 1. (360. sz. jav. - 206.§ (2)), 286/ 1. (360. sz. jav. - 215.§ (2) b)), 288/ 1. (360. sz. jav. - 219.§ (1)), 318/ 1. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 3. felv.), 318/ 2. (360. sz. jav. - 2.sz.mell. 4. felv.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/360. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

330/ 1. Szabó Lajos és Kárpáti Zsuzsa képviselők kapcsolódva Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők T/5478/199. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 330. és 410. pontjai), a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet 12. pont módosítását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/Termékek

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

"12. Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök, különféle gyümölcsök, ipari és gyógynövények, (ide nem értve az 1. számú melléklet II. rész 2. pontja szerinti hagyományos gyógynövény drogokat közvetlen lakossági fogyasztásra, kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben), szalma és takarmány

1201-től 1214-ig, kivéve: ex 1211 90 98"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 304/ 3. (302. sz. jav. - új227.§), 411/ 1. (302. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új2.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

335/ 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet 26. pont módosítását javasolja:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/Termékek

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

"26. [Gáz energetikai vagy tüzelőanyag célra]Ásványi tüzelőanyagok ex 2701-től ex

Tőzeg energetikai célra ex 2705-ig

2709, 2711 11, 2711 21, 2711 12 11, 2711 12 19,

tüzelési célra ex 2711 12 94, [ex ]2711 12 97,

tüzelési célra ex 2711 13 91, [ex ]2711 13 97,

tüzelési célra ex 2711 29

Tűzifa, faszén 4401, 4402"

Indokolás: Lásd a T/5478/379. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

340/ 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet 34. pont módosítását javasolja:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/Termékek

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

"34. A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati segédeszköznek minősülő higiénés eszközök, orvostechnikai eszköznek minősülő (műanyag) áruk ex 3924 90

ex 9401

[Vizeletgyűjtő-zsák]Vizeletgyűjtő zsák

ex 3923"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/ 1. (378. sz. jav. - 80.§ Áfa tv.4/A.§ (2)), 281/ 1. (378. sz. jav. - 210.§), 347/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 41.), 349/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 45.), 351/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 46.), 408/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. II. 1.), 442/ 1. (378. sz. jav. - 12.sz.mell. 9.), 461/ 1. (378. sz. jav. - 14.sz.mell. 7.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/378. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

341/ 1. Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, Pálfi István, dr. Simon Miklós, dr. Szabó Erika, Soltész Miklós és Szűcs Lajos képviselők kapcsolódva Font Sándor képviselő T/5478/108. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 342. pontja), a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet 36. pont módosítását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/Termékek

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

"36. Egészségügyi betét (ideértve a tisztasági betétet is) és tampon, [nadrágpelenka, csecsemőpelenka, pelenkabetét, ]papírvatta, fogászati papíranyag ex 4818 40

[ex 4818 90 ]

ex 4823"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 426/ 1. (290. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új13) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/290. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

344/ 1. Lezsák Sándor képviselő kapcsolódva Tállai András, Varga Mihály képviselők T/5478/260. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 328. pontja), a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet 37. pont elhagyását javasolja:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/Termékek

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

"[37. Folyóirat, kotta, térkép ex 4901 4902 4904 4905 91 4905 99]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/5478/276. sz. ajánlás 344. pontjában foglalt javaslattal.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 422/ 1. (315. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új13.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/315. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

345/ 1. Halász János képviselő kapcsolódva a T/5478/93. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 343., 397. és 420. pontjai), a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet 37. pont elhagyását javasolja:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/Termékek

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

"[37. Folyóirat, kotta, térkép ex 4901 4902 4904 4905 91 4905 99]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/5478/276. sz. ajánlás 345. pontjában foglalt javaslattal.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 394/ 1. (317. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 1.fej. 1.), 424/ 2. (326. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új13.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/317. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

347/ 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet 41. pont módosítását javasolja:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/Termékek

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

"41. [TB támogatással]Tb-támogatással értékesített kész paróka

ex 6704"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/ 1. (378. sz. jav. - 80.§ Áfa tv.4/A.§ (2)), 281/ 1. (378. sz. jav. - 210.§), 340/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 34.), 349/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 45.), 351/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 46.), 408/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. II. 1.), 442/ 1. (378. sz. jav. - 12.sz.mell. 9.), 461/ 1. (378. sz. jav. - 14.sz.mell. 7.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/378. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

349/ 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet 45. pont módosítását javasolja:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/Termékek

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

"45. Szemüveglencse, látást javító kontaktlencse, a [TB támogatással]tb-támogatással értékesített szemüvegkeret, távcsőszemüveg

ex 9001 30, 9001 40 41, 9001 40 49, 9001 40 80, 9001 50 41, 9001 50 49, 9001 50 80, ex 9003"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/ 1. (378. sz. jav. - 80.§ Áfa tv.4/A.§ (2)), 281/ 1. (378. sz. jav. - 210.§), 340/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 34.), 347/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 41.), 351/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 46.), 408/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. II. 1.), 442/ 1. (378. sz. jav. - 12.sz.mell. 9.), 461/ 1. (378. sz. jav. - 14.sz.mell. 7.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/378. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

351/ 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet 46. pont módosítását javasolja:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/Termékek

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

"46. Orvosi, sebészeti műszer és készülék: öninjektáló készülék és az ahhoz tartozó tű,'orvosi fecskendő és az ahhoz tartozó tű, transzfúziós készülék, [egyszerhasználatos]egyszer használatos vérvételi zsák, orvosi csapoló és öblítőeszközök, infúziós szerelékek, fogászati fúrógépbe befogható marófúró, - fúró és -csiszolókorong, fogászati tisztítókefék, vesedializátorhoz tartozó szűrő és vérvonal, aferézises eljárásnál használt ferézis szerelék szűrővel vagy anélkül, egyszerhasználatos szűrőcsalád

ex 9018

ex 8421 29 90 00"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/ 1. (378. sz. jav. - 80.§ Áfa tv.4/A.§ (2)), 281/ 1. (378. sz. jav. - 210.§), 340/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 34.), 347/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 41.), 349/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 45.), 408/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. II. 1.), 442/ 1. (378. sz. jav. - 12.sz.mell. 9.), 461/ 1. (378. sz. jav. - 14.sz.mell. 7.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/378. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

375/ 1. Halász János képviselő kapcsolódva a T/5478/258. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 375., 378., 380., 382., 384., 386., 389. és 396. pontjai), a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 72. pont elhagyását javasolja:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

"[72. Film-, videó- és DVD vetítés SZJ 92.13.1]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 396/ 4. (318. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. új1.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/318. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

375/ 2. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 72. pont elhagyását javasolja:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

"[72. Film-, videó- és DVD vetítés SZJ 92.13.1]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 436/ 4. (353. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új2.fej új13.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/353. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

378/ 1. Halász János képviselő kapcsolódva a T/5478/258. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 375., 378., 380., 382., 384., 386., 389. és 396. pontjai), a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 73. pont elhagyását javasolja:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

"[73. Előadó-művészeti szolgáltatás SZJ 92.31.21.0]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 396/ 3. (319. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. új1.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/319. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

380/ 1. Halász János képviselő kapcsolódva a T/5478/93. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 373., 376., 379., 381., 383., 385., 388., 400., 401., 402., 403., 404., 405., 406. és 407. pontjai), a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 74. pont elhagyását javasolja:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

"[74. Bábszínházi szolgáltatás SZJ 92.34.13.9-ből]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 396/ 8. (324. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. új1.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/324. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

382/ 1. Halász János képviselő kapcsolódva a T/5478/93. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 373., 376., 379., 381., 383., 385., 388., 400., 401., 402., 403., 404., 405., 406. és 407. pontjai), a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 75. pont elhagyását javasolja:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

"[75. Művészeti alkotótevékenység SZJ 92.31.22-ből]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 396/ 7. (316. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. új1.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/316. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

384/ 1. Halász János képviselő kapcsolódva a T/5478/93. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 373., 376., 379., 381., 383., 385., 388., 400., 401., 402., 403., 404., 405., 406. és 407. pontjai), a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 76. pont elhagyását javasolja:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

"[76. Cirkusz műsor SZJ 92.34.11.0-ból]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 396/ 2. (320. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. új1.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/320. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

386/ 1. Halász János képviselő kapcsolódva a T/5478/258. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 375., 378., 380., 382., 384., 386., 389. és 396. pontjai), a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 77. pont elhagyását javasolja:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

"[77. Vidámparki szórakoztatás, mutatványok SZJ 92.33.10.0]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 396/ 1. (321. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 1.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/321. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

387/ 1. Halász János képviselő kapcsolódva a T/5478/93. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 387., 445., 450., 453., 455., 459. és 460. pontjai), a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 78. pont elhagyását javasolja:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

"[78. Könyvtári, levéltári, múzeumi és egyéb kulturális szolgáltatás SZJ 92.51.1, 92.52.1]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 420/ 1. (322. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új13.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/322. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

389/ 1. Halász János képviselő kapcsolódva a T/5478/93. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 373., 376., 379., 381., 383., 385., 388., 400., 401., 402., 403., 404., 405., 406. és 407. pontjai), a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 79. pont elhagyását javasolja:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

"[79. Állat- és növénykertek, védett természeti értékek bemutatása SZJ 92.53.1]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 396/ 9. (323. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. új1.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/323. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

389/ 2. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 79. pont elhagyását javasolja:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

"[79. Állat- és növénykertek, védett természeti értékek bemutatása SZJ 92.53.1]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 436/ 6. (354. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új2.fej új13.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/354. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

389/ 3. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 79. pont elhagyását javasolja:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

"[79. Állat- és növénykertek, védett természeti értékek bemutatása SZJ 92.53.1]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 436/ 5. (359. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új2.fej új13.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/359. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

390/ 1. Dr. Pósán László képviselő kapcsolódva Bánki Erik, Hadházy Sándor, Lasztovicza Jenő képviselők T/5478/146. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 366., 369., 370., 371., 372., 374., 377., 390., 391., 426., 428., 430., 431., 432., 433., 434., 435. és 436. pontjai), a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 80. pont módosítását javasolja:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

"80. Uszoda- és strandfürdő-szolgáltatás, kivéve az iskolai kötelező úszásoktatást SZJ 92.61.10-ből, SZJ 92.72.11.0-ból"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 424/ 3. (295. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új13.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/295. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

394/ 1. Halász János képviselő kapcsolódva a T/5478/93. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 343., 397. és 420. pontjai), a törvényjavaslat 11. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új II. rész 1. fejezet 1. pont felvételével:

"II. rész

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

1. Termékek

1. Folyóirat, kotta, térkép (kivéve előfizetésben megvásárolt lapokat) ex 4901, 4902, 4904, 4905 91, 4905 99"

Megjegyzés: A módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/5478/276. sz. ajánlás 394. pontjában foglalt javaslattal.

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet részeinek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 345/ 1. (317. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 37.), 424/ 2. (326. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új13.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/317. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

395/ 1. Halász János képviselő kapcsolódva a T/5478/93. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 418. pontja), a T/5478/258. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 418. pontja), a törvényjavaslat 11. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új II. rész 1. fejezet 2. pont felvételével:

"II. rész

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

1. Termékek

1. Rögzített adatállományt tartalmazó könyvet helyettesítő oktató, ismeretterjesztő CD-lemez 8524 31, ex 8524 39"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet részeinek számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/5478/325. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

396/ 1. Halász János képviselő kapcsolódva a T/5478/258. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 375., 378., 380., 382., 384., 386., 389. és 396. pontjai), a törvényjavaslat 11. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új II. rész 2. fejezet 1. pont felvételével:

"II. rész

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

2. Szolgáltatások

"1. Vidámparki szórakoztatás, mutatványok SZJ 92.33.10.0"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet részeinek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 386/ 1. (321. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 77.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/321. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

396/ 2. Halász János képviselő kapcsolódva a T/5478/93. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 373., 376., 379., 381., 383., 385., 388., 400., 401., 402., 403., 404., 405., 406. és 407. pontjai), a törvényjavaslat 11. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új II. rész 2. fejezet új 1. pont felvételével:

"II. rész

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

2. Szolgáltatások

1. Cirkusz műsor SZJ 92 .34.11 .0-ból"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet részeinek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 384/ 1. (320. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 76.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/320. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

396/ 3. Halász János képviselő kapcsolódva a T/5478/258. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 375., 378., 380., 382., 384., 386., 389. és 396. pontjai), a törvényjavaslat 11. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új II. rész 2. fejezet új 1. pont felvételével:

"II. rész

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

2. Szolgáltatások

1. Előadó-művészeti szolgáltatás SZJ 92.31.21.0"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet részeinek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 378/ 1. (319. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/319. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

396/ 4. Halász János képviselő kapcsolódva a T/5478/258. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 375., 378., 380., 382., 384., 386., 389. és 396. pontjai), a törvényjavaslat 11. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új II. rész 2. fejezet új 1. pont felvételével:

"II. rész

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

2. Szolgáltatások

1. Film-, videó- és DVD vetítés SZJ 92.13.1 ""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet részeinek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 375/ 1. (318. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/318. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

396/ 5. Halász János képviselő kapcsolódva a T/5478/258. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 375., 378., 380., 382., 384., 386., 389. és 396. pontjai), a törvényjavaslat 11. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új II. rész 2. fejezet új 1. pont felvételével:

"II. rész

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

2. Szolgáltatások

1. Film-, videó- és DVD terjesztés SZJ 92.12.10.0 "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet részeinek számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/5478/333. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

396/ 6. Halász János képviselő kapcsolódva a T/5478/258. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 375., 378., 380., 382., 384., 386., 389. és 396. pontjai), a törvényjavaslat 11. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új II. rész 2. fejezet új 1. pont felvételével:

"II. rész

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

2. Szolgáltatások

1. Film-, videó- és DVD gyártás SZJ 92.11.3

kivéve: nem elkülönült reklámfilmgyártás"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet részeinek számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/5478/334. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

396/ 7. Halász János képviselő kapcsolódva a T/5478/93. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 373., 376., 379., 381., 383., 385., 388., 400., 401., 402., 403., 404., 405., 406. és 407. pontjai), a törvényjavaslat 11. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új II. rész 2. fejezet új 1. pont felvételével:

"II. rész

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

2. Szolgáltatások

1. Művészeti alkotótevékenység SZJ 92.31 .22-ből""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet részeinek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 382/ 1. (316. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 75.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/316. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

396/ 8. Halász János képviselő kapcsolódva a T/5478/93. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 373., 376., 379., 381., 383., 385., 388., 400., 401., 402., 403., 404., 405., 406. és 407. pontjai), a törvényjavaslat 11. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új II. rész 2. fejezet új 1. pont felvételével:

"II. rész

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

2. Szolgáltatások

1. Bábszínházi szolgáltatás SZJ 92.34.13.9-ből"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet részeinek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 380/ 1. (324. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 74.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/324. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

396/ 9. Halász János képviselő kapcsolódva a T/5478/93. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 373., 376., 379., 381., 383., 385., 388., 400., 401., 402., 403., 404., 405., 406. és 407. pontjai), a törvényjavaslat 11. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új II. rész 2. fejezet új 1. pont felvételével:

"II. rész

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

2. Szolgáltatások

"1. Állat- és növénykertek, védett természeti értékek bemutatása

SZJ 92.53 .1""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet részeinek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 389/ 1. (323. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 79.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/323. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

408/ 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész 1. pont módosítását javasolja:

/II. rész

Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám/

"1. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek törzskönyvezéséről és a forgalomba hozataluk engedélyezéséről szóló 12/2001. (IV.12.) EüM rendeletben meghatározott hatóság által engedélyezett, a közvetlen lakossági gyógyszerellátásban értékesíthető humán gyógyszerek (beleértve az immunológiai[-] és a homeopatis gyógyszerkészítményeket, az izotóppal jelzett gyógyszert, a radionuklid készletet, a radioaktív prekurzort, valamint az emberi vérből vagy plazmából készülő gyógyszereket) felhasználásra kész kiszerelt formában, ideértve a nem kereskedelmi jellegű áruforgalomban az erre jogosult hatóság engedélyével importált gyógyszereket (az 1. számú melléklet I. részének 51. pontjában szereplő 10/1987 (VIII. 19.) EüM rendelet hatálya alá tartozó gyógyhatású termékek kivételével);

Humán gyógyászati galenusi készítmények, magisztrális készítmények."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/ 1. (378. sz. jav. - 80.§ Áfa tv.4/A.§ (2)), 281/ 1. (378. sz. jav. - 210.§), 340/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 34.), 347/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 41.), 349/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 45.), 351/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 46.), 442/ 1. (378. sz. jav. - 12.sz.mell. 9.), 461/ 1. (378. sz. jav. - 14.sz.mell. 7.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/378. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

409/ 1. Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész 1. pont módosítását javasolja:

/II. rész

Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

"1. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó olyan humán gyógyszerek, amelyeket a[A]z emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek törzskönyvezéséről és a forgalomba hozataluk engedélyezéséről szóló 12/2001. (IV.12.) EüM rendeletben meghatározott hatóság [által engedélyezett, a közvetlen lakossági gyógyszerellátásban értékesíthető humán gyógyszerek (beleértve az immunológiai- és a homeopatis gyógyszerkészítményeket, az izotóppal jelzett gyógyszert, a radionuklid készletet, a radioaktív prekurzort, valamint az emberi vérből vagy plazmából készülő gyógyszereket) felhasználásra kész kiszerelt formában, ideértve] törzskönyvezett, valamint a nem kereskedelmi jellegű áruforgalomban az erre jogosult hatóság engedélyével importált gyógyszerek[et (az 1. számú melléklet I. részének 51. pontjában szereplő 10/1987 (VIII. 19.) EüM rendelet hatálya alá tartozó gyógyhatású termékek kivételével)];

Humán gyógyászati galenusi készítmények, magisztrális készítmények."

Indokolás: Lásd a T/5478/361. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

411/ 1. Szabó Lajos és Kárpáti Zsuzsa képviselők kapcsolódva Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők T/5478/199. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 330. és 410. pontjai), a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolják a következő új 2. pont felvételével:

/II. rész/

/Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

"2. Hagyományos gyógynövény drogok közvetlen lakossági fogyasztásra, kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben ex 1211 90 98

ex 1302"

Megjegyzés: A mód. javaslat elfogadása esetén a pontok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 304/ 3. (302. sz. jav. - új227.§), 330/ 1. (302. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 12.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

418/ 1. Kuzma László képviselő kapcsolódva Halász János képviselő T/5478/258. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 345., 394. és 424. pontjai), a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész 12. pont módosítását javasolja:

/II. rész/

/Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

/Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám/

"12. Könyv, ideértve a törvény szerint tankönyvnek minősülő kiadványt és elektronikus adathordozót is ex 4901

4903"

Indokolás: Lásd a T/5478/294. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

418/ 2. Halász János képviselő kapcsolódva a T/5478/258. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 345., 394. és 424. pontjai), a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész 12. pont módosítását javasolja:

/II. rész/

/Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

/Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám/

"12. Könyv és közoktatásban használt CD-ROM ex 4901

4903 ex 8524"

Megjegyzés: A módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/5478/276. sz. ajánlás 418. pontjában foglalt javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/5478/328. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

419/ 1. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolja a következő új 13. pont felvételével:

/II. rész

Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

"13. Rögzített adatállományt tartalmazó könyvet helyettesítő oktató, ismeretterjesztő CD-lemez 8524 31 ex 8524 39"

Megjegyzés: A módosító indítvány szó szerint megyegyezik a T/5478/276. sz. ajánlás 419. pontjában szereplő javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/5478/355. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

420/ 1. Halász János képviselő kapcsolódva a T/5478/93. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 387., 445., 450., 453., 455., 459. és 460. pontjai), a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolja a következő új 13. pont felvételével:

/II. rész/

/Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

"13. Könyvtári, levéltári, múzeumi és egyéb kulturális szolgáltatás

SZJ 92.51.1, 92.52 .1"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 387/ 1. (322. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 78.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/322. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

422/ 1. Lezsák Sándor képviselő kapcsolódva Tállai András, Varga Mihály képviselők T/5478/260. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 328. pontja), a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolja a következő új 13. pont felvételével:

/II. rész

Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

"13. Folyóirat, kotta, térkép ex 4901, 4902, 4904, 4905 91, 4905 99"

Megjegyzés: A módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/5478/276. sz. ajánlás 422. pontjában foglalt javaslattal.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 344/ 1. (315. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 37.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/315. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

424/ 1. Dr. Pósán László képviselő kapcsolódva Halász János képviselő T/5478/258. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 345., 394. és 424. pontjai), a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolja a következő új 13. pont felvételével:

/II. rész

Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

"13. Tudományos szakfolyóirat 4904"

Indokolás: Lásd a T/5478/296. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

424/ 2. Halász János képviselő kapcsolódva a T/5478/258. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 345., 394. és 424. pontjai), a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolja a következő új 13. pont felvételével:

(II. rész)

/Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

"13. Előfizetésben vásárolt lapok ex 49 02 10" "

Megjegyzés: A módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/5478/276. sz. ajánlás 424. pontjában foglalt javaslattal.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 345/ 1. (317. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 37.), 394/ 1. (317. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 1.fej. 1.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/326. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

424/ 3. Dr. Pósán László képviselő kapcsolódva Bánki Erik, Hadházy Sándor, Lasztovicza Jenő képviselők T/5478/146. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 366., 369., 370., 371., 372., 374., 377., 390., 391., 426., 428., 430., 431., 432., 433., 434., 435. és 436. pontjai), a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolja a következő új 13. pont felvételével:

/II. rész

Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

"13. Az iskolai kötelező úszásoktatás SZJ 92.61.10-ből, SZJ 92.72.11.0-ból"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 390/ 1. (295. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 80.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/295. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

426/ 1. Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, Pálfi István, dr. Simon Miklós, dr. Szabó Erika, Soltész Miklós és Szűcs Lajos képviselők kapcsolódva Font Sándor képviselő T/5478/108. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 342. pontja), a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolják a következő új 13. pont felvételével:

/II. rész/

/Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

"13. Nadrágpelenka, csecsemőpelenka, pelenkabetét ex 4818 90"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 341/ 1. (290. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 36.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/290. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

436/ 1. Dr. Juhos Katalin képviselő kapcsolódva Tállai András, Varga Mihály képviselők T/5478/260. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 440., 442., 444., 446., 447., 448., 449., 451., 454., 456., 458. és 461. pontjai), a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolja a következő új 2. fejezet új 13. pont felvételével:

/II. rész/

"Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

"13. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti beépítetlen építési telek értékesítése, bérbe és haszonbérbe adása (SZJ 70.20.12.6. 70.20.12.7 70.20.12.8.)""

Indokolás: Lásd a T/5478/279. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

436/ 2. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolja a következő új 2. fejezet új 13. pont felvételével:

II. rész

Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

"2. Szolgáltatások

13. Film-, videó- és DVD terjesztés SZJ 92.12.10.0"

Indokolás: Lásd a T/5478/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

436/ 3. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolja a következő új 2. fejezet új 13. pont felvételével:

II. rész

Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

"2. Szolgáltatások

13. Film-, videó- és DVD gyártás SZJ 92.11.3, kivéve: nem elkülönült reklámfilmgyártás"

Indokolás: Lásd a T/5478/352. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

436/ 4. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolja a következő új 2. fejezet új 13. pont felvételével:

II. rész

Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

"2. Szolgáltatások

13. Film-, videó- és DVD vetítés SZJ 92.13.1

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 375/ 2. (353. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/353. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

436/ 5. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolja a következő új 2. fejezet új 13. pont felvételével:

II. rész

Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre

"13. Állat- és növénykertek, védett természeti értékek bemutatása SZJ 92.53.1"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 389/ 3. (359. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 79.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/359. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

436/ 6. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolja a következő új 2. fejezet új 13. pont felvételével:

II. rész

Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

"2. Szolgáltatások

13. Állat- és növénykertek, védett természeti értékek bemutatása SZJ 92.53.1"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 389/ 2. (354. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 79.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/354. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

441/ 1. Dr. Pósán László és Sági József képviselők kapcsolódva dr. Pósán László, Sági József képviselők T/5478/174. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 441. pontja), a törvényjavaslat 12. számú melléklet 3. pont módosítását javasolják:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"3. oktatást szolgáló taneszközök (ex 9023) oktatási célú bérbeadása;"

Indokolás: Lásd a T/5478/292. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

442/ 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 12. számú melléklet 9. pont módosítását javasolja:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"9. lakóingatlan - rendeltetéstől független - bérbeadása, egyéb módon történő hasznosítása (kivéve: [magán-szállásadás]magánszállásadás SZJ 55.23.13);"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/ 1. (378. sz. jav. - 80.§ Áfa tv.4/A.§ (2)), 281/ 1. (378. sz. jav. - 210.§), 340/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 34.), 347/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 41.), 349/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 45.), 351/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 46.), 408/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. II. 1.), 461/ 1. (378. sz. jav. - 14.sz.mell. 7.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/378. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

445/ 1. Halász János képviselő kapcsolódva a T/5478/93. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 387., 445., 450., 453., 455., 459. és 460. pontjai), a T/5478/258. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 387., 445., 450., 453., 455., 459. és 460. pontjai), a törvényjavaslat 12. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 13. pont felvételével:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"13. művelődési ház (kultúrotthon) (ÉJ 571-1), művelődést szolgáló önálló rendeltetési egység rendeltetésének megfelelő bérbeadása (SZJ 70.20.12.4-ből)"

Megjegyzés: A módosító indítvány elfogadása esetén a pontok számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/5478/330. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

450/ 1. Halász János képviselő kapcsolódva a T/5478/93. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 387., 445., 450., 453., 455., 459. és 460. pontjai), a T/5478/258. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 387., 445., 450., 453., 455., 459. és 460. pontjai), a törvényjavaslat 12. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 17. pont felvételével:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"17. műemlékvédelmi szakértés (SZJ 74.14.23.9-ből)"

Megjegyzés: A módosító indítvány elfogadása esetén a pontok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/5478/276. sz. ajánlás 450. pontjában foglalt javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/5478/329. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

452/ 1. Dr. Kálmán András képviselő kapcsolódva dr. Kálmán András és Podolák György képviselők T/5478/256. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 452. pontja), a törvényjavaslat 12. számú melléklet 17. pont módosítását javasolja:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

17. oktatásból az alábbiak:

a) köz- és felsőoktatás, a felnőttképzésből az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést adó képzés, a felnőttképzési törvény szerint szervezett és akkreditált, továbbá jogszabályban meghatározottak szerint szervezett képzés, továbbképzés, illetve szakvizsgára történő felkészítés, ideértve az ezekhez kapcsolódó vizsgáztatási tevékenységet is;

b) államilag, illetve nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló nyelvvizsgáztatás;

c) a nemzetközi szerződés alapján Magyarországon működő külföldi kulturális intézetek által folytatott oktatási tevékenység;

d) az a)-c) pontokban meghatározott oktatás, képzés, vizsgáztatás megvalósításához [közvetlenül ]nyújtott oktatási, képzési, vizsgáztatási tevékenység;

e) korrepetálás, magánóra adása; (SZJ 80-ból),

f) az oktatási pedagógiai szakértés, szaktanácsadás (SZJ 74.87.16.4-ből), a pedagógiai tájékoztatás, pedagógus-továbbképzés szervezése, valamint a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása (SZJ 74.87.15-ből).

Indokolás: Lásd a T/5478/313. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

453/ 1. Halász János képviselő kapcsolódva a T/5478/93. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 387., 445., 450., 453., 455., 459. és 460. pontjai), a T/5478/258. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 387., 445., 450., 453., 455., 459. és 460. pontjai), a törvényjavaslat 12. számú melléklet 17. pont módosítását javasolja:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"17. [oktatásból az alábbiak:

a) köz- és felsőoktatás, a felnőttképzésből az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést adó képzés, a felnőttképzési törvény szerint szervezett és akkreditált, továbbá jogszabályban meghatározottak szerint szervezett képzés, továbbképzés, illetve szakvizsgára történő felkészítés, ideértve az ezekhez kapcsolódó vizsgáztatási tevékenységet is;

b) államilag, illetve nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló nyelvvizsgáztatás;

c) a nemzetközi szerződés alapján Magyarországon működő külföldi kulturális intézetek által folytatott oktatási tevékenység;

d) az a)-c) pontokban meghatározott oktatás, képzés, vizsgáztatás megvalósításához közvetlenül nyújtott oktatási, képzési, vizsgáztatási tevékenység;

e) korrepetálás, magánóra adása; (SZJ 80-ból),]

[f)]oktatás (SZJ 80), az oktatási pedagógiai szakértés, szaktanácsadás (SZJ 74.87.16.4-ből), a pedagógiai tájékoztatás, pedagógus-továbbképzés szervezése, valamint a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása (SZJ 74.87.15-ből)."

Indokolás: Lásd a T/5478/331. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

455/ 1. Halász János képviselő kapcsolódva a T/5478/93. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 387., 445., 450., 453., 455., 459. és 460. pontjai), a T/5478/258. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 387., 445., 450., 453., 455., 459. és 460. pontjai), a törvényjavaslat 12. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 19. pont felvételével:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"19. tudományos rendezvények lebonyolítása (SZJ 74.84.15.0-ból);"

Megjegyzés: A módosító indítvány elfogadása esetén a pontok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/5478/276. sz. ajánlás 455. pontjában foglalt javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/5478/332. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

456/ 1. Halász János képviselő kapcsolódva a T/5478/93. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 387., 445., 450., 453., 455., 459. és 460. pontjai), a T/5478/258. számú módosító javaslatához (T/5478/276. sz. ajánlás 387., 445., 450., 453., 455., 459. és 460. pontjai), a törvényjavaslat 12. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 25. pont felvételével:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"25. közös ismeretterjesztés és ismeretszerzés (SZJ 92.34.13-ból)"

Megjegyzés: A módosító indítvány elfogadása esetén a pontok sorszámozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/5478/327. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

456/ 2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 12. számú melléklet 25. pont módosítását javasolja:

/2. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"25. az 1-24. pontokban felsorolt termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások közvetítése, ha az más nevében és javára történik, [és]még akkor is, ha az a közvetítő jognyilatkozat-tételi jogosultságával nem jár együtt;"

Indokolás: Lásd a T/5478/380. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

461/ 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 14. számú melléklet 7. pont módosítását javasolja:

/8. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

A 4/A. § (3) bekezdésének alkalmazásában a gazdasági tevékenységgel egy tekintet alá eső tevékenységek/

"7) a mezőgazdasági intervenciós szervezetek mezőgazdasági termék értékesítése, amelyet az e termékek közös [piac-szervezéséről]piacszervezéséről szóló rendeletek alapján végeznek;"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132/ 1. (378. sz. jav. - 80.§ Áfa tv.4/A.§ (2)), 281/ 1. (378. sz. jav. - 210.§), 340/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 34.), 347/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 41.), 349/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 45.), 351/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 46.), 408/ 1. (378. sz. jav. - 11.sz.mell. II. 1.), 442/ 1. (378. sz. jav. - 12.sz.mell. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/378. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

II. rész

A Költségvetési bizottság megtárgyalta a T/5478/276. sz. ajánlás alábbi pontjait:

8. bizottság támogatja, az Előterjesztő egyetért;

17. és az azzal összefüggő pontok: bizottság támogatja, az Előterjesztő egyetért.

19. és az azzal összefüggő pontok: bizottság támogatja, az Előterjesztő egyetért.

71. és az azzal összefüggő pontok: bizottság támogatja, az Előterjesztő egyetért.

90. bizottság támogatja, az Előterjesztő egyetért.

321. bizottság támogatja, az Előterjesztő egyetért.

A Mezőgazdasági bizottság megtárgyalta a T/5478/276. sz. ajánlás alábbi pontjait:

90. bizottság támogatja, az Előterjesztő egyetért.

Az Önkormányzati bizottság megtárgyalta a T/5478/276. sz. ajánlás alábbi pontjait:

  1. bizottság támogatja, az Előterjesztő egyetért;

19. és az azzal összefüggő pontok: bizottság támogatja, az Előterjesztő egyetért.

Budapest, 2003. október 30.

Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya

Varga Mihály sk.
Költségvetési és pénzügyi bizottság elnöke

Dr. Vastagh Pál sk.
Alkotmány- és igazságügyi bizottság elnöke

Dr. Schvarcz Tibor sk.
Egészségügyi bizottság elnöke

Dr. Balsai István sk.
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság elnöke

Puch László sk.
Gazdasági bizottság elnöke

Lasztovicza Jenő sk.
Idegenforgalmi bizottság elnöke

Bakonyi Tibor sk.
Ifjúsági és sport bizottság elnöke

Rogán Antal sk.
Informatikai és távközlési bizottság elnöke

Dr. Turi-Kovács Béla sk.
Környezetvédelmi bizottság elnöke

Dr. Pető Iván sk.
Kulturális és sajtó bizottság elnöke

Dr. Magda Sándor sk.
Mezőgazdasági bizottság elnöke

Dr. Jánosi György sk.
Oktatási és tudományos bizottság elnöke

Dr. Kovács Zoltán sk.
Önkormányzati bizottság elnöke

Tállai András sk.
Számvevőszéki bizottság elnöke

Dr. Mátrai Márta sk.
Szociális és családügyi bizottság elnöke

Szabó György sk.
Területfejlesztési bizottság elnöke