T/5478/276.

Az Országgyűlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Egészségügyi
bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

Gazdasági
bizottságának

Idegenforgalmi
bizottságának

Ifjúsági és sport
bizottságának

Informatikai és távközlési
bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

Kulturális és sajtó
bizottságának

Mezőgazdasági
bizottságának

Oktatási és tudományos
bizottságának

Önkormányzati
bizottságának

Számvevőszéki
bizottságának

Szociális és családügyi
bizottságának

Területfejlesztési
bizottságának

ajánlása

az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló T/5478. számú törvényjavaslat

r é s z l e t e s v i t á j á h o z

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság) - mint első helyen kijelölt bizottság -, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Egészségügyi bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági bizottsága, Idegenforgalmi bizottsága, Ifjúsági és sport bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Informatikai és távközlési bizottsága (a továbbiakban: Informatikai bizottság), Környezetvédelmi bizottsága, Kulturális és sajtó bizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Mezőgazdasági bizottsága, Oktatási és tudományos bizottsága (a továbbiakban: Oktatási bizottság), Önkormányzati bizottsága, Számvevőszéki bizottsága, Szociális és családügyi bizottsága (a továbbiakban: Szociális bizottság) és Területfejlesztési bizottsága megvitatta az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló T/5478. számú törvényjavaslatot, valamint az ahhoz benyújtott T/5478/5., 12-13., 15-38., 40-275. számú módosító javaslatokat.

A Fidesz képviselőcsoportjából dr. Fónagy János, dr. Latorcai János és Lengyel Zoltán országgyűlési képviselők az Országgyűlés elnökéhez írt 2003. október 15-i levelükben a törvényjavaslathoz korábban benyújtott és a bizottságok által már megtárgyalt egyes módosító javaslatokhoz aláírókként kívántak csatlakozni és kérték, hogy nevük, mint a módosító javaslatok benyújtója, feltüntetésre kerüljön.

A kérést,mivel az nem tekinthető házszabályszerűnek, az Országgyűlés elnöke visszautasította.

Visszavont javaslat(ok): T/5478/42. (dr. Kozma József, dr. Szabó Zoltán), T65478/43. (dr. Kozma József, dr. Szabó Zoltán), T/5478/44. (dr. Kozma József, dr. Szabó Zoltán), T/5478/45. (dr. Szabó Zoltán), T/5478/46. (dr. Szabó Zoltán), T/5478/47. (dr. Szabó Zoltán), T/5478/65. (Farkas Imre, Jauernik István), T/5478/139. (dr. Bartha László, dr. Frajna Imre, Selmeczi Gabriella), T/5478/248. (Kovács Tibor, Podolák György), T/5478/249. (Molnár Albert, Podolák György), T/5478/250. (Kovács Tibor, Podolák György), T/5478/251. (Kovács Tibor, Podolák György), T/5478/253. (Kovács Tibor, Podolák György), T/5478/254. (Kovács Tibor, Podolák György).

Új változatban benyújtott javaslat(ok): T/5478/53. helyett T/5478/124. (Vitányi Iván és dr. Szabó Zoltán)

A Számvevőszéki bizottság 2003. 10. 13-i ülésén hozott öntése szerint: feladatkörét érintő módosító javaslat nem érkezett.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt részeket [ ] zárójel közé téve, vastag betűvel szedve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöltük. Ha a javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a módosító javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk, annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta. Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, arra történő külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjához fűzött megjegyzés tartalmazza.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.

Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű dönteni.

 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 3. § kiegészítését javasolják a következő új (1) bekezdésben a Szja tv. 3. § 9. pont felvételével:

"(1) Az Szja tv. 3. §-ának 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő /

"9. Szokásos piaci érték: az az ellenérték, amelyet független felek összehasonlítható körülmények esetén egymás között érvényesítenek, vagy érvényesítenének; nem független felek között a szokásos piaci értéket a következő módszerek valamelyikével kell meghatározni:

a) összehasonlító árak módszere, amelynek során a szokásos piaci érték az az ár, amelyet független felek alkalmaznak az összehasonlítható termék vagy szolgáltatás értékesítésekor a gazdaságilag összehasonlítható piacon;

b) viszonteladási árak módszere, amelynek során a szokásos piaci érték a terméknek, szolgáltatásnak független fél felé, változatlan formában történő értékesítése során alkalmazott ár, csökkentve a viszonteladó költségeivel és a szokásos haszonnal;

c) költség és jövedelem módszer, amelynek során a szokásos piaci érték a termék, a szolgáltatás közvetlen önköltsége, növelve a szokásos haszonnal;

d) egyéb módszert ha a szokásos piaci érték az a)-c) alpontban foglalt módszerek egyikével sem határozható meg;

azzal, hogy

e) szokásos haszon az a haszon, amelyet összehasonlítható tevékenységet végző független felek összehasonlítható körülmények között elérnek.""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 7. (212. sz. jav. - 3.§ új(5)), 253. (212. sz. jav. - 206.§ (2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/212. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdésben a Szja tv. 3.§ 17. pont módosítását javasolják:

/3. § (1) Az Szja tv. 3. §-ának 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:/

"17. Egyéni vállalkozó:

a) a vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély az igazolványban feltüntetett vállalkozói tevékenysége tekintetében;

b) a közjegyző a közjegyzőkről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében;

c) az önálló bírósági végrehajtó a bírósági végrehajtásról szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben [a végrehajtói]e tevékenység[et]ét végrehajtói iroda tagjaként folytatja);

d) az egyéni szabadalmi ügyvivő a szabadalmi ügyvivőkről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében;

e) az ügyvéd az ügyvédekről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben [az ügyvédi]e tevékenység[et]ét ügyvédi iroda tagjaként vagy alkalmazott ügyvédként folytatja);

f) a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély e tevékenysége tekintetében;

g) a gyógyszerészi magántevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező magánszemély e tevékenysége tekintetében"."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 257. (210. sz. jav. - 206.§ (3)), 271. (210. sz. jav. - 206.§ (15)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/210. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3. Dr. Bartha László, dr. Frajna Imre és Selmeczi Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdésben a Szja tv. 3.§ 17. pont kiegészítését javasolják a következő új f) pont felvételével:

/3. § (1) Az Szja tv. 3. §-árak 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:/

/17. Egyéni vállalkozó:/

"f) a magánorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély;"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betűjelzése értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 197. (138. sz. jav. - 150.§ (1) Tbj.4.§ b) 2.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/138. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

4. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 3. § (3) bekezdésben a Szja tv. 3.§ 23. pont c) pont módosítását javasolja:

/(3) Az Szja tv. 3. §-ának 23. pontja a következő c)-d) alponttal egészül ki, és egyidejűleg a jelenlegi c)-k) alpont jelölése e)-m) alpontra módosul:/

/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:

23. Nyugdíj:/

"c) a magánnyugdíjpénztár által nyújtott nyugdíjszolgáltatás (ideértve a magánnyugdíjpénztár járadékszolgáltatására jogosult magánszemélyt megillető, biztosítóintézettől vásárolt járadékszolgáltatást, továbbá a magánnyugdíjpénztár által a kedvezményezett részére kifizetett összeget is);"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32. (56. sz. jav. - 19.§ (4) Szja tv.28.§ (9)), 34. (56. sz. jav. - 20.§), 245. (56. sz. jav. - 206.§ (2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/56. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

5. Dr. Jánosi György és Gusztos Péter képviselők a törvényjavaslat 3. § (4) bekezdésben a Szja tv. 3.§ kiegészítését javasolják a következő új 62. pont felvételével:

"(4) Az Szja tv. 3.§ 50., 62. és 64. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek

/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:/

"62. Hallgatói munkadíj: a felsőoktatási törvényben felsorolt felsőoktatási intézményben, hitelesített iskolai rendszerű első alapképzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatónál, valamint első doktori alapképzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatónál (továbbiakban: hallgató) a képesítési követelményekben meghatározott képzési idő alatt végzett munkájáért az említett intézménytől kapott bevétel, feltéve, hogy a díjazás alapjául szolgáló munkavégzés az erről szóló kormányrendelet szerinti munkalehetőség keretében abban az intézményben történt, amellyel a hallgató hallgatói jogviszonyban állt. Hallgatói munkadíj alapjául szolgáló munkavégzésnek minősül továbbá a hallgató tevékenysége, ha azt a felsőoktatási intézmény területén (telephelyén) működő kutatás-fejlesztést végző gazdasági társaság megbízásából végzi." "

Megjegyzés: A módosító javaslat a hatályos törvényhez képest használja a jelölést, az ajánlás a törvényjavaslathoz viszonyított új szövegként mutatja az indítványt.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9. (228. sz. jav. - 3.§ (5) Szja tv. 3.§ 72. i)), 306. (229. sz. jav. - új227.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/227. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Gazdasági bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Oktatási bizottság ülésén nem ért egyet.

6. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 3. § (4) bekezdésben a Szja tv. 3.§ kiegészítését javasolja a következő új 62. pont felvételével:

"(4) Az Szja tv. 3.§ 50., 62. és 64. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek

/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:/

"62. Hallgatói munkadíj: a felsőoktatásról szóló törvényben felsorolt felsőoktatási intézményben hitelesített iskolai rendszerű első alapképzésben, vagy első doktori képzésben részt vevő nappali tagozatos hallgató által a vele hallgatói jogviszonyban álló felsőoktatási intézménynél, az e felsőoktatási intézmény tulajdonában (kezelésében) lévő ingatlanban székhellyel rendelkező cégnél vagy olyan más cégnél, amelyben e felsőoktatási intézmény részesedéssel rendelkezik, a képesítési követelményekben meghatározott képzési ideje alatt végzett munkája ellenértékeként az említett intézménytől, illetve cégtől megszerzett bevétel. "

Indokolás: Lásd a T/5478/222. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

7. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 3. § kiegészítését javasolják a következő új (5) bekezdésben a Szja tv. 3. § 69. pont felvételével:

"(5) Az Szja tv. 3. §-a a következő 69. ponttal egészül ki:

/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő/

"69. Független felek: azok a személyek (természetes személyek, jogi személyek, egyéb szervezetek), amelyek (akik) között nem áll fenn olyan szoros gazdasági, jogi kapcsolat, amelynek révén legalább az egyik fél meghatározó befolyást képes gyakorolni a másik fél gazdasági döntéseire, vagy amelynek révén a felek e egymással szoros együttműködésben folytatják tevékenységüket (nem tekinthetők független feleknek különösen az egymással munkaviszonyban, tartós megbízási jogviszonyban álló személyek, továbbá a társas vállalkozás és a benne akár közvetlenül, akár közvetve - a közeli hozzátartozókat megillető jogokat együttesen számítva - többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező magánszemély).""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1. (212. sz. jav. - 3.§ új(1)), 253. (212. sz. jav. - 206.§ (2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/212. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

8. Az Ifjúsági bizottság a törvényjavaslat 3. § (5) bekezdésben a Szja tv. 3.§ 72. pont kiegészítését javasolja a következő új h) pont felvételével:

"Az Szja tv. 3. §-a 72. pontjának e), h) [és ]i) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és egyidejűleg a pont a következő m)-o) alponttal egészül ki:

/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:

72. Adóterhet nem viselo járandóság:/

"h) az amatőr vagy vegyes versenyrendszerben szervezett versenyen közremuködő, a sporttevékenységet irányító személy (mérkőzésvezető) részére e tevékenységével összefüggésben juttatott bevételnek a mérkőzésenként 5 ezer forintot, de legfeljebb adóévenként az adóév első napján érvényes minimálbér havi összegét meg nem haladó része, feltéve, hogy a mérkőzésvezető legkésőbb a kifizetés időpontjában nyilatkozik arról, hogy e bevételével szemben nem kíván költséget (költséghányadot) elszámolni ;""

Indokolás: Lásd a T/5478/271. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

9. Dr. Jánosi György és Gusztos Péter képviselők a törvényjavaslat 3. § (5) bekezdésben a Szja tv. 3.§ 72. pont i) pont módosítását javasolják:

/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:

72. Adóterhet nem viselő járandóság:/

"i) oktatási vagy kutatási tevékenység, valamint az e tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltató tevékenység (például könyvtáros, laboráns, demonstrátor) ellenértékeként megszerzett hallgatói munkadíjnak havonta a hónap első napján érvényes minimálbér összegét, doktorandusz hallgató esetében a minimálbér másfélszeresét meg nem haladó része;"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5. (227. sz. jav. - 3.§ (4) Szja tv. 3.§ új62.), 306. (229. sz. jav. - új227.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/228. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

10. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 3. § (5) bekezdésben a Szja tv. 3.§ 72. pont o) pont módosítását javasolják:

/(5) Az Szja tv. 3. §-a 72. pontjának e) és i) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és egyidejűleg a pont a következő m)-o) alponttal egészül ki:/

/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:

72. Adóterhet nem viselő járandóság:/

"o) a felsőoktatásról szóló törvény alapján adományozott arany, gyémánt, vas illetve rubin díszoklevélhez kapcsolódó[, a jogszabályban meghatározott mértéket meg nem haladó összegű]an a felsőoktatási intézmény által a Szabályzatában meghatározott feltételek szerint kifizetett pénzbeli juttatásnak az a része, amely nem haladja meg a külön kormányrendeletben meghatározott összeget"."

Indokolás: Lásd a T/5478/214. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

11. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 5. §-ban a Szja tv.5.§ (7) bekezdés módosítását javasolják:

5. § Az Szja tv. 5. §-a a következő (6)-(9) bekezdéssel egészül ki:

(7) Elengedett kötelezettség és [a ]más által átvállalt tartozás esetében - a (2) és (4) bekezdésben foglaltakat is figyelembe véve - a bevétel a magánszemély megszűnt kötelezettségének, illetve megszűnt tartozásának összege. A magánszemély javára vagy érdekében teljesített kiadás esetében - a (2) és (4) bekezdésben foglaltakat is figyelembe véve - a bevétel a kiadás teljes összege.

Indokolás: Lásd a T/5478/213. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

12. Molnár Albert, Podolák György képviselők a törvényjavaslat 5. §-ban a Szja tv.5.§ (9) bekezdés módosítását javasolják:

/Az Szja tv. 5. §-a a következő (6)-(9) bekezdéssel egészül ki:/

"(9) A (6)-(8) bekezdésben nem említett, nem pénzben megszerzett vagyoni érték - a (2) és (4) bekezdésben foglaltakat is figyelembe véve - a bevétel a vagyoni érték a kifizető kiadásának számla (számlát helyettesítő okmány) szerinti (általános forgalmi adót is tartalmazó) értékéből, a saját előállítású termék, szolgáltatás esetében a bizonylattal igazolt közvetlen költségéből (általános forgalmi adóval együtt), ezek hiányában - valamint, ha az előzőek szerint igazolt értéktől időközben a használt termék értéke eltér - a megszerzése időpontjára megállapított szokásos piaci értékéből az a rész, amit a magánszemély nem térít meg. Ha e törvény külön rendelkezése alapján az (1)-(8) bekezdés rendelkezései szerint meghatározott összegnek csak egy része minősül bevételnek, akkor a jövedelmet e rész, mint bevétel alapján kell - az erre egyébként irányadó rendelkezések szerint - meghatározni."

Indokolás: Lásd a T/5478/245. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

13. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdésben a Szja tv.7.§ (1) bekezdés c) pont módosítását javasolja:

/Az Szja tv. 7. §-a (1) bekezdésének b)-d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

/A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket:/

"c) azt a kapott vagyoni értéket, amelyet az adóalany köteles visszaszolgáltatni (így különösen a kapott kölcsönt, hitelt), továbbá a magánszemély által korábban átadott vagyoni értéket a magánszemély (halála esetén örököse) részére nem ellenértékként (ellenszolgáltatásként) történő visszaszolgáltatásakor (ideértve különösen a befektetés részben vagy egészben történő visszaszolgáltatását, a vállalkozásba befektetett vagyon kivonását, valamint a nyújtott kölcsön, hitel visszafizetett összegét, de ide nem értve a nyújtott kölcsönre, hitelre kapott kamatot); a kapott vagyoni érték ingyenes vagy kedvezményes használata révén a magánszemély által megszerzett vagyoni érték (igénybe vett szolgáltatás) azonban - hacsak e törvény egyéb rendelkezéséből más nem következik - a magánszemély olyan bevételének minősül, amelyet a jövedelem meghatározásánál figyelembe kell venni;"

Indokolás: Lásd a T/5478/57. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

14. Dr. Pósán László, Sági József képviselők a törvényjavaslat 6. § (3) bekezdésben a Szja tv.7.§ (1) bekezdés l) pont módosítását javasolják:

/(3) Az Szja tv. 7. §-a (1) bekezdésének l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

/A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket:/

"l) a pedagógus szakvizsgára történő felkészülésben[ vagy], továbbképzésben vagy átképzésben való részvételi díjának és költségének (utazás, szállás, étkezés, könyv, könyvtári beiratkozás és használat díja) munkáltató által történő megtérítését, kifizetését, amennyiben annak forrása a központi költségvetés által biztosított hozzájárulás;"

Indokolás: Lásd a T/5478/172. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

15. Dr. Pósán László, Sági József képviselők, valamint Kovács Tibor, Podolák György képviselők a törvényjavaslat 6. § (4) bekezdésben a Szja tv.7.§ (1) bekezdés p) pont módosítását javasolják:

/(4) Az Szja tv. 7. §-a (1) bekezdésének p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

/A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket:/

"p) a munkáltató által elrendelt, a munkakör betöltéséhez szükséges ismeret megszerzését szolgáló képzés költségét (akkor sem, ha azt nem a munkáltató viseli), továbbá a kifizető által a vele munkaviszonyban álló magánszemély, illetve tevékenységében személyesen közreműködő tagja képzésének költségként elszámolt értékét, feltéve, hogy a képzés a kifizető tevékenységéhez szükséges ismeretek megszerzését, bővítését célozza, továbbá a kifizető tevékenységében közreműködő magánszemély (például üzleti partner, szakértő) e feladatának ellátásához szükséges felkészítésének költségként elszámolt értékét, [ide nem értve az iskolai rendszerű képzést, ]azzal, hogy egyebekben a hivatali, üzleti utazásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni;"

Indokolás: Lásd a T/5478/175., 255. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

16. Kékkői Zoltán József, Czerván György, Járvás István, dr. Szabó József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László képviselők a törvényjavaslat 6. § (5) bekezdésben a Szja tv.7.§ (1) bekezdés v) pont módosítását javasolják:

/Az Szja tv. 7. §-ának (1) bekezdése a következő v) ponttal egészül ki:/

"v) a jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján[ a cél szerinti felhasználás igazolásával egyidejűleg, vagy azt követően] folyósított támogatást, [feltéve, hogy a cél szerinti felhasználás révén teljesített kiadás alapján a magánszemély költséget (ideértve az értékcsökkenési leírást is) egyáltalán nem számolt el]."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28. (269. sz. jav. - 15.§), 254. (269. sz. jav. - 206.§ (2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/269. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

17. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 6. § (5) bekezdésben a Szja tv.7.§ (1) bekezdés v) pont módosítását javasolja:

/Az Szja tv. 7. §-ának (1) bekezdése a következő v) ponttal egészül ki:/

"v) a jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján a cél szerinti felhasználás igazolásával egyidejűleg, vagy azt követően a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatást, feltéve, hogy a cél szerinti felhasználás révén teljesített kiadás alapján a magánszemély költséget (ideértve az értékcsökkenési leírást is) egyáltalán nem számolt el."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 319. (274. sz. jav. - 2.sz.mell. 4. III.3.), 325. (274. sz. jav. - 5.sz.mell. 4. 11.II.7.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/274. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

18. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 6. § kiegészítését javasolják a következő új (6) bekezdésben az Szja tv. 7. § (1) bekezdés w) pont felvételével:

"(6)Az Szia tv. 7.§-ának(1) bekezdése a következő w) ponttal egészül ki:

/A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket:/

"w) a kifizető által a termék, szolgáltatás szokásos piaci értékéből a magánszemély által meg nem fizetett azon részt, amely nem haladja meg a termék szolgáltatás független féltől történő megszerzésekor a kifizető által elért (elérhető) árengedmény összegét.""

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/5478/206. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

19. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 9. §-ban a Szja tv.10.§ (3) bekezdés módosítását javasolja:

/Az Szja tv. 10. §-a helyébe a következo rendelkezés lép:/

"(3) Igénybe vett szolgáltatás esetében a bevétel megszerzésének időpontja az a nap, amelyen a szolgáltatás nyújtójának az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései szerinti teljesítési időponttal adófizetési kötelezettsége keletkezik, vagy keletkezne (függetlenül attól, hogy a szolgáltatás nyújtója az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett, vagy sem). Forgalomképes vagy egyébként értékkel bíró jog esetében a bevétel megszerzésének időpontja az a nap, amelytől kezdődően a magánszemély a jog gyakorlására, átruházására, megszüntetésére vagy a jog(gyakorlás) átengedésére jogosult."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27. (272. sz. jav. - 14.§ (2) Szja tv.16.§ (4)), 121. (272. sz. jav. - 64.§ (1) Eva tv. 7.§ (3)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/272. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

20. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 10. § kiegészítését javasolják a következő új (1) bekezdésben az Szja tv. 11. § (6) bekezdés felvételével:

"(1) Az Szja tv. 11-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A magánszemély - az (5) bekezdésben foglaltaktól függetlenül - köteles az adóévre bevallást benyújtani, ha

a) az adóévben egyéni vállalkozó volt;

b) az adóévben mezőgazdasági őstermelő volt és e tevékenységéből származó bevétele az adómentesség értékhatárát (23. §) meghaladta, kivéve, ha e törvény rendelkezései szerint az állami adóhatóság részére egyszerűsített bevallási nyilatkozatot tett;

c) az adóévben megszerzett bármely bevételét terhelő adóelőleg megállapításakor a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett nyilatkozatában költség levonását kérte, ide nem értve az e törvény szerint igazolás nélkül elszámolható költség (elismert költség) levonására vonatkozó nyilatkozatot;

d) az adóévre fizetővendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott;

e) az adóévre az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint költségkülönbözet vagy adóelőleg-különbözet alapján meghatározott adó fizetésére köteles;

f) az adóévre tartós adományozás külön kedvezményével összefüggő visszafizetési kötelezettsége keletkezett;

g) az adóévre a lakáscélú kedvezmény miatt levont adó növelt összegű bevallására és megfizetésére köteles;

h) az adóévre a biztosítások kedvezménye miatt levont adó növelt összegű bevallására és megfizetésére köteles;

i) az adóévre az önkéntes kölcsönös egészségpénztári egyéni számláján lekötött összeg adókedvezménye miatt levont adó növelt összegű bevallására és megfizetésére kötelezett;

j) az adóév első napján a kedvezményezett részesedéscsere révén megszerzett értékpapírral rendelkezik.""

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a jelenlegi szöveg (2) bekezdés jelölést kap.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21. (202. sz. jav. - 11.§ (1) Szja tv. 12.§ (3)kieg.m.), 22. (202. sz. jav. - 11.§ (2)), 23. (202. sz. jav. - 11.§ (3)), 24. (202. sz. jav. - 12.§ Szja tv. 12/A.§ (4)), 25. (202. sz. jav. - 12.§ Szja tv. 12/A.§ (5)), 26. (202. sz. jav. - 13.§ Szja tv.13.§ (2)), 82. (202. sz. jav. - 38.§), 250. (202. sz. jav. - 206.§ (2)), 323. (202. sz. jav. - új5.mell.Szjatv.10.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/202. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

21. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdésben a Szja tv. 12.§ (3) bekezdés kiegészítő mondat módosítását javasolják:

/Az Szja tv. 12. §-ának (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:/

"Az adóbevallást helyettesítő munkáltatói és azzal egyenértékű elszámolás során a jövedelem meghatározásakor tételes költségelszámolásnak, ide nem értve az e törvény szerint igazolás nélkül elszámolható költség (elismert költség) figyelembe vételét, nincs helye."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20. (202. sz. jav. - 10.§ új(1)Szjatv.11.§(6)), 22. (202. sz. jav. - 11.§ (2)), 23. (202. sz. jav. - 11.§ (3)), 24. (202. sz. jav. - 12.§ Szja tv. 12/A.§ (4)), 25. (202. sz. jav. - 12.§ Szja tv. 12/A.§ (5)), 26. (202. sz. jav. - 13.§ Szja tv.13.§ (2)), 82. (202. sz. jav. - 38.§), 250. (202. sz. jav. - 206.§ (2)), 323. (202. sz. jav. - új5.mell.Szjatv.10.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/202. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

22. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 11. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

"(2) Az Szja tv. 12. §-[ának]a (5) bekezdésének a) pontja helyébe a következő [c) ponttal egészül ki] rendelkezés lép:

/Nem zárja ki az adóbevallással egyenértékű nyilatkozat megtételét, ha/

"a) a magánszemély az adóévben - a (4) bekezdésben említett bevételek mellett - kizárólag adóköteles társadalombiztosítási ellátás, tartalékos katonai szolgálatot teljesítők illetménye, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított munkanélküli járadék, álláskeresést ösztönző juttatás, keresetkiegészítés keresetpótló juttatás címén szerzett bevételt feltéve hogy "

["c) a magánszemély az e törvény szerint költségként elszámolható kiadás fedezetére szolgáló bevételéből (költségtérítéséből) a jövedelmet az e törvényben meghatározott hányad, vagy e törvény szerint igazolás nélkül elszámolható költség figyelembe vételével állapítja meg."]"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20. (202. sz. jav. - 10.§ új(1)Szjatv.11.§(6)), 21. (202. sz. jav. - 11.§ (1) Szja tv. 12.§ (3)kieg.m.), 23. (202. sz. jav. - 11.§ (3)), 24. (202. sz. jav. - 12.§ Szja tv. 12/A.§ (4)), 25. (202. sz. jav. - 12.§ Szja tv. 12/A.§ (5)), 26. (202. sz. jav. - 13.§ Szja tv.13.§ (2)), 82. (202. sz. jav. - 38.§), 250. (202. sz. jav. - 206.§ (2)), 323. (202. sz. jav. - új5.mell.Szjatv.10.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/202. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

23. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 11. § (3) bekezdés módosítását javasolják:

"(3) Az Szja tv. 12. §-[a]ának (7) bekezdés[én]e[k c) pontja] helyébe a következő rendelkezés lép:

[/A magánszemély - a (4)-(6) bekezdésben foglaltaktól függetlenül - nem tehet adóbevallással egyenértékű nyilatkozatot, ha/

"c) az adóévben megszerzett bármely bevételét terhelő adóelőleg megállapításakor a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett nyilatkozatában költség levonását kérte;]

"(7) A magánszemély - a (4)-(6) bekezdésben foglaltaktól függetlenül - nem tehet adóbevallással egyenértékű nyilatkozatot, ha

a) az adóévben egyéni vállalkozó volt,

b) az adóévben mezőgazdasági őstermelő volt és e tevékenységéből származó bevétele az adómentesség értékhatárát (23. §) meghaladta, kivéve, ha a nyilatkozat kiegészítéseként e törvény rendelkezései szerint egyszerűsített bevallási nyilatkozatot tett;

c) az adóévben megszerzett bármely bevételét terhelő adóelőleg megállapításakor a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett nyilatkozatában költség levonását kérte, de nem értve az e törvény szerint igazolás nélkül elszámolható költség (elismert költség) levonására vonatkozó nyilatkozatot;

d az adóévre fizetővendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott;

e) az adóévre az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint költségkülönbözet vagy adóelőleg-különbözet alapján meghatározott adó fizetésére köteles;

f) az adóévre tartós adományozás külön kedvezményével összefüggő visszafizetési kötelezettsége keletkezett;

g) az adóévre a lakáscélú kedvezmény miatt levont adó növelt összegű bevallására és megfizetésére köteles;

h) az adóévre a biztosítások kedvezménye miatt levont adó növelt összegű bevallására és megfizetésére köteles

i) az adóévre az önkéntes kölcsönös egészségpénztári egyéni számláján lekötött összeg adókedvezménye miatt levont adó növelt összegű bevallására és megfizetésére kötelezett;

j) az adóév első napján kedvezményezett részesedéscsere révén megszerzett értékpapírral rendelkezik.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20. (202. sz. jav. - 10.§ új(1)Szjatv.11.§(6)), 21. (202. sz. jav. - 11.§ (1) Szja tv. 12.§ (3)kieg.m.), 22. (202. sz. jav. - 11.§ (2)), 24. (202. sz. jav. - 12.§ Szja tv. 12/A.§ (4)), 25. (202. sz. jav. - 12.§ Szja tv. 12/A.§ (5)), 26. (202. sz. jav. - 13.§ Szja tv.13.§ (2)), 82. (202. sz. jav. - 38.§), 250. (202. sz. jav. - 206.§ (2)), 323. (202. sz. jav. - új5.mell.Szjatv.10.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/202. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

24. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 12. §-ban a Szja tv. 12/A.§ (4) bekezdés módosítását javasolják:

/Az Szja tv. V. fejezete a következő címmel és a cím utáni 12/A. §-sal egészül ki:/

"(4) A magánszemély - a (2)-(3) bekezdésben foglaltaktól függetlenül - nem tehet az (1) bekezdés szerint nyilatkozatot, ha

a) az adóévben egyéni vállalkozó [vagy - ide nem értve a (3) bekezdésben említett esetet - mezőgazdasági őstermelő] volt;

b) [az adóév első napján korábbi egyéni vállalkozói tevékenységével összefüggésben vevői követelést tart nyilván] az adóévben mezőgazdasági őstermelő volt és e tevékenységéből származó bevétele az adómentesség értékhatárát (23. §) meghaladta, kivéve, ha a nyilatkozat kiegészítéseként e törvény rendelkezései szerint egyszerűsített bevallási nyilatkozatot tett;

c) az adóévben megszerzett bármely bevételét terhelő adóelőleg[, adó] megállapításakor a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett nyilatkozatában költség levonását kérte, ide nem értve az e törvény szerint igazolás nélkül elszámolható költség (elismert költség) levonására vonatkozó nyilatkozatot;

d) az adóévben olyan árfolyamnyereségből származó jövedelmet vagy vállalkozásból kivont jövedelmet szerzett, amellyel kapcsolatban e törvény szerint bevallási kötelezettség terheli;

e) az adóévre fizetővendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott;

[e)]f) az adóévre az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint [adóelőlegkülönbözet, illetve] költségkülönbözet vagy adóelőleg-különbözet alapján meghatározott adó fizetésére köteles;

[f) az adóévre fizetővendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott;]

g) az adóévre tartós adományozás külön kedvezményével összefüggő visszafizetési kötelezettsége keletkezett;

h) az adóévre a lakáscélú kedvezmény miatt levont adó növelt összegű bevallására és megfizetésére köteles;

i) az adóévre a biztosítások kedvezménye miatt levont adó növelt összegű bevallására és megfizetésére köteles;

j) az adóévre az önkéntes kölcsönös egészségpénztári egyéni számláján lekötött összeg adókedvezménye miatt levont adó növelt összegű bevallására és megfizetésére kötelezett;

[j)]k) az adóévben termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó bevételt szerzett;

[k)]l) az adóév első napján kedvezményezett részesedéscsere révén megszerzett értékpapírral rendelkezik."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20. (202. sz. jav. - 10.§ új(1)Szjatv.11.§(6)), 21. (202. sz. jav. - 11.§ (1) Szja tv. 12.§ (3)kieg.m.), 22. (202. sz. jav. - 11.§ (2)), 23. (202. sz. jav. - 11.§ (3)), 25. (202. sz. jav. - 12.§ Szja tv. 12/A.§ (5)), 26. (202. sz. jav. - 13.§ Szja tv.13.§ (2)), 82. (202. sz. jav. - 38.§), 250. (202. sz. jav. - 206.§ (2)), 323. (202. sz. jav. - új5.mell.Szjatv.10.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/202. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

"

"25. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 12. §-ban a Szja tv. 12/A.§ (5) bekezdés módosítását javasolják:

/Az Szja tv. V. fejezete a következő címmel és a cím utáni 12/A. §-sal egészül ki:/

"(5) Az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történő adómegállapítása során a jövedelem meghatározásakor tételes költségelszámolásnak, ide nem értve az e törvény szerint igazolás nélkül elszámolható költség (elismert költség) figyelembe vételét, nincs helye."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20. (202. sz. jav. - 10.§ új(1)Szjatv.11.§(6)), 21. (202. sz. jav. - 11.§ (1) Szja tv. 12.§ (3)kieg.m.), 22. (202. sz. jav. - 11.§ (2)), 23. (202. sz. jav. - 11.§ (3)), 24. (202. sz. jav. - 12.§ Szja tv. 12/A.§ (4)), 26. (202. sz. jav. - 13.§ Szja tv.13.§ (2)), 82. (202. sz. jav. - 38.§), 250. (202. sz. jav. - 206.§ (2)), 323. (202. sz. jav. - új5.mell.Szjatv.10.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/202. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

26. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 13.§-ban a Szja tv.13.§ (2) bekezdés módosítását javasolják:

/Az Szja tv. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(2) Ha [az] a magánszemély adóévi bevétel után általa megfizetett, valamint a kifizető, a munkáltató által megfizetett (fizetendő) adóelőleg és adó összege meghaladja a magánszemély adóévi bevétele alapján meghatározott jövedelmet terhelő adót, a különbözetet az adóhatóság az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint visszatéríti."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20. (202. sz. jav. - 10.§ új(1)Szjatv.11.§(6)), 21. (202. sz. jav. - 11.§ (1) Szja tv. 12.§ (3)kieg.m.), 22. (202. sz. jav. - 11.§ (2)), 23. (202. sz. jav. - 11.§ (3)), 24. (202. sz. jav. - 12.§ Szja tv. 12/A.§ (4)), 25. (202. sz. jav. - 12.§ Szja tv. 12/A.§ (5)), 82. (202. sz. jav. - 38.§), 250. (202. sz. jav. - 206.§ (2)), 323. (202. sz. jav. - új5.mell.Szjatv.10.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/202. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

27. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 14.§ (2) bekezdésben a Szja tv.16.§ (4) bekezdés módosítását javasolja:

/Az Szja tv. 16. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(4) A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozónál önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül a vállalkozói kivét, amellyel szemben költség, költséghányad vagy más levonás nem érvényesíthető. Vállalkozói kivét az egyéni vállalkozói tevékenység során személyes munkavégzés címén vállalkozói költségként elszámolt összeg, valamint (az akár csak részben) a magánszemély személyes vagy családi szükségletének kielégítését szolgáló kiadás alapján elszámolt minden olyan vállalkozói költség, amelyet e törvénynek a vállalkozói költségek elszámolására vonatkozó rendelkezései nem nevesítenek jellemzően előforduló költségként. Vállalkozói kivét esetében a bevétel megszerzésének időpontja a költség elszámolásának napja, ha azonban a vállalkozói kivét felvételét az adóhatóság az ellenőrzés során tárja fel, akkor az elszámolás adóévének utolsó napja (de legkésőbb az egyéni vállalkozói jogállás megszűnésének a napja)."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 19. (272. sz. jav. - 9.§ Szja tv.10.§ (3)), 121. (272. sz. jav. - 64.§ (1) Eva tv. 7.§ (3)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/272. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

28. Kékkői Zoltán József, Czerván György, Járvás István, dr. Szabó József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László képviselők a törvényjavaslat 15. § elhagyását javasolják:

15. § [Az Szja tv. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § (1) Ha a magánszemély önálló tevékenységéhez jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján költségei fedezetére vagy fejlesztési célra vissza nem térítendő támogatást kap, akkor a támogatásból származó bevétele tekintetében a (2)-(3) bekezdés rendelkezései szerint állapítja meg a jövedelemszerzés időpontját.

(2) A támogatásnak az a része minősül az adóévben megszerzett bevételnek, amely egyenlő a támogatás felhasználásával teljesített kiadás alapján az adóévben e törvény rendelkezései szerint elszámolt költség(ek) - ideértve az értékcsökkenési leírást is - összegével. Ha a támogatás a folyósítása alapjául szolgáló jogszabály, illetve nemzetközi szerződés rendelkezése alapján e törvény szerint költségnek nem számító kiadás fedezetére (is) felhasználható, akkor a támogatásból az adóévben teljesített ilyen kiadásnak megfelelő részt is az adóévben megszerzett bevételnek kell tekinteni.

(3) Ha a magánszemély a támogatást köteles egészben, vagy részben visszafizetni, akkor a visszafizetett összeg nem minősül megszerzett bevételnek, de a visszafizetés miatt késedelmi kamat, késedelmi pótlék vagy más hasonló jogkövetkezmény címén teljesített kiadását sem számolhatja el költségként. A magánszemély a visszafizetett összegből a (2) bekezdés alapján már elszámolt bevétel tekintetében az önellenőrzésre irányadó rendelkezések szerint járhat el."]

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen módosul.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 16. (269. sz. jav. - 6.§ (5) Szja tv.7.§ (1) v)), 254. (269. sz. jav. - 206.§ (2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/269. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

29. Szíjjártó Péter képviselő a törvényjavaslat 18.§-ban a Szja tv.25.§ módosítását javasolják:

"Az Szja tv. 25. §-ának (1) bekezdése és a (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Nem önálló tevékenységből származó bevétel minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély e tevékenységével összefüggésben, vagy egyébként az e tevékenysége alapjául szolgáló jogviszonyára tekintettel megszerez. Ilyennek minősül különösen a nem önálló tevékenység ellenértékeként munkabér, tiszteletdíj, illetmény címén, valamint a nem önálló tevékenységre tekintettel jutalom vagy költségtérítés címén megszerzett bevétel, továbbá a munkáltató vagy a nem önálló tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyra tekintettel más személy által fizetett adóköteles biztosítási díj.

/(2) A jövedelem megállapításánál nem kell figyelembe venni azt a bevételt,/

b) amelyet a munkáltatótól a saját gépjárművel történő munkábajárás költségtérítése címén a munkában töltött napokra számolva kap a magánszemély, legfeljebb a munkahelye és lakása közötti oda-vissza távolság figyelembevételével 10 Ft/km értékben; ez esetben a munkábajárás költségeinek további megtérítése a magánszemélynek az (1) bekezdés szerinti jövedelme, az elszámolt kilométertávolságot egyébként magáncélú felhasználásnak kell tekinteni;" "

Indokolás: Lásd a T/5478/166-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

30. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 18.§-ban a Szja tv.25.§ (1) bekezdés módosítását javasolják:

/Az Szja tv. 25. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(1) Nem önálló tevékenységből származó bevétel minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély e tevékenységével összefüggésben, vagy egyébként az e tevékenysége alapjául szolgáló jogviszonyára tekintettel megszerez. Ilyennek minősül különösen a nem önálló tevékenység ellenértékeként munkabér, tiszteletdíj, illetmény címén, valamint a nem önálló tevékenységre tekintettel jutalom [vagy költségtérítés ]címén megszerzett bevétel, továbbá a munkáltató vagy a nem önálló tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyra tekintettel más személy által fizetett adóköteles biztosítási díj."

Indokolás: Lásd a T/5478/81. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

31. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 19.§ (4) bekezdésben a Szja tv.28.§ (8) bekezdés elhagyását javasolják:

"Az Szja tv. 28. §-a a következő [(8)-](9) bekezdéssel egészül ki:

"[(8) Ha az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár tagja részére a nyugdíjpénztár a kötelező várakozási idő leteltét követően nyugdíjszolgáltatásnak (kiegészítő nyugdíjnak) nem minősülő kifizetést teljesít (vagyoni értéket juttat), a jövedelmet a következők szerint kell megállapítani: a kötelező várakozási időszak letelte évében és az azt követő első évben kifizetett (juttatott) bevételt teljes egészében, míg a kötelező várakozási időszak letelte évét követő - második évben kifizetett (juttatott) bevétel 90 százalékát, - harmadik évben kifizetett (juttatott) bevétel 80 százalékát, - negyedik évben kifizetett (juttatott) bevétel 70 százalékát, - ötödik évben kifizetett (juttatott) bevétel 60 százalékát, - hatodik évben kifizetett (juttatott) bevétel 50 százalékát, - hetedik évben kifizetett (juttatott) bevétel 40 százalékát, - nyolcadik évben kifizetett (juttatott) bevétel 30 százalékát, - kilencedik évben kifizetett (juttatott) bevétel 20 százalékát, 14- tizedik évben kifizetett (juttatott) bevétel 10 százalékát kell jövedelemnek tekinteni. A kötelező várakozási időszak leteltét követő tizedik évet követően kifizetett (juttatott) bevételt a jövedelem megállapításánál nem kell figyelembe venni.]"

Indokolás: Lásd a T/5478/80. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

32. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 19.§ (4) bekezdésben a Szja tv.28.§ (9) bekezdés elhagyását javasolja:

"(4) Az Szja tv. 28. §-a a következő (8)[-(9)] bekezdéssel egészül ki:

"[(9) Egyéb jövedelem a magánnyugdíjpénztár által a kedvezményezett részére teljesített, nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetés."]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4. (56. sz. jav. - 3.§ (3) Szja tv. 3.§ 23. c)), 34. (56. sz. jav. - 20.§), 245. (56. sz. jav. - 206.§ (2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/56. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

33. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 19.§ (5) bekezdés elhagyását javasolják:

"[(5) Az Szja tv. 28. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki, és egyidejűleg a (11) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Egyéb jövedelem - a (11) bekezdésben meghatározott kivétellel - a biztosító által biztosítási szerződés alapján a magánszemélynek kifizetett (juttatott) bevételnek az a része, amely meghaladja a biztosítási szerződés alapján a következő feltételekkel fizetett díj(ak) összegét: a) a magánszemély által fizetett díj(ak); b) más magánszemély által fizetett díj(ak), kivéve, ha azt költségként elszámolták; c) az a)-b) pontban nem említett, adóköteles biztosítási díj(ak).

(11) A (10) bekezdésben foglaltakat nem lehet alkalmazni, ha a biztosító által kifizetett (juttatott) a) bevételt e törvény szerint a jövedelem megállapításánál nem kell figyelembe venni, vagy b) a bevétel adókötelezettségének e törvény szerinti jogcíme egyébként megállapítható; ilyenkor a jövedelmet - a bevétel teljes összege helyett - a bevételnek a (10) bekezdésben említett díj(ak) összegével csökkentett része alapján kell megállapítani."] "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/5478/79. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

34. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 20.§ elhagyását javasolja:

"20. § [Az Szja tv. 34. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A számított adót - legfeljebb annak mértékéig - csökkenti az adóévi összevont adóalap részét képező a magánnyugdíjpénztár által a kedvezményezett részére teljesített, nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetés összegére az adótábla szerinti legmagasabb adókulccsal megállapított adó 50 százaléka."]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4. (56. sz. jav. - 3.§ (3) Szja tv. 3.§ 23. c)), 32. (56. sz. jav. - 19.§ (4) Szja tv.28.§ (9)), 245. (56. sz. jav. - 206.§ (2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/56. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

35. Tállai András, Varga Mihály képviselők a törvényjavaslat 22.§ elhagyását javasolják:

"22. § [Az Szja tv. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"38. § (1) Az összevont adóalap adóját csökkenti az 1993. december 31-e után hitelintézettel megkötött szerződés alapján lakáscélú felhasználásra felvett hitel adósaként (adóstársaként) szereplő magánszemély által az adóévben a tőke, a kamat és a járulékos költség törlesztéseként megfizetett, a hitelintézet által igazolt összeg

a) 40 százaléka, feltéve, hogy a hitel alapján a magánszemély a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint kamattámogatásban részesül, valamint a magánszemély által a kedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú felhasználásra felvett hitel(ek) összege a 15 millió forintot nem haladja (nem haladta) meg, továbbá a hitel a következő célok valamelyikét szolgálja:

aa) belföldön fekvő lakótelek, új lakás tulajdonjogának, valamint új lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése; új lakásnak minősül az a lakás, amelynek első átruházására a kedvezmény alapjául szolgáló hitel felhasználásával került sor, amennyiben azt a kedvezményt igénybe vevő magánszemélyt megelőzően más lakcímként nem jelentette be,

ab) belföldön fekvő lakás építése, építtetése;

b) 30 százaléka az a) pontban nem említett esetekben, azzal hogy a magánszemély által a kedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú felhasználásra felvett hitel(ek) összege a 8 millió forintot nem haladja (nem haladta) meg.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában lakáscélú felhasználás:

a) a belföldön fekvő lakótelek, lakás tulajdonjogának, valamint a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése;

b) a belföldön fekvő lakás építése, építtetése;

c) a belföldön fekvő lakás alapterületének növelése, ha az legalább egy lakószobával történő bővítést eredményez;

d) a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvénynek, vagy e törvénynek a hitelszerződés megkötése napján hatályos rendelkezése szerinti - az a)-c) pontban nem említett - lakáscélú felhasználás.

(3) A magánszemély által igénybe vehető adókedvezmény összege adóévenként nem haladhatja meg a 120 ezer forintot.

(4) Ha a magánszemély adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásban, az adóhatóság adatszolgáltatása alapján történő adómegállapítása során elszámolt éves összes jövedelme meghaladja a 3 400 000 forintot, de nem éri el a 4 000 000 forintot, akkor a magánszemély által igénybe vehető adókedvezmény egyenlő az (1)-(3) bekezdés szerint meghatározott összegnek a 3 400 000 forint feletti jövedelem 20 százalékát meghaladó részével.

(5) Az adókedvezmény a lakás-takarékpénztártól felvett hitelre fizetett törlesztés alapján csak akkor vehető igénybe, ha az áthidaló kölcsönnek minősül.

(6) A magánszemély nem veheti igénybe az adókedvezményt, ha

a) a tőke, a kamat vagy a járulékos költség törlesztésére olyan, a munkáltató által nyújtott lakáscélú hitelt használ fel, amelynek alapján a munkáltatót e törvény külön rendelkezése alapján nem terheli adófizetési kötelezettség;

b) adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásban, az adóhatóság adatszolgáltatása alapján történő adómegállapítása során elszámolt éves összes jövedelme eléri, vagy meghaladja a 4 000 000 forintot.

(7) Az adókedvezmény az első törlesztő részlet megfizetésének évében és az azt követő négy adóévben érvényesíthető. Ha azonban a magánszemély a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint az adókedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú felhasználás révén gyermekek és más eltartottak utáni, alacsonyabb összegű lakásépítési kedvezményre (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése) jogosult, akkor az adókedvezmény érvényesítésének időtartama minden olyan gyermek után, akire tekintettel a törlesztési időszakban családi pótlékra jogosult (vagy válik jogosulttá), egy adóévvel meghosszabbodik.

(8) A magánszemély az adókedvezményt csak egy ingatlanhoz kapcsolódóan és csak egy hitelszerződés adósaként, adóstársaként érvényesítheti. A hitelszerződés alapján az adóstársak közül csak egy magánszemély jogosult az adókedvezmény igénybevételére."]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/5478/260-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

36. Jauernik István, Farkas Imre képviselők a törvényjavaslat 22.§-ban a Szja tv.38.§ (1) bekezdés b) pont módosítását javasolják:

/Az Szja tv. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

/Az összevont adóalap adóját csökkenti az 1993. december 31-e után hitelintézettel megkötött szerződés alapján lakáscélú felhasználásra felvett hitel adósaként (adóstársaként) szereplő magánszemély által az adóévben a tőke, a kamat és a járulékos költség törlesztéseként megfizetett, a hitelintézet által igazolt összeg/

"b) [30]40 százaléka az a) pontban nem említett esetekben, azzal hogy a magánszemély által a kedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú felhasználásra felvett hitel(ek) összege a 8 millió forintot nem haladja (nem haladta) meg."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54. (66. sz. jav. - 22.§ Szja tv.38.§ (8)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/66. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

37. Ujhelyi István, Bakonyi Tibor, Szitka Péter, Csontos János, Érsek Zsolt, Hagyó Miklós, Török Zsolt, Nagy Nóra, Nyakó István, Simon Gábor, Kránitz László, Tóbiás József, dr. Tóth József, Arató Gergely László, Urbán Árpád, Vadai Ágnes és Zuschlag János képviselők a törvényjavaslat 22.§-ban a Szja tv.38.§ (1) bekezdés b) pont módosítását javasolják:

/Az Szja tv. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

/Az összevont adóalap adóját csökkenti az 1993. december 31-e után hitelintézettel megkötött szerződés alapján lakáscélú felhasználásra felvett hitel adósaként (adóstársaként) szereplő magánszemély által az adóévben a tőke, a kamat és a járulékos költség törlesztéseként megfizetett, a hitelintézet által igazolt összeg/

"b) 30 százaléka az a) pontban nem említett esetekben, azzal hogy a magánszemély által a kedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú felhasználásra felvett hitel(ek) összege a [8]12 millió forintot nem haladja (nem haladta) meg."

Indokolás: Lásd a T/5478/89. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

38. Dr. Czira Szabolcs képviselő a törvényjavaslat 22.§-ban a Szja tv.38.§ (1) bekezdés b) pont módosítását javasolják:

/Az Szja tv. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

/Az összevont adóalap adóját csökkenti az 1993. december 31-e után hitelintézettel megkötött szerződés alapján lakáscélú felhasználásra felvett hitel adósaként (adóstársaként) szereplő magánszemély által az adóévben a tőke, a kamat és a járulékos költség törlesztéseként megfizetett, a hitelintézet által igazolt összeg/

"b) 30 százaléka az a) pontban nem említett esetekben, azzal hogy a magánszemély által a kedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú felhasználásra felvett hitel(ek) összege a [8]10 millió forintot nem haladja (nem haladta) meg."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (16. sz. jav. - 22.§ Szja tv.38.§ (3)), 44. (17. sz. jav. - 22.§ Szja tv.38.§ (4)), 49. (18. sz. jav. - 22.§ Szja tv.38.§ (6) b)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/15. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

39. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 22.§-ban a Szja tv.38.§ (3) bekezdés módosítását javasolják:

/Az Szja tv. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(3) A magánszemély által igénybe vehető adókedvezmény összege adóévenként nem haladhatja meg a [120]240 ezer forintot."

Megjegyzés: A mód. indítvány szó szerint megegyezik a T/5478/16.; 88.; 118 sz. javaslattal, de a többi indítvány összefüggései miatt külön szerepel.

Indokolás: Lásd a T/5478/110. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

40. Szitka Péter, Bakonyi Tibor, Arató Gergely László, Csontos János, Érsek Zsolt, Hagyó Miklós, Török Zsolt, Nagy Nóra, Nyakó István, Simon Gábor, Kránitz László, Tóbiás József, Ujhelyi István, Urbán Árpád, Vadai Ágnes, Zuschlag János és dr. Tóth István képviselők a törvényjavaslat 22.§-ban a Szja tv.38.§ (3) bekezdés módosítását javasolják:

/Az Szja tv. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(3) A magánszemély által igénybe vehető adókedvezmény összege adóévenként nem haladhatja meg a [120]240 ezer forintot."

Megjegyzés: A mód. indítvány szó szerint megegyezik a T/5478/16.;110.; 118 sz. javaslattal, de ezen indítvány más összefüggése miatt külön szerepel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46. (88. sz. jav. - 22.§ Szja tv.38.§ (4)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/88. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

41. Dr. Czira Szabolcs képviselő a törvényjavaslat 22.§-ban a Szja tv.38.§ (3) bekezdés módosítását javasolja:

/Az Szja tv. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(3) A magánszemély által igénybe vehető adókedvezmény összege adóévenként nem haladhatja meg a [120]240 ezer forintot."

Megjegyzés: A mód. indítvány szó szerint megegyezik a T/5478/88.;110.; 118 sz. javaslattal, de ezen indítvány más összefüggése miatt külön szerepel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38. (15. sz. jav. - 22.§ Szja tv.38.§ (1) b)), 44. (17. sz. jav. - 22.§ Szja tv.38.§ (4)), 49. (18. sz. jav. - 22.§ Szja tv.38.§ (6) b)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/16. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

42. Sisák Imre János, Font Sándor, dr. Csáky András és Herényi Károly képviselők a törvényjavaslat 22.§-ban a Szja tv.38.§ (3) bekezdés módosítását javasolják:

/Az Szja tv. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(3) A magánszemély által igénybe vehető adókedvezmény összege adóévenként nem haladhatja meg a [120]240 ezer forintot."

Megjegyzés: A mód. indítvány szó szerint megegyezik a T/5478/16.; 88.;110.; sz. javaslattal, de ezen indítvány más összefüggése miatt külön szerepel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 43. (120. sz. jav. - 22.§ Szja tv.38.§ új(4)), 48. (120. sz. jav. - 22.§ Szja tv.38.§ új(5)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

43. Sisák Imre János, Font Sándor, dr. Csáky András, Herényi Károly képviselők a törvényjavaslat 22.§-ban a Szja tv.38.§ kiegészítését javasolják a következő új (4) bekezdés felvételével:

/Az Szja tv. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(4) A magánszemély adózók által igénybe vehető adókedvezmény összege első lakáshoz jutó fiatal házasok esetén adóévenként nem haladhatja meg a 240 ezer forintot."

Megjegyzés: A javaslat elfogadása esetén a bekezdések száma értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42. (118. sz. jav. - 22.§ Szja tv.38.§ (3)), 48. (120. sz. jav. - 22.§ Szja tv.38.§ új(5)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/120. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

44. Dr. Czira Szabolcs képviselő a törvényjavaslat 22.§-ban a Szja tv.38.§ (4) bekezdés elhagyását javasolják:

/Az Szja tv. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"[(4) Ha a magánszemély adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásban, az adóhatóság adatszolgáltatása alapján történő adómegállapítása során elszámolt éves összes jövedelme meghaladja a 3 400 000 forintot, de nem éri el a 4 000 000 forintot, akkor a magánszemély által igénybe vehető adókedvezmény egyenlő az (1)-(3) bekezdés szerint meghatározott összegnek a 3 400 000 forint feletti jövedelem 20 százalékát meghaladó részével.]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A mód. indítvány szó szerint megegyezik a T/5478/82. sz. javaslattal, de ezen indítvány más összefüggése miatt külön szerepel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38. (15. sz. jav. - 22.§ Szja tv.38.§ (1) b)), 41. (16. sz. jav. - 22.§ Szja tv.38.§ (3)), 49. (18. sz. jav. - 22.§ Szja tv.38.§ (6) b)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/17. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

45. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 22.§-ban a Szja tv.38.§ (4) bekezdés elhagyását javasolja:

/Az Szja tv. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"[(4) Ha a magánszemély adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásban, az adóhatóság adatszolgáltatása alapján történő adómegállapítása során elszámolt éves összes jövedelme meghaladja a 3 400 000 forintot, de nem éri el a 4 000 000 forintot, akkor a magánszemély által igénybe vehető adókedvezmény egyenlő az (1)-(3) bekezdés szerint meghatározott összegnek a 3 400 000 forint feletti jövedelem 20 százalékát meghaladó részével.]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A mód. indítvány szó szerint megegyezik a T/5478/17. sz. javaslattal, de ezen indítvány más összefüggése miatt külön szerepel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 50. (82. sz. jav. - 22.§ Szja tv.38.§ (6) b)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/82. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

46. Szitka Péter, Bakonyi Tibor, Arató Gergely László, Csontos János, Érsek Zsolt, Hagyó Miklós, Török Zsolt, Nagy Nóra, Nyakó István, Simon Gábor, Kránitz László, Tóbiás József, Ujhelyi István, Urbán Árpád, Vadai Ágnes, Zuschlag János és dr. Tóth István képviselők a törvényjavaslat 22.§-ban a Szja tv.38.§ (4) bekezdés módosítását javasolják:

/Az Szja tv. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(4) Ha a magánszemély adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásban, az adóhatóság adatszolgáltatása alapján történő adómegállapítása során elszámolt éves összes jövedelme meghaladja a [3 400 000]2 800 000 forintot, de nem éri el a 4 000 000 forintot, akkor a magánszemély által igénybe vehető adókedvezmény egyenlő az (1)-(3) bekezdés szerint meghatározott összegnek a [3 400 000]2 800 000 forint feletti jövedelem 20 százalékát meghaladó részével."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40. (88. sz. jav. - 22.§ Szja tv.38.§ (3)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/88. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

47. Csabai Lászlóné és Jauernik István képviselők, valamint Csabai Lászlóné és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 22.§-ban a Szja tv.38.§ (4) bekezdés módosítását javasolják:

/Az Szja tv. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(4) Ha a magánszemély adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásban, az adóhatóság adatszolgáltatása alapján történő adómegállapítása során elszámolt éves összes jövedelme meghaladja a 3 400 000 forintot, de nem éri el a 4 000 000 forintot, akkor a magánszemély által igénybe vehető adókedvezmény egyenlő az (1)-(3) bekezdés szerint meghatározott összegnek a 3 400 000 forint feletti jövedelem 20 százalékát meghaladó részével. Abban az esetben, ha a magánszemély vagy házastársa, élettársa gyermekápolási segélyben részesül és emellett a munkából származó jövedelme nem éri el az egy millió forintot, akkor ennek időtartama alatt az éves jövedelemhatár 4 400 000, illetve 5 000 000 forintra módosul. Év közben történő változás esetén az éves jövedelemszintet arányosan kell kiszámítani." "

Indokolás: Lásd a T/5478/114., 116. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

48. Sisák Imre János, Font Sándor, dr. Csáky András, Herényi Károly képviselők a törvényjavaslat 22.§-ban a Szja tv.38.§ kiegészítését javasolják a következő új (5) bekezdés felvételével:

/Az Szja tv. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény az adóstársak között megosztható, de megosztás esetén az adóstársak által együttesen igénybe vehető kedvezmény összege adóévenként nem haladhatja meg a 240 ezer forintot."

Megjegyzés: A javaslat elfogadása esetén a bekezdések száma értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42. (118. sz. jav. - 22.§ Szja tv.38.§ (3)), 43. (120. sz. jav. - 22.§ Szja tv.38.§ új(4)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/120. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

49. Dr. Czira Szabolcs képviselő a törvényjavaslat 22.§-ban a Szja tv.38.§ (6) bekezdés b) pont elhagyását javasolja:

/Az Szja tv. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

/A magánszemély nem veheti igénybe az adókedvezményt, ha/

"[a) ]a tőke, a kamat vagy a járulékos költség törlesztésére olyan, a munkáltató által nyújtott lakáscélú hitelt használ fel, amelynek alapján a munkáltatót e törvény külön rendelkezése alapján nem terheli adófizetési kötelezettség[;]

[b) adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásban, az adóhatóság adatszolgáltatása alapján történő adómegállapítása során elszámolt éves összes jövedelme eléri, vagy meghaladja a 4 000 000 forintot]."

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés jelenlegi a) pont jelölése elmarad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38. (15. sz. jav. - 22.§ Szja tv.38.§ (1) b)), 41. (16. sz. jav. - 22.§ Szja tv.38.§ (3)), 44. (17. sz. jav. - 22.§ Szja tv.38.§ (4)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/18. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

50. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 22.§-ban a Szja tv.38.§ (6) bekezdés b) pont elhagyását javasolja:

/Az Szja tv. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

/A magánszemély nem veheti igénybe az adókedvezményt, ha/

"[b) adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásban, az adóhatóság adatszolgáltatása alapján történő adómegállapítása során elszámolt éves összes jövedelme eléri, vagy meghaladja a 4 000 000 forintot.]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés jelenlegi a) pont jelölése elmarad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 45. (82. sz. jav. - 22.§ Szja tv.38.§ (4)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/82. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

51. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 22.§-ban a Szja tv.38.§ (7) bekezdés módosítását javasolja:

/Az Szja tv. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(7) Az adókedvezmény az első törlesztő részlet megfizetésének évében és az azt követő [négy]tizennégy adóévben érvényesíthető. Ha azonban a magánszemély a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint az adókedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú felhasználás révén gyermekek és más eltartottak utáni, alacsonyabb összegű lakásépítési kedvezményre (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése) jogosult, akkor az adókedvezmény érvényesítésének időtartama minden olyan gyermek után, akire tekintettel a törlesztési időszakban családi pótlékra jogosult (vagy válik jogosulttá), egy adóévvel meghosszabbodik."

Indokolás: Lásd a T/5478/111. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

52. Csabai Lászlóné és Jauernik István képviselők, valamint Csabai Lászlóné és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 22.§-ban a Szja tv.38.§ (7) bekezdés módosítását javasolják:

/Az Szja tv. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(7) Az adókedvezmény az első törlesztő részlet megfizetésének évében és az azt követő négy adóévben érvényesíthető. Ha azonban a magánszemély a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint az adókedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú felhasználás révén gyermekek és más eltartottak utáni, alacsonyabb összegű lakásépítési kedvezményre (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése) jogosult, akkor az adókedvezmény érvényesítésének időtartama minden olyan gyermek után, akire tekintettel a törlesztési időszakban családi pótlékra jogosult (vagy válik jogosulttá), egy adóévvel meghosszabbodik. Ugyanezen kedvezmény megilleti azt az adóst is, aki a hitelt használt lakás vásárlására vette fel és nyilatkozik, hogy sem a jelenlegi, sem a korábban megszerzett lakásnál nem vett igénybe vissza nem térítendő lakásépítési támogatást."

Indokolás: Lásd a T/5478/115., 117. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

53. Sisák Imre János, Font Sándor, dr. Csáky András és Herényi Károly képviselők a törvényjavaslat 22.§-ban a Szja tv.38.§ (7) bekezdés módosítását javasolják:

/Az Szja tv. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(7) Az adókedvezmény az első törlesztő részlet megfizetésének évében és az azt követő [négy] tizenkilenc adóévben érvényesíthető.[ Ha azonban a magánszemély a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint az adókedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú felhasználás révén gyermekek és más eltartottak utáni, alacsonyabb összegű lakásépítési kedvezményre (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése) jogosult, akkor az adókedvezmény érvényesítésének időtartama minden olyan gyermek után, akire tekintettel a törlesztési időszakban családi pótlékra jogosult (vagy válik jogosulttá), egy adóévvel meghosszabbodik.]"

Indokolás: Lásd a T/5478/119. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

54. Jauernik István, Farkas Imre képviselők a törvényjavaslat 22.§-ban a Szja tv.38.§ (8) bekezdés módosítását javasolják:

/Az Szja tv. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(8) A magánszemély az adókedvezményt csak egy ingatlanhoz kapcsolódóan és csak egy hitelszerződés adósaként, adóstársaként érvényesítheti. [A hitelszerződés alapján az adóstársak közül csak egy magánszemély jogosult az adókedvezmény igénybevételére.]"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36. (66. sz. jav. - 22.§ Szja tv.38.§ (1) b)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/66. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

55. Tállai András, Varga Mihály képviselők a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a következő új 23. §-ban az Szja. 40. § (3) bekezdése felvételével:

"23. § (1) Az Szja. tv. 40. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A családi kedvezmény az eltartottak létszámától függően kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként

a) egy eltartott esetén 4000 forint,

b) kettő eltartott esetén 5000 forint,

c) három és minden további eltartott esetén 10 000 forint.""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/5478/260-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

56. Szíjjártó Péter képviselő a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a következő új 23. §-ban az Szja. 40. § (12) bekezdése felvételével:

"23. § Az Szja. tv. 40. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) Aki a családi kedvezményt részben vagy egészben nem tudja igénybe venni, az e §-ban meghatározott családi kedvezmény mértékéig támogatásra jogosult. A támogatás részletes szabályait a kormány rendeletben állapítja meg."

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen módosul.

A Költségvetési bizottság - mint első helyen kijelölt bizottság - döntése szerint a módosító javaslat a Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerű.

Indokolás: Lásd a T/5478/166-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

57. Halász János képviselő a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a következő új 23. §-ban a Szja tv. 41. § (4) bekezdés felvételével:

"23. § Az Szja. tv. 41. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A közcélú adomány kedvezménye a befizetett összeg 35 százaléka, legfeljebb azonban

a) kiemelkedően közhasznú szervezet(ek) esetében összesen 200 ezer forint;

b) a közhasznú szervezet(ek), az egyház(ak), illetőleg a közérdekű

kötelezettségvállalás(ok) esetében összesen 100 ezer forint.""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

A Költségvetési bizottság - mint első helyen kijelölt bizottság - döntése szerint a módosító javaslat a Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerű.

Indokolás: Lásd a T/5478/134. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

58. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 23.§-ban a Szja tv. IX. fej. 46.§ (3) bekezdés c) pont módosítását javasolják:

/Az Szja tv. IX. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:/

/Az adóelőleg alapja (az adóelőleg-alap):/

"c) az e törvény szerint költségként elszámolható kiadás fedezetére szolgáló bevétel (költségtérítés) esetében - az a)-b) pontban foglaltaktól függetlenül - a bevételből a magánszemély nyilatkozata szerinti költség levonásával e nyilatkozat hiányában [az e törvényben meghatározott hányad vagy] az e törvény szerint igazolás nélkül elszámolható költség (elismert költség) figyelembe vételével meghatározott rész, míg ilyen jogszabályi rendelkezés hiányában a bevétel teljes összege(önálló tevékenységből származó bevételnek minősülő költségtérítésnél a bevétel 90 százaléka)[.];"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62. (208-1. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 49.§ (3) d)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/208-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

59. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 23.§-ban a Szja tv. IX. fej. 47.§ (9) bekezdés módosítását javasolják:

/Az Szja tv. IX. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(9) Amennyiben a bevételt terhelő adóelőleg levonására nincs lehetőség, az adóköteles bevételről [a] kiállított igazoláson a kifizető feltünteti a le nem vont adóelőleg összegét, és felhívja a magánszemély figyelmét arra, hogy az adóelőleg le nem vont részét a magánszemély köteles a negyedévet követő hónap 12. napjáig megfizetni. A kifizető az adóelőleg le nem vont részéről az adóévet követően, az adózás rendjéről szóló törvényben előírt határidőig magánszemélyenként, negyedéves bontásban adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére."

Indokolás: Lásd a T/5478/208-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

60. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 23.§-ban a Szja tv. IX. fej. 48.§ (12) bekezdés b) pont módosítását javasolják:

/Az Szja tv. IX. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:/

/A bevételt terhelő adóelőleg megállapításánál az (1)-(10) bekezdés rendelkezései szerint kiszámított összeget csökkenti :/

"b) a kifizetést (a juttatást) megelőzően a magánszemély által önkéntes kölcsönös biztosító pénztár(ak)ba tagdíj címén befizetett és - a tagság elfogadásáról szóló pénztári nyilatkozattal és a befizetésről a pénztár által kiállított bizonylattal - igazolt összeg 30 százaléka, de adóévenként legfeljebb összesen a 35. § (2) bekezdése szerint meghatározott összeg; nincs szükség a[z] tagdíj összegének igazolására, ha a munkáltató, a kifizető közreműködik a tagdíj levonásában és befizetésében;"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 61. (208-3. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 48.§ (12) c)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/208-3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

61. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 23.§-ban a Szja tv. IX. fej. 48.§ (12) bekezdés c) pont módosítását javasolják:

/Az Szja tv. IX. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:/

"c) a kifizetést (a juttatást) megelőzően a magánszemély által magánnyugdíjpénztárba a saját tagdíját kiegészítő összeg címén befizetett és - a tagság elfogadásáról szóló pénztári nyilatkozattal és a befizetésről a pénztár által kiállított bizonylattal - igazolt összeg 30 százaléka; nincs szükség a[z] tagdíj összegének igazolására, ha a munkáltató, a kifizető közreműködik a tagdíj levonásában és befizetésében;"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 60. (208-3. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 48.§ (12) b)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/208-3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

62. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 23.§-ban a Szja tv. IX. fej. 49.§ (3) bekezdés d) pont módosítását javasolják:

/Az Szja tv. IX. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:/

"d) az e törvény szerint költségként elszámolható kiadás fedezetére szolgáló bevétel (költségtérítés) esetében - az a)-c) pontban foglaltaktól eltérően, a magánszemély döntése szerint - vagy a bevételből [az e törvényben meghatározott hányad, vagy] az e törvény szerint igazolás nélkül elszámolható költség (elismert költség) figyelembevételével meghatározott rész, míg ilyen jogszabályi rendelkezés hiányában a bevétel teljes összege (önálló tevékenységből származó bevételnek minősülő költségtérítésnél a bevétel 90 százaléka);"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58. (208-1. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 46.§ (3) c)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/208-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

63. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 23.§-ban a Szja tv. IX. fej. 49.§ (8) bekezdés módosítását javasolják:

/Az Szja tv. IX. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:/

'(8) A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó a negyedévre általa költségként elszámolt vállalkozói kivét tekintetében a (6)-[(8)](7) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásával jár el oly módon, hogy a vállalkozói kivét teljes összegét adóelőleg-alapnak tekinti, valamint azt is hozzáadja a negyedévben megszerzett más bevétele(i) alapján meghatározott adóelőleg-alap(ok)hoz."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64. (208-4. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 49.§ (9)), 65. (208-4. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 49.§ (12)), 66. (208-4. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 49.§ (13) felv.), 67. (208-4. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 49.§ (17)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/208-4. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

64. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 23.§-ban a Szja tv. IX. fej. 49.§ (9) bekezdés módosítását javasolják:

/Az Szja tv. IX. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(9) Tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági őstermelő őstermelői tevékenységből származó bevétele esetében az adóelőleg alapja az adóévben a negyedév végéig megszerzett összes őstermelői tevékenységből származó bevétel alapján az erre egyébként irányadó rendelkezések szerint - így különösen az adóévben a negyedév végéig felmerült költségeket, az értékcsökkenési leírás időarányos részét és az őstermelői tevékenység révén keletkezett elhatárolt veszteséget figyelembe véve - meghatározott őstermelői tevékenységből származó jövedelem. A bevételt terhelő adóelőleg - a (6)-[(8)](7) bekezdésben foglaltaktól eltérően - az így meghatározott adóelőleg-alapra az adótábla szerint várható számított adónak az a része, amely meghaladja az őstermelői tevékenységből származó bevétel alapján a magánszemély által az adóévre már megállapított adóelőleg(ek) és az őstermelői adókedvezmény összegét."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63. (208-4. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 49.§ (8)), 65. (208-4. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 49.§ (12)), 66. (208-4. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 49.§ (13) felv.), 67. (208-4. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 49.§ (17)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/208-4. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

65. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 23.§-ban a Szja tv. IX. fej. 49.§ (12) bekezdés módosítását javasolják:

/Az Szja tv. IX. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(12) Átalányadózást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő őstermelői tevékenységből származó bevétele esetében az adóelőleg alapja az adóévben a negyedév végéig megszerzett összes őstermelői tevékenységből származó bevétel alapján az erre egyébként irányadó rendelkezések szerint meghatározott őstermelői tevékenységből származó jövedelem. A bevételt terhelő adóelőleg - az (5)-[(11)](7), (10)-(11) bekezdésben foglaltaktól eltérően - az így meghatározott adóelőleg-alapra várható átalányadónak az a része, amely meghaladja az őstermelői tevékenységből származó bevétel alapján a magánszemély által az adóévre már megállapított adóelőleg(ek) összegét."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63. (208-4. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 49.§ (8)), 64. (208-4. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 49.§ (9)), 66. (208-4. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 49.§ (13) felv.), 67. (208-4. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 49.§ (17)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/208-4. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

66. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 23.§-ban a Szja tv. IX. fej. 49.§ (13) bekezdés felvezető szöveg módosítását javasolják:

/Az Szja tv. IX. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(13) Vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói bevétele (ide nem értve a vállalkozói kivétet) esetében az adóelőleg alapja az adóévben a negyedév végéig megszerzett összes vállalkozói bevétel alapján az erre egyébként irányadó rendelkezések szerint - így különösen az adóévben a negyedév végéig felmerült vállalkozói költségeket, az értékcsökkenési leírás időarányos részét és az egyéni vállalkozói tevékenység révén keletkezett elhatárolt veszteséget figyel[1]embe véve - meghatározott vállalkozói adóalap. A bevételt terhelő adóelőleg az (5)-(7), (10)-(11) bekezdésben foglaltaktól eltérően - az így meghatározott adóelőleg-alap [18]16 százalékának az a része, amely meghaladja"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63. (208-4. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 49.§ (8)), 64. (208-4. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 49.§ (9)), 65. (208-4. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 49.§ (12)), 67. (208-4. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 49.§ (17)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/208-4. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

67. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 23.§-ban a Szja tv. IX. fej. 49.§ (17) bekezdés módosítását javasolják:

/Az Szja tv. IX. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(17) A magánszemély adóbevallásában negyedéves bontásban bevallja azt az adóelőleget, amelynek megfizetésére a (14)-[(15)](16) bekezdés rendelkezései szerint a negyedévben maga köteles."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63. (208-4. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 49.§ (8)), 64. (208-4. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 49.§ (9)), 65. (208-4. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 49.§ (12)), 66. (208-4. sz. jav. - 23.§ Szjatv.IX. 49.§ (13) felv.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/208-4. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

68. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 24.§-ban a Szja tv.49/A.§ (2) bekezdés c) pont módosítását javasolják:

"c) a b) pontban említett adókat [az adózás rendjéről szóló törvénynek] a soron kívüli adóbevallás[ra vonatkozó rendelkezései szerint] benyújtására az adózás rendjéről szóló törvényben előírt határidőig megfizeti, valamint a b) pontban említett jövedelmeket és adókat az adóévre vonatkozó adóbevallásában bevallja[, valamint az adókat megfizeti]."

Indokolás: Lásd a T/5478/207. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

69. Dr. Csákabonyi Balázs képviselő a törvényjavaslat 30.§-ban a Szja tv.63/A.§ (2) bekezdés elhagyását javasolja:

/30. § Az Szja tv. a következő 63/A. §-sal egészül ki:/

"[(2) Nem alkalmazhatók a 60-63. § rendelkezései az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó bevételnek arra a részére, amely meghaladja az ingatlannak, a vagyoni értékű jognak a szerződéskötés időpontjában ismert szokásos piaci értékét."]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § jelenlegi szövege jelölés nélküli szöveggé változik.

Indokolás: Lásd a T/5478/61. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

70. Szíjjártó Péter képviselő a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 31. §-ban a Szja tv. 65. § (1) bekezdés i) pont felvételével:

"31. § Az Szja tv. 65. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"65. § (1) E törvény alkalmazásában kamat:

a) a takarékbetét, a takaréklevél, a devizabetét kamata;

b) a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír hozadéka, ha azt jogszabály kamatnak nevezi, ideértve azt az árfolyamnyereséget is, amelyet az ilyen értékpapír névértéknél alacsonyabb (diszkont) áron történő kibocsátása esetén a jegyzési ár és a névérték között a kamat helyett kap az értékpapír lejáratakor a magánszemély, valamint ideértve az ilyen értékpapír nyilvános forgalmazása során a kamat helyett elért árfolyamnyereséget is;

c) a nyilvánosan forgalomba hozott befektetési jegynek a befektetési alapokról szóló törvény szerinti hozama, ideértve annak nyilvános másodlagos forgalmazása során e hozam helyett elért árfolyamnyereséget is;

d) a magánszemély által nyújtott hitel (kölcsön) kamata, feltéve, hogy a felszámítás időszakában érvényes jegybanki alapkamatot, 1996. december 31-e utáni kölcsönszerződés esetében a szerződéskötés időpontjában érvényes jegybanki alapkamatot annak legfeljebb 5 százalékával haladja meg, figyelemmel az f) pont és a (3) bekezdés rendelkezéseire is;

e) az értékpapírnak zárt kibocsátású szerzése esetén, vagy zárt forgalmazása során elért kamata - ideértve a szövetkezeti célrészjegy kamatát is -, illetőleg a helyette elért árfolyamnyereség akkor, ha a felszámítás időszakában érvényes jegybanki alapkamatot, 1996. december 31-e után vásárolt értékpapír esetében az értékpapír megszerzésének időpontjában érvényes jegybanki alapkamatot annak legfeljebb 5 százalékával haladja meg, figyelemmel az f) pont és a (3) bekezdés rendelkezéseire is;

f) a kifizető által a magánszemély(ek)től felvett hitel (kölcsön) után kifizetett kamat és/vagy az értékpapírnak zárt kibocsátású szerzése esetén vagy zárt forgalmazása során fizetett kamat és/vagy árfolyamnyereség - ideértve a szövetkezeti célrészjegy kamatát is - a kifizetőnél együttesen legfeljebb évi 200 ezer forintot, az 1995. december 31. napja után létrejött ügyletek esetében személyenként legfeljebb évi 10 ezer forintot meg nem haladó összegben számít kamatjövedelemnek, akkor is, ha egyébként a d)-e) pontokban meghatározott feltételek teljesülnek;

g) a tőkeértéknövelő (a hozamot vagy annak egy részét tőkésítő), nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír tőkeértéknövekménye is;

h) a b) és a g) pontban nem említett hitelviszonyt megtestesítő értékpapír névértéknél alacsonyabb (diszkont) jegyzési ára és a névértéke között, illetőleg tőkeérték-növekmény címén kamat helyett elért bevétel is azzal, hogy ebben az esetben az e) és f) pont rendelkezését alkalmazni kell;

i) a biztosítási szerződéshez fűződő maradékjogból származó jövedelem, kivéve, ha azt a törvény egyéb jövedelemnek minősíti, valamint a tíz évnél rövidebb lejáratú életbiztosítás, valamint a három évnél rövidebb lejáratú nyugdíjbiztosítás egyösszegű szolgáltatásából származó jövedelem.""

A módosító javaslat elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen módosul.

A Költségvetési bizottság - mint első helyen kijelölt bizottság - döntése szerint a módosító javaslat a Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerű.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 75. (261. sz. jav. - új32.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/261. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

71. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 31. §-ban a Szja tv. 65. § (1) bekezdés i) pont felvételével:

"31. § Az Szja tv. 65. § (1) bekezdésének i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/E törvény alkalmazásában kamat:/

"i) a biztosítási szerződéshez fűződő maradékjogból származó bevétel, ha a biztosítás díját a magánszemély vagy javára más magánszemély fizette, vagy ha az adóköteles biztosítási díjnak minősült, továbbá a tíz évnél rövidebb lejáratú életbiztosítás, valamint a három évnél rövidebb lejáratú nyugdíjbiztosítás egyösszegű szolgáltatásából származó bevétel; nem tekinthető azonban a bevétel kamatnak, ha a biztosításra befizetett díj(ak) akár csak egy része az I. számú melléklet 6.3. alpontja szerint adómentes volt;""

A módosító javaslat elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen módosul.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 244. (273. sz. jav. - 206.§ (2)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/273. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

72. Molnár Albert és Podolák György képviselők a törvényjavaslat 31.§ (1) bekezdésben a Szja tv.69.§ (1) bekezdés kiegészítését javasolják a következő új f) pont felvételével:

/31. § (1) Az Szja tv. 69. §-ának (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) Természetbeni juttatás:/

"f) a kifizető, vagy a munkáltató által a nem pénzben juttatott összevont adóalapba tartozó jövedelem átvállalt adóelőlege és járuléka;"

Indokolás: Lásd a T/5478/244. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

73. Dr. Tompa Sándor, dr. Kolber István, dr. Tóth József, Herbály Imre, dr. Katona Béla, Korózs Lajos, Nagy Jenő, Páva Zoltán, dr. Nagy Imre, Kránitz László és Kovácsné dr. Horváth Klára képviselők a törvényjavaslat 31.§ kiegészítését javasolják a következő új (3) bekezdésben a Szja tv. 69. § (7) bekezdés a) pont aa) alpont felvételével:

"(3) A Szja tv. 69. § (7) bekezdés aa) alpont helyébe a következő rendelkezés lép:

/A (6) bekezdés rendelkezésétől eltérően a kifizetőnek nem kell megfizetnie/

/a) a b) pontban nem említett kifizető esetében/

"aa) a reprezentáció értéke után számított adóból azon összeget, amely nem több, mint az adóévre elszámolt összes bevételének 1 százaléka," "

Megjegyzés: A módosító javaslat a hatályos törvényhez képest használja a jelölést, az ajánlás a törvényjavaslathoz viszonyított új szövegként mutatja az indítványt.

Indokolás: Lásd a T/5478/72. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

74. Bánki Erik, Hadházy Sándor, Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 31.§ kiegészítését javasolják a következő új (3) bekezdésben a Szja tv. 69. § (7) bekezdés a) pont aa) alpont felvételével:

"(3) A Szja tv. 69. § (7) bekezdése a) pont aa) alpont helyébe a következő rendelkezés lép:

/(7) A (6) bekezdés rendelkezésétől eltérően a kifizetőnek nem kell megfizetnie/

/a) a b) pontban nem említett kifizető esetében/

"aa) a reprezentáció értéke után számított adóból azon összeget, amely nem több, mint az adóévre elszámolt éves összes bevétele 1 százalékának," "

Megjegyzés: A mód. indítványt jogtechnikailag pontosítottuk.

Indokolás: Lásd a T/5478/144. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

75. Szíjjártó Péter képviselő a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 32. § felvételével:

"32. § Az Szja. tv. 67. §-a a következő (3)-(4) bekezdésekkel egészül ki:

"(3) Az árfolyamnyereségből származó jövedelmet a tőkepiacról szóló törvényben meghatározott befektetési szolgáltató negyedévenként, a közreműködésével átruházott értékpapírokra a negyedév első napjától az utolsó napjáig terjedő időszakban (a megállapítási időszakban) elszámolt árfolyamnyereség és a közreműködésével átruházott, az átruházás időpontjában a tőkepiacról szóló törvény szerinti tőzsdére bevezetett részvényekre a megállapítási időszakban elszámolt árfolyamveszteség figyelembevételével) a (4) bekezdés szerint állapítja meg.

(4) Ha a megállapítási időszakban a (3) bekezdés szerinti árfolyamnyereség összege

a) meghaladja a (3) bekezdés szerinti árfolyamveszteség összegét, a különbözet után a kifizető az adót a megállapítási időszakot követő hó 12. napjáig megállapítja, levonja és megfizeti, valamint az adózás rendjéről szóló törvény előírásai szerint bevallja ;

b)nem éri el a (3) bekezdés szerinti árfolyamveszteség összegét, a különbözet (a továbbvihető árfolyamveszteség) ugyanazon kifizetőnél az adóéven belül bármely következő megállapítási időszakban figyelembe vehető az árfolyamnyereségből származó jövedelem megállapításánál.""

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen módosul.

A Költségvetési bizottság - mint első helyen kijelölt bizottság - döntése szerint a módosító javaslat a Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerű.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 70. (261. sz. jav. - új31.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/261. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76. Font Sándor képviselő, valamint Bánki Erik, Hadházy Sándor és Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 32.§ elhagyását javasolják:

"32. § [Az Szja tv. 70. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdésben említett jövedelem miatt az adó (a továbbiakban: cégautó adó) havonta fizetendő mértéke a következő:

A személygépkocsi beszerzési ára A személygépkocsi beszerzésének évében és az azt követő 1-4. évben (Ft) A személygépkocsi beszerzésének évét követő 5. és további években (Ft)

1 - 500 000 6 000 3 000

500 001 - 1 000 000 8 000 4 000

1 000 001 - 2 000 000 12 000 6 000

2 000 001 - 3 000 000 20 000 10 000

3 000 001 - 4 000 000 26 000 13 000

4 000 001 - 5 000 000 32 000 16 000

5 000 000 felett 42 000 21 000"] "

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen módosul.

Indokolás: Lásd a T/5478/112., 145. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

77. Tállai András, Varga Mihály képviselők a törvényjavaslat 32.§ elhagyását javasolják:

"32. § [Az Szja tv. 70. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdésben említett jövedelem miatt az adó (a továbbiakban: cégautó adó) havonta fizetendő mértéke a következő:

A személygépkocsi beszerzési ára A személygépkocsi beszerzésének évében és az azt követő 1-4. évben (Ft) A személygépkocsi beszerzésének évét követő 5. és további években (Ft)

1 - 500 000 6 000 3 000

500 001 - 1 000 000 8 000 4 000

1 000 001 - 2 000 000 12 000 6 000

2 000 001 - 3 000 000 20 000 10 000

3 000 001 - 4 000 000 26 000 13 000

4 000 001 - 5 000 000 32 000 16 000

5 000 000 felett 42 000 21 000"] "

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen módosul.

Indokolás: Lásd a T/5478/260-3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

78. Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 33.§-ban a Szja tv.72.§ (1) bekezdés módosítását javasolja:

/33. § Az Szja tv. 72. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(1) Kamatkedvezményből származó jövedelem a kifizető magánszeméllyel szemben fennálló követelésére [a jegybanki alapkamat kétszeresével - ha a kifizető bizonyítja, hogy a szokásos piaci kamat ennél alacsonyabb, akkor a szokásos piaci kamattal -]az APEH által elfogadott és nyilvánosságra hozott piaci kamattal kiszámított kamatnak az a része, amely meghaladja az e követelés révén a kifizetőt megillető kamatot (kamatkedvezmény)."

Indokolás: Lásd a T/5478/225. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

79. Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 33.§-ban a Szja tv.72.§ (1) bekezdés módosítását javasolja:

/33. § Az Szja tv. 72. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(1) Kamatkedvezményből származó jövedelem a kifizető magánszeméllyel szemben fennálló követelésére [a jegybanki alapkamat kétszeresével - ha a kifizető bizonyítja, hogy a szokásos piaci kamat ennél alacsonyabb, akkor a szokásos piaci kamattal - ]a jegybanki alapkamat + 3 % együttes összegével kiszámított kamatnak az a része, amely meghaladja az e követelés révén a kifizetőt megillető kamatot (kamatkedvezmény)."

Indokolás: Lásd a T/5478/226. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

80. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 37.§ elhagyását javasolja:

"37. § [Az Szja tv. a következő 83/A. §-sal egészül ki:

"83/A. § (1) A magánszemély befektetési adóhitelét 2007. április 20-ig visszafizeti. Az állami adóhatóság a magánszemély visszafizetendő adóhitelét - a (4) bekezdés előírásai szerint - 2004. május 31-ig megállapítja, és 2004. március 20-i határidővel a magánszemély e célra nyitott adószámláján kötelezettségként előírja, azzal, hogy a kötelezettséggel összefüggésben 2007. április 20-ig késedelmi pótlék nem számítható fel. Az állami adóhatóság a magánszemélyt az előírt kötelezettségről 2004. június 30-ig határozatban értesíti.

(2) Az (1) bekezdésben előírt határidőt megelőzően történő visszafizetés esetén - ha a magánszemélynek a befizetés időpontjában nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható köztartozása - a magánszemélyt az a)-c) pontokban meghatározott kedvezmények (visszafizetési kedvezmény) illetik meg:

a) amennyiben a magánszemély a 2003-as adóévre befektetési adóhitelt nem vesz (nem vehet) igénybe, az általa 2004. október 31-ig a külön beszedési-számlára megfizetett összeg 81,82 százalékát, de legfeljebb a befizetést megelőzően fennálló visszafizetési kötelezettség 45 százalékát az állami adóhatóság a visszafizetési kötelezettséget csökkentő tételként írja jóvá;

b) a magánszemély által 2004. március 20.-2005. június 30. közötti időszakban - ide nem értve az a) pontnak megfelelő esetet - a külön beszedési-számlára megfizetett összeg 25 százalékát, de legfeljebb a befizetést megelőzően fennálló visszafizetési kötelezettség 20 százalékát az állami adóhatóság a visszafizetési kötelezettséget csökkentő tételként írja jóvá;

c) a magánszemély által 2005. július 1.-2006. június 30. közötti időszakban a külön beszedési-számlára megfizetett összeg 5,26 százalékát, de legfeljebb a befizetést megelőzően fennálló visszafizetési kötelezettség 5 százalékát az állami adóhatóság a visszafizetési kötelezettséget csökkentő tételként írja jóvá.

(3) Amennyiben az állami adóhatóság a (2) bekezdés a)-c) pontjai alapján csökkenti a magánszemély visszafizetési kötelezettségét, az egyes időszakok záró napját követő 30 napon belül határozatban értesíti a magánszemélyt a még fennálló visszafizetési kötelezettségről, illetve az esetleges túlfizetésről. (4) A befektetési adóhitel-állomány megállapítása során először meg kell határozni a befektetési adóhitel 2002-ben fennálló alapját, majd 2003-ra nulla összegű befektetés-állomány figyelembevételével ki kell számítani a visszafizetendő adóhitelt, amely összeget növel a befektetés-állomány 2003. évi növekménye után érvényesített adóhitel, illetve csökkent a befektetés-állomány 2003. évi tényleges csökkenése miatt visszafizetendő adóhitel.

(5) Magánszemély halála esetén - annak halálakor együtt élt házastársa vagy örököse bejelentése alapján - az állami adóhatóság a még meg nem fizetett visszafizetendő adóhitelt határozattal törli.

(6) Ha az ország területét külföldi letelepedés céljából elhagyni kívánó magánszemély kéri az adóhatóságtól adójának megállapítását, a még vissza nem fizetett adóhitelt az adót megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kell megfizetni. Az adóhatóság a külön adószámlán nyilvántartott visszafizetési kötelezettség határidejét megfelelően módosítja, és az adót megállapító határozatában felhívja a magánszemély figyelmét a még vissza nem fizetett adóhitel összegére és a megfizetési határidő módosulására.

(7) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltak értelmezésénél a 43. § és a 8. számú melléklet 2003. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni. A téves számlára befizetett összeg visszafizetési kedvezményre jogosító befizetésként történő figyelembevételére, vagy egyéb módon az e §-ban meghatározott szabályoktól eltérés engedélyezésére nincs lehetőség.]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen módosul.

Indokolás: Lásd a T/5478/83. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

81. Kékesi Tibor képviselő, valamint Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 37.§-ban a Szja tv.83/A.§ módosítását javasolja:

"37. § Az Szja tv. a következő 83/A. §-sal egészül ki:

"83/A. § (1) [A magánszemély befektetési adóhitelét 2007. április 20-ig visszafizeti. Az állami adóhatóság a magánszemély visszafizetendő adóhitelét - a (4) bekezdés előírásai szerint - 2004. május 31-ig megállapítja, és 2004. március 20-i határidővel a magánszemély e célra nyitott adószámláján kötelezettségként előírja, azzal, hogy a kötelezettséggel összefüggésben 2007. április 20-ig késedelmi pótlék nem számítható fel. Az állami adóhatóság a magánszemélyt az előírt kötelezettségről 2004. június 30-ig határozatban értesíti.]Magánszemély a befektetési adóhitelt 2003. december 31-ig veheti igénybe.

(2) [Az (1) bekezdésben előírt határidőt megelőzően történő visszafizetés esetén - ha a magánszemélynek a befizetés időpontjában nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható köztartozása - a magánszemélyt az a)-c) pontokban meghatározott kedvezmények (visszafizetési kedvezmény) illetik meg:

a) amennyiben a magánszemély a 2003-as adóévre befektetési adóhitelt nem vesz (nem vehet) igénybe, az általa 2004. október 31-ig a külön beszedési-számlára megfizetett összeg 81,82 százalékát, de legfeljebb a befizetést megelőzően fennálló visszafizetési kötelezettség 45 százalékát az állami adóhatóság a visszafizetési kötelezettséget csökkentő tételként írja jóvá;

b) a magánszemély által 2004. március 20.-2005. június 30. közötti időszakban - ide nem értve az a) pontnak megfelelő esetet - a külön beszedési-számlára megfizetett összeg 25 százalékát, de legfeljebb a befizetést megelőzően fennálló visszafizetési kötelezettség 20 százalékát az állami adóhatóság a visszafizetési kötelezettséget csökkentő tételként írja jóvá;

c) a magánszemély által 2005. július 1.-2006. június 30. közötti időszakban a külön beszedési-számlára megfizetett összeg 5,26 százalékát, de legfeljebb a befizetést megelőzően fennálló visszafizetési kötelezettség 5 százalékát az állami adóhatóság a visszafizetési kötelezettséget csökkentő tételként írja jóvá.]Ha a magánszemély a 2002. december 31-én fennálló adóhitel állományának 55 %-át 2004. december 31-ig megfizeti, akkor az adóhitelt teljes mértékben megfizetettnek kell tekinteni.

(3) [Amennyiben az állami adóhatóság a (2) bekezdés a)-c) pontjai alapján csökkenti a magánszemély visszafizetési kötelezettségét, az egyes időszakok záró napját követő 30 napon belül határozatban értesíti a magánszemélyt a még fennálló visszafizetési kötelezettségről, illetve az esetleges túlfizetésről.]Ha a magánszemély 2003. évben igénybe vett adóhitel állományának 2004. december 31-ig kifizeti annak 95 %-át, akkor a 2003. évi adóhitelt teljes mértékben megfizetettnek kell tekinteni.

[(4) A befektetési adóhitel-állomány megállapítása során először meg kell határozni a befektetési adóhitel 2002-ben fennálló alapját, majd 2003-ra nulla összegű befektetés-állomány figyelembevételével ki kell számítani a visszafizetendő adóhitelt, amely összeget növel a befektetés-állomány 2003. évi növekménye után érvényesített adóhitel, illetve csökkent a befektetés-állomány 2003. évi tényleges csökkenése miatt visszafizetendő adóhitel.

(5) Magánszemély halála esetén - annak halálakor együtt élt házastársa vagy örököse bejelentése alapján - az állami adóhatóság a még meg nem fizetett visszafizetendő adóhitelt határozattal törli.

(6) Ha az ország területét külföldi letelepedés céljából elhagyni kívánó magánszemély kéri az adóhatóságtól adójának megállapítását, a még vissza nem fizetett adóhitelt az adót megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kell megfizetni. Az adóhatóság a külön adószámlán nyilvántartott visszafizetési kötelezettség határidejét megfelelően módosítja, és az adót megállapító határozatában felhívja a magánszemély figyelmét a még vissza nem fizetett adóhitel összegére és a megfizetési határidő módosulására.

(7) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltak értelmezésénél a 43. § és a 8. számú melléklet 2003. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni. A téves számlára befizetett összeg visszafizetési kedvezményre jogosító befizetésként történő figyelembevételére, vagy egyéb módon az e §-ban meghatározott szabályoktól eltérés engedélyezésére nincs lehetőség."]"

Indokolás: Lásd a T/5478/58., 59. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

82. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 38.§ módosítását javasolják:

"38. § Az Szja tv. 1., 3., 5., 6., 10. 11. és 13. számú melléklete e törvény 1-[6.]7. számú melléklete szerint módosul."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20. (202. sz. jav. - 10.§ új(1)Szjatv.11.§(6)), 21. (202. sz. jav. - 11.§ (1) Szja tv. 12.§ (3)kieg.m.), 22. (202. sz. jav. - 11.§ (2)), 23. (202. sz. jav. - 11.§ (3)), 24. (202. sz. jav. - 12.§ Szja tv. 12/A.§ (4)), 25. (202. sz. jav. - 12.§ Szja tv. 12/A.§ (5)), 26. (202. sz. jav. - 13.§ Szja tv.13.§ (2)), 250. (202. sz. jav. - 206.§ (2)), 323. (202. sz. jav. - új5.mell.Szjatv.10.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/202. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosítása

83. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 42.§ (3) bekezdésben a Tao tv.7.§ (1) bekezdés i) pont módosítását javasolja:

/(3) A Tao. 7. §-a (1) bekezdésének i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

/Az adózás előtti eredményt csökkenti:/

"i) az iskolai rendszerű szakképzésben közreműködő adózónál tanulónként minden megkezdett hónap után havonta az érvényes minimálbér 20 százaléka, ha az adózó a szakképző iskolai tanuló gyakorlati képzését jogszabályban meghatározott tanulószerződés alapján végzi, illetve [a minimálbér ]12 százaléka, ha az iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján végzi,"

Indokolás: Lásd a T/5478/220-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, a Foglalkoztatási bizottság ülésén nem ért egyet.

84. Tállai András, Varga Mihály képviselők a törvényjavaslat 42.§ kiegészítését javasolják a következő új (7) bekezdésben a Tao. 7. § (1) bekezdés x) pont felvételével:

"(7) A Tao. 7. § (1) bekezdése a következő x) ponttal egészül ki:

/Az adózás előtti eredményt csökkenti./

"x) A kis- és középvállalkozásnak minősülő adózónál minden új munkahely (továbbiakban: Új Státusz) teremtése esetén a mindenkori minimálbér munkaadóra eső adó és járulékterhe. Az adóalap csökkentés 3 évig történhet, feltéve, hogy az adott kis és középvállalkozásnál az előző évhez képest létszámemelés történjen, és az ezáltal keletkezett Új Státuszt a munkaadó legalább 3 évig fenntartsa. Kis- és középvállalkozás az első évben a minimálbér munkaadóra eső adó és járulékterhének teljes összegével, a második évben minimálbér munkaadóra eső adó és járulékterhének 66%-val, a 3. évben minimálbér munkaadóra eső adó és járulékterhének 33%-val csökkenthető."

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/5478/260-7. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

85. Mádi László, Lázár Mózes képviselők a törvényjavaslat 42.§ kiegészítését javasolják a következő új (7) bekezdésben a Tao. 7. § (1) bekezdés x) pont felvételével:

"(7) A Tao. 7. § (1) bekezdése a következő x) ponttal egészül ki:

/Az adózás előtti eredményt csökkenti./

"x) a lakásszövetkezeti tulajdonban álló lakóépületben lévő közös használatra szolgáló helyiségek, területek, a lakásszövetkezet célját szolgáló más létesítmények bérbeadásából származó bevétel azon hányada, amelyet az adóévben a lakóépület felújítására fordítanak."

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 272. (161. sz. jav. - 207.§ (3)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/161. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

86. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 42.§ (8) bekezdésben a Tao tv.7.§ (11) bekezdés b) pont módosítását javasolja:

/(8) A Tao. 7. §-ának (11)-(12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

/(11) Az (1) bekezdés zs) pontjában foglaltakat az adózó /

"b) nem alkalmazhatja az üzemkörön kívüli ingatlan, ültetvény bekerülési értékére, az üzemkörön kívüli ingatlan, ültetvény bekerülési értékét növelő adóévi felújítás, bővítés, rendeltetés-változtatás, átalakítás értékére, valamint a hibás teljesítés miatt a jótállási időn belül cserébe kapott tárgyi eszköz, szellemi termék bekerülési értékére, ha a cserére visszaadott tárgyi eszközre, szellemi termékre az adózó alkalmazta az (1) bekezdés zs) pontjának előírását, valamint a szállítási tevékenységet végző adózó a nemzetközi szállítási tevékenységhez használt tárgyi eszközre, illetve, ha az adózó a tevékenysége alapján mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási ágazatba vagy halgazdálkodási ágba sorolt."

Indokolás: Lásd a T/5478/220-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

87. Tállai András, Varga Mihály képviselők a törvényjavaslat 42.§ (8) bekezdésben a Tao tv.7.§ (11) bekezdés b) pont módosítását javasolják:

/(8) A Tao. 7. §-ának (11)-(12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

/(11) Az (1) bekezdés zs) pontjában foglaltakat az adózó /

"b) nem alkalmazhatja az üzemkörön kívüli ingatlan bekerülési értékére, az üzemkörön kívüli ingatlan bekerülési értékét növelő adóévi felújítás, bővítés, rendeltetés-változtatás, átalakítás értékére, valamint a hibás teljesítés miatt a jótállási időn belül cserébe kapott tárgyi eszköz, szellemi termék bekerülési értékére, ha a cserére visszaadott tárgyi eszközre, szellemi termékre az adózó alkalmazta az (1) bekezdés zs) pontjának előírását, [valamint a szállítási tevékenységet végző adózó a nemzetközi szállítási tevékenységhez használt tárgyi eszközre, illetve, ha az adózó a tevékenysége alapján mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási ágazatba vagy halgazdálkodási ágba sorolt.]"

Indokolás: Lásd a T/5478/260-8. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

88. Tállai András, Varga Mihály képviselők a törvényjavaslat 42.§ (8) bekezdésben a Tao tv.7.§ (12) bekezdés módosítását javasolják:

/(8) A Tao. 7. §-ának (11)-(12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(12) Az (1) bekezdés zs) pontja szerinti összeg nem haladhatja meg az adózás előtti eredményt, és nem lehet több [30]1 milliárd forintos nettó árbevételig 50, 1 és 2 milliárd forintos nettó árbevétel között 100, 2 és 3 milliárd forintos nettó árbevétel között 150, 3 milliárd forint nettó árbevétel felett 200 millió forintnál. Ennek az összegnek a 19. § (1) bekezdése szerinti adókulccsal számított értéke az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül."

Indokolás: Lásd a T/5478/260-17. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

89. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 42.§ (9) bekezdésben a Tao tv.7.§ (17) bekezdés módosítását javasolja:

/(9) A Tao. 7. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:/

"(17) A felsőoktatási intézmény kezelésében lévő területen működő , és ott alapkutatást, alkalmazott kutatást vagy kísérleti fejlesztést végző adózó - a tevékenysége alapján mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási ágazatba vagy halgazdálkodási ágba sorolt adózó kivételével - az (1) bekezdés t) pontjában foglaltak alkalmazásakor az ott meghatározott összeg háromszorosát, legfeljebb 50 millió forintot vehet figyelembe, amelynek a 19. § (1) bekezdése szerinti adókulccsal számított értéke az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül."

Indokolás: Lásd a T/5478/220-3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

90. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 42.§ (9) bekezdésben a Tao tv.7.§ (17) bekezdés módosítását javasolja:

/(9) A Tao. 7. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:/

"(17) A felsőoktatási intézmény és a Magyar Tudományos Akadémia által alapított kutatóintézet (kutatóhely) kezelésében lévő területen működő , és ott alapkutatást, alkalmazott kutatást vagy kísérleti fejlesztést végző adózó - a tevékenysége alapján mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási ágazatba vagy halgazdálkodási ágba sorolt adózó kivételével - az (1) bekezdés t) pontjában foglaltak alkalmazásakor az ott meghatározott összeg háromszorosát, legfeljebb 50 millió forintot vehet figyelembe, amelynek a 19. § (1) bekezdése szerinti adókulccsal számított értéke az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül."

Indokolás: Lásd a T/5478/270. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

91. Dr. Jánosi György és Gusztos Péter képviselők a törvényjavaslat 42.§ (9) bekezdésben a Tao tv.7.§ (17) bekezdés módosítását javasolják:

/(9) A Tao. 7. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:/

"(17) A felsőoktatási intézmény kezelésében lévő területen, valamint az MTA által alapított akadémiai kutatóintézet (kutatóhely) területén működő adózó az (1) bekezdés t) pontjában foglaltak alkalmazásakor az ott meghatározott összeg háromszorosát, legfeljebb 50 millió forintot vehet figyelembe, amelynek a 19. § (1) bekezdése szerinti adókulccsal számított értéke az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül."

Indokolás: Lásd a T/5478/232. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Foglalkoztatási bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság ülésén nem ért egyet.

92. Dr. Pósán László, Sági József képviselők a törvényjavaslat 42.§ (9) bekezdésben a Tao tv.7.§ (17) bekezdés módosítását javasolják:

/(9) A Tao. 7. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:/

"(17) A felsőoktatási intézmény, a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézete kezelésében lévő területen működő adózó az (1) bekezdés t) pontjában foglaltak alkalmazásakor az ott meghatározott összeg háromszorosát, legfeljebb 50 millió forintot vehet figyelembe, amelynek a 19. § (1) bekezdése szerinti adókulccsal számított értéke az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül."

Indokolás: Lásd a T/5478/176. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Foglalkoztatási bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság ülésén nem ért egyet.

93. Dr. Jánosi György és Gusztos Péter képviselők a törvényjavaslat 42.§ (9) bekezdésben a Tao tv.7.§ (17) bekezdés módosítását javasolják:

(9) A Tao. 7. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:

"(17) A felsőoktatási intézmény kezelésében lévő területen működő adózó az (1) bekezdés t) pontjában foglaltak alkalmazásakor az ott meghatározott összeg háromszorosát, legfeljebb [50]100 millió forintot vehet figyelembe, amelynek a 19. § (1) bekezdése szerinti adókulccsal számított értéke az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül."

Indokolás: Lásd a T/5478/236. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

94. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 42.§ kiegészítését javasolja a következő új (10) bekezdésben a Tao. 7. § (1) bekezdés w) pont felvételével:

"(10) A Tao. 7. §-a (1) bekezdése a következő w) ponttal egészül ki:

/Az adózás előtti eredményt csökkenti:/

"w) a vállalkozás által az adott évben befizetett iparűzési adó 25 %-a, legfeljebb az adóalap mértékéig.""

Megjegyzés: A módosító javaslatot elfogadása esetén a törvényjavaslat 42. § új (8) bekezdéseként kellene beilleszteni.

Indokolás: Lásd a T/5478/55. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

95. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 45.§ (1) bekezdésben a Tao tv.16.§ (2) bekezdés d) pont módosítását javasolja:

/45. § (1) A Tao. 16. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

/Az adózó átalakulásakor/

"d) a jogelődnél, kiválás és részleges átalakulás esetén a jogutódnál első adóévében, az adózás előtti eredményt módosítja a végleges vagyonmérlegében kimutatott összevont átértékelési különbözetnek a követelések leértékelésével és a céltartalék felértékelésével növelt, valamint [a követelések felértékelésével és ]a céltartalék leértékelésével csökkentett összege, figyelemmel a (9)-(11) bekezdésben foglaltakra;"

Indokolás: Lásd a T/5478/220-4. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

96. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 45.§ (2) bekezdésben a Tao tv.16.§ (2) bekezdés h) pont módosítását javasolja:

(2) A Tao. 16. §-a (2) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/Az adózó átalakulásakor/

"h) a jogutód a bányászatról szóló törvényben, a villamos energiáról szóló törvényben előírt, továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott környezetvédelmi kötelezettség fedezetére, valamint az erdőről és az erdő védelméről szóló törvényben meghatározott erdőfelújítási kötelezettség fedezetére a végleges vagyonmérlegében kimutatott céltartalék átértékelési különbözetével az átalakulást követően úgy módosítja az adózás előtti eredményt, ahogyan jogelődje módosította volna, ha az [átértékelés]átalakulás nem történt volna meg;"

Indokolás: Lásd a T/5478/220-5. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

97. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 45.§ (3) bekezdésben a Tao tv.16.§ (12) bekezdés módosítását javasolja:

/(3) A Tao. 16. §-ának (9)-(14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(12) Kedvezményezett eszközátruházás esetén az átruházó társaság - választása szerint, az átvevő társasággal írásban kötött szerződés alapján, a (13) bekezdésben meghatározott feltételekkel - adózás előtti eredményét csökkenti az önálló szervezeti egység átruházása alapján elszámolt bevételnek [(ideértve az átruházás miatt átadott vagy kivezetett kötelezettség és passzív időbeli elhatárolás megszüntetése miatt elszámolt bevételt is) ]az átadott eszközök könyv szerinti értékét meghaladó részével, illetve növeli az átadott eszközök könyv szerinti értékének az elszámolt bevételt meghaladó részével."

Indokolás: Lásd a T/5478/220-6. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

98. Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 46.§ (5) bekezdésben a Tao tv.17.§ (8) bekezdés a) pont módosítását javasolja:

/(5) A Tao. 17. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

/(8) Az adókötelezettség keletkezésének évét követő negyedik adóévben (átalakulással létrejött adózónál a jogelőd adókötelezettsége keletkezésének évét és az azt követő adóéveit is figyelembe véve) és az azt követő adóévekben keletkezett negatív adóalapra, ha/

"a) az adóévben a[z] [ár]bevétel nem éri el az elszámolt költségek és ráfordítások együttes értékének 50 százalékát, vagy"

Indokolás: Lásd a T/5478/224. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

99. Molnár Albert és Podolák György képviselők a törvényjavaslat 46.§ (5) bekezdésben a Tao tv.17.§ (8) bekezdés lezáró szöveg módosítását javasolják:

/A Tao. 17. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

/Az adókötelezettség keletkezésének évét követő negyedik adóévben (átalakulással létrejött adózónál a jogelőd adókötelezettsége keletkezésének évét és az azt követő adóéveit is figyelembe véve) és az azt követő adóévekben keletkezett negatív adóalapra, ha/

"az (1) bekezdés rendelkezése csak az adóhatóság - adózó kérelemére adott - engedélye alapján alkalmazható. A kérelmet az adózás rendjéről szóló törvényben a bevallás benyújtására előírt határidőig, önellenőrzés esetén az önellenőrzés bevallásának esedékességeként megjelölt napig kell benyújtani, amely határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. Az adóhatóság az engedélyt akkor adja meg, ha megállapítható, hogy az előbbiek elháríthatatlan külső ok miatt következtek be, vagy ha az adózó a negatív adóalap elkerülése, mérséklése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, vagy ha az adózó jogügyletei megfelelnek a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének. Ha az adóhatóság a kérelmet az eljárásra előírt határidőn belül nem utasítja el, a kérelemnek helyt adó határozathoz fűződő jogkövetkezményeket kell alkalmazni."

Indokolás: Lásd a T/5478/243. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

100. Dr. Jánosi György és Gusztos Péter képviselők a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a következő új 49. §-ban a Tao. 21. § (7) bekezdés felvételével:

"49. § (1) A Tao. 21. §-a (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(7) A területfejlesztés kedvezményezett területeinek jegyzékéről szóló kormányrendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségben székhellyel vagy cégbíróságon telephellyel rendelkező adózó az adó teljes összegét beruházási adókedvezményként veheti igénybe az 1996. december 31-ét követően a térségben megkezdett és az üzembe helyezést követően ott üzemeltetett, legalább 1,5 milliárd forint értékű, termékelőállítást szolgáló beruházás üzembe helyezését követő 10 adóévben. Ugyanezen feltételekkel veheti igénybe a beruházási adókedvezményt a felsőoktatási intézmény kezelésében levő területen, valamint az MTA által alapított akadémiai intézet területén kutatás-fejlesztési tevékenységet végző gazdasági társaság, amennyiben a felsőoktatási intézmény területén, illetve az akadémia intézet területén kutatás-fejlesztési tevékenység érdekében végez beruházást.""

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen módosul.

Megjegyzés: A módosító javaslat a hatályos törvényhez képest használja a jelölést, az ajánlás a törvényjavaslathoz viszonyított új szövegként mutatja az indítványt.

A Költségvetési bizottság - mint első helyen kijelölt bizottság - döntése szerint a módosító javaslat a Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerű.

Indokolás: Lásd a T/5478/234. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101. Dr. Jánosi György és Gusztos Péter képviselők a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a következő új 49. §-ban a Tao. 21. § (7) bekezdés felvételével:

"49. § A Tao. 21.§-ának (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(7) A területfejlesztés kedvezményezett területeinek jegyzékéről szóló kormányrendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségben székhellyel vagy cégbíróságon telephellyel rendelkező adózó az adó teljes összegét beruházási adókedvezményként veheti igénybe az 1996. december 31-ét követően a térségben megkezdett és az üzembe helyezést követően ott üzemeltetett, legalább 3 milliárd forint értékű, termékelőállítást szolgáló beruházás üzembe helyezését követő 10 adóévben. Ugyanezen feltételekkel veheti igénybe a beruházási adókedvezményt a felsőoktatási intézmény kezelésében levő területen, valamint az MTA által alapított akadémiai intézet területén kutatásfejlesztési tevékenységet végző gazdasági társaság, amennyiben a felsőoktatási intézmény területén, illetve az akadémia intézet területén kutatás-fejlesztési tevékenység érdekében végez beruházást." "

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen módosul.

Megjegyzés: A módosító javaslat a hatályos törvényhez képest használja a jelölést, az ajánlás a törvényjavaslathoz viszonyított új szövegként mutatja az indítványt.

A Költségvetési bizottság - mint első helyen kijelölt bizottság - döntése szerint a módosító javaslat a Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerű.

Indokolás: Lásd a T/5478/233. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

102. Szíjjártó Péter képviselő a törvényjavaslat 49.§ (1) bekezdés módosítását javasolják:

"49. § (1) A Tao. 22/A. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) [A hitelszerződés (ideértve a pénzügyi lízinget is) megkötése adóévének utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózó a 2000. december 31-ét követően megkötött hitelszerződés alapján tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett, és kizárólag e célra felhasznált hitel (ideértve a felhasznált hitel visszafizetésére igazoltan felvett más hitel) kamata után adókedvezményt vehet igénybe.] A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint kis- és középvállalkozásnak minősülő adózó 2001. december 31-jét követően megkötött szerződés szerint tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett hitel kamata alapján adókedvezményt vehet igénybe.

(2) Az adókedvezmény az (1) bekezdésben meghatározott hitelre az adóévben fizetett kamat

a) 60 százaléka,

b) 80 százaléka, ha az adózó a beruházást vállalkozási övezetben, kiemelt térségben, vagy a területfejlesztés kedvezményezett területeinek jegyzékéről szóló kormányrendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségben lévő - cégbíróságon, helyi önkormányzatnál bejelentett - székhelyén, telephelyén valósítja meg."

Indokolás: Lásd a T/5478/166-3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

103. Tállai András, Varga Mihály képviselők a törvényjavaslat 49.§ kiegészítését javasolják a következő új (2) bekezdésben a Tao. 22/A. § (2) bekezdés felvételével:

"(2) A Tao. 22/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az adókedvezmény az (1) bekezdésben meghatározott hitelre az adóévben fizetett kamat 60 százaléka.""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/5478/260-9. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

104. Tállai András, Varga Mihály képviselők a törvényjavaslat 49.§ (3) bekezdés elhagyását javasolják:

"[(3) A Tao. 22/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az (1)-(5) bekezdésben foglaltakat a szállítási tevékenységet végző adózó a nemzetközi szállítási tevékenységhez használt tárgyi eszközre, illetve a tevékenysége alapján mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási ágazatba vagy halgazdálkodási ágba sorolt adózó nem alkalmazhatja."]"

Indokolás: Lásd a T/5478/260-10. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

105. Dr. Jánosi György és Gusztos Péter képviselők a törvényjavaslat 50.§ (1) bekezdésben a Tao tv.22/B.§ (1) bekezdés b) pont módosítását javasolják:

/50. § (1) A Tao. 22/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

/"22/B. § (1) Az adózó a Pénzügyminisztérium határozata alapján adókedvezményt vehet igénybe a fejlesztési program keretében megvalósított,/

"b) a kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő települési önkormányzat közigazgatási területén a felsőoktatási intézmény kezelésében levő területen, valamint az MTA által alapított akadémiai intézet területén kutatás-fejlesztési tevékenységet végző gazdasági társaság által kutatás-fejlesztési tevékenység érdekében üzembe helyezett és üzemeltetett beruházás esetén jelenértéken legalább 1 milliárd forint értékű beruházás,"

Indokolás: Lásd a T/5478/235. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

106. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 50.§ (1) bekezdésben a Tao tv.22/B.§ (9) bekezdés a) pont módosítását javasolja:

/50. § (1) A Tao. 22/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

/(9) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti munkahelyteremtést szolgáló beruházás esetén az adókedvezmény igénybe vételének további feltétele, hogy az adókedvezmény első igénybe vételének adóévét követő harmadik adóévben és az azt követő négy adóévben/

"a) [az újonnan létrehozott munkakörökben ]a fejlesztési program keretében újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók legalább 20 százalékát pályakezdőként felvett munkavállalók adják azzal, hogy pályakezdőnek minősül az a természetes személy, aki a középfokú nevelési-oktatási, vagy a felsőoktatási intézménnyel nappali képzés keretében fennálló jogviszonya, illetve a tanulói jogviszonya tankötelezettség címén való megszűnését követő egy naptári éven belül első alkalommal létesít munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, valamint"

Indokolás: Lásd a T/5478/220-7. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Területfejlesztési bizottság ülésén egyetért, a Foglalkoztatási bizottság ülésén nem ért egyet.

107. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 51.§-ban a Tao tv.23.§ (2) bekezdés módosítását javasolja:

/51. § A Tao. 23. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(2) Az (1) bekezdés szerint igénybe vett adókedvezménnyel csökkentett adóból - legfeljebb annak 80 százalékáig - érvényesíthető [minden más]a 228.§ alapján fejlesztési adókedvezmény.

(3) Az(1)-(2) bekezdés szerint igénybe vett adókedvezménnyel csökkentett adóból - legfeljebb annak 70 százalékáig - érvényesíthető minden más adókedvezmény."

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat 51. §-a felvezető szövegének pontosítása szükséges.

Indokolás: Lásd a T/5478/220-8. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

108. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 55.§ (1) bekezdésben a Tao tv.29/F.§ (5) bekezdés módosítását javasolja:

/55. § (1) A Tao. a következő 29/F. §-sal egészül ki: /

"(5) Az adózó a 2003-ban és az azt megelőzően kezdődő adóévekben hatályos 7. § (1) bekezdés zs) pontja alapján igénybevett kedvezményre[, illetve 22/A. § (1)-(4) bekezdése alapján igénybe vett adókedvezményre] a 8. § (1) bekezdés u) pontjának[, illetve a 22/A. § (5) bekezdésének] 2003-ban hatályos előírásait alkalmazza."

Indokolás: Lásd a T/5478/220-9. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

109. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 55.§ (1) bekezdésben a Tao tv.29/F.§ új (7) bekezdés módosítását javasolja:

/A Tao. a következő 29/F. §-sal egészül ki:/

"(7) A 2003-ban benyújtott kérelem alapján engedélyezett fejlesztési adókedvezmény a 2003. december 31-én hatályos előírások alapján vehető igénybe.""

Indokolás: Lásd a T/5478/220-10. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény módosítása

110. Dr. Bőhm András képviselő a törvényjavaslat 60.§ (2) bekezdés módosítását javasolja:

"(2) Az Eva tv. 2. §-a (3) bekezdésének első mondatának, valamint az a) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"A (2) bekezdésben meghatározott személy - kivéve a 21. § 1. pontja b) alpontja szerinti, tevékenységét az adóévben megkezdő egyéni vállalkozót - az adóévben akkor lehet adóalany, ha az adóévet megelőző naptári évben és az azt megelőző adóévben

a) ..."

Megjegyzés: A módosító javaslat a hatályos törvényhez képest használja a jelölést, az ajánlás a törvényjavaslathoz viszonyított új szövegként mutatja az indítványt.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 114. (262. sz. jav. - 60.§ (3) Eva tv. 2.§ (4) a)), 117. (262. sz. jav. - 60.§ új(8)Eva.2.§(8)), 123. (262. sz. jav. - 65.§ Eva tv.10.§ új(7)), 128. (262. sz. jav. - 77.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/262. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

111. Dr. Soós Győző képviselő a törvényjavaslat 60.§ (2) bekezdésben az Eva tv. 2.§ (3) bekezdés felvezető szöveg módosítását javasolja:

/(2) Az Eva tv. 2. §-a (3) bekezdésének a) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:/

"A (2) bekezdésben meghatározott személy - kivéve a 21. § 1. pontja b) alpontja szerinti egyéni vállalkozót - az adóévben akkor lehet adóalany, ha az adóévet megelőző naptári évben és az azt megelőző adóévben"

Megjegyzés: A mód. javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat 60. § (2) bekezdése felvezető szövegét is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112. (62. sz. jav. - 60.§ (3) Eva tv. 2.§ (4) a)), 115. (62. sz. jav. - 60.§ új(8)Eva.2.§(8)), 122. (62. sz. jav. - 65.§ Eva tv.10.§ új(7)), 129. (62. sz. jav. - 77.§ Eva tv.21.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/62. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

112. Dr. Soós Győző képviselő a törvényjavaslat 60.§ (3) bekezdésben az Eva tv. 2.§ (4) bekezdés a) pont módosítását javasolja:

/(3) Az Eva tv. 2. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(4) A (2) bekezdésben meghatározott személy az adóévben akkor lehet adóalany, ha

a) az adóévet megelőző második adóévben (üzleti évben) - ha előtársasági működésének kezdő napja az adóévet megelőző második naptári évben, utolsó napja az adóévet megelőző naptári évben volt, akkor előtársasági működése adóévében - éves szintre átszámított összes bevétele a 25 millió forintot nem haladta meg, a 21. § 1. pontja b) alpontja szerinti, tevékenységét az adóévben megkezdő egyéni vállalkozó kivételével;"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111. (62. sz. jav. - 60.§ (2) Eva tv. 2.§ (3) felv.), 115. (62. sz. jav. - 60.§ új(8)Eva.2.§(8)), 122. (62. sz. jav. - 65.§ Eva tv.10.§ új(7)), 129. (62. sz. jav. - 77.§ Eva tv.21.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/62. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

113. Jauernik István és Farkas Imre képviselők a törvényjavaslat 60.§ (3) bekezdésben az Eva tv. 2.§ (4) bekezdés a) pont módosítását javasolják:

/(3) Az Eva tv. 2. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

/(4) A (2) bekezdésben meghatározott személy az adóévben akkor lehet adóalany, ha/

"a) az adóévet megelőző [második ]adóévben (üzleti évben) - ha előtársasági működésének kezdő napja az adóévet megelőző [második ]naptári évben, utolsó napja az adóévet megelőző naptári évben volt, akkor előtársasági működése adóévében - éves szintre átszámított összes bevétele a 25 millió forintot nem haladta meg;"

Indokolás: Lásd a T/5478/64. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

114. Dr. Bőhm András képviselő a törvényjavaslat 60.§ (3) bekezdésben az Eva tv. 2.§ (4) bekezdés a) pont módosítását javasolja:

/(3) Az Eva tv. 2. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(4) A (2) bekezdésben meghatározott személy az adóévben akkor lehet adóalany, ha

a) az adóévet megelőző második adóévben (üzleti évben) - ha előtársasági működésének kezdő napja az adóévet megelőző második naptári évben, utolsó napja az adóévet megelőző naptári évben volt, akkor előtársasági működése adóévében - éves szintre átszámított összes bevétele a 25 millió forintot nem haladta meg, a 21. § 1. pontjának b) alpontja szerinti, tevékenységét az adóévben megkezdő egyéni vállalkozó kivételével;"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110. (262. sz. jav. - 60.§ (2)), 117. (262. sz. jav. - 60.§ új(8)Eva.2.§(8)), 123. (262. sz. jav. - 65.§ Eva tv.10.§ új(7)), 128. (262. sz. jav. - 77.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/262. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

115. Dr. Soós Győző képviselő a törvényjavaslat 60.§ kiegészítését javasolja a következő új (8) bekezdésben az Eva tv. 2. § (8) bekezdés felvételével:

"(8) Az Eva tv. 2. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A 21. § 1. pontjának b) alpontjában említett egyéni vállalkozó az adóévben akkor lehet adóalany, ha a tevékenysége végzéséhez szükséges kamarai tagsági jogviszonya legkésőbb az adóévet megelőző második naptári évben létesült, feltéve, hogy a tagsági jogviszony keletkezése és az ahhoz szükséges képesítés megszerzése (így különösen a szakvizsga letétele) között legfeljebb hat hónap telt el."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111. (62. sz. jav. - 60.§ (2) Eva tv. 2.§ (3) felv.), 112. (62. sz. jav. - 60.§ (3) Eva tv. 2.§ (4) a)), 122. (62. sz. jav. - 65.§ Eva tv.10.§ új(7)), 129. (62. sz. jav. - 77.§ Eva tv.21.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/62. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

116. Tállai András képviselő a törvényjavaslat 60.§ kiegészítését javasolják a következő új (8) bekezdésben az Eva tv. 2. § (8) bekezdés felvételével:

"(8) Az Eva tv. 2. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A kereskedelmi tevékenységet, vendéglátóipari szolgáltatást végző (2) bekezdésben meghatározott adóalanyok tekintetében a (4) bekezdés a) és b) pontjait, valamint az (5) bekezdés a) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ezen adóalanyoknál a fenti pontokban meghatározott bevétel a 30 millió forintot nem haladhatja meg, továbbá az (5) bekezdés b) pontja rájuk nem vonatkozik.""

Indokolás: Lásd a T/5478/180. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

117. Dr. Bőhm András képviselő a törvényjavaslat 60.§ kiegészítését javasolja a következő új (8) bekezdésben az Eva tv. 2. § (8) bekezdés felvételével:

"(8) Az Eva tv. 2. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A 21. § 1. pontjának b) alpontjában említett egyéni vállalkozó, ha a tevékenységét nem az adóévben kezdte meg, a (3) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően az adóévben akkor is adóalany lehet ha a tevékenysége végzéséhez szükséges szervezeti tagsági jogviszonya lekésőbb az adóévet megelőző második naptári évben létesült, feltéve, hogy a tagsági jogviszony keletkezése és az ahhoz szükséges képesítés megszerzése (így különösen a szakvizsga letétele) között legfeljebb hat hónap telt el, és tevékenységét folyamatosan végezte. A 21. § 1. pontjának b) alpontjában említett, tevékenységét az adóévben megkezdő egyéni vállalkozó az adóévben az (5) és (6) bekezdésben írt feltételekkel lehet adóalany.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110. (262. sz. jav. - 60.§ (2)), 114. (262. sz. jav. - 60.§ (3) Eva tv. 2.§ (4) a)), 123. (262. sz. jav. - 65.§ Eva tv.10.§ új(7)), 128. (262. sz. jav. - 77.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/262. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

118. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 61.§ (2) bekezdésben az Eva tv. 3.§ (1) bekezdés h) pont módosítását javasolja:

/(2) Az Eva tv. 3. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és egyidejűleg a bekezdés a következő i) ponttal egészül ki:

/Az adózó adóalanyisága megszűnik:/

"h) a részesedés megszerzésének napját megelőző nappal, ha a jogi személyben, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban 50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést szerez olyan magánszemély (összesen 50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést szereznek olyan magánszemélyek), akivel (akikkel) a naptári évben korábban nem állt tagi jogviszonyban; az öröklés esetére e rendelkezést [nem]a hagyaték átszállását követő második gazdasági év január elsejétől kell alkalmazni;

Indokolás: Lásd a T/5478/76. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

119. Tállai András képviselő a törvényjavaslat 62.§ kiegészítését javasolják a következő új (2) bekezdésben az Eva tv. 5. § (5) bekezdés felvételével:

"(2) Az Eva tv. 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A kereskedelmi tevékenységet, vendéglátóipari szolgáltatást végző adóalany esetében az eva alapja az (1) bekezdésben meghatározott, és a (2)-(4) bekezdés szerint módosított összes bevétel 50%-a.""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § jelenlegi normaszövegének jelölése (1) bekezdésre változik.

Indokolás: Lásd a T/5478/178. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

120. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 63.§ (2) bekezdésben az Eva tv. 6.§ (3) bekezdés b) pont módosítását javasolja:

/(2) Az Eva tv. 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem minősül bevételnek:/

"b) az adózó által korábban átadott vagyoni érték az adóalany (ideértve a tevékenységét folytató özvegyet, örököst is) részére nem ellenértékként (ellenszolgáltatásként) történő visszaszolgáltatásakor (ideértve különösen a nyújtott kölcsön, hitel visszafizetett összegét és a visszatérített adót, valamint az adóalanyság időszaka előtt megszerzett értékpapír átruházása révén megszerzett vagyoni értéket), de ide nem értve a nyújtott kölcsönre, hitelre kapott kamatot;"

Indokolás: Lásd a T/5478/241. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

121. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 64.§ (1) bekezdésben az Eva tv. 7.§ (3) bekezdés módosítását javasolja:

/Az Eva tv. 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(3) Igénybe vett szolgáltatás esetében a bevétel megszerzésének időpontja az a nap, amelyen a szolgáltatás nyújtójának az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései szerinti teljesítési időponttal adófizetési kötelezettsége keletkezik, vagy keletkezne (függetlenül attól, hogy a szolgáltatás nyújtója az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett, vagy sem)."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 19. (272. sz. jav. - 9.§ Szja tv.10.§ (3)), 27. (272. sz. jav. - 14.§ (2) Szja tv.16.§ (4)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/272. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

122. Dr. Soós Győző képviselő a törvényjavaslat 65.§-ban az Eva tv.10.§ kiegészítését javasolja a következő új (7) bekezdés felvételével:

/Az Eva tv. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(7) A 21. §. 1. pontjának b) alpontjában említett, tevékenységét az adóévben megkezdő egyéni vállalkozó az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét a tevékenysége megkezdésével egyidejűleg teljesíti."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111. (62. sz. jav. - 60.§ (2) Eva tv. 2.§ (3) felv.), 112. (62. sz. jav. - 60.§ (3) Eva tv. 2.§ (4) a)), 115. (62. sz. jav. - 60.§ új(8)Eva.2.§(8)), 129. (62. sz. jav. - 77.§ Eva tv.21.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/62. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123. Dr. Bőhm András képviselő a törvényjavaslat 65.§-ban az Eva tv.10.§ kiegészítését javasolja a következő új (7) bekezdés felvételével:

/Az Eva tv. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(7) A 21. §. 1. pontjának b) alpontjában említett, tevékenységét az adóévben megkezdő egyéni vállalkozó az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét a tevékenysége megkezdésével egyidejűleg teljesíti."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110. (262. sz. jav. - 60.§ (2)), 114. (262. sz. jav. - 60.§ (3) Eva tv. 2.§ (4) a)), 117. (262. sz. jav. - 60.§ új(8)Eva.2.§(8)), 128. (262. sz. jav. - 77.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/262. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

124. Tállai András képviselő a törvényjavaslat 68.§ kiegészítését javasolják a következő új (2) bekezdésben az Eva tv. 13. § (2) bekezdés felvételével:

"(2) Az Eva tv. 13. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki és a jelenlegi (2)-(4) bekezdés jelölése (3)-(5) bekezdésre változik:

"(2) A szolgáltatási tevékenységet végző adóalany rendszeresen, visszatérően összesen vagy egyszeri alkalommal 100 ezer forintot meghaladó értékben az (1) bekezdés szerinti számlát csak akkor bocsáthat ki, ha a kibocsátás alapjául szolgáló jogügyletet okirat bizonyítja.""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/5478/177. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

125. Tóth István, dr. Turi-Kovács Béla, Parragh Dénes képviselők a törvényjavaslat 73.§ (1) bekezdésben az Eva tv. 17.§ (3) bekezdés módosítását javasolják:

/Az Eva tv. 17. §-ának (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/

"(3) Az egyéni vállalkozó adóalanyt az adóévben nem terheli [cégautóadó, továbbá] vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó, vagy átalányadó, valamint az adóalany az adóévre nem köteles a személyi jövedelemadóról bevallást benyújtani, ha arra a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint kizárólag egyéni vállalkozói jogállása miatt lenne kötelezett. E rendelkezések az adóalanyt nem mentesítik az őt egyébként kifizetőként, munkáltatóként terhelő adókötelezettségek teljesítése alól."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127. (168. sz. jav. - 74.§ (1) Eva tv. 18.§ (4)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/167. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

126. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 73.§ (2) bekezdésben az Eva tv. 17.§ módosítását javasolja:

/(2) Az Eva tv. 17. §-ának (9)-(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/

"(9) Az adóalanyiság időszaka alatt megszerzett [nem anyagi]immateriális jószág, tárgyi eszköz alapján az adózó az adóalanyiság megszűnése után a jövedelem meghatározásakor az értékcsökkenési leírást a más által kibocsátott bizonylaton feltüntetett értékre, mint beruházási költségre vetítve állapítja meg.

(10) A személyi jövedelemadó szempontjából költségként elszámoltnak kell tekinteni:

a) az adóalanyként lezárt adóévben teljesített valamennyi, egyébként a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján költségnek minősülő kiadást (juttatást);

b) az adóalanyiság megszűnésekor a (8) bekezdés szerinti vagyonleltárban kimutatott [nem anyagi]immateriális javak és tárgyi eszközök (ide nem értve az adóalanyiság időszaka alatt megszerzett [nem anyagi]immateriális javakat, tárgyi eszközöket) beruházási költségének az adóalanyiság keletkezését megelőző adóév utolsó napjára a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti nyilvántartásban kimutatott beruházási költséget meghaladó részét;

c) a[ nem anyagi]z immateriális javaknak és a tárgyi eszközöknek az adóalanyként lezárt adóévre a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint időarányosan jutó értékcsökkenési leírását (függetlenül megszerzésük időpontjától).

(11) Az adóalanyként lezárt adóévet figyelembe kell venni a megelőző időszakból fennmaradt elhatárolt veszteség érvényesítésének időtartama tekintetében. Az adóalanyiságot megelőző időszakból fennmaradt összes elhatárolt veszteségből az adóalanyiság időszakának minden adóévében 20-20 százalékot elszámoltnak kell tekinteni."

Indokolás: Lásd a T/5478/60. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

127. Tóth István, dr. Turi-Kovács Béla, Parragh Dénes képviselők a törvényjavaslat 74.§ (1) bekezdésben az Eva tv. 18.§ (4) bekezdés módosítását javasolják:

/Az Eva tv. 18. §-ának jelenlegi (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/

"(4) A jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság adóalanyt, továbbá magánszemély tagját, volt tagját (örökösét) az adóévben nem terheli [a cégautó adóval, valamint] - a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság adóalany által juttatott bevétel alapján - az osztalék utáni személyi jövedelemadóval és a vállalkozásból kivont jövedelem utáni személyi jövedelemadóval összefüggésben adókötelezettség."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 125. (167. sz. jav. - 73.§ (1) Eva tv. 17.§ (3)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/168. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

128. Dr. Bőhm András képviselő a törvényjavaslat 77. § módosítását javasolja:

"77. § Az Eva tv. 21. §-a [a következő (2)-(3) bekezdéssel egészül ki, és egyidejűleg a §] jelenlegi szövegének számozása (1) bekezdésre módosul, valamint szövege az eredeti b)-g) pontok elhagyásával az alábbiak szerint változik, egyidejűleg a § a következő (2)-(3) bekezdéssel egészül ki:

"(1) E törvény alkalmazásában:

1. egyéni vállalkozó:

a) a vállalkozói igazolvánnyal (ideértve az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatálybalépését megelőzően kiadott magánkereskedői és iparigazolványt, működési engedélyt is) rendelkező magánszemély,

b) a tevékenységét külön jogszabályban meghatározott képzettség (így különösen szakvizsga) megszerzését követően és külön jogszabályban meghatározott szervezeti (így különösen kamarai) tagság fennállása esetén végezni jogosult egyéni vállalkozó, különösen a közjegyző, az önálló bírósági végrehajtó, az egyéni szabadalmi ügyvivő, az ügyvéd - kivéve, amennyiben az ügyvédi tevékenységet társas ügyvédi iroda tagjaként, vagy alkalmazott ügyvédként folytatja -, a magánállatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély, a gyógyszerészi magántevékenység gyakorlására jogosító engedéllyel rendelkező magánszemély.

2. kapott előleg: az adóalany által a termékértékesítés vagy a szolgáltatásnyújtás teljesítését megelőzően megszerzett, az ellenértékbe beszámítható, általános forgalmi adót is tartalmazó pénzösszeg.

(2) Ahol e törvény valamely tevékenység folytatásáról rendelkezik, azon - a tevékenység tényleges végzésén túlmenően - az állami adóhatóságnál bejelentett tevékenységet is érteni kell.

(3) Ahol e törvény az általános forgalmi adóról szóló törvényre, vagy az Áfa-törvényre történő hivatkozást tartalmaz, azon a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének a napját megelőző napig az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvényt, ezt követően az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvényt hatályon kívül helyező törvényt kell érteni.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110. (262. sz. jav. - 60.§ (2)), 114. (262. sz. jav. - 60.§ (3) Eva tv. 2.§ (4) a)), 117. (262. sz. jav. - 60.§ új(8)Eva.2.§(8)), 123. (262. sz. jav. - 65.§ Eva tv.10.§ új(7)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/262. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

129. Dr. Soós Győző képviselő a törvényjavaslat 77. §-ban az Eva tv.21.§ módosítását javasolja:

"77. § Az Eva tv. 21. §-a [a következő (2)-(3) bekezdéssel egészül ki, és egyidejűleg a §] jelenlegi szövegének számozása (1) bekezdésre módosul, szövege az alábbiak szerint módosul, egyidejűleg a § a következő (2)-(3) bekezdéssel egészül ki:

(1) E törvény alkalmazásában:

1. egyéni vállalkozó:

a) a vállalkozó igazolvánnyal (ideértve az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatálybalépését megelőzően kiadott magánkereskedői és iparigazolványt, működési engedélyt is) rendelkező magánszemély,

b) a tevékenységét külön jogszabályban meghatározott képzettség (így különösen szakvizsga) megszerzését követően és külön jogszabályban meghatározott szervezeti (így különösen kamarai) tagság fennállása esetén végezni jogosult egyéni vállalkozó, különösen a közjegyző, az önálló bírósági végrehajtó, az egyéni szabadalmi ügyvivő, az ügyvéd (kivéve, amennyiben az ügyvédi tevékenységet ügyvédi iroda tagjaként, vagy alkalmazott ügyvédként folytatja), a magánállatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély, a gyógyszerészi magántevékenység gyakorlására jogosító engedéllyel rendelkező magánszemély.

2. kapott előleg: az adóalany által a termékértékesítés vagy a szolgáltatásnyújtás teljesítését megelőzően megszerzett, az ellenértékbe beszámítható, általános forgalmi adót is tartalmazó pénzösszeg.

"(2) Ahol e törvény valamely tevékenység folytatásáról rendelkezik, azon - a tevékenység tényleges végzésén túlmenően - az állami adóhatóságnál bejelentett tevékenységet is érteni kell.

(3) Ahol e törvény az általános forgalmi adóról szóló törvényre, vagy az Áfa-törvényre történő hivatkozást tartalmaz, azon a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének a napját megelőző napig az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV törvényt, ezt követően az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV törvényt hatályon kívül helyező törvényt kell érteni.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111. (62. sz. jav. - 60.§ (2) Eva tv. 2.§ (3) felv.), 112. (62. sz. jav. - 60.§ (3) Eva tv. 2.§ (4) a)), 115. (62. sz. jav. - 60.§ új(8)Eva.2.§(8)), 122. (62. sz. jav. - 65.§ Eva tv.10.§ új(7)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/62. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosítása

130. Dr. Kovács Zoltán és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 80.§ elhagyását javasolják:

"80. § [Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV törvény (a továbbiakban : áfa-törvény) a következő 4/A. §-sal egészül ki :

4/A. § (1) Nem minősülnek adóalanynak a közhatalom gyakorlására jogosult szervek, így

a) a minisztériumok, a tárca nélküli miniszterek hivatali szervei, a központi költségvetésben önálló fejezettel rendelkező országos hatáskörű és egyéb szervek, továbbá más, fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott szervek - ideértve a Magyar Tudományos Akadémiát mint köztestületet is - és személyek, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek;

b) a helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek;

c) az elkülönített állami pénzalapok és azok kezelői;

d) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és a társadalombiztosítási költségvetési szervek;

e) az országos kisebbségi önkormányzatok és az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek,

f) a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény hatálya alá tartozó jogi személyiségű területfejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik,

g) továbbá szervezeti formától függetlenül a közhatalom gyakorlására jogosult egyéb szervek, személyek,

a közhatalom gyakorlásával végzett tevékenységük, valamint olyan vagyon, vagyoni értékű jog, továbbá tevékenység gyakorlásának átengedése tekintetében, amelyre külön törvény rendelkezései alapján koncessziós szerződést lehet kötni.

(2) Közhatalom gyakorlásával végzett tevékenység: jogszabályi felhatalmazás alapján ellátott jogalkotási-, végrehajtási-, igazságszolgáltatási tevékenység, így a peres és nemperes eljárásként végzett tevékenység, az állam igazságszolgáltató tevékenysége részeként végzett jogszolgáltató hatósági tevékenység, a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény hatálya alá tartozó jogalkotási, az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV törvény, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1993. LV. törvény hatálya alá tartozó hatósági eljárási, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény harmadik részében meghatározott eljárási illetékek és igazgatási, bírósági szolgáltatások díjának alapját képező tevékenységek.

(3) Nem minősülnek adóalanynak az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet végző szervek, személyek akkor sem, ha gazdasági tevékenységükből - ideértve a 8. számú mellékletben felsorolt tevékenységeket is - származó bevételük jelentéktelen.

(4) Jelentéktelen az (1) bekezdésben meghatározott szervek, személyek gazdasági tevékenységből származó bevétele, ha az a tárgyévet megelőző évben nem haladta meg, valamint a tárgyévben várhatóan időarányosan nem haladja meg az alanyi adómentesség választására jogosító, a 49.§ (2) bekezdésének b) pontja szerinti értékhatárt.

(5) A (4) bekezdés szerinti értékhatár megállapításakor az (1) bekezdésben meghatározott szervek, személyek 30. § (1) bekezdése szerinti tárgyi adómentes tevékenységét - feltéve, hogy nem éltek a 30. § (2) bekezdés szerinti választás jogával - nem gazdasági tevékenységként végzett tevékenységnek kell tekinteni.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott, adóalanyiságát elvesztő szervezetet, személyt - az adóhatósághoz történő bejelentése alapján - úgy kell tekinteni, mint amely jogutód nélkül szűnt meg, azzal, hogy a 7. § (2) bekezdésének b) pontját, 20. § (4) bekezdésének b) pontját, valamint 39. §-át nem kell alkalmaznia. Az adófizetési kötelezettsége tekintetében - ha az elszámolandó adója pozitív - az elszámolandó adót jogosult legkésőbb a megszűnéshez kapcsolódó bevallás benyújtására előírt határidőt követő hónap utolsó napjáig rendezni.

(7) Az adóalanynak minősülő szervezetnek, személynek a közhatalom gyakorlásával végzett tevékenységét, valamint olyan vagyon, vagyoni értékű jog, továbbá tevékenység gyakorlásának átengedését, amelyre külön törvény rendelkezései alapján koncessziós szerződést lehet kötni - kizárólag a levonható adó megállapítása tekintetében - a 30. § (1) bekezdése szerinti tárgyi adómentes tevékenységnek kell tekinteni.]"

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen módosul.

Indokolás: Lásd a T/5478/156-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

131. Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 80.§-ban az Áfa tv.4/A.§ (1) bekezdés módosítását javasolják:

/Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: áfa-törvény) a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § (1) Nem minősülnek adóalanynak a közhatalom gyakorlására jogosult szervek, így

a) a minisztériumok, a tárca nélküli miniszterek hivatali szervei, a központi költségvetésben önálló fejezettel rendelkező országos hatáskörű és egyéb szervek, továbbá más, fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott szervek - ideértve a Magyar Tudományos Akadémiát mint köztestületet is - és személyek, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek;

[b) a helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek;]

c) az elkülönített állami pénzalapok és azok kezelői;

d) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és a társadalombiztosítási költségvetési szervek;

[e) az országos kisebbségi önkormányzatok és az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek,]

f) a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény hatálya alá tartozó jogi személyiségű területfejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik,

g) továbbá szervezeti formától függetlenül a közhatalom gyakorlására jogosult egyéb szervek, személyek,

a közhatalom gyakorlásával végzett tevékenységük, valamint olyan vagyon, vagyoni értékű jog, továbbá tevékenység gyakorlásának átengedése tekintetében, amelyre külön törvény rendelkezései alapján koncessziós szerződést lehet kötni."

Indokolás: Lásd a T/5478/50. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

132. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 80.§-ban az Áfa tv.4/A.§ (1) bekezdés módosítását javasolják:

/Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV törvény (a továbbiakban : áfa-törvény) a következő 4/A. §-sal egészül ki:/

'4/A. § (1) Nem minősülnek adóalanynak a közhatalom gyakorlására jogosult szervek, így

a) a minisztériumok, a tárca nélküli miniszterek hivatali szervei, a központi

költségvetésben önálló fejezettel rendelkező országos hatáskörű és egyéb szervek, továbbá más, fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott szervek - ideértve a Magyar Tudományos Akadémiát mint köztestületet is - és személyek, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek [;],

b) a helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok, valamint a

felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek[;],

c) az elkülönített állami pénzalapok és azok kezelői[;],

d) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és a társadalombiztosítási költségvetési szervek[;],

e) az országos kisebbségi önkormányzatok és az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek,

f) a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény hatálya alá tartozó jogi személyiségű területfejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik,

g) továbbá szervezeti formától függetlenül a közhatalom gyakorlására jogosult egyéb szervek, személyek,

a közhatalom gyakorlásával végzett tevékenységük, valamint olyan vagyon, vagyoni értékű jog, továbbá tevékenység gyakorlásának átengedése tekintetében, amelyre külön törvény rendelkezései alapján koncessziós szerződést lehet kötni."

Indokolás: Lásd a T/5478/204. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

133. Botka Lajosné képviselő a törvényjavaslat 80.§-ban az Áfa tv.4/A.§ kiegészítését javasolja a következő új (8) bekezdés felvételével:

/Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: áfa-törvény) a következő 4/A. §-sal egészül ki:/

"(8) Nem minősülnek adóalanynak a vízgazdálkodási társulatok közfeladatként végzendő tevékenységük körében."

Indokolás: Lásd a T/5478/162. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

134. Dr. Kovács Zoltán és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 81.§ elhagyását javasolják:

"81. § [Az áfa-törvény 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Nem minősül gazdasági tevékenységnek a közhatalom gyakorlásával végzett tevékenység, valamint olyan vagyon, vagyoni értékű jog, továbbá tevékenység gyakorlásának átengedése, amelyre külön törvény rendelkezései alapján koncessziós szerződést lehet kötni.]"

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/5478/156-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

135. Dr. Bőhm András képviselő a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 83. §-ban az Áfa tv. 13. § (1) bekezdés 26. pont felvételével:

"83. § Az áfa-törvény 13. § (1) bekezdése az alábbi 26. ponttal egészül ki :

/13.§ (1) E törvény alkalmazásában/

"26. Elektronikus számla: olyan elektronikus okirat, mely legalább a 16. pontban felsorolt adatokat tartalmazza, továbbá amelyet a kibocsátáskor az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel látnak el, és ebben a formában elektronikus adathordozón rögzítenek és a számviteli törvénynek megfelelően őriznek.""

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen módosul.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141. (264. sz. jav. - új87.§), 144. (264. sz. jav. - új88.§), 145. (264. sz. jav. - 88.§ Áfa tv.44.§), 149. (264. sz. jav. - új89.§), 150. (264. sz. jav. - új90.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/264. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Informatikai bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

136. Szíjjártó Péter képviselő a törvényjavaslat 85.§-ban az Áfa tv.28.§ (1) bekezdés módosítását javasolják:

/Az áfa-törvény 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(1) A felszámítandó adó mértéke - a (2) és (3) bekezdésben, valamint a 29. §-ban meghatározott eltérésekkel - az adó alapjának [25]20 százaléka."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 137. (166-4. sz. jav. - 85.§ Áfa tv.28.§ (2)), 147. (166-4. sz. jav. - 88.§ Áfa tv.44.§ (2) a)), 148. (166-4. sz. jav. - 88.§ Áfa tv.44.§ (2) b)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/166-4. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

137. Szíjjártó Péter képviselő a törvényjavaslat 85.§-ban az Áfa tv.28.§ (2) bekezdés módosítását javasolják:

/Az áfa-törvény 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(2) Az 1. számú melléklet I. részében felsorolt termékeknél és szolgáltatásoknál a felszámítandó adó mértéke az adó alapjának [15]10 százaléka."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136. (166-4. sz. jav. - 85.§ Áfa tv.28.§ (1)), 147. (166-4. sz. jav. - 88.§ Áfa tv.44.§ (2) a)), 148. (166-4. sz. jav. - 88.§ Áfa tv.44.§ (2) b)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/166-4. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

138. Dr. Pósán László, Sági József képviselők a törvényjavaslat 85.§-ban az Áfa tv.28.§ (2) bekezdés módosítását javasolják:

/Az áfa-törvény 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(2) Az 1. számú melléklet I. részében felsorolt termékeknél és szolgáltatásoknál a felszámítandó adó mértéke az adó alapjának [15]12 százaléka."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 329. (173. sz. jav. - 11.sz.mell. I. cím) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/173. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

139. Tállai András, Varga Mihály képviselők a törvényjavaslat 85.§-ban az Áfa tv.28.§ (2) bekezdés módosítását javasolják:

/Az áfa-törvény 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(2) Az 1. számú melléklet I. részében felsorolt termékeknél és szolgáltatásoknál a felszámítandó adó mértéke az adó alapjának [15]12 százaléka."

Indokolás: Lásd a T/5478/260-12. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

140. Kovács Tibor és Podolák György képviselők a törvényjavaslat 86.§-ban az Áfa tv.30.§ (2) bekezdés módosítását javasolják:

/86. § Az áfa-törvény 30. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(2) [Azt a 4. § (1)-(2) bekezdése szerinti adóalanyt, vagy azt a 4/A. § alá tartozó szervezetet, személyt, aki (amely) a 2. számú melléklet 10. pontja szerinti adómentes tevékenységet folytat, megilleti az általános szabályok szerinti adózás választásának joga. Az adóalany változásbejelentési kötelezettségét az adózás rendjéről szóló törvény szerint teljesíti.] A 4. § (1)-(2) bekezdése szerinti adóalany, vagy a 4/A. § alá tartozó szervezet, személy választása szerint mentes az adó alól a 2. melléklet 1. és 9. pontja alá nem tartozó ingatlan bérbe-, haszonbérbe adása (SZJ 70.20-ból) esetén. Az adóalany az adómentesség választását az adózás rendjéről szóló törvénynek a változás bejelentésével kapcsolatos rendelkezései szerint jelenti be."

Indokolás: Lásd a T/5478/252. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141. Dr. Bőhm András képviselő a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 87. §-ban az Áfa tv. 35. § (1) bekezdés a) pont, 36. § (1)-(2) bekezdés felvételével:

"87. § (1) Az áfa-törvény 35. § (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:

"(1) Az adólevonási jog - ha az adózás rendjéről szóló törvény másként nem rendelkezik - kizárólag az előzetesen felszámított adó összegét hitelesen igazoló dokumentum birtokában gyakorolható. Ilyen dokumentumnak minősül az adóalany nevére szóló

a) számla, elektronikus számla, egyszerűsített számla és számlát helyettesítő okmány (32. § (1) bekezdésének a) pontja, és 66/A. § (1) bekezdése esetében);"

"(2) Az Áfa tv. 36. § (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:

"(1) Az adólevonási jog keletkezésének időpontja

a) a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás teljesítéséről kibocsátott számlában, elektronikus számlában, egyszerűsített számlában és számlát helyettesítő okmányban a teljesítés időpontjaként feltüntetett nap (32. § (1) bekezdésének a) pontja esetében);"

"(3) Az Áfa tv. 36. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(2) A teljesítés időpontját magába foglaló adómegállapítási időszakról adott bevallás elkészítését- de legkésőbb a bevallás benyújtására előírt határidőt - követően kézhez vett (elektronikus számla esetén: rendelkezésre bocsátott) számlában, elektronikus számlában, egyszerűsített számlában, számlát helyettesítő okmányban szereplő előzetesen felszámított adót a kézhezvétel (elektronikus számla esetén: rendelkezésre bocsátás) napját magába foglaló adómegállapítási időszakban kell levonható adóként szerepeltetni. A kézhezvétel időpontját a bevallás elkészítését - illetve, ha a bevallás elkészítésére a bevallás benyújtására előírt határidőt - követően kézhez vett számlán, egyszerűsítet számlán, számlát helyettesítő okmányon is igazolni kell. Elektronikus számla esetén a rendelkezésre bocsátás időpontját kell igazolni, ami az átvételi időbélyegzőnek az elektronikus számlához való csatolásával valósul meg. A rendelkezésre bocsátás időpontja a bizonylaton vevőként feltüntetett adóalany átvételi időbélyegzőjében szereplő időpont.""

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen módosul.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135. (264. sz. jav. - új83.§áfatv.13.§(1)26.), 144. (264. sz. jav. - új88.§), 145. (264. sz. jav. - 88.§ Áfa tv.44.§), 149. (264. sz. jav. - új89.§), 150. (264. sz. jav. - új90.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/264. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Informatikai bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142. Halász János képviselő, valamint Tállai András, Varga Mihály képviselők, valamint Mandur László képviselő a törvényjavaslat 87.§ elhagyását javasolják:

"87. § [Az áfa-törvény 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az adóalany köteles a levonható és a le nem vonható előzetesen felszámított adó összegét nyilvántartásában egymástól elkülönítetten kimutatni (tételes elkülönítés). A 22. § (1) és (2) bekezdése alapján adóalapot nem képező államháztartási támogatásban részesülő adóalany - feltéve, hogy az éves költségvetési törvény eltérően nem rendelkezik - a részben vagy egészben ilyen támogatásból finanszírozott, adólevonásra jogosító

tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó beszerzéseire kizárólag a nem támogatott hányad erejéig érvényesítheti az adólevonási jogot.

(2) Ha az adóalany adólevonásra jogosító és adólevonásra nem jogosító termékértékesítést és szolgáltatásnyújtást egyaránt végez és az (1) bekezdés szerinti szabály alkalmazásával a termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó

előzetesen felszámított adó összege maradéktalanul nem különíthető el, az el nem különített adó összegét az arányosítás szabályai szerint kell egosztani levonható és le nem vonható részre. Az arányosítás szabályait a 3. számú melléklet I. része tartalmazza.

(3) A 22. § (1) és (2) bekezdése alapján adóalapot nem képező államháztartási támogatásban részesülő adóalany - feltéve, hogy az éves költségvetési törvény eltérően nem rendelkezik - az (1) bekezdés szerint tételesen el nem különíthető előzetesen felszámított adót kizárólag a 3. számú melléklet I. részében foglalt rendelkezések alapján állapítja meg, azzal, hogy az adóalapot nem képező államháztartási támogatások az adólevonásra nem jogosító tevékenységgel esnek egy tekintet alá.

(4) A 4/A. § (7) bekezdésében, valamint a 33. § (6) bekezdésében meghatározott tevékenység a (2) és (3) bekezdés, illetve a 39. § alkalmazásában az adólevonásra nem jogosító termékértékesítéssel és szolgáltatásnyújtással esik egy tekintet alá."] "

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen módosul.

Indokolás: Lásd a T/5478/94., 260-13., 185. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

143. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 87.§-ban az Áfa tv.38.§ (1) bekezdés módosítását javasolják:

/87. § Az áfa-törvény 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(1) Az adóalany köteles a levonható és a le nem vonható előzetesen felszámított adó összegét nyilvántartásában egymástól elkülönítetten kimutatni (tételes elkülönítés). A 22. § (1) és (2) bekezdése alapján adóalapot nem képező államháztartási támogatásban részesülő adóalany - feltéve, hogy az éves költségvetési törvény eltérően nem rendelkezik - [a részben vagy egészben ilyen támogatásból finanszírozott, adólevonásra jogosító tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó beszerzéseire kizárólag a nem támogatott hányad erejéig érvényesítheti az adólevonási jogot]

a) az egyes termék beszerzéseihez kapott támogatás esetén kizárólag ezen beszerzéseire a nem támogatott hányad erejéig érvényesítheti levonási jogát;

b) a kizárólag az adólevonásra jogosító támogatásból (is) finanszírozott tevékenységéhez kapcsolódó beszerzései tekintetében a 3. számú melléklet I. részében foglaltakat e tevékenységére nézve elkülönülten érvényesítheti. A levonható adó megállapítása során kizárólag az adólevonásra jogosító támogatásból (is) finanszírozott tevékenységéből származó ellenérték és az e tevékenységéhez kapott támogatás vehető figyelembe, azzal, hogy e támogatás az adólevonásra nem jogosító tevékenységgel esik egy tekintet alá."

Indokolás: Lásd a T/5478/193. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

144. Dr. Bőhm András képviselő a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 88. §-ban az Áfa tv. 43. § (1) bekezdés a) pont felvételével:

"88. § (1) Az Áfa tv.43.§ (1) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint módosul:

"(1) Az adóalany köteles az általa teljesített termékértékesítésről és szolgáltatásnyújtásról

a) számlát, vagy - amennyiben abba a bizonylaton feltüntetett vevő beleegyezik - elektronikus számlát;"

"(2) Az Áfa tv.43. §-a az alábbi (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(4) A számlára, az egyszerűsített számlára és a számlát helyettesítő okmányra a számviteli törvénynek a számviteli bizonylatra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az elektronikus számlára a számviteli törvénynek a számviteli bizonylatra vonatkozó általános és az elektronikus számlára és elektronikus dokumentumokra, iratokra, okiratokra vonatkozó különös rendelkezéseit kell alkalmazni." "

Megjegyzés: A módosító indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen módosul.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135. (264. sz. jav. - új83.§áfatv.13.§(1)26.), 141. (264. sz. jav. - új87.§), 145. (264. sz. jav. - 88.§ Áfa tv.44.§), 149. (264. sz. jav. - új89.§), 150. (264. sz. jav. - új90.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/264. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Informatikai bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

145. Dr. Bőhm András képviselő a törvényjavaslat 88.§-ban az Áfa tv.44.§ módosítását javasolja:

"88. § (1) Az áfa-törvény 44. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A számlában, elektronikus számlában, számlát helyettesítő okmányban az adó alapját és az áthárított adó összegét a felszámított adómérték szerinti részletezésben és összesítve is fel kell tüntetni."

(2) Az áfa-törvény 44. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Egyszerűsített számlában az adóval növelt ellenértéket a felszámított adómérték szerinti részletezésben is fel kell tüntetni, továbbá azt a felszámított adómértéknek megfelelő százalékértéket kell szerepeltetni, amely az adót is tartalmazó árból az áthárított adó összegének a meghatározásához szükséges. Ez a százalékérték:

a) 25 százalékos felszámított adómértéknél 20,00 százalék;

b) 15 százalékos felszámított adómértéknél 13,04 százalék;

c) 5 százalékos felszámított adómértéknél 4,76 százalék."

(3) Az Áfa tv. 44. § (3)-(5) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

"(3)Ha az adóalany adó fizetésére nem kötelezett, a számlában, az elektronikus számlában, az egyszerűsített számlában és a számlát helyettesítő okmányban nem tüntethet fel áthárított adóösszeget, felszámított adómértéket és (2) bekezdés szerinti százalékértéket. Ilyen esetben a számlában, az elektronikus számlában, az egyszerűsített számlában és a számlát helyettesítő okmányban a "Mentes az adó alól" kifejezést feltüntetni.

(4) Átalakulás esetén a cégbejegyzési kérelemről hozott végzés kézhezvétele napjáig az adóalany köteles az általa kibocsátott számlán, elektronikus számlán, egyszerűsített számlán, számlát helyettesítő okmányon az "átalakulás alatt" kifejezést feltüntetni.

(5) A számlában, az elektronikus számlában, az egyszerűsített számlában és a számlát helyettesítő okmányban feltüntetett adatok valódiságáért a kibocsátó a felelős. A bizonylatban vevőként feltüntetett adóalany adózással kapcsolatos jogai nem sérülhetnek, ha az adóköteles tényállás kapcsán az a termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás körülményeit figyelembe véve kellő körültekintéssel járt el." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135. (264. sz. jav. - új83.§áfatv.13.§(1)26.), 141. (264. sz. jav. - új87.§), 144. (264. sz. jav. - új88.§), 149. (264. sz. jav. - új89.§), 150. (264. sz. jav. - új90.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/264. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Informatikai bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

146. Tállai András, Varga Mihály képviselők a törvényjavaslat 88.§-ban az Áfa tv.44.§ (2) bekezdés módosítását javasolják:

/88. § Az áfa-törvény 44. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"44. § (2) Egyszerűsített számlában az adóval növelt ellenértéket a felszámított adómérték szerinti részletezésben is fel kell tüntetni, továbbá azt a felszámított adómértéknek megfelelő százalékértéket kell szerepeltetni, amely az adót is tartalmazó árból az áthárított adó összegének a meghatározásához szükséges. Ez a százalékérték:

a) 25 százalékos felszámított adómértéknél 20,00 százalék;

b) [15]12 százalékos felszámított adómértéknél [13,04]10,71 százalék;

c) [5]0 százalékos felszámított adómértéknél [4,76]0 százalék."

Indokolás: Lásd a T/5478/260-14. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147. Szíjjártó Péter képviselő a törvényjavaslat 88.§-ban az Áfa tv.44.§ (2) bekezdés a) pont módosítását javasolják:

/Az áfa-törvény 44. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

/44. § (2) Egyszerűsített számlában az adóval növelt ellenértéket a felszámított adómérték szerinti részletezésben is fel kell tüntetni, továbbá azt a felszámított adómértéknek megfelelő százalékértéket kell szerepeltetni, amely az adót is tartalmazó árból az áthárított adó összegének a meghatározásához szükséges. Ez a százalékérték:/

"a) [25]23 százalékos felszámított adómértéknél [20,00]18,69 százalék;"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136. (166-4. sz. jav. - 85.§ Áfa tv.28.§ (1)), 137. (166-4. sz. jav. - 85.§ Áfa tv.28.§ (2)), 148. (166-4. sz. jav. - 88.§ Áfa tv.44.§ (2) b)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/166-4. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

148. Szíjjártó Péter képviselő a törvényjavaslat 88.§-ban az Áfa tv.44.§ (2) bekezdés b) pont módosítását javasolják:

/Az áfa-törvény 44. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

/Egyszerűsített számlában az adóval növelt ellenértéket a felszámított adómérték szerinti részletezésben is fel kell tüntetni, továbbá azt a felszámított adómértéknek megfelelő százalékértéket kell szerepeltetni, amely az adót is tartalmazó árból az áthárított adó összegének a meghatározásához szükséges. Ez a százalékérték:/

"b) [15]10 százalékos felszámított adómértéknél [13,04]9,09 százalék;"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136. (166-4. sz. jav. - 85.§ Áfa tv.28.§ (1)), 137. (166-4. sz. jav. - 85.§ Áfa tv.28.§ (2)), 147. (166-4. sz. jav. - 88.§ Áfa tv.44.§ (2) a)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/166-4. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

149. Dr. Bőhm András képviselő a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 89. §-ban az Áfa tv. 45. § (1)-(3) és (6) bekezdés felvételével:

"89. § (1) Az áfa-törvény 45. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

"(1) Ha a számla, elektronikus számla, egyszerűsített számla és számlát helyettesítő okmány kibocsátását követően az adóalany

b) az áthárított adó összegét, illetve az annak meghatározásához szükséges tételeket módosítja, vagy

c) az adót utólag kívánja felszámítani és áthárítani, erről helyesbítő számlát, elektronikus számlát, egyszerűsített számlát és számlát helyettesítő okmányt köteles kibocsátani.

(2) A helyesbítő számlának, elektronikus számlának, egyszerűsített számlának és számlát helyettesítő okmánynak tartalmaznia kell:

a) a helyesbítés tényére utaló jelzést;

b) az eredeti számla, egyszerűsített számla és számlát helyettesítő okmány azonosításához szükséges adatokat, elektronikus számla esetén az eredeti elektronikus számla esetén az eredeti elektronikus számlát tartalmazó fájl azonosító adatait;

c) a módosításnak megfelelő új tételeket.

(3) A helyesbítést az adóalany a helyesbítő számla, elektronikus számla, egyszerűsített számla és számlát helyettesítő okmány kibocsátásnak napját tartalmazó adómegállapítási időszakban köteles figyelembe venni."

"(2) Az áfa-törvény 45. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6)A helyesbítő elektronikus számlát a kibocsátáskor minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni.""

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135. (264. sz. jav. - új83.§áfatv.13.§(1)26.), 141. (264. sz. jav. - új87.§), 144. (264. sz. jav. - új88.§), 145. (264. sz. jav. - 88.§ Áfa tv.44.§), 150. (264. sz. jav. - új90.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/264. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Informatikai bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

150. Dr. Bőhm András képviselő a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 90. §-ban az Áfa tv. 63. § (4) bekezdés felvételével:

"90. § (1) Az Áfa tv. 63. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(4)A különbözet szerinti adózást választó adóalany számlaadási kötelezettségének oly módon tesz eleget, hogy a termékértékesítésről kibocsátott számlában, elektronikus számlában, egyszerűsített számlában és számlát helyettesítő okmányban nem tüntethet fel áthárított adót, felszámított adómértéket és a 44. § (2) bekezdése szerinti százalékértéket."

(2) Az Áfa tv. 66. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(5)Az idegenforgalmi tevékenységet folytató adóalany számlázási kötelezettségének olyan módot tesz eleget, hogy e fejezet rendelkezései szerint teljesített szolgáltatásnyújtásáról kibocsátott számlában, elektronikus számlában, egyszerűsített számlában, számlát helyettesítő okmányban nem tüntethet fel áthárított adót, felszámított adómértéket és a 44.§-ának (2) bekezdése szerinti százalékértéket." "

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen módosul.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135. (264. sz. jav. - új83.§áfatv.13.§(1)26.), 141. (264. sz. jav. - új87.§), 144. (264. sz. jav. - új88.§), 145. (264. sz. jav. - 88.§ Áfa tv.44.§), 149. (264. sz. jav. - új89.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/264. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Informatikai bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény módosítása

151. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 100.§ elhagyását javasolják:

"100. § [A Jöt. 32. §-a kiegészül a következő (20)-(22) bekezdéssel:

"(20) Az adóraktári engedélyt, a keretengedélyt kérelmező vagy az adóraktári engedéllyel, keretengedéllyel rendelkező adóalany a Vegyvizsgáló Intézettől kérheti, illetve a jövedéki ügyben, a jövedéki adóügyben eljáró vámhatóság - az engedélyes egyidejű értesítése mellett - a Vegyvizsgáló Intézetnél kezdeményezheti az adóraktári engedélyes jövedéki termékére vagy az adómentes felhasználó által beszerzett, felhasznált jövedéki termékre és előállított termékre az adófizetési kötelezettség meghatározásánál, illetve az adómérték alkalmazásánál - a termék változatlan összetétele esetén - kötelező érvénnyel bíró vámtarifaszám megállapítást (a továbbiakban: kötelező érvényű vámtarifa besorolás). A Vegyvizsgáló Intézet a kérelemre vagy hivatalból az engedélyes nevére kiadott kötelező érvényű vámtarifa-besorolásról határozatban rendelkezik, amely a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható, rendelkezéseit a határozat közlésének napját követő naptól kell alkalmazni.

(21) Az adóraktár engedélyes, az adómentes felhasználó terhére a kötelező érvényű vámtarifa-besorolással vagy annak megváltoztatásával összefüggő adókötelezettség, illetve jogkövetkezmény a vámtarifa-besorolás kötelezővé válásának napját megelőző időszakra nem állapítható meg.

(22) Az adóraktári engedélynek, a keretengedélynek a kötelező érvényű vámtarifa-besorolás miatt szükségessé váló módosítása iránti kérelmet a kötelező érvényű vámtarifa-besorolásról szóló határozat kézhezvételének napját követő 15 napon belül kell benyújtani vagy az engedélyt visszaadni."] "

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen módosul.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155. (99. sz. jav. - 107.§), 164. (100. sz. jav. - 109.§), 166. (101. sz. jav. - 110.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/98. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

152. Karakas János és Gőgös Zoltán képviselők a törvényjavaslat 102.§ módosítását javasolják:

"102. § (1) A Jöt. 43. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az adó mértéke - a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel - hektoliterfokonként [1920] 2000 forint."

(2) A Jöt. 43. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A szeszfőzdében bérfőzés keretében előállított 2208 20 vámtarifaszám alá tartozó borpárlat, 2208 90 33, 2208 90 38, 2208 90 41, 2208 90 45, 2208 90 48, 2208 90 71 vámtarifaszám alá tartozó gyümölcspálinka (a továbbiakban együtt: bérfőzött pálinka) adója egy bérfőzető részére hektoliter-fokonként évente legfeljebb 50 hektoliterfok mennyiségig 885 forint, 50 hektoliterfok felett [1920]2000 forint.""

Indokolás: Lásd a T/5478/29. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153. Tóth András képviselő a törvényjavaslat 102.§ (2) bekezdésben a Jöt.43.§ (4) bekezdés módosítását javasolják:

/A Jöt. 43. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(4) A szeszfőzdében bérfőzés keretében előállított 2208 20 vámtarifaszám alá tartozó borpárlat, 2208 90 33, 2208 90 38, 2208 90 41, 2208 90 45, 2208 90 48, 2208 90 71 vámtarifaszám alá tartozó gyümölcspálinka (a továbbiakban együtt: bérfőzött pálinka) adója egy bérfőzető részére hektoliter-fokonként évente legfeljebb 50 hektoliterfok mennyiségig [885]816 forint, 50 hektoliterfok felett [1920]1770 forint."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 156. (130. sz. jav. - 107.§ Jöt.53.§ (3)), 165. (129. sz. jav. - 109.§ Jöt. 56.§ (2)), 167. (128. sz. jav. - 110.§ Jöt. 59.§ (2)), 170. (132. sz. jav. - 111.§ (1) Jöt.62.§ (2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/127. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

154. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 106.§ (2) bekezdésben a Jöt.50.§ (10) bekezdés módosítását javasolják:

/106. § A Jöt. 50. §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(10) Az alkoholtermék reklám, kiállítás céljából történő felhasználására a 46. § rendelkezései vonatkoznak. Az alkoholtermék reklám, kiállítás céljából, valamint alkalmi, eseti kereskedelmi forgalmazásra 2 liter vagy annál nagyobb űrtartalmú, egyedileg beazonosítható göngyölegben való forgalmazását az adóraktár és az importáló kérelmére, meghatározott mennyiségben a vámhatóság engedélyezheti."

Indokolás: Lásd a T/5478/97. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 107.§ elhagyását javasolják:

"107. § [A Jöt. 53. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az adó hektoliterre vetítve Balling (Plató) fokonként 420 forint."] "

Megjegyzés: A módosító indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151. (98. sz. jav. - 100.§), 164. (100. sz. jav. - 109.§), 166. (101. sz. jav. - 110.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/99. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

156. Tóth András képviselő a törvényjavaslat 107.§-ban a Jöt.53.§ (3) bekezdés módosítását javasolják:

/107. § A Jöt. 53. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(3) Az adó hektoliterre vetítve Balling (Plató) fokonként [420]387 forint."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153. (127. sz. jav. - 102.§ (2) Jöt.43.§ (4)), 165. (129. sz. jav. - 109.§ Jöt. 56.§ (2)), 167. (128. sz. jav. - 110.§ Jöt. 59.§ (2)), 170. (132. sz. jav. - 111.§ (1) Jöt.62.§ (2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/130. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

157. Kékkői Zoltán József és Glattfelder Béla képviselők, valamint Mádi László képviselő, valamint Lezsák Sándor képviselő, valamint Tóth András képviselő a törvényjavaslat 108.§ elhagyását javasolja:

"[108. § A Jöt. 54/B. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az adó mértéke literenként 12 forint."]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/5478/13., 22., 84., 131. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

158. Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 108.§-ban a Jöt. 54/B.§ (2) bekezdés módosítását javasolják:

"108. § A Jöt. 54/B. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az adó mértéke literenként [12]0 forint.

(3) Adómentes a saját művelésben álló szőlőterületen termelt szőlőből vagy vásárolt szőlőből a természetes személy által előállított, gazdasági évenként és háztartásonként összesen legfeljebb 1000 liter saját fogyasztásra szánt szőlőbor. Gazdasági év alatt e fejezet alkalmazásában a tárgyévet megelőző év december 1-jétől tárgyév november 30-áig terjedő egy éves időszakot kell érteni. Az adómentes mennyiség abban az esetben sem haladhatja meg az 1000 litert, ha az egy háztartásban élők közül többen állítanak elő szőlőbort.""

Megjegyzés: A módosító javaslat a hatályos törvényhez képest használja a jelölést, az ajánlás a törvényjavaslathoz viszonyított új szövegként mutatja az indítványt.

Indokolás: Lásd a T/5478/242. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

159. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 108.§-ban a Jöt. 54/B.§ (2) bekezdés módosítását javasolják:

/108. § A Jöt. 54/B. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(2) Az adó mértéke literenként [12]5 forint.""

Indokolás: Lásd a T/5478/5. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

160. Kékkői Zoltán József képviselő, valamint Herényi Károly képviselő, valamint Tóth András képviselő, valamint Mádi László képviselő a törvényjavaslat 108.§-ban a Jöt. 54/B.§ (2) bekezdés módosítását javasolják:

/108. § A Jöt. 54/B. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(2) Az adó mértéke literenként [12]0 forint.""

Indokolás: Lásd a T/5478/12., 23., 133., 21. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

161. Karakas János és Gőgös Zoltán képviselők a törvényjavaslat 108.§-ban a Jöt. 54/B.§ (2) bekezdés módosítását javasolják:

/108. § A Jöt. 54/B. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(2) Az adó mértéke

a) szőlőborra literenként [12]5 forint,

b) az egyéb borra literenként 80 forint."

Indokolás: Lásd a T/5478/28. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

162. Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 108.§-ban a Jöt. 54/B.§ (2) bekezdés módosítását javasolják:

/108. § A Jöt. 54/B. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(2) Az adó mértéke

a) szőlőborra literenként [12]8 forint,

b) az egyéb borra literenként 80 forint."

Indokolás: Lásd a T/5478/49. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

163. Márfai Péter képviselő a törvényjavaslat 108.§-ban a Jöt. 54/B.§ (2) bekezdés módosítását javasolja:

/108. § A Jöt. 54/B. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(2) Az adó mértéke

a) szőlőborra literenként [12]7 forint,

b) az egyéb borra literenként 80 forint."

Indokolás: Lásd a T/5478/123. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

164. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 109.§ elhagyását javasolja:

"109. § [A Jöt. 56. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az adó mértéke literenként 91,20 forint."] "

Megjegyzés: A módosító indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151. (98. sz. jav. - 100.§), 155. (99. sz. jav. - 107.§), 166. (101. sz. jav. - 110.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/100. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

165. Tóth András képviselő a törvényjavaslat 109.§-ban a Jöt. 56.§ (2) bekezdés módosítását javasolja:

/109. § A Jöt. 56. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(2) Az adó mértéke literenként [91,20] 84,10 forint."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153. (127. sz. jav. - 102.§ (2) Jöt.43.§ (4)), 156. (130. sz. jav. - 107.§ Jöt.53.§ (3)), 167. (128. sz. jav. - 110.§ Jöt. 59.§ (2)), 170. (132. sz. jav. - 111.§ (1) Jöt.62.§ (2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/129. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

166. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 110.§ elhagyását javasolja:

"110. § [Jöt. 59. §-a (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az adó mértéke literenként 132,20 forint."] "

Megjegyzés: A módosító indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151. (98. sz. jav. - 100.§), 155. (99. sz. jav. - 107.§), 164. (100. sz. jav. - 109.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/101. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

167. Tóth András képviselő a törvényjavaslat 110.§-ban a Jöt. 59.§ (2) bekezdés módosítását javasolja:

/110. § Jöt. 59. §-a (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(2) Az adó mértéke literenként [132,20]122 forint."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153. (127. sz. jav. - 102.§ (2) Jöt.43.§ (4)), 156. (130. sz. jav. - 107.§ Jöt.53.§ (3)), 165. (129. sz. jav. - 109.§ Jöt. 56.§ (2)), 170. (132. sz. jav. - 111.§ (1) Jöt.62.§ (2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/128. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

168. Font Sándor képviselő, valamint Dr. Dancsó József képviselő a törvényjavaslat 111.§ (1) bekezdésben a Jöt.62.§ (2) bekezdés módosítását javasolja:

/111. § (1) A Jöt. 62. §-a (2) bekezdésének a) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

/Az adó mértéke/

"a) a cigarettára [6450]5450 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár [23]25 százaléka, de legalább [10380]9380 forint/ezer darab;"

"c) a finomra vágott fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár [47]38 százaléka, de legalább 2630 forint/kilogramm.""

Indokolás: Lásd a T/5478/19., 20. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

169. Herbály Imre, dr. Soós Győző és Gőgös Zoltán képviselők a törvényjavaslat 111.§ (1) bekezdésben a Jöt.62.§ (2) bekezdés módosítását javasolják:

/111. § (1) A Jöt. 62. §-a (2) bekezdésének a) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

/Az adó mértéke/

"a) a cigarettára [6450]5450 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 23 százaléka, de legalább [10380]9380 forint/ezer darab;"

"c) a finomra vágott fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár [47]38 százaléka, de legalább 2630 forint/kilogramm.""

Indokolás: Lásd a T/5478/41. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

170. Tóth András képviselő a törvényjavaslat 111.§ (1) bekezdésben a Jöt.62.§ (2) bekezdés módosítását javasolják:

/111. § (1) A Jöt. 62. §-a (2) bekezdésének a) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

/Az adó mértéke/

"a) a cigarettára [6450]4452 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár [23]20 százaléka[, de legalább 10380 forint/ezer darab];

c) a finomra vágott fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár [47]35 százaléka[, de legalább 2630 forint/kilogramm]."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153. (127. sz. jav. - 102.§ (2) Jöt.43.§ (4)), 156. (130. sz. jav. - 107.§ Jöt.53.§ (3)), 165. (129. sz. jav. - 109.§ Jöt. 56.§ (2)), 167. (128. sz. jav. - 110.§ Jöt. 59.§ (2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/132. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

171. Dr. Nagy Imre és Sós Tamás képviselők a törvényjavaslat 111.§ (1) bekezdésben a Jöt.62.§ (2) bekezdés a) pont módosítását javasolják:

/111. § (1) A Jöt. 62. §-a (2) bekezdésének a) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

/Az adó mértéke/

"a) a cigarettára [6450] 5900 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár [23] 22 százaléka, de legalább [10380]9700 forint/ezer darab;"

Indokolás: Lásd a T/5478/152. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

172. Dr. Czinege Imre és dr. Schvarcz Tibor képviselők a törvényjavaslat 111.§ (1) bekezdésben a Jöt.62.§ (2) bekezdés c) pont módosítását javasolják:

/111. § (1) A Jöt. 62. §-a (2) bekezdésének a) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

/Az adó mértéke/

"c) a finomra vágott fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 47 százaléka, de legalább [2630]8500 forint/kilogramm."

Indokolás: Lásd a T/5478/77. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

173. Dr. Csiha Judit képviselő a törvényjavaslat 111.§ (1) bekezdésben a Jöt.62.§ (2) bekezdés c) pont módosítását javasolja:

/111. § (1) A Jöt. 62. §-a (2) bekezdésének a) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

/Az adó mértéke/

"c) a finomra vágott fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 47 százaléka, de legalább [2630]3500 forint/kilogramm."

Indokolás: Lásd a T/5478/153. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

174. Kékkői Zoltán József, Czerván György, Glattfelder Béla, Járvás István, dr. Szabó József Andor, Balogh József, Farkas Sándor és Végh László képviselők a törvényjavaslat 121. § kiegészítését javasolják a következő új (1) bekezdésben a Jöt 89. § (1) bekezdés felvételével:

"(1) A Jöt. 89. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg

a) a mezőgazdasági termékek előállításához a külterületi szántó, kert, gyümölcsös, gyep, halastó és erdőművelési ágakban a külön jogszabály szerint nyilvántartásba vett mezőgazdasági felhasználó részére hektáronként, a szarvasmarha tenyésztéséhez a tehén éves átlaglétszámára vetítve a gázolaj jövedéki adója 80 százalékának - az igény benyújtásának napjától számított 30 napon belüli - visszatérítését, a visszatérítés feltételeit és szabályait,

1. a szántó művelési ágban 100 liter/ha/év,

2. a kert, gyümölcsös, szőlő művelési ágban 200 liter/ha/év,

3. a gyep művelési ágban 12 liter/ha/év,

4. a halastó esetében 55 liter/ha/év,

5. az erdőfelújításhoz 90 liter/ha/év,

6. a szarvasmarha ágazatban 85 liter/db/év

7. a sertéságazatban 15 liter/vágósertés/év, a csak tenyésztést folytató termelőknél 50 liter/anyakoca/év,

8. a baromfi ágazatban húsbaromfi esetén 0,2 liter/kg/év,

9. öntözés esetén 20 liter/ha/év

mértékig terjedően,

b) a diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai, valamint az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek és azok tagjai számára a jövedéki termékekre adható adóvisszatérítés mértékét, módját és részletes szabályait.""

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a jelenlegi szöveg (2) bekezdés jelölést kap.

Megjegyzés: A módosító javaslat a hatályos törvényhez képest használja a jelölést, az ajánlás a törvényjavaslathoz viszonyított új szövegként mutatja az indítványt.

Indokolás: Lásd a T/5478/266. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

175. Kékkői Zoltán József, Czerván György, Glattfelder Béla, Járvás István, dr. Szabó József Andor, Balogh József, Farkas Sándor és Végh László képviselők a törvényjavaslat 121. § kiegészítését javasolják a következő új (1) bekezdésben a Jöt 89. § (1) bekezdés felvételével:

"(1) A Jöt. 89. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg

a) a mezőgazdasági termékek előállításához a külterületi szántó, kert, gyümölcsös, gyep, halastó és erdőművelési ágakban a külön jogszabály szerint nyilvántartásba vett mezőgazdasági felhasználó részére hektáronként, a szarvasmarha tenyésztéséhez a tehén éves átlaglétszámára vetítve a gázolaj jövedéki adója 100 százalékának - az igény benyújtásának napjától számított 30 napon belüli - visszatérítését visszamenőleg 2003. január 1-től, a visszatérítés feltételeit és szabályait,

1. a szántó művelési ágban 95 liter/halév,

2. a kert, gyümölcsös, szőlő művelési ágban 200 liter/ha/év,

3. a gyep művelési ágban 12 liter/ha/év,

4. a halastó esetében 55 liter/ha/év,

5. az erdőfelújításhoz 90 liter/ha/év,

6. a szarvasmarha ágazatban 85 liter/db/év

mértékig terjedően,

b) a diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai, valamint az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek és azok tagjai számára a jövedéki termékekre adható adóvisszatérítés mértékét, módját és részletes szabályait.""

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a jelenlegi szöveg (2) jelölést kap.

Megjegyzés: A módosító javaslat a hatályos törvényhez képest használja a jelölést, az ajánlás a törvényjavaslathoz viszonyított új szövegként mutatja az indítványt.

Indokolás: Lásd a T/5478/268. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

176. Lezsák Sándor képviselő, valamint Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslat 123.§ elhagyását javasolják:

"123. § [A Htv. 14. §-a után a következő alcímmel és 14/A. §-sal egészül ki: "Az adófelfüggesztés 14/A. § (1) Az a 65. életévét betöltött, vagy életkorától függetlenül legalább 67 %-ban rokkant (III. rokkantsági csoport) rokkantnyugdíjas magánszemély, aki egyedül vagy kizárólag ugyanezen feltételeknek megfelelő hozzátartozójával él, a lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyéül szolgáló lakása utáni építményadó-fizetési kötelezettségét illetően adófelfüggesztés iránti igénnyel élhet az adóhatóság felé. Az adófelfüggesztés időszaka alatt az adót nem kell megfizetni, az egyébként esedékessé váló adó után azonban az adóhatóság az esedékesség napjától az adófelfüggesztés megszűnése napjáig terjedően a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével egyező mértékű kamatot számít fel. A kamatot a késedelmi pótlék-számítással azonos módon kell számítani. Az adófelfüggesztés az adóév első napjától, annak (3) bekezdés szerinti megszűnése napjáig tart. Az arra jogosult adózó az adófelfüggesztés iránti igényét legkésőbb az adófelfüggesztés időszaka első adóévének január 15. napjáig jelentheti be az illetékes adóhatóságnál. Az ezen időpontot követően beérkezett igényeket az adóhatóság az adóévet követő év első napjától veszi figyelembe. (2) Az adóhatóság az adófelfüggesztésre jogosultnak az adófelfüggesztés iránti igényét nyilvántartásba veszi. Az adóhatóság az adófelfüggesztés időtartama alatt évente az éves adóról határozatot hoz, amely tartalmazza az adófelfüggesztéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket. (3) Az adófelfüggesztés megszűnik a lakás elidegenítése, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzéssel létrejövő vagyoni értékű jog alapítása esetén az átruházásról (alapításról) szóló szerződés földhivatalhoz való benyújtásának napjával, az adózó halálával a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedése napjával, az adófelfüggesztés iránti igény írásban történő visszavonása esetén a visszavonás bejelentésének napjával. A megszűnés tényét a kötelezett a megszűnés napjától számított 8 napon belül bejelenti az adóhatóságnak. Az adóhatóság az adófelfüggesztés időtartamára eső esedékessé vált adót és annak kamatát az adófelfüggesztés megszűnését követően határozatban közli a kötelezettel. (4) A (3) bekezdés alkalmazásában kötelezettnek minősül a lakástulajdon, illetőleg a tulajdoni hányad elidegenítése, a vagyoni értékű jog alapítása esetén a jelzálogjoggal biztosított követelés erejéig a tulajdonjogot (vagyoni értékű jogot) szerző fél, a megszerzett tulajdoni hányada, illetőleg vagyoni értékű jog értékének arányában, az azon felüli követelést illetően az adófelfüggesztési jog jogosultja; az adófelfüggesztési jog jogosultjának halála esetén a lakás örököse, a megszerzett tulajdoni hányada arányában; az adófelfüggesztés iránti igény visszavonása esetén az adófelfüggesztési jog jogosultja. Amennyiben a lakás örököse az (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelel - legkésőbb a (3) bekezdés szerinti határozat jogerőre emelkedéséig - kérheti az adófelfüggesztést az örökhagyó halála előtti időszakra jutó, korábban felfüggesztett adóra is, feltéve, ha az arra a lakásra vonatkozott, amelyben az örökös a lakcímbejelentés szabályai szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is él. (5) Az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelés esetén az adóhatóság minden adóév február 15-éig az adóévre előírt adóról szóló határozattal megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes földhivatalt a tárgyévi adóösszeg és annak e törvény szerinti kamatai jelzálogjog keretén belül történő feljegyzése iránt. A földhivatal a megkeresés alapján soron kívül bejegyzi a jelzálogot az ingatlan-nyilvántartásba. Ha a kötelezett a felfüggesztett adót és annak kamatát megfizette, az adóhatóság haladéktalanul intézkedik a jelzálogjog törlése iránt. (6) E § alkalmazásban a vagyoni értékű jog értékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 72. §-ának figyelembevételével kell megállapítani."] "

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen módosul.

Indokolás: Lásd a T/5478/85., 164. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

177. Nógrádi László képviselő a törvényjavaslat 123.§-ban a Htv.14/A.§ módosítását javasolják:

"123. § A Htv. 14. §-a után a következő alcímmel és 14/A. §-sal egészül ki:

"Az [adófelfüggesztés]adóelengedés

14/A. § [(1) ]Az a 65. életévét betöltött, vagy életkorától függetlenül legalább 67 %-ban rokkant (III. rokkantsági csoport) rokkantnyugdíjas magánszemély, aki egyedül vagy kizárólag ugyanezen feltételeknek megfelelő hozzátartozójával él, a lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyéül szolgáló lakása utáni építményadó-fizetési kötelezettségét illetően [adófelfüggesztés]adóelengedés iránti igénnyel élhet az adóhatóság felé. [Az adófelfüggesztés időszaka alatt az adót nem kell megfizetni, az egyébként esedékessé váló adó után azonban az adóhatóság az esedékesség napjától az adófelfüggesztés megszűnése napjáig terjedően a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével egyező mértékű kamatot számít fel. A kamatot a késedelmi pótlék-számítással azonos módon kell számítani. Az adófelfüggesztés az adóév első napjától, annak (3) bekezdés szerinti megszűnése napjáig tart. Az arra jogosult adózó az adófelfüggesztés iránti igényét legkésőbb az adófelfüggesztés időszaka első adóévének január 15. napjáig jelentheti be az illetékes adóhatóságnál. Az ezen időpontot követően beérkezett igényeket az adóhatóság az adóévet követő év első napjától veszi figyelembe.

(2) Az adóhatóság az adófelfüggesztésre jogosultnak az adófelfüggesztés iránti igényét nyilvántartásba veszi. Az adóhatóság az adófelfüggesztés időtartama alatt évente az éves adóról határozatot hoz, amely tartalmazza az adófelfüggesztéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

(3) Az adófelfüggesztés megszűnik a lakás elidegenítése, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzéssel létrejövő vagyoni értékű jog alapítása esetén az átruházásról (alapításról) szóló szerződés földhivatalhoz való benyújtásának napjával, az adózó halálával a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedése napjával, az adófelfüggesztés iránti igény írásban történő visszavonása esetén a visszavonás bejelentésének napjával. A megszűnés tényét a kötelezett a megszűnés napjától számított 8 napon belül bejelenti az adóhatóságnak. Az adóhatóság az adófelfüggesztés időtartamára eső esedékessé vált adót és annak kamatát az adófelfüggesztés megszűnését követően határozatban közli a kötelezettel.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában kötelezettnek minősül a lakástulajdon, illetőleg a tulajdoni hányad elidegenítése, a vagyoni értékű jog alapítása esetén a jelzálogjoggal biztosított követelés erejéig a tulajdonjogot (vagyoni értékű jogot) szerző fél, a megszerzett tulajdoni hányada, illetőleg vagyoni értékű jog értékének arányában, az azon felüli követelést illetően az adófelfüggesztési jog jogosultja; az adófelfüggesztési jog jogosultjának halála esetén a lakás örököse, a megszerzett tulajdoni hányada arányában; az adófelfüggesztés iránti igény visszavonása esetén az adófelfüggesztési jog jogosultja. Amennyiben a lakás örököse az (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelel - legkésőbb a (3) bekezdés szerinti határozat jogerőre emelkedéséig - kérheti az adófelfüggesztést az örökhagyó halála előtti időszakra jutó, korábban felfüggesztett adóra is, feltéve, ha az arra a lakásra vonatkozott, amelyben az örökös a lakcímbejelentés szabályai szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is él.

(5) Az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelés esetén az adóhatóság minden adóév február 15-éig az adóévre előírt adóról szóló határozattal megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes földhivatalt a tárgyévi adóösszeg és annak e törvény szerinti kamatai jelzálogjog keretén belül történő feljegyzése iránt. A földhivatal a megkeresés alapján soron kívül bejegyzi a jelzálogot az ingatlan-nyilvántartásba. Ha a kötelezett a felfüggesztett adót és annak kamatát megfizette, az adóhatóság haladéktalanul intézkedik a jelzálogjog törlése iránt.

(6) E § alkalmazásban a vagyoni értékű jog értékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 72. §-ának figyelembevételével kell megállapítani."]"

Indokolás: Lásd a T/5478/240. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

178. Nógrádi László képviselő a törvényjavaslat 127.§ (1) bekezdésben a Htv.52.§ 22. pont a) pont módosítását javasolják:

/(1) A Htv. 52. §-ának 14. pontjának, továbbá 22. pontjának a), b), c), e) és i) alpontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:/

/22. nettó árbevétel:/

"a) a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele (egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozó esetében: a pénzügyileg rendezett nettó árbevétel és a nem pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevételének együttes összege), [növelve]csökkentve a befektetett pénzügyi eszközök után kapott (járó) kamatok, valamint az egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek üzleti évben kimutatott összegének [50 %-ával]100 %-ával, továbbá a kamatfedezeti ügyletek - ráfordítást csökkentő tételként elszámolt realizált - teljes nyeresége összegének [50 %-ával]100 %-ával, illetve az olyan alapügyletek (fedezett ügyletek) realizált teljes nyeresége összegének [50 %-ával]100 %-ával, a melyet kamatfedezeti ügylet vesztesége csökkent, csökkentve a jövedéki adó, fogyasztási adó fizetésére kötelezett vállalkozó esetében az adóhatósággal elszámolt - az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve az egyéb ráfordítások között kimutatott - jövedéki adó, fogyasztási adó összegével, továbbá az egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összegével, feltéve, ha az így elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összege az értékesítés nettó árbevételét növelte, a b)-j) alpontokban foglalt eltérésekkel,

Indokolás: Lásd a T/5478/239. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

179. Kósa Lajos képviselő a törvényjavaslat 127.§ (1) bekezdésben a Htv.52.§ 22. pont a) pont módosítását javasolják:

/(1) A Htv. 52. §-ának 14. pontjának, továbbá 22. pontjának a), b), c), e) és i) alpontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:/

/22. nettó árbevétel:/

"a) a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele (egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozó esetében: a pénzügyileg rendezett nettó árbevétel és a nem pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevételének együttes összege), növelve a befektetett pénzügyi eszközök után kapott (járó) kamatok, valamint az egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek üzleti évben kimutatott összegének 50 %-ával, [továbbá a kamatfedezeti ügyletek - ráfordítást csökkentő tételként elszámolt realizált - teljes nyeresége összegének 50 %-ával, illetve az olyan alapügyletek (fedezett ügyletek) realizált teljes nyeresége összegének 50 %-ával, a melyet kamatfedezeti ügylet vesztesége csökkent,] csökkentve a jövedéki adó, fogyasztási adó fizetésére kötelezett vállalkozó esetében az adóhatósággal elszámolt - az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve az egyéb ráfordítások között kimutatott - jövedéki adó, fogyasztási adó összegével, továbbá az egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összegével, feltéve, ha az így elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összege az értékesítés nettó árbevételét növelte, a b)-j) alpontokban foglalt eltérésekkel,

Indokolás: Lásd a T/5478/143. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

180. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 127.§ (1) bekezdésben a Htv.52.§ 22. pont a) pont módosítását javasolják:

/(1) A Htv. 52. §-ának 14. pontjának, továbbá 22. pontjának a), b), c), e) és i) alpontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:/

/22. nettó árbevétel:/

"a) a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele (egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozó esetében: a pénzügyileg rendezett nettó árbevétel és a nem pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevételének együttes összege), növelve a befektetett pénzügyi eszközök után kapott (járó) kamatok, valamint az egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek üzleti évben kimutatott összegé[nek 50 %-ával]vel, [továbbá a kamatfedezeti ügyletek - ráfordítást csökkentő tételként elszámolt realizált - teljes nyeresége összegének 50 %-ával, illetve az olyan alapügyletek (fedezett ügyletek) realizált teljes nyeresége összegének 50 %-ával, a melyet kamatfedezeti ügylet vesztesége csökkent,] csökkentve a jövedéki adó, fogyasztási adó fizetésére kötelezett vállalkozó esetében az adóhatósággal elszámolt - az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve az egyéb ráfordítások között kimutatott - jövedéki adó, fogyasztási adó összegével[, továbbá az egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összegével, feltéve, ha az így elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összege az értékesítés nettó árbevételét növelte,] a b)-j) alpontokban foglalt eltérésekkel,"

Indokolás: Lásd a T/5478/157. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

181. Dr. Vitányi István képviselő, valamint Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 129.§ (1) bekezdés elhagyását javasolják:

129. § (1) [Az Itv. 12.§-a (1) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

/Az öröklési és az ajándékozási illeték összegét - az egy-egy örökösnek, hagyományosnak jutott örökség, illetőleg megajándékozottnak juttatott ajándék tiszta értéke alapulvételével - a következő táblázatokban foglalt kulcsok alkalmazásával kell kiszámítani:/

"a) Öröklés esetén

Csoport

Az illeték általános mértéke

Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke

I. Az örökhagyó gyermeke, házastársa, szülője, valamint a háztartásában eltartott szülő nélküli unokája terhére (Az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek a vér szerinti gyermekkel, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő a vér szerinti szülővel egy tekintet alá esik)

18 millió forintig 11%; 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 15%; 35 millió forint feletti rész után 21%

18 millió forintig 2,5%; 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 6%; 35 millió forint feletti rész után 11%

II. Az örökhagyó I. csoportba nem tartozó unokája, nagyszülője, testvére terhére

18 millió forintig 15%; 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 21%; 35 millió forint feletti rész után 30%

18 millió forintig 6%; 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 8%; 35 millió forint feletti rész 15%

III. Mindes más örökös terhére

18 millió forintig 21%; 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 30%; 35 millió forint feletti rész után 40%

18 millió forintig 8%; 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 12%; 35 millió forint feletti rész után 21%

b) Ajándékozás esetén

Csoport

Az illeték általános mértéke

Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke

I. Az ajándékozó gyermeke, házastársa, szülője, valamint a háztartásában eltartott szülő nélküli unokája terhére (Az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek a vér szerinti gyermekkel, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő a vér szerinti szülővel egy tekintet alá esik)

18 millió forintig 11%; 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 18%; 35 millió forint feletti rész után 21%

18 millió forintig 5%; 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 8%; 35 millió forint feletti rész után 12%

II. Az ajándékozó I. csoportba nem tartozó unokája, nagyszülője, testvére terhére

18 millió forintig 15%; 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 21%; 35 millió forint feletti rész után 30%

18 millió forintig 8%; 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 10%; 35 millió forint feletti rész után 16%

III. Mindes más megajándékozott terhére

18 millió forintig 21%; 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 30%; 35 millió forint feletti rész után 40%

18 millió forintig 10%; 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 21%; 35 millió forint feletti rész után 30%"]"

Megjegyzés: A mód. javaslat elfogadása esetén a § normaszövege bekezdés jelölés nélküli lesz.

Indokolás: Lásd a T/5478/30., 86. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

182. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 129.§ (1) bekezdésben az Itv.12.§ (1) bekezdés módosítását javasolják:

/129. § (1) Az Itv. 12.§-a (1) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:/

/Az öröklési és az ajándékozási illeték összegét - az egy-egy örökösnek, hagyományosnak jutott örökség, illetőleg megajándékozottnak juttatott ajándék tiszta értéke alapulvételével - a következő táblázatokban foglalt kulcsok alkalmazásával kell kiszámítani:/

"a) Öröklés esetén

Csoport

Az illeték általános mértéke

Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke

I. Az örökhagyó gyermeke, házastársa, szülője, valamint a háztartásában eltartott szülő nélküli unokája terhére (Az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek a vér szerinti gyermekkel, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő a vér szerinti szülővel egy tekintet alá esik)

[18 millió forintig 11%; 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 15%; 35 millió forint feletti rész után 21%]11 %

[18 millió forintig 2,5%; 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 6%; 35 millió forint feletti rész után 11%]2,5 %

II. Az örökhagyó I. csoportba nem tartozó unokája, nagyszülője, testvére terhére

[18 millió forintig 15%; 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 21%; 35 millió forint feletti rész után 30%]15 %

[18 millió forintig 6%; 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 8%; 35 millió forint feletti rész 15%]4 %

III. Mindes más örökös terhére

[18 millió forintig 21%; 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 30%; 35 millió forint feletti rész után 40%]21 %

[18 millió forintig 8%; 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 12%; 35 millió forint feletti rész után 21%]5 %

b) Ajándékozás esetén

Csoport

Az illeték általános mértéke

Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke

I. Az ajándékozó gyermeke, házastársa, szülője, valamint a háztartásában eltartott szülő nélküli unokája terhére (Az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek a vér szerinti gyermekkel, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő a vér szerinti szülővel egy tekintet alá esik)

[18 millió forintig 11%; 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 18%; 35 millió forint feletti rész után 21%]11 %

[18 millió forintig 5%; 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 8%; 35 millió forint feletti rész után 12%]5 %

II. Az ajándékozó I. csoportba nem tartozó unokája, nagyszülője, testvére terhére

[18 millió forintig 15%; 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 21%; 35 millió forint feletti rész után 30%]15 %

[18 millió forintig 8%; 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 10%; 35 millió forint feletti rész után 16%]8 %

III. Mindes más megajándékozott terhére

[18 millió forintig 21%; 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 30%; 35 millió forint feletti rész után 40%]21 %

[18 millió forintig 10%; 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 21%; 35 millió forint feletti rész után 30%]10 %"

Indokolás: Lásd a T/5478/31. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

183. Dr. Csákabonyi Balázs képviselő a törvényjavaslat 129.§ (1) bekezdésben az Itv.12.§ (1) bekezdés módosítását javasolja:

/129. § (1) Az Itv. 12.§-a (1) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:/

/Az öröklési és az ajándékozási illeték összegét - az egy-egy örökösnek, hagyományosnak jutott örökség, illetőleg megajándékozottnak juttatott ajándék tiszta értéke alapulvételével - a következő táblázatokban foglalt kulcsok alkalmazásával kell kiszámítani:/

"a) Öröklés esetén

Csoport

Az illeték általános mértéke

Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke

I. Az örökhagyó gyermeke, házastársa, szülője, valamint a háztartásában eltartott szülő nélküli unokája terhére (Az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek a vér szerinti gyermekkel, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő a vér szerinti szülővel egy tekintet alá esik)

18 millió forintig 11%; 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 15%; 35 millió forint feletti rész után [21%]18 %

18 millió forintig 2,5%; 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 6%; 35 millió forint feletti rész után [11%]9 %

II. Az örökhagyó I. csoportba nem tartozó unokája, nagyszülője, testvére terhére

18 millió forintig 15%; 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig [21%]18%; 35 millió forint feletti rész után [30%]21 %

18 millió forintig 6%; 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig [8%]9%; 35 millió forint feletti rész [15%]12 %

III. Mindes más örökös terhére

18 millió forintig 21%; 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig [30%]24%; 35 millió forint feletti rész után [40%]27 %

18 millió forintig 8%; 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig [12%]11 %; 35 millió forint feletti rész után [21%]14 %

b) Ajándékozás esetén

Csoport

Az illeték általános mértéke

Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke

I. Az ajándékozó gyermeke, házastársa, szülője, valamint a háztartásában eltartott szülő nélküli unokája terhére (Az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek a vér szerinti gyermekkel, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő a vér szerinti szülővel egy tekintet alá esik)

18 millió forintig 11%; 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig [18%]15 %; 35 millió forint feletti rész után [21%]18 %

18 millió forintig [5%]2,5 %; 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig [8%]6 %; 35 millió forint feletti rész után [12%]9 %

II. Az ajándékozó I. csoportba nem tartozó unokája, nagyszülője, testvére terhére

18 millió forintig 15%; 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig [21%]18 %; 35 millió forint feletti rész után[ 30%]21 %

18 millió forintig [8%]6%; 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig [10%]9 %; 35 millió forint feletti rész után [16%]12 %

III. Mindes más megajándékozott terhére

18 millió forintig 21%; 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig [30%]24 %; 35 millió forint feletti rész után [40%]27 %

18 millió forintig [10%]8%; 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig [21%]11 %; 35 millió forint feletti rész után [30%]14 %"

Indokolás: Lásd a T/5478/52. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

184. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 129.§ (2) bekezdés elhagyását javasolják:

"[(2) Az Itv. 12.§-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Gépjármű, pótkocsi öröklése és ajándékozása esetén az illeték mértéke a gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének (24.§) kétszerese."]"

Megjegyzés: A mód. javaslat elfogadása esetén a § normaszövege bekezdés jelölés nélküli lesz.

Indokolás: Lásd a T/5478/32. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

185. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 130.§ elhagyását javasolják:

"130. § [Az Itv. 13.§-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Ha adott ingatlan ajándékozása ugyanannak a megajándékozottnak a javára 5 éven belül több szerződéssel történik, az illetéket az újabb tulajdoni hányaddal együtt a tulajdonában álló ingatlanrész forgalmi értékének figyelembevételével kell megállapítani. Az így megállapított illeték összegéből le kell vonni az ingatlan korábbi tulajdoni hányadá(i)nak megszerzésekor már megfizetett ajándékozási illetéket."]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/5478/33. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

186. Dr. Csiha Judit képviselő a törvényjavaslat 131.§-ban az Itv.23.§ módosítását javasolja:

/Az Itv. 23.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"23. § Lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzéséért a 72.§ szerint számított forgalmi érték után a 21.§ (1) bekezdésében meghatározott mértékű illetéket kell fizetni. A 4 millió forintnak olyan hányadára alkalmazható a 2%-os illetékmérték, mint amilyen arányt a vagyoni értékű jog értéke képvisel a lakás forgalmi értékében. Vagyoni értékű joggal terhelt lakástulajdon - ideértve a tulajdonszerzéssel egyidejűleg alapított vagyoni értékű jogot - szerzése esetén a 4 millió forintnak olyan hányadára alkalmazható a 2 %-os illetékmérték, mint amilyen arányt a tulajdon jog értéke képvisel a lakás forgalmi értékében. A forgalomképtelen állami tulajdonban levő ingatlan használati, haszonélvezeti jogának megszerzése az ingatlan felújítása és/vagy állagmegóvása, illetve karbantartása fejében mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól."

Indokolás: Lásd a T/5478/154. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

187. Dr. Vitányi István képviselő, valamint Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 132.§ elhagyását javasolják:

"132. § [Az Itv. 45. §-ának (1) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A cégbejegyzésre irányuló eljárás illetéke:

a) nyilvánosan működő részvénytársaság esetében 600 000 forint,

b) zárt körűen működő részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság esetében 80 000 forint,

c) az a) és b) pont alá nem tartozó egyéb jogi személy esetén 100 000 forint,

d) jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén 50 000 forint,

e) egyéni cég esetén 30 000 forint,

f) külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén 250 000 forint,

g) külföldi vállalkozás közvetlen kereskedelmi képviselete esetén 150 000 forint."

"(5) A cég vagyonában bekövetkezett változás bejelentése iránti eljárásért az (1) bekezdésben meghatározott illeték 40 %-át kell megfizetni. Ez az illeték magában foglalja az egyidejűleg bejelentett más változásokért fizetendő illetéket is." ]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/5478/34., 87. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

188. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 135.§ elhagyását javasolják:

"135. § [Az Itv. 102. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/E törvény alkalmazásában/

"h) takarékbetét: a PTK. 533. §-a alapján kötött szerződés szerint a magánszemély által a hitelintézetnél elhelyezett pénzösszeg és kamata, ideértve a magánszemély bankszámla, illetőleg folyószámla szerződés keretében elhelyezett pénzeszközeit és azok kamatát, kivéve az adózás rendjéről szóló törvény alapján az állami adóhatósághoz kötelezően bejelentendő üzleti célú pénzforgalmi bankszámlán, elszámolási számlán elhelyezett pénzeszközt és kamatát;"]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/5478/35. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

189. Nógrádi László képviselő a törvényjavaslat 137.§-ban a Gjt. 1.§ (1) bekezdés módosítását javasolják:

/A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

1. § "(1) A belföldi [érvényes ]rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyar Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban együtt: gépjármű) után gépjárműadót (a továbbiakban: adót) kell fizetni."

Indokolás: Lásd a T/5478/237. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

190. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 138.§ módosítását javasolják:

"138. § A Gjt. 2. §-ának (1)-(3) [és (5) ]bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, továbbá a § a következő (5) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (5) bekezdés számozása (6) bekezdésre változik:

"2. § (1) Az adó alanya - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - az, aki/amely az év első napján a gépjármű hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonosa, illetőleg ha a hatósági nyilvántartás az üzembentartót is tartalmazza, akkor az adó alanya az üzembentartó (a továbbiakban együtt: tulajdonos). Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzembentartója van, akkor közülük az adó alanya az, aki/amely a hatósági adatszolgáltatást megelőző tárgyév utolsó napján az adó alanya volt. Hatósági nyilvántartás e törvény alkalmazásában a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerinti nyilvántartás."

Indokolás: Lásd a T/5478/197. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

191. Kosztolányi Dénes, Nagy Kálmán képviselők a törvényjavaslat 140.§-ban a Gjt. 4.§ (3) bekezdés módosítását javasolják:

/140. § A Gjt. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(3) Kérelemre szünetel az adófizetési kötelezettség, ha a gépjármű a rendőrhatóság igazolása szerint jogellenesen került ki az adóalany birtokából. A szünetelés a jogellenes cselekmény bekövetkezését követő hónap első napjától annak a hónapnak az utolsó napjáig tart, amelyben a gépjármű az adóalany birtokába visszakerült. A szünetelés időszakára időarányosan eső adót nem kell megfizetni. Ha a gépjármű nem kerül vissza az adóalany birtokába, akkor a jogellenes állapot bekövetkezésének [időpontját követő év utolsó napján] időpontjától számított egy év múlva az adóalany ezen gépjárműve utáni adókötelezettsége megszűnik."

Indokolás: Lásd a T/5478/141. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

192. Kosztolányi Dénes, Nagy Kálmán képviselők, valamint Kósa Lajos képviselő, valamint Dr. Hargitai János, dr. Rákos Tibor képviselők a törvényjavaslat 142.§-ban a Gjt. 7.§ (1) bekezdés módosítását javasolják:

/A Gjt. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"7. § (1) Az évi adótétel - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a 6. §-ban meghatározott adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után [1200] 1000 Ft."

Indokolás: Lásd a T/5478/140., 142., 257-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

193. Nógrádi László képviselő a törvényjavaslat 142.§-ban a Gjt. 7.§ (1) bekezdés módosítását javasolják:

/A Gjt. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"7. § (1) Az évi adótétel - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a 6. §-ban meghatározott adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után maximum 1200 Ft."

Indokolás: Lásd a T/5478/238. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

194. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 142.§-ban a Gjt. 7.§ (2) bekezdés módosítását javasolják:

/142. § A Gjt. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(2) Az "E" [és "P" ]betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 8 000 Ft, míg a tehergépjármű után 40 000 Ft adót kell fizetni. A "P" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 20000 Ft adót kell fizetni. A gépjármű állandó rendszámtáblával való ellátását követő hónap 1. napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint állandó rendszámmal ellátott gépjárműre "E" betűjelű ideiglenes rendszámtáblát adnak ki, ez után nem kell az e bekezdés szerinti adót megfizetni."

Indokolás: Lásd a T/5478/194. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

195. Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 143.§-ban a Gjt. 8.§ kiegészítését javasolja a következő új (8) bekezdés felvételével:

"A Gjt. 8. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) 50%-os adókedvezmény illeti meg azt a személyszállító gépjárművet, amelyet 1997. december 31-ig bármelyik típusú katalizátorral láttak el.""

Indokolás: Lásd a T/5478/163. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

196. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 144.§-ban a Gjt. 9.§ (1) bekezdés módosítását javasolják:

/144. § A Gjt. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"9. § (1) Az adóztatási feladatokat - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - [a közúti közlekedési]az adóalanynak a hatósági nyilvántartásba bejegyzett [lakóhely]lakcíme, székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban együtt: adóhatóság) látja el. Ha a hatósági nyilvántartásban a [lakóhely]lakcím, a székhely, illetőleg a telephely megváltozik, az adóztatási feladatok ellátására a változást követő év első napjától az új [lakóhely]lakcím, székhely, illetőleg telephely szerint illetékes adóhatóság jogosult. Amennyiben a hatósági nyilvántartás a székhelyet és a telephelyet egyaránt tartalmazza, akkor a telephely szerint illetékes adóhatóság jogosult a gépjármű adóztatására."

Indokolás: Lásd a T/5478/195. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

197. Dr. Bartha László, dr. Frajna Imre és Selmeczi Gabriella képviselők a törvényjavaslat 150.§ (1) bekezdésben aTbj. 4. § b) pont 2. pont módosítását javasolják:

/150. § (1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény ( a továbbiakban: Tbj.) 4. §-a b) pontjának 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: /

/E törvény alkalmazásában:

b) Egyéni vállalkozó:/

"2. a magánorvosi, illetve magán-állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély, a gyógyszerészi magántevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező magánszemély (a továbbiakban együtt: egészségügyi vállalkozó),"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3. (138. sz. jav. - 3.§ (1) Szja tv. 3.§ 17. újf)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/138. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

198. Font Sándor képviselő, valamint Dr. Bartha László, dr. Frajna Imre és Selmeczi Gabriella képviselők a törvényjavaslat 154.§ elhagyását javasolják:

"154. § [A Tbj. 19. §-ának (3) bekezdése a következők szerint módosul:

"(3) A biztosított által fizetendő egészségbiztosítási járulék mértéke 4 százalék."] "

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/5478/113., 137. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

199. Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 154.§ kiegészítését javasolja a következő új (1) bekezdésben a Tbj. 19. § (1) bekezdése felvételével:

"154. § (1) A Tbj. 19. § (1) bekezdése az alábbiak szerint egészül ki:

"19. § (1) A társadalombiztosítási nyugdíj és az egészségbiztosítás ellátásainak fedezetére a foglalkoztató és a biztosítottnak minősülő egyéni vállalkozó a járulékalapot képező jövedelem után 2001. január 1-jétől 31 százalék, 2002. január 1-jétől 29 százalék társadalombiztosítási járulékot fizet, ebből a nyugdíjbiztosítási járulék 2001-ben 20 százalék, 2002-től 18 százalék, az egészségbiztosítási járulék 11 százalék. Ettől eltérően a foglalkoztató, ha a foglalkoztatott biztosított életkora

a) 45-50 év, a társadalombiztosítási járulék 30 %-át,

b) 51-55 év a társadalombiztosítási járulék 40 %-át,

c) 56-61 év a társadalombiztosítási járulék 50 %-át fizeti.

A fizetendő nyugdíj, illetve egészségbiztosítási járulék összegét arányosan kell meghatározni." "

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat jelenlegi szövege (2) bekezdés jelölést kap.

Megjegyzés: A módosító javaslat a hatályos törvényhez képest használja a jelölést, az ajánlás a törvényjavaslathoz viszonyított új szövegként mutatja az indítványt.

Indokolás: Lásd a T/5478/78. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

200. Dr. Katona Béla és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 154.§ kiegészítését javasolják a következő új (1) bekezdésben a Tbj. 19. § (2) bekezdése felvételével:

"154. § (1) A Tbj. 19. §-ának (2) bekezdése a következők szerint módosul:

(2) A biztosított által fizetendő nyugdíjjárulék mértéke

a) kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó biztosított esetében 8,5 százalék,

b) a magánnyugdíjpénztár tagja esetében 2004. évben 1,5 százalék.

(2)A Tbj. 19. §-ának (3) bekezdése a következők szerint módosul:

"(3) A biztosított által fizetendő egészségbiztosítási járulék mértéke 4 százalék.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 201. (51. sz. jav. - 155.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/51. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

201. Dr. Katona Béla és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 155.§ módosítását javasolják:

"155. § (1) A Tbj. 24. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(2) A foglalkoztatott a nyugdíjjárulékot a járulékalapul szolgáló jövedelme után fizeti meg."

(2) A Tbj. 24. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti.

(3) A Tbj. 24. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Amennyiben a foglalkoztató a biztosítottól több járulékot vont le az (1)-(2) bekezdésben előírtnál, a többletként jelentkező járulékot legkésőbb a biztosított kérését követő 15 napon belül vissza kell fizetni."

(4) A Tbj. 24. §-ának (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(6) Ha a magán-nyugdíjpénztári rendszert önkéntesen választó biztosított járulékköteles jövedelméből a foglalkoztató a nyugdíjjárulékot részben vagy egészben levonta és azt a magán-nyugdíjpénztári tagság létesítését megelőzően a Nyugdíjbiztosítási Alap részére megfizette, a 19.§ (2) bekezdésének a) pontja alapján levont járulékösszeget a 19. § (2) bekezdésének b) pontjában, valamint a 33. § (1) bekezdésében meghatározott arányban meg kell osztani a biztosítási, illetőleg a tagsági jogviszony időtartamának megfelelően." "

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a (2) bekezdés pontosítása szükséges, mivel a hatályon kívül helyezést a törvényjavaslat a Zárórendelkezések között helyezi el.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 200. (51. sz. jav. - 154.§ új(1)Tbj.19.§(2)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/51. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

202. Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 155.§-ban a Tbj. 24.§ (4) bekezdés módosítását javasolják:

/155. § A Tbj. 24. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(4) Amennyiben a foglalkoztató a biztosítottól több járulékot vont le az (1)-(2) bekezdésben előírtnál, a többletként jelentkező járulékot [legkésőbb a biztosított kérését követő ]15 napon belül vissza kell fizetni."

Indokolás: Lásd a T/5478/48. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

203. Dr. Katona Béla és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 155.§-ban a Tbj. 24.§ (4) bekezdés módosítását javasolják:

/155. § A Tbj. 24. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(4) Amennyiben a foglalkoztató a biztosítottól több járulékot vont le az (1)[-(2)] bekezdésben előírtnál, a többletként jelentkező járulékot legkésőbb a biztosított kérését követő 15 napon belül vissza kell fizetni."

Megjegyzés: A T/5478/125. és a T/5478/126. sz. indítványok összefüggő sorozata az utolsó részében különbözik, ezért az ajánlás önálló összefüggésként szerepelteti azokat.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 205. (125. sz. jav. - 157.§ Tbj.28.§ (2)), 207. (125. sz. jav. - 160.§ Tbj.35.§ (1)), 292. (125. sz. jav. - 221.§ (1) 1.1), 298. (125. sz. jav. - 221.§ (1) 2.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/125. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

204. Dr. Katona Béla és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 155.§-ban a Tbj. 24.§ (4) bekezdés módosítását javasolják:

/155. § A Tbj. 24. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(4) Amennyiben a foglalkoztató a biztosítottól több járulékot vont le az (1)[-(2)] bekezdésben előírtnál, a többletként jelentkező járulékot legkésőbb a biztosított kérését követő 15 napon belül vissza kell fizetni."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 206. (126. sz. jav. - 157.§ Tbj.28.§ (2)), 208. (126. sz. jav. - 160.§ Tbj.35.§ (1)), 293. (126. sz. jav. - 221.§ (1) 1.1), 299. (126. sz. jav. - 221.§ (1) 2.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/126. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

205. Dr. Katona Béla és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 157.§-ban a Tbj. 28. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

/157. § A Tbj. 28. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott körülmények a naptári hónap teljes tartamán át nem állnak fenn, a járulékfizetési alsó határ kiszámításánál egy-egy naptári napra az előzőek szerinti minimálbér harmincad részét kell alapul venni.[ A járulékfizetési felső határt csökkenteni kell az (1) bekezdésben meghatározott időtartamok naptári napjai és a járulékfizetési felső határ naptári napi összegének szorzatával. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a társas vállalkozó biztosítási jogviszonya a hónap közben kezdődött vagy szűnt meg.]"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 203. (125. sz. jav. - 155.§ Tbj.24.§ (4)), 207. (125. sz. jav. - 160.§ Tbj.35.§ (1)), 292. (125. sz. jav. - 221.§ (1) 1.1), 298. (125. sz. jav. - 221.§ (1) 2.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/125. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

206. Dr. Katona Béla és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 157.§-ban a Tbj. 28. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

/157. § A Tbj. 28. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott körülmények a naptári hónap teljes tartamán át nem állnak fenn, a járulékfizetési alsó határ kiszámításánál egy-egy naptári napra az előzőek szerinti minimálbér harmincad részét kell alapul venni.[ A járulékfizetési felső határt csökkenteni kell az (1) bekezdésben meghatározott időtartamok naptári napjai és a járulékfizetési felső határ naptári napi összegének szorzatával. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a társas vállalkozó biztosítási jogviszonya a hónap közben kezdődött vagy szűnt meg.]"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 204. (126. sz. jav. - 155.§ Tbj.24.§ (4)), 208. (126. sz. jav. - 160.§ Tbj.35.§ (1)), 293. (126. sz. jav. - 221.§ (1) 1.1), 299. (126. sz. jav. - 221.§ (1) 2.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/126. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

207. Dr. Katona Béla és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 160.§-ban a Tbj. 35. § (1) bekezdés módosítását javasolják:

/160. § A Tbj. 35. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

(1) A megállapodásnak tartalmaznia kell a [szerződő]megállapodást kötő felek megnevezését, címét, valamint a megállapodást kötő személynek, illetőleg a kedvezményezettnek a nyilvántartásra, adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések szerinti adatait, a fizetendő járulék alapját [vagy összegét, a szerződés keltét, s ha a járulékfizetési kötelezettség (a szerződés hatálya) ettől eltér, ennek időpontját], a járulékok mértékét és összegét, a megállapodás keltének és hatályának időpontját, valamint a járulékfizetés teljesítésének határidejét."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 203. (125. sz. jav. - 155.§ Tbj.24.§ (4)), 205. (125. sz. jav. - 157.§ Tbj.28.§ (2)), 292. (125. sz. jav. - 221.§ (1) 1.1), 298. (125. sz. jav. - 221.§ (1) 2.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/125. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

208. Dr. Katona Béla és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 160.§-ban a Tbj. 35. § (1) bekezdés módosítását javasolják:

/160. § A Tbj. 35. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

(1) A megállapodásnak tartalmaznia kell a [szerződő]megállapodást kötő felek megnevezését, címét, valamint a megállapodást kötő személynek, illetőleg a kedvezményezettnek a nyilvántartásra, adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések szerinti adatait, a fizetendő járulék alapját [vagy összegét, a szerződés keltét, s ha a járulékfizetési kötelezettség (a szerződés hatálya) ettől eltér, ennek időpontját], a járulékok mértékét és összegét, a megállapodás keltének és hatályának időpontját, valamint a járulékfizetés teljesítésének határidejét."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 204. (126. sz. jav. - 155.§ Tbj.24.§ (4)), 206. (126. sz. jav. - 157.§ Tbj.28.§ (2)), 293. (126. sz. jav. - 221.§ (1) 1.1), 299. (126. sz. jav. - 221.§ (1) 2.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/126. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

209. Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 162.§ (2) bekezdésben a Tbj. 44. § (3) bekezdés felvezető szöveg módosítását javasolják:

/A Tbj. 44. §-a (3) bekezdésének felvezető szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:/

"Az (1) bekezdés szerint nyilvántartásra és adatszolgáltatásra kötelezett szerv (szervezet), illetőleg természetes személy, amely (aki) a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény 1. §-ának (1) bekezdése alapján bejegyzésre nem kötelezett vagy nem tartozik az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény hatálya alá, a megalakulásától (létrejöttétől) számított 15 napon belül köteles a székhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási igazgatási szervhez nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni:"

Indokolás: Lásd a T/5478/187. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

210. Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 163.§-ban a Tbj. 45. § (3) bekezdés módosítását javasolják:

/A Tbj. 45. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(3) Tagságra kötelezett pályakezdőnek (4. § n) 2. pontja) minősülő egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói igazolvány kézhezvételétől, alkalmi munkavállaló az első alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásától számított 15 napon belül köteles az általa választott magánnyugdíjpénztárba belépni."

Indokolás: Lásd a T/5478/188-5. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

211. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 168.§ (1) bekezdésben az Öpt. 2. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

"168. § (1) [Az ]Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 2. § (2) bekezdésének d)-e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/(2) E törvény alkalmazásában/

"d) szolgáltató: az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely a pénztárral kötött szerződés alapján a pénztár részére a pénztárüzem működésének részét képező, azt lehetővé tevő, elősegítő, illetve a pénztári szolgáltatásokat ténylegesen nyújtó tevékenységet végez - ide nem értve az egészség[ügyi]pénztári szolgáltatót. Szolgáltatónak minősül különösen az, aki (amely) a fentiekben meghatározott pénztár részére letétkezelői tevékenységet folytat, amelyhez a pénztár a befektetési üzletmenetét, illetve a könyvelése, nyilvántartásai vezetését kihelyezte, amely a pénztár részére tagszervezést végez, illetve amely az egészségpénztárak részére szolgáltatás-szervezési tevékenységet lát el. Szolgáltatónak minősül az is, aki (amely) az e pontban meghatározott szolgáltatóval kötött szerződés alapján az előzőek szerinti, pénztárral kapcsolatos tevékenységet végez;

e) egészségpénztári szolgáltató: [az a jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely az egészségpénztár tulajdonában áll, vagy általa üzemeltetett egészségügyi szolgáltatás nyújtására feljogosított egészségügyi intézmény, valamint a pénztárral szerződésben álló, egészségügyi szolgáltatás nyújtására feljogosított természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság]az egészségpénztárral szerződésben, vagy tulajdonában álló, illetve általa üzemeltetett, az egészségügyről szóló törvényben meghatározott egészségügyi szolgáltató, valamint az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely a pénztárral kötött szerződés alapján a pénztártagok számára egészségpénztári szolgáltatást ténylegesen nyújt.""

Indokolás: Lásd a T/5478/189-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

212. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 168.§ (4) bekezdésben az Öpt. 2. § (6) bekezdés módosítását javasolják:

/(4) Az Öpt. 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (6)-(7) bekezdések számozása (7)-(8) bekezdésre változik:/

"(6) E törvény alkalmazásában az egészségpénztárnál

a) egyéni egészségszámla: az egészségpénztár által vezetett egyéni számla;

b) szolgáltatás-szervezés: egészség[ügyi]pénztári szolgáltató által nyújtott [egészségügyi ]szolgáltatások elérhetőségének biztosítása a pénztártagok részére."

Indokolás: Lásd a T/5478/189-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

213. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a következő új 169. §-ban az Öpt. 9/A. § (2) bekezdés felvételével:

"169. § Az Öpt. 9/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A pénztár által fizetett felügyeleti díj mértéke a pénztárba a tagok által fizetett tagdíjak, a munkáltatói tag által fizetett munkáltatói hozzáárulások és a támogatótól befolyt összegek együttes összegének (a továbbiakban: pénztári befizetés) kettő és fél ezreléke.""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

A Költségvetési bizottság - mint első helyen kijelölt bizottság - döntése szerint a módosító javaslat a Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerű.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 241. (215. sz. jav. - új203.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/215. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

214. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 169.§-ban az Öpt. 11.§ (4) bekezdés módosítását javasolják:

/169. § Az Öpt. 11. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és ezzel egyidejűleg a következő (4) bekezdéssel egészül ki:/

"(4) Az alapszabály rendelkezhet úgy, hogy - a (2) bekezdésben [fogaltaktól]foglaltaktól eltérően - a pénztártagsági jogviszony az első havi tagdíj befizetésével jön létre. Ebben az esetben az első havi tagdíj megfizetésének elmulasztása esetén a belépni kívánó tagot az alapszabályban rögzített eljárási szabályoknak megfelelően értesíteni kell a mulasztás jogkövetkezményeiről. A befizetés pótlására előírt határidő eredménytelen elteltét követően a személy adatai a nyilvántartásból kivezethetők."

Indokolás: Lásd a T/5478/189-3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

215. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 170.§-ban az Öpt. 16/A. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

/170. § Az Öpt. a következő 16/A. §-sal egészül ki:/

"(2) A kedvezményezett-jelölés a pénztár általi tudomásulvétellel hatályosul. A pénztár a kedvezményezett jelöléséről a tagot a záradékolt belépési nyilatkozat átadásával vagy megküldésével, illetve egyéb esetben a tudomásszerzést követő 15 napon belül a tagsági okirat megküldésével értesíti. A tagsági okiratnak tartalmaznia kell a tag adatain kívül a tag által megjelölt kedvezményezett(ek) nevét, adatait, jogosultsága(ik) arányát, a [tudomásulvétel]kedvezményezett-jelölés időpontját."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 216. (190-1. sz. jav. - 170.§ Öpt.16/A.§ (5) a)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/190-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

216. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 170.§-ban az Öpt. 16/A. § (5) bekezdés a) pont módosítását javasolják:

/170. § Az Öpt. a következő 16/A. §-sal egészül ki:/

/(5) A kedvezményezett jelölés hatályát veszti, ha/

"a) a tag a korábbi kedvezményezett jelölését visszavonja, vagy helyette [és egyidejűleg ]másik kedvezményezettet jelöl,"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 215. (190-1. sz. jav. - 170.§ Öpt.16/A.§ (2)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/190-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

217. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 171.§-ban az Öpt. 24. § (5) bekezdés módosítását javasolják:

/171. § Az Öpt. 24. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, kiegészül a következő (5) bekezdéssel és egyidejűleg az (5)-(7) bekezdések számozása (6)-(8) bekezdésre változik:/

"(5) Az igazgatótanács ülés megtartása nélkül távbeszélőn, telefaxon, telexen, elektronikus levélben (e-mail) is hozhat érvényes határozatot, ha az igazgatótanácsi tagok az alapszabályban meghatározott hányada, de legalább a fele [vagy az alapszabályban meghatározott hányada] szavazatát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalja, és az alapszabályban meghatározott időtartamon, de [legalább]legfeljebb 8 napon belül megküldi a pénztár székhelyére."

Indokolás: Lásd a T/5478/190-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

218. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a következő új 174. §-ban az Öpt. 38/A. § felvételével:

"174. § Az Öpt. a következő 38/A. §-sal egészül ki:

"38/A. § (1) Az ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződés érvényességéhez a letétkezelő ellenjegyzése szükséges. A letétkezelő az adott ügyletet csak a pénztárakra vonatkozó jogszabályok szerint minősítheti, ellenjegyzése során a pénztár döntését üzleti megfontolások szempontjából nem értékeli.

(2) A pénztár a tulajdonában álló biztosítható ingatlanokra köteles teljes körű vagyonbiztosítást kötni.

(3) A pénztár a tulajdonában álló ingatlanokat kizárólag bérbeadás, továbbértékesítés, valamint fejlesztés útján hasznosíthatja.

(4) A pénztár az ingatlant vállalkozási tevékenység folytatására harmadik személy részére bérbeadhatja, azonban a pénztár maga azzal kapcsolatban a befektetési kockázaton túli kockázatot jelentő, haszonszerzésre irányuló, üzleti tevékenységet nem végezhet.

(5) Az ingatlanok bérbeadása, forgalmazása és fejlesztése (a továbbiakban: ingatlanhasznosítás) a pénztári befektetési tevékenység részét képezi. A befektetési üzletmenet kihelyezése az ingatlanok tulajdonjogával és hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatalára nem vonatkozik, azt a pénztár kizárólag saját maga végezheti.""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 234. (191. sz. jav. - új195§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/191. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

219. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 176.§-ban az Öpt. 44/B.§ (5) bekezdés módosítását javasolják:

/176. § Az Öpt. a következő alcímmel, valamint 44/A. és 44/B. §-okkal egészül ki:/

"(5) Az átalakulás napjától számított 30 napon belül köteles a jogutód [magán]önkéntes nyugdíjpénztár az e törvényben előírt személyi és tárgyi feltételeknek, valamint egyéb jogszabályi előírásoknak való megfelelésre, valamint a szükséges szerződéses kapcsolatok kialakítására."

Indokolás: Lásd a T/5478/190-3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

220. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 178.§-ban az Öpt. 47.§ (4) bekezdés b) pont módosítását javasolják:

/178. § Az Öpt. 47. §-ának (1) és (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

/(4) A pénztártag a várakozási idő letelte után, de még a felhalmozási időszakban az egyéni nyugdíjszámlán lévő összeghez való hozzáférés tekintetében választhat, hogy/

"b) a pénztártagságát folytatja, és - legfeljebb háromévente egy alkalommal - az egyéni nyugdíjszámláján nyilvántartott összeg egészét vagy [- legfeljebb háromévente egy alkalommal - ]egy részét a nyugdíjkorhatár elérése előtt felveszi,"

Indokolás: Lásd a T/5478/190-4. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

221. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 180.§-ban az Öpt. 50. § (5) bekezdés módosítását javasolják:

/180. § Az Öpt. 50. §-ának (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(5) Amennyiben a pénztár nyújt olyan szolgáltatást, amelynek fedezetét több pénztártag egyéni számlájának egyidejű megterhelésével biztosítja, akkor az alapszabálynak rendelkeznie kell a fedezeti alapon belül elkülönítetten az egyes szolgáltatások fedezetének létrehozásáról, annak mértékéről, felhasználásának módjáról, illetve az egyéni számláknak a közös szolgáltatás fedezetéül szolgáló együttes és arányos megterheléséről is."

Indokolás: Lásd a T/5478/189-4. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

222. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 181.§-ban az Öpt. 51. § módosítását javasolják:

"181. § Az Öpt. 51. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"51. § (1) Az egészségpénztár szolgáltatásait saját maga szervezheti, vagy e célra szolgáltatásszervező intézményt is igénybe vehet.

(2) A pénztár szolgáltatásszervezési tevékenységet - kiegészítő vállalkozási tevékenysége keretében - más pénztárak tagjai, valamint más magánszemélyek, illetve intézmények részére is végezhet.

(3) Az egészségpénztár[i tevékenységet folytató pénztár ] a természetbeni szolgáltatásokat egészségpénztári szolgáltatón keresztül nyújthatja.

(4) [Az egészségpénztárak kalkulációjára az 50. § (2) bekezdés rendelkezései az irányadók.

(5) ]Az egyes szolgáltatások kiadásainak kiegyenlítését - az alapszabályban foglaltak szerint - a szolgáltatásra jogosult tag egyéni egészségszámlájának megterhelésével kell biztosítani. A 10. § (2) bekezdésében meghatározott egészségügyi szolgáltatások fedezetét - a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ártámogatás kivételével - az egészségpénztár az alapszabályban foglaltak szerint, több pénztártag egyéni egészségszámlájának egyidejű megterhelésével is biztosíthatja.

[(6)](5) A pénztártag rendelkezhet arról, hogy egyéni egészségszámla követelésének meghatározott, elkülönített részét a rendelkezéstől számított két évre leköti. A pénztártag e rendelkezéssel vállalja, hogy a két éves időtartamon belül a lekötött összeget nem veszi igénybe pénztári szolgáltatások finanszírozására.

[(7) Az egészségpénztár alapszabályának rendelkeznie kell a fedezeti alapon belül elkülönítetten az egyes szolgáltatások fedezetének létrehozásáról, annak mértékéről és felhasználásának módjáról.]""

Indokolás: Lásd a T/5478/189-5. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

223. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 184.§-ban az Öpt. 64/A.§ (16) bekezdés módosítását javasolják:

/184. § Az Öpt. 64/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és ezzel egyidejűleg kiegészül a következő (13)-(16) bekezdésekkel:/

"(16) A pénztári minősítésű könyvvizsgáló társaság haladéktalanul köteles bejelenteni a Felügyeletnek a pénztári minősítésű könyvvizsgáló munka-, illetve tagsági viszonyának megszűnését és ezzel egyidőben igazolnia kell a nyilvántartásba vétel feltételeinek meglétét."

Indokolás: Lásd a T/5478/190-5. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

224. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 185.§-ban az Öpt. 64/B.§ (6) bekezdés módosítását javasolják:

/185. § Az Öpt. a következő alcímmel, valamint 64/B. § - 64/H. §-al egészül ki:/

"[(6)](5) A Felügyelet - külföldi felügyeleti hatóság kérésére - adatszolgáltatást kérhet, valamint elvégezheti a helyszíni ellenőrzést, a viszonosság elérhetőségének mérlegelése alapján, illetőleg érvényben lévő felügyeleti együttműködési megállapodás esetén hozzájárulhat, hogy azokat a hozzájárulást kérő külföldi felügyeleti hatóság, illetve egy általa kijelölt könyvvizsgáló vagy egyéb szakértő végezze el."

Indokolás: Lásd a T/5478/190-6. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

225. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a következő új 186. §-ban az Öpt. 65. § (6) bekezdés felvételével:

"186. § Az Öpt 65. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A Felügyelet a pénztár tevékenységének korlátozásával megtilthatja a pénztár szolgáltatási körében szereplő egyes szolgáltatások nyújtását, ha valamely szolgáltatás nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. A tevékenységet korlátozó határozatban megjelölt szolgáltatáson kívül a pénztár a többi szolgáltatását továbbra is nyújthatja.""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/5478/190-7. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

226. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 186.§-ban az Öpt. 78.§ (1) bekezdés módosítását javasolják:

/186. § Az Öpt. 78. §-ának (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a pénztárak egyes gazdálkodási szabályait, a pénztárak beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét, a felügyeleti eljárási szabályokat, a [pénztár]felügyeleti eljárási igazgatási díjak kiszabásának feltételeit, valamint az egészségpénztárak és az önsegélyező pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokra és ezek nyújtására, és ezen szolgáltatások szakmai ellenőrzésére vonatkozó egyes szabályokat."

Indokolás: Lásd a T/5478/190-8. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

227. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 187.§-ban az Öpt. 81.§ módosítását javasolják:

"187. § Az Öpt. 81. §-a (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul, és egyidejűleg a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A pénztári minősítésű könyvvizsgálói névjegyzékbe történő nyilvántartásba vétel 64/A. § (9) bekezdésének a)-c) pontjában foglalt feltételeinek 2007. január 1-ig kell megfelelni."

"(4) Az 51. § [(5)](4) bekezdésének rendelkezéseitől eltérően az egyes szolgáltatások fedezetét az egészségpénztár több pénztártag egyéni egészségszámlájának az alapszabályban foglaltak szerint történő egyidejű megterhelésével is biztosíthatja, ha a fedezet a pénztártagok egyéni számláján 2004. január 1-jét megelőzően már jóváírásra került.

(5) A nyugdíjpénztár tagja által tett, 2003. december 31-én hatályos kedvezményezett-jelölés a 16/A. §-a (1) és (2) bekezdésében foglaltaktól függetlenül 2004. január 1-je után is érvényes, azonban azokra is alkalmazandók 16/A. § (3)-(10) bekezdéseinek előírásai.""

Indokolás: Lásd a T/5478/189-6. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997.évi LXXXII. törvény módosítása

228. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 189.§-ban az Mpt. 24.§ módosítását javasolja:

/189. § Az Mpt. 24. § (4) bekezdésének b) pontja, illetve a (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:/

/(4) Megállapodást köthet a pénztárral tagdíjfizetésre az a pénztártag, aki/

"b) aki a Tbj. 34. § (1) bekezdése szerint megállapodást köthet az illetékes társadalombiztosítási igazgatási szervvel társadalombiztosítási nyugellátásra. Ez esetben a pénztártag az illetékes társadalombiztosítási igazgatási szervvel kötött megállapodást köteles a magánnyugdíjpénztárnak bemutatni, illetőleg annak megszűnéséről a pénztárat haladéktalanul értesíteni. [A nyugdíjjárulék meg nem fizetése esetén a megállapodás megszűnik annak a hónapnak utolsó napjával, amelyre a nyugdíjjárulékot még hiánytalanul megfizették.]A társadalombiztosítási nyugellátásra kötött megállapodás megszűnésével a tagdíjfizetésre kötött megállapodás is megszűnik."

"(7) A 23. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépési szándékáról a pénztártag a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjigény benyújtásával egyidejűleg írásban nyilatkozik a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és a magánnyugdíjpénztár részére. [A nyilatkozatot követően a pénztár 15 napon belül értesíti az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet a tag pénztártagságának tényéről. ]A visszalépés legkésőbb a nyugdíjigény elbírálása tárgyában hozott első fokú határozat elleni jogorvoslatra meghatározott idő lejártáig kezdeményezhető. A magánnyugdíjpénztár a visszalépés kezdeményezését megelőzően kérésére haladéktalanul, írásban tájékoztatja a pénztártagot az egyéni számlakövetelés alapján számított nyugdíjjáradék várható összegéről.

(8) A rokkantsági nyugellátás összegének - a Tny. 12. §-a (6) bekezdésén alapuló - megállapításáról a nyugdíjbiztosítási szerv értesíti a magánnyugdíjpénztárat. A pénztár az értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül a pénztártag egyéni számláján nyilvántartott jogszerű követelésének megfelelő összeget köteles átutalni a Nyugdíjbiztosítási Alapba."

Indokolás: Lásd a T/5478/216-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

229. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 190.§-ban az Mpt. 29.§ címe elhagyását javasolja:

/Az Mpt. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"[Kedvezményezett]"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 230. (216-2. sz. jav. - 190.§ Mpt.29.§ (2)), 231. (216-2. sz. jav. - 190.§ Mpt.29.§ (5) a)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/216-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

230. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 190.§-ban az Mpt. 29.§ (2) bekezdés módosítását javasolja:

/Az Mpt. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(2) A kedvezményezett-jelölés a pénztár általi tudomásulvétellel hatályosul. A pénztár a kedvezményezett jelöléséről a tagot a záradékolt belépési nyilatkozat átadásával vagy megküldésével, illetve egyéb esetben a tudomásszerzést követő 15 napon belül a tagsági okirat megküldésével értesíti. A tagsági okiratnak tartalmaznia kell a tag adatain kívül a tag által megjelölt kedvezményezett(ek) nevét, adatait, jogosultsága arányát, a [tudomásulvétel]kedvezményezett jelölés időpontját."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 229. (216-2. sz. jav. - 190.§ Mpt.29.§ cím), 231. (216-2. sz. jav. - 190.§ Mpt.29.§ (5) a)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/216-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

231. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 190.§-ban az Mpt. 29.§ (5) bekezdés a) pont módosítását javasolja:

/Az Mpt. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

/(5) A kedvezményezett jelölés hatályát veszti, ha/

"a) a pénztártag a korábbi kedvezményezett jelölését visszavonja, vagy helyette [és egyidejűleg ]másik kedvezményezettet jelöl,"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 229. (216-2. sz. jav. - 190.§ Mpt.29.§ cím), 230. (216-2. sz. jav. - 190.§ Mpt.29.§ (2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/216-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

232. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 192.§-ban az Mpt. 40.§ módosítását javasolja:

/192. § Az Mpt. 40.§-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, kiegészül a következő (5) bekezdéssel és egyidejűleg az (5)-(9) bekezdések számozása (6)-(10) bekezdésekre változik:/

"(4) Az igaz[t]gatótanács az SzMSz-ben meghatározott időközönként, de legalább háromhavonként ülést tart. Ülést kell tartania ezen időszakon belül akkor is, ha azt közgyűlési határozat, vagy a Felügyelet előírta, illetve az ellenőrző bizottság, az igazgatótanács tagjainak egyharmada vagy az ügyvezető kéri. Az ügyvezető az igazgatótanács ülésein tanácskozási joggal részt vesz.

(5) Az igazgatótanács ülés megtartása nélkül távbeszélőn, telefaxon, telexen, elektronikus levélben (e-mail) is hozhat érvényes határozatot, ha az igazgatótanácsi[tagok] tagok SzMSz-ben meghatározott hányada, de legalább a fele [vagy az SzMSz-ben meghatározott hányada ]szavazatát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalja, és az SzMSz-ben meghatározott időtartamon, de [legalább]legfeljebb 8 napon belül megküldi a pénztár székhelyére."

Indokolás: Lásd a T/5478/216-3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

233. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 193.§-ban az Mpt. 46.§ (17) bekezdés módosítását javasolja:

/193. § Az Mpt. 46. §-a a következő (14)-(17) bekezdésekkel egészül ki:/

"(17) A pénztári minősítésű könyvvizsgáló társaság haladéktalanul köteles bejelenteni a Felügyeletnek a pénztári minősítésű könyvvizsgáló munka-, illetve tapsági viszonyának megszűnését és ezzel egyidőben igazolnia kell a nyilvántartásba vétel feltételeinek meglétét."

Indokolás: Lásd a T/5478/216-4. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

234. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a következő új 195. §-ban az Mpt. 67/A. § felvételével:

"195. § Az Mpt. a következő 67/A. §-sal egészül ki:

"67/A. § (1) Az ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződés érvényességéhez a letétkezelő ellenjegyzése szükséges. A letétkezelő az adott ügyletet csak a pénztárakra vonatkozó jogszabályok szerint minősítheti, ellenjegyzése során a pénztár döntését üzleti megfontolások szempontjából nem értékeli.

(2) A pénztár a tulajdonában álló biztosítható ingatlanokra köteles teljes körű vagyonbiztosítást kötni.

(3) A pénztár a tulajdonában álló ingatlanokat kizárólag bérbeadás, továbbértékesítés, valamint fejlesztés útján hasznosíthatja.

(4) A pénztár az ingatlant vállalkozási tevékenység folytatására harmadik személy részére bérbeadhatja, azonban a pénztár maga azzal kapcsolatban a befektetési kockázaton túli kockázatot jelentő, haszonszerzésre irányuló, üzleti tevékenységet nem végezhet.

(5) Az ingatlanok bérbeadása, forgalmazása és fejlesztése (a továbbiakban: ingatlanhasznosítás) a pénztári befektetési tevékenység részét képezi. A befektetési üzletmenet kihelyezése az ingatlanok tulajdonjogával és hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatalára nem vonatkozik, azt a pénztár kizárólag saját maga végezheti.""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 218. (191. sz. jav. - új174.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/191. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

235. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 200.§-ban az Mpt. 88.§ (1) bekezdés d) pont módosítását javasolja:

200. § Az Mpt. 88. § (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/(1) Az Alap feladata:/

"d) [A]külön megállapodás alapján működteti a pénztárak szövetségének erre irányuló kezdeményezése esetén a 85.§ (4) bekezdésében meghatározott garanciarendszert[ működtetése]."

Indokolás: Lásd a T/5478/216-5. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

236. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 202.§ felvezető szöveg módosítását javasolja:

"202. § Az Mpt. 109. §-át megelőző címe továbbá a 109. §-a helyébe a következő rendelkezés lép és ezzel egyidejűleg az Mpt. a következő 109/A.-109/G.§-okkal, valamint 109/G. §-át követő címmel egészül ki[, és a 109.§ előtti fejezetcím a következők szerint módosul]:"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 237. (216-6. sz. jav. - 202.§ Mpt. 109-109/G.§ cím), 240. (216-6. sz. jav. - 202.§ Mpt.109/G.§ kövcím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/216-6. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

237. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 202.§-ban az Mpt. 109-109/G.§ cím módosítását javasolja:

"[A ]Felügyelet[ intézkedési és bírságolási jogköre]i ellenőrzés"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 236. (216-6. sz. jav. - 202.§ felv.), 240. (216-6. sz. jav. - 202.§ Mpt.109/G.§ kövcím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/216-6. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

238. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 202.§-ban az Mpt. 109/C. § módosítását javasolja:

"109/C. § [(1) ]A pénztár és a szolgáltató köteles a Felügyelet számára a ellenőrzést lehetővé tenni, illetőleg segíteni, biztosítva a vizsgálathoz szükséges adatokhoz, információkhoz való hozzáférést."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 239. (216-9. sz. jav. - 202.§ Mpt.109/E.§ (4)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/216-9. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

239. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 202.§-ban az Mpt. 109/E. § (4) bekezdés módosítását javasolja:

"(4) Az ellenőrzést végző személy megállapításait az ellenőrzés befejezését követő [30] 60 napon belül írásban rögzíteni köteles."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 238. (216-9. sz. jav. - 202.§ Mpt.109/C.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/216-9. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

240. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 202.§-ban az Mpt. 109/G. § -át követő cím kiegészítését javasolja:

"109/G. § A Felügyelet információs rendszert működtet, amelyen keresztül közvetlen kapcsolatban áll a pénztárak, az Alap információs rendszerével. A közös információs adatbázis adataira vonatkozó részletes szabályokat kormányrendelet állapítja meg.

A Felügyelet intézkedési és bírságolási jogköre"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 236. (216-6. sz. jav. - 202.§ felv.), 237. (216-6. sz. jav. - 202.§ Mpt. 109-109/G.§ cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/216-6. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

241. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a következő új 203. §-ban az Mpt. 117. § (2) bekezdés felvételével:

"203. § Az Mpt. 117. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A felügyeleti díj a tagdíjbevétel kettő és fél ezreléke.""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

A Költségvetési bizottság - mint első helyen kijelölt bizottság - döntése szerint a módosító javaslat a Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerű.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 213. (215. sz. jav. - új169.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/215. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

242. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 203.§-ban az Mpt. 123/B. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

/203. § Az Mpt. 123/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(2) A pénztári minősítésű könyvvizsgálói névjegyzékbe történő nyilvántartásba vétel 46. § (10) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott feltételeinek első ízben 2007. január 1-jén kell megfelelni."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 243. (216-7. sz. jav. - 203.§ Mpt.123/B.§ új(4)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/216-7. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

243. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 203.§-ban az Mpt. 123/B. § kiegészítését javasolja a következő új (4) bekezdés felvételével:

/203. § Az Mpt. 123/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(4) A 2003. december 31-én hatályos kedvezményezett jelölés a 29. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaktól függetlenül 2004. január 1-je után is érvényes, azonban ebben az esetben is alkalmazni kell a 29. § (3)-(10) bekezdéseinek előírásait."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 242. (216-7. sz. jav. - 203.§ Mpt.123/B.§ (2)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/216-7. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

Záró rendelkezések

244. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 206. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

"(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Szja tv. 3. §-a 18. pontjának b) alpontjában a ", kamarai nyilvántartási számát" szövegrész, 3. §-a 18. pontjának bb) alpontja, 3. §-a 54. pontjának második mondata, 5. §-a (1) bekezdésének második és harmadik mondata, 7. §-a (1) bekezdésének g) pontjában az "a kifizető által" szövegrész, 7. §-a (2) bekezdésének b) pontja, 9. §-ának (4) bekezdése, 11. §-a (6) bekezdésének e) pontja, 12. §-a (7) bekezdésének h) pontja, 14. §-a, 33/A. §-a és a § előtti cím, 43. §-a és a § előtti cím, 49/B. §-a (7) bekezdésének b) pontja, 49/B. §-a (14) bekezdésének a) pontjában az "(ide nem értve az ültetvényt)" szövegrész, 49/B. §-ának (16) bekezdése, 49/C. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a ", továbbá a nyilvántartott pénztartalék" szövegrész, 49/C. §-ának (3)-(5) bekezdése, 49/C. §-a (6) bekezdésének c) pontja, 56. §-ának (1) bekezdése, 65. §-ának (8) bekezdése, 69. §-ának (5)-(6) bekezdése, 83. §-a (12) bekezdésének második mondata, 8. számú melléklete, 11. számú melléklete IV. fejezetének 1. pontja és 12. számú melléklete."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71. (273. sz. jav. - új31.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/273. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

245. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 206. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

"(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Szja tv. 3. §-a 18. pontjának b) alpontjában a ", kamarai nyilvántartási számát" szövegrész, 3. §-a 18. pontjának bb) alpontja, 3. §-a 54. pontjának második mondata, 5. §-a (1) bekezdésének második és harmadik mondata, 7. §-a (1) bekezdésének g) pontjában az "a kifizető által" szövegrész, 7. §-a (2) bekezdésének b) pontja, 9. §-ának (4) bekezdése, 11. §-a (6) bekezdésének e) pontja, 12. §-a (7) bekezdésének h) pontja, 14. §-a, 33/A. §-a és a § előtti cím, 34. § (2) bekezdése, 43. §-a és a § előtti cím, 49/B. §-a (7) bekezdésének b) pontja, 49/B. §-a (14) bekezdésének a) pontjában az "(ide nem értve az ültetvényt)" szövegrész, 49/B. §-ának (16) bekezdése, 49/C. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a ", továbbá a nyilvántartott pénztartalék" szövegrész, 49/C. §-ának (3)-(5) bekezdése, 49/C. §-a (6) bekezdésének c) pontja, 56. §-ának (1) bekezdése, 69. §-ának (5)-(6) bekezdése, 83. §-a (12) bekezdésének második mondata, 8. számú melléklete, 11. számú melléklete IV. fejezetének 1. pontja és 12. számú melléklete."

Megjegyzés: A mód. indítványt jogtechnikailag pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4. (56. sz. jav. - 3.§ (3) Szja tv. 3.§ 23. c)), 32. (56. sz. jav. - 19.§ (4) Szja tv.28.§ (9)), 34. (56. sz. jav. - 20.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/56. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

246. Szíjjártó Péter képviselő a törvényjavaslat 206. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

"(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Szja tv. 3. §-a 18. pontjának b) alpontjában a ", kamarai nyilvántartási számát" szövegrész, 3. §-a 18. pontjának bb) alpontja, 3. §-a 54. pontjának második mondata, 5. §-a (1) bekezdésének második és harmadik mondata, 7. §-a (1) bekezdésének g) pontjában az "a kifizető által" szövegrész, 7. §-a (2) bekezdésének b) pontja, 9. §-ának (4) bekezdése, 11. §-a (6) bekezdésének e) pontja, 12. §-a (7) bekezdésének h) pontja, 14. §-a,[33/A. §-a és a § előtti cím, 43. §-a és a § előtti cím,] 49/B. §-a (7) bekezdésének b) pontja, 49/B. §-a (14) bekezdésének a) pontjában az "(ide nem értve az ültetvényt)" szövegrész, 49/B. §-ának (16) bekezdése, 49/C. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a ", továbbá a nyilvántartott pénztartalék" szövegrész, 49/C. §-ának (3)-(5) bekezdése, 49/C. §-a (6) bekezdésének c) pontja, 56. §-ának (1) bekezdése, 69. §-ának (5)-(6) bekezdése, 83. §-a (12) bekezdésének második mondata, 8. számú melléklete, 11. számú melléklete IV. fejezetének 1. pontja és 12. számú melléklete."

Indokolás: Lásd a T/5478/166-5. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

247. Tállai András, Varga Mihály képviselők a törvényjavaslat 206. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

"(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Szja tv. 3. §-a 18. pontjának b) alpontjában a ", kamarai nyilvántartási számát" szövegrész, 3. §-a 18. pontjának bb) alpontja, 3. §-a 54. pontjának második mondata, 5. §-a (1) bekezdésének második és harmadik mondata, 7. §-a (1) bekezdésének g) pontjában az "a kifizető által" szövegrész, 7. §-a (2) bekezdésének b) pontja, 9. §-ának (4) bekezdése, 11. §-a (6) bekezdésének e) pontja, 12. §-a (7) bekezdésének h) pontja, 14. §-a, [33/A. §-a és a § előtti cím, ]43. §-a és a § előtti cím, 49/B. §-a (7) bekezdésének b) pontja, 49/B. §-a (14) bekezdésének a) pontjában az "(ide nem értve az ültetvényt)" szövegrész, 49/B. §-ának (16) bekezdése, 49/C. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a ", továbbá a nyilvántartott pénztartalék" szövegrész, 49/C. §-ának (3)-(5) bekezdése, 49/C. §-a (6) bekezdésének c) pontja, 56. §-ának (1) bekezdése, 69. §-ának (5)-(6) bekezdése, 83. §-a (12) bekezdésének második mondata, 8. számú melléklete, 11. számú melléklete IV. fejezetének 1. pontja és 12. számú melléklete."

Indokolás: Lásd a T/5478/260-4. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

248. Tállai András, Varga Mihály képviselők a törvényjavaslat 206. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Szja tv. 3. §-a 18. pontjának b) alpontjában a ", kamarai nyilvántartási számát" szövegrész, 3. §-a 18. pontjának bb) alpontja, 3. §-a 54. pontjának második mondata, 5. §-a (1) bekezdésének második és harmadik mondata, 7. §-a (1) bekezdésének g) pontjában az "a kifizető által" szövegrész, 7. §-a (2) bekezdésének b) pontja, 9. §-ának (4) bekezdése, 11. §-a (6) bekezdésének e) pontja, 12. §-a (7) bekezdésének h) pontja, 14. §-a, 33/A. §-a és a § előtti cím, [43. §-a és a § előtti cím, ]49/B. §-a (7) bekezdésének b) pontja, 49/B. §-a (14) bekezdésének a) pontjában az "(ide nem értve az ültetvényt)" szövegrész, 49/B. §-ának (16) bekezdése, 49/C. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a ", továbbá a nyilvántartott pénztartalék" szövegrész, 49/C. §-ának (3)-(5) bekezdése, 49/C. §-a (6) bekezdésének c) pontja, 56. §-ának (1) bekezdése, 69. §-ának (5)-(6) bekezdése, 83. §-a (12) bekezdésének második mondata, 8. számú melléklete, 11. számú melléklete IV. fejezetének 1. pontja és 12. számú melléklete.

Indokolás: Lásd a T/5478/260-5. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

249. Tóth István, dr. Turi-Kovács Béla, Parragh Dénes képviselők a törvényjavaslat 206. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

"(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Szja tv. 3. §-a 18. pontjának b) alpontjában a ", kamarai nyilvántartási számát" szövegrész, 3. §-a 18. pontjának bb) alpontja, 3. §-a 54. pontjának második mondata, 5. §-a (1) bekezdésének második és harmadik mondata, 7. §-a (1) bekezdésének g) pontjában az "a kifizető által" szövegrész, 7. §-a (2) bekezdésének b) pontja, 9. §-ának (4) bekezdése, 11. §-a (6) bekezdésének e) pontja, 12. §-a (7) bekezdésének h) pontja, 14. §-a, 28. §-ának (3) és (4) bekezdése, 33/A. §-a és a § előtti cím, 43. §-a és a § előtti cím, 49/B. §-a (7) bekezdésének b) pontja, 49/B. §-a (14) bekezdésének a) pontjában az "(ide nem értve az ültetvényt)" szövegrész, 49/B. §-ának (16) bekezdése, 49/C. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a ", továbbá a nyilvántartott pénztartalék" szövegrész, 49/C. §-ának (3)-(5) bekezdése, 49/C. §-a (6) bekezdésének c) pontja, 56. §-ának (1) bekezdése, 69. §-ának (5)-(6) bekezdése, 83. §-a (12) bekezdésének második mondata, 8. számú melléklete, 11. számú melléklete IV. fejezetének 1. pontja és 12. számú melléklete."

Indokolás: Lásd a T/5478/170. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

250. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 206. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

"(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Szja tv. 3. §-a 18. pontjának b) alpontjában a ", kamarai nyilvántartási számát" szövegrész, 3. §-a 18. pontjának bb) alpontja, 3. §-a 54. pontjának második mondata, 5. §-a (1) bekezdésének második és harmadik mondata, 7. §-a (1) bekezdésének g) pontjában az "a kifizető által" szövegrész, 7. §-a (2) bekezdésének b) pontja, 9. §-ának (4) bekezdése, [11. §-a (6) bekezdésének e) pontja, 12. §-a (7) bekezdésének h) pontja, 14. §-a,] 33/A. §-a és a § előtti cím, 43. §-a és a § előtti cím, 49/B. §-a (7) bekezdésének b) pontja, 49/B. §-a (14) bekezdésének a) pontjában az "(ide nem értve az ültetvényt)" szövegrész, 49/B. §-ának (16) bekezdése, 49/C. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a ", továbbá a nyilvántartott pénztartalék" szövegrész, 49/C. §-ának (3)-(5) bekezdése, 49/C. §-a (6) bekezdésének c) pontja, 56. §-ának (1) bekezdése, 69. §-ának (5)-(6) bekezdése, 83. §-a (12) bekezdésének második mondata, 8. számú melléklete, 11. számú melléklete IV. fejezetének 1. pontja és 12. számú melléklete."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20. (202. sz. jav. - 10.§ új(1)Szjatv.11.§(6)), 21. (202. sz. jav. - 11.§ (1) Szja tv. 12.§ (3)kieg.m.), 22. (202. sz. jav. - 11.§ (2)), 23. (202. sz. jav. - 11.§ (3)), 24. (202. sz. jav. - 12.§ Szja tv. 12/A.§ (4)), 25. (202. sz. jav. - 12.§ Szja tv. 12/A.§ (5)), 26. (202. sz. jav. - 13.§ Szja tv.13.§ (2)), 82. (202. sz. jav. - 38.§), 323. (202. sz. jav. - új5.mell.Szjatv.10.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/202. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

251. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 206. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

"(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Szja tv. 3. §-a 18. pontjának b) alpontjában a ", kamarai nyilvántartási számát" szövegrész, 3. §-a 18. pontjának bb) alpontja, 3. §-a 21.pontjánakj f) alpontjában a "nyugdíjban részesülő magánszemélyt megillető" szövegrész, 3. §-a 54. pontjának második mondata, 5. §-a (1) bekezdésének második és harmadik mondata, 7. §-a (1) bekezdésének a) pontjában az "a nyugdíjban részesülő magánszemélyt megillető" szövegrész, 7. §-a (1) bekezdésének g) pontjában az "a kifizető által" szövegrész, 7. §-a (2) bekezdésének b) pontja, 9. §-ának (4) bekezdése, 11. §-a (6) bekezdésének e) pontja, 12. §-a (7) bekezdésének h) pontja, 14. §-a, 33/A. §-a és a § előtti cím, 43. §-a és a § előtti cím, 49/B. §-a (7) bekezdésének b) pontja, 49/B. §-a (14) bekezdésének a) pontjában az "(ide nem értve az ültetvényt)" szövegrész, 49/B. §-ának (16) bekezdése, 49/C. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a ", továbbá a nyilvántartott pénztartalék" szövegrész, 49/C. §-ának (3)-(5) bekezdése, 49/C. §-a (6) bekezdésének c) pontja, 56. §-ának (1) bekezdése, 69. §-ának (5)-(6) bekezdése, 83. §-a (12) bekezdésének második mondata, 8. számú melléklete, 11. számú melléklete IV. fejezetének 1. pontja és 12. számú melléklete."

Indokolás: Lásd a T/5478/223. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

252. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 206. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

"(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Szja tv. 3. §-a 18. pontjának b) alpontjában a ", kamarai nyilvántartási számát" szövegrész, 3. §-a 18. pontjának bb) alpontja, 3. §-a 54. pontjának második mondata, 5. §-a (1) bekezdésének második és harmadik mondata, 7. §-a (1) bekezdésének g) pontjában az "a kifizető által" szövegrész, 7. §-a (2) bekezdésének b) pontja, 9. §-ának (4) bekezdése, 11. §-a (6) bekezdésének e) pontja, 12. §-a (7) bekezdésének h) pontja, 14. §-a, 33/A. §-a és a § előtti cím, 43. §-a és a § előtti cím, 49/B. §-a (7) bekezdésének b) pontja, 49/B. §-a (14) bekezdésének a) pontjában az "(ide nem értve az ültetvényt)" szövegrész, 49/B. §-ának (16) bekezdése, 49/C. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a ", továbbá a nyilvántartott pénztartalék" szövegrész, 49/C. §-ának (3)-(5) bekezdése, 49/C. §-a (6) bekezdésének c) pontja, 56. §-ának (1) bekezdése, 69. §-ának (5)-(6) bekezdése, 83. §-a (12) bekezdésének második mondata, 3.számú melléklete IV. fejezet 10. pontja, 8. számú melléklete, 11. számú melléklete III. fejezetének 13. pontja, 11. számú melléklete IV. fejezetének 1. pontja és 12. számú melléklete."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 317. (209. sz. jav. - 2.sz.mell. új2.), 324. (209. sz. jav. - 5.sz.mell. új2.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/209. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

253. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 206. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

"(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Szja tv. 3. §-a 18. pontjának b) alpontjában a ", kamarai nyilvántartási számát" szövegrész, 3. §-a 18. pontjának bb) alpontja, 3. §-a 54. pontjának második mondata, 3. §-ának 59. pontja, 5. §-a (1) bekezdésének második és harmadik mondata, 7. §-a (1) bekezdésének g) pontjában az "a kifizető által" szövegrész, 7. §-a (2) bekezdésének b) pontja, 9. §-ának (4) bekezdése, 11. §-a (6) bekezdésének e) pontja, 12. §-a (7) bekezdésének h) pontja, 14. §-a, 33/A. §-a és a § előtti cím, 43. §-a és a § előtti cím, 49/B. §-a (7) bekezdésének b) pontja, 49/B. §-a (14) bekezdésének a) pontjában az "(ide nem értve az ültetvényt)" szövegrész, 49/B. §-ának (16) bekezdése, 49/C. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a ", továbbá a nyilvántartott pénztartalék" szövegrész, 49/C. §-ának (3)-(5) bekezdése, 49/C. §-a (6) bekezdésének c) pontja, 56. §-ának (1) bekezdése, 69. §-ának (5)-(6) bekezdése, 83. §-a (12) bekezdésének második mondata, 8. számú melléklete, 11. számú melléklete IV. fejezetének 1. pontja és 12. számú melléklete."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1. (212. sz. jav. - 3.§ új(1)), 7. (212. sz. jav. - 3.§ új(5)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/212. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

254. Kékkői Zoltán József, Czerván György, Járvás István, dr. Szabó József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László képviselők a törvényjavaslat 206. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

"(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Szja tv. 3. §-a 18. pontjának b) alpontjában a ", kamarai nyilvántartási számát" szövegrész, 3. §-a 18. pontjának bb) alpontja, 3. §-a 54. pontjának második mondata, 5. §-a (1) bekezdésének második és harmadik mondata, 7. §-a (1) bekezdésének g) pontjában az "a kifizető által" szövegrész, 7. §-a (2) bekezdésének b) pontja, 9. §-ának (4) bekezdése, 11. §-a (6) bekezdésének e) pontja, 12. §-a (7) bekezdésének h) pontja, 14. §-a, 19. §-a, 33/A. §-a és a § előtti cím, 43. §-a és a § előtti cím, 49/B. §-a (7) bekezdésének b) pontja, 49/B. §-a (14) bekezdésének a) pontjában az "(ide nem értve az ültetvényt)" szövegrész, 49/B. §-ának (16) bekezdése, 49/C. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a ", továbbá a nyilvántartott pénztartalék" szövegrész, 49/C. §-ának (3)-(5) bekezdése, 49/C. §-a (6) bekezdésének c) pontja, 56. §-ának (1) bekezdése, 69. §-ának (5)-(6) bekezdése, 83. §-a (12) bekezdésének második mondata, 8. számú melléklete, 11. számú melléklete IV. fejezetének 1. pontja és 12. számú melléklete."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 16. (269. sz. jav. - 6.§ (5) Szja tv.7.§ (1) v)), 28. (269. sz. jav. - 15.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/269. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

255. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 206. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

"(3) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az Szja tv. 3. §-a 21. pontja d) alpontjában az "álláskeresést ösztönző juttatás, keresetpótló juttatás, pályakezdők munkanélküli segélye" szövegrész helyébe "álláskeresést ösztönző juttatás, keresetkiegészítés és keresetpótló juttatás" szövegrész, 3. §-a 21. pontjának f) alpontjában az "a munkaviszonyból származó jövedelmet" szövegrész helyébe az "az a)-e) pontban meghatározott jövedelmet" szövegrész, 3. §-ának 57. pontjában a "4. § (4)-(5) bekezdése" szövegrész helyébe a "4. § (5)-(6) bekezdése" szövegrész, 3. §-ának 60. pontjában a "nevelési ellátást" szövegrész helyébe a "családi pótlékot", a "nevelési ellátásra" szövegrész helyébe a "családi pótlékra" szövegrész, 4. §-ának (5) bekezdésében az "a (4) bekezdésben" szövegrész helyébe az "az (5) bekezdésben" szövegrész, 7. §-a (1) bekezdésének g) pontjában az "a kifizető részére" szövegrész helyébe az "a juttató részére" és az "a kifizető utólag" szövegrész helyébe az "a juttató utólag" szövegrész, 11. §-a (5) bekezdésének c) pontjában a "magánnyugdíjpénztár szolgáltatása" szövegrész helyébe a "magánnyugdíjpénztár kedvezményezett részére teljesített, nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetése" szövegrész, 23. §-ában és 78/A. §-ának (4) bekezdésében a "400 ezer forintot" szövegrész helyébe a "600 ezer forintot" szövegrész, 49/B. §-ának (1) bekezdésében az "az e tevékenységéből származó vállalkozói bevételét" szövegrész helyébe az "a vállalkozási (gazdasági) tevékenysége (ide nem értve az őstermelői igazolvány alapján végzett őstermelői tevékenységét) révén, vagy arra tekintettel megszerzett bevételét (vállalkozói bevételét)" szövegrész, 49/B. § (6) bekezdés d) pontjában "az 50 főnél" szövegrész helyébe "a 250 főnél" szövegrész, 49/B. §-ának (9) bekezdésében a "18 százaléka" szövegrész helyébe a "16 százaléka" szövegrész, 49/B. §-ának (18) bekezdésében az "a (9)-(11) bekezdés" szövegrész helyébe az "a (9)-(11) és (15) bekezdés" szövegrész, 69. §-a (10) bekezdésének e) pontjában az "adott ajándék" szövegrész helyébe az "adott ajándék (dolog, kizárólag dologra szóló utalvány)" szövegrész, 70. §-a (8) bekezdésének e) pontjában az "a (3) és a (4) bekezdésben" szövegrész helyébe az a "a (3) bekezdésben" szövegrész, 70. §-ának (9) bekezdésében az "a (3) és a (4) bekezdés" szövegrész helyébe az "a (3) bekezdés" szövegrész, 70. §-ának (10) bekezdésében az "a (3) és a (4) bekezdés" szövegrész helyébe az "a (3) bekezdés" szövegrész és az "a (3) és a (4) bekezdésben" szövegrész helyébe az "a (3) bekezdésben" szövegrész, 73. §-ának (1) bekezdésében az "5 000 forintot" szövegrész helyébe a "15 000 forintot" szövegrész, 77/A. §-ának (1) bekezdésében az "a felek között" szövegrész helyébe az "a felek (a magánszemély és az értékpapírt juttató személy, valamint az említett személyek és más személy) között" szövegrész, 77/B. §-a (1) bekezdésében az "a magánszemély és a jogot alapító személy között" szövegrész helyébe a "a felek (a magánszemély és a jogot alapító személy, valamint az említett személyek és más személy) között" szövegrész, 77/B. §-ának (4) bekezdésében az "a jog gyakorlása" szövegrész helyébe az "a vételi, jegyzési vagy más hasonló jog gyakorlása" szövegrész, 77/C. §-a (24) bekezdésének b) pontjában az "a tőkepiacról szóló törvényben meghatározott elfogadott országban" szövegrész helyébe az "a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamában" szövegrész, 1. számú melléklete 1.2. alpontjában a "nevelési ellátás" szövegrész helyébe a "családi pótlék" szövegrész, 1. számú melléklete 5.5 alpontjában a "továbbá a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény" szövegrész helyébe a "továbbá - legfeljebb a törvényben előírt kötelezeő mértékig - a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény" szövegrész, 1. számú melléklete 8.18. alpontjában az "egyszeri ajándék" szövegrész helyébe az "egyszeri ajándék (dolog, kizárólag dologra szóló utalvány)" szövegrész lép."

Indokolás: Lásd a T/5478/196. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság ülésén egyetért, a Foglalkoztatási bizottság ülésén nem ért egyet.

256. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 206. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

"(3) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az Szja tv. 3. §-a 21. pontja d) alpontjában az "álláskeresést ösztönző juttatás, keresetpótló juttatás, pályakezdők munkanélküli segélye" szövegrész helyébe "álláskeresést ösztönző juttatás, keresetkiegészítés és keresetpótló juttatás" szövegrész, 3. §-a 21. pontjának f) alpontjában az "a munkaviszonyból származó jövedelmet" szövegrész helyébe az "az a)-e) pontban meghatározott jövedelmet" szövegrész, 3. §-ának 57. pontjában a "4. § (4)-(5) bekezdése" szövegrész helyébe a "4. § (5)-(6) bekezdése" szövegrész, 3. §-ának 60. pontjában a "nevelési ellátást" szövegrész helyébe a "családi pótlékot", a "nevelési ellátásra" szövegrész helyébe a "családi pótlékra" szövegrész, 4. §-ának (5) bekezdésében az "a (4) bekezdésben" szövegrész helyébe az "az (5) bekezdésben" szövegrész, 7. §-a (1) bekezdésének g) pontjában az "a kifizető részére" szövegrész helyébe az "a juttató részére" és az "a kifizető utólag" szövegrész helyébe az "a juttató utólag" szövegrész, 11. §-a (5) bekezdésének c) pontjában a "magánnyugdíjpénztár szolgáltatása" szövegrész helyébe a "magánnyugdíjpénztár kedvezményezett részére teljesített, nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetése" szövegrész, 23. §-ában és 78/A. §-ának (4) bekezdésében a "400 ezer forintot" szövegrész helyébe a "600 ezer forintot" szövegrész, 49/B. §-ának (1) bekezdésében az "az e tevékenységéből származó vállalkozói bevételét" szövegrész helyébe az "a vállalkozási (gazdasági) tevékenysége (ide nem értve az őstermelői igazolvány alapján végzett őstermelői tevékenységét) révén, vagy arra tekintettel megszerzett bevételét (vállalkozói bevételét)" szövegrész, 49/B. § (6) bekezdés d) pontjában "az 50 főnél" szövegrész helyébe "a 250 főnél" szövegrész, 49/B. §-ának (9) bekezdésében a "18 százaléka" szövegrész helyébe a "16 százaléka" szövegrész, 49/B. §-ának (18) bekezdésében az "a (9)-(11) bekezdés" szövegrész helyébe az "a (9)-(11) és (15) bekezdés" szövegrész, 70. §-a (8) bekezdésének e) pontjában az "a (3) és a (4) bekezdésben" szövegrész helyébe az a "a (3) bekezdésben" szövegrész, 70. §-ának (9) bekezdésében az "a (3) és a (4) bekezdés" szövegrész helyébe az "a (3) bekezdés" szövegrész, 70. §-ának (10) bekezdésében az "a (3) és a (4) bekezdés" szövegrész helyébe az "a (3) bekezdés" szövegrész és az "a (3) és a (4) bekezdésben" szövegrész helyébe az "a (3) bekezdésben" szövegrész, 73. §-ának (1) bekezdésében az "5 000 forintot" szövegrész helyébe a "15 000 forintot" szövegrész, 77/A. §-ának (1) bekezdésében az "a felek között" szövegrész helyébe az "a felek (a magánszemély és az értékpapírt juttató személy, valamint az említett személyek és más személy) között" szövegrész, 77/A. §-a (8) bekezdése felvezető szövege második mondatában a "nem minősül bevételnek" szövegrész helyébe az "adómentes" szövegrész, 77/B. §-a (1) bekezdésében az "a magánszemély és a jogot alapító személy között" szövegrész helyébe a "a felek (a magánszemély és a jogot alapító személy, valamint az említett személyek és más személy) között" szövegrész, 77/B. §-ának (4) bekezdésében az "a jog gyakorlása" szövegrész helyébe az "a vételi, jegyzési vagy más hasonló jog gyakorlása" szövegrész, 77/C. §-a (24) bekezdésének b) pontjában az "a tőkepiacról szóló törvényben meghatározott elfogadott országban" szövegrész helyébe az "a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamában" szövegrész, 1. számú melléklete 1.2. alpontjában a "nevelési ellátás" szövegrész helyébe a "családi pótlék" szövegrész, 1. számú melléklete 5.5 alpontjában a "továbbá a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény" szövegrész helyébe a "továbbá - legfeljebb a törvényben előírt kötelezeő mértékig - a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény" szövegrész lép."

Indokolás: Lásd a T/5478/219. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

257. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 206. § (3) bekezdés módosítását javasolják:

"(3) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az Szja tv. 3. §-a 21. pontja d) alpontjában az "álláskeresést ösztönző juttatás, keresetpótló juttatás, pályakezdők munkanélküli segélye" szövegrész helyébe "álláskeresést ösztönző juttatás, keresetkiegészítés és keresetpótló juttatás" szövegrész, 3. §-a 21. pontjának f) alpontjában az "a munkaviszonyból származó jövedelmet" szövegrész helyébe az "az a)-e) pontban meghatározott jövedelmet" szövegrész, 3. §-ának 57. pontjában a "4. § (4)-(5) bekezdése" szövegrész helyébe a "4. § (5)-(6) bekezdése" szövegrész, 3. §-ának 60. pontjában a "nevelési ellátást" szövegrész helyébe a "családi pótlékot", a "nevelési ellátásra" szövegrész helyébe a "családi pótlékra" szövegrész, 4. §-ának (5) bekezdésében az "a (4) bekezdésben" szövegrész helyébe az "az (5) bekezdésben" szövegrész, 7. §-a (1) bekezdésének g) pontjában az "a kifizető részére" szövegrész helyébe az "a juttató részére" és az "a kifizető utólag" szövegrész helyébe az "a juttató utólag" szövegrész, 11. §-a (5) bekezdésének c) pontjában a "magánnyugdíjpénztár szolgáltatása" szövegrész helyébe a "magánnyugdíjpénztár kedvezményezett részére teljesített, nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetése" szövegrész, 23. §-ában és 78/A. §-ának (4) bekezdésében a "400 ezer forintot" szövegrész helyébe a "600 ezer forintot" szövegrész, [49/B. §-ának (1) bekezdésében az "az e tevékenységéből származó vállalkozói bevételét" szövegrész helyébe az "a vállalkozási (gazdasági) tevékenysége (ide nem értve az őstermelői igazolvány alapján végzett őstermelői tevékenységét) révén, vagy arra tekintettel megszerzett bevételét (vállalkozói bevételét)" szövegrész, ]49/B. § (6) bekezdés d) pontjában "az 50 főnél" szövegrész helyébe "a 250 főnél" szövegrész, 49/B. §-ának (9) bekezdésében a "18 százaléka" szövegrész helyébe a "16 százaléka" szövegrész, 49/B. §-ának (18) bekezdésében az "a (9)-(11) bekezdés" szövegrész helyébe az "a (9)-(11) és (15) bekezdés" szövegrész, 70. §-a (8) bekezdésének e) pontjában az "a (3) és a (4) bekezdésben" szövegrész helyébe az a "a (3) bekezdésben" szövegrész, 70. §-ának (9) bekezdésében az "a (3) és a (4) bekezdés" szövegrész helyébe az "a (3) bekezdés" szövegrész, 70. §-ának (10) bekezdésében az "a (3) és a (4) bekezdés" szövegrész helyébe az "a (3) bekezdés" szövegrész és az "a (3) és a (4) bekezdésben" szövegrész helyébe az "a (3) bekezdésben" szövegrész, 73. §-ának (1) bekezdésében az "5 000 forintot" szövegrész helyébe a "15 000 forintot" szövegrész, 77/A. §-ának (1) bekezdésében az "a felek között" szövegrész helyébe az "a felek (a magánszemély és az értékpapírt juttató személy, valamint az említett személyek és más személy) között" szövegrész, 77/B. §-a (1) bekezdésében az "a magánszemély és a jogot alapító személy között" szövegrész helyébe a "a felek (a magánszemély és a jogot alapító személy, valamint az említett személyek és más személy) között" szövegrész, 77/B. §-ának (4) bekezdésében az "a jog gyakorlása" szövegrész helyébe az "a vételi, jegyzési vagy más hasonló jog gyakorlása" szövegrész, 77/C. §-a (24) bekezdésének b) pontjában az "a tőkepiacról szóló törvényben meghatározott elfogadott országban" szövegrész helyébe az "a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamában" szövegrész, 1. számú melléklete 1.2. alpontjában a "nevelési ellátás" szövegrész helyébe a "családi pótlék" szövegrész, 1. számú melléklete 5.5 alpontjában a "továbbá a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján a magánszemélyt" szövegrész helyébe a "továbbá - legfeljebb a törvényben előírt kötelez[e]ő mértékig - a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján a magánszemélyt" szövegrész lép."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2. (210. sz. jav. - 3.§ (1) Szja tv. 3.§ 17.), 271. (210. sz. jav. - 206.§ (15)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/210. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

258. Kékkői Zoltán József, Czerván György, Glattfelder Béla, Járvás István, dr. Szabó József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László képviselők a törvényjavaslat 206. § (3) bekezdés módosítását javasolják:

"(3) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az Szja tv. 3. §-a 21. pontja d) alpontjában az "álláskeresést ösztönző juttatás, keresetpótló juttatás, pályakezdők munkanélküli segélye" szövegrész helyébe "álláskeresést ösztönző juttatás, keresetkiegészítés és keresetpótló juttatás" szövegrész, 3. §-a 21. pontjának f) alpontjában az "a munkaviszonyból származó jövedelmet" szövegrész helyébe az "az a)-e) pontban meghatározott jövedelmet" szövegrész, 3. §-ának 57. pontjában a "4. § (4)-(5) bekezdése" szövegrész helyébe a "4. § (5)-(6) bekezdése" szövegrész, 3. §-ának 60. pontjában a "nevelési ellátást" szövegrész helyébe a "családi pótlékot", a "nevelési ellátásra" szövegrész helyébe a "családi pótlékra" szövegrész, 4. §-ának (5) bekezdésében az "a (4) bekezdésben" szövegrész helyébe az "az (5) bekezdésben" szövegrész, 7. §-a (1) bekezdésének g) pontjában az "a kifizető részére" szövegrész helyébe az "a juttató részére" és az "a kifizető utólag" szövegrész helyébe az "a juttató utólag" szövegrész, 11. §-a (5) bekezdésének c) pontjában a "magánnyugdíjpénztár szolgáltatása" szövegrész helyébe a "magánnyugdíjpénztár kedvezményezett részére teljesített, nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetése" szövegrész, 23. §-ában és 78/A. §-ának (4) bekezdésében a "400 ezer forintot" szövegrész helyébe a "[600]800 ezer forintot" szövegrész, 49/B. §-ának (1) bekezdésében az "az e tevékenységéből származó vállalkozói bevételét" szövegrész helyébe az "a vállalkozási (gazdasági) tevékenysége (ide nem értve az őstermelői igazolvány alapján végzett őstermelői tevékenységét) révén, vagy arra tekintettel megszerzett bevételét (vállalkozói bevételét)" szövegrész, 49/B. § (6) bekezdés d) pontjában "az 50 főnél" szövegrész helyébe "a 250 főnél" szövegrész, 49/B. §-ának (9) bekezdésében a "18 százaléka" szövegrész helyébe a "16 százaléka" szövegrész, 49/B. §-ának (18) bekezdésében az "a (9)-(11) bekezdés" szövegrész helyébe az "a (9)-(11) és (15) bekezdés" szövegrész, 70. §-a (8) bekezdésének e) pontjában az "a (3) és a (4) bekezdésben" szövegrész helyébe az a "a (3) bekezdésben" szövegrész, 70. §-ának (9) bekezdésében az "a (3) és a (4) bekezdés" szövegrész helyébe az "a (3) bekezdés" szövegrész, 70. §-ának (10) bekezdésében az "a (3) és a (4) bekezdés" szövegrész helyébe az "a (3) bekezdés" szövegrész és az "a (3) és a (4) bekezdésben" szövegrész helyébe az "a (3) bekezdésben" szövegrész, 73. §-ának (1) bekezdésében az "5 000 forintot" szövegrész helyébe a "15 000 forintot" szövegrész, 77/A. §-ának (1) bekezdésében az "a felek között" szövegrész helyébe az "a felek (a magánszemély és az értékpapírt juttató személy, valamint az említett személyek és más személy) között" szövegrész, 77/B. §-a (1) bekezdésében az "a magánszemély és a jogot alapító személy között" szövegrész helyébe a "a felek (a magánszemély és a jogot alapító személy, valamint az említett személyek és más személy) között" szövegrész, 77/B. §-ának (4) bekezdésében az "a jog gyakorlása" szövegrész helyébe az "a vételi, jegyzési vagy más hasonló jog gyakorlása" szövegrész, 77/C. §-a (24) bekezdésének b) pontjában az "a tőkepiacról szóló törvényben meghatározott elfogadott országban" szövegrész helyébe az "a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamában" szövegrész, 1. számú melléklete 1.2. alpontjában a "nevelési ellátás" szövegrész helyébe a "családi pótlék" szövegrész, 1. számú melléklete 5.5 alpontjában a "továbbá a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény" szövegrész helyébe a "továbbá - legfeljebb a törvényben előírt kötelezeő mértékig - a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény" szövegrész lép."

Indokolás: Lásd a T/5478/267. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

259. Szíjjártó Péter képviselő, valamint Tállai András, Varga Mihály képviselők a törvényjavaslat 206. § (4) bekezdés elhagyását javasolják:

"[(4) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az Szja tv. 49/C. §-ának (7) bekezdésében, 58. §-ának (6) bekezdésében, 63. §-ának (1) bekezdésében, 64/A. §-ának (1) bekezdésében, 64/A. §-a (6) bekezdésének c) pontjában, 65/A. §-ának (2) bekezdésében, 66. §-a (2) bekezdésének c) pontjában, 66. §-ának (6) és (10) bekezdésében, 67. §-ának (2) bekezdésében, 68. §-ának (6) bekezdésében, 74. §-ának (1) bekezdésében, 75. §-ának (5) bekezdésében, 76. §-ának (2) bekezdésében és 77. §-ának (1) bekezdésében a "20 százalék" szövegrészek helyébe mindenhol a "25 százalék" szövegrész, 66. §-ának (4) és (8) bekezdésében a "20 százaléka" szövegrészek helyébe a "25 százaléka" szövegrész, míg 76. §-ának (3) bekezdésében a "25 százalékát" szövegrész helyébe a "35 százalékát" szövegrész lép.]"

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen módosul.

Indokolás: Lásd a T/5478/166-6., 260-6. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

260. Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 206. § (4) bekezdés módosítását javasolja:

"(4) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az Szja tv. 49/C. §-ának (7) bekezdésében, 58. §-ának (6) bekezdésében, 63. §-ának (1) bekezdésében, 64/A. §-ának (1) bekezdésében, 64/A. §-a (6) bekezdésének c) pontjában, 65/A. §-ának (2) bekezdésében, 66. §-a (2) bekezdésének c) pontjában, 66. §-ának (6) és (10) bekezdésében, 67. §-ának (2) bekezdésében, 68. §-ának (6) bekezdésében, 74. §-ának (1) bekezdésében, 75. §-ának (5) bekezdésében, 76. §-ának (2) bekezdésében és 77. §-ának (1) bekezdésében a "20 százalék" szövegrészek helyébe mindenhol a "25 százalék" szövegrész, 66. §-ának (4) és (8) bekezdésében a "20 százaléka" szövegrészek helyébe a "25 százaléka" szövegrész, míg 76. §-ának (3) bekezdésében a "25 százalékát" szövegrész helyébe a "35 százalékát" szövegrész lép, valamint a 75. § (8) bekezdése hatályát veszti."

Indokolás: Lásd a T/5478/265. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

261. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 206. § (12) bekezdés módosítását javasolja:

"(12) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról rendelkező 2002. évi XLII. törvény 302. §-a (13) bekezdésének a) pontja[, 302. §-a (16) bekezdésének b) pontja] és 304. §-a."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 268. (217. sz. jav. - 206.§ (13)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/217. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, a Foglalkoztatási bizottság ülésén nem ért egyet.

262. Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 206. § (12) bekezdés módosítását javasolják:

"(12) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról rendelkező 2002. évi XLII. törvény 302. §-a (13) bekezdésének a) pontja[, 302. §-a (16) bekezdésének b) pontja] és 304. §-a."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 267. (149. sz. jav. - 206.§ (13)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/149. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

263. Szíjjártó Péter képviselő a törvényjavaslat 206. § (13) bekezdés módosítását javasolják:

/(13) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról rendelkező 2002. évi XLII. törvény 302. §-a (16) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

/2004. január 1-jén az Szja tv./

"a) 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az adó mértéke, ha a jövedelem összege:

0 - [800 000]600 000 forint [18]13 százalék,

[800 001]600 001 - [1 500 000]2 000 000 forint

[144 000]78 000 forint és a [800 000] 600 000 forinton felüli rész [26] 25 százaléka,

[1500 001] 2 000 001 forinttól

[326 000] 428 000 forint és a[z 1 500 000] 2 000 000 forinton felüli rész [38] 40 százaléka.""

Indokolás: Lásd a T/5478/166-7. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

264. Mandur László és Lénárt László képviselők a törvényjavaslat 206. § (13) bekezdés módosítását javasolják:

/(13) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról rendelkező 2002. évi XLII. törvény 302. §-a (16) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

/2004. január 1-jén az Szja tv./

"a) 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az adó mértéke, ha a jövedelem összege:

0 - 800 000 forint 18 százalék,

800 001 - 1 500 000 forint

144 000 forint és a 800 000 forinton felüli rész 26 százaléka,

1 500 001 [forinttól]- 5 000 000 forint

326 000 forint és az 1 500 000 forinton felüli rész 38 százaléka,

5 000 000 forinttól

1 656 000 forint és az 5 000 000 forint feletti rész 40 százaléka."

Indokolás: Lásd a T/5478/165. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

265. Jauernik István, Farkas Imre, Boldvai László és Molnár László képviselők a törvényjavaslat 206. § (13) bekezdés módosítását javasolják:

/(13) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról rendelkező 2002. évi XLII. törvény 302. §-a (16) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

/2004. január 1-jén az Szja tv./

"a) 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az adó mértéke, ha a jövedelem összege:

0 - 800 000 forint 18 százalék,

800 001 - 1 500 000 forint

144 000 forint és a 800 000 forinton felüli rész 26 százaléka,

1 500 001 forint[tól] - 10 000 000 forint

326 000 forint és az 1 500 000 forinton felüli rész 38 százaléka

10 000 001 forinttól

3 556 000 forint és a 10 000 000 forinton felüli rész 46 százaléka."

Indokolás: Lásd a T/5478/67. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

266. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 206. § (13) bekezdés módosítását javasolja:

/(13) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról rendelkező 2002. évi XLII. törvény 302. §-a (16) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

/2004. január 1-jén az Szja tv./

"a) 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az adó mértéke, ha a jövedelem összege:

0 - 800 000 forint [18]15 százalék,

800 001 - 1 500 000 forint

[144 000] 120 000 forint és a 800 000 forinton felüli rész 26 százaléka,

1 500 001 forinttól

[326 000] 302 000 forint és az 1 500 000 forinton felüli rész 38 százaléka."

Indokolás: Lásd a T/5478/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

267. Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 206. § (13) bekezdés módosítását javasolják:

/(13) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról rendelkező 2002. évi XLII. törvény 302. §-a (16) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

/2004. január 1-jén az Szja tv./

"a) 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az adó mértéke, ha a jövedelem összege:

0 - 800 000 forint 18 százalék,

800 001 - 1 500 000 forint

144 000 forint és a 800 000 forinton felüli rész 26 százaléka,

1 500 001 forinttól

326 000 forint és az 1 500 000 forinton felüli rész 38 százaléka."

b) 33. §-ának(1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A számított adót adójóváírás csökkenti, amely az adóévben megszerzett bér 18 %-a, de legfeljebb jogosultsági hónaponként 840 ezer forint éves jövedelemig 9600 forint, ezt meghaladó éves jövedelem esetén 9 ezer forint, feltéve, hogy a magánszemély adóbevallásában bevallott vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásban elszámolt éves jövedelme az adótábla legmagasabb kulcsú sávjának kezdő összegét (a továbbiakban: jogosultsági határ) nem haladja meg.

(2) Ha a magánszemély (1) bekezdés szerinti éves jövedelme meghaladja a jogosultsági határt, de nem éri el a jogosultsági határ 600 ezer forinttal növelt összegét, az adójóváírás egyenlő az (1) bekezdés alapján meghatározott összegnek a jogosultsági határ feletti jövedelem 18 %-át meghaladó részével."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 262. (149. sz. jav. - 206.§ (12)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/149. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

268. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 206. § (13) bekezdés módosítását javasolja:

"(13) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról rendelkező 2002. évi XLII. törvény 302. §-a (16) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/2004. január 1-jén az Szja tv./

"a) 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az adó mértéke, ha a jövedelem összege:

0 - 800 000 forint 18 százalék,

800 001 - 1 500 000 forint

144 000 forint és a 800 000 forinton felüli rész 26 százaléka,

1 500 001 forinttól

326 000 forint és az 1 500 000 forinton felüli rész 38 százaléka."

b) 33. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A számított adót adójóváírás csökkenti, amely az adóévben megszerzett bér 18 százaléka, de legfeljebb jogosultsági hónaponként 9 ezer forint, feltéve, hogy a magánszemély adóbevallásában bevallott vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásban elszámolt éves összes jövedelme nem haladja meg az 1 350 000 forintot (a továbbiakban: jogosultsági határ).

(2) Ha a magánszemély (1) bekezdés szerinti éves összes jövedelme meghaladja a jogosultsági határt, de nem éri el a jogosultsági határ 600 ezer forinttal növelt összegét az adójóváírás egyenlő az (1) bekezdés alapján meghatározott összegnek a jogosultsági határ feletti jövedelem 18 százalékát meghaladó részével.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 261. (217. sz. jav. - 206.§ (12)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/217. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

269. Hegyi Gyula képviselő a törvényjavaslat 206. § (13) bekezdés módosítását javasolja:

/(13) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról rendelkező 2002. évi XLII. törvény 302. §-a (16) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

/2004. január 1-jén az Szja tv./

"a) 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az adó mértéke, ha a jövedelem összege:

0 - 800 000 forint 18 százalék,

800 001 - 1 500 000 forint

144 000 forint és a 800 000 forinton felüli rész 26 százaléka,

1 500 001 forinttól

326 000 forint és az 1 500 000 forinton felüli rész 38 százaléka,

1 656 000 forint és az 5 000 000 forint feletti rész 40 százaléka."

Indokolás: Lásd a T/5478/40. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

270. Dr. Bőhm András és Gulyás József képviselők a törvényjavaslat 206. § (13) bekezdés módosítását javasolják:

"(13) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról rendelkező 2002. évi XLII. törvény 302. §-a (16) bekezdés[ének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép]e a következő új b) ponttal egészül ki, egyben a jelenlegi b) pont elnevezése c) pontra változik:

/[2004.]2005. január 1-jén az Szja tv./

"a) 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az adó mértéke, ha a jövedelem összege:

0 - 800 000 forint 18 százalék,

800 001 - 1 500 000 forint

144 000 forint és a 800 000 forinton felüli rész [26]24 százaléka,

1 500 001 forinttól

326 000 forint és az 1 500 000 forinton felüli rész 38 százaléka." "

Indokolás: Lásd a T/5478/263. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

271. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 206. § (15) bekezdés módosítását javasolják:

"(15) A Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján az Szja tv. 3. §-ának 17. pontja a következő [i)]h) alponttal egészül ki:

/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:

17. Egyéni vállalkozó:/

"[i)]h) az ügyvédekről szóló törvényben meghatározott [egyénileg tevékenykedő] európai közösségi jogász az ügyvédekről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve amennyiben e tevékenységet ügyvédi társulás tagjaként vagy alkalmazottként végzi).""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2. (210. sz. jav. - 3.§ (1) Szja tv. 3.§ 17.), 257. (210. sz. jav. - 206.§ (3)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/210. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

272. Mádi László, Lázár Mózes képviselők a törvényjavaslat 207.§ (3) bekezdés módosítását javasolják:

"(3) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg a Tao. 7. §-a (1) bekezdésének e) pontjában a "gazdasági társaságnál és a szövetkezetnél" szövegrész helyébe "gazdasági társaságnál, a külföldi vállalkozónál és a szövetkezetnél" szövegrész, 7. §-a (8) bekezdésének c) pontjában az "árengedmény összegével" szövegrész helyébe az "engedmény összegével" szövegrész, 8. §-a (1) bekezdésének ne) pontjában az "árengedményként számolta el az adózó," szövegrész helyébe az "engedményként számolta el az adózó," szövegrész, 9. §-a (2) bekezdésének c) pontjában a "d), e), g)," szövegrész helyébe a "d), g),", az "u) és v)" szövegrész helyébe az "u), x) és v)" szövegrész, 9. §-a (3) bekezdésének b) pontjában a "h), i), j)," szövegrész helyébe a "h), j)," szövegrész, 13. §-a (1) bekezdésének felvezető rendelkezésében a "d), e), g)," szövegrész helyébe a "d), g)," szövegrész és a "h), i), j)," szövegrész helyébe a "h), j)," szövegrész, 18. §-a (3) bekezdésében a "méretüknél fogva piaci hátrányban lévő adózók közös beszerzés és értékesítés érdekében" szövegrész helyébe a "méretüknél fogva piaci hátrányban lévő kis- és középvállalkozásnak minősülő adózók közös beszerzés és értékesítés érdekében" szövegrész, 31. §-ának (2) bekezdésében a "Gazdasági Együttműködési Szervezet" szövegrész helyébe a "Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet" szövegrész lép."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 85. (161. sz. jav. - 42.§ új(7)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/161. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

273. Szíjjártó Péter képviselő, valamint Tállai András, Varga Mihály képviselők a törvényjavaslat 207.§ kiegészítését javasolják a következő új (14) bekezdés felvételével:

"(14) 2005. január 1-jén a Tao. 48. § (1) bekezdésében a "16 százaléka" szövegrész helyébe a "14 százaléka", 2006. január 1-jén a "12 százaléka" szövegrész lép."

Indokolás: Lásd a T/5478/166-8., 260-11. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

274. Tállai András képviselő a törvényjavaslat 208.§ (3) bekezdés módosítását javasolják:

"(3) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Eva tv. 2. §-ának (6) bekezdése, a 3. §-ának (3) bekezdése, a 21. §-ának 1. a) pontjában az "(ideértve az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatályba lépését megelőzően kiadott magánkereskedői és iparigazolványt, működési engedélyt is)" szövegrész."

Indokolás: Lásd a T/5478/179. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

275. Molnár László és Csabai Lászlóné képviselők a törvényjavaslat 209.§ (1) bekezdés módosítását javasolják:

"(1) E törvénynek az áfa-törvényt módosító rendelkezései - a (2)-(8) bekezdésekben foglaltak figyelembe vételével - 2004. január hónap 1. napján lépnek hatályba, rendelkezéseit azokra az esetekre kell először alkalmazni, melyekben az adófizetési kötelezettség, illetve az adólevonási jogosultság keletkezésének időpontja 2003. december hónap 31. napját követi. Ez alól kivételt képez e törvény 12. számú mellékletének 30. § (1) bekezdésének első pontja, melynek hatályba lépésének ideje 2004. május 1."

Indokolás: Lásd a T/5478/69. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

276. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 209.§ (2) bekezdés módosítását javasolják:

"(2) [2002]2003. október 31. napját követően, de még e törvény hatályba lépését megelőzően, valamint 2004. január 31. napját követően teljesített, azon áfa- törvény 11. § (1) bekezdésében meghatározott termékexport esetében, mely olyan állam területére irányul, amely Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozásának napján annak tagállamát képezi, a külföldre történő kiléptetésre rendelkezésre álló határidő utolsó napja 2004. április 30. napja."

Indokolás: Lásd a T/5478/198. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

277. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 209.§ (7) bekezdés módosítását javasolják:

"(7) Az áfa-törvény 2003. december 31. napján hatályos rendelkezései alapján az olyan adóalany, akinek (amelynek) adóalapot nem képező államháztartási támogatásáról [2003. december 31.] 2004. január 1. napját megelőzően adólevonási jogának figyelembevételével született jóváhagyó döntés, továbbá amelynek 2003. április 25. napjáig benyújtott címzett támogatási beruházási koncepciója alapján a beruházás indításáról az Országgyűlés 2004. évi új címzett támogatásokról szóló törvényben az adólevonási jogának figyelembevételével dönt, a beruházás [aktiválásának] rendeltetésszerű használatba vételének évét követő tizedik év utolsó napjáig kizárólag ezen beruházása és az ehhez közvetlenül kapcsolódó gazdasági tevékenysége tekintetében adókötelezettségét az áfa-törvény 2003. december 31. napján hatályos rendelkezései szerint teljesíti."

Indokolás: Lásd a T/5478/201. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

278. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 209.§ (8) bekezdés elhagyását javasolják:

"[(8) A (7) bekezdés alá nem tartozó beruházások esetén az áfa-törvény 2004. január 1-jétől hatályos 38. § (1) bekezdésének a 22. § (1) és (2) bekezdése alapján adóalapot nem képező államháztartási támogatásban részesülő adóalanyra vonatkozó rendelkezése, a 38. § (3) bekezdése és a 3. számú melléklet I. rész 2/b. pontja nem alkalmazandó az olyan folyamatban lévő, részben vagy egészben - adókötelezettséget nem keletkeztető - államháztartási támogatásból finanszírozott beruházásokra, amelyeknek kezdőnapja 2004. január 1-jét megelőzi. A beruházás kezdőnapjának építési beruházásnál az építési naplóba történt első bejegyzés időpontja, építési tevékenységet nem tartalmazó beruházásnál a beruházáshoz kapcsolódó első termékbeszerzést, illetve igénybevett szolgáltatást kísérő bizonylat kibocsátásának napja minősül.]"

Megjegyzés: A módosító indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/5478/104. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

279. Dr. Csiha Judit képviselő a törvényjavaslat 209.§ (13) bekezdés módosítását javasolja:

"(13) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az áfa-törvény 12.§-ának l) pontja, 13. §-a (1) bekezdésének 21. pontjából "a lakóépülethez tartozó földrészlet, valamint az azon létesített," szövegrész, a könyvtári dokumentumok beszerzése esetén igénybe vehető általános forgalmi adó visszatérítési támogatásról szóló 45/2000. (IV. 7.) Korm. rendelet, a PHARE és ISPA előcsatlakozási eszközökből finanszírozott beszerzések általános forgalmi adó alóli mentesítésének szabályairól szóló 51/2002. (XII. 29.) PM-MeHVM együttes rendelet a hatályát veszti, azzal, hogy a PHARE és ISPA előcsatlakozási eszközökből finanszírozott, valamint a könyvtári dokumentumok 2004. január 1-jét megelőző beszerzések tekintetében ezeket a rendeleteket még alkalmazni kell, továbbá a lakóépülethez tartozó földrészlet tekintetében a 2004. január 1-jét megelőzően megkötött szerződéseknél, előszerződéseknél a 2003. december 31-én hatályos rendelkezések szerint kell eljárni."

Indokolás: Lásd a T/5478/155. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

280. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 209.§ kiegészítését javasolják a következő új (14) bekezdés felvételével:

"(14) Beépítésre szánt terület, építési telek, lakóingatlan befejezés előtti, vagy azt követő első értékesítése esetén, feltéve, hogy az arról szóló adásvételi szerződést a földhivatalhoz 2004. január 1. napját megelőzően benyújtották, a telek, illetve a lakóingatlanhoz tartozó telekhányad tárgyi adómentesként kezelendő."

Indokolás: Lásd a T/5478/192. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

281. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 210. § felvételével:

"210. § (1) Az az áfa-törvény szerinti adó fizetésére kötelezett adóalany, aki (amely) a Jöt. 3. §-a (2) bekezdésének hatálya alá tartozó, e törvény 16. számú mellékletében megjelölt terméket e törvény hatálybalépése előtt továbbértékesítési céllal jövedéki adóval növelt áron szerezte be, illetve a jövedéki termék belföldi előállítója, illetve importálója a jövedéki termékét nem adóraktárban készletezi, és azokat e törvény hatálybalépésétől kezdődően értékesíti, köteles a 2003. év december hónap 31. napját követő első adó-megállapítási időszakot tartalmazó adóbevallásában a fizetendő adót a (2) bekezdésben meghatározott összeggel növelni.

(2) A fizetendő adót növelő tétel annak a szorzatnak az eredménye, melynek

a) egyik tényezője a terméknek a 2004. év január hónap 1-jei fordulónappal leltározással alátámasztott nyitókészlete a termék Jöt. szerinti mértékegységében,

b) másik tényezője a termékre az e törvény 16. számú mellékletével előírt, a 2004. év január hónap 1. napján hatályos Jöt. szerint érvényes jövedékiadó-tétel, illetve a 2003. év december hónap 31. napján hatályos Jöt. szerint érvényes jövedékiadó-tétel különbözeteként meghatározott összeg."

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 463. (218. sz. jav. - 16.sz.mell.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/218. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Idegenforgalmi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.

282. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 211.§ (5) bekezdés módosítását javasolják:

"(5) 2004. január 1-jével a Jöt. 23. §-a (2) bekezdésének b) pontjában az "adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Art.) 73. §-ának (2) bekezdése" szövegrész helyébe az "adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: Art.) 171. §-ának (2) bekezdése" szövegrész, 27. §-a (6) bekezdésének b) pontjában az "Art. 73. §-ának (2) bekezdése" szövegrész helyébe az "Art. 171. §-ának (2) bekezdése" szövegrész, 32. §-ának (17) bekezdésében az "Art. 1. számú melléklet I/1. pontjában" szövegrész helyébe az "Art. 1. számú melléklet I/A/1. pontjában" szövegrész, 36. § (1) bekezdésének e) pontjában a "85,00 Ft/liter" szövegrész helyébe a "73,00 Ft/liter" szövegrész, 50. §-ának (1) bekezdésében a "fémdoboz csomagolású" szövegrész helyébe a "legfeljebb 0,33 literes kiszerelésű" szövegrész, 50. §-ának (5) bekezdésében az "500 Ft" szövegrész helyébe a "800 Ft" szövegrész, 69. §-a (14) bekezdésének b) pontjában az "Art. 73. §-ának (2) bekezdése" szövegrész helyébe az "Art. 171. §-ának (2) bekezdése" szövegrész, 71. §-ának (1) bekezdésében a "fémdoboz csomagolású" szövegrész helyébe a "legfeljebb 0,33 literes kiszerelésű" szövegrész, 74. §-ának (1) bekezdésében az "Art. 72. §-a" szövegrész helyébe az "Art. 170. §-a" szövegrész, 75. §-ának (1) bekezdésében az "Art. 74. §-a" szövegrész helyébe az "Art. 172. §-a" szövegrész, 79. §-ának (1) bekezdésében az "Art. 74/B. §-ában" szövegrész helyébe az "Art. 174. §-ában" szövegrész, 81. §-ának (11) bekezdésében az "Art. 66/B. §" szövegrész helyébe az "Art. 103. §" szövegrész, 88/A. §-ában a "2003. december 31-éig" szövegrész helyébe az "a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatályba lépésének napját megelőző napig" szövegrész lép."

A Költségvetési bizottság - mint első helyen kijelölt bizottság - döntése szerint a módosító javaslat a Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerű.

Indokolás: Lásd a T/5478/102. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

283. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 211.§ (5) bekezdés módosítását javasolják:

"(5) 2004. január 1-jével a Jöt. 23. §-a (2) bekezdésének b) pontjában az "adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Art.) 73. §-ának (2) bekezdése" szövegrész helyébe az "adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: Art.) 171. §-ának (2) bekezdése" szövegrész, 27. §-a (6) bekezdésének b) pontjában az "Art. 73. §-ának (2) bekezdése" szövegrész helyébe az "Art. 171. §-ának (2) bekezdése" szövegrész, 32. §-ának (17) bekezdésében az "Art. 1. számú melléklet I/1. pontjában" szövegrész helyébe az "Art. 1. számú melléklet I/A/1. pontjában" szövegrész, 42. § (2) bekezdés 2.pontja szövegrész helyébe "2.bérfőzető az a 18. életévét betöltött természetes személy, aki saját tulajdonú gyümölcsből és bogyókból, illetve saját tulajdonú szőlőből és szőlőtörkölyből állíttat elő gyümölcspálinkát" szövegrész, 50. §-ának (1) bekezdésében a "fémdoboz csomagolású" szövegrész helyébe a "legfeljebb 0,33 literes kiszerelésű" szövegrész, 50. §-ának (5) bekezdésében az "500 Ft" szövegrész helyébe a "800 Ft" szövegrész, 69. §-a (14) bekezdésének b) pontjában az "Art. 73. §-ának (2) bekezdése" szövegrész helyébe az "Art. 171. §-ának (2) bekezdése" szövegrész, 71. §-ának (1) bekezdésében a "fémdoboz csomagolású" szövegrész helyébe a "legfeljebb 0,33 literes kiszerelésű" szövegrész, 74. §-ának (1) bekezdésében az "Art. 72. §-a" szövegrész helyébe az "Art. 170. §-a" szövegrész, 75. §-ának (1) bekezdésében az "Art. 74. §-a" szövegrész helyébe az "Art. 172. §-a" szövegrész, 79. §-ának (1) bekezdésében az "Art. 74/B. §-ában" szövegrész helyébe az "Art. 174. §-ában" szövegrész, 81. §-ának (11) bekezdésében az "Art. 66/B. §" szövegrész helyébe az "Art. 103. §" szövegrész, 88/A. §-ában a "2003. december 31-éig" szövegrész helyébe az "a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatályba lépésének napját megelőző napig" szövegrész lép."

A Költségvetési bizottság - mint első helyen kijelölt bizottság - döntése szerint a módosító javaslat a Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerű.

Indokolás: Lásd a T/5478/95. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

284. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 211.§ (5) bekezdés módosítását javasolják:

"(5) 2004. január 1-jével a Jöt. 23. §-a (2) bekezdésének b) pontjában az "adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Art.) 73. §-ának (2) bekezdése" szövegrész helyébe az "adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: Art.) 171. §-ának (2) bekezdése" szövegrész, 27. §-a (6) bekezdésének b) pontjában az "Art. 73. §-ának (2) bekezdése" szövegrész helyébe az "Art. 171. §-ának (2) bekezdése" szövegrész, 32. §-ának (17) bekezdésében az "Art. 1. számú melléklet I/1. pontjában" szövegrész helyébe az "Art. 1. számú melléklet I/A/1. pontjában" szövegrész, 46. § szövegrész helyébe a következő "A bérfőzető a bérfőzött pálinkát szabadon felhasználhatja (vagy: pálinkával szabadon rendelkezhet), de a bérfőzetőtől a bérfőzött pálinkát csak az alkoholtermék adóraktár engedélyese vásárolhatja meg." szövegrész, 50. §-ának (1) bekezdésében a "fémdoboz csomagolású" szövegrész helyébe a "legfeljebb 0,33 literes kiszerelésű" szövegrész, 50. §-ának (5) bekezdésében az "500 Ft" szövegrész helyébe a "800 Ft" szövegrész, 69. §-a (14) bekezdésének b) pontjában az "Art. 73. §-ának (2) bekezdése" szövegrész helyébe az "Art. 171. §-ának (2) bekezdése" szövegrész, 71. §-ának (1) bekezdésében a "fémdoboz csomagolású" szövegrész helyébe a "legfeljebb 0,33 literes kiszerelésű" szövegrész, 74. §-ának (1) bekezdésében az "Art. 72. §-a" szövegrész helyébe az "Art. 170. §-a" szövegrész, 75. §-ának (1) bekezdésében az "Art. 74. §-a" szövegrész helyébe az "Art. 172. §-a" szövegrész, 79. §-ának (1) bekezdésében az "Art. 74/B. §-ában" szövegrész helyébe az "Art. 174. §-ában" szövegrész, 81. §-ának (11) bekezdésében az "Art. 66/B. §" szövegrész helyébe az "Art. 103. §" szövegrész, 88/A. §-ában a "2003. december 31-éig" szövegrész helyébe az "a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatályba lépésének napját megelőző napig" szövegrész lép."

A Költségvetési bizottság - mint első helyen kijelölt bizottság - döntése szerint a módosító javaslat a Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerű.

Indokolás: Lásd a T/5478/96. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

285. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 215.§ (2) bekezdés a) pont módosítását javasolják:

/E törvény hatálybalépésével egyidejűleg /

"a) az Itv. 23/A. §-a (2) és (3) bekezdésében az "Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet" szövegrész helyébe az "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete" szövegrész, [24. §-a (1) bekezdésében a "13 forint" szövegrész helyébe a "15 forint" szövegrész, a ]a 26. §-a (7) bekezdésében az "Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet" szövegrész helyébe az "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete" szövegrész, a 33. §-a (2) bekezdésének 23. pontjában "az adóhatóságnál" szövegrész helyébe "az adó és járulék ügyben az adóhatóságnál" szövegrész, a 34. § (1) bekez[e]désében és a 65. § (1) bekezdésében[a] a "fizetési módot" szövegrész helyébe a "fizetési módot - ide értve az elektronikus illeték fizetés módját -" szövegrész, a 73. §-a (3) bekezdésében az "A bélyeges űrlap és illetékbélyeg" szövegrész helyébe az "Az illetékbélyeg" szövegrész lép, továbbá az 57. §-a (1) bekezdésének m) pontja kiegészül a "valamint az Európai Unió külföldi tagállamában hozott bírósági ítélet végrehajtását kezdeményező eljárás" szövegrésszel,"

Indokolás: Lásd a T/5478/37. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

286. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 215.§ (2) bekezdés b) pont módosítását javasolják:

/(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/

"b) hatályát veszti az Itv. 8. §-ának (1) bekezdéséből az "a magánnyugdíjpénztár-tag egyéni számláján felhalmozott összeg kedvezményezett (örökös) általi megszerzését," szövegrész, a 16. §-a (1) bekezdésének c) [és h)] pontja, a 26. §-ának (10) bekezdése, a 33. §-a (2) bekezdésének 23. pontjából a "továbbá társadalombiztosítási járulék ügyben a társadalombiztosítási szervnél" szövegrész, az 54. §-a (4) bekezdéséből a "(84-85. §)" szövegrész, a 63. §-a, a 65. §-a (2) bekezdéséből a "(84. §, 85. §)" szövegrész, a 73. §-a (1) bekezdéséből a "bélyeges űrlappal" szövegrész, a 74. §-ának (1) bekezdése, a 75. §-a (1) bekezdéséből a "(84-85. §)" szövegrész, a 77. §-a c) pontjából a "bélyeges űrlappal vagy illetékbélyeggel" szövegrész, a 93. §-a, a 95. és 96. §-a, továbbá a 100. §-ából az "illetőleg szükség szerint bélyeges űrlap forgalombahozataláról" szövegrész."

Indokolás: Lásd a T/5478/38. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

287. Halász János képviselő a törvényjavaslat 219.§ (1) bekezdés módosítását javasolják:

(1) A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (Szftv.) 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E törvény alkalmazásában kedvezményezett

a) azon - az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény szerinti - társadalmi szervezet (kivéve a pártot, munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet), amelyet a bíróság a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább két évvel, és

b) azon alapítvány, amelyet a bíróság a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább két évvel, továbbá

c) azon kiemelkedően közhasznú alapítvány, társadalmi szervezet és közalapítvány, amelyet a bíróság a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtt legalább egy évvel kiemelkedő közhasznú szervezetként, illetve közalapítványként

nyilvántartásba vett és az alapszabálya, illetőleg az alapító okirata szerint a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtt legalább egy évvel - a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjában meghatározott - közhasznú tevékenységgel ténylegesen foglalkozik;

d) -

e) -

f) -

g) [-]az országos gyűjtőkörű szakmúzeumok;

h) - "

Indokolás: Lásd a T/5478/91. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

288. Halász János képviselő a törvényjavaslat 219.§ (1) bekezdés módosítását javasolják:

(1) A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (Szftv.) 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E törvény alkalmazásában kedvezményezett

a) azon - az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény szerinti - társadalmi szervezet (kivéve a pártot, munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet), amelyet a bíróság a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább két évvel, és

b) azon alapítvány, amelyet a bíróság a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább két évvel, továbbá

c) azon kiemelkedően közhasznú alapítvány, társadalmi szervezet és közalapítvány, amelyet a bíróság a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtt legalább egy évvel kiemelkedő közhasznú szervezetként, illetve közalapítványként

nyilvántartásba vett és az alapszabálya, illetőleg az alapító okirata szerint a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtt legalább egy évvel - a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjában meghatározott - közhasznú tevékenységgel ténylegesen foglalkozik;

d) -

e) -

f) -

g) -

h) [-] az a könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve egyéb szórakoztatási tevékenységet folytató szervezet, amely a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtti három év valamelyikében a helyi önkormányzattól, az országos, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattól vagy a központi költségvetéstől egyedi támogatásban részesült és nem tartozik az előző kategóriákba.""

Indokolás: Lásd a T/5478/92. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

289. Halász János képviselő a törvényjavaslat 219.§ (5) bekezdés módosítását javasolják:

"(5) A Szftv. 7. § (7) bekezdése [hatályát veszti.] helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Abban az esetben, ha a magánszemély rendelkező nyilatkozatával megfogalmazott támogatási szándék valamely okból nem valósul meg - a kedvezményezett nem felel meg a 4. § előírásainak, vagy a kedvezményezett nem tart igényt a támogatásra -, akkor a rendelkezett a mindenkori éves központi költségvetés Miniszterelnökség fejezetében a Nemzeti Civil Alapprogram jogcím-csoportnál kell felhasználni. Az összeget az APEH a december 31-ei nyilvántartása szerint határozza meg, 15 napon belül gondoskodva a közzétételről."

Indokolás: Lásd a T/5478/90. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

290. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 220.§ módosítását javasolják:

"220. § (1) Az adóellenőrzés során a munkáltató terhére utólagos adómegállapítás keretében munkavégzés alapjául szolgáló szerződés színleltté minősítése miatt visszamenőleg nem állapítható meg adó- és társadalombiztosítási [járulék] kötelezettség, amennyiben kötelezett adóalany a munkavégzés alapjául szolgáló színlelt szerződéseket megszünteti, vagy e szerződések alapján foglalkoztatottakat társadalombiztosítási biztosítottakként 2004. június 30-áig nyilvántartásba veszi.

[a) a 2003. július 1-je és 2004. június 30-a között indított munkaügyi, illetve adóellenőrzés során jogerősen sor került a munkavégzés alapjául szolgáló szerződés színleltté minősítésére, vagy

b) a színlelt szerződésnek az a) pontban meghatározott időszakban, vagy annak egy részében való fennállása megállapítására 2004. június 30-át követően indult munkaügyi, illetve adóellenőrzés során kerül sor, feltéve, hogy a munkavégzés alapjául szolgáló szerződés színleltségének orvoslása mindkét esetben 2004. június 30-áig megtörtént.]

(2) A színlelt jogviszonyok megszüntetéséről, illetve a foglalkoztatottak társadalombiztosítási nyilvántartásba vételéről a kötelezett 2004. július hó 30-áig az (1) bekezdésben megjelölt kedvezmény elvesztésének terhével köteles az ellenőrzést végző adóhatóságot értesíteni.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt kedvezmény nem vonatkozik azokra a színlelt szerződésekre, amelyeket a foglalkoztató a jelen törvény hatálybalépése után kötött."

Indokolás: Lásd a T/5478/203. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

291. Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 220.§ módosítását javasolják:

"220. § Az adóellenőrzés során a munkáltató terhére utólagos adómegállapítás keretében visszamenőleg nem állapítható meg adó- és járulékkötelezettség, amennyiben

[a)] a 2003. július 1-je és 2004. június 30-a [között indított] közötti időszakot érintő munkaügyi, illetve adóellenőrzés során jogerősen sor került a munkavégzés alapjául szolgáló szerződés színleltté minősítésére[, vagy

b) a színlelt szerződésnek az a) pontban meghatározott időszakban, vagy annak egy részében való fennállása megállapítására 2004. június 30-át követően indult munkaügyi, illetve adóellenőrzés során] kerül sor,

feltéve, hogy a munkavégzés alapjául szolgáló szerződés színleltségének orvoslása [mindkét esetben] 2004. június 30-áig megtörtént."

Indokolás: Lásd a T/5478/150. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

292. Dr. Katona Béla és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 221.§ (1) bekezdés 1.1. pont módosítását javasolják:

/E törvény - kivéve a 150. § (2) bekezdést - 2004. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg/

"1.1 a Tbj. 4. §-a d) pontjának 2) alpontja a "tagja" előtt kiegészül ", a szabadalmi ügyvivői iroda" szövegrésszel, 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja "a" kezdőbetűvel egészül ki, az "áll" kifejezés helyébe az "álló személy" kifejezés lép, 10. §-a (2) bekezdésének a) pontja a "szabadalmi ügyvivői társaság" után kiegészül a ", szabadalmi ügyvivői iroda", 16. §-a (1) bekezdésének c) pontja a "részesül" előtt kiegészül a ", fogyatékossági támogatásban, valamint rokkantsági járadékban" felsorolással, 29/A. §-ának (1) bekezdése a "szerint adózó" szövegrész után kiegészül a "(továbbiakban: eva adózó)" szövegrésszel, (2) bekezdésében az "(1) bekezdés alapján járulékot fizető" szövegrész helyébe az "eva adózó", (3)-(4) bekezdésében az "egyszerűsített vállalkozói adó szabályai szerint" szövegrész helyébe az "eva" szövegrész lép, 31. §-a (2) bekezdésében az "igazolja" helyébe a "nyilatkozik" szövegrész, 31. § (5) bekezdésében "a 29.§ (1) bekezdése" szövegrész kiegészül ", illetőleg 29/A. § (1) bekezdése" szövegrésszel, 34. §-a (3) bekezdésében a "14" százalékos mérték "15"-re módosul, 35. §-ának (3) bekezdésében a "nyugdíjbiztosítási járulékot" szövegrész kiegészül a ", nyugdíjjárulékot" szövegrésszel, 45. §-a (4) bekezdésében a 24. § "(7)" bekezdésre hivatkozás "(8)"-ra, a 29. § "(2)" bekezdésre hivatkozás "(9)"-re módosul, második mondata az "50 napon belül" után kiegészül ", az Mpt. 24. § (8) bekezdése és a 29. § (9) bekezdése szerinti átutalás esetén a nyugdíjbiztosítási szerv értesítésének kézhezvételétől számított 60 napon belül" szövegrésszel, 47. §-ának (3) bekezdése a "tárgyévben" után kiegészül a "fennállt biztosítási idő "tól-ig" tartamáról, 50. §-a második mondatának a "nyugdíjjárulék összegével" szövegrésze helyébe "nyugdíjjárulék", "és az így kiszámított tárgyhavi járulékot" helyébe az ", illetőleg egészségbiztosítási járulék összegével és az így kiszámított tárgyhavi járulékot kell" szövegrész lép, a zárójeles szó utáni "nyugdíjjárulékról" kifejezés "járulékokról" kifejezésre módosul, 51. §-a (6) bekezdésének első mondatában a "havonta, egyéni vállalkozó esetében negyedévente" szövegrésze helyébe a "bevallási, befizetési időszakonként", második mondatában a "foglalkoztatót (egyéni vállalkozót)" helyébe a "bevallásra kötelezettet" szövegrész, gondolatjeles részében a "bevallás beérkezését" után a "(bevallás elmulasztása esetén a bevallásra előírt határidőt)" szövegrész, (7) bekezdésének első mondatában a "foglalkoztatót (egyéni vállalkozót)" szövegrész helyébe a "befizetésre kötelezettet" szövegrész, második mondatában a "Ha a foglalkoztató a tartozást nem fizeti meg, a" szövegrész helyébe az "A" határozott névelő, második mondatában a "foglalkoztató (egyéni vállalkozó)", helyébe a "befizetésre kötelezett", 55. §-a c) pontjában a "járulékfizetési felső határ (24. § (2) bek.)" szövegrész helyébe a "foglalkoztatáskor érvényes minimálbér" szövegrész lép,"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 203. (125. sz. jav. - 155.§ Tbj.24.§ (4)), 205. (125. sz. jav. - 157.§ Tbj.28.§ (2)), 207. (125. sz. jav. - 160.§ Tbj.35.§ (1)), 298. (125. sz. jav. - 221.§ (1) 2.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/125. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

293. Dr. Katona Béla és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 221.§ (1) bekezdés 1.1. pont módosítását javasolják:

/E törvény - kivéve a 150. § (2) bekezdést - 2004. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg/

"1.1 a Tbj. 4. §-a d) pontjának 2) alpontja a "tagja" előtt kiegészül ", a szabadalmi ügyvivői iroda" szövegrésszel, 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja "a" kezdőbetűvel egészül ki, az "áll" kifejezés helyébe az "álló személy" kifejezés lép, 10. §-a (2) bekezdésének a) pontja a "szabadalmi ügyvivői társaság" után kiegészül a ", szabadalmi ügyvivői iroda", 16. §-a (1) bekezdésének c) pontja a "részesül" előtt kiegészül a ", fogyatékossági támogatásban, valamint rokkantsági járadékban" felsorolással, 29/A. §-ának (1) bekezdése a "szerint adózó" szövegrész után kiegészül a "(továbbiakban: eva adózó)" szövegrésszel, (2) bekezdésében az "(1) bekezdés alapján járulékot fizető" szövegrész helyébe az "eva adózó", (3)-(4) bekezdésében az "egyszerűsített vállalkozói adó szabályai szerint" szövegrész helyébe az "eva" szövegrész lép, 31. §-a (2) bekezdésében az "igazolja" helyébe a "nyilatkozik" szövegrész, 31. § (5) bekezdésében "a 29.§ (1) bekezdése" szövegrész kiegészül ", illetőleg 29/A. § (1) bekezdése" szövegrésszel, 34. §-a (3) bekezdésében a "14" százalékos mérték "15"-re módosul, 35. §-ának (3) bekezdésében a "nyugdíjbiztosítási járulékot" szövegrész kiegészül a ", nyugdíjjárulékot" szövegrésszel, 45. §-a (4) bekezdésében a 24. § "(7)" bekezdésre hivatkozás "(8)"-ra, a 29. § "(2)" bekezdésre hivatkozás "(9)"-re módosul, második mondata az "50 napon belül" után kiegészül ", az Mpt. 24. § (8) bekezdése és a 29. § (9) bekezdése szerinti átutalás esetén a nyugdíjbiztosítási szerv értesítésének kézhezvételétől számított 60 napon belül" szövegrésszel, 47. §-ának (3) bekezdése a "tárgyévben" után kiegészül a "fennállt biztosítási idő "tól-ig" tartamáról, 50. §-a második mondatának a "nyugdíjjárulék összegével" szövegrésze helyébe "nyugdíjjárulék", "és az így kiszámított tárgyhavi járulékot" helyébe az ", illetőleg egészségbiztosítási járulék összegével és az így kiszámított tárgyhavi járulékot kell" szövegrész lép, a zárójeles szó utáni "nyugdíjjárulékról" kifejezés "járulékokról" kifejezésre módosul, 51. §-a (6) bekezdésének első mondatában a "havonta, egyéni vállalkozó esetében negyedévente" szövegrésze helyébe a "bevallási, befizetési időszakonként", második mondatában a "foglalkoztatót (egyéni vállalkozót)" helyébe a "bevallásra kötelezettet" szövegrész, gondolatjeles részében a "bevallás beérkezését" után a "(bevallás elmulasztása esetén a bevallásra előírt határidőt)" szövegrész, (7) bekezdésének első mondatában a "foglalkoztatót (egyéni vállalkozót)" szövegrész helyébe a "befizetésre kötelezettet" szövegrész, második mondatában a "Ha a foglalkoztató a tartozást nem fizeti meg, a" szövegrész helyébe az "A" határozott névelő, második mondatában a "foglalkoztató (egyéni vállalkozó)", helyébe a "befizetésre kötelezett", 55. §-a c) pontjában a "járulékfizetési felső határ (24. § (2) bek.)" szövegrész helyébe a "foglalkoztatáskor érvényes minimálbér" szövegrész lép,"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 204. (126. sz. jav. - 155.§ Tbj.24.§ (4)), 206. (126. sz. jav. - 157.§ Tbj.28.§ (2)), 208. (126. sz. jav. - 160.§ Tbj.35.§ (1)), 299. (126. sz. jav. - 221.§ (1) 2.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/126. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294. Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 221.§ (1) bekezdés 1.1. pont módosítását javasolják:

/E törvény - kivéve a 150. § (2) bekezdést - 2004. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg/

1.1 a Tbj. 4. §-a d) pontjának 2) alpontja a "tagja" előtt kiegészül ", a szabadalmi ügyvivői iroda" szövegrésszel, 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja "a" kezdőbetűvel egészül ki, az "áll" kifejezés helyébe az "álló személy" kifejezés lép, 10. §-a (2) bekezdésének a) pontja a "szabadalmi ügyvivői társaság" után kiegészül a ", szabadalmi ügyvivői iroda", 16. §-a (1) bekezdésének c) pontja a "részesül" előtt kiegészül a ", fogyatékossági támogatásban, valamint rokkantsági járadékban" felsorolással, 21. §-a b) pontjának "amely havonta nem haladja meg a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér összegét" szövegrésze helyébe az "amelyet az Szja tv. 7. § (1) bekezdésének ka)-kc) pontja értelmében a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni" szövegrész lép, 29/A. §-ának (1) bekezdése a "szerint adózó" szövegrész után kiegészül a "(továbbiakban: eva adózó)" szövegrésszel, (2) bekezdésében az "(1) bekezdés alapján járulékot fizető" szövegrész helyébe az "eva adózó", (3)-(4) bekezdésében az "egyszerűsített vállalkozói adó szabályai szerint" szövegrész helyébe az "eva" szövegrész lép, 31. §-a (2) bekezdésében az "igazolja" helyébe a "nyilatkozik" szövegrész, 31. § (5) bekezdésében "a 29.§ (1) bekezdése" szövegrész kiegészül ", illetőleg 29/A. § (1) bekezdése" szövegrésszel, 34. §-a (3) bekezdésében a "14" százalékos mérték "15"-re módosul, 35. §-ának (3) bekezdésében a "nyugdíjbiztosítási járulékot" szövegrész kiegészül a ", nyugdíjjárulékot" szövegrésszel, 45. §-a (4) bekezdésében a 24. § "(7)" bekezdésre hivatkozás "(8)"-ra, a 29. § "(2)" bekezdésre hivatkozás "(9)"-re módosul, második mondata az "50 napon belül" után kiegészül ", az Mpt. 24. § (8) bekezdése és a 29. § (9) bekezdése szerinti átutalás esetén a nyugdíjbiztosítási szerv értesítésének kézhezvételétől számított 60 napon belül" szövegrésszel, 47. §-ának (3) bekezdése a "tárgyévben" után kiegészül a "fennállt biztosítási idő "tól-ig" tartalmáról," szövegrésszel, 50. §-a második mondatának a "nyugdíjjárulék összegével" szövegrésze helyébe "nyugdíjjárulék", "és az így kiszámított tárgyhavi járulékot" helyébe az ", illetőleg egészségbiztosítási járulék összegével és az így kiszámított tárgyhavi járulékot kell" szövegrész lép, a zárójeles szó utáni "nyugdíjjárulékról" kifejezés "járulékokról" kifejezésre módosul, 51. §-a (6) bekezdésének első mondatában a "havonta, egyéni vállalkozó esetében negyedévente" szövegrésze helyébe a "bevallási, befizetési időszakonként", második mondatában a "foglalkoztatót (egyéni vállalkozót)" szövegrész helyébe a "bevallásra kötelezettet" szövegrész, gondolatjeles részében a "bevallás beérkezését" után a "(bevallás elmulasztása esetén a bevallásra előírt határidőt)" szövegrész, (7) bekezdésének első mondatában a "foglalkoztatót (egyéni vállalkozót)" szövegrész helyébe a "befizetésre kötelezettet" szövegrész, második mondatában a "Ha a foglalkoztató a tartozást nem fizeti meg, a" szövegrész helyébe az "A" határozott névelő, második mondatában a "foglalkoztató (egyéni vállalkozó)", helyébe a "befizetésre kötelezett" szövegrész lép,

Indokolás: Lásd a T/5478/188-4. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

295. Jauernik István és Farkas Imre képviselők a törvényjavaslat 221.§ (1) bekezdés 1.2. pont módosítását javasolják:

/E törvény - kivéve a 150. § (2) bekezdést - 2004. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg /

"1.2 az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho.) 6. §-a (3) bekezdése b) pontjának zárójeles szövegrésze helyébe a "(ide nem értve a szövetkezeti tagi jogviszonyt)" szövegrész lép, 11. §-ának (8) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki: "A személyi jövedelemadó adóhatósági adó megállapítását választó magánszemély adózó az egészségügyi hozzájárulás-bevallási kötelezettségének külön nyomtatványon a tárgyévet követő február 15-éig tesz eleget.", 7.§-a (1) bekezdésének a) pontjában a "folyósításának" szövegrésze helyébe ", a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt,", továbbá a bekezdés a következő h) és j) ponttal egészül ki: "h) az ötven év feletti tartósan munkanélküli személy foglalkoztatása esetén. j) a külön jogszabályban meghatározott válságövezetekben és ágazatokban foglalkoztatott személyek után."

Indokolás: Lásd a T/5478/63. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

296. Szíjjártó Péter képviselő a törvényjavaslat 221.§ (1) bekezdés 1.2. pont módosítását javasolják:

/E törvény - kivéve a 150. § (2) bekezdést - 2004. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg/

"1.2 az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho.) 6. §-a (3) bekezdése b) pontjának zárójeles szövegrésze helyébe a "(ide nem értve a szövetkezeti tagi jogviszonyt)" szövegrész lép, 9. §-a (1) bekezdése helyébe "A tételes egészségügyi hozzájárulás összege a jogviszony fennállásának időtartama alatt 2004. január 1-jétől havi 1750 Ft (naptári naponként 58 Ft), 2005. január 1-jétől havi 0 Ft. " rendelkezés lép, 11. §-ának (8) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki: "A személyi jövedelemadó adóhatósági adó megállapítását választó magánszemély adózó az egészségügyi hozzájárulás-bevallási kötelezettségének külön nyomtatványon a tárgyévet követő február 15-éig tesz eleget.", 7.§-a (1) bekezdésének a) pontjában a "folyósításának" szövegrésze helyébe ", a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt,", továbbá a bekezdés a következő h) ponttal egészül ki: "h) az ötven év feletti tartósan munkanélküli személy foglalkoztatása esetén.",

A Költségvetési bizottság - mint első helyen kijelölt bizottság - döntése szerint a módosító javaslat a Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerű.

Indokolás: Lásd a T/5478/166-9. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

297. Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 221.§ (1) bekezdés 1.2. pont módosítását javasolják:

/E törvény - kivéve a 150. § (2) bekezdést - 2004. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg/

1.2 az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho.) 5. §-a (1) bekezdése d) pontjának "amely havonta nem haladja meg a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér összegét" szövegrésze helyébe az "amelyet az Szja tv. 7.§ (1) bekezdésének ka)-kc) pontja értelmében a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni" szövegrész lép, 6. §-a (3) bekezdése b) pontjának zárójeles szövegrésze helyébe a "(ide nem értve a szövetkezeti tagi jogviszonyt)" szövegrész lép, 7.§-a (1) bekezdésének a) pontjában a "folyósításának" szövegrésze helyébe ",a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt," szövegrész lép, továbbá a bekezdés a következő h) ponttal egészül ki : "h) az ötven év feletti tartósan munkanélküli személy foglalkoztatása esetén.", 11. §-ának (8) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki: "A személyi jövedelemadó adóhatósági adó megállapítását választó magánszemély adózó az egészségügyi hozzájárulás-bevallási kötelezettségének külön nyomtatványon a tárgyévet követő február 15-éig tesz eleget.",[ 7.§-a (1) bekezdésének a) pontjában a "folyósításának" szövegrésze helyébe ", a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt,", továbbá a bekezdés a következő h) ponttal egészül ki: "h) az ötven év feletti tartósan munkanélküli személy foglalkoztatása esetén.",]

Indokolás: Lásd a T/5478/188-3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

298. Dr. Katona Béla és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 221.§ (1) bekezdés 2. pont módosítását javasolják:

/E törvény - kivéve a 150. § (2) bekezdést - 2004. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg/

"2. hatályát veszti a Tbj. 4. §-a x) 2. alpontjában a "családi együttélés biztosítása céljából kiadott" szövegrész, 5. §-a (1) bekezdése felvezető mondatának "az aki" fordulata, b) pontja, 19. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a "2003. évben" és a ", 2004. évben 0,5 százalék" szövegrész, 20. §-ának második mondata, 24.§-ának (2)-(3) bekezdése és (6) bekezdésében a "járulékfizetési felső határnak megfelelő" szövegrész, 26. §-a (3) bekezdésének " és a szerzetesrend tagja (a továbbiakban: egyházi személy)" szövegrésze, 27.§-a (2) bekezdésének az "azzal, hogy a nyugdíjjárulékot legfeljebb a járulékfizetési felső határ (24. § (2) és (4) bek.) napi összegének naptári évre számított összege után kell megfizetni" szövegrésze és (3) bekezdése, 28. §-a (1) bekezdésének az "és a 24.§-ban meghatározott felső" és a zárójeles szövegrészben az "illetve a járulékfizetési felső határ napi összegével" szövegrésze, 29. §-a (3) bekezdésének a "legfeljebb a járulékfizetési felső határ összegének megfelelő, " szövegrésze, 29.§-a (5) bekezdésének a második és harmadik mondata, 29/A. §-a (1) bekezdésének a "(továbbiakban: eva)" szövegrésze, 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában a ", nyugdíjjárulékot azonban legfeljebb együttesen, a járulékfizetési felső határ napi összegének naptári évre számított összege után" szövegrész és a második mondata, továbbá a (2)-(3) bekezdése, 32. §-ának második mondata, 33. §-a (1) bekezdésé[nek]ben a [,2003. évben 7 százalék, 2004. évben"] "2003. évben" és ",2004. évben 8 százalék" szövegrész, 34. §-a (4) bekezdésének első mondatában a "legfeljebb azonban a megállapodás megkötésekor érvényes járulékfizetési felső határ napi összegének figyelembe vételével a naptári hónapokra számított összeg" és második mondatában a ",vagy a járulékfizetési felső határ összegének" szövegrész, 51. §-a (5) bekezdése c) pontjában a "(fokozott biztonságú)" szövegrész, az Eho. 7. §-a (1) bekezdése c) pontjának a "gyerekgondozási segély, "és " a gyermeknevelési támogatás " szövegrésze [.], a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló1997.évi LXXXI. törvény17.§.-a (1) bekezdésének második mondata és (2) bekezdésének második mondata, 22. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a ",több biztosítással járó jogviszony esetén a nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettségre meghatározott összeghatárig összeszámított keresetet, jövedelmet" szövegrésze."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 203. (125. sz. jav. - 155.§ Tbj.24.§ (4)), 205. (125. sz. jav. - 157.§ Tbj.28.§ (2)), 207. (125. sz. jav. - 160.§ Tbj.35.§ (1)), 292. (125. sz. jav. - 221.§ (1) 1.1) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/125. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

299. Dr. Katona Béla és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 221.§ (1) bekezdés 2. pont módosítását javasolják:

/E törvény - kivéve a 150. § (2) bekezdést - 2004. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg/

"2. hatályát veszti a Tbj. 4. §-a x) 2. alpontjában a "családi együttélés biztosítása céljából kiadott" szövegrész, 5. §-a (1) bekezdése felvezető mondatának ,,, az aki" fordulata, b) pontja, 20. §-ának második mondata, 24. §-ának(2)-(3) bekezdése és (6) bekezdésében a "járulékfizetési felső határnak megfelelő" szövegrész, 26. §-a (3) bekezdésének " és a szerzetesrend tagja (a továbbiakban: egyházi személy)" szövegrésze, 27.§-a (2) bekezdésének az "azzal, hogy a nyugdíjjárulékot legfeljebb a járulékfizetési felső határ (24. § (2) és (4) bek.) napi összegének naptári évre számított összege után kell megfizetni" szövegrésze és (3) bekezdése, 28. §-a (1) bekezdésének az "és a 24.§-ban meghatározott felső" és a zárójeles szövegrészben az "illetve a járulékfizetési felső határ napi összegével" szövegrésze, 29. §-a (3) bekezdésének a "legfeljebb a járulékfizetési felső határ összegének megfelelő" szövegrésze, 29.§-a (5) bekezdésének a második és harmadik mondata, 29/A. §-a (1) bekezdésének a "(továbbiakban: eva)" szövegrésze, 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában a ", nyugdíjjárulékot azonban legfeljebb együttesen, a járulékfizetési felső határ napi összegének naptári évre számított összege után" szövegrész és a második mondata, továbbá a (2)-(3) bekezdése, 32. §-ának második mondata, 33. §-a (1) bekezdésének "2003. évben 7 százalék, 2004. évben", 34. §-a (4) bekezdésének első mondatában a "legfeljebb azonban a megállapodás megkötésekor érvényes járulékfizetési felső határ napi összegének figyelembe vételével a naptári hónapokra számított összeg" és második mondatában a ",vagy a járulékfizetési felső határ összegének" szövegrész, 51. §-a (5) bekezdése c) pontjában a "(fokozott biztonságú)" szövegrész, az Eho. 7. §-a (1) bekezdése c) pontjának a "gyerekgondozási segély, "és " a gyermeknevelési támogatás " szövegrésze [.], a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló1997.évi LXXXI. törvény 17. §-a (1) bekezdésének második mondata és (2) bekezdésének második mondata, 22. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a ",több biztosítással járó jogviszony esetén a nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettségre meghatározott összeghatárig, összeszámított keresetet, jövedelmet" szövegrésze."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 204. (126. sz. jav. - 155.§ Tbj.24.§ (4)), 206. (126. sz. jav. - 157.§ Tbj.28.§ (2)), 208. (126. sz. jav. - 160.§ Tbj.35.§ (1)), 293. (126. sz. jav. - 221.§ (1) 1.1) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/126. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

300. Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 221.§ (1) bekezdés 2. pont módosítását javasolják:

/E törvény - kivéve a 150. § (2) bekezdést - 2004. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg/

"2. hatályát veszti a Tbj. 4. §-a x) 2. alpontjában a "családi együttélés biztosítása céljából kiadott" szövegrész, 5. §-a (1) bekezdése felvezető mondatának ", az aki" fordulata, b) pontja, 20. §-ának második mondata, 26. §-a (3) bekezdésének "és a szerzetesrend tagja (a továbbiakban: egyházi személy)" szövegrésze, 29/A. §-a (1) bekezdésének a "(továbbiakban: eva)" szövegrésze, 32. §-ának második mondata, 33. §-a (1) bekezdésének a "2003. évben 7 százalék, 2004. évben" szövegrésze, 51. §-a (5) bekezdése c) pontjában a "(fokozott biztonságú)" szövegrész, az Eho. 7. §-a (1) bekezdése c) pontjának a "gyermekgondozási segély," és "a gyermeknevelési támogatás" szövegrésze."

Indokolás: Lásd a T/5478/188-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

301. Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 221.§ (5) bekezdés módosítását javasolják:

"[(4)](5) A Tbj 51. § (5) bekezdése c) pontjának a 2002. évi XLII. törvény 204. § (2) bekezdésével megállapított kiegészítését az elektronikus dokumentumban, számítógépes hálózat útján teljesíthető bevallás fogadására, feldolgozására és nyilvántartására a Tbj. végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rend. 17/A. § (6) bekezdésében előírt határidőt követően kell alkalmazni.

Indokolás: Lásd a T/5478/188-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

302. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 223.§ (2) bekezdés módosítását javasolják:

"(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Öpt. 40/A. §-ának [(4)](6) bekezdésében "A (3) bekezdésben" szövegrész helyébe "Az (5) bekezdésben" szövegrész lép, 41. § (1) bekezdésének első mondata kiegészül a ", továbbá az ágazatok vegyes pénztárrá alakulása és szétválása." szövegrésszel, 47/A. §-ának (2) bekezdésében a "számlájának" szövegrész helyébe a "nyugdíjszámlájának" szövegrész lép, 47/B. §-ának (2) bekezdésében "az átutalás napja" szövegrész helyébe "a tagi követelés átutalására vonatkozó megbízás feladásának napja" szövegrész lép, 49/A. §-ának (4) bekezdésében a "számlái" szövegrész helyébe a "nyugdíjszámlái" szövegrész lép, a 49/B. §-ának (1) bekezdésében a "számlájukon" szövegrész helyébe a "nyugdíjszámlájukon" szövegrész lép, 49/C. §-ának (4) bekezdésében a "számlára" szövegrész helyébe a "nyugdíjszámlára" szövegrész lép."

Indokolás: Lásd a T/5478/190-9. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

303. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 224.§ (2) bekezdés módosítását javasolja:

"(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Mpt. 24. § (6) bekezdés utolsó mondatában "a számlatulajdonos örökösére is, illetve" szövegrész, a 36. § (4) bekezdésének második mondata, az 58. §-ának (1) bekezdésében a "vagyonkezelési és" szövegrész, valamint a 66. § (5) bekezdésének c) pontja."

Indokolás: Lásd a T/5478/216-8. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

304. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 225.§ módosítását javasolják:

"225. § (1) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 6.§ (4) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Ha a vagyonfelügyelő vagy a felszámoló, illetve a végelszámoló tevékenysége vagy mulasztása harmadik személy jogát, jogos érdekét is érinti, az e személy által benyújtott kifogás (51.§) elbírálása során a kifogás előterjesztője is félnek minősül.

(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 29. § a) pontja hatályát veszti."

Indokolás: Lásd a T/5478/211. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

305. Kárpáti Zsuzsa és dr. Tompa Sándor képviselők a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a következő új 227. § felvételével:

"227. § Felhatalmazást kap az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter, hogy az áfa-törvény 1. sz. melléklet II. része 2. sorában megnevezett termékek körét és a kiskereskedelmi kiszerelés mennyiségi határait 2003. december 31.-ig rendeletben határozza meg."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 412. (182. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új2.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/182. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

306. Dr. Jánosi György és Gusztos Péter képviselők a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a következő új 227. § felvételével:

"227. § Az egyetemi és főiskolai hallgatók által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokról 51/2002. (III. 26.) szóló Kormányrendelet 15. §-a az alábbiak szerint módosul:

"15. § Hallgatói munkadíj alapjául szolgáló munkavégzésnek minősül - a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott feltételek szerint - a hallgató, valamint nappali tagozatos doktorandusz hallgató által a megbízási jogviszony keretében végzett

a) oktatási,

b) kutatási tevékenység, valamint

c) az intézmény egyéb alapfeladatainak és szolgáltatásainak ellátásában való közreműködés." "

Megjegyzés: A módosító javaslat a hatályos jogszabályhoz képest használja a jelölést, az ajánlás a törvényjavaslathoz viszonyított új szövegként mutatja az indítványt.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5. (227. sz. jav. - 3.§ (4) Szja tv. 3.§ új62.), 9. (228. sz. jav. - 3.§ (5) Szja tv. 3.§ 72. i)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/229. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

 

MELLÉKLETEK

307. Dr. Tompa Sándor, dr. Kolber István, dr. Tóth József, Herbály Imre, dr. Katona Béla, Korózs Lajos, Nagy Jenő, Páva Zoltán, Szabó Lajos, dr. Nagy Imre, Kovácsné dr. Horváth Klára és Kránitz László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 3. pontban a Szja tv. 1. sz. melléklet 4.12. alpont a) pont felvételével:

"3. Az Szja tv. 1. számú melléklete 4.12. a) alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

/Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:

4.12. a magánszemély falusi vendégfogadásból származó bevétele, feltéve, hogy/

"a) az 5. számú melléklet I. részének rendelkezésben előírt alapnyilvántartás és a vendégkönyv adatai szerint az évi 700 ezer forintot nem haladja meg - azonban, ha meghaladja, akkor a jövedelem megállapításánál az egész bevételt figyelembe kell venni -, és""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat a hatályos törvényhez képest használja a jelölést, az ajánlás a törvényjavaslathoz viszonyított új szövegként mutatja az indítványt.

Indokolás: Lásd a T/5478/70. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

308. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 3. pontban a Szja tv. 1. sz. melléklet 4.12. alpont a) pont felvételével:

"3. Az Szja tv. 1. számú melléklete 4.12. pont a) alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

/Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:

4.12. a magánszemély falusi vendégfogadásból származó bevétele, feltéve, hogy/

"a) az 5. számú melléklet I. részének rendelkezésben előírt alapnyilvántartás és a vendégkönyv adatai szerint az évi 700 ezer forintot nem haladja meg -, azonban, ha meghaladja, akkor a jövedelem megállapításánál az egész bevételt figyelembe kell venni -, és""

Megjegyzés: A módosító javaslatot jogtechnikailag pontosítottuk.

Indokolás: Lásd a T/5478/186. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

309. Dr. Avarkeszi Dezső és dr. Soós Győző képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 3. pontban a Szja tv. 1. sz. melléklet 5. pont 5.6. alpont felvételével:

"3. Az Szja tv. 1. számú melléklete 5.6. alponttal egészül ki:

/5. Költségtérítés jellegű bevételek közül adómentes:/

"5.6. a bírót, ügyészt, bírósági, ügyészségi alkalmazottat törvény előírása alapján megillető ruházati költségtérítés.""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/5478/158. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

310. Dr. Jánosi György és Gusztos Péter képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 5. pontban a Szja tv. 1. sz. melléklet kiegészítését javasolják a következő új 7.8. alpont felvételével:

"5. Az Szja tv. 1. számú melléklete 7.1, 7.2, valamint 7.8. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

/Egyéb indokkal adómentes/

"7.8. a magánszemély számára államháztartási forrásból, pályázat útján biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép- és internethasználat (ideértve különösen az egyszeri, a havi, a forgalmi díj átvállalását, a modem biztosítását, valamint az internethasználathoz szükséges számítógép beszerzésére jogosító - évi 50 ezer forintot meg nem haladó összegű - utalvány biztosítását);""

Megjegyzés: A módosító javaslat a hatályos törvényhez képest használja a jelölést, az ajánlás a törvényjavaslathoz viszonyított új szövegként mutatja az indítványt.

Indokolás: Lásd a T/5478/230. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- az Informatikai bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

311. Molnár Albert és Podolák György képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 6. pontban a Szja tv. 1. sz. melléklet 7.14. alpont felvételével:

"6. Az Szja tv. 1. számú melléklete a következő 7.14. ponttal egészül ki:

"7.14. A fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott közüzemi szolgáltatás szolgáltatója által elengedett követelés, amennyiben a követelés elengedésére a szolgáltató üzletszabályzatában rögzített feltételek szerint - az azonos helyzetben lévők egyenlő elbánásának elve alapján kerül sor.""

Indokolás: Lásd a T/5478/246. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

312. Dr. Tompa Sándor, dr. Kolber István, dr. Tóth József, Herbály Imre, dr. Katona Béla, Korózs Lajos, Kovácsné dr. Horváth Klára, Kránitz László, Nagy Jenő, Páva Zoltán és dr. Nagy Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 6. pontban a Szja tv. 1. sz. melléklet 8. pont 8.3. alpont felvételével:

"6. Az Szja tv. 1. számú mellékletének 8.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/8. A természetbeni juttatások közül adómentes:/

"8.3 a kifizető által a belföldi illetőségű magánszemélynek a Magyar Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekk ( a továbbiakban üdülési csekk) ellenértékéből adott engedmény,""

Megjegyzés: A módosító javaslat a hatályos törvényhez képest használja a jelölést, az ajánlás a törvényjavaslathoz viszonyított új szövegként mutatja az indítványt.

Indokolás: Lásd a T/5478/74. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

313. Dr. Tompa Sándor, dr. Kolber István, dr. Tóth József, Herbály Imre, dr. Katona Béla, Korózs Lajos, Kovácsné dr. Horváth Klára, Kránitz László, Nagy Jenő, Páva Zoltán és dr. Nagy Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 6. pontban a Szja tv. 1. sz. melléklet 8. pont 8.17. alpont felvételével:

"6. Az Szja tv. 1. számú melléklete 8.17. alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

/természetbeni juttatások közül adómentes :/

"8.17. A munkáltató által természetben nyújtott étkezés értékéből legfeljebb havi 6000 forint, vagy a kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására feljogosító ingyenes vagy kedvezményes utalvány értékéből legfeljebb havi 4000 forintig terjedő kedvezmény; az előzőek ugyancsak válaszható módon megilletik a szakmunkástanulót (szakképzői iskola tanulóját) és a kötelező szakmai gyakorlatának idején a diákot is és azt a magánszemélyt is, aki nyugdíjas, és a nyugdíjba vonulása idején volt munkáltatója, illetve annak jogutódja nyújtja részére ezt a természetbeni juttatást; a magánszemély egy adott hónapban csak egyféle (vagy a 6000 forintig vagy a 4000 forintig terjedő) kedvezményt veheti igénybe; e rendelkezés alkalmazásában természetben nyújtott étkezés alatt a munkahelyen vagy a törvényes munkaközi étkezési szünet idejében a munkahely elérhető körzetében meleg étkezést biztosító szolgáltatónál a munkavégzés napján elfogyasztott ételt kell érteni ;""

Megjegyzés: A módosító javaslat a hatályos törvényhez képest használja a jelölést, az ajánlás a törvényjavaslathoz viszonyított új szövegként mutatja az indítványt.

Indokolás: Lásd a T/5478/71. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

314. Szíjjártó Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 6. pontban a Szja tv. 1. sz. melléklet 8. pont 8.17. alpont felvételével:

"6. Az Szja tv. 1. számú melléklete 8.17. alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

/8. természetbeni juttatások közül adómentes :/

"8.17. A munkáltató által természetben nyújtott étkezés értékéből legfeljebb havi 6000 forint, vagy a kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására feljogosító ingyenes vagy kedvezményes utalvány értékéből legfeljebb havi 4000 forintig terjedő kedvezmény; az előzőek ugyancsak választható módon megilletik a szakmunkástanulót (szakképző iskola tanulóját) és a kötelező szakmai gyakorlatának idején a diákot is és azt a magánszemélyt is, aki nyugdíjas, és a nyugdíjba vonulása idején volt munkáltatója, illetve annak jogutódja nyújtja részére ezt a természetbeni juttatást; a magánszemély egy adott hónapban csak egyféle (vagy a 6000 forintig vagy a 4000 forintig terjedő) kedvezményt veheti igénybe; e rendelkezés alkalmazásában természetben nyújtott étkeztetés alatt a munkahelyen vagy a törvényes munkaközi étkezési szünet idejében a munkahely elérhető körzetében meleg étkeztetést biztosító szolgáltatónál a munkavégzés napján elfogyasztott ételt kell érteni ;""

Megjegyzés: A módosító javaslat a hatályos törvényhez képest használja a jelölést, az ajánlás a törvényjavaslathoz viszonyított új szövegként mutatja az indítványt.

Indokolás: Lásd a T/5478/166-10. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

315. Dr. Jánosi György és Gusztos Péter képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 6. pontban a Szja tv. 1. sz. melléklet 8. pont 8.31. alpont felvételével:

"6. Az Szja tv. 1. számú mellékletét a következő 8.31. alponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg a korábbi 8.31. alpont 8.32. alpontra, a 8.32. alpont 8.33. alpontra módosul:

/A természetbeni juttatások közül adómentes/

"8.31.a közoktatási intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére számítógép beszerzésére a munkáltató, fenntartó, továbbá központi közigazgatási szerv által utalvány formájában nyújtott, évi 50 ezer forintot meg nem haladó juttatatás;"

Megjegyzés: A módosító javaslat a hatályos törvényhez képest használja a jelölést, az ajánlás a törvényjavaslathoz viszonyított új szövegként mutatja az indítványt.

Indokolás: Lásd a T/5478/231. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Informatikai bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

316. Dr. Tompa Sándor, dr. Kolber István, dr. Tóth József, Herbály Imre, dr. Katona Béla, Korózs Lajos, Kovácsné dr. Horváth Klára, Kránitz László, Nagy Jenő, Páva Zoltán és dr. Nagy Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 6. pontban a Szja tv. 1. sz. melléklet 8. pont 8.33. alpont felvételével:

"6. Az Szja tv. 1. számú melléklete 8. pontja a következő 8.33. alponttal egészül ki :

/8. a természetbeni juttatások közül adómentes:/

"8.33. a kifizető által szervezett study tour ;""

Megjegyzés: A módosító javaslat a hatályos törvényhez képest használja a jelölést, az ajánlás a törvényjavaslathoz viszonyított új szövegként mutatja az indítványt.

Megjegyzés: A mód. indítványt jogtechnikailag pontosítottuk.

Indokolás: Lásd a T/5478/73. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

317. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 2. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 2. pontban a Szja tv. 3. sz. melléklet I. fejezet 23. pont felvételével:

"2. Az Szja tv.3. számú mellékletének I. Jellemzően előforduló költségek fejezete a következő 23. ponttal egészül ki:

/Költségként elszámolható kiadások - feltéve, hogy azok a felsorolásban említett kivételekkel, részben sem szolgálják a magánszemély személyes vagy családi szükségleteinek kielégítését - különösen a következők/

"23. az úthasználat díja az úthasználatra jogosultság időszakában a díjköteles útszakaszon történt üzleti célú futásteljesítmény arányában.""

Megjegyzés: A módosító indítvány elfogadása esetén a pontok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 252. (209. sz. jav. - 206.§ (2)), 324. (209. sz. jav. - 5.sz.mell. új2.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/209. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

318. Szíjjártó Péter képviselő a törvényjavaslat 2. számú melléklet 2. pont módosítását javasolják:

"2. Az Szja tv. 3. számú mellékletének II. Igazolás nélkül elszámolható költségek fejezete a következő 5. ponttal egészül ki, 3., és 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3. az élelmezési költségtérítés 1000 Ft-os mértékig;

5. az Európai Parlament által az európai parlamenti megfigyelő és az európai

parlamenti tag számára fizetett költségtérítés;

6. a munkáltató által a magánszemélynek a saját személygépkocsi használata miatt fizetett költségtérítés összegéből a kiküldetési rendelvényben feltüntetett km-távolság szerint az üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az APEH által közzétett üzemanyagár, valamint 10 Ft/km általános személygépkocsi normaköltség alapulvételével kifizetett összeg;"

Indokolás: Lásd a T/5478/166-11. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

319. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 2. számú melléklet 4. pontban a Szja tv. 3. sz. melléklet III. fejezet 3. pont módosítását javasolja:

/Az Szja tv. 3. számú melléklete III. Értékcsökkenési leírás elszámolása fejezete következő 3. ponttal egészül ki:/

"3. A magánszemély - az 1-2. pontban foglaltaktól függetlenül - a tevékenységéhez jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján kapott támogatás felhasználásával megszerzett (előállított) tárgyi eszköz, nem anyagi jószág beszerzési (előállítási) árának azt a részét, amely egyenlő a megszerzéséhez (előállításához) felhasznált támogatás összegével, az eszköz üzembe helyezésének ([a ]rendeltetésszerű használatba vételének) - az üzembe helyezés elmaradása esetén kiselejtezésének, elidegenítésének vagy a nyilvántartásból bármely más ok miatt történő kivezetésének - időpontjában értékcsökkenési leírásként számolja el. A nem kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz, nem anyagi jószág esetén ezen túlmenően nincs lehetőség értékcsökkenési leírás elszámolására."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17. (274. sz. jav. - 6.§ (5) Szja tv.7.§ (1) v)), 325. (274. sz. jav. - 5.sz.mell. 4. 11.II.7.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/274. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

320. Dr. Vidoven Árpád képviselő a törvényjavaslat 2. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 5. pontban a Szja tv. 3. sz. melléklet IV. fejezet 3. pont felvételével:

"5. Az Szja tv. 3. számú melléklete IV. A járművek költsége fejezet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. A saját tulajdonú személygépkocsi esetében az üzemanyagköltségen kívül a 2. pontban foglaltak helyett és minden más költség (pl. fenntartás, javítás, felújítás) címén 5 Ft/km (általános személygépkocsi-normaköltség) elszámolása választható.""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/5478/159. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

321. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 2. pontban a Szja tv. 5. sz. melléklet I. fejezet 1. pont 1.2. alpont módosítását javasolja:

/Az Szja tv. 5. számú mellékletének I. Alapnyilvántartások fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:/

/1. Közös szabályok/

"1.2. Alapnyilvántartást vezet az egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági őstermelő[, valamint az adóévben]. A magánszemély más (egyéni vállalkozói tevékenységnek vagy mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek nem minősülő) önálló tevékenysége[t végző magánszemély] tekintetében csak akkor vezet alapnyilvántartást, ha az e tevékenységből származó bevételével szemben az adóelőleg vagy a jövedelem meghatározásakor költséget számol el, vagy az adóévben nem (nem csak) kifizetőtől szerez ilyen bevételt. A magánszemély nem önálló tevékenysége tekintetében csak akkor vezet alapnyilvántartást, ha az e tevékenységből származó bevételnek minősülő költségtérítéssel szemben az adóelőleg vagy a jövedelem meghatározásakor költséget számol el, vagy az adóévben nem (nem csak) kifizetőtől, munkáltatótól szerez nem önálló tevékenységből származó bevételt. Az előző rendelkezések alapján alapnyilvántartás vezetésére nem kötelezett magánszemély a más önálló tevékenységből, illetve a nem önálló tevékenységből származó bevételével összefüggő nyilvántartási kötlezettségét a kifizető által kiállított igazolás megőrzésével teljesíti."

Indokolás: Lásd a T/5478/275. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

322. Dr. Pósán László, Sági József képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 2. pontban a Szja tv. 5. sz. melléklet I. fejezet 1. pont 1.2. alpont módosítását javasolják:

/Az Szja tv. 5. számú mellékletének I. Alapnyilvántartások fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:/

/1. Közös szabályok/

"1.2. Alapnyilvántartást vezet az egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági őstermelő, valamint - oktatási és tudományos tevékenység kivételével - az adóévben más (egyéni vállalkozói tevékenységnek vagy mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek nem minősülő) önálló tevékenységet végző magánszemély. A magánszemély nem önálló tevékenysége tekintetében csak akkor vezet alapnyilvántartást, ha az e tevékenységből származó bevételnek minősülő költségtérítéssel szemben az adóelőleg vagy a jövedelem meghatározásakor költséget számol el, vagy az adóévben nem (nem csak) kifizetőtől, munkáltatótól szerez nem önálló tevékenységből származó bevételt."

Indokolás: Lásd a T/5478/171. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

323. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a következő új 5. számú mellékletben az Szja tv. 10. sz. melléklet felvételével:

"5. számú melléklet a 2003.évi ... törvényhez

1. Az Szja tv. 10. számú melléklete II. Az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésével összefüggő bevételek fejezetének felvezető rendelkezése és 3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"Az egyéni vállalkozói jogállás megszűnésének adóévében a megszűnés napján megszerzett vállalkozói bevételnek minősül:"

"3. a megszűnés napjáig az egyéni vállalkozó által kiállított, az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott bizonylaton feltüntetett, egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel őt megillető ellenérték (bevétel)."

2. Az Szja tv. 10. számú melléklete II. Az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésével összefüggő bevételek fejezetének a pontok utáni első mondata helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"Az egyéni vállalkozói jogállás megszűnésének adóévében megszerzett vállalkozói bevétellel szemben a soron kívüli adóbevallás benyújtásáig, vagy az adó soron kívüli megállapítására irányuló eljárás megindításáig teljesített kiadás alapján számolható el vállalkozói költség. A volt egyéni vállalkozó - halála esetén a vállalkozói tevékenységét nem folytató özvegye, örököse - által az egyéni vállalkozói tevékenység korábbi folytatására tekintettel az egyéni vállalkozói jogállás megszűnésének napját követően megszerzett bevétel önálló tevékenységből származó bevételnek minősül, és az azzal összefüggő adókötelezettségeket (ideértve a jövedelem megállapítását is) ennek megfelelően kell teljesíteni.""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a mellékletek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20. (202. sz. jav. - 10.§ új(1)Szjatv.11.§(6)), 21. (202. sz. jav. - 11.§ (1) Szja tv. 12.§ (3)kieg.m.), 22. (202. sz. jav. - 11.§ (2)), 23. (202. sz. jav. - 11.§ (3)), 24. (202. sz. jav. - 12.§ Szja tv. 12/A.§ (4)), 25. (202. sz. jav. - 12.§ Szja tv. 12/A.§ (5)), 26. (202. sz. jav. - 13.§ Szja tv.13.§ (2)), 82. (202. sz. jav. - 38.§), 250. (202. sz. jav. - 206.§ (2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/202. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

324. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 2. pontban a Szja tv. 11. sz. melléklet I. fejezet 28. pont felvételével:

"2. Az Szja tv. 11. számú mellékletének I. Jellemzően előforduló költségek fejezete a következő 28. ponttal egészül ki:

/Költségként elszámolható kiadások - feltéve, hogy azok a felsorolásban említett kivételekkel, részben sem szolgálják a magánszemély személyes vagy családi szükségleteinek kielégítését - különösen a következők./

"28. az úthasználat díja az úthasználatra jogosultság időszakában a díjköteles útszakaszon történt üzleti célú futásteljesítmény arányában.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 252. (209. sz. jav. - 206.§ (2)), 317. (209. sz. jav. - 2.sz.mell. új2.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/209. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

325. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 5. számú melléklet 4. pontban a Szja tv. 11. sz. melléklet II. fejezet 7. pont módosítását javasolja:

/4. Az Szja tv. 11. számú melléklete II. Az értékcsökkenési leírás szabályai fejezete a következő 7. ponttal egészül ki:/

"7. Az egyéni vállalkozó - az 1-5. pontban foglaltaktól függetlenül - az egyéni vállalkozói tevékenységéhez jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján kapott támogatás felhasználásával megszerzett (előállított) tárgyi eszköz, nem anyagi jószág beszerzési (előállítási) árának azt a részét, amely egyenlő a megszerzéséhez (előállításához) felhasznált támogatás összegével, az eszköz üzembe helyezésének ([a ]rendeltetésszerű használatba vételének) - az üzembe helyezés elmaradása esetén kiselejtezésének, elidegenítésének vagy a nyilvántartásból bármely más ok miatt történő kivezetésének - időpontjában értékcsökkenési leírásként számolja el. A nem kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz, nem anyagi jószág esetén ezen túlmenően nincs lehetőség értékcsökkenési leírás elszámolására."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17. (274. sz. jav. - 6.§ (5) Szja tv.7.§ (1) v)), 319. (274. sz. jav. - 2.sz.mell. 4. III.3.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/274. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

326. Molnár Albert és Podolák György képviselők a törvényjavaslat 7. számú melléklet 3. pont módosítását javasolják:

3. A Tao. 1. számú melléklete a következő 13. ponttal egészül ki:

"13. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (5) bekezdésének 1/c. pontja alapján nyilvántartásba vett tárgyi eszközhöz kapcsolódó üzleti vagy cégérték bekerülési értékének - a nyilvántartásba vételt követő, az adózó részvételével történő egyesülés esetén - az egyesülés napjáig elszámolt terv szerinti értékcsökkenéssel csökkentett összegét az adózás előtti eredmény csökkentéseként elszámolt értékcsökkenési leírásnak kell tekinteni, ha az egyesülés során a megvásárolt társaság az eszközeit nem értékeli át piaci értékre."

Indokolás: Lásd a T/5478/247. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

327. Tóth István, dr. Turi-Kovács Béla, Parragh Dénes képviselők a törvényjavaslat 8. számú mellékletben a Tao. tv. 2. sz. melléklet II. fejezetének táblázata módosítását javasolják:

"A Tao. 2. számú mellékletének II. fejezetében a táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"II. ÉPÍTMÉNYEK

Az építmény jellege Leírási kulcs %

Ipari építmény 2,0

Mezőgazdasági építmény

ebből: önálló támrendszer 3,0

15,0

Melioráció 10,0

Mezőgazdasági tevékenységet végző adózónál a bekötő- és üzemi út 5,0

Közforgalmi vasút és kiegészítő építményei, ideértve az iparvágányokat is 4,0

Egyéb vasúti építmény (elővárosi vasút, közúti villamosvasút, metróvasúti pálya stb.) 7,0

Vízi építmény 2,0

Híd 4,0

Elektromos vezeték, ideértve a távközlési hálózat vezetékeit is 8,0

Kőolaj- és földgázvezeték, gázvezeték 6,0

Gőz-, forróvíz- és termálvízvezeték, földgáz távvezeték, termálkút 10,0

Közúti villamosvasúti és trolibusz munkavezeték [25,0]5

Egyéb, minden más vezeték 3,0

Alagút és földalatti építmény (a bányászati építmény kivételével) 1,0

Idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás 6,0

Hulladéktároló [20,0]5

Minden egyéb építmény 2,0

ebből: a hulladékhasznosító létesítmény 15,0""

Indokolás: Lásd a T/5478/169. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

328. Tállai András, Varga Mihály képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet módosítását javasolják:

"I. rész

A [15]12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

1. Termékek

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám

1. Élő állatok (a sportló, versenyló, kutya, macska, díszállat, laboratóriumi és állatkerti állat kivételével)

ex 0101-től ex 0106-ig

2. Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség

Emberi fogyasztásra alkalmas pacal

0201-től 0210-ig ex 0504

3. Halak, rákok, puhatestű és más gerinctelen víziállatok 0301-től 0307-ig

4. Tejtermékek, madártojás, természetes méz, másutt nem említett élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer

ex 0401 0402-től 0410-ig

5. Tenyészállatok spermája és embriója 0511 10 00 00, 0511 99 90 01

6. Élő fa és egyéb növény, hagyma, gumó, gyökér stb. 0601-től 0604-ig

7. Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek és gumók 0701-től 0714-ig

8. Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió, citrusfélék 0801-től 0814-ig

9. Tea (nem fermentált) 0902 10, 090220

10. Gabonafélék 1001-től1008-ig

11. Malomipari termékek 1101-től 1106-ig, 1108-tól 1109-ig

12. Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök, különféle gyümölcsök, ipari és gyógynövények, szalma és takarmány

1201-től 1214-ig,

13. Mákgubó ex 1211 90 59 99

14. Növényi eredetű nyersanyag fonásra ; másutt nem említett növényi termék 1401-től 1404-ig

15. Propolisz ex 1301

16. Állati és növényi zsírok (csak az emberi fogyasztásra alkalmasak) ex 1501, ex 1507-től ex 1512-ig, ex 1513 21 30 00, ex 1513 21 90 00, ex 1513 29 50 00, ex 1513 29 91 00, ex 1513 29 99 00, ex 1514, ex 1515 21, ex 1515 29, ex 1515 50, ex 1515 90 59, ex 1517, 1521 90 91

17. Élelmiszer-készítmények hús-, hal-, rák-, rákféle, puhatestű, valamint más gerinctelen víziállat tartalommal 1601-től 1605-ig

18. Cukor és cukoráruk 1701-től 1703-ig

19. Rúd alakú, túróval töltött, csokoládéval bevont termék ex 1806 31 00 99

20. Gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termék 1901-től 1904-ig, 1905 10, 1905 40, 1905 90

kivéve: 1901 10 00 02

21. Zöldségfélékből, gyümölcsből, dióból és más növényrészekből előállított készítmények

2001-től 2008-ig

22. Egyéb ehető készítmények 2102, 2103 90 90, 2104-től 2105-ig,

2106 10, 2106 90

kivéve: ízesített vagy színezett cukorszirup

kivéve:

2106 90 92 01, 2106 90 98 01

23. Víz, minden halmazállapotában

Kivéve:

- Emberi fogyasztásra kiszerelt természetes ásványvíz, ide nem értve a gyógyvizet

- Emberi fogyasztásra kiszerelt forrásvíz

- Emberi fogyasztásra kiszerelt, ásványi anyaggal dúsított ivóvíz

ex 2201

24. Ízesített tej ex 2202 90 91

ex 2202 90 95

ex 2202 90 99

25. Ecet és ecetsavból készült ecetpótló, legfeljebb 10 tömegszázalék ecetsavtartalommal;

Ecet és ecetsavból készült ecetpótló, ízesítve és/vagy színezve, legfeljebb 15 tömegszázalék ecetsavtartalommal

ex 2209

26. Élelmiszer-ipari melléktermékek, hulladékok, elkészített állati takarmányok

2301-től 2309-ig

27. Ásványi termékek (kalciumfoszfát trágyaként való felhasználás

céljából őrölve)

ex 2510 20

28. Ásványi tüzelőanyagok

Tőzeg energetikai célra

27001-től 2702-ig ex 2703

2704-től 2705-ig 2709, 2711 11, 2711 21, 2711 12 11, 2711 12 19, ex 2711 12 94, ex 2711 12 97, ex 2711 13 91, ex 2711 13 97, ex 2711 29

29. Elektromos energia 2716

30. Szacharin ex 2925 11

31. Gyógyszerek ("állatgyógyászati célra" szövegű magyar alszámos bontások), gyógyiszap, állatgyógyászati oltóanyag ex 3002, ex 3003, ex 3004

32. Vatta, géz, kötés és hasonló cikkek, sebészeti steril catgut, fogászati vérzéscsillapítók 3005, 3006 10

33. Hormon és spermicid alapú kémiai fogamzásgátló készítmények állatgyógyászati célra;

Fogászati cement és más fogászati tömőanyagok, csontpótló

cementek, gyökértömő csúcs

ex 3006 60

300640

34. Állati vagy növényi trágya;

Ásványi vagy vegyi trágyázószer (a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiadott forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező trágyázószerek)

3101, ex 3102, ex 3103, ex 3104, 3105

35. Fogászati lakkanyag;

Fogászati viasz, fogászati lenyomatkeverék, fogászatban használt gipsz alapú egyéb készítmények, ragasztóanyag fogászati célra;

Fogtechnikai, fogászati gipsz mintakészítéshez. Lenyomatgipsz fogászati lenyomatkészítéshez, por alakban;

Filmizoláló folyadék, gipsz-műanyag izoláló protéziskészítéshez

Polírpaszta, fémoxid-gyanta keverék, fogművek felületi karcmentesítésére és fényesítésére;

Foszfát kötésű kvarc-földpát alapú beágyazó anyag fémöntéshez és hozzá keverőfolyadék;

Önkötő mintázó anyag, metil-metakrilát alapú, fogtechnikai célra, készletben is;

Fogsoralapanyag protézis készítéséhez (meleg polimerizátum), metil- metakrilát alapú;

Öntőakrilát fogsoralapanyag protézis készítéséhez (hideg polimerizátum), metil-metakrilát alapú;

Autopolimerizátum fogsorjavító anyag;

Hídváz- leplezőanyag, polimetil-metakrilát (meleg polimerizátum) vagy aromás dimetakrilát alapú és színezői

ex 3208, ex 3906, ex 3506, ex 2520, ex 3209 90, ex 3405 90, ex 3816, ex 3407

36. Rovarölők, gombaölők, külsőleg alkalmazandó fertőtlenítőszerek, gyomirtók stb.

3808

37. A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati segédeszköznek minősülő higiénés eszközök, orvostechnikai eszköznek minősülő (műanyag) áruk

Vizeletgyűjtő-zsák

ex 3924 90, ex 9401, ex 3923

38. Egészségügyi és gyógyszerészeti áruk gumiból

Fogászati gumianyag

4014

4015 11

39. Tűzifa, faszén 4401, 4402

40. Egészségügyi betét (ideértve a tisztasági betétet is) és tampon, nadrágpelenka, csecsemőpelenka, pelenkabetét, papírvatta, fogászati papíranyag

ex 4818 40, ex 4818 90, ex 4823

41. Folyóirat, kotta, térkép ex 4901, 4902, 4904, 4905 91, 4905 99

42. Vatta textilanyagokból, és ebből készült áruk 5601 10

5601 21

43. Kompressziós térdharisnya, harisnya, harisnyanadrág, karharisnya, kompressziós kesztyű (amely megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló külön jogszabályban meghatározott előírásoknak)

ex 6115

ex 6117

44. Gyógyászati segédeszköznek minősülő rögzítőnadrág ex 6212 90

45. TB támogatással értékesített kész paróka ex 6704

46. Fogtechnikai bázislemez ex 7106, ex 7108, ex 7110, ex 7218, ex 7219, ex 7220

47. Katalizátor közúti járművekhez ex 8421 39 71

48. Rögzített adatállományt tartalmazó könyvet helyettesítő oktató, ismeretterjesztő CD-lemez 8524 31, ex 8524 39

49. Reduktor ex 8481 10

50. Rokkantkocsi 8713

51. Szemüveglencse, látást javító kontaktlencse, a TB támogatással értékesített szemüvegkeret, távcsőszemüveg ex 9001 30, 9001 40 41, 9001 40 49, 9001 40 80, 9001 50 41, 9001 50 49, 9001 50 80, ex 9003

52. Orvosi, sebészeti műszer és készülék: öninjektáló készülék és az ahhoz tartozó tű, orvosi fecskendő és az ahhoz tartozó tű, transzfúziós készülék, egyszerhasználatos vérvételi zsák, orvosi csapoló és öblítőeszközök, infúziós szerelékek, fogászati fúrógépbe befogható marófúró, - fúró és -csiszolókorong, fogászati tisztítókefék, vesedializátorhoz tartozó szűrő és vérvonal, aferézises eljárásnál használt ferézis szerelék szűrővel vagy anélkül, egyszerhasználatos szűrőcsalád

ex 9018

ex 8421 29 90 00

53. Egészségügyben való felhasználás céljára minősített inhalátor, lélegeztető készülék és tartozéka

ex 9019 20

54. Gyógyászati segédeszközök 9021 10, 9021 11, 9021 19, 9021 21, 9021 29, 9021 30, 9021 31, 9021 39, 9021 40, 9021 90

55. Vércukorszintet meghatározó készülék, nem ortézisként használt izomstimulátor ex 9027 80 17, ex 9027 80 97, ex 9018, ex 9019

56. Műlép ex 9602 00 00 01

57. A gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények nyilvántartásáról és forgalomba hozataláról szóló 10/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet alapján OGYI engedélyszámmal és forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek

ex 1211, ex 1302, ex 1504, ex 1515, ex 2006, ex 2007, ex 2106, ex 2201, ex 2205, ex 2206, ex 2208, ex 3004, ex 3301, ex 3302, ex 3306, ex 3307, ex 3802 90

58. Hőhasznosító napkollektor ex 8419 19

59. Napkollektor ex 8541 4091

60. Azbesztmentes fékbetét ex 8607 29, ex 8708 31, ex 8803 30

E törvény alkalmazásában vámtarifaszám: a Kereskedelmi Vámtarifa 2002. július 31-én hatályos szövegének áruazonosító számai, a tíz számjegynél kevesebb számjeggyel megadott vámtarifaszám esetén annak valamennyi alszámos bontása is ide értendő.

2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám

61. Mezőgazdasági, vadgazdálkodási és erdőgazdálkodási szolgáltatás, kivéve: egészségügyi kártevőirtás

SZJ 01.41.1-ből, 01.42.1-ből, 01.50.1, 02.02.1

62. Halászati szolgáltatás SZJ 05.01.1

63. Kényszer- és bérvágás SZJ 15.11.90.0-ból,

15.12.90.0-ból

64. Könyv- és zeneműkiadás SZJ 22.11.90.0, 22.14.90

kivéve: reklám, röpirat, tájékoztató nyomtatvány

SZJ 22.12.90.0, 22.13.90.0

65. Lapkiadás

66. Egyéb kiadói szolgáltatás SZJ 22.15.90.0

67. Gyógyászati segédeszközök bérmunkában történő előállítása (a megbízó anyagából, illetve bérmunkában végzett részmegmunkálás) SZJ 33.10.99.0-ból

68. Gáz-, gőz- és vízellátás SZJ 40.21.9,

40.22.1,

40.30.9

41.00.2

69. Szemüveglencse egyedi csiszolása, keretbe helyezése SZJ 52.74.13.0-ból

70. Gyógyászati segédeszközök (az 1. számú melléklet I. részének 44. és 48. pontjában meghatározottak) javítása SZJ 33.10.92.0-ból, 35.43.9-ből, 26.22.9-ből

71. Szállodai szolgáltatás SZJ 55.10

72. Egyéb kereskedelmi és korlátozottan igénybe vehető szálláshely-szolgáltatás SZJ 55.21.1, 55.22.1, 55.23.11, 55.23.12, 55.23.13, 55.23.15-ből

73. Étkezőhelyi vendéglátásban az ételforgalom SZJ 55.30.1-ből

74. Diákétkeztetés SZJ 55.51.10.1,

55.51.10.2,

55.51.10.3

75. Munkahelyi és közétkeztetésben az ételforgalom SZJ 55.51.10.4-ből, 55.51.10.9-ből,

55.52.1-ből

76. Kábeltelevízió, televízió-műsorszórás, rádió-műsorszórás SZJ 64.20.3-ból, SZJ 64.20.21, SZJ 64.20.22

77. Mezőgazdasági termelési rendszerekkel kapcsolatos szolgáltatás SZJ 74.14.15.0-ból

78. Mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási és halászati SZJ 74.14.15.0-ból

szakmai tervezés, szakértés, kivéve: trófeabírálat SZJ 74.87.16.1-ből

79. Mezőgazdasági laboratóriumi vizsgálatok SZJ 74.30.1-ből

80. Állat-egészségügyi ellátás SZJ 85.20.1

81. Szociális étkeztetés SZJ 85.31.1-ből,

85.32.1-ből

82. Szállítás, raktározás, posta és távközlés SZJ 60, 61, 62, 63, 64

Kivéve:

Utazásszervezés, utazási ügynöki szolgáltatás, idegenvezetés, turistatájékoztatás SZJ 63.30.1

Postai szolgáltatás SZJ 64.11.12.0

Távközlés (kivéve kábeltelevízió (SZJ 64.20.3-ból); televízió-műsorszórás (SZJ 64.20.20), rádió-műsorszórás (SZJ 64.20.22., SZJ 64.20.1, 64.20.2, 64.20.3

Légijármű-javítás SZJ 63.23.13.1

Turista-, városnéző buszszolgáltatás, kiránduló-és városnéző víziközlekedési szolgáltatás SZJ 60.23.12

SZJ 61.20.12.0-ból

83. Kutatás és kísérleti fejlesztés SZJ 73.10.1, 73.20.1

84. Település- és tájrendezés, területfejlesztési , - rendezési tervezés SZJ 74.20.51, 74.20.52

85. Vízgazdálkodási tervezés, szakértés SZJ 74.14.23.2-ből

86. Postai és távközlési tervezés, szakértés SZJ 74.14.23.3-ból

87. Környezetvédelmi szakmai tervezés, szakértés SZJ 74.14.23.5

88. Környezeti elemek laboratóriumi vizsgálata SZJ 74.30.11.2

89. Kéménytisztítás és tüzeléstechnikai szolgáltatás SZJ 74.70.15.0

90. Szennyvíz- és hulladékkezelés, szennyeződésmentesítés SZJ 90.01, 90.02, 90.03

91. Film-, videó- és DVD gyártás SZJ 92.11.3

kivéve: nem elkülönült reklámfilmgyártás

92. Film-, videó- és DVD vetítés SZJ 92.13.1

93. Előadó-művészeti szolgáltatás SZJ 92.31.21.0

94. Bábszínházi szolgáltatás SZJ 92.34.13.9-ből

95. Művészeti alkotótevékenység SZJ 92.31.22-ből

96. Cirkusz műsor SZJ 92.34.11.0-ból

97. Vidámparki szórakoztatás, mutatványok SZJ 92.33.10.0

98.

99. Állat- és növénykertek, védett természeti értékek bemutatása SZJ 92.53.1

100. Uszoda- és strandfürdő-szolgáltatás SZJ 92.61.10-ből,

SZJ 92.72.11.0-ból

101. Mosás, vegytisztítás, textilfestés SZJ 93.01.1

102. Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás SZJ 93.03.1

103. Fürdőszolgáltatás SZJ 93.04.10.0-ból

104. Temetések megszervezése, ügyintézése SZJ 74.87.14-ből

105. Sporteseményekre szóló belépők, sportlétesítmények rendeltetésszerű használata SZJ 92.61.1-ből, 92.62.1-ből"

"II. rész

A 0 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám

1. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek törzskönyvezéséről és a forgalomba hozataluk engedélyezéséről szóló 12/2001. (IV.12.) EüM rendeletben meghatározott hatóság által engedélyezett, a közvetlen lakossági gyógyszerellátásban értékesíthető humán gyógyszerek (beleértve az immunológiai- és a homeopatis gyógyszerkészítményeket, az izotóppal jelzett gyógyszert, a radionuklid készletet, a radioaktív prekurzort, valamint az emberi vérből vagy plazmából készülő gyógyszereket) felhasználásra kész kiszerelt formában, ideértve a nem kereskedelmi jellegű áruforgalomban az erre jogosult hatóság engedélyével importált gyógyszereket (az 1. számú melléklet I. részének 51. pontjában szereplő 10/1987 (VIII. 19.) EüM rendelet hatálya alá tartozó gyógyhatású termékek kivételével);

Humán gyógyászati galenusi készítmények, magisztrális

készítmények.

2. Kiszerelt gyógyhatású humán tápszer 1901 10 00 02

2106 90 92 01

2106 90 98 01

3. Egészségügyi oxigén (max. 10, ill. 20 liter űrtartalmú, 150, ill.

200 bar nyomású palackban kiszerelve vagy cseppfolyós formában, kizárólag gyógyszerkönyvi minőségű termék) ex 2804 40

Braille-tábla műanyagból ex 3926 90

5. Fehér bot vakoknak ex 6602

6. Pontozó vakoknak ex 8205 59 90

7. Braille-tábla fémből ex 8310

8. Braille-írógép vakoknak ex 8469 30

9. Információátalakító egység vakok és hallássérültek részére (a szövetség által a tagok felé beszerzési ár alatt forgalmazott termék)

ex 8471

10. Telefonkezelő adapter vakok számára ex 8517 80 90

11. Braille-óra vakoknak ex 9102

12. Könyv és közoktatásban használt CD-ROM ex 4901

4903

ex 8524"

13. A Jöt. 36. § (1) bekezdésének 1) pontja szerinti biodízel ex 3824 90 95 99"

Megjegyzés: Az ajánlás a módosító javaslatot a törvényjavaslat 11. számú melléklete helyett szerepelteti.

Indokolás: Lásd a T/5478/260-15. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

329. Dr. Pósán László, Sági József képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész címe módosítását javasolják:

/I. rész/

"A [15]12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 138. (173. sz. jav. - 85.§ Áfa tv.28.§ (2)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/173. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

330. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet 12. pont módosítását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/Termékek

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

12. Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök, különféle gyümölcsök, ipari és gyógynövények, (ide nem értve az 1. számú melléklet II. rész 1. pontja szerinti, elsősorban nem fűszerként használható gyógynövényeket), szalma és takarmány

1201-től 1214-ig, kivéve: ex 1211 90 98

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 410. (199. sz. jav. - 11.sz.mell. II. 1.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/199. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

331. Halász János, Kiss Attila, Márton Attila, Arnóth Sándor, Kocsis Róbert, Pálfi István képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet 26. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/Termékek

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

26. [Gáz energetikai vagy tüzelőanyag célra ex 2705, 2711 11, 2711 21, 2711 12 11, 2711 12 19, ex 2711 12 94, ex 2711 12 97, ex 2711 13 91, ex 2711 13 97, ex 2711 29]

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása a pontok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 398. (136. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 1.fej. 1.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/136. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

332. Halász János, Kiss Attila, Márton Attila, Arnóth Sándor, Kocsis Róbert képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet 26. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/Termékek

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

26. [Gáz energetikai vagy tüzelőanyag célra ex 2705, 2711 11, 2711 21, 2711 12 11, 2711 12 19, ex 2711 12 94, ex 2711 12 97, ex 2711 13 91, ex 2711 13 97, ex 2711 29]

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása a pontok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 392. (259. sz. jav. - 11.sz.mell. újII.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/259. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

333. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet 26. pont módosítását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/Termékek

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

26. [Gáz energetikai vagy tüzelőanyag célra ex 2705, 2711 11, 2711 21, 2711 12 11, 2711 12 19, ex 2711 12 94, ex 2711 12 97, ex 2711 13 91, ex 2711 13 97, ex 2711 29]

Ásványi tüzelőanyagok 2701-től 2702-ig

Tőzeg energetikai célra ex 2703, 2704-től 2705-ig, 2709, 2711 11, 2711 21, 2711 12 11, 2711 12 19

tüzelési célra ex 2711 12 94 2711 12 97

tüzelési célra ex 2711 13 91 2711 13 97

tüzelési célra ex 2711 29

Indokolás: Lásd a T/5478/106. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

334. Dr. Hargitai János, dr. Rákos Tibor képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet 26. pont módosítását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/Termékek

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

"26. [Gáz energetikai vagy tüzelőanyag célra ex 2705]

Ásványi tüzelőanyagok

Tőzeg energetikai célra

2701-től 2702-ig

ex 2703 2704-től 2705-ig

2709

2711 11, 2711 21, 2711 12 11, 2711 12 19, ex 2711 12 94, ex 2711 12 97, ex 2711 13 91, ex 2711 13 97, ex 2711 29"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 337. (257-1. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. új27.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/257-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

335. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet 26. pont módosítását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/Termékek

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

26. [Gáz energetikai vagy tüzelőanyag célra]

Ásványi tüzelőanyagok ex 2701-től 2705-ig

Tőzeg energetikai célra 2711 11, 2711 21, 2711 12 11

tüzelési célra 2711 12 19, ex 2711 12 94, [ex] 2711 12 97

tüzelési célra ex 2711 13 91, [ex] 2711 13 97

tüzelési célra ex 2711 29

Tűzifa, faszén 4401 4402

Indokolás: Lásd a T/5478/200. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

336. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet kiegészítését javasolják a következő új 27. pont felvételével:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/Termékek

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

"27. Elektromos energia 2716"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/5478/107. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

337. Dr. Hargitai János, dr. Rákos Tibor képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet kiegészítését javasolják a következő új 27. pont felvételével:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/Termékek

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

"27. Elektromos energia 2716"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 334. (257-1. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 26.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/257-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

338. Dr. Bartha László, Selmeczi Gabriella és dr. Frajna Imre képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet 30. pont módosítását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/Termékek

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

"30. Hormon és spermicid alapú kémiai fogamzásgátló készítmények állatgyógyászati célra; ex 3006 60

[Fogászati cement és más fogászati tömőanyagok, csontpótló cementek, gyökértömő csúcs 3006 40]"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 339. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 32.), 340. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 34.), 341. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 35.), 346. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 39.), 347. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 40.), 348. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 42.), 349. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 45.), 350. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 46.), 352. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 47.), 353. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 48.), 361. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 55.), 363. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 57.), 364. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 58.), 393. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. újII.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/183. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

339. Dr. Bartha László, Selmeczi Gabriella és dr. Frajna Imre képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet 32. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/Termékek

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

"32. [Fogászati lakkanyag; ex 3208

Fogászati viasz, fogászati lenyomatkeverék, fogászatban használt gipsz alapú egyéb készítmények, ragasztóanyag fogászati célra; ex 3906, ex 3506, ex 2520

Fogtechnikai, fogászati gipsz mintakészítéshez. Lenyomatgipsz fogászati lenyomatkészítéshez, por alakban;

ex 3209 90

Filmizoláló folyadék, gipsz-műanyag izoláló protéziskészítéshez

Polírpaszta, fémoxid-gyanta keverék, fogművek felületi karcmentesítésére és fényesítésére;

ex 3405 90

Foszfát kötésű kvarc-földpát alapú beágyazó anyag fémöntéshez és hozzá keverőfolyadék;

ex 3816

Önkötő mintázó anyag, metil-metakrilát alapú, fogtechnikai célra,

készletben is;

Fogsoralapanyag protézis készítéséhez (meleg polimerizátum), metil- metakrilát alapú;

Öntőakrilát fogsoralapanyag protézis készítéséhez (hideg polimerizátum), metil-metakrilát alapú;

ex 3407

Autopolimerizátum fogsorjavító anyag;

Hídváz- leplezőanyag, polimetil-metakrilát (meleg polimerizátum)

vagy aromás dimetakrilát alapú és színezői]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 338. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 30.), 340. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 34.), 341. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 35.), 346. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 39.), 347. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 40.), 348. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 42.), 349. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 45.), 350. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 46.), 352. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 47.), 353. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 48.), 361. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 55.), 363. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 57.), 364. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 58.), 393. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. újII.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/183. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

340. Dr. Bartha László, Selmeczi Gabriella és dr. Frajna Imre képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet 34. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/Termékek

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

"34. [A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati segédeszköznek minősülő higiénés eszközök, orvostechnikai eszköznek minősülő (műanyag) áruk ex 3924 90

ex 9401

Vizeletgyűjtő-zsák

ex 3923]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 338. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 30.), 339. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 32.), 341. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 35.), 346. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 39.), 347. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 40.), 348. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 42.), 349. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 45.), 350. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 46.), 352. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 47.), 353. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 48.), 361. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 55.), 363. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 57.), 364. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 58.), 393. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. újII.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/183. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

341. Dr. Bartha László, Selmeczi Gabriella és dr. Frajna Imre képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet 35. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/Termékek

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

"35. [Egészségügyi és gyógyszerészeti áruk gumiból 4014

Fogászati gumianyag 4015 11]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 338. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 30.), 339. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 32.), 340. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 34.), 346. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 39.), 347. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 40.), 348. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 42.), 349. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 45.), 350. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 46.), 352. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 47.), 353. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 48.), 361. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 55.), 363. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 57.), 364. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 58.), 393. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. újII.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/183. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

342. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet kiegészítését javasolják a következő új 36. pont felvételével:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/Termékek

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

"36. Tűzifa, faszén 4401 4402"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/5478/108. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

343. Halász János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet 37. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/Termékek

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

"[37. Folyóirat, kotta, térkép ex 4901 4902 4904 4905 91 4905 99]"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 397. (93-1. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 1.fej. 1.), 420. (93-1. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új13.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/93-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

344. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet 37. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/Termékek

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

"[37. Folyóirat, kotta, térkép ex 4901 4902 4904 4905 91 4905 99]"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 422. (148. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új13.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/147. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

345. Halász János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet 37. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/Termékek

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

"[37. Folyóirat, kotta, térkép ex 4901 4902 4904 4905 91 4905 99]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 394. (258-1. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 1.fej. 1.), 424. (258-1. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új13.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/258-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

346. Dr. Bartha László, Selmeczi Gabriella és dr. Frajna Imre képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet 39. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/Termékek

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

"39. [Kompressziós térdharisnya, harisnya, harisnyanadrág, karharisnya, kompressziós kesztyű (amely megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló külön jogszabályban meghatározott előírásoknak) ex 6115

ex 6117]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 338. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 30.), 339. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 32.), 340. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 34.), 341. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 35.), 347. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 40.), 348. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 42.), 349. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 45.), 350. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 46.), 352. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 47.), 353. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 48.), 361. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 55.), 363. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 57.), 364. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 58.), 393. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. újII.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/183. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

347. Dr. Bartha László, Selmeczi Gabriella és dr. Frajna Imre képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet 40. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/Termékek

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

"40. [Gyógyászati segédeszköznek minősülő rögzítőnadrág ex 6212 90]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 338. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 30.), 339. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 32.), 340. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 34.), 341. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 35.), 346. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 39.), 348. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 42.), 349. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 45.), 350. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 46.), 352. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 47.), 353. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 48.), 361. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 55.), 363. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 57.), 364. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 58.), 393. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. újII.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/183. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

348. Dr. Bartha László, Selmeczi Gabriella és dr. Frajna Imre képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet 42. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/Termékek

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

"42. [Fogtechnikai bázislemez ex 7106, ex 7108, ex 7110, ex 7218, ex 7219, ex 7220]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 338. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 30.), 339. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 32.), 340. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 34.), 341. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 35.), 346. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 39.), 347. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 40.), 349. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 45.), 350. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 46.), 352. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 47.), 353. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 48.), 361. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 55.), 363. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 57.), 364. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 58.), 393. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. újII.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/183. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

349. Dr. Bartha László, Selmeczi Gabriella és dr. Frajna Imre képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet 45. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/Termékek

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

"45. [Szemüveglencse, látást javító kontaktlencse, a TB támogatással értékesített szemüvegkeret, távcsőszemüveg

ex 9001 30, 9001 40 41, 9001 40 49, 9001 40 80, 9001 50 41, 9001 50 49, 9001 50 80, ex 9003]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 338. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 30.), 339. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 32.), 340. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 34.), 341. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 35.), 346. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 39.), 347. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 40.), 348. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 42.), 350. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 46.), 352. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 47.), 353. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 48.), 361. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 55.), 363. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 57.), 364. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 58.), 393. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. újII.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/183. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

350. Dr. Bartha László, Selmeczi Gabriella és dr. Frajna Imre képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet 46. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/Termékek

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

"46. [Orvosi, sebészeti műszer és készülék: öninjektáló készülék és az ahhoz tartozó tű,'orvosi fecskendő és az ahhoz tartozó tű, transzfúziós készülék, egyszerhasználatos vérvételi zsák, orvosi csapoló és öblítőeszközök, infúziós szerelékek, fogászati fúrógépbe befogható marófúró, - fúró és -csiszolókorong, fogászati tisztítókefék, vesedializátorhoz tartozó szűrő és vérvonal, aferézises eljárásnál használt ferézis szerelék szűrővel vagy anélkül, egyszerhasználatos szűrőcsalád

ex 9018

ex 8421 29 90 00]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 338. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 30.), 339. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 32.), 340. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 34.), 341. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 35.), 346. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 39.), 347. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 40.), 348. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 42.), 349. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 45.), 352. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 47.), 353. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 48.), 361. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 55.), 363. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 57.), 364. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 58.), 393. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. újII.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/183. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

351. Dr. Schvarcz Tibor és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet 46. pont módosítását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/Termékek

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

"46. Orvosi, sebészeti műszer és készülék: öninjektáló készülék és az ahhoz tartozó tű, orvosi fecskendő és az ahhoz tartozó tű, transzfúziós készülék, egyszerhasználatos vérvételi zsák, zárt vérvételi eszközök, orvosi csapoló és öblítőeszközök, infúziós szerelékek, fogászati fúrógépbe befogható marófúró, - fúró és - csiszolókorong, fogászati tisztítókefék, vesedializátorhoz tartozó szűrő és vérvonal, aferézises eljárásnál használt ferézis szerelék szűrővel vagy anélkül, egyszerhasználatos szűrőcsalád

ex 9018

ex 8421 29 90 00"

Indokolás: Lásd a T/5478/24. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

352. Dr. Bartha László, Selmeczi Gabriella és dr. Frajna Imre képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet 47. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/Termékek

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

"47. [Egészségügyben való felhasználás céljára minősített inhalátor, lélegeztető készülék és tartozéka

ex 9019 20]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 338. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 30.), 339. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 32.), 340. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 34.), 341. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 35.), 346. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 39.), 347. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 40.), 348. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 42.), 349. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 45.), 350. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 46.), 353. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 48.), 361. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 55.), 363. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 57.), 364. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 58.), 393. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. újII.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/183. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

353. Dr. Bartha László, Selmeczi Gabriella és dr. Frajna Imre képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet 48. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/Termékek

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

"[48. Gyógyászati segédeszközök 9021 10, 9021 31, 9021 39, 9021 40, 902190]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 338. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 30.), 339. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 32.), 340. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 34.), 341. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 35.), 346. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 39.), 347. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 40.), 348. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 42.), 349. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 45.), 350. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 46.), 352. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 47.), 361. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 55.), 363. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 57.), 364. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 58.), 393. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. újII.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/183. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

354. Vitányi Iván, dr. Szabó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet kiegészítését javasolják a következő új 52. pont felvételével:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/1. Termékek/

/Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám/

"52. Rögzített adatállományt tartalmazó könyvet helyettesítő oktató, ismeretterjesztő CD - lemez 8524 31 ex8524 39"

Indokolás: Lásd a T/5478/124. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

355. Molnár László, Szabó Lajos, Csabai Lászlóné, Molnár Albert és Farkas Imre képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet kiegészítését javasolják a következő új 52. pont felvételével:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/1. Termékek/

/Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám/

"52. Ásványi tüzelőanyagok

2701-től 2702-ig

Tőzeg energetikai célra

ex 2703, 2704-tő12705-ig, 2709, 2711 11, 2711 21, 2711 12 11, 2711 12 19

tüzelési célra

ex 2711 12 94, 2711 12 97

tüzelési célra

ex 2711 13 91, 2711 13 97

tüzelési célra

ex 2711 29"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 359. (68. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. új53.), 360. (68. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. új54.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/68. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

356. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet kiegészítését javasolják a következő új 52. pont felvételével:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/Termékek

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

"52. Hőhasznosító napkollektor ex 84 19 19"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 358. (109. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. új53.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/109. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

357. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet kiegészítését javasolja a következő új 52. pont felvételével:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/1. Termékek/

/Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám/

52. Tűzifa 4401

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a rész pontszámozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/5478/184. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

358. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet kiegészítését javasolják a következő új 53. pont felvételével:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/Termékek

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

"53. Napkollektor ex 8541 40 90"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 356. (109. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. új52.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/109. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

359. Molnár László, Szabó Lajos, Csabai Lászlóné, Molnár Albert és Farkas Imre képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet kiegészítését javasolják a következő új 53. pont felvételével:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/1. Termékek/

/Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám/

"53. Tűzifa, faszén

4401, 4402"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 355. (68. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. új52), 360. (68. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. új54.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/68. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

360. Molnár László, Szabó Lajos, Csabai Lászlóné, Molnár Albert és Farkas Imre képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 1. fejezet kiegészítését javasolják a következő új 54. pont felvételével:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/1. Termékek/

/Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám/

"54. Elektromos energia

2716"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 355. (68. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. új52), 359. (68. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. új53.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/68. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

361. Dr. Bartha László, Selmeczi Gabriella és dr. Frajna Imre képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 55. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/ Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

"[55. Gyógyászati segédeszközök bérmunkában történő előállítása (a megbízó anyagából, illetve bérmunkában végzett részmegmunkálás)

SZJ 33.10.99.0-ból]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 338. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 30.), 339. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 32.), 340. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 34.), 341. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 35.), 346. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 39.), 347. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 40.), 348. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 42.), 349. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 45.), 350. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 46.), 352. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 47.), 353. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 48.), 363. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 57.), 364. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 58.), 393. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. újII.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/183. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

362. Halász János, Kiss Attila, Márton Attila, Arnóth Sándor, Kocsis Róbert, Pálfi István képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 56. pont módosítását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

"56. Gáz-, [gőz- ]és vízellátás SZJ 40.21.9, 40.22.1, [40.30.9,] 41.00.2"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 421. (135. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új13.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/135. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

363. Dr. Bartha László, Selmeczi Gabriella és dr. Frajna Imre képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 57. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/ Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

"[57. Szemüveglencse egyedi csiszolása, keretbe helyezése SZJ 52.74.13.0-ból]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 338. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 30.), 339. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 32.), 340. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 34.), 341. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 35.), 346. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 39.), 347. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 40.), 348. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 42.), 349. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 45.), 350. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 46.), 352. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 47.), 353. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 48.), 361. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 55.), 364. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 58.), 393. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. újII.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/183. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

364. Dr. Bartha László, Selmeczi Gabriella és dr. Frajna Imre képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 58. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/ Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

"58. [Gyógyászati segédeszközök (az 1. számú melléklet I. részének 44. és 48. pontjában meghatározottak) javítása

SZJ 33.10.92.0-ból

35.43.9-ből,

26.22.9-ből]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 338. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 30.), 339. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 32.), 340. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 34.), 341. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 35.), 346. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 39.), 347. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 40.), 348. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 42.), 349. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 45.), 350. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 46.), 352. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 47.), 353. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 48.), 361. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 55.), 363. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 57.), 393. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. újII.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/183. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

365. Dr. Tompa Sándor, dr. Kolber István, dr. Tóth József, Herbály Imre, dr. Katona Béla, Korózs Lajos, Kovácsné dr. Horváth Klára, Páva Zoltán, dr. Nagy Imre, Kránitz László és Nagy Jenő képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 59. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

"[59. Szállodai szolgáltatás SZJ 55.10]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 367. (75. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 60), 368. (75. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 61.), 425. (75. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új13.), 427. (75. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új14.), 429. (75. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új15.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/75. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

366. Bánki Erik, Hadházy Sándor, Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 59. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

[59. Szállodai szolgáltatás SZJ 55.10]

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 369. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 61.), 370. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 62.), 371. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 63.), 372. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 70.), 374. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 377. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 390. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 80.), 391. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 82.), 426. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új13.), 428. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új14.), 430. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új15.), 431. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új16.), 432. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új17.), 433. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új 18.), 434. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új19.), 435. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új20.), 436. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új21.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/146. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

367. Dr. Tompa Sándor, dr. Kolber István, dr. Tóth József, Herbály Imre, dr. Katona Béla, Korózs Lajos, Kovácsné dr. Horváth Klára, Páva Zoltán, dr. Nagy Imre, Kránitz László és Nagy Jenő képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 60. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

"[60. Egyéb kereskedelmi és korlátozottan igénybe vehető szálláshely-szolgáltatás SZJ 55.21.1, 55.22.1, 55.23.11, 55.23.12, 55.23.13, 55.23.15-ből]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 365. (75. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 59.), 368. (75. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 61.), 425. (75. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új13.), 427. (75. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új14.), 429. (75. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új15.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/75. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

368. Dr. Tompa Sándor, dr. Kolber István, dr. Tóth József, Herbály Imre, dr. Katona Béla, Korózs Lajos, Kovácsné dr. Horváth Klára, Páva Zoltán, dr. Nagy Imre, Kránitz László és Nagy Jenő képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 61. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

"[61. Étkezőhelyi vendéglátásban az ételforgalom SZJ 55.30.1-ből]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 365. (75. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 59.), 367. (75. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 60), 425. (75. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új13.), 427. (75. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új14.), 429. (75. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új15.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/75. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

369. Bánki Erik, Hadházy Sándor, Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 61. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

[61. Étkezőhelyi vendéglátásban az ételforgalom SZJ 55.30.1-ből]

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 366. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 59.), 370. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 62.), 371. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 63.), 372. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 70.), 374. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 377. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 390. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 80.), 391. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 82.), 426. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új13.), 428. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új14.), 430. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új15.), 431. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új16.), 432. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új17.), 433. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új 18.), 434. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új19.), 435. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új20.), 436. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új21.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/146. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

370. Bánki Erik, Hadházy Sándor, Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 62. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

[62. Diákétkeztetés SZJ 55.51.10.1, 55.51.10.2, 55.51.10.31]

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 366. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 59.), 369. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 61.), 371. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 63.), 372. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 70.), 374. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 377. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 390. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 80.), 391. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 82.), 426. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új13.), 428. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új14.), 430. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új15.), 431. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új16.), 432. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új17.), 433. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új 18.), 434. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új19.), 435. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új20.), 436. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új21.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/146. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

371. Bánki Erik, Hadházy Sándor, Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 63. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

[63. Munkahelyi és közétkeztetésben az ételforgalom SZJ 55.5.10.4-ből, 55.51.10.9-ből, 55.52.1-ből]

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 366. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 59.), 369. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 61.), 370. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 62.), 372. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 70.), 374. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 377. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 390. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 80.), 391. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 82.), 426. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új13.), 428. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új14.), 430. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új15.), 431. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új16.), 432. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új17.), 433. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új 18.), 434. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új19.), 435. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új20.), 436. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új21.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/146. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

372. Bánki Erik, Hadházy Sándor, Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 70. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

[70. Személyszállítás SZJ 60.10.1-ből, 60.21, 60.22, 60.23, 61.10.1, 61.20.1, 62.10.10.0, 62.20.10.0]

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 366. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 59.), 369. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 61.), 370. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 62.), 371. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 63.), 374. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 377. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 390. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 80.), 391. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 82.), 426. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új13.), 428. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új14.), 430. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új15.), 431. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új16.), 432. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új17.), 433. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új 18.), 434. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új19.), 435. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új20.), 436. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új21.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/146. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

373. Halász János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 72. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

"[72. Film-, videó- és DVD vetítés SZJ 92.13.1]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 376. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 379. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 74.), 381. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 75.), 383. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 76.), 385. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 77.), 388. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 79.), 400. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 3.), 401. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 4.), 402. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 5.), 403. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 6.), 404. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 7.), 405. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 8.), 406. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 9.), 407. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 10.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/93-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

374. Bánki Erik, Hadházy Sándor, Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 72. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

"[72. Film-, videó- és DVD vetítés SZJ 92.13.1]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 366. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 59.), 369. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 61.), 370. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 62.), 371. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 63.), 372. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 70.), 377. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 390. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 80.), 391. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 82.), 426. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új13.), 428. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új14.), 430. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új15.), 431. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új16.), 432. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új17.), 433. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új 18.), 434. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új19.), 435. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új20.), 436. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új21.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/146. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

375. Halász János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 72. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

"[72. Film-, videó- és DVD vetítés SZJ 92.13.1]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 378. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 380. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 74.), 382. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 75.), 384. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 76.), 386. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 77.), 389. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 79.), 396. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/258-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

376. Halász János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 73. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

"[73. Előadó-művészeti szolgáltatás SZJ 92.31.21.0]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 373. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 379. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 74.), 381. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 75.), 383. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 76.), 385. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 77.), 388. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 79.), 400. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 3.), 401. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 4.), 402. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 5.), 403. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 6.), 404. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 7.), 405. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 8.), 406. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 9.), 407. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 10.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/93-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

377. Bánki Erik, Hadházy Sándor, Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 73. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

"[73. Előadó-művészeti szolgáltatás SZJ 92.31.21.0]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 366. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 59.), 369. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 61.), 370. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 62.), 371. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 63.), 372. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 70.), 374. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 390. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 80.), 391. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 82.), 426. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új13.), 428. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új14.), 430. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új15.), 431. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új16.), 432. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új17.), 433. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új 18.), 434. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új19.), 435. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új20.), 436. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új21.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/146. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

378. Halász János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 73. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

"[73. Előadó-művészeti szolgáltatás SZJ 92.31.21.0]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 375. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 380. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 74.), 382. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 75.), 384. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 76.), 386. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 77.), 389. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 79.), 396. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/258-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

379. Halász János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 74. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

"[74. Bábszínházi szolgáltatás SZJ 92.34.13.9-ből]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 373. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 376. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 381. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 75.), 383. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 76.), 385. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 77.), 388. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 79.), 400. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 3.), 401. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 4.), 402. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 5.), 403. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 6.), 404. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 7.), 405. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 8.), 406. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 9.), 407. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 10.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/93-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

380. Halász János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 74. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

"[74. Bábszínházi szolgáltatás SZJ 92.34.13.9-ből]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 375. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 378. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 382. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 75.), 384. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 76.), 386. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 77.), 389. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 79.), 396. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/258-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

381. Halász János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 75. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

"[75. Művészeti alkotótevékenység SZJ 92.31.22-ből]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 373. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 376. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 379. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 74.), 383. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 76.), 385. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 77.), 388. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 79.), 400. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 3.), 401. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 4.), 402. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 5.), 403. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 6.), 404. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 7.), 405. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 8.), 406. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 9.), 407. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 10.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/93-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

382. Halász János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 75. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

"[75. Művészeti alkotótevékenység SZJ 92.31.22-ből]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 375. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 378. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 380. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 74.), 384. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 76.), 386. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 77.), 389. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 79.), 396. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/258-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

383. Halász János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 76. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

"[76. Cirkusz műsor SZJ 92.34.11.0-ból]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 373. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 376. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 379. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 74.), 381. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 75.), 385. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 77.), 388. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 79.), 400. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 3.), 401. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 4.), 402. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 5.), 403. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 6.), 404. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 7.), 405. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 8.), 406. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 9.), 407. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 10.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/93-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

384. Halász János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 76. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

"[76. Cirkusz műsor SZJ 92.34.11.0-ból]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 375. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 378. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 380. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 74.), 382. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 75.), 386. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 77.), 389. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 79.), 396. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/258-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

385. Halász János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 77. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

"[77. Vidámparki szórakoztatás, mutatványok SZJ 92.33.10.0]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 373. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 376. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 379. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 74.), 381. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 75.), 383. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 76.), 388. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 79.), 400. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 3.), 401. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 4.), 402. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 5.), 403. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 6.), 404. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 7.), 405. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 8.), 406. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 9.), 407. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 10.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/93-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

386. Halász János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 77. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

"[77. Vidámparki szórakoztatás, mutatványok SZJ 92.33.10.0]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 375. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 378. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 380. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 74.), 382. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 75.), 384. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 76.), 389. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 79.), 396. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/258-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

387. Halász János képviselő, valamint Halász János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 78. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

"[78. Könyvtári, levéltári, múzeumi és egyéb kulturális szolgáltatás SZJ 92.51.1, 92.52.1]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 445. (93-5. sz. jav. - 12.sz.mell. új13.), 450. (93-5. sz. jav. - 12.sz.mell. új17.), 453. (93-5. sz. jav. - 12.sz.mell. 17.), 455. (93-5. sz. jav. - 12.sz.mell. új19.), 459. (93-5. sz. jav. - 12.sz.mell. új30), 460. (93-5. sz. jav. - 12.sz.mell. új31.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/93-5., 258-5. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

388. Halász János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 79. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

"[79. Állat- és növénykertek, védett természeti értékek bemutatása SZJ 92.53.1]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 373. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 376. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 379. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 74.), 381. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 75.), 383. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 76.), 385. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 77.), 400. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 3.), 401. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 4.), 402. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 5.), 403. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 6.), 404. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 7.), 405. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 8.), 406. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 9.), 407. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 10.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/93-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

389. Halász János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 79. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

"[79. Állat- és növénykertek, védett természeti értékek bemutatása SZJ 92.53.1]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 375. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 378. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 380. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 74.), 382. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 75.), 384. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 76.), 386. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 77.), 396. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/258-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

390. Bánki Erik, Hadházy Sándor, Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 80. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

[80. Uszoda- és strandfürdő-szolgáltatás SZJ 92.61.10-ből, SZJ 92.72.11.0-ból]

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 366. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 59.), 369. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 61.), 370. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 62.), 371. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 63.), 372. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 70.), 374. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 377. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 391. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 82.), 426. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új13.), 428. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új14.), 430. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új15.), 431. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új16.), 432. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új17.), 433. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új 18.), 434. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új19.), 435. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új20.), 436. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új21.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/146. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

391. Bánki Erik, Hadházy Sándor, Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet I. rész 2. fejezet 82. pont elhagyását javasolják:

/I. rész/

/A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám/

[82. Fürdőszolgáltatás SZJ 93.04.10.0-ból]

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 366. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 59.), 369. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 61.), 370. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 62.), 371. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 63.), 372. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 70.), 374. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 377. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 390. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 80.), 426. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új13.), 428. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új14.), 430. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új15.), 431. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új16.), 432. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új17.), 433. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új 18.), 434. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új19.), 435. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új20.), 436. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új21.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/146. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

392. Halász János, Kiss Attila, Márton Attila, Arnóth Sándor, Kocsis Róbert képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új II. rész felvételével:

"II. rész

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

1. Termékek

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám

1. Ásványi tüzelőanyagok 27001-tő12702-ig

Tőzeg energetikai célra ex 2703, 2704-tő12705-ig, 2709, 2711 11, 2711 21, 2711 12 11, 2711 12 19, ex 2711 12 94, ex 2711 12 97, ex 2711 13 91, ex 2711 13 97, ex 271129"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet részeinek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 332. (259. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 26.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/259. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

393. Dr. Bartha László, Selmeczi Gabriella és dr. Frajna Imre képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új II. rész felvételével:

"II. rész

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

1. Termékek

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám

1. Fogászati cement és más fogászati tömőanyagok, csontpótló

cementek, gyökértömő csúcs 300640

2. Fogászati lakkanyag; ex 3208

Fogászati viasz, fogászati lenyomatkeverék, fogászatban használt gipsz alapú egyéb készítmények, ragasztóanyag fogászati célra; ex 3906, ex 3506, ex 2520

Fogtechnikai, fogászati gipsz mintakészítéshez. Lenyomatgipsz fogászati lenyomatkészítéshez, por alakban ;

ex 3209 90

Filmizoláló folyadék, gipsz-műanyag izoláló protéziskészítéshez

Polírpaszta, fémoxid-gyanta keverék, fogművek felületi karcmentesítésére és fényesítésére;

ex 3405 90

Foszfát kötésű kvarc-földpát alapú beágyazó anyag fémöntéshez és hozzá keverőfolyadék;

ex 3816

Önkötő mintázó anyag, metil-metakrilát alapú, fogtechnikai célra,

készletben is;

Fogsoralapanyag protézis készítéséhez (meleg polimerizátum), metil- metakrilát alapú;

Öntőakrilát fogsoralapanyag protézis készítéséhez (hideg polimerizátum), metil-metakrilát alapú;

ex 3407

Autopolimerizátum fogsorjavító anyag;

Hídváz- leplezőanyag, polimetil-metakrilát (meleg polimerizátum)

vagy aromás dimetakrilát alapú és színezői

3. A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati segédeszköznek minősülő higiénés eszközök, orvostechnikai eszköznek minősülő (műanyag) áruk ex 3924 90

ex 9401

Vizeletgyűjtő-zsák

ex 3923

4. Egészségügyi és gyógyszerészeti áruk gumiból 4014

Fogászati gumianyag 4015 11

5. Kompressziós térdharisnya, harisnya, harisnyanadrág, karharisnya, kompressziós kesztyű (amely megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló külön jogszabályban meghatározott előírásoknak) ex 6115

ex 6117

6. Gyógyászati segédeszköznek minősülő rögzítőnadrág ex 6212 90

7. Fogtechnikai bázislemez ex 7106, ex 7108, ex 7110, ex 7218, ex 7219, ex 7220

8. Szemüveglencse, látást javító kontaktlencse, a TB támogatással értékesített szemüvegkeret, távcsőszemüveg ex 9001 30, 9001 40 41, 9001 40 49, 9001 40 80, 9001 50 41, 9001 50 49, 9001 50 80, ex 9003

9. Orvosi, sebészeti műszer és készülék: öninjektáló készülék és az ahhoz tartozó tű,'orvosi fecskendő és az ahhoz tartozó tű, transzfúziós készülék, egyszerhasználatos vérvételi zsák, orvosi csapoló és öblítőeszközök, infúziós szerelékek, fogászati fúrógépbe befogható marófúró, - fúró és -csiszolókorong, fogászati tisztítókefék, vesedializátorhoz tartozó szűrő és vérvonal, aferézises eljárásnál használt ferézis szerelék szűrővel vagy anélkül, egyszerhasználatos szűrőcsalád

ex 9018, ex 8421 29 90 00

10. Egészségügyben való felhasználás céljára minősített inhalátor, lélegeztető készülék és tartozéka ex 9019 20

11. Gyógyászati segédeszközök 9021 10, 9021 31, 9021 39, 9021 40, 9021 90

2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés SZJ-szám

1. Gyógyászati segédeszközök bérmunkában történő előállítása (a megbízó anyagából, illetve bérmunkában végzett részmegmunkálás) SZJ 33.10.99.0-ból

2. Szemüveglencse egyedi csiszolása, keretbe helyezése SZJ 52.74.13.0-ból

3. Gyógyászati segédeszközök (az 1. számú melléklet I. részének 44. és 48. pontjában meghatározottak) javítása SZJ 33.10.92.0-ból 35.43.9-ből,

26.22.9-ből"

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a részek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 338. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 30.), 339. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 32.), 340. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 34.), 341. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 35.), 346. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 39.), 347. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 40.), 348. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 42.), 349. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 45.), 350. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 46.), 352. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 47.), 353. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 48.), 361. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 55.), 363. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 57.), 364. (183. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 58.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/183. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

394. Halász János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új II. rész 1. fejezet 1. pont felvételével:

"II. rész

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

1. Termékek

1. Folyóirat, kotta, térkép (kivéve előfizetésben megvásárolt lapokat) ex 4901, 4902, 4904, 4905 91, 4905 99"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 345. (258-1. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 37.), 424. (258-1. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új13.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/258-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

395. Halász János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új II. rész 1. fejezet 2. pont felvételével:

"II. rész

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

1. Termékek

2. Rögzített adatállományt tartalmazó könyvet helyettesítő oktató, ismeretterjesztő CD-lemez 8524 31, ex 8524 39"

Indokolás: Lásd a T/5478/258-3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

396. Halász János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új II. rész 2. fejezet felvételével:

"II. rész

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

2. Szolgáltatások

3. Film-, videó- és DVD gyártás SZJ 92.11.3

kivéve: nem elkülönült reklámfilmgyártás

4. Film-, videó- és DVD terjesztés SZJ 92.12.10.0

5. Film-, videó- és DVD vetítés SZJ 92.13.1

6. Előadó-művészeti szolgáltatás SZJ 92.31.21.0

7. Bábszínházi szolgáltatás SZJ 92.34.13.9-ből

8. Művészeti alkotótevékenység SZJ 92.31.22-ből

9. Cirkusz műsor SZJ 92.34.11.0-ból

10. Vidámparki szórakoztatás, mutatványok SZJ 92.33.10.0

11. Állat- és növénykertek, védett természeti értékek SZJ 92.53.1

bemutatása"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet részeinek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 375. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 378. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 380. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 74.), 382. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 75.), 384. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 76.), 386. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 77.), 389. (258-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 79.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/258-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

397. Halász János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új II. rész 1. fejezet 1.pont felvételével:

"II. rész

A 10 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

1. Termékek

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám

1. Folyóirat, kotta, térkép (kivéve országos politikai napilap)

ex 4901, 4902, 4904, 4905 91, 4905 99"

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a részek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 343. (93-1. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 37.), 420. (93-1. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új13.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/93-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

398. Halász János, Kiss Attila, Márton Attila, Arnóth Sándor, Kocsis Róbert, Pálfi István képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új II. rész 1. fejezet 1. pont felvételével:

"II. rész

A 10 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

1.Termékek

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám

1. Ásványi tüzelőanyagok

Tőzeg energetikai célra

27001-től 2702-ig ex 2703, 2704-től 2705-ig, 2709, 2711 11, 2711 21, 2711 12 11, 2711 12 19, ex 2711 12 94, ex 2711 12 97, ex 2711 13 91, ex 2711 13 97, ex 2711 29"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 331. (136. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 26.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/136. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

399. Halász János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új II. rész 1. fejezet 2. pont felvételével:

"II. rész

A 10 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

1. Termékek

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám

2. Rögzített adatállományt tartalmazó könyvet helyettesítő oktató, ismeretterjesztő CD-lemez 8524 31 ex 8524 39"

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a részek számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/5478/93-3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

400. Halász János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új II. rész 2. fejezet 3. pont felvételével:

II. rész

A 10 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

2. Szolgáltatások

3. Film-, videó- és DVD gyártás SZJ 92.11.3

kivéve: nem elkülönült reklámfilmgyártást

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a részek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 373. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 376. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 379. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 74.), 381. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 75.), 383. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 76.), 385. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 77.), 388. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 79.), 401. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 4.), 402. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 5.), 403. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 6.), 404. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 7.), 405. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 8.), 406. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 9.), 407. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 10.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/93-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

401. Halász János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új II. rész 2. fejezet 4. pont felvételével:

II. rész

A 10 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

2. Szolgáltatások

4. Film-, videó- és DVD vetítés SZJ 92.13.1

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a részek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 373. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 376. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 379. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 74.), 381. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 75.), 383. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 76.), 385. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 77.), 388. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 79.), 400. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 3.), 402. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 5.), 403. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 6.), 404. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 7.), 405. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 8.), 406. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 9.), 407. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 10.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/93-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

402. Halász János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új II. rész 2. fejezet 5. pont felvételével:

II. rész

A 10 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

2. Szolgáltatások

5. Előadó-művészeti szolgáltatás SZJ 92.31.21.0

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a részek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 373. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 376. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 379. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 74.), 381. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 75.), 383. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 76.), 385. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 77.), 388. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 79.), 400. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 3.), 401. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 4.), 403. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 6.), 404. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 7.), 405. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 8.), 406. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 9.), 407. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 10.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/93-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

403. Halász János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új II. rész 2. fejezet 6. pont felvételével:

II. rész

A 10 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

2. Szolgáltatások

6. Bábszínházi szolgáltatás SZJ 92.34.13.9-ből

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a részek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 373. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 376. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 379. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 74.), 381. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 75.), 383. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 76.), 385. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 77.), 388. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 79.), 400. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 3.), 401. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 4.), 402. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 5.), 404. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 7.), 405. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 8.), 406. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 9.), 407. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 10.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/93-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

404. Halász János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új II. rész 2. fejezet 7. pont felvételével:

II. rész

A 10 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

2. Szolgáltatások

7. Művészeti alkotótevékenység SZJ 92.31.22-ből

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a részek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 373. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 376. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 379. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 74.), 381. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 75.), 383. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 76.), 385. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 77.), 388. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 79.), 400. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 3.), 401. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 4.), 402. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 5.), 403. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 6.), 405. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 8.), 406. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 9.), 407. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 10.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/93-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

405. Halász János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új II. rész 2. fejezet 8. pont felvételével:

II. rész

A 10 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

2. Szolgáltatások

8. Cirkusz műsor SZJ 92.34.11.0-ból

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a részek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 373. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 376. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 379. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 74.), 381. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 75.), 383. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 76.), 385. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 77.), 388. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 79.), 400. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 3.), 401. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 4.), 402. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 5.), 403. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 6.), 404. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 7.), 406. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 9.), 407. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 10.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/93-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

406. Halász János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új II. rész 2. fejezet 9. pont felvételével:

II. rész

A 10 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

2. Szolgáltatások

9. Vidámparki szórakoztatás, mutatványok SZJ 92.33.10.0

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a részek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 373. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 376. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 379. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 74.), 381. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 75.), 383. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 76.), 385. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 77.), 388. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 79.), 400. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 3.), 401. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 4.), 402. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 5.), 403. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 6.), 404. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 7.), 405. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 8.), 407. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 10.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/93-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

407. Halász János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új II. rész 2. fejezet 10. pont felvételével:

II. rész

A 10 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

2. Szolgáltatások

10. Állat- és növénykertek, védett természeti értékek bemutatása SZJ 92.53.1

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a részek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 373. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 376. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 379. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 74.), 381. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 75.), 383. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 76.), 385. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 77.), 388. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 79.), 400. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 3.), 401. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 4.), 402. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 5.), 403. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 6.), 404. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 7.), 405. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 8.), 406. (93-2. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 2.fej. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/93-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

408. Dr. Bartha László, Selmeczi Gabriella és dr. Frajna Imre képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész 1. pont elhagyását javasolják:

/II. rész

Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám/

"1. [Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek törzskönyvezéséről és a forgalomba hozataluk engedélyezéséről szóló 12/2001. (IV.12.) EüM rendeletben meghatározott hatóság által engedélyezett, a közvetlen lakossági gyógyszerellátásban értékesíthető humán gyógyszerek (beleértve az immunológiai- és a homeopatis gyógyszerkészítményeket, az izotóppal jelzett gyógyszert, a radionuklid készletet, a radioaktív prekurzort, valamint az emberi vérből vagy plazmából készülő gyógyszereket) felhasználásra kész kiszerelt formában, ideértve a nem kereskedelmi jellegű áruforgalomban az erre jogosult hatóság engedélyével importált gyógyszereket (az 1. számú melléklet I. részének 51. pontjában szereplő 10/1987 (VIII. 19.) EüM rendelet hatálya alá tartozó gyógyhatású termékek kivételével);

Humán gyógyászati galenusi készítmények, magisztrális készítmények.]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a rész pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 413. (181. sz. jav. - 11.sz.mell. II. 2.), 416. (181. sz. jav. - 11.sz.mell. II. 3.), 437. (181. sz. jav. - 11.sz.mell. újIII.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/181. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

409. Dr. Schvarcz Tibor és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész 1. pont módosítását javasolják:

/II. rész

Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

1. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó olyan humán gyógyszerek, amelyeket a[A]z emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek törzskönyvezéséről és a forgalomba hozataluk engedélyezéséről szóló 12/2001. (IV.12.) EüM rendeletben meghatározott hatóság [által engedélyezett, a közvetlen lakossági gyógyszerellátásban értékesíthető humán gyógyszerek (beleértve az immunológiai- és a homeopatis gyógyszerkészítményeket, az izotóppal jelzett gyógyszert, a radionuklid készletet, a radioaktív prekurzort, valamint az emberi vérből vagy plazmából készülő gyógyszereket) felhasználásra kész kiszerelt formában, ideértve] törzskönyvezett, valamint a nem kereskedelmi jellegű áruforgalomban az erre jogosult hatóság engedélyével importált gyógyszerek[et (az 1. számú melléklet I. részének 51. pontjában szereplő 10/1987 (VIII. 19.) EüM rendelet hatálya alá tartozó gyógyhatású termékek kivételével);

Humán gyógyászati galenusi készítmények, magisztrális készítmények]."

Indokolás: Lásd a T/5478/25. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

410. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész 1. pont módosítását javasolják:

/II. rész

Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám/

"1. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek törzskönyvezéséről és a forgalomba hozataluk engedélyezéséről szóló 12/2001. (IV.12.) EüM rendeletben meghatározott hatóság által engedélyezett, a közvetlen lakossági gyógyszerellátásban értékesíthető humán gyógyszerek (beleértve az immunológiai- és a homeopatis gyógyszerkészítményeket, az izotóppal jelzett gyógyszert, a radionuklid készletet, a radioaktív prekurzort, valamint az emberi vérből vagy plazmából készülő gyógyszereket) felhasználásra kész kiszerelt formában, ideértve a nem kereskedelmi jellegű áruforgalomban az erre jogosult hatóság engedélyével importált gyógyszereket (az 1. számú melléklet I. részének 51. pontjában szereplő 10/1987 (VIII. 19.) EüM rendelet hatálya alá tartozó gyógyhatású termékek kivételével);

Humán gyógyászati galenusi készítmények, magisztrális készítmények.

Elsősorban nem fűszerként használható gyógynövények tasakos, dobozos, vagy filteres kiszerelésben"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 330. (199. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 12.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/199. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

411. Dr. Schvarcz Tibor és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolják a következő új 2. pont felvételével:

/II. rész/

/Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

"2. Az arra feljogosított hatóság által engedélyezett humán célra felhasználásra kerülő diagnosztikai reagensek.

Ex 3006 30"

Megjegyzés: A mód. javaslat elfogadása esetén a pontok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 415. (26. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új3.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/26. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén nem ért egyet.

412. Kárpáti Zsuzsa és dr. Tompa Sándor képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolják a következő új 2. pont felvételével:

/II. rész/

/Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

"2. Hagyományos gyógynövény drogok és kivonataik közvetlen lakossági fogyasztásra, kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben ex 1211 90 98

ex 1302"

Megjegyzés: A mód. javaslat elfogadása esetén a pontok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 305. (182. sz. jav. - új227.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/182. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

413. Dr. Bartha László, Selmeczi Gabriella és dr. Frajna Imre képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész 2. pont elhagyását javasolják:

/II. rész/

/Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

/Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám/

"[2. Kiszerelt gyógyhatású

humán tápszer

1901 10 00 02

2106909201

2106909801]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 408. (181. sz. jav. - 11.sz.mell. II. 1.), 416. (181. sz. jav. - 11.sz.mell. II. 3.), 437. (181. sz. jav. - 11.sz.mell. újIII.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/181. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

414. Dr. Schvarcz Tibor és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész 2. pont módosítását javasolják:

/II. rész/

/Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

/Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám/

"2. [Kiszerelt gyógyhatású humán tápszer]Speciális gyógyászati célra szánt tápszerek valamint anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek 1901 10 00 02, 2106 90 92 01, 2106 90 98 01"

Indokolás: Lásd a T/5478/151. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén nem ért egyet.

415. Dr. Schvarcz Tibor és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolják a következő új 3. pont felvételével:

/II. rész/

/Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

"3. Orvosi radioaktív izotópok 2844 40 20 00"

Megjegyzés: A mód. javaslat elfogadása esetén a pontok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 411. (26. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új2.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/26. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén nem ért egyet.

416. Dr. Bartha László, Selmeczi Gabriella és dr. Frajna Imre képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész 3. pont elhagyását javasolják:

/II. rész/

/Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

/Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám/

"3. [Egészségügyi oxigén (max. 10, ill. 20 liter űrtartalmú, 150, ill. 200 bar nyomású palackban kiszerelve vagy cseppfolyós formában, kizárólag gyógyszerkönyvi minőségű termék) ex 2804 40]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 408. (181. sz. jav. - 11.sz.mell. II. 1.), 413. (181. sz. jav. - 11.sz.mell. II. 2.), 437. (181. sz. jav. - 11.sz.mell. újIII.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/181. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

417. Dr. Schvarcz Tibor és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolják a következő új 4. pont felvételével:

/II. rész/

/Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre

Sorszám Megnevezés

Vámtarifaszám/

"4. Steril műtéti izoláló szett

3005 90 5100"

Megjegyzés: A mód. javaslat elfogadása esetén a pontok számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/5478/27. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság ülésén nem ért egyet.

418. Halász János képviselő, valamint Halász János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész 12. pont módosítását javasolják:

/II. rész

Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

"12. Könyv és közoktatásban használt CD-ROM ex 4901, 4903, ex 8524"

Indokolás: Lásd a T/5478/93-4., 258-4. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

419. Dr. Szabó Zoltán képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolja a következő új 13. pont felvételével:

/II. rész

Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

"13. Rögzített adatállományt tartalmazó könyvet helyettesítő oktató, ismeretterjesztő CD-lemez 8524 31 ex8524 39" "

Indokolás: Lásd a T/5478/122. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

420. Halász János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolják a következő új 13. pont felvételével:

/II. rész/

/Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

"13. Országos politikai napilap ex 49 02 10"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 343. (93-1. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 37.), 397. (93-1. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 1.fej. 1.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/93-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

421. Halász János, Kiss Attila, Márton Attila, Arnóth Sándor, Kocsis Róbert, Pálfi István képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolják a következő új 13. pont felvételével:

/II. rész/

/Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

"13. Gőz-, melegvízellátási szolgáltatás SZJ 40. 30. 9"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 362. (135. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 56.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/135. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

422. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolják a következő új 13. pont felvételével:

/II. rész

Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

"13. Folyóirat, kotta, térkép ex 4901, 4902, 4904, 4905 91, 4905 99"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 344. (147. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 37.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/148. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

423. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolják a következő új 13. pont felvételével:

/II. rész

Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

"13. Folyóirat 4904"

Indokolás: Lásd a T/5478/221-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

424. Halász János képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolják a következő új 13. pont felvételével:

/II. rész

Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

"13. Előfizetésben vásárolt lapok ex 490310"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 345. (258-1. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 1. 37.), 394. (258-1. sz. jav. - 11.sz.mell. újII. 1.fej. 1.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/258-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

425. Dr. Tompa Sándor, dr. Kolber István, dr. Tóth József, Herbály Imre, dr. Katona Béla, Korózs Lajos, Kovácsné dr. Horváth Klára, Páva Zoltán, dr. Nagy Imre, Kránitz László és Nagy Jenő képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolják a következő új 13. pont felvételével:

/II. rész/

"Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

"2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám

"13. Szállodai szolgáltatás SZJ 55.10""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 365. (75. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 59.), 367. (75. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 60), 368. (75. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 61.), 427. (75. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új14.), 429. (75. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új15.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/75. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

426. Bánki Erik, Hadházy Sándor, Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolják a következő új 13. pont felvételével:

/II. rész

Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

13. Szállodai szolgáltatás SZJ 55.10"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 366. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 59.), 369. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 61.), 370. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 62.), 371. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 63.), 372. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 70.), 374. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 377. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 390. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 80.), 391. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 82.), 428. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új14.), 430. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új15.), 431. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új16.), 432. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új17.), 433. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új 18.), 434. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új19.), 435. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új20.), 436. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új21.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/146. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

427. Dr. Tompa Sándor, dr. Kolber István, dr. Tóth József, Herbály Imre, dr. Katona Béla, Korózs Lajos, Kovácsné dr. Horváth Klára, Páva Zoltán, dr. Nagy Imre, Kránitz László és Nagy Jenő képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolják a következő új 14. pont felvételével:

/II. rész/

/Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

"2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám

"14. Egyéb kereskedelmi és korlátozottan igénybe vehető szálláshely-szolgáltatás SZJ 55.21.1, 55.22.1, 55.23.11, 55.23.12, 55.23.13, 55.23.15-ből""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 365. (75. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 59.), 367. (75. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 60), 368. (75. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 61.), 425. (75. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új13.), 429. (75. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új15.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/75. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

428. Bánki Erik, Hadházy Sándor, Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolják a következő új 14. pont felvételével:

/II. rész

Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

14. Étkezőhelyi vendéglátásban az ételforgalom SZJ 55.30.1-ből"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 366. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 59.), 369. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 61.), 370. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 62.), 371. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 63.), 372. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 70.), 374. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 377. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 390. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 80.), 391. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 82.), 426. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új13.), 430. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új15.), 431. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új16.), 432. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új17.), 433. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új 18.), 434. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új19.), 435. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új20.), 436. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új21.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/146. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

429. Dr. Tompa Sándor, dr. Kolber István, dr. Tóth József, Herbály Imre, dr. Katona Béla, Korózs Lajos, Kovácsné dr. Horváth Klára, Páva Zoltán, dr. Nagy Imre, Kránitz László és Nagy Jenő képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolják a következő új 15. pont felvételével:

/II. rész/

/Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

"2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám

"15. Étkezőhelyi vendéglátásban az ételforgalom SZJ 55.30.1-ből""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 365. (75. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 59.), 367. (75. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 60), 368. (75. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 61.), 425. (75. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új13.), 427. (75. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új14.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/75. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

430. Bánki Erik, Hadházy Sándor, Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolják a következő új 15. pont felvételével:

/II. rész

Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

15. Diákétkeztetés SZJ 55.51.10.1, 55.51.10.2, 55.51.10.31"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 366. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 59.), 369. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 61.), 370. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 62.), 371. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 63.), 372. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 70.), 374. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 377. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 390. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 80.), 391. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 82.), 426. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új13.), 428. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új14.), 431. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új16.), 432. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új17.), 433. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új 18.), 434. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új19.), 435. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új20.), 436. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új21.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/146. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

431. Bánki Erik, Hadházy Sándor, Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolják a következő új 16. pont felvételével:

/II. rész

Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

16. Munkahelyi és közétkeztetésben az ételforgalom SZJ 55.51.10.4-ből,

55.51.10.9-ből, 55.52.1-ből"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 366. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 59.), 369. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 61.), 370. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 62.), 371. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 63.), 372. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 70.), 374. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 377. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 390. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 80.), 391. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 82.), 426. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új13.), 428. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új14.), 430. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új15.), 432. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új17.), 433. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új 18.), 434. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új19.), 435. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új20.), 436. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új21.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/146. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

432. Bánki Erik, Hadházy Sándor, Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolják a következő új 17. pont felvételével:

/II. rész

Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

"17. Személyszállítás SZJ 60.10.1-ből,

60.21

60.22

60.23

61.10.1

61.20.1

62.10.10.0

62.20.10.0"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 366. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 59.), 369. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 61.), 370. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 62.), 371. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 63.), 372. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 70.), 374. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 377. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 390. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 80.), 391. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 82.), 426. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új13.), 428. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új14.), 430. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új15.), 431. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új16.), 433. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új 18.), 434. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új19.), 435. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új20.), 436. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új21.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/146. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

433. Bánki Erik, Hadházy Sándor, Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolják a következő új 18. pont felvételével:

/II. rész

Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

18. Film-, videó- és DVD vetítés SZJ 92.13.1"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 366. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 59.), 369. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 61.), 370. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 62.), 371. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 63.), 372. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 70.), 374. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 377. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 390. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 80.), 391. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 82.), 426. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új13.), 428. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új14.), 430. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új15.), 431. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új16.), 432. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új17.), 434. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új19.), 435. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új20.), 436. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új21.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/146. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

434. Bánki Erik, Hadházy Sándor, Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolják a következő új 19. pont felvételével:

/II. rész

Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

19. Előadó-művészeti szolgáltatás SZJ 92.31.21.0"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 366. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 59.), 369. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 61.), 370. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 62.), 371. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 63.), 372. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 70.), 374. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 377. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 390. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 80.), 391. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 82.), 426. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új13.), 428. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új14.), 430. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új15.), 431. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új16.), 432. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új17.), 433. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új 18.), 435. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új20.), 436. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új21.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/146. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

435. Bánki Erik, Hadházy Sándor, Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolják a következő új 20. pont felvételével:

/II. rész

Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

20. Uszoda- és strandfürdő-szolgáltatás SZJ 92.61.10-ből, SZJ 92.72.11.0-ból"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 366. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 59.), 369. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 61.), 370. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 62.), 371. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 63.), 372. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 70.), 374. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 377. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 390. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 80.), 391. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 82.), 426. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új13.), 428. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új14.), 430. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új15.), 431. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új16.), 432. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új17.), 433. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új 18.), 434. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új19.), 436. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új21.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/146. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

436. Bánki Erik, Hadházy Sándor, Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolják a következő új 21. pont felvételével:

/II. rész

Az öt százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

21. Fürdőszolgáltatás SZJ 93.04.10.0-ból"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 366. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 59.), 369. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 61.), 370. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 62.), 371. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 63.), 372. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 70.), 374. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 72.), 377. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 73.), 390. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 80.), 391. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 82.), 426. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új13.), 428. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új14.), 430. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új15.), 431. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új16.), 432. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új17.), 433. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új 18.), 434. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új19.), 435. (146. sz. jav. - 11.sz.mell. II. új20.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/146. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

437. Dr. Bartha László, Selmeczi Gabriella és dr. Frajna Imre képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új III. rész felvételével:

"III. rész

A 0 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre

1. Termékek

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám

1. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek törzskönyvezéséről és a forgalomba hozataluk engedélyezéséről szóló 12/2001. (IV.12.) EüM rendeletben meghatározott hatóság által engedélyezett, a közvetlen lakossági gyógyszerellátásban értékesíthető humán gyógyszerek (beleértve az immunológiai- és a homeopatis gyógyszerkészítményeket, az izotóppal jelzett gyógyszert, a radionuklid készletet, a radioaktív prekurzort, valamint az emberi vérből vagy plazmából készülő gyógyszereket) felhasználásra kész kiszerelt formában, ideértve a nem kereskedelmi jellegű áruforgalomban az erre jogosult hatóság engedélyével importált gyógyszereket (az 1. számú melléklet I. részének 51. pontjában szereplő 10/1987 (VIII. 19.) EüM rendelet hatálya alá tartozó gyógyhatású termékek kivételével);

Humán gyógyászati galenusi készítmények, magisztrális készítmények.

2. Kiszerelt gyógyhatású humán tápszer 1901 10 00 02, 2106 90 92 01, 2106 90 98 01

3. Egészségügyi oxigén (max. 10, ill. 20 liter űrtartalmú, 150, ill. 200 bar nyomású palackban kiszerelve vagy cseppfolyós

formában, kizárólag gyógyszerkönyvi minőségű termék) ex 2804 40"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 408. (181. sz. jav. - 11.sz.mell. II. 1.), 413. (181. sz. jav. - 11.sz.mell. II. 2.), 416. (181. sz. jav. - 11.sz.mell. II. 3.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/181. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

438. Font Sándor képviselő, valamint Sisák Imre János, Lezsák Sándor, dr. Csáky András képviselők a törvényjavaslat 12. számú melléklet 1. pont módosítását javasolják:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"1. földterület [(ide nem értve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti beépítetlen építési telket)] értékesítése, bérbe és haszonbérbe adása (SZJ 70.20.12.6, 70.20.12.7, 70.20.12.8);"

Indokolás: Lásd a T/5478/105., 121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

439. Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 12. számú melléklet 1. pont módosítását javasolják:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"1. földterület (ide nem értve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti[ beépítetlen] beépítésre szánt területet, építési telket) értékesítése, bérbe és haszonbérbe adása (SZJ 70.20.12.6, 70.20.12.7, 70.20.12.8);"

Indokolás: Lásd a T/5478/205. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

440. Tállai András, Varga Mihály képviselők a törvényjavaslat 12. számú melléklet 1. pont módosítását javasolják:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"1. földterület [(ide nem értve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti beépítetlen építési telket)] értékesítése, bérbe és haszonbérbe adása (SZJ 70.20.12.6, 70.20.12.7, 70.20.12.8);"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 442. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. 3.), 444. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új13.), 446. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új14.), 447. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új15.), 448. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új16.), 449. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új17.), 451. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. 17.), 454. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új18.), 456. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új19.), 458. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új30), 461. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új31.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/260-16. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

441. Dr. Pósán László, Sági József képviselők a törvényjavaslat 12. számú melléklet 3. pont módosítását javasolják:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"3. oktatást szolgáló taneszközöknek (ex 9023) oktatási célú bérbeadása;"

Indokolás: Lásd a T/5478/174. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

442. Tállai András, Varga Mihály képviselők a törvényjavaslat 12. számú melléklet 3. pont módosítását javasolják:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"3. oktatást szolgáló taneszközök (ex 9023), építmények (ÉJ572) és önálló rendeltetési egységek rendeltetésüknek megfelelő bérbeadása (SZJ70.20.12.4-ből);"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 440. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. 1.), 444. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új13.), 446. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új14.), 447. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új15.), 448. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új16.), 449. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új17.), 451. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. 17.), 454. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új18.), 456. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új19.), 458. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új30), 461. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új31.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/260-16. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

443. Mádi László, Lázár Mózes képviselők a törvényjavaslat 12. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 13. pont felvételével:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"13.saját tulajdonú lakóingatlan kezelése (SZJ 70.32.11.0-ból);"

Megjegyzés: A módosító indítvány elfogadása esetén a pontok számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/5478/160. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

444. Tállai András, Varga Mihály képviselők a törvényjavaslat 12. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 13. pont felvételével:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"13. művelődési ház (kultúrotthon) (ÉJ 571-1), művelődést szolgáló önálló rendeltetési egység rendeltetésének megfelelő bérbeadása (SZJ 70.20.12.4-ből)"

Megjegyzés: A módosító indítvány elfogadása esetén a pontok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 440. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. 1.), 442. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. 3.), 446. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új14.), 447. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új15.), 448. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új16.), 449. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új17.), 451. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. 17.), 454. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új18.), 456. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új19.), 458. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új30), 461. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új31.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/260-16. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

445. Halász János képviselő, valamint Halász János képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 13. pont felvételével:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"13. művelődési ház (kultúrotthon) (ÉJ 571-1), művelődést szolgáló önálló rendeltetési egység rendeltetésének megfelelő bérbeadása (SZJ 70.20.12.4-ből)"

Megjegyzés: A módosító indítvány elfogadása esetén a pontok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 387. (93-5. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 78.), 450. (93-5. sz. jav. - 12.sz.mell. új17.), 453. (93-5. sz. jav. - 12.sz.mell. 17.), 455. (93-5. sz. jav. - 12.sz.mell. új19.), 459. (93-5. sz. jav. - 12.sz.mell. új30), 460. (93-5. sz. jav. - 12.sz.mell. új31.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/93-5., 258-5. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

446. Tállai András, Varga Mihály képviselők a törvényjavaslat 12. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 14. pont felvételével:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"14. lakóingatlanok kezelése (SZJ 70.32.11.0);"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 440. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. 1.), 442. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. 3.), 444. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új13.), 447. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új15.), 448. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új16.), 449. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új17.), 451. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. 17.), 454. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új18.), 456. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új19.), 458. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új30), 461. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új31.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/260-16. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

447. Tállai András, Varga Mihály képviselők a törvényjavaslat 12. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 15. pont felvételével:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"15.a bíróságok és a hatóságok által kirendelt igazságügyi szakértők által végzett szakértői tevékenység, és az önálló bírósági végrehajtó tevékenysége (SZJ 74.11.17.0);"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 440. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. 1.), 442. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. 3.), 444. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új13.), 446. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új14.), 448. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új16.), 449. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új17.), 451. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. 17.), 454. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új18.), 456. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új19.), 458. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új30), 461. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új31.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/260-16. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

448. Tállai András, Varga Mihály képviselők a törvényjavaslat 12. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 16. pont felvételével:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"16.az ügyvédekről szóló törvény szerint a kizárólag ügyvéd által végezhető tevékenysége illetőleg jogi képviseleti tevékenység, továbbá jogi dokumentációs tevékenység (SZJ 74.11.1, kivéve 74.11.17.0);"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 440. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. 1.), 442. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. 3.), 444. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új13.), 446. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új14.), 447. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új15.), 449. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új17.), 451. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. 17.), 454. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új18.), 456. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új19.), 458. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új30), 461. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új31.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/260-16. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

449. Tállai András, Varga Mihály képviselők a törvényjavaslat 12. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 17. pont felvételével:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"17. műemlékvédelmi szakértés (SZJ 74.14.23.9-ből)"

Megjegyzés: A módosító indítvány elfogadása esetén a pontok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 440. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. 1.), 442. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. 3.), 444. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új13.), 446. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új14.), 447. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új15.), 448. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új16.), 451. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. 17.), 454. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új18.), 456. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új19.), 458. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új30), 461. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új31.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/260-16. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

450. Halász János képviselő, valamint Halász János képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 17. pont felvételével:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"17. műemlékvédelmi szakértés (SZJ 74.14.23.9-ből)"

Megjegyzés: A módosító indítvány elfogadása esetén a pontok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 387. (93-5. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 78.), 445. (93-5. sz. jav. - 12.sz.mell. új13.), 453. (93-5. sz. jav. - 12.sz.mell. 17.), 455. (93-5. sz. jav. - 12.sz.mell. új19.), 459. (93-5. sz. jav. - 12.sz.mell. új30), 460. (93-5. sz. jav. - 12.sz.mell. új31.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/93-5., 258-5. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

451. Tállai András, Varga Mihály képviselők a törvényjavaslat 12. számú melléklet 17. pont módosítását javasolják:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"17. [oktatásból az alábbiak:

a) köz- és felsőoktatás, a felnőttképzésből az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést adó képzés, a felnőttképzési törvény szerint szervezett és akkreditált, továbbá jogszabályban meghatározottak szerint szervezett képzés, továbbképzés, illetve szakvizsgára történő felkészítés, ideértve az ezekhez kapcsolódó vizsgáztatási tevékenységet is;

b) államilag, illetve nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló nyelvvizsgáztatás;

c) a nemzetközi szerződés alapján Magyarországon működő külföldi kulturális intézetek által folytatott oktatási tevékenység;

d) az a)-c) pontokban meghatározott oktatás, képzés, vizsgáztatás megvalósításához közvetlenül nyújtott oktatási, képzési, vizsgáztatási tevékenység;

e) korrepetálás, magánóra adása; (SZJ 80-ból),]

[f)]oktatás (SZJ 80), az oktatási pedagógiai szakértés, szaktanácsadás (SZJ 74.87.16.4-ből), a pedagógiai tájékoztatás, pedagógus-továbbképzés szervezése, valamint a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása (SZJ 74.87.15-ből)."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 440. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. 1.), 442. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. 3.), 444. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új13.), 446. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új14.), 447. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új15.), 448. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új16.), 449. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új17.), 454. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új18.), 456. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új19.), 458. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új30), 461. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új31.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/260-16. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

452. Dr. Kálmán András és Podolák György képviselők a törvényjavaslat 12. számú melléklet 17. pont módosítását javasolják:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"17. oktatásból az alábbiak:

a) köz- és felsőoktatás, a felnőttképzésből az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést adó képzés, a felnőttképzési törvény szerint szervezett és akkreditált, továbbá jogszabályban meghatározottak szerint szervezett képzés, továbbképzés, illetve szakvizsgára történő felkészítés, ideértve az ezekhez kapcsolódó vizsgáztatási tevékenységet is;

b) államilag, illetve nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló nyelvvizsgáztatás;

c) a nemzetközi szerződés alapján Magyarországon működő külföldi kulturális intézetek által folytatott oktatási tevékenység;

d) az a)-c) pontokban meghatározott oktatás, képzés, vizsgáztatás megvalósításához közvetlenül vagy közvetve nyújtott oktatási, képzési, vizsgáztatási tevékenység;

e) korrepetálás, magánóra adása; (SZJ 80-ból),

f) az oktatási pedagógiai szakértés, szaktanácsadás (SZJ 74.87.16.4-ből), a pedagógiai tájékoztatás, pedagógus-továbbképzés szervezése, valamint a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása (SZJ 74.87.15-ből)."

Indokolás: Lásd a T/5478/256. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

453. Halász János képviselő, valamint Halász János képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet 17. pont módosítását javasolják:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"17. [oktatásból az alábbiak:

a) köz- és felsőoktatás, a felnőttképzésből az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést adó képzés, a felnőttképzési törvény szerint szervezett és akkreditált, továbbá jogszabályban meghatározottak szerint szervezett képzés, továbbképzés, illetve szakvizsgára történő felkészítés, ideértve az ezekhez kapcsolódó vizsgáztatási tevékenységet is;

b) államilag, illetve nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló nyelvvizsgáztatás;

c) a nemzetközi szerződés alapján Magyarországon működő külföldi kulturális intézetek által folytatott oktatási tevékenység;

d) az a)-c) pontokban meghatározott oktatás, képzés, vizsgáztatás megvalósításához közvetlenül nyújtott oktatási, képzési, vizsgáztatási tevékenység;

e) korrepetálás, magánóra adása; (SZJ 80-ból),]

[f)]oktatás (SZJ 80), az oktatási pedagógiai szakértés, szaktanácsadás (SZJ 74.87.16.4-ből), a pedagógiai tájékoztatás, pedagógus-továbbképzés szervezése, valamint a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása (SZJ 74.87.15-ből)."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 387. (93-5. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 78.), 445. (93-5. sz. jav. - 12.sz.mell. új13.), 450. (93-5. sz. jav. - 12.sz.mell. új17.), 455. (93-5. sz. jav. - 12.sz.mell. új19.), 459. (93-5. sz. jav. - 12.sz.mell. új30), 460. (93-5. sz. jav. - 12.sz.mell. új31.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/93-5., 258-5. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

454. Tállai András, Varga Mihály képviselők a törvényjavaslat 12. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 18. pont felvételével:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"18. egészségügyi tervezés, módszertani feladatok (SZJ74.14.23.4-ből),"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 440. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. 1.), 442. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. 3.), 444. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új13.), 446. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új14.), 447. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új15.), 448. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új16.), 449. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új17.), 451. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. 17.), 456. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új19.), 458. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új30), 461. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új31.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/260-16. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

455. Halász János képviselő, valamint Halász János képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 19. pont felvételével:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"19. tudományos rendezvények lebonyolítása (SZJ 74.84.15.0-ból)"

Megjegyzés: A módosító indítvány elfogadása esetén a pontok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 387. (93-5. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 78.), 445. (93-5. sz. jav. - 12.sz.mell. új13.), 450. (93-5. sz. jav. - 12.sz.mell. új17.), 453. (93-5. sz. jav. - 12.sz.mell. 17.), 459. (93-5. sz. jav. - 12.sz.mell. új30), 460. (93-5. sz. jav. - 12.sz.mell. új31.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/93-5., 258-5. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

456. Tállai András, Varga Mihály képviselők a törvényjavaslat 12. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 19. pont felvételével:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"19. tudományos rendezvények lebonyolítása(SZJ74.84.15.0-ból);"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 440. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. 1.), 442. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. 3.), 444. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új13.), 446. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új14.), 447. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új15.), 448. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új16.), 449. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új17.), 451. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. 17.), 454. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új18.), 458. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új30), 461. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új31.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/260-16. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

457. Vitányi Iván, Halmai Gáborné képviselők a törvényjavaslat 12. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 27. pont felvételével:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"27. közös ismeretterjesztés és ismeretszerzés (SZJ 92.34.13-ból)"

Indokolás: Lásd a T/5478/54. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

458. Tállai András, Varga Mihály képviselők a törvényjavaslat 12. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 30. pont felvételével:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"30. közös ismeretterjesztés és ismeretszerzés (SZJ 92.34.13-ból)"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 440. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. 1.), 442. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. 3.), 444. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új13.), 446. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új14.), 447. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új15.), 448. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új16.), 449. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új17.), 451. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. 17.), 454. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új18.), 456. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új19.), 461. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új31.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/260-16. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

459. Halász János képviselő, valamint Halász János képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 30. pont felvételével:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"30. közös ismeretterjesztés és ismeretszerzés (SZJ 92.34.13-ból)"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 387. (93-5. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 78.), 445. (93-5. sz. jav. - 12.sz.mell. új13.), 450. (93-5. sz. jav. - 12.sz.mell. új17.), 453. (93-5. sz. jav. - 12.sz.mell. 17.), 455. (93-5. sz. jav. - 12.sz.mell. új19.), 460. (93-5. sz. jav. - 12.sz.mell. új31.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/93-5., 258-5. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

460. Halász János képviselő, valamint Halász János képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 31. pont felvételével:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"31. könyvtári, levéltári, múzeumi és egyéb kulturális szolgáltatás (SZJ 92.51.1, 92.52.1),"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 387. (93-5. sz. jav. - 11.sz.mell. I. 2. 78.), 445. (93-5. sz. jav. - 12.sz.mell. új13.), 450. (93-5. sz. jav. - 12.sz.mell. új17.), 453. (93-5. sz. jav. - 12.sz.mell. 17.), 455. (93-5. sz. jav. - 12.sz.mell. új19.), 459. (93-5. sz. jav. - 12.sz.mell. új30) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/93-5., 258-5. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

461. Tállai András, Varga Mihály képviselők a törvényjavaslat 12. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 31. pont felvételével:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"31. könyvtári, levéltári, múzeumi, és egyéb kulturális szolgáltatás (SZJ 92.51.1, 92.52.1)"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 440. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. 1.), 442. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. 3.), 444. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új13.), 446. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új14.), 447. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új15.), 448. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új16.), 449. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új17.), 451. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. 17.), 454. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új18.), 456. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új19.), 458. (260-16. sz. jav. - 12.sz.mell. új30) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/260-16. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

462. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 15. számú melléklet 1. pont (1) bekezdés elhagyását javasolják:

"(1) [Az Itv. Melléklete I. címének 1. pontja a következő mondattal egészül ki.

"A büntetést vagy intézkedést alkalmazó határozat elleni kifogás, valamint az eljárást megszüntető határozat elleni panasz illetéke 3000 forint."]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a pont bekezdés nélkülivé változik.

Indokolás: Lásd a T/5478/36. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

463. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 16. számú melléklet felvételével:

"16. számú melléklet a 2003. évi ... törvényhez

Az e törvény 210. §-a szerint a fizetendő általános forgalmi adót növelő összeg

/Sorszám A termék megnevezése Fizetendő adó összege/

1. A Jöt. 42. § (1) bekezdése szerinti alkoholtermékek 250 Ft/hlf

2. A Jöt. 52. §-a szerinti sör 55 Ft Balling-fok/hl

3. A Jöt. 54/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bor 7 Ft/liter

4. A Jöt. 55. §-a szerinti pezsgő 11,90 Ft/liter

5. A Jöt. 58. § (1) bekezdése szerinti köztes alkoholtermék 17,20 Ft/liter"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 281. (218. sz. jav. - új2210.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5478/218. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya

2003. október 17.

Varga Mihály sk.
Költségvetési és pénzügyi bizottság elnöke

Dr. Vastagh Pál sk.
Alkotmány- és igazságügyi bizottság elnöke

Dr. Schvarcz Tibor sk.
Egészségügyi bizottság elnöke

 

 

Dr. Balsai István sk.
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság elnöke

Puch László sk.
Gazdasági bizottság elnöke

Lasztovicza Jenő sk.
Idegenforgalmi bizottság elnöke

Bakonyi Tibor sk.
Ifjúsági és sport bizottság elnöke

Rogán Antal sk.
Informatikai és távközlési bizottság elnöke

Dr. Turi-Kovács Béla sk.
Környezetvédelmi bizottság elnöke

Dr. Pető Iván sk.
Kulturális és sajtó bizottság elnöke

Dr. Magda Sándor sk.
Mezőgazdasági bizottság elnöke

Dr. Jánosi György sk.
Oktatási és tudományos bizottság elnöke

Dr. Kovács Zoltán sk.
Önkormányzati bizottság elnöke

Tállai András sk.
Számvevőszéki bizottság elnöke

Dr. Mátrai Márta sk.
Szociális és családügyi bizottság elnöke

Szabó György sk.
Területfejlesztési bizottság elnöke