T/4966/77.

Az Országgyűlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Egészségügyi
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi
bizottságának

Európai integrációs ügyek
bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

Gazdasági
bizottságának

Honvédelmi
bizottságának

Idegenforgalmi
bizottságának

Ifjúsági és sport
bizottságának

Informatikai és távközlési
bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

Kulturális és sajtó
bizottságának

Külügyi
bizottságának

Mezőgazdasági
bizottságának

Nemzetbiztonsági
bizottságának

Oktatási és tudományos
bizottságának

Önkormányzati
bizottságának

Rendészeti
bizottságának

Számvevőszéki
bizottságának

Szociális és családügyi
bizottságának

Társadalmi szervezetek
bizottságának

Területfejlesztési
bizottságának

kiegészítő ajánlása

a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének
2002. évi végrehajtásáról szóló T/4966. sz. törvényjavaslat

v i t á j á h o z

(Együtt kezelendő a T/4966/48. számú ajánlással)

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság) - mint első helyen kijelölt bizottság -, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Egészségügyi bizottsága, Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Európai integrációs ügyek bizottsága (a továbbiakban: Integrációs bizottság), Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági bizottsága, Honvédelmi bizottsága, Idegenforgalmi bizottsága, Ifjúsági és sport bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Informatikai és távközlési bizottsága (a továbbiakban: Informatikai bizottság), Környezetvédelmi bizottsága, Kulturális és sajtó bizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Külügyi bizottsága, Mezőgazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági bizottsága, Oktatási és tudományos bizottsága (a továbbiakban: Oktatási bizottság), Önkormányzati bizottsága, Rendészeti bizottsága, Számvevőszéki bizottsága, Szociális és családügyi bizottsága (a továbbiakban: Szociális bizottság), Társadalmi szervezetek bizottsága és Területfejlesztési bizottsága megvitatta a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról szóló T/4966. számú törvényjavaslatot, valamint az ahhoz benyújtott T/4966/49-76. számú kapcsolódó módosító javaslatokat.

A Kormány benyújtó levelében jelezte, hogy a törvényjavaslat 38. §-ában foglalt, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény módosításának, illetve az ahhoz benyújtott módosító javaslatok elfogadásához az Alkotmány 50. §-ának (5) bekezdése alapján a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

Visszavont módosító javaslat: T/4966/61. (Jauernik István, Gőgös Zoltán, Nagy Jenő). Ezt a módosító javaslatot az ajánlás nem tartalmazza.

A módosító javaslatokat az alábbiakban felsorolt bizottságok nem tárgyalták, mert feladatkörükbe tartozó indítvány nem érkeztek: Integrációs bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság és a Társadalmi szervezetek bizottság.

I. rész

3/ 1. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 8. § (7) bekezdés módosítását javasolja:

"(7) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a alapján - a kötelező lemondásoknak az Állami Számvevőszék által megállapított elmaradása miatt [... millió] 3 798 000 forint céltámogatási [és ... millió forint címzett támogatási] előirányzat visszavonásáról, illetve csökkentéséről a belügyminiszter rendelkezik."

Megjegyzés: Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az összeg helyesen: 37 980 000 forint.

Indokolás: Lásd a T/4966/69. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

9/ 1. Jauernik István, Farkas Imre, Kovács Tibor és Kékesi Tibor képviselők kapcsolódva Stolár Mihály képviselő T/4966/6. számú módosító javaslatához (T/4966/48. sz. ajánlás 23. pontja), a törvényjavaslat 28. §-ban a Mt. 193/V. § módosítását javasolják:

"28. § A Munka Törvénykönyvéről szóló - módosított - 1992. évi XXII. törvény 193/V. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"193/V. § A munkavállaló minden naptári évben - külön juttatásként - az adott közigazgatási szervnél a tárgyévi munkavégzési kötelezettsége időtartamának arányában egyhavi személyi alapbérének megfelelő díjazásra jogosult. Ezt az összeget a tárgyévet követően [január 16-án - amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követő első munkanapon - fizethető ki] január 16-31. között kell kifizetni. Ha a munkaviszony év közben megszűnik, az egyhavi személyi alapbérének időarányos részét az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni. A juttatás kifizetését a munkáltatói igazolásra rá kell vezetni. A juttatás mértékének alapja a tárgyév december hónapjára irányadó személyi alapbér.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12/ 2. (57. sz. jav. - 29.§ (1) Ktv.49.§(1)), 16/ 1. (55. sz. jav. - 30.§ Kjt.68.§(6)), 19/ 1. (56. sz. jav. - 34.§ 1994.LXXX.48.§(2)), 23/ 1. (54. sz. jav. - 36.§ (1) Hszt.109.§ (2)), 26/ 1. (52. sz. jav. - 38.§ 1997.LXVII.112.§(2)), 29/ 1. (53. sz. jav. - 39.§ 1997.LXVIII.116.§(2)), 33/ 1. (59. sz. jav. - 41.§ (1) Hjt.119.§ (2)), 43/ 1. (60. sz. jav. - 43.§ (1)), 43/ 2. (60. sz. jav. - 43.§ új(4)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/58. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

9/ 2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 28. §-ban a Mt. 193/V. § módosítását javasolja:

"28. § A Munka Törvénykönyvéről szóló - módosított - 1992. évi XXII. törvény 193/V. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"193/V. § A munkavállaló minden naptári évben - külön juttatásként - [az adott közigazgatási szervnél a tárgyévi munkavégzési kötelezettsége időtartamának arányában egyhavi személyi alapbérének megfelelő díjazásra] egyhavi személyi alapbérére jogosult, amennyiben az adott közigazgatási szervnél január 1-jén munkaviszonyban áll. [Ez az összeg a tárgyévet követően] A juttatás kifizetéséről január 16-án - amennyiben ez [munkaszüneti nap,] szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követő első munkanapon - [fizethető ki] kell rendelkezni. [Ha a munkaviszony év közben megszűnik, az egyhavi személyi alapbérének időarányos részét az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni. A juttatás kifizetését a munkáltatói igazolásra rá kell vezetni.] A juttatás mértékének alapja a [tárgyév december hónapjára] január hónapra irányadó személyi alapbér.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12/ 1. (70-2. sz. jav. - 29.§ Ktv.49.§), 14/ 1. (70-3. sz. jav. - 30.§), 18/ 1. (70-4. sz. jav. - 34.§), 21/ 1. (70-5. sz. jav. - 36.§ (1) Hszt.109.§), 25/ 1. (70-6. sz. jav. - 38.§), 28/ 1. (70-7. sz. jav. - 39.§), 30/ 1. (70-8. sz. jav. - 41.§), 43/ 3. (70-10. sz. jav. - 43.§ új(4)), 46/ 1. (70-9. sz. jav. - 47.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/70-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

12/ 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 29. §-ban a Ktv. 49. § módosítását javasolja:

"29. § [(1)] A köztisztviselők jogállásáról szóló - módosított - 1992. évi XXIII. törvény [(a továbbiakban: Ktv.)] 49. §-ának [(1) bekezdése] helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1)] 49. § A köztisztviselő minden naptári évben - külön juttatásként - [az adott közigazgatási szervnél a tárgyévi munkavégzési kötelezettsége időtartamának arányában] egyhavi illetményére jogosult, amennyiben január 1-jén közszolgálati jogviszonyban áll. [Ez az összeg a tárgyévet követően] A juttatás kifizetéséről január 16-án - amennyiben ez [munkaszüneti nap] szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követő első munkanapon - [fizethető ki] kell rendelkezni. A juttatás mértékének alapja a január hónapra irányadó illetmény.

["A Ktv. 49. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti juttatás mértékének alapja a tárgyév december hónapjára irányadó illetmény.]""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/ 2. (70-1. sz. jav. - 28.§ Mt. 193/V.§), 14/ 1. (70-3. sz. jav. - 30.§), 18/ 1. (70-4. sz. jav. - 34.§), 21/ 1. (70-5. sz. jav. - 36.§ (1) Hszt.109.§), 25/ 1. (70-6. sz. jav. - 38.§), 28/ 1. (70-7. sz. jav. - 39.§), 30/ 1. (70-8. sz. jav. - 41.§), 43/ 3. (70-10. sz. jav. - 43.§ új(4)), 46/ 1. (70-9. sz. jav. - 47.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/70-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

12/ 2. Jauernik István, Farkas Imre, Kovács Tibor és Kékesi Tibor képviselők kapcsolódva Stolár Mihály képviselő T/4966/9. számú módosító javaslatához (T/4966/48. sz. ajánlás 10. pontja), a törvényjavaslat 29. § (1) bekezdésben a Ktv. 49. § (1) bekezdés módosítását javasolják:

"(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló - módosított - 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 49. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A köztisztviselő minden naptári évben - külön juttatásként - az adott közigazgatási szervnél a tárgyévi munkavégzési kötelezettsége időtartamának arányában egyhavi illetményére jogosult. Ezt az összeget a tárgyévet követően [január 16-án - amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követő első munkanapon - fizethető ki] január 16-31. között kell kifizetni.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/ 1. (58. sz. jav. - 28.§ Mt. 193/V.§), 16/ 1. (55. sz. jav. - 30.§ Kjt.68.§(6)), 19/ 1. (56. sz. jav. - 34.§ 1994.LXXX.48.§(2)), 23/ 1. (54. sz. jav. - 36.§ (1) Hszt.109.§ (2)), 26/ 1. (52. sz. jav. - 38.§ 1997.LXVII.112.§(2)), 29/ 1. (53. sz. jav. - 39.§ 1997.LXVIII.116.§(2)), 33/ 1. (59. sz. jav. - 41.§ (1) Hjt.119.§ (2)), 43/ 1. (60. sz. jav. - 43.§ (1)), 43/ 2. (60. sz. jav. - 43.§ új(4)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/57. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

14/ 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 30. § módosítását javasolja:

"30.§ (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló - módosított - 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) [68. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:] 36. §-a (2) bekezdésének d) pontja hatályát veszti.

["(6) A tizenharmadik havi illetmény a tárgyévet követően január 16-án - amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követő első munkanapon - fizethető ki."]

"(2) A Kjt. 68. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"68. § A közalkalmazott minden naptári évben - külön juttatásként - egyhavi illetményére jogosult, amennyiben január 1-jén közalkalmazotti jogviszonyban áll. A juttatás kifizetéséről január 16-án - amennyiben ez szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követő első munkanapon - kell rendelkezni. A juttatás mértékének alapja a január hónapra irányadó illetmény."

(3) A Kjt. 85. §-a (7) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/Eltérő rendelkezés hiányában, ahol jogszabály/

"h) munkabért említ, azon illetményt, illetménypótlékot, illetménykiegészítést, egyhavi külön juttatást, keresetkiegészítést és jutalmat;

/is érteni kell./""

Megjegyzés: A mód. javaslatot jogtechnikailag pontosítottuk. A jogszabályszerkesztés szabályai szerint hatályon kívül helyezésről a Záró rendelkezések között kell rendelkezni.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/ 2. (70-1. sz. jav. - 28.§ Mt. 193/V.§), 12/ 1. (70-2. sz. jav. - 29.§ Ktv.49.§), 18/ 1. (70-4. sz. jav. - 34.§), 21/ 1. (70-5. sz. jav. - 36.§ (1) Hszt.109.§), 25/ 1. (70-6. sz. jav. - 38.§), 28/ 1. (70-7. sz. jav. - 39.§), 30/ 1. (70-8. sz. jav. - 41.§), 43/ 3. (70-10. sz. jav. - 43.§ új(4)), 46/ 1. (70-9. sz. jav. - 47.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/70-3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

16/ 1. Jauernik István, Farkas Imre, Kovács Tibor és Kékesi Tibor képviselők kapcsolódva dr. Boros Imre képviselő T/4966/12. számú módosító javaslatához (T/4966/48. sz. ajánlás 5. pontja), a törvényjavaslat 30. §-ban a Kjt. 68. § (6) bekezdés módosítását javasolják:

"30. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló - módosított - 1992. évi XXXIII. törvény 68. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(6) A tizenharmadik havi illetményt a tárgyévet követően[ január 16-án - amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követő első munkanapon - fizethető ki] január 16-31. között kell kifizetni."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/ 1. (58. sz. jav. - 28.§ Mt. 193/V.§), 12/ 2. (57. sz. jav. - 29.§ (1) Ktv.49.§(1)), 19/ 1. (56. sz. jav. - 34.§ 1994.LXXX.48.§(2)), 23/ 1. (54. sz. jav. - 36.§ (1) Hszt.109.§ (2)), 26/ 1. (52. sz. jav. - 38.§ 1997.LXVII.112.§(2)), 29/ 1. (53. sz. jav. - 39.§ 1997.LXVIII.116.§(2)), 33/ 1. (59. sz. jav. - 41.§ (1) Hjt.119.§ (2)), 43/ 1. (60. sz. jav. - 43.§ (1)), 43/ 2. (60. sz. jav. - 43.§ új(4)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/55. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

16/ 2. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 31. § (20) bekezdésben az Áht. 109/K. § (9) bekezdés módosítását javasolja:

/Az Áht. 109/K. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(9) A kötelező és önként vállalt helyi önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése, valamint a foglalkoztatási, a szociális, a sport-, a gazdaság- és a területfejlesztési célkitűzések megvalósítása érdekében [a kincstári vagyongazdálkodás céljaira feleslegessé vált,] kincstári vagyonkörbe tartozó, az önkormányzati célokat és feladatokat hatékonyabban szolgáló ingatlanok ingyenesen önkormányzati tulajdonba adhatók. Az erre vonatkozó igényt a képviselőtestület határozatáról készített kivonattal kell bejelenteni. A tulajdonba adásról - a vagyonkezelő felügyeletét ellátó szerv vezetőjének, valamint a 109/I. § (1) bekezdésében meghatározott vagyonkörre nézve a védettség jellege szerint illetékes miniszter egyetértése esetén és a KVI javaslata alapján - a kincstári vagyonért felelős miniszter előterjesztése alapján a Kormány dönt. A tulajdonjog átruházásáról a KVI és az önkormányzat szerződésben állapodik meg. E bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók azokra az ingatlanokra, melyek önkormányzatoknak történő átadására külön törvényben foglalt feltételek és eljárásrend irányadó."

Indokolás: Lásd a T/4966/65. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

16/ 3. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 31. § kiegészítését javasolja a következő új (21) bekezdésben az Áht. 109/K. § (10) bekezdés felvételével:

"(21) Az Áht. 109/K. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki és a § eredeti (10) bekezdésének számozása (11) bekezdésre változik:

"(10) Az önkormányzat a (9) bekezdésben meghatározott célok elérése érdekében az ingyenesen juttatott ingatlant értékesítheti. Ha az értékesítésre a tulajdonba adástól számított 5 éven belül kerül sor, az önkormányzat köteles az eladási árból befolyt összeg 50 %-át a KVI-nek átutalni. E rendelkezést jelen törvény hatálybalépését megelőzően átadott ingatlanok tekintetében is alkalmazni kell.""

Megjegyzés: A mód. javaslat elfogadása esetén a bekezdések számozása értelemszerűen változik. A mód. javaslatot jogtechnikailag pontosítottuk.

Indokolás: Lásd a T/4966/68. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

18/ 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 34. § módosítását javasolja:

"34. § (1) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló - módosított - 1994. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Üsztv.) [48. §-ának (2) bekezdése] 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

["(2) A külön juttatás a tárgyévet követően január 16-án - amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követő első munkanapon - fizethető ki. A külön juttatás összegét a tárgyév december hónapjára járó alapilletmény és rendszeres pótlék alapján kell megállapítani."]

"48. § (1) Az ügyészt - külön juttatásként - minden naptári évben egyhavi alapilletményének és a rendszeres pótlékának megfelelő összeg illeti meg, amennyiben január 1-jén ügyészségi szolgálati viszonyban áll. A juttatás kifizetéséről január 16-án - amennyiben ez szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követő első munkanapon - kell rendelkezni. A juttatás mértékének alapja a január hónapra irányadó alapilletmény és rendszeres pótlék.

(2) A külön juttatás nem illeti meg az ügyészt, ha

a) ellene fegyelmi eljárás, illetőleg büntetőeljárás folyik,

b) fegyelmi büntetés hatálya alatt áll,

c) ügyészségi szolgálati viszonyát a fegyelmi eljárás befejezése előtt egyoldalúan megszüntette,

d) ügyészségi szolgálati viszonyát jogellenesen megszüntette.

(3) A külön juttatás az ügyészt visszamenőleg megilleti, ha a fegyelmi, illetőleg büntetőjogi felelősségét nem állapították meg."

(2) Az Üsztv. 81/J. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ügyészségi titkárt, fogalmazót és nyomozót - külön juttatásként - minden naptári évben egy havi alapilletményének és a rendszeres pótlékának megfelelő összeg illeti meg, amennyiben január 1-jén ügyészségi szolgálati viszonyban áll. A juttatás kifizetéséről január 16-án - amennyiben ez szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követő első munkanapon - kell rendelkezni. A juttatás mértékének alapja a január hónapra irányadó alapilletmény és rendszeres pótlék.

(2) A külön juttatásra egyebekben a 48. § (2)-(3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni."

(3) Az Üsztv. 90/K. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tisztviselőt, az írnokot és a fizikai alkalmazottat - külön juttatásként - minden naptári évben egy havi alapilletményének és a rendszeres pótlékának megfelelő összeg illeti meg, amennyiben január 1-jén ügyészségi szolgálati viszonyban áll. A juttatás kifizetéséről január 16-án - amennyiben ez szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követő első munkanapon - kell rendelkezni. A juttatás mértékének alapja a január hónapra irányadó alapilletmény és rendszeres pótlék.

(2) A külön juttatásra egyebekben a 48. § (2)-(3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/ 2. (70-1. sz. jav. - 28.§ Mt. 193/V.§), 12/ 1. (70-2. sz. jav. - 29.§ Ktv.49.§), 14/ 1. (70-3. sz. jav. - 30.§), 21/ 1. (70-5. sz. jav. - 36.§ (1) Hszt.109.§), 25/ 1. (70-6. sz. jav. - 38.§), 28/ 1. (70-7. sz. jav. - 39.§), 30/ 1. (70-8. sz. jav. - 41.§), 43/ 3. (70-10. sz. jav. - 43.§ új(4)), 46/ 1. (70-9. sz. jav. - 47.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/70-4. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

19/ 1. Jauernik István, Farkas Imre, Kovács Tibor és Kékesi Tibor képviselők kapcsolódva dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők T/4966/15. számú módosító javaslatához (T/4966/48. sz. ajánlás 9. pontja), a törvényjavaslat 34. §-ban az 1994. évi LXXX. törvény 48. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

"34. § Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló - módosított - 1994. évi LXXX. törvény 48. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A külön juttatást a tárgyévet követően [január 16-án - amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követő első munkanapon - fizethető ki] január 16-31. között kell kifizetni. A külön juttatás összegét a tárgyév december hónapjára járó alapilletmény és rendszeres pótlék alapján kell megállapítani.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/ 1. (58. sz. jav. - 28.§ Mt. 193/V.§), 12/ 2. (57. sz. jav. - 29.§ (1) Ktv.49.§(1)), 16/ 1. (55. sz. jav. - 30.§ Kjt.68.§(6)), 23/ 1. (54. sz. jav. - 36.§ (1) Hszt.109.§ (2)), 26/ 1. (52. sz. jav. - 38.§ 1997.LXVII.112.§(2)), 29/ 1. (53. sz. jav. - 39.§ 1997.LXVIII.116.§(2)), 33/ 1. (59. sz. jav. - 41.§ (1) Hjt.119.§ (2)), 43/ 1. (60. sz. jav. - 43.§ (1)), 43/ 2. (60. sz. jav. - 43.§ új(4)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/56. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

19/ 2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 35. § módosítását javasolja:

"35. § (1) Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló - módosított - 1995. évi XXXIX. törvény [69/A. §-ának (5) bekezdése] (a továbbiakban: Priv. tv.) 27. §-a (3) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/Az 5. § szerinti vagyon az alábbi eljárásokkal értékesíthető:/

"d) nyilvános forgalomba hozatal (ideértve a nyilvános eljárás keretében történő értékesítést is),"

(2) A Priv. tv. 28. §-a (2) bekezdésének b) pontja a helyébe a következő rendelkezés lép:

/Mellőzni lehet a versenyeztetést:/

"b) több befektetőnél történő, tőkepiaci jellegű, zártkörű forgalomba hozatal, illetve zártkörű értékesítés és tőzsdei értékesítésre adott megbízás esetében,"

(3) A Priv. tv. 69/A. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:"

(5) A kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése, valamint a foglalkoztatási, a szociális, a sport-, a gazdaság- és a területfejlesztési célkitűzések megvalósítása érdekében az állam vállalkozói vagyonába tartozó, a vagyongazdálkodás céljaira feleslegessé vált ingatlanok ingyenesen önkormányzati tulajdonba adhatók. Az erre vonatkozó igényt a képviselőtestület határozatáról készített kivonattal kell bejelenteni. A tulajdonba adásról - az ÁPV Rt. Igazgatóságának javaslata alapján, a 6. §-ban meghatározott vagyonkör tekintetében az ott megjelölt, illetékes miniszterek egyetértése esetén - a részvényesi jogokat gyakorló miniszter előterjesztése alapján a Kormány dönt. A tulajdonjog átruházásáról az ÁPV Rt. és az önkormányzat szerződésben állapodik meg. E [bekezdés] rendelkezés bekezdései nem alkalmazhatók azokra az ingatlanokra, amelyek önkormányzatoknak történő átadására külön törvényben foglalt feltételek és eljárásrend irányadó.""

Indokolás: Lásd a T/4966/71. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

19/ 3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 35. § módosítását javasolja:

"(1) Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló - módosított - 1995. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Priv. tv.) 69/A. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése, valamint a foglalkoztatási, a szociális, a sport-, a gazdaság- és a területfejlesztési célkitűzések megvalósítása érdekében az állam vállalkozói vagyonába tartozó, a vagyongazdálkodás céljaira feleslegessé vált ingatlanok ingyenesen önkormányzati tulajdonba adhatók. Az erre vonatkozó igényt a képviselőtestület határozatáról készített kivonattal kell bejelenteni. A tulajdonba adásról - az ÁPV Rt. Igazgatóságának javaslata alapján, a 6. §-ban meghatározott vagyonkör tekintetében az ott megjelölt, illetékes miniszterek egyetértése esetén - a részvényesi jogokat gyakorló miniszter előterjesztése alapján a Kormány dönt. A tulajdonjog átruházásáról az ÁPV Rt. és az önkormányzat szerződésben állapodik meg. E bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók azokra az ingatlanokra, amelyek önkormányzatoknak történő átadására külön törvényben foglalt feltételek és eljárásrend irányadó.

(2) A Priv. tv. Melléklete a "Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt." címet követően kiegészül a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.-vel, a tartós állami részesedés legalacsonyabb mértékeként 25%+1 szavazat megjelölésével.""

Indokolás: Lásd a T/4966/73. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

19/ 4. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 35. §-ban az 1995. évi XXXIX. törvény 69/A. § (5) bekezdés módosítását javasolja:

/Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló - módosított - 1995. évi XXXIX. törvény 69/A. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(5) A kötelező és önként vállalt helyi önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése, valamint a foglalkoztatási, a szociális, a sport-, a gazdaság- és a területfejlesztési célkitűzések megvalósítása érdekében az állam vállalkozói vagyonába tartozó, [a vagyongazdálkodás céljaira feleslegessé vált ingatlanok] az önkormányzati célokat és feladatokat hatékonyabban szolgáló ingatlanok, gazdasági társaságok ingyenesen önkormányzati tulajdonba adhatók. Az erre vonatkozó igényt a képviselőtestület határozatáról készített kivonattal kell bejelenteni. A tulajdonba adásról - az ÁPV Rt. Igazgatóságának javaslata alapján, a 6. §-ban meghatározott vagyonkör tekintetében az ott megjelölt, illetékes miniszterek egyetértése esetén - a részvényesi jogokat gyakorló miniszter előterjesztése alapján a Kormány dönt. A tulajdonjog átruházásáról az ÁPV Rt. és az önkormányzat szerződésben állapodik meg. E bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók azokra az ingatlanokra, amelyek önkormányzatoknak történő átadására külön törvényben foglalt feltételek és eljárásrend irányadó."

Indokolás: Lásd a T/4966/66. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

21/ 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 36. § (1) bekezdésben a Hszt. 109. § módosítását javasolja:

"36. § [(1)] A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló - módosított - 1996. évi XLIII. törvény [(a továbbiakban: Hszt.)] 109. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1)] 109. § A hivatásos állomány tagja minden naptári évben egyhavi távolléti díjnak megfelelő összegű külön juttatásra jogosult[.

(2) A külön juttatás a tárgyévet követően], amennyiben január 1-jén szolgálati viszonyban áll. A juttatás kifizetéséről január 16-án - amennyiben ez [munkaszüneti nap] szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követő első munkanapon - [fizethető ki, ha pedig a szolgálati viszony év közben szűnt meg, az egyhavi távolléti díj időarányos részét a szolgálatteljesítés utolsó napján kell kifizetni] kell rendelkezni.

[(3) A külön juttatásra jogot adó időnek kell tekinteni az 57. § (1) bekezdése, valamint a 70. § szerinti időtartamokat is.

(4)] A [külön] juttatás mértékének alapja a [tárgyév december hónapjára] január hónapra irányadó távolléti díj.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/ 2. (70-1. sz. jav. - 28.§ Mt. 193/V.§), 12/ 1. (70-2. sz. jav. - 29.§ Ktv.49.§), 14/ 1. (70-3. sz. jav. - 30.§), 18/ 1. (70-4. sz. jav. - 34.§), 25/ 1. (70-6. sz. jav. - 38.§), 28/ 1. (70-7. sz. jav. - 39.§), 30/ 1. (70-8. sz. jav. - 41.§), 43/ 3. (70-10. sz. jav. - 43.§ új(4)), 46/ 1. (70-9. sz. jav. - 47.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/70-5. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

23/ 1. Jauernik István, Farkas Imre, Kovács Tibor és Kékesi Tibor képviselők kapcsolódva dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők T/4966/17. számú módosító javaslatához (T/4966/48. sz. ajánlás 26. pontja), a törvényjavaslat 36. § (1) bekezdésben a Hszt. 109. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

/A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló - módosított - 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 109. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(2) A külön juttatást a tárgyévet követően [január 16-án - amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követő első munkanapon - fizethető ki] január 16-31. között kell kifizetni, ha pedig a szolgálati viszony év közben szűnt meg, az egyhavi távolléti díj időarányos részét a szolgálatteljesítés utolsó napján kell kifizetni."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/ 1. (58. sz. jav. - 28.§ Mt. 193/V.§), 12/ 2. (57. sz. jav. - 29.§ (1) Ktv.49.§(1)), 16/ 1. (55. sz. jav. - 30.§ Kjt.68.§(6)), 19/ 1. (56. sz. jav. - 34.§ 1994.LXXX.48.§(2)), 26/ 1. (52. sz. jav. - 38.§ 1997.LXVII.112.§(2)), 29/ 1. (53. sz. jav. - 39.§ 1997.LXVIII.116.§(2)), 33/ 1. (59. sz. jav. - 41.§ (1) Hjt.119.§ (2)), 43/ 1. (60. sz. jav. - 43.§ (1)), 43/ 2. (60. sz. jav. - 43.§ új(4)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/54. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

25/ 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 38. § módosítását javasolja:

"38. § A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló - módosított - 1997. évi LXVII. törvény 112. §-[ának (2) bekezdése]a helyébe a következő rendelkezés lép:

"[(2) A külön juttatást a tárgyév december hónapjára járó illetmény alapján kell megállapítani, és az a tárgyévet követően január 16-án - amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követő első munkanapon - fizethető ki."]

"112. § A bíró - külön juttatásként - minden naptári évben egy havi illetményére jogosult, amennyiben január 1-jén bírói szolgálati viszonyban áll. A juttatás kifizetéséről január 16-án - amennyiben ez szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követő első munkanapon - kell rendelkezni. A juttatás mértékének alapja a január hónapra irányadó illetmény.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/ 2. (70-1. sz. jav. - 28.§ Mt. 193/V.§), 12/ 1. (70-2. sz. jav. - 29.§ Ktv.49.§), 14/ 1. (70-3. sz. jav. - 30.§), 18/ 1. (70-4. sz. jav. - 34.§), 21/ 1. (70-5. sz. jav. - 36.§ (1) Hszt.109.§), 28/ 1. (70-7. sz. jav. - 39.§), 30/ 1. (70-8. sz. jav. - 41.§), 43/ 3. (70-10. sz. jav. - 43.§ új(4)), 46/ 1. (70-9. sz. jav. - 47.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/70-6. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

26/ 1. Jauernik István, Farkas Imre, Kovács Tibor és Kékesi Tibor képviselők kapcsolódva dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők T/4966/22. számú módosító javaslatához (T/4966/48. sz. ajánlás 22. pontja), a törvényjavaslat 38. §-ban az 1997. évi LXVII. törvény 112. §-ának (2) bekezdése módosítását javasolják:

"38. § A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló - módosított - 1997. évi LXVII. törvény 112. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A külön juttatást a tárgyév december hónapjára járó illetmény alapján kell megállapítani, és azt a tárgyévet követően[ január 16-án - amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követő első munkanapon - fizethető ki] január 16-31. között kell kifizetni."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/ 1. (58. sz. jav. - 28.§ Mt. 193/V.§), 12/ 2. (57. sz. jav. - 29.§ (1) Ktv.49.§(1)), 16/ 1. (55. sz. jav. - 30.§ Kjt.68.§(6)), 19/ 1. (56. sz. jav. - 34.§ 1994.LXXX.48.§(2)), 23/ 1. (54. sz. jav. - 36.§ (1) Hszt.109.§ (2)), 29/ 1. (53. sz. jav. - 39.§ 1997.LXVIII.116.§(2)), 33/ 1. (59. sz. jav. - 41.§ (1) Hjt.119.§ (2)), 43/ 1. (60. sz. jav. - 43.§ (1)), 43/ 2. (60. sz. jav. - 43.§ új(4)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/52. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

28/ 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 39. § módosítását javasolja:

"39. § Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló - módosított - 1997. évi LXVIII. törvény 116. §-[ának (2) bekezdése]a helyébe a következő rendelkezés lép:

"[(2) A külön juttatást a tárgyév december hónapjára járó illetmény alapján kell megállapítani, és az a tárgyévet követően január 16-án - amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követő első munkanapon - fizethető ki."]

"116. § Az igazságügyi alkalmazottat - külön juttatásként - minden naptári évben az egyhavi illetménye illeti meg, amennyiben január 1-jén igazságügyi szolgálati viszonyban áll. A juttatás kifizetéséről január 16-án - amennyiben ez szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követő első munkanapon - kell rendelkezni. A juttatás mértékének alapja a január hónapra irányadó illetmény."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/ 2. (70-1. sz. jav. - 28.§ Mt. 193/V.§), 12/ 1. (70-2. sz. jav. - 29.§ Ktv.49.§), 14/ 1. (70-3. sz. jav. - 30.§), 18/ 1. (70-4. sz. jav. - 34.§), 21/ 1. (70-5. sz. jav. - 36.§ (1) Hszt.109.§), 25/ 1. (70-6. sz. jav. - 38.§), 30/ 1. (70-8. sz. jav. - 41.§), 43/ 3. (70-10. sz. jav. - 43.§ új(4)), 46/ 1. (70-9. sz. jav. - 47.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/70-7. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

29/ 1. Jauernik István, Farkas Imre, Kovács Tibor és Kékesi Tibor képviselők kapcsolódva dr. Szabó Zoltán képviselő T/4966/25. számú módosító javaslatához (T/4966/48. sz. ajánlás 38. pontja), a törvényjavaslat 39. §-ban az 1997. évi LXVIII. törvény 116. §-ának (2) bekezdése módosítását javasolják:

"39. § Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló - módosított - 1997. évi LXVIII. törvény 116. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A külön juttatást a tárgyév december hónapjára járó illetmény alapján kell megállapítani, és azt a tárgyévet követően[ január 16-án - amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követő első munkanapon - fizethető ki] január 16-31. között kell kifizetni."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/ 1. (58. sz. jav. - 28.§ Mt. 193/V.§), 12/ 2. (57. sz. jav. - 29.§ (1) Ktv.49.§(1)), 16/ 1. (55. sz. jav. - 30.§ Kjt.68.§(6)), 19/ 1. (56. sz. jav. - 34.§ 1994.LXXX.48.§(2)), 23/ 1. (54. sz. jav. - 36.§ (1) Hszt.109.§ (2)), 26/ 1. (52. sz. jav. - 38.§ 1997.LXVII.112.§(2)), 33/ 1. (59. sz. jav. - 41.§ (1) Hjt.119.§ (2)), 43/ 1. (60. sz. jav. - 43.§ (1)), 43/ 2. (60. sz. jav. - 43.§ új(4)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/53. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

30/ 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 41. § módosítását javasolja:

41. § [(1)] A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló - módosított - 2001. évi XCV. törvény [(a továbbiakban: Hjt.)] 119. §-[ának (1)-(3) bekezdése]a helyébe a következő rendelkezés lép:

"[(1)] 119. § Az állomány tagja minden naptári évben [ - a tárgyévi szolgálatteljesítési kötelezettségének arányában -] 1 havi távolléti díjnak megfelelő összegű külön juttatásra jogosult, amennyiben január 1-jén szolgálati viszonyban áll. [Ha a szolgálati viszony év közben jött létre, az állomány tagja a külön juttatás időarányos részére jogosult.

(2) A külön juttatás a tárgyévet követően] A juttatás kifizetéséről január 16-án - amennyiben ez [munkaszüneti nap] szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követő első munkanapon - [fizethető ki] kell rendelkezni. [Ha a szolgálati viszony év közben szűnt meg, a külön juttatás időarányos részét a szolgálatteljesítés utolsó napján kell kifizetni.

(3)] A [külön] juttatás mértékének alapja a [tárgyév december hónapjára] január hónapra irányadó távolléti díj.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/ 2. (70-1. sz. jav. - 28.§ Mt. 193/V.§), 12/ 1. (70-2. sz. jav. - 29.§ Ktv.49.§), 14/ 1. (70-3. sz. jav. - 30.§), 18/ 1. (70-4. sz. jav. - 34.§), 21/ 1. (70-5. sz. jav. - 36.§ (1) Hszt.109.§), 25/ 1. (70-6. sz. jav. - 38.§), 28/ 1. (70-7. sz. jav. - 39.§), 43/ 3. (70-10. sz. jav. - 43.§ új(4)), 46/ 1. (70-9. sz. jav. - 47.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/70-8. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

33/ 1. Jauernik István, Farkas Imre, Kovács Tibor és Kékesi Tibor képviselők kapcsolódva Szalay Gábor képviselő T/4966/27. számú módosító javaslatához (T/4966/48. sz. ajánlás 45. pontja), a törvényjavaslat 41. § (1) bekezdésben a Hjt. 119. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

/A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló - módosított - 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 119. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(2) A külön juttatást a tárgyévet követően [január 16-án - amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követő első munkanapon - fizethető ki] január 16-31. között kell kifizetni. Ha a szolgálati viszony év közben szűnt meg, a külön juttatás időarányos részét a szolgálatteljesítés utolsó napján kell kifizetni."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/ 1. (58. sz. jav. - 28.§ Mt. 193/V.§), 12/ 2. (57. sz. jav. - 29.§ (1) Ktv.49.§(1)), 16/ 1. (55. sz. jav. - 30.§ Kjt.68.§(6)), 19/ 1. (56. sz. jav. - 34.§ 1994.LXXX.48.§(2)), 23/ 1. (54. sz. jav. - 36.§ (1) Hszt.109.§ (2)), 26/ 1. (52. sz. jav. - 38.§ 1997.LXVII.112.§(2)), 29/ 1. (53. sz. jav. - 39.§ 1997.LXVIII.116.§(2)), 43/ 1. (60. sz. jav. - 43.§ (1)), 43/ 2. (60. sz. jav. - 43.§ új(4)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/59. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

34/ 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 42. § (1) bekezdésben a Kö. tv. 1. § módosítását javasolja:

"(1) A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló - a 2003. évi XXVIII. és a 2003. évi XLII. törvénnyel módosított - 2002. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Kö. tv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § Az Országgyűlés a 2003. évi központi költségvetés

a) kiadási főösszegét [5 361 273,2] 5 367 273,2 millió forintban, azaz ötmillió-háromszázhatvan[egy]hétezer-kettőszázhetvenhárom egész kettőtized millió

forintban,

b) bevételi főösszegét [4 792 301,5] 4 798 301,5 millió forintban, azaz négymillió[ kettő]-hétszázkilencven[kettő]nyolcezer[ öt]-háromszázegy egész öttized millió forintban,

c) hiányát 568 971,7 millió forintban, azaz ötszázhatvannyolcezerkilencszázhetvenegy egész héttized millió forintban

állapítja meg.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38/ 3. (76. sz. jav. - 42.§ új(9)), 39/ 2. (76. sz. jav. - 42.§ (9) úja)), 40/ 1. (76. sz. jav. - 42.§ (9) c)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/76. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

34/ 2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 42. § (1) bekezdésben a Kö. tv. 1. § módosítását javasolja:

"(1) A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló - a 2003. évi XXVIII. és a 2003. évi XLII. törvénnyel módosított - 2002. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Kö. tv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § Az Országgyűlés a 2003. évi központi költségvetés

a) kiadási főösszegét [5 361 273,2] 5 364 228,2 millió forintban, azaz ötmillió-háromszázhatvan[egy]négyezer-kettőszáz[hetvenhárom]huszonnyolc egész kettőtized millió

forintban,

b) bevételi főösszegét [4 792 301,5] 4 795 256,5 millió forintban, azaz négymillió[ kettő]-hétszázkilencven[kettő]ötezer[ öt]-kettőszáz[egy]ötvenhat egész öttized millió forintban,

c) hiányát 568 971,7 millió forintban, azaz ötszázhatvannyolcezer-kilencszázhetvenegy egész héttized millió forintban

állapítja meg.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38/ 1. (72-2. sz. jav. - 42.§ (4) Kö.tv.59.§(1)), 38/ 2. (72-3. sz. jav. - 42.§ (5) Kö.tv.61.§(1)), 40/ 2. (72-4. sz. jav. - 42.§ (9) c)), 42/ 2. (72-5. sz. jav. - 42.§ (11) Kö.tv.1..mell.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/72-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

34/ 3. Ujhelyi István, dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők kapcsolódva a Költségvetési bizottság T/4966/43. számú módosító javaslatához (T/4966/48. sz. ajánlás 39. pontja), a törvényjavaslat 42. § (1) bekezdésben a Kö. tv. 1. § módosítását javasolják:

"(1) A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló - a 2003. évi XXVIII. és a 2003. évi XLII. törvénnyel módosított - 2002. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Kö. tv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § Az Országgyűlés a 2003. évi központi költségvetés

a) kiadási főösszegét [5 361 273,2] 5 367 273,2 millió forintban, azaz ötmillió-háromszázhatvan[egy]hétezer-kettőszázhetvenhárom egész kettőtized millió

forintban,

b) bevételi főösszegét [4 792 301,5] 4 798 301,5 millió forintban, azaz négymillió[ kettő]-hétszázkilencven[kettő]nyolcezer[ öt]-háromszázegy egész öttized millió forintban,

c) hiányát 568 971,7 millió forintban, azaz ötszázhatvannyolcezer-kilencszázhetvenegy egész héttized millió forintban

állapítja meg.""

Megjegyzés: A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés főösszegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.

Első helyen kijelölt bizottság döntése:

- a módosító javaslat nem házszabályszerű

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38/ 4. (64. sz. jav. - 42.§ új(9)), 39/ 1. (64. sz. jav. - 42.§ (9) úja)), 41/ 1. (64. sz. jav. - 42.§ (9) c)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/64. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Kulturális bizottság nem foglalt állást.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság ülésén nem ért egyet.

36/ 1. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 42. § kiegészítését javasolja a következő új (2) bekezdésben a Kö. tv. 6. § (2) bekezdés felvételével:

"(2) A Kö. tv 6. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki és a § eredeti (2) és (3) bekezdésének számozása (3) és (4) bekezdésre változik:

"(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott célok elérése érdekében az ingyenesen juttatott ingatlant értékesítheti. Ha az értékesítésre a tulajdonba adástól számított 5 éven belül kerül sor, az önkormányzat köteles az eladási árból befolyt összeg 50 %-át az ÁPV Rt.-nek átutalni. E rendelkezést jelen törvény hatálybalépését megelőzően átadott ingatlanok tekintetében is alkalmazni kell.""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik. A mód. javaslatot jogtechnikailag pontosítottuk.

Indokolás: Lásd a T/4966/67. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

38/ 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 42. § (4) bekezdésben a Kö. tv. 59. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

/A Kö. tv. 59. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(1) Az Országgyűlés a társadalombiztosítási alrendszernek az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2003. évi

a) bevételi főösszegét [2 523 424,8] 2 526 379,8 millió forintban, azaz kettőmillió-ötszázhuszon[három]hatezer-[négy]háromszáz[huszonnégy]hetvenkilenc egész nyolctized millió forintban,

b) kiadási főösszegét [2 800 574,7] 2 803 529,7 millió forintban, azaz kettőmillió-nyolcszázháromezerötszáz[hetvennégy]huszonkilenc egész héttized millió forintban,

c) hiányát 277 149,9 millió forintban, azaz kettőszázhetvenhétezer-egyszáznegyvenkilenc egész kilenctized millió forintban

állapítja meg."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/ 2. (72-1. sz. jav. - 42.§ (1) Kö.tv.1.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/72-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

38/ 2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 42. § (5) bekezdésben a Kö. tv. 61. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

/A Kö. tv. 61. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(1) Az Országgyűlés az E. Alap 2003. évi

a) bevételi főösszegét [1 021 963,5] 1 024 918,5 millió forintban, azaz egymillió-huszon[egy]négyezer-kilencszáz[hatvanhárom]tizennyolc egész öttized millió forintban,

b) kiadási főösszegét [1 299 113,4] 1 302 068,4 millió forintban, azaz egymillió-[kettő]háromszáz[kilencvenkilenc]kettőezer-[egyszáztizenhárom]hatvannyolc egész négytized millió forintban,

c) hiányát 277 149,9 millió forintban, azaz kettőszázhetvenhétezer-egyszáznegyvenkilenc egész kilenctized millió forintban

állapítja meg."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/ 2. (72-1. sz. jav. - 42.§ (1) Kö.tv.1.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/72-3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

38/ 3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 42. § kiegészítését javasolja a következő új (9) bekezdésben a Kö. tv. 128. § felvételével:

"(9) A Kö. tv. a következő 128. §-sal egészül ki:

"128. § A Magyar Televízió Rt. saját vagyona egyes elemeinek kiegészítésére szolgáló előirányzat (I. Országgyűlés fejezet, 16. cím, 1 alcím) folyósításának és felhasználásának feltétele a 77/2003. (VI. 24.) OGY határozatban előírt jelentéstételi kötelezettség teljesítése, e jelentésnek az illetékes országgyűlési bizottság általi tudomásul vétele, továbbá a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának elnöke által ellenjegyzett - az országgyűlés elnökéhez eljuttatott nyilatkozata, melyben kötelezi magát az alábbiakra:

(1) A Közalapítvány Kuratóriumának elnöksége felkéri az MTV Rt. elnökét, hogy

a) 2004. január 31-éig a részvénytársaság teljes személyi állományára kiterjedő humánpolitikai és munkaügyi átvilágítást végeztessen el az Rt. felügyelő bizottságának folyamatos ellenőrzésével. Az erről készült jelentését terjessze a Magyar Televízió Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) Kuratóriumának elnöksége elé.

b) Az a) pont szerinti átvilágítás eredményeire építve legkésőbb 2004. március 31-éig terjesszen javaslatot a Közalapítvány Kuratóriuma elé új szervezeti és feladatelosztási rendszerre, megjelölve az elhagyható vezetői szinteket és a nélkülözhető munkaköröket.

c) Az a)-b) pontokban foglaltak figyelembevételével dolgozzon ki új szervezeti és működési szabályzatot, és a külső-belső munkavégzésre is kiterjedően korszerűsítse az összeférhetetlenségi szabályokat.

d) Készítsen középtávú megoldásokat is alkalmazó reorganizációs tervet, és ezt terjessze a Közalapítvány Kuratóriuma elé, hogy a Magyar Televízió Rt. kiadásai a reálisan számítható bevételek szintjére csökkenjenek.

e) A részvénytársaság felügyelő bizottságának javaslatára támaszkodva olyan belső elszámolási rendszert alakítson ki, amely lehetővé teszi a szakmai és pénzügyi folyamatok átláthatóságát, továbbá a műsorok valós költségeinek, hozzárendelhető bevételeinek meghatározását és nyilvántartását, biztosítva az egyes műsorszámok, műsorkategóriák forint és perc szerinti összehasonlíthatóságát.

(2) Az a)-e) pontokban foglaltak végrehajtásáról a Közalapítvány Kuratóriumának elnöksége szükség szerinti gyakorisággal jelentést tesz az Országgyűlésnek.""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik. A (2) bekezdésben foglalt hivatkozás pontosítást igényel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/ 1. (76. sz. jav. - 42.§ (1) Kö.tv.1.§), 39/ 2. (76. sz. jav. - 42.§ (9) úja)), 40/ 1. (76. sz. jav. - 42.§ (9) c)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/76. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

38/ 4. Ujhelyi István, dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők kapcsolódva a Költségvetési bizottság T/4966/43. számú módosító javaslatához (T/4966/48. sz. ajánlás 39. pontja), a törvényjavaslat 42. § kiegészítését javasolják a következő új (9) bekezdésben a Kö. tv. 128. § felvételével:

"(9) A Kö. tv. a következő 128. §-sal egészül ki:

"128. § A Magyar Televízió Rt. saját vagyona egyes elemeinek kiegészítésére szolgáló előirányzat (I. Országgyűlés fejezet, 16. cím, 1 alcím) folyósításának és felhasználásának feltétele a 77/2003. (VI. 24.) OGY határozatban előírt jelentéstételi kötelezettség teljesítése, e jelentésnek az illetékes országgyűlési bizottság általi tudomásul vétele, továbbá a részvénytársaság elnökének - a részvénytársaság felügyelő bizottságának elnöke, illetőleg a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának elnöke által ellenjegyzett - az országgyűlés elnökéhez eljuttatott nyilatkozata, melyben kötelezi magát az alábbiakra:

a) 2004. január 31-éig a részvénytársaság teljes személyi állományára kiterjedő humánpolitikai és munkaügyi átvilágítást végeztet az Rt. felügyelő bizottságának folyamatos ellenőrzésével, és jelentését a Magyar Televízió Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) Kuratóriumának elnöksége elé terjeszti.

b) Az a) pont szerinti átvilágítás eredményeire építve legkésőbb 2004. március 31-éig javaslatot terjeszt a Közalapítvány Kuratóriuma elé új szervezeti és feladatelosztási rendszerre, megjelölve az elhagyható vezetői szinteket és a nélkülözhető munkaköröket.

c) Az a)-b) pontokban foglaltak figyelembevételével új szervezeti és működési szabályzatot állapít meg, és a külső-belső munkavégzésre is kiterjedően korszerűsíti az összeférhetetlenségi szabályokat.

d) Középtávú megoldásokat is alkalmazó reorganizációs tervet készít, és terjeszt a Közalapítvány kuratóriuma elé, hogy a Magyar Televízió Rt. kiadásai a reálisan számítható bevételek szintjére csökkenjenek.

e) A részvénytársaság felügyelő bizottságának javaslatára támaszkodó olyan belső elszámolási rendszer kialakítása, amely lehetővé teszi a szakmai és pénzügyi folyamatok átláthatóságát, továbbá a műsorok valós költségeinek, hozzárendelhető bevételeinek meghatározását és nyilvántartását, biztosítva az egyes műsorszámok, műsorkategóriák forint és perc szerinti összehasonlíthatóságát.

f) Az a)-e) pontokban foglaltak végrehajtásáról szükség szerinti gyakorisággal jelentést tesz az Országgyűlésnek.""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik. A mód. indítványt jogtechnikailag pontosítottuk.

Első helyen kijelölt bizottság döntése (az összefüggésekre tekintettel):

- a módosító javaslat nem házszabályszerű

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/ 3. (64. sz. jav. - 42.§ (1) Kö.tv.1.§), 39/ 1. (64. sz. jav. - 42.§ (9) úja)), 41/ 1. (64. sz. jav. - 42.§ (9) c)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/64. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság ülésén nem ért egyet.

39/ 1. Ujhelyi István, dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők kapcsolódva a Költségvetési bizottság T/4966/43. számú módosító javaslatához (T/4966/48. sz. ajánlás 39. pontja), a törvényjavaslat 42. § (9) bekezdés kiegészítését javasolják a következő új a) pontban a Kö. tv. 1. sz. melléklet I. fejezet felvételével:

"(9) A Kö. tv. 1. számú mellékletének adatai a következők szerint változnak:

a) Az I. Országgyűlés fejezet kiegészül a 16. Magyar Televízió Közalapítvány támogatása cím, 1. Magyar Televízió saját vagyona egyes elemeinek kiegészítésére alcímmel, melynek kiadási előirányzata 6 000,0 millió forint. Az I. fejezet összesen kiadási előirányzata 64 836,4 millió forintra változik."

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betűjelzése értelemszerűen változik. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés fejezetenkénti összegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.

Első helyen kijelölt bizottság döntése:

- a módosító javaslat nem házszabályszerű

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/ 3. (64. sz. jav. - 42.§ (1) Kö.tv.1.§), 38/ 4. (64. sz. jav. - 42.§ új(9)), 41/ 1. (64. sz. jav. - 42.§ (9) c)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/64. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Kulturális bizottság nem foglalt állást.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság ülésén nem ért egyet.

39/ 2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 42. § (9) bekezdés kiegészítését javasolja a következő új a) pontban a Kö. tv. 1. sz. melléklet I. fejezet felvételével:

"(10) A Kö. tv. 1. számú mellékletének adatai a következők szerint változnak:

a) Az I. Országgyűlés fejezet kiegészül a 16. Magyar Televízió Közalapítvány támogatása cím, 1. Magyar Televízió saját vagyona egyes elemeinek kiegészítésére alcímmel, melynek kiadási előirányzata 6 000,0 millió forint. Az I. fejezet összesen kiadási előirányzata 64 836,4 millió forintra változik."

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betűjelzése értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/ 1. (76. sz. jav. - 42.§ (1) Kö.tv.1.§), 38/ 3. (76. sz. jav. - 42.§ új(9)), 40/ 1. (76. sz. jav. - 42.§ (9) c)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/76. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

40/ 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 42. § (9) bekezdés c) pontban a Kö. tv. 1. sz. melléklet XXII. fejezet módosítását javasolja:

/A Kö. tv. 1. számú mellékletének adatai a következők szerint változnak:/

"c) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 17. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím kiegészül a 20. Korengedményes nyugdíjtartozás megtérítése jogcím-csoporttal, amelynek kiadási előirányzata 2 324,7 millió forint, 19. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 1. Társasági adó alcím bevételi előirányzata 386 004,8 millió forintra, 20. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 1. Általános forgalmi adó alcím bevételi előirányzata [1 619 493,0] 1 625 493,0 millió forintra változik, a 26. Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz cím kiegészül a 2. Egészségbiztosítási Alap támogatása alcímmel, amelynek kiadási előirányzata 33 073,1 millió forint. A XXII. fejezet összesen kiadási előirányzata 1 015 604,7 millió forintra, összesen bevételi előirányzata [4 116 103,7] 4 122 103,7 millió forintra változik."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/ 1. (76. sz. jav. - 42.§ (1) Kö.tv.1.§), 38/ 3. (76. sz. jav. - 42.§ új(9)), 39/ 2. (76. sz. jav. - 42.§ (9) úja)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/76. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

40/ 2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 42. § (9) bekezdés c) pontban a Kö. tv. 1. sz. melléklet XXII. fejezet módosítását javasolja:

/A Kö. tv. 1. számú mellékletének adatai a következők szerint változnak:/

"c) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 17. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím kiegészül a 20. Korengedményes nyugdíjtartozás megtérítése jogcím-csoporttal, amelynek kiadási előirányzata 2 324,7 millió forint, 19. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 1. Társasági adó alcím bevételi előirányzata 386 004,8 millió forintra, 20. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 1. Általános forgalmi adó alcím bevételi előirányzata [1 619 493,0] 1 622 448,0 millió forintra változik, a 26. Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz cím kiegészül a 2. Egészségbiztosítási Alap támogatása alcímmel, amelynek kiadási előirányzata [33 073,1] 36 028,1 millió forint. A XXII. fejezet összesen kiadási előirányzata [1 015 604,7] 1 018 559,7 millió forintra, összesen bevételi előirányzata [4 116 103,7] 4 119 058,7 millió forintra változik."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/ 2. (72-1. sz. jav. - 42.§ (1) Kö.tv.1.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/72-4. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

41/ 1. Ujhelyi István, dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők kapcsolódva a Költségvetési bizottság T/4966/43. számú módosító javaslatához (T/4966/48. sz. ajánlás 39. pontja), a törvényjavaslat 42. § (9) bekezdés c) pontban a Kö. tv. 1. sz. melléklet XXII. fejezet módosítását javasolják:

/A Kö. tv. 1. számú mellékletének adatai a következők szerint változnak:/

"c) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 17. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím kiegészül a 20. Korengedményes nyugdíjtartozás megtérítése jogcím-csoporttal, amelynek kiadási előirányzata 2 324,7 millió forint, 19. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 1. Társasági adó alcím bevételi előirányzata 386 004,8 millió forintra, 20. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 1. Általános forgalmi adó alcím bevételi előirányzata [1 619 493,0] 1 625 493,0 millió forintra változik, a 26. Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz cím kiegészül a 2. Egészségbiztosítási Alap támogatása alcímmel, amelynek kiadási előirányzata 33 073,1 millió forint. A XXII. fejezet összesen kiadási előirányzata 1 015 604,7 millió forintra, összesen bevételi előirányzata [4 116 103,7] 4 122 103,7 millió forintra változik."

Megjegyzés: A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés fejezetenkénti összegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.

Első helyen kijelölt bizottság döntése:

- a módosító javaslat nem házszabályszerű

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/ 3. (64. sz. jav. - 42.§ (1) Kö.tv.1.§), 38/ 4. (64. sz. jav. - 42.§ új(9)), 39/ 1. (64. sz. jav. - 42.§ (9) úja)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/64. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Kulturális bizottság nem foglalt állást.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság ülésén egyetért, a Kulturális bizottság ülésén nem ért egyet.

42/ 1. Kósáné dr. Kovács Magda képviselő kapcsolódva a T/4966/13. számú módosító javaslatához (T/4966/48. sz. ajánlás 42. pontja), a törvényjavaslat 42. § (10) bekezdésben a Kö. tv. 10. számú melléklet módosítását javasolja:

"(10) A Kö. tv. 10. számú mellékletének adatai a következők szerint változnak:

"A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 2. Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai cím, 1. Nyugellátások alcím, 4. Egyösszegű méltányossági kifizetések jogcímcsoport, 3. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugdíjemelés jogcím kiadási előirányzata 900,0 millió forintra, 4. Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai alcím, 4. Egyéb kiadások jogcím-csoport, 2. Postaköltségek és egyéb kiadások jogcím kiadási előirányzata 3813,5 millió forintra, 5. Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi hivatali szerv alcím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat 9442,4 millió forintra, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat 3231,2 millió forintra 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 4426,6 millió forintra, 3. Központi kezelésű előirányzatok alcím, 10. Illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata jogcím-csoport, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat 546,5 millió forintra, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat 174,9 millió forintra változik.""

Indokolás: Lásd a T/4966/51. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

42/ 2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 42. § (11) bekezdésben a Kö. tv. 11. számú melléklet módosítását javasolja:

/A Kö. tv. 11. számú mellékletének adatai a következők szerint változnak:/

"A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek cím, 6. Központi költségvetési hozzájárulások alcím kiegészül a 6. Központi költségvetésből átadott pénzeszköz jogcím-csoporttal, amelynek bevételi előirányzata [33 073,1] 36 028,1 millió forint, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátások jogcím-csoport 6. Járóbeteg szakellátás jogcím kiadási előirányzata [77 393,5] 77 984,5 millió forintra, 10. Fekvőbeteg szakellátás jogcím kiadási előirányzata [298 836,4] 301 200,4 millió forintra, 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím kiadási előirányzata 223 644,2 millió forintra, 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport kiadási előirányzata 34 956,7 millió forintra, 4. Egészségbiztosítás egyéb kiadásai alcím, 4. Egyéb kiadások jogcím-csoport, 2. Postaköltség és egyéb kiadások jogcím kiadási előirányzata 2 028,2 millió forintra változik. A LXXII. fejezet összesen kiadási előirányzata [1 299 113,4] 1 302 068,4 millió forintra, összesen bevételi előirányzata [1 021 963,5] 1 024 918,5 millió forintra változik."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/ 2. (72-1. sz. jav. - 42.§ (1) Kö.tv.1.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/72-5. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

43/ 1. Jauernik István, Farkas Imre és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat 43. § (1) bekezdés módosítását javasolják:

"43. § (1) Ez a törvény a (2)-[(3)](4) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/ 1. (58. sz. jav. - 28.§ Mt. 193/V.§), 12/ 2. (57. sz. jav. - 29.§ (1) Ktv.49.§(1)), 16/ 1. (55. sz. jav. - 30.§ Kjt.68.§(6)), 19/ 1. (56. sz. jav. - 34.§ 1994.LXXX.48.§(2)), 23/ 1. (54. sz. jav. - 36.§ (1) Hszt.109.§ (2)), 26/ 1. (52. sz. jav. - 38.§ 1997.LXVII.112.§(2)), 29/ 1. (53. sz. jav. - 39.§ 1997.LXVIII.116.§(2)), 33/ 1. (59. sz. jav. - 41.§ (1) Hjt.119.§ (2)), 43/ 2. (60. sz. jav. - 43.§ új(4)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/60. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

43/ 2. Jauernik István, Farkas Imre és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat 43. § kiegészítését javasolják a következő új (4) bekezdés felvételével:

"(4) E törvény 28., 29., 30., 34., 36., 38., 39., 41. §-ai 2004. február 1-től lépnek hatályba.""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/ 1. (58. sz. jav. - 28.§ Mt. 193/V.§), 12/ 2. (57. sz. jav. - 29.§ (1) Ktv.49.§(1)), 16/ 1. (55. sz. jav. - 30.§ Kjt.68.§(6)), 19/ 1. (56. sz. jav. - 34.§ 1994.LXXX.48.§(2)), 23/ 1. (54. sz. jav. - 36.§ (1) Hszt.109.§ (2)), 26/ 1. (52. sz. jav. - 38.§ 1997.LXVII.112.§(2)), 29/ 1. (53. sz. jav. - 39.§ 1997.LXVIII.116.§(2)), 33/ 1. (59. sz. jav. - 41.§ (1) Hjt.119.§ (2)), 43/ 1. (60. sz. jav. - 43.§ (1)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/60. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

43/ 3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 43. § kiegészítését javasolja a következő új (4) bekezdés felvételével:

"(4) E törvény 28., 29., 30., 34., 36., 38., 39., 41. §-ai 2004. február 1-jén lépnek hatályba.""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik. A mód. javaslattal összefüggésben a 43. § (1) bekezdését is módosítani kell.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/ 2. (70-1. sz. jav. - 28.§ Mt. 193/V.§), 12/ 1. (70-2. sz. jav. - 29.§ Ktv.49.§), 14/ 1. (70-3. sz. jav. - 30.§), 18/ 1. (70-4. sz. jav. - 34.§), 21/ 1. (70-5. sz. jav. - 36.§ (1) Hszt.109.§), 25/ 1. (70-6. sz. jav. - 38.§), 28/ 1. (70-7. sz. jav. - 39.§), 30/ 1. (70-8. sz. jav. - 41.§), 46/ 1. (70-9. sz. jav. - 47.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/70-10. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

44/ 1. Botka Lajosné képviselő kapcsolódva Jauernik István, Farkas Imre, Kovács Tibor, Kékesi Tibor és Varga László képviselők T/4966/36. számú módosító javaslatához (T/4966/48. sz. ajánlás 14. pontja), a törvényjavaslat 46. § módosítását javasolja:

"46. §. (1) A költségvetés az állami kezesség beváltása során a MILLENÁRIS Programiroda Kulturális Kht. helyett a KONZUMBANK RT. Részére tőke- és kamattartozás címén 2003. évben 1 667 835 543,0 forintot fizetett ki. Az Országgyűlés elengedi a MILLENÁRIS Programiroda Kulturális Kht-nak az 1 667 835 543,0 forint megfizetését.

(2) Az Országgyűlés 2003. december 31-i hatállyal elengedi a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által igényelt normatív állami támogatás után felszámolt 40 173 000 forint igénybevételi kamatot."

Indokolás: Lásd a T/4966/49. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

44/ 2. Jauernik István, Gőgös Zoltán és Nagy Jenő képviselők kapcsolódva a T/4966/29. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/4966/48. sz. ajánlás 44. pontja), a törvényjavaslat 46. § módosítását javasolják:

"46. §. (1) A költségvetés az állami kezesség beváltása során a MILLENÁRIS Programiroda Kulturális Kht. helyett a KONZUMBANK RT. Részére tőke- és kamattartozás címén 2003. évben 1 667 835 543,0 forintot fizetett ki. Az Országgyűlés elengedi a MILLENÁRIS Programiroda Kulturális Kht-nak az 1 667 835 543,0 forint megfizetését.

(2) Az Országgyűlés 2003. december 31-i hatállyal elengedi a Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltárulásnak (a továbbiakban: Céltársulás) a Programban meghatározott beruházáshoz kapcsolódó 2003. december 31-én fennálló 1 008 071 612 forint összegű konzulensi díj visszafizetését."

Indokolás: Lásd a T/4966/62. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság, az Idegenforgalmi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Területfejlesztési bizottság ülésén nem ért egyet.

44/ 4. Gyapay Zoltán képviselő kapcsolódva Jauernik István, Gőgös Zoltán és Nagy Jenő képviselők T/4966/29. számú módosító javaslatához (T/4966/48. sz. ajánlás 44. pontja), a törvényjavaslat 46. § módosítását javasolja:

"46. §. (1) A költségvetés az állami kezesség beváltása során a MILLENÁRIS Programiroda Kulturális Kht. helyett a KONZUMBANK RT. Részére tőke- és kamattartozás címén 2003. évben 1 667 835 543,0 forintot fizetett ki. Az Országgyűlés elengedi a MILLENÁRIS Programiroda Kulturális Kht-nak az 1 667 835 543,0 forint megfizetését.

(2) Az Országgyűlés 2003. december 31-i hatállyal 50 %-kal mérsékli a Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott Céltársulás önkormányzatainak a központi költségvetés felé fennálló tartozását. A Céltársulás fennmaradó tartozásának visszafizetéséről a Pénzügyminisztériummal 2001-ben aláírt szerződés felülvizsgálata és módosítása utáni megállapodás rendelkezik."

Indokolás: Lásd a T/4966/63. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

44/ 5. Szalay Gábor képviselő kapcsolódva a T/4966/27. számú módosító javaslatához (T/4966/48. sz. ajánlás 45. pontja), a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 47 § felvételével:

"47. § Az NA Rt. autópályákat és elkerülő vagy egyéb utakat ad át a Magyar Államnak 2003. év folyamán összesen 35 000 millió forint értékben. Az autópálya- és elkerülő vagy egyéb útátadás egésze - az MFB Rt. NA Rt.-ben lévő részesedésének 2002. évi megvásárlására és a beruházások megvalósításának 2003. évi költségvetési támogatására fordított, ellenértékként előre kifizetett összegekkel - ellenérték fejében történő átadásnak minősül, amely mentesül az illeték és az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség alól."

Megjegyzés: A módosító javaslatot jogtechnikailag pontosítottuk. A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/4966/50. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

46/ 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 47. § elhagyását javasolja:

"47. § [Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerveknél foglalkoztatottakat megillető külön juttatás (13. havi illetmény) 2003. évre tervezett egy havi összegét törölje, ha annak kifizetése még nem történt meg.]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/ 2. (70-1. sz. jav. - 28.§ Mt. 193/V.§), 12/ 1. (70-2. sz. jav. - 29.§ Ktv.49.§), 14/ 1. (70-3. sz. jav. - 30.§), 18/ 1. (70-4. sz. jav. - 34.§), 21/ 1. (70-5. sz. jav. - 36.§ (1) Hszt.109.§), 25/ 1. (70-6. sz. jav. - 38.§), 28/ 1. (70-7. sz. jav. - 39.§), 30/ 1. (70-8. sz. jav. - 41.§), 43/ 3. (70-10. sz. jav. - 43.§ új(4)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/70-9. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

52/ 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 51. § felvételével:

"51. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy rendeletben állapítsa meg a 2003. október 15-én életbe lépő közületi gázáremelés központi és önkormányzati költségvetési szervek, valamint közfeladatot ellátó egyházi jogi személy által fenntartott intézmények 2003. évi kompenzációjának részletes szabályait.

A kompenzációra felhasználható maximális összeg: 2 900,0 millió forint."

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/4966/74. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

53/ 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 51. § felvételével:

"51. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy rendeletben állapítsa meg a 2003. október 15-én életbe lépő közületi gázáremelés központi és önkormányzati költségvetési szervek, valamint közfeladatot ellátó (köz)alapítvány által fenntartott intézmények 2003. évi kompenzációjának részletes szabályait.

A kompenzációra felhasználható maximális összeg: 2 900,0 millió forint."

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/4966/75. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

II. rész

A T/4966/48. sz. ajánlás bevezető szövegrészében a módosító javaslatok száma helyesen a következő: T/4966/3-47.

A T/4966/8. számú ajánlás 3. pontja - a módosító javaslat leírási hibája miatt - helyesen a következő:

3. A Számvevőszéki bizottság a törvényjavaslat 8. § (6) bekezdés módosítását javasolja:

"(6) Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. § (5) bekezdése alapján a helyi önkormányzatokat egyenlegében

a) központosított előirányzat jogcímen [...] 50,1 millió forint,

b) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen[ egyenlegében ...] 16,6 millió forint,

c) a cél[- és címzett ]támogatás jogcíme[ke]n [...] 26,3 millió forint

visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM R. tartalmazza."

Indokolás: Lásd a T/4966/41-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

A Költségvetési bizottság utólagos állásfoglalása a T/4966/48. sz. ajánlás alábbi pontjairól:

Ajánláspont

Bizottság

Előterjesztő

15.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

Az Emberi jogi bizottság utólagos állásfoglalása a T/4966/48. sz. ajánlás alábbi pontjairól:

Ajánláspont

Bizottság

Előterjesztő

15.

nem támogatja

nem ért egyet

39.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

49.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

A Foglalkoztatási bizottság utólagos állásfoglalása a T/4966/48. sz. ajánlás alábbi pontjairól:

Ajánláspont

Bizottság

Előterjesztő

15

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

A Gazdasági bizottság utólagos állásfoglalása a T/4966/48. sz. ajánlás alábbi pontjairól:

Ajánláspont

Bizottság

Előterjesztő

3.

támogatja

egyetért

4.

támogatja

egyetért

15.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

35.

támogatja

egyetért

36.

támogatja

egyetért

39.

támogatja

egyetért

41.

támogatja

egyetért

43.

támogatja

egyetért

49.

nem támogatja

nem ért egyet

53.

támogatja

egyetért

54.

támogatja

egyetért

Az Önkormányzati bizottság utólagos állásfoglalása a T/4966/48. sz. ajánlás alábbi pontjairól:

Ajánláspont

Bizottság

Előterjesztő

3.

nem támogatja

egyetért

4.

nem támogatja

egyetért

Az Önkormányzati bizottság a T/4966/48. sz. ajánlás alábbi pontjairól nem foglalt állást, így ezen állásfoglalások tévesen szerepelnek: 17-19., 24-30., 32-33.

A Szociális bizottság utólagos állásfoglalása a T/4966/48. sz. ajánlás alábbi pontjairól:

Ajánláspont

Bizottság

Előterjesztő

53.

támogatja

egyetért

A T/4966/48. sz. ajánlás 49. pontjában a Számvevőszéki bizottság ülésén az Előterjesztő állásfoglalása helyesen: nem ért egyet.

Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya

Budapest, 2003. október 16.

Varga Mihály sk.
Költségvetési és pénzügyi
bizottság elnöke

Dr. Vastagh Pál sk.
Alkotmány- és igazságügyi bizottság elnöke

Dr. Schvarcz Tibor sk.
Egészségügyi bizottság elnöke

Szászfalvi László sk.
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság elnöke

Dr. Szent-Iványi István sk.
Európai integrációs ügyek bizottság elnöke

Dr. Balsai István sk.
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság elnöke

Puch László sk.
Gazdasági bizottság elnöke

Keleti György sk.
Honvédelmi bizottság elnöke

Lasztovicza Jenő sk.
Idegenforgalmi bizottság elnöke

Bakonyi Tibor sk.
Ifjúsági és sport bizottság elnöke

Rogán Antal sk.
Informatikai és távközlési bizottság elnöke

Dr. Turi-Kovács Béla sk.
Környezetvédelmi bizottság elnöke

Dr. Pető Iván sk.
Kulturális és sajtó bizottság elnöke

Németh Zsolt sk.
Külügyi bizottság elnöke

Dr. Magda Sándor sk.
Mezőgazdasági bizottság elnöke

Dr. Kövér László sk.
Nemzetbiztonsági bizottság elnöke

Dr. Jánosi György sk.
Oktatási és tudományos bizottság elnöke

Dr. Kovács Zoltán sk.
Önkormányzati bizottság elnöke

Dr. Gál Zoltán sk.
Rendészeti bizottság elnöke

Tállai András sk.
Számvevőszéki bizottság elnöke

Dr. Mátrai Márta sk.
Szociális és családügyibizottság elnöke

Szabó Imre sk.
Társadalmi szervezetek bizottság elnöke

Szabó György sk.
Területfejlesztési bizottság elnöke

Együtt kezelendő a T/4966/77. sz. ajánlással!

P Ó T L A P

a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének
2002. évi végrehajtásáról szóló T/4966. sz. törvényjavaslat
T/4966/77. számú ajánlásához

A T/4966/77. sz. ajánlás 38/3. pontja helyesen a következő:

38/ 3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 42. § kiegészítését javasolja a következő új (9) bekezdésben a Kö. tv. 128. § felvételével:

"(9) A Kö. tv. a következő 128. §-sal egészül ki:

"128. § A Magyar Televízió Rt. saját vagyona egyes elemeinek kiegészítésére szolgáló előirányzat (I. Országgyűlés fejezet, 16. cím, 1 alcím) folyósításának és felhasználásának feltétele a 77/2003. (VI. 24.) OGY határozatban előírt jelentéstételi kötelezettség teljesítése, e jelentésnek az illetékes országgyűlési bizottság általi tudomásul vétele, továbbá a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriuma elnökének - az országgyűlés elnökéhez eljuttatott nyilatkozata, melyben kötelezi magát az alábbiakra:

(1) A Közalapítvány Kuratóriumának elnöksége felkéri az MTV Rt. elnökét, hogy

a) 2004. január 31-éig a részvénytársaság teljes személyi állományára kiterjedő humánpolitikai és munkaügyi átvilágítást végeztessen el az Rt. felügyelő bizottságának folyamatos ellenőrzésével. Az erről készült jelentését terjessze a Magyar Televízió Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) Kuratóriumának elnöksége elé.

b) Az a) pont szerinti átvilágítás eredményeire építve legkésőbb 2004. március 31-éig terjesszen javaslatot a Közalapítvány Kuratóriuma elé új szervezeti és feladatelosztási rendszerre, megjelölve az elhagyható vezetői szinteket és a nélkülözhető munkaköröket.

c) Az a)-b) pontokban foglaltak figyelembevételével dolgozzon ki új szervezeti és működési szabályzatot, és a külső-belső munkavégzésre is kiterjedően korszerűsítse az összeférhetetlenségi szabályokat.

d) Készítsen középtávú megoldásokat is alkalmazó reorganizációs tervet, és ezt terjessze a Közalapítvány Kuratóriuma elé, hogy a Magyar Televízió Rt. kiadásai a reálisan számítható bevételek szintjére csökkenjenek.

e) A részvénytársaság felügyelő bizottságának javaslatára támaszkodva olyan belső elszámolási rendszert alakítson ki, amely lehetővé teszi a szakmai és pénzügyi folyamatok átláthatóságát, továbbá a műsorok valós költségeinek, hozzárendelhető bevételeinek meghatározását és nyilvántartását, biztosítva az egyes műsorszámok, műsorkategóriák forint és perc szerinti összehasonlíthatóságát.

(2) Az a)-e) pontokban foglaltak végrehajtásáról a Közalapítvány Kuratóriumának elnöksége szükség szerinti gyakorisággal jelentést tesz az Országgyűlésnek.""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik. A (2) bekezdésben foglalt hivatkozás pontosítást igényel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/ 1. (76. sz. jav. - 42.§ (1) Kö.tv.1.§), 39/ 2. (76. sz. jav. - 42.§ (9) úja)), 40/ 1. (76. sz. jav. - 42.§ (9) c)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/76. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya

2003. október 17.