T/4966/48.

Az Országgyűlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Egészségügyi
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi
bizottságának

Európai integrációs ügyek
bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

Gazdasági
bizottságának

Honvédelmi
bizottságának

Idegenforgalmi
bizottságának

Ifjúsági és sport
bizottságának

Informatikai és távközlési
bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

Kulturális és sajtó
bizottságának

Külügyi
bizottságának

Mezőgazdasági
bizottságának

Nemzetbiztonsági
bizottságának

Oktatási és tudományos
bizottságának

Önkormányzati
bizottságának

Rendészeti
bizottságának

Számvevőszéki
bizottságának

Szociális és családügyi
bizottságának

Társadalmi szervezetek
bizottságának

Területfejlesztési
bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének
2002. évi végrehajtásáról szóló T/4966. sz. törvényjavaslat

részletes
v i t á j á h o z

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság) - mint első helyen kijelölt bizottság -, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Egészségügyi bizottsága, Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Európai integrációs ügyek bizottsága (a továbbiakban: Integrációs bizottság), Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági bizottsága, Honvédelmi bizottsága, Idegenforgalmi bizottsága, Ifjúsági és sport bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Informatikai és távközlési bizottsága (a továbbiakban: Informatikai bizottság), Környezetvédelmi bizottsága, Kulturális és sajtó bizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Külügyi bizottsága, Mezőgazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági bizottsága, Oktatási és tudományos bizottsága (a továbbiakban: Oktatási bizottság), Önkormányzati bizottsága, Rendészeti bizottsága, Számvevőszéki bizottsága, Szociális és családügyi bizottsága (a továbbiakban: Szociális bizottság), Társadalmi szervezetek bizottsága és Területfejlesztési bizottsága megvitatta a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról szóló T/4966. számú törvényjavaslatot, valamint az ahhoz benyújtott T/3591/3-47. számú módosító javaslatokat.

A Kormány benyújtó levelében jelezte, hogy a törvényjavaslat 38. §-ában foglalt, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény módosításának, illetve az ahhoz benyújtott módosító javaslatok elfogadásához az Alkotmány 50. §-ának (5) bekezdése alapján a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

A módosító javaslatokat az alábbiakban felsorolt bizottságok nem tárgyalták, mert feladatkörükbe tartozó indítvány nem érkeztek: Integrációs bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Külügyi bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság és a Társadalmi szervezetek bizottság.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt részeket [ ] zárójel közé téve, vastag betűvel szedve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöltük. Ha a javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a módosító javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk, annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta. Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, arra történő külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjához fűzött megjegyzés tartalmazza.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.

Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű dönteni.

1. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat preambulum módosítását javasolja:

"Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló - módosított - 2000. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) 2002. évi végrehajtásáról a 2002. évi önkormányzati és kisebbségi, valamint országos kisebbségi választások pénzügyi támogatásáról szóló 40/2002. (VII. 4.) OGY határozatban, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 105/2001. (XII. 21.) OGY határozatban, valamint a módosításáról szóló 52/2002. (VII. 19.) OGY határozatban, a Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a Hungária Televízió Közalapítványok kiegészítő támogatásáról szóló 108/1999. (XII. 22.) OGY határozat módosításáról szóló 75/2002. (X. 31.) OGY határozatban, a hajléktalan emberek ellátását végző közhasznú szervezetek működési támogatásának elosztásáról szóló 112/2002. (XII. 19.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:"

Indokolás: Lásd a T/4966/40-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdés felvezető szöveg módosítását javasolja:

"[(1)] Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2002-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére"

Indokolás: Lásd a T/4966/40-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3. A Számvevőszéki bizottság a törvényjavaslat 8. § (6) bekezdés módosítását javasolja:

"(6) Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. § (5) bekezdése alapján [a helyi önkormányzatokat] egyenlegében

a) központosított előirányzat jogcímen [...] 50,1 millió forint,

b) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen[ egyenlegében ...] 16,6 millió forint,

c) a cél[- és címzett ]támogatás jogcíme[ke]n [...] 26,3 millió forint

visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM R. tartalmazza."

Indokolás: Lásd a T/4966/41-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

4. A Számvevőszéki bizottság a törvényjavaslat 8. § (7) bekezdés módosítását javasolja:

"(7) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a alapján - a kötelező lemondásoknak az Állami Számvevőszék által megállapított elmaradása miatt [...] 804,7 millió forint céltámogatási [és ... millió forint címzett támogatási] előirányzat visszavonásáról, illetve csökkentéséről a belügyminiszter rendelkezik."

Indokolás: Lásd a T/4966/41-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

5. Dr. Boros Imre képviselő a törvényjavaslat 8. § (7) bekezdés módosítását javasolja:

"(7) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a alapján - a kötelező lemondásoknak az Állami Számvevőszék által megállapított elmaradása miatt [...] 433,432 millió forint céltámogatási és ... millió forint címzett támogatási előirányzat visszavonásáról, illetve csökkentéséről a belügyminiszter rendelkezik."

Indokolás: Lásd a T/4966/12. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

6. Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdés módosítását javasolják:

"(1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat [................] 2807,5 millió forint egyszeri - a 2002. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló - közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény (a továbbiakban 2003. évi költségvetési törvény) 1. számú melléklet, XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Humánszolgáltatás és egyházi kiegészítő támogatás jogcím-csoport, 2. Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcím előirányzata terhére 2003 decemberében."

Indokolás: Lásd a T/4966/18. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

7. Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 28. § elhagyását javasolja:

"[A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosítása

28. § A Munka Törvénykönyvéről szóló - módosított - 1992. évi XXII. törvény 193/V. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"193/V. § A munkavállaló minden naptári évben - külön juttatásként - az adott közigazgatási szervnél a tárgyévi munkavégzési kötelezettsége időtartamának arányában egyhavi személyi alapbérének megfelelő díjazásra jogosult. Ez az összeg a tárgyévet követően január 16-án - amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követő első munkanapon - fizethető ki. Ha a munkaviszony év közben megszűnik, az egyhavi személyi alapbérének időarányos részét az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni. A juttatás kifizetését a munkáltatói igazolásra rá kell vezetni. A juttatás mértékének alapja a tárgyév december hónapjára irányadó személyi alapbér."]"

Megjegyzés: A mód. javaslattal összefüggésben a tv.javaslat 47. §-át is el kell hagyni.

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 10. (9. sz. jav. - 29.§), 13. (8. sz. jav. - 30.§), 17. (7. sz. jav. - 34.§), 23. (6. sz. jav. - 36.§ (1) Hszt.109.§ (2)), 24. (5. sz. jav. - 38.§), 27. (4. sz. jav. - 39.§), 33. (3. sz. jav. - 41.§ (1) Hjt.119.§ (2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/10. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

8. Balla György képviselő, valamint Jauernik István, Farkas Imre, Kovács Tibor, Kékesi Tibor és Varga László képviselők a törvényjavaslat 28. § elhagyását javasolják:

"[A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosítása

28. § A Munka Törvénykönyvéről szóló - módosított - 1992. évi XXII. törvény 193/V. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"193/V. § A munkavállaló minden naptári évben - külön juttatásként - az adott közigazgatási szervnél a tárgyévi munkavégzési kötelezettsége időtartamának arányában egyhavi személyi alapbérének megfelelő díjazásra jogosult. Ez az összeg a tárgyévet követően január 16-án - amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követő első munkanapon - fizethető ki. Ha a munkaviszony év közben megszűnik, az egyhavi személyi alapbérének időarányos részét az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni. A juttatás kifizetését a munkáltatói igazolásra rá kell vezetni. A juttatás mértékének alapja a tárgyév december hónapjára irányadó személyi alapbér."]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 11. (26-2. sz. jav. - 29.§), 14. (26-3. sz. jav. - 30.§), 18. (26-4. sz. jav. - 34.§), 20. (26-5. sz. jav. - 36.§), 25. (26-6. sz. jav. - 38.§), 28. (26-7. sz. jav. - 39.§), 30. (26-8. sz. jav. - 41.§), 47. (26-9. sz. jav. - 47.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/26-1., 38. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

9. Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 28. §-ban a Mt. 193/V.§ módosítását javasolják:

"28. § A Munka Törvénykönyvéről szóló - módosított - 1992. évi XXII. törvény 193/V. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"193/V. § A munkavállaló minden naptári évben - külön juttatásként - az adott közigazgatási szervnél a tárgyévi munkavégzési kötelezettsége időtartamának arányában egyhavi személyi alapbérének megfelelő díjazásra jogosult. [Ez az összeg] A kifizetésről a tárgyévet követően január 16-án - amennyiben ez [munkaszüneti nap] szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követő első munkanapon - [fizethető ki] kell rendelkezni. Ha a munkaviszony év közben megszűnik, az egyhavi személyi alapbérének időarányos részét az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni a kifizetés időpontjában megállapított személyi alapbér összege alapján. A juttatás kifizetését a munkáltatói igazolásra rá kell vezetni. A juttatás mértékének alapja a tárgyév december hónapjára irányadó személyi alapbér.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (16. sz. jav. - 29.§ Ktv.49.§), 16. (20. sz. jav. - 30.§ Kjt.68.§(6)), 19. (21. sz. jav. - 34.§ 1994.LXXX.48.§(2)), 22. (22. sz. jav. - 36.§ (1) Hszt.109.§), 26. (17. sz. jav. - 38.§ 1997.LXVII.112.§(2)), 29. (24. sz. jav. - 39.§ 1997.LXVIII.116.§(2)), 32. (23. sz. jav. - 41.§ (1) Hjt.119.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/15. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

10. Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 29. § elhagyását javasolja:

"[A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása

29. § (1) A köztisztviselők jogállásáról szóló - módosított - 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 49. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A köztisztviselő minden naptári évben - külön juttatásként - az adott közigazgatási szervnél a tárgyévi munkavégzési kötelezettsége időtartamának arányában egyhavi illetményére jogosult. Ez az összeg a tárgyévet követően január 16-án - amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követő első munkanapon - fizethető ki."

"(2) A Ktv. 49. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti juttatás mértékének alapja a tárgyév december hónapjára irányadó illetmény."]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 7. (10. sz. jav. - 28.§), 13. (8. sz. jav. - 30.§), 17. (7. sz. jav. - 34.§), 23. (6. sz. jav. - 36.§ (1) Hszt.109.§ (2)), 24. (5. sz. jav. - 38.§), 27. (4. sz. jav. - 39.§), 33. (3. sz. jav. - 41.§ (1) Hjt.119.§ (2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/9. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

11. Balla György képviselő, valamint Jauernik István, Farkas Imre, Kovács Tibor, Kékesi Tibor és Varga László képviselők a törvényjavaslat 29. § elhagyását javasolják:

"[A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása

29. § (1) A köztisztviselők jogállásáról szóló - módosított - 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 49. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A köztisztviselő minden naptári évben - külön juttatásként - az adott közigazgatási szervnél a tárgyévi munkavégzési kötelezettsége időtartamának arányában egyhavi illetményére jogosult. Ez az összeg a tárgyévet követően január 16-án - amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követő első munkanapon - fizethető ki."

"(2) A Ktv. 49. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti juttatás mértékének alapja a tárgyév december hónapjára irányadó illetmény."]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 8. (26-1. sz. jav. - 28.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/26-2., 37. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

12. Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 29. §-ban a Ktv. 49. § módosítását javasolják:

"29. § (1) A köztisztviselők jogállásáról szóló - módosított - 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 49. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A köztisztviselő minden naptári évben - külön juttatásként - az adott közigazgatási szervnél a tárgyévi munkavégzési kötelezettsége időtartamának arányában egyhavi illetményére jogosult. [Ez az összeg] A kifizetésről a tárgyévet követően január 16-án - amennyiben ez [munkaszüneti nap] szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követő első munkanapon - [fizethető ki] kell rendelkezni."

(2) A Ktv. 49. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a közszolgálati jogviszony év közben megszűnik, illetőleg a köztisztviselőt áthelyezték, egyhavi illetményének időarányos részét az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni, ebben az esetben a juttatás mértékének alapja a kifizetés esedékességekor irányadó illetmény. A juttatás kifizetését a közszolgálati igazolásra rá kell vezetni."

[(2)](3) A Ktv. 49. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az (1)[ és (3)] bekezdés szerinti juttatás mértékének alapja a tárgyév december hónapjára irányadó illetmény.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9. (15. sz. jav. - 28.§ Mt. 193/V.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/16. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

13. Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 30. § elhagyását javasolja:

"[A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

30.§ A közalkalmazottak jogállásáról szóló - módosított - 1992. évi XXXIII. törvény 68. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A tizenharmadik havi illetmény a tárgyévet követően január 16-án - amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követő első munkanapon - fizethető ki."]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 7. (10. sz. jav. - 28.§), 10. (9. sz. jav. - 29.§), 17. (7. sz. jav. - 34.§), 23. (6. sz. jav. - 36.§ (1) Hszt.109.§ (2)), 24. (5. sz. jav. - 38.§), 27. (4. sz. jav. - 39.§), 33. (3. sz. jav. - 41.§ (1) Hjt.119.§ (2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/8. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

14. Balla György képviselő, valamint Jauernik István, Farkas Imre, Kovács Tibor, Kékesi Tibor és Varga László képviselők a törvényjavaslat 30. § elhagyását javasolják:

"[A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

30.§ A közalkalmazottak jogállásáról szóló - módosított - 1992. évi XXXIII. törvény 68. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A tizenharmadik havi illetmény a tárgyévet követően január 16-án - amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követő első munkanapon - fizethető ki."]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 8. (26-1. sz. jav. - 28.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/26-3., 36. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

15. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 30. §-ban a Kjt. 68. § (6) bekezdés módosítását javasolja:

"30. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló - módosított - 1992. évi XXXIII. törvény 68. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A tizenharmadik havi illetmény a [tárgyévet követően január 16-án] tárgyévben kifizethető, de legkésőbb a tárgyévet követő január 16-ig - amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követő első munkanapon - [fizethető ki] ki kell fizetni.""

Indokolás: Lásd a T/4966/47. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

16. Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 30. §-ban a Kjt. 68. § (6) bekezdés módosítását javasolják:

"30. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló - módosított - 1992. évi XXXIII. törvény 68. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A tizenharmadik havi illetmény kifizetéséről a tárgyévet követően január 16-án - amennyiben ez [munkaszüneti nap] szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követő első munkanapon - [fizethető ki] kell rendelkezni.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9. (15. sz. jav. - 28.§ Mt. 193/V.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/20. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

17. Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 34. § elhagyását javasolja:

"[Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosítása

34. § Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló - módosított - 1994. évi LXXX. törvény 48. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A külön juttatás a tárgyévet követően január 16-án - amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követő első munkanapon - fizethető ki. A külön juttatás összegét a tárgyév december hónapjára járó alapilletmény és rendszeres pótlék alapján kell megállapítani."]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 7. (10. sz. jav. - 28.§), 10. (9. sz. jav. - 29.§), 13. (8. sz. jav. - 30.§), 23. (6. sz. jav. - 36.§ (1) Hszt.109.§ (2)), 24. (5. sz. jav. - 38.§), 27. (4. sz. jav. - 39.§), 33. (3. sz. jav. - 41.§ (1) Hjt.119.§ (2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/7. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

18. Balla György képviselő, valamint Jauernik István, Farkas Imre, Kovács Tibor, Kékesi Tibor és Varga László képviselők a törvényjavaslat 34. § elhagyását javasolják:

"[Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosítása

34. § Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló - módosított - 1994. évi LXXX. törvény 48. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A külön juttatás a tárgyévet követően január 16-án - amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követő első munkanapon - fizethető ki. A külön juttatás összegét a tárgyév december hónapjára járó alapilletmény és rendszeres pótlék alapján kell megállapítani."]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 8. (26-1. sz. jav. - 28.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/26-4., 35. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

19. Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 34. §-ban az 1994. évi LXXX. törvény 48. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

"34. § Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló - módosított - 1994. évi LXXX. törvény 48. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A külön juttatás kifizetéséről a tárgyévet követően január 16-án - amennyiben ez [munkaszüneti nap] szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követő első munkanapon - [fizethető ki] kell rendelkezni. A külön juttatás összegét a tárgyév december hónapjára járó alapilletmény és rendszeres pótlék alapján kell megállapítani." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9. (15. sz. jav. - 28.§ Mt. 193/V.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/21. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

20. Balla György képviselő, valamint Jauernik István, Farkas Imre, Kovács Tibor, Kékesi Tibor és Varga László képviselők a törvényjavaslat 36. § elhagyását javasolják:

"[A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosítása

36. § (1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló - módosított - 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 109. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hivatásos állomány tagja minden naptári évben egyhavi távolléti díjnak megfelelő összegű külön juttatásra jogosult.

(2) A külön juttatás a tárgyévet követően január 16-án - amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követő első munkanapon - fizethető ki, ha pedig a szolgálati viszony év közben szűnt meg, az egyhavi távolléti díj időarányos részét a szolgálatteljesítés utolsó napján kell kifizetni.

(3) A külön juttatásra jogot adó időnek kell tekinteni az 57. § (1) bekezdése, valamint a 70. § szerinti időtartamokat is.

(4) A külön juttatás mértékének alapja a tárgyév december hónapjára irányadó távolléti díj.]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 8. (26-1. sz. jav. - 28.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/26-5., 34. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

21. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 36. § (1) bekezdés felvezető szövege módosítását javasolja:

"[(1)] A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló - módosított - 1996. évi XLIII. törvény [(a továbbiakban: Hszt.)] 109. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:"

Indokolás: Lásd a T/4966/40-3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

22. Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 36. § (1) bekezdésben a Hszt. 109. § módosítását javasolják:

"36. § (1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló - módosított - 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 109. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A hivatásos állomány tagja minden naptári évben egyhavi távolléti díjnak megfelelő összegű külön juttatásra jogosult.

(2) A külön juttatás kifizetéséről a tárgyévet követően január 16-án - amennyiben ez [munkaszüneti nap] szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követő első munkanapon - [fizethető ki] kell rendelkezni, ha pedig a szolgálati viszony év közben szűnt meg, az egyhavi távolléti díj időarányos részét a szolgálatteljesítés utolsó napján kell kifizetni.

(3) A külön juttatásra jogot adó időnek kell tekinteni az 57. § (1) bekezdése, valamint a 70. § szerinti időtartamokat is.

(4) A külön juttatás mértékének alapja a tárgyév december hónapjára irányadó távolléti díj. Amennyiben a szolgálati viszony év közben szűnt meg, a juttatás mértékének alapja a kifizetés esedékességekor irányadó távolléti díj." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9. (15. sz. jav. - 28.§ Mt. 193/V.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/22. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

23. Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 36. § (1) bekezdésben a Hszt. 109. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

/A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló - módosított - 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 109. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(2) A külön juttatást a tárgyév[et követően január 16-án - amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követő első munkanapon - fizethető ki] december 31-ig kell kifizetni, ha pedig a szolgálati viszony év közben szűnt meg, az egyhavi távolléti díj időarányos részét a szolgálatteljesítés utolsó napján kell kifizetni."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 7. (10. sz. jav. - 28.§), 10. (9. sz. jav. - 29.§), 13. (8. sz. jav. - 30.§), 17. (7. sz. jav. - 34.§), 24. (5. sz. jav. - 38.§), 27. (4. sz. jav. - 39.§), 33. (3. sz. jav. - 41.§ (1) Hjt.119.§ (2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/6. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

24. Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 38. § elhagyását javasolja:

"[A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény módosítása

38. § A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló - módosított - 1997. évi LXVII. törvény 112. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A külön juttatást a tárgyév december hónapjára járó illetmény alapján kell megállapítani, és az a tárgyévet követően január 16-án - amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követő első munkanapon - fizethető ki."]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 7. (10. sz. jav. - 28.§), 10. (9. sz. jav. - 29.§), 13. (8. sz. jav. - 30.§), 17. (7. sz. jav. - 34.§), 23. (6. sz. jav. - 36.§ (1) Hszt.109.§ (2)), 27. (4. sz. jav. - 39.§), 33. (3. sz. jav. - 41.§ (1) Hjt.119.§ (2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/5. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

25. Balla György képviselő, valamint Jauernik István, Farkas Imre, Kovács Tibor, Kékesi Tibor és Varga László képviselők a törvényjavaslat 38. § elhagyását javasolják:

"[A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény módosítása

38. § A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló - módosított - 1997. évi LXVII. törvény 112. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A külön juttatást a tárgyév december hónapjára járó illetmény alapján kell megállapítani, és az a tárgyévet követően január 16-án - amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követő első munkanapon - fizethető ki."]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 8. (26-1. sz. jav. - 28.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/26-6., 33. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

26. Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 38. §-ban az 1997. évi LXVII. törvény 112. §-ának (2) bekezdése módosítását javasolják:

"38. § A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló - módosított - 1997. évi LXVII. törvény 112. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A külön juttatást a tárgyév december hónapjára járó illetmény alapján kell megállapítani, és [az] annak kifizetéséről a tárgyévet követően január 16-án - amennyiben ez [munkaszüneti nap] szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követő első munkanapon - [fizethető ki] kell rendelkezni.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9. (15. sz. jav. - 28.§ Mt. 193/V.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/17. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

27. Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 39. § elhagyását javasolja:

["Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

39. § Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló - módosított - 1997. évi LXVIII. törvény 116. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A külön juttatást a tárgyév december hónapjára járó illetmény alapján kell megállapítani, és az a tárgyévet követően január 16-án - amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követő első munkanapon - fizethető ki."]

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 7. (10. sz. jav. - 28.§), 10. (9. sz. jav. - 29.§), 13. (8. sz. jav. - 30.§), 17. (7. sz. jav. - 34.§), 23. (6. sz. jav. - 36.§ (1) Hszt.109.§ (2)), 24. (5. sz. jav. - 38.§), 33. (3. sz. jav. - 41.§ (1) Hjt.119.§ (2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/4. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

28. Balla György képviselő, valamint Jauernik István, Farkas Imre, Kovács Tibor, Kékesi Tibor és Varga László képviselők a törvényjavaslat 39. § elhagyását javasolják:

["Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

39. § Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló - módosított - 1997. évi LXVIII. törvény 116. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A külön juttatást a tárgyév december hónapjára járó illetmény alapján kell megállapítani, és az a tárgyévet követően január 16-án - amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követő első munkanapon - fizethető ki."]

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 8. (26-1. sz. jav. - 28.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/26-7., 32. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

29. Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 39. §-ban az 1997. évi LXVIII. törvény 116. §-ának (2) bekezdése módosítását javasolják:

"39. § Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló - módosított - 1997. évi LXVIII. törvény 116. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A külön juttatást a tárgyév december hónapjára járó illetmény alapján kell megállapítani, és [az] annak kifizetéséről a tárgyévet követően január 16-án - amennyiben ez [munkaszüneti nap] szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követő első munkanapon - [fizethető ki] kell rendelkezni.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9. (15. sz. jav. - 28.§ Mt. 193/V.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/24. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

30. Balla György képviselő, valamint Jauernik István, Farkas Imre, Kovács Tibor, Kékesi Tibor és Varga László képviselők a törvényjavaslat 41. § elhagyását javasolják:

"[A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosítása

41. § (1) A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló - módosított - 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 119. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az állomány tagja minden naptári évben - a tárgyévi szolgálatteljesítési kötelezettségének arányában - 1 havi távolléti díjnak megfelelő összegű külön juttatásra jogosult. Ha a szolgálati viszony év közben jött létre, az állomány tagja a külön juttatás időarányos részére jogosult.

(2) A külön juttatás a tárgyévet követően január 16-án - amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követő első munkanapon - fizethető ki. Ha a szolgálati viszony év közben szűnt meg, a külön juttatás időarányos részét a szolgálatteljesítés utolsó napján kell kifizetni.

(3) A külön juttatás mértékének alapja a tárgyév december hónapjára irányadó távolléti díj."] "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 8. (26-1. sz. jav. - 28.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/26-8., 31. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

31. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 41. § (1) bekezdés felvezető szövege módosítását javasolja:

"[(1)] A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló - módosított - 2001. évi XCV. törvény [(a továbbiakban: Hjt.)] 119. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:"

Indokolás: Lásd a T/4966/40-4. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Honvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

32. Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 41. § (1) bekezdésben a Hjt. 119. § módosítását javasolják:

"41. § (1) A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló - módosított - 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 119. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az állomány tagja minden naptári évben - a tárgyévi szolgálatteljesítési kötelezettségének arányában - 1 havi távolléti díjnak megfelelő összegű külön juttatásra jogosult. Ha a szolgálati viszony év közben jött létre, az állomány tagja a külön juttatás időarányos részére jogosult.

(2) A külön juttatás kifizetéséről a tárgyévet követően január 16-án - amennyiben ez [munkaszüneti nap] szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követő első munkanapon - [fizethető ki] kell rendelkezni. Ha a szolgálati viszony év közben szűnt meg, a külön juttatás időarányos részét a szolgálatteljesítés utolsó napján kell kifizetni.

(3) A külön juttatás mértékének alapja a tárgyév december hónapjára irányadó távolléti díj. Amennyiben a szolgálati viszony év közben szűnt meg, a juttatás mértékének alapja a kifizetés esedékességekor irányadó távolléti díj."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9. (15. sz. jav. - 28.§ Mt. 193/V.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/23. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Honvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

33. Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 41. § (1) bekezdésben a Hjt. 119. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

/A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló - módosított - 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 119. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(2) A külön juttatást a tárgyév[et követően január 16-án - amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követő első munkanapon - fizethető ki] december 31-ig kell kifizetni. Ha a szolgálati viszony év közben szűnt meg, a külön juttatás időarányos részét a szolgálatteljesítés utolsó napján kell kifizetni."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 7. (10. sz. jav. - 28.§), 10. (9. sz. jav. - 29.§), 13. (8. sz. jav. - 30.§), 17. (7. sz. jav. - 34.§), 23. (6. sz. jav. - 36.§ (1) Hszt.109.§ (2)), 24. (5. sz. jav. - 38.§), 27. (4. sz. jav. - 39.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

34. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 42. § (1) bekezdés felvezető szövege módosítását javasolja:

"(1) A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló - a 2003. évi XXVIII. és a 2003. évi XLII. törvénnyel módosított - 2002. évi [LXVII.] LXII. törvény (a továbbiakban: Kö. tv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:"

Indokolás: Lásd a T/4966/40-5. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

35. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 42. § (1) bekezdésben a Kö. tv. 1. § módosítását javasolja:

"(1) A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló - a 2003. évi XXVIII. és a 2003. évi XLII. törvénnyel módosított - 2002. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Kö. tv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § Az Országgyűlés a 2003. évi központi költségvetés

a) kiadási főösszegét [5 361 273,2] 5 364 173,2 millió forintban, azaz ötmillió-háromszázhatvan[egy]négyezer-[kettő]százhetvenhárom egész kettőtized millió

forintban,

b) bevételi főösszegét [4 792 301,5] 4 795 201,5 millió forintban, azaz négymillió[ kettő]-hétszázkilencven[kettő]ötezer[ öt]-kettőszázegy egész öttized millió forintban,

c) hiányát 568 971,7 millió forintban, azaz ötszázhatvannyolcezer-kilencszázhetvenegy egész héttized millió forintban

állapítja meg.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (46. sz. jav. - 42.§ (9) c)), 53. (45. sz. jav. - új51.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/46. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

36. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 42. § kiegészítését javasolja a következő új (2)-(3) bekezdésben a Kö. tv. 5. § (2) és (14) bekezdés felvételével:

"(2) A Kö. tv. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az ÁPV Rt. állami vagyon utáni részesedésként osztalékbevételeinek megfelelő összegű befizetést teljesít a központi költségvetésbe."

(3) A Kö. tv. 5. §-ának (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(14) Az ÁPV Rt. a privatizációs tartalék állományában elhelyezett részvénycsomagokat nyilvántartási értékükkel megegyező készpénz-ellenérték fejében áthelyezi a hozzárendelt vagyonba a 13. számú melléklet II/6. előirányzata terhére.""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 43. (44. sz. jav. - 42.§ új(12)), 54. (44. sz. jav. - új15.mell.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/44. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

37. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 42. § (2) bekezdésben a Kö. tv. 6. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"(2) A Kö. tv. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése, valamint a foglalkoztatási, a szociális, a sport-, a gazdaság- és a területfejlesztési célkitűzések megvalósítása érdekében az állam vállalkozói vagyonába tartozó, a vagyongazdálkodás céljaira feleslegessé vált ingatlanok ingyenesen önkormányzati tulajdonba adhatók. Az erre vonatkozó igényt a képviselőtestület határozatáról készített kivonattal kell bejelenteni. A tulajdonba adásról - az ÁPV Rt. Igazgatóságának javaslata alapján, a[z 1995. évi XXXIX. törvény] Priv. tv. 6. §-ában meghatározott vagyonkör tekintetében az ott megjelölt illetékes miniszterek egyetértése esetén - a részvényesi jogokat gyakorló miniszter előterjesztése alapján a Kormány dönt. E bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók azokra az ingatlanokra, melyek önkormányzatoknak történő átadására külön törvényben foglalt feltételek és eljárásrend irányadó. A HM-től az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonába került ingatlanok és volt szovjet objektumok esetében a tulajdonátadás feltétele, hogy az önkormányzat előzetesen írásban, saját költségvetése terhére vállalja ezek környezeti állapotfelmérését, szükség esetén kármentesítését. A tulajdonjog átruházásáról az ÁPV Rt. és az önkormányzat szerződésben állapodik meg." "

Indokolás: Lásd a T/4966/40-6. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

38. Szabó Lajos és dr. Bőhm András képviselők, valamint Dr. Szabó Zoltán képviselő a törvényjavaslat 42. § kiegészítését javasolja a következő új (3) bekezdésben a Kö. tv. 28. § (1) bekezdés b) és j) pont felvételével:

"(3) A Kö. tv. 28. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép és a következő új j) ponttal egészül ki:

/Az Országgyűlés ... normatív és egyéb állami hozzájárulást állapít meg a következők szerint:/

"b) a közoktatási feladatokat ellátó, a társasági és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezeteket, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozókat az a) pont szerinti normatíva 30 %-ának megfelelő hozzájárulás, míg a közhasznú társaságokat a normatíva 100 %-ának megfelelő hozzájárulás illeti meg;"

"j) az oktatási miniszter a XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Humán szolgáltatás és egyházi kiegészítő támogatás jogcím-csoport, 1. Oktatási célú humán szolgáltatások normatív állami támogatása jogcím előirányzatából - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - közoktatási megállapodást köthet azokkal az országos kisebbségi önkormányzatokkal, amelyek közoktatási intézményt tartanak fenn, továbbá azokkal az alapítványokkal, közalapítványokkal, melyek óvodát, iskolát, kollégiumot tartanak fenn;" "

Megjegyzés: A módosító javaslatot jogtechnikailag pontosítottuk.

Indokolás: Lásd a T/4966/14., 25. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

39. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 42. § kiegészítését javasolja a következő új (9) bekezdésben a Kö. tv. 128. § felvételével:

"(9) A Kö. tv. a következő 128. §-sal egészül ki:

"128. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Magyar Televízió Kuratóriumának elnökét, hogy az a)-e) pontokban foglalt feladatok végrehajtásáról gondoskodjon:

a) 2004. január 31-éig a részvénytársaság teljes személyi állományára kiterjedő humánpolitikai és munkaügyi átvilágítást végeztet az Rt. felügyelő bizottságának folyamatos ellenőrzésével, és jelentését a Magyar Televízió Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) Kuratóriumának elnöksége elé terjeszti.

b) Az a) pont szerinti átvilágítás eredményeire építve legkésőbb 2004. március 31-éig javaslatot terjeszt a Közalapítvány Kuratóriuma elé új szervezeti és feladatelosztási rendszerre, megjelölve az elhagyható vezetői szinteket és a nélkülözhető munkaköröket.

c) Az a)-b) pontokban foglaltak figyelembevételével új szervezeti és működési szabályzatot állapít meg, és a külső-belső munkavégzésre is kiterjedően korszerűsíti az összeférhetetlenségi szabályokat.

d) Középtávú megoldásokat is alkalmazó reorganizációs tervet készít, és terjeszt a Közalapítvány kuratóriuma elé, hogy a Magyar Televízió Rt. kiadásai a reálisan számítható bevételek szintjére csökkenjenek.

e) A részvénytársaság felügyelő bizottságának javaslatára támaszkodó olyan belső elszámolási rendszer kialakítása, amely lehetővé teszi a szakmai és pénzügyi folyamatok átláthatóságát, továbbá a műsorok valós költségeinek, hozzárendelhető bevételeinek meghatározását és nyilvántartását, biztosítva az egyes műsorszámok, műsorkategóriák forint és perc szerinti összehasonlíthatóságát.""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik. A mód. indítványt jogtechnikailag pontosítottuk.

Indokolás: Lásd a T/4966/43. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

40. Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat 42. § (9) bekezdés a) pontban a Kö. tv. 1. sz. melléklet XV. fejezet módosítását javasolja:

"(9) A Kö. tv. 1. számú mellékletének adatai a következők szerint változnak:

a) A XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 44. Magyarország által nyújtott segélyhitelek és segélyek díjtámogatása jogcím-csoport támogatási előirányzata 100,0 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 100,0 millió forintra, 5. Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat alcím, 1. Útfenntartás és fejlesztés jogcím-csoport támogatási előirányzata [55 700,0] 56 400,0 millió forintra, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata [28 630,0] 29 330,0 millió forintra, 26. Autópálya részvénytársaságok támogatása alcím, 2. Állami Autópálya Kezelő Rt. támogatása jogcím-csoport támogatási előirányzata [5 500,0] 4800,0 millió forintra, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata [5 500,0] 4800,0 millió forintra, 27. Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram alcím, 1. Gyorsforgalmi úthálózat program jogcím-csoport támogatási előirányzata 86 846,2 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 86 846,2 millió forintra, 4. Autóbusz-rekonstrukció jogcím-csoport támogatási előirányzata 500,0 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 500,0 millió forintra, 5. Vasúthálózat fejlesztése jogcím-csoport támogatási előirányzata 8 482,6 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 8 482,6 millió forintra, 6. Cegléd-Kiskunfélegyháza pályarehabilitáció EIB hitelből jogcím-csoport támogatási előirányzata 4 371,2 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 4371,2 millió forintra változik. A XV. fejezet összesen kiadási előirányzata 335 982,5 millió forintra, támogatási előirányzata 246 357,2 millió forintra változik."

Indokolás: Lásd a T/4966/11. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

41. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 42. § (9) bekezdés c) pontban a Kö. tv. 1. sz. melléklet XXII. fejezet módosítását javasolja:

/A Kö. tv. 1. számú mellékletének adatai a következők szerint változnak:/

"c) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 17. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím kiegészül a 20. Korengedményes nyugdíjtartozás megtérítése jogcím-csoporttal, amelynek kiadási előirányzata 2 324,7 millió forint, és a 21. Átállási gázárkompenzáció 2900,0 millió forint, 19. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 1. Társasági adó alcím bevételi előirányzata 386 004,8 millió forintra, 3. Bányajáradék alcím bevételi előirányzata 18 900,0 millió forintra, 20. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 1. Általános forgalmi adó alcím bevételi előirányzata 1 619 493,0 millió forintra változik, a 26. Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz cím kiegészül a 2. Egészségbiztosítási Alap támogatása alcímmel, amelynek kiadási előirányzata 33 073,1 millió forint. A XXII. fejezet összesen kiadási előirányzata [1 015 604,7] 1 018 504,7 millió forintra, összesen bevételi előirányzata [4 116 103,7] 4 119 003,7 millió forintra változik."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (46. sz. jav. - 42.§ (1) Kö.tv.1.§), 53. (45. sz. jav. - új51.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/46. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

42. Kósáné dr. Kovács Magda képviselő a törvényjavaslat 42. § (10) bekezdésben a Kö. tv. 10. számú melléklet módosítását javasolja:

"(10) A Kö. tv. 10. számú mellékletének adatai a következők szerint változnak:

"A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 2. Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai cím, 1. Nyugellátások alcím, 4. Egyösszegű méltányossági kifizetések jogcímcsoport, 3. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugdíjemelés jogcím kiadási előirányzata 900,0 millió forintra, 4. Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai alcím, 4. Egyéb kiadások jogcím-csoport, 2. Postaköltségek és egyéb kiadások jogcím kiadási előirányzata 3813,5 millió forintra, 5. Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi hivatali szerv alcím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat 9508,5 millió forintra, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat 3252,4 millió forintra 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 4426,6 millió forintra, 3. Központi kezelésű előirányzatok alcím, 10. Illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata jogcím-csoport, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat 480,4 millió forintra, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat 153,7 millió forintra változik." "

Indokolás: Lásd a T/4966/13. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

43. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 42. § kiegészítését javasolja a következő új (12) bekezdésben a Kö. tv. 13. sz. melléklet felvételével:

"(12) A Kö. tv. 13. számú melléklete helyébe az e törvény 15. számú melléklete lép."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36. (44. sz. jav. - 42.§ új(2)-(3)), 54. (44. sz. jav. - új15.mell.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/44. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

44. Jauernik István, Gőgös Zoltán és Nagy Jenő képviselők a törvényjavaslat 46. § módosítását javasolják:

"46. §. (1) A költségvetés az állami kezesség beváltása során a MILLENÁRIS Programiroda Kulturális Kht. helyett a KONZUMBANK RT. Részére tőke- és kamattartozás címén 2003. évben 1 667 835 543,0 forintot fizetett ki. Az Országgyűlés elengedi a MILLENÁRIS Programiroda Kulturális Kht-nak az 1 667 835 543,0 forint megfizetését.

(2) Az Országgyűlés 2003. december 31-i hatállyal elengedi a Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulásnak (a továbbiakban: Céltársulás) a Programban meghatározott beruházáshoz kapcsolódó 2003. december 31-én fennálló 1 008 071 612 forint összegű konzulensi díj visszafizetését.

(3) Az Országgyűlés 2003. december 31-i hatállyal 50 %-kal mérsékli a Céltársulás azon önkormányzatainak központi költségvetés felé fennálló tartozását, melyek korábban 100 %-os visszatérítési arányt vállaltak, Balatonalmádi, Ősi, Várpalota, Pétfürdő jogutódként, mely a beruházás idején Várpalotából kivált. A Céltársulás fennmaradó tartozásának visszafizetéséről a Pénzügyminisztériummal 2001-ben aláírt szerződés felülvizsgálata és módosítása utáni megállapodás rendelkezik."

Indokolás: Lásd a T/4966/29. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

45. Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 47 § felvételével:

"47. § Az NA Rt. autópályákat és elkerülő vagy egyéb utakat ad át a Magyar Államnak 2003. év folyamán összesen 35 000 millió forint értékben. A központi költségvetés ennek ellenében - az MFB Rt. NA Rt.-ben lévő részesedésének 2002. évi megvásárlására és a beruházások megvalósításának 2003. évi költségvetési támogatására fordított, ellenértékként előre kifizetett összegeken felül - az NA Rt. adósságaiból 6900 millió forint összegű hiteltartozást vállal át, annak járulékaival együtt. Az autópálya- és elkerülő vagy egyéb útátadás egésze ellenérték fejében történő átadásnak minősül, amely mentesül az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség alól."

Megjegyzés: A módosító javaslatot jogtechnikailag pontosítottuk.

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/4966/27. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

46. Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 47. § felvételével:

"47. § A központi költségvetés a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. részére, a nemzetközi személyszállítási és árufuvarozási feladatok egyes technikai korlátait kiiktatni képes, 5 db kétáramrendszerű villamosmozdony beszerzésére a Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) banktól felvett, és a magyar tulajdoni aránynak megfelelően számított 9,5 M EUR (2003. 09. 19-i árfolyamon 2,4 Mrd Ft) nagyságú, 15 év futamidejű hitel törlesztést ellenérték nélkül átvállal."

Megjegyzés: A módosító javaslatot jogtechnikailag pontosítottuk.

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/4966/28. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

47. Balla György képviselő, valamint Jauernik István, Farkas Imre, Kovács Tibor, Kékesi Tibor és Varga László képviselők a törvényjavaslat 47. § elhagyását javasolják:

"[47. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerveknél foglalkoztatottakat megillető külön juttatás (13. havi illetmény) 2003. évre tervezett egy havi összegét törölje, ha annak kifizetése még nem történt meg.]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 8. (26-1. sz. jav. - 28.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/26-9., 30. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

48. Jauernik István, Farkas Imre, Kékesi Tibor és Varga László képviselők a törvényjavaslat 47. § módosítását javasolják:

"47. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerveknél foglalkoztatottakat megillető külön juttatás (13. havi illetmény) 2003. évre tervezett egy havi összegét törölje, ha annak kifizetése még nem történt meg.

(2) A Magyar Köztársaság 2002. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről szóló T/4966/1. sz. - Állami Számvevőszék által készített - jelentésben szereplő javaslatok végrehajtására a Kormány és a fejezetek felügyeletét ellátó szervek vezetői - határidők, felelősök, stb. megjelölésével - készítsenek feladattervet."

Indokolás: Lásd a T/4966/39. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

49. A Számvevőszéki bizottság a törvényjavaslat 48. § elhagyását javasolja:

"48. § [Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a Magyar Rádió Rt. és a Magyar Televízió Rt. létszám-leépítéseihez nyújtott egyes költségvetési támogatások előfeltételeként kötött megállapodások alapján, az állami támogatás igénybevételével elbocsátottak 5 éven belüli újbóli foglalkoztatása következtében keletkezett és az adott részvénytársaságot terhelő állami követelés legfeljebb azon részét, amelyet a társaságok az elbocsátottaktól még a visszafoglalkoztatás feltételeként sem követelhetnek vissza jogszerűen, valamennyi - az adott részvénytársasággal kötött - megállapodásra vonatkozó külön megállapodás szerint elengedje, kivéve azon eseteket, amelyeket illetően az elbocsátáskor a részvénytársaság rosszhiszeműen járt el.]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/4966/42. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Számvevőszéki bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság ülésén nem ért egyet.

50. Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 48. § módosítását javasolják:

"48. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a Magyar Rádió Rt. és a Magyar Televízió Rt. létszám-leépítéseihez nyújtott [egyes] költségvetési támogatások előfeltételeként kötött megállapodások alapján, az állami támogatás igénybevételével elbocsátottak 5 éven belüli újbóli foglalkoztatása következtében keletkezett és az adott részvénytársaságot terhelő állami követelést a részvénytársaságok írásbeli kérelmére [legfeljebb azon részét, amelyet a társaságok az elbocsátottaktól még a visszafoglalkoztatás feltételeként sem követelhetnek vissza jogszerűen, valamennyi - az adott részvénytársasággal kötött - megállapodásra vonatkozó külön megállapodás szerint] elengedje, [kivéve azon eseteket, amelyeket illetően] amennyiben az elbocsátáskor a részvénytársaság [rosszhiszeműen] a megállapodásban foglaltak szerint járt el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti követelés, illetőleg kötelezettség nem terjed ki az igénybe vett támogatás azon részére, melyet a részvénytársaság adó vagy járulék címén már befizetett az államkasszába.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás nem terjed ki az igénybe vett támogatás azon részére, amely végkielégítés, határozott idejű szerződés még hátra lévő része, illetőleg közös megegyezés szerinti juttatás fedezetére szolgált."

Indokolás: Lásd a T/4966/19. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

51. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 49. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"(1) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet ne fizesse be a központi költségvetésbe:

a) az 1. [cím] Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása cím előirányzatával kapcsolatosan fennálló 627,0 millió forint, 2000. évet érintő ellenőrzési pótlékot,

b) a 11. cím, 1. [alcím] Piacrajutási támogatások alcím előirányzatával kapcsolatos, az 1998-2000. évi támogatások felhasználása után megállapított 11 779,2 millió forint ellenőrzési pótlékot,

c) a 11. cím, 3. [alcím] Agrártermelés költségeit csökkentő támogatások alcím előirányzatával kapcsolatosan fennálló 831,2 millió forint 1999. évi ellenőrzési pótlékot."

Indokolás: Lásd a T/4966/40-7. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

52. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 49. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

"(2) Az Országgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a 100 %-ban állami tulajdonú és a[z] Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Agrármarketing Centrum Kht. 4731,2 millió forintot, és a Concordia Közraktár Rt. 150,0 millió forintot, amelyet az 1998-2000. évre vonatkozó, a piacrajutási támogatásokkal összefüggően a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vizsgálata megállapított, az FVM befizetési számlájára ne fizesse be."

Indokolás: Lásd a T/4966/40-8. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

53. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 51. § felvételével:

"51. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy rendeletben állapítsa meg a 2003. október 15-én életbe lépő közületi gázáremelés központi költségvetési és önkormányzati költségvetési szervek 2003. évi kompenzációjának részletes szabályait.

A kompenzációra felhasználható maximális összeg: 2,9 Mrd Ft."

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (46. sz. jav. - 42.§ (1) Kö.tv.1.§), 41. (46. sz. jav. - 42.§ (9) c)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/45. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

54. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 15. számú melléklet felvételével:

"15. számú melléklet a 2003. évi ... törvényhez

"13. számú melléklet a 2002. évi LXII. törvényhez

Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2003. évi privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításai, tartalékfeltöltése

Millió forintban

Megnevezés 2003. évi előirányzat

I. A kormányzati szektor hiányát növelő ráfordítások 31 000,0

1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. tv. alapján 8 550,0

a) a hozzárendelt vagyon, továbbá az értékesítésre és az értékesítésig történő kezelésre átvett vagyon értékesítése előkészítésének költségei, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, díjak, (1.§ (9)-(10) bek., 23. § (1) bek. a) és f) pontok) 4 000,0

b) vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítások (23. § (1) bek. e) pont) 1 500,0

c) a hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok támogatása (23. § (1) bek. g) pont), forrásátadás, kamatátvállalás, válságkezelés 550,0

d) az ÁPV Rt. működési költségei (23. § (1) bek. h) pont) 2 500,0

2. Egyéb ráfordítások 22 450,0

a) osztalék-befizetési kötelezettség a központi költségvetés felé 8 000,0

b) az ÁPV Rt. és a jogelődök portfóliójába tartozó vállalatok, társaságok illetve egyéb vagyontárgyak esetén az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása 3 000,0

c) a volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása 1 000,0

d) a HM-tól átvett vagyonelemek kezelésével és értékesítésével kapcsolatos
ráfordítások 2 000,0

e) vagyontárgyak vásárlása 650,0

f) a privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú
kifizetések 7 800,0

II. A kormányzati szektor hiányát nem érintő ráfordítások 84 848,0

1. A privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések 3 900,0

2. Üzleti célú befektetések 6 350,0

3. Kárpótlási jegy bevonása 8 726,0

4. Vagyontárgyak vásárlása 13 420,0

5. Privatizációs tartalék feltöltése 7 500,0

6. Részvény áthelyezése a privatizációs tartalékból készpénz ellenében 44 952,0

Ráfordítások összesen 115 848,0""

Megjegyzés: A mód. indítványt jogtechnikailag pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36. (44. sz. jav. - 42.§ új(2)-(3)), 43. (44. sz. jav. - 42.§ új(12)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/4966/44. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

Varga Mihály sk.
Költségvetési és pénzügyi bizottság elnöke

Dr. Vastagh Pál sk.
Alkotmány- és igazságügyi bizottság elnöke

Dr. Schvarcz Tibor sk.
Egészségügyi bizottság elnöke

Szászfalvi László sk.
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi
bizottság elnöke

Dr. Szent-Iványi István sk.
Európai integrációs ügyek bizottság elnöke

Dr. Balsai István sk.
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság elnöke

Puch László sk.
Gazdaságim bizottság elnöke

Keleti György sk.
Honvédelmi bizottság elnöke

Lasztovicza Jenő sk.
Idegenforgalmi bizottság elnöke

Bakonyi Tibor sk.
Ifjúsági és sport bizottság elnöke

Rogán Antal sk.
Informatikai és távközlési bizottság elnöke

Dr. Turi-Kovács Béla sk.
Környezetvédelmi bizottság elnöke

Dr. Pető Iván sk.
Kulturális és sajtó bizottság elnöke

Németh Zsolt sk.
Külügyi bizottság elnöke

Dr. Magda Sándor sk.
Mezőgazdasági bizottság elnöke

Dr. Kövér László sk.
Nemzetbiztonsági bizottság elnöke

Dr. Jánosi György sk.
Oktatási és tudományos bizottság elnöke

Dr. Kovács Zoltán sk.
Önkormányzati bizottság elnöke

Dr. Gál Zoltán sk.
Rendészeti bizottság elnöke

Tállai András sk.
Számvevőszéki bizottság elnöke

Dr. Mátrai Márta sk.

Szociális és családügyi bizottság elnöke

Szabó Imre sk.
Társadalmi szervezetek bizottság elnöke

Szabó György sk.
Területfejlesztési bizottság elnöke