T/4486/30.

Az Országgyűlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi
bizottságának

Európai Integrációs Ügyek
bizottságának

Honvédelmi
bizottságának

Önkormányzati
bizottságának

a j á n l á s a

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény

módosítása tárgyában beterjesztett

T/4486. sz. törvényjavaslat

r é s z l e t e s

vitájához

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Európai Integrációs Ügyek bizottsága (a továbbiakban: Eu. integrációs bizottság), Honvédelmi bizottsága, valamint Önkormányzati bizottsága megvitatta a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosítása tárgyában beterjesztett T/4486. sz. törvényjavaslatot, valamint az ahhoz benyújtott T/4486/5-29. számú módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott módosító javaslatokról, vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű dönteni.

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé.

1. Dr. Salamon László képviselő a törvényjavaslat 1. §-ának elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik):

["1 . § Az Alkotmány a következő 2/A. §-sal egészül ki, a jelenlegi 2/A. § megjelölése 2/B. §-ra változik, egyidejűleg e § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"2/A. § (1) A Magyar Köztársaság valamely nemzetközi szervezetben való részvétele során nemzetközi szerződés alapján, az abban meghatározott körben egyes, az Alkotmányból eredő hatásköreit a nemzetközi szervezet útján a nemzetközi szervezet többi tagjával közösen gyakorolhatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nemzetközi szerződés megerősítéséhez, elfogadásához vagy az ahhoz való csatlakozásról szóló döntéshez, továbbá a nemzetközi szerződés kihirdetéséhez az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

2/B. § (1) A Magyar Köztársaság az Európai Unióban tagállamként való részvétele során nemzetközi szerződés alapján - az Európai Uniót, illetőleg az Európai Közösségeket (a továbbiakban: Európai Unió) alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig - egyes, az Alkotmányból eredő hatásköreit az Európai Unió intézményei útján a többi tagállammal közösen gyakorolhatja.]"

Indokolás: Lásd a T/4486/12. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja

- az Eu. integrációs biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

2. Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában az Alkotmány 2/A. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/Az Alkotmány a következő 2/A. §-sal egészül ki, a jelenlegi 2/A. § megjelölése 2/B. §-ra változik, egyidejűleg e § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:/

"2/A. §

(2) Az (1) bekezdés szerinti nemzetközi szerződés megerősítéséhez, elfogadásához vagy az ahhoz való csatlakozásról szóló döntéshez [, továbbá a nemzetközi szerződés kihirdetéséhez] az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges."

Indokolás: Lásd a T/4486/8. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- az Eu. integrációs biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

3. Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában az Alkotmány 2/A-B. §-ainak következő módosítását javasolja:

"Az Alkotmány a következő [2/A.] 6/A. §-sal egészül ki, a jelenlegi 2/A. § megjelölése [2/B.] 6/B. §-ra változik, egyidejűleg e § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

[2/A.] 6/A. § (1) A Magyar Köztársaság valamely nemzetközi szervezetben való részvétele során nemzetközi szerződés alapján, az abban meghatározott körben egyes, az Alkotmányból eredő hatásköreit a nemzetközi szervezet útján a nemzetközi szervezet többi tagjával közösen gyakorolhatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nemzetközi szerződés megerősítéséhez, elfogadásához vagy az ahhoz való csatlakozásról szóló döntéshez, továbbá a nemzetközi szerződés kihirdetéséhez az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

[2/B.] 6/B. § (1) A Magyar Köztársaság az Európai Unióban tagállamként való részvétele során nemzetközi szerződés alapján - az Európai Uniót, illetőleg az Európai Közösségeket (a továbbiakban: Európai Unió) alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig - egyes, az Alkotmányból eredő hatásköreit az Európai Unió intézményei útján a többi tagállammal közösen gyakorolhatja."

Indokolás: Lásd a T/4486/10. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja

- az Eu. integrációs biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

4. Dr. Salamon László képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában az Alkotmány 7. §-ának a következő módosítását javasolja:

/2. § Az Alkotmány 7 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"7. § (1) [A Magyar Köztársaság elfogadja és jogrendszere részének ismeri el a nemzetközi jog feltétlen alkalmazást igénylő szabályait, a nemzetközi szokásjog szabályait, valamint az államok közössége által elismert általános jogelveket.] A Magyar Köztársaság jogrendszere elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait, biztosítja továbbá a nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső jog összhangját.

(2) [A Magyar Köztársaság biztosítja az (1) bekezdésen alapuló, továbbá a vállalt nemzetközi kötelezettségek és a belső jog összhangját .] Ha a megkötendő nemzetközi szerződés az Alkotmánnyal ellentétes rendelkezést tartalmaz, a szerződés megkötésére csak az ellentét megszűntetését követően kerülhet sor.

[(3) A nemzetközi szerződésben foglalt kötelezettség akkor válik a Magyar Köztársaság számára kötelezővé, ha a nemzetközi szerződést az arra jogosult szerv megerősíti, jóváhagyja, elfogadja vagy dönt az ahhoz való csatlakozásról, és az erről szóló okiratot a nemzetközi jog szabályai szerint kicserélik, letétbe helyezik, vagy erről a szerződő feleket, illetve a letéteményest értesítik.]

[(4) Ha a nemzetközi szerződés az Alkotmánnyal össze nem egyeztethető rendelkezést tartalmaz, a szerződés megerősítésére, elfogadására vagy az ahhoz való csatlakozásra csak az ellentét megszüntetését követően kerülhet sor.]

(3) [(5) Az általánosan kötelező magatartási szabályt tartalmazó] A nemzetközi szerződés akkor válik a Magyar Köztársaság jogrendszerének részévé, ha [tartalmának megfelelően] azt törvényben vagy - ha megkötésére nem az Országgyűlés jogosult - kormányrendeletben kihirdették."

Indokolás: Lásd a T/4486/13. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja

- az Eu. integrációs biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

5. Dr. Salamon László képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában az Alkotmány 8/A. §-ának a következő módosítását javasolja:

/3. § Az Alkotmány a következő [8/A.] 7/A. §-sal egészül ki:/

"7/A. § (1) Jogokat és kötelezettségeket tartalmazó általánosan kötelező magatartási szabályt csak az Alkotmányban meghatározott jogalkotó szervek által - a jogalkotásról szóló törvényben [meghatározott] szabályozott módon - alkotott és kihirdetett jogszabály állapíthat meg.

(2) A jogszabály a hatályba lépését megelőző időre nézve nem vonhat el jogot, nem állapíthat meg ú1 kötelezettséget, illetve meglévő kötelezettséget nem tehet terhesebbé és nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé.

(3) E § nem érinti a 2/A . § és a 2B . § szerint más államokkal közösen gyakorolt hatáskörök alapján alkotott, általánosan kötelező magatartási szabályok érvényességét .]

[(4)] A jogalkotás rendjét törvény szabályozza, amelynek elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges."

Indokolás: Lásd a T/4486/14. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja

- az Eu. integrációs biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

6. Dr. Salamon László képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában az Alkotmány 19. §-ának a következő módosítását javasolja:

/"4. § (1) Az Alkotmány 19. § (3) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

/E jogkörében az Országgyűlés/

f) [megerősíti vagy elfogadja] megköti a Magyar Köztársaság külkapcsolatai szempontjából kiemelkedő fontosságú, továbbá [az Alkotmányban megjelölt törvényhozási tárgykört vagy az Országgyűlés hatáskörébe tartozó egyéb kérdést érintő nemzetközi szerződéseket, valamint dönt az azokhoz való csatlakozásról, illetve] az Országgyűlés kizárólagos törvényalkotási hatáskörébe tartozó kérdést érintő nemzetközi szerződéseket, illetve dönt azok megszüntetéséről, felmondásáról vagy az azokból való kilépésről;"

(2) ["Az Alkotmány 19. § (3) bekezdésének 1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(E jogkörében az Országgyűlés)

"l) dönt a megyék területéről, nevéről, székhelyéről, a megyei jogú várossá nyilvánításról és a fővárosi kerületek kialakításáról;"]

Az Alkotmány 19. § (3) bekezdése a következő új h) ponttal egészül ki, egyben a pontok jelölése megfelelően változik:

/E jogkörében az Országgyűlés/

"h) dönt a nemzetközi szerződések ideiglenes alkalmazásáról és rendelkezik ezek kihirdetéséről; a döntéshez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges;"

(3) Az Alkotmány 19. § (3) bekezdésének 1) pontja a következőképpen módosul:

"l) a Kormánynak - az Alkotmánybíróság egyetértésével előterjesztett - javaslatára feloszlatja azt a helyi képviselőtestületet, amelynek működése az Alkotmánnyal ellentétes; dönt a megyék területéről, nevéről, székhelyéről, a megyei jogú várossá nyilvánításról és a fővárosi kerületek kialakításáról;"

(4) Az Alkotmány 19. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki :

"(5) A (3) bekezdés f) pontjában meghatározott döntéshez az országgyűlési képviselők olyan arányú szavazata szükséges, mint amelyet az Alkotmány a szerződés tárgya szerinti döntéshozatalhoz egyébként előír."

[(4) Az Alkotmány 19. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg e § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A (3) bekezdés j) pontja szerinti döntéshez - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

(7) Ha a (3) bekezdés j) pontja szerinti döntés meghozatala nemzetközi szerződésből eredő szövetségesi feladatok ellátásával függ össze, arról az Országgyűlés a legközelebbi ülésnapján határoz."]"

Indokolás: Lásd a T/4486/15. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja

- az Eu. integrációs biz. nem támogatja

- a Honvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

7. Dr. Eőrsi Mátyás képviselő a törvényjavaslat 4. § (4) bekezdésében az Alkotmány 19. § (6)-(7) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

"(4) Az Alkotmány 19. §-ának (6) bekezdése [helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg e § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

(6) A (3) bekezdés j) pontja szerinti döntéshez - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

(7) Ha a (3) bekezdés j) pontja szerinti döntés meghozatala nemzetközi szerződésből eredő szövetségesi feladatok ellátásával függ össze, arról az Országgyűlés a legközelebbi ülésnapján határoz.] hatályát veszti."

Indokolás: Lásd a T/4486/5/1. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- az Eu. integrációs biz. egyharmada sem támogatja

- a Honvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

8. Dr. Dávid Ibolya képviselő a törvényjavaslat 4. § (4) bekezdésében az Alkotmány 19. §-ának a következő módosítását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik):

"(4) Az Alkotmány 19. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, [egyidejűleg e § a következő (7) bekezdéssel egészül ki]:

(6) Ha a (3) bekezdés f. pontjában meghatározott nemzetközi szerződés megerősítése, elfogadása, vagy az ahhoz való csatlakozás ügydöntő országos népszavazás alapján történt, akkor a nemzetközi szerződés megszüntetéséről, felmondásáról vagy abból való kilépésről is ügydöntő országos népszavazást kell tartani.

(5) Az Alkotmány 19. §-a a következő (7)-(8) bekezdéssel egészül ki:

[(6)](7) A (3) bekezdés j) pontja szerinti döntéshez - a [(7)] (8) bekezdésben foglalt kivétellel - a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

[(7)] (8) Ha a (3) bekezdés j) pontja szerinti döntés meghozatala nemzetközi szerződésből eredő szövetségesi feladatok ellátásával függ össze, arról az Országgyűlés a legközelebbi ülésnapján határoz."

Indokolás: Lásd a T/4486/7. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja

- az Eu. integrációs biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

9. Dr. Salamon László képviselő a törvényjavaslat 5. §-ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik):

[5. § Az Alkotmány 25. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg e § a következő (4) bekezdéssel egészül ki :

"(3) Az Országgyűlés által elfogadott törvényt az Országgyűlés elnöke öt napon belül aláírja, majd haladéktalanul megküldi a köztársasági elnöknek.

(4) A Kormány a törvény elfogadását követő három napon belül indítványozhatja az Alkotmánybíróságnál az Országgyűlés által elfogadott törvény alkotmányosságának előzetes vizsgálatát. A Kormány az indítvány benyújtásáról haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlés elnökét. Az Országgyűlés elnöke a törvényt akkor küldi meg a köztársasági elnöknek, ha az Alkotmánybíróság a törvény vagy annak rendelkezése alkotmányellenességét nem állapítja meg."]

Indokolás: Lásd a T/4486/16. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

10. Dr. Dávid Ibolya képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában az Alkotmány 25. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/Az Alkotmány 25. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg e § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:/

"(4) [A Kormány a törvény elfogadását követő három napon belül indítványozhatja az Alkotmánybíróságnál az Országgyűlés által elfogadott törvény alkotmányosságának előzetes vizsgálatát. A Kormány az indítvány benyújtásáról haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlés elnökét. Az Országgyűlés elnöke a törvényt akkor küldi meg a köztársasági elnöknek, ha az Alkotmánybíróság a törvény vagy annak rendelkezése alkotmányellenességét nem állapítja meg.]"

Az Országgyűlés, annak állandó bizottsága vagy ötven országgyűlési képviselő a törvény elfogadását követő három napon belül indítványozhatja az Alkotmánybíróságnál az Országgyűlés által elfogadott törvény alkotmányosságának előzetes vizsgálatát. Az Országgyűlés állandó bizottsága, illetve az indítványozó képviselők az indítvány benyújtásáról haladéktalanul tájékoztatják az Országgyűlés elnökét. Az Országgyűlés elnöke a törvényt akkor küldi meg a köztársasági elnöknek, ha az Alkotmánybíróság a törvény vagy annak rendelkezése alkotmányellenességét nem állapítja meg."

Indokolás: Lásd a T/4486/6. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

11. Dr. Salamon László képviselő a törvényjavaslat 6. §-ában az Alkotmány 26. §. (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/6 .§ Az Alkotmány 26 . §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(1) A köztársasági elnök a törvényt annak kézhezvételétől számított tizenöt napon - az Országgyűlés elnökének sürgősségi kérelmére öt napon - belül [aláírja] aláírásával megerősíti és intézkedik a törvény hivatalos lapban történő kihirdetése iránt. A törvény megerősítéséről és kihirdetéséről a köztársasági elnök az Országgyűlést értesíti."

Indokolás: Lásd a T/4486/17. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

12. Dr. Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 6. §-ában az Alkotmány 26. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

"(1) A köztársasági elnök a törvényt annak kézhezvételétől számított tizenöt napon - az Országgyűlés elnökének sürgősségi kérelmére öt napon - belül aláírja. A törvényt a hivatalos lapban ki kell hirdetni."

Indokolás: Lásd a T/4486/11. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

13. Dr. Salamon László képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában az Alkotmány 30/A. §. (1) bekezdés b) pontjának a következő módosítását javasolja:

/7 .§ Az Alkotmány 30/A . § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

/A köztársasági elnök/

"b) [az Országgyűlés hatáskörébe nem tartozó tárgykörökben nemzetközi szerződéseket erősít meg] megköti azokat a nemzetközi szerződéseket, amelyekről történő döntés nem az Országgyűlés 19. § (3) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörébe tartozik, ha azonban a szerződés tárgya törvényalkotási tárgyat érint, a szerződés megkötéséhez az Országgyűlés előzetes hozzájárulása szükséges."

Indokolás: Lásd a T/4486/18. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

14. Dr. Salamon László képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában az Alkotmány 31. §-ának a következő módosítását javasolja:

/8.§ Az Alkotmány 31. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, továbbá a jelenlegi (2) bekezdés helyébe a következő (3) bekezdés lép, egyidejűleg a jelenlegi (3) és (4) bekezdés számozása (4) és (5) bekezdésre változik:/

"(2) A köztársasági elnök megbízatásának - a feladatkör ellátását lehetetlenné tevő állapota miatti - megszűnését az Országgyűlés kezdeményezésére az Alkotmánybíróság állapítja meg. [Az Országgyűlés határozatának meghozatalát az országgyűlési képviselők egyötöde kezdeményezheti . Az Országgyűlés a határozatot az országgyűlési képvisel ők kétharmadának szavazatával hozza meg. A szavazás titkos.] A kezdeményezés iránt az országgyűlési képviselők egyötöde tehet indítványt, amelyről az Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával titkos szavazással dönt.

(3) Ha a köztársasági elnökkel szemben a tisztségének gyakorlása során összeférhetetlenségi ok merül fel, az Országgyűlés kezdeményezésére az Alkotmánybíróság dönt az összeférhetetlenség kimondásáról. [Az összeférhetetlenségi eljárás megindítását az országgyűlési képvisel ők egyötöde kezdeményezheti. Az összeférhetetlenségi eljárás megindításához az országgyűlési képvisel ők kétharmadának szavazata szükséges. A szavazás titkos.] Az összeférhetetlenségi eljárás megindítására az országgyűlési képviselők egyötöde tehet indítványt, amelyről az Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával titkos szavazással dönt."

Indokolás: Lásd a T/4486/19. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

15. Dr. Salamon László képviselő a törvényjavaslat 9. §-ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik):

"[9. § Az Alkotmány 32. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A köztársasági elnök mentessége nem jelenti akadályát a köztársasági elnök felelősségre vonásának a Magyar Köztársaság által elismert joghatósággal rendelkező nemzetközi bíróság előtt, az annak joghatósága alá tartozó, büntetőjogilag üldözendő cselekmény miatt."]"

Indokolás: Lásd a T/4486/20. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

16. Dr. Salamon László képviselő a törvényjavaslat 10. §-ában az Alkotmány 32/A. §-ának a következő módosítását javasolja:

/10. § Az Alkotmány 32/A . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :/

"32/A . § (1) Az Alkotmánybíróság az alkotmányvédelem legfőbb szerve. Az Alkotmánybíróság [hatáskörébe tartozik] az Alkotmánybíróságról szóló törvényben meghatározott hatáskörében eljárva:

a) [az Országgyűlés által már elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény alkotmányosságának előzetes vizsgálata] felülvizsgálja a jogszabályok alkotmányosságát,

b) [a nemzetközi szerződés alkotmányosságának a megkötés előtti előzetes vizsgálata] állást foglal a nemzetközi szerződések megkötése előtt azok alkotmányosságáról, illetve intézkedik a nemzetközi szerződés és a jogszabályok rendelkezései közötti ellentét feloldása érdekében,

c) [a jogszabály, az állami és az önkormányzati irányítás egyéb jogi eszköze, valamint a jogegységi határozat nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálata] dönt az Alkotmányban biztosított jogok megsértése miatt benyújtott alkotmányjogi panaszról,

d) [a jogszabály, az állami és az önkormányzati irányítás egyéb jogi eszköze, valamint a jogegységi határozat alkotmányosságának utólagos vizsgálata] intézkedik a jogalkotó szerv mulasztásával létrejött alkotmányellenes állapot megszüntetése iránt,

e) [a nemzetközi szerződést kihirdető jogszabály alkotmányosságának utólagos vizsgálata] értelmezi az Alkotmányt,

[f) az Alkotmányban biztosított jogok megsértése miatt benyújtott alkotmányjogi panasz vizsgálata,

g) az Alkotmány egyes rendelkezéseinek egyedi esetekkel kapcsolatos értelmezése,

h) a hatásköri összeütközések megszüntetése, ha valamely érintett fél az Országgyűlés, a köztársasági elnök vagy a Kormány,

i) a jogszabály megalkotásának elmulasztásával okozott alkotmányellenesség vizsgálata,

j) törvényben meghatározottak szerint az országos népszavazással és népi kezdeményezéssel összefüggésben hozott határozat felülvizsgálata,

k) a Kormány javaslatára az Alkotmánnyal ellentétesen működő helyi képviselő-testület feloszlatása,

1) az alkotmánybírákkal kapcsolatos személyi döntések meghozatala].

(2) [Az Alkotmánybíróság határozata mindenkire nézve kötelező, ellene jogorvoslatnak helye nincs.] Az Alkotmánybíróságról szóló törvény az Alkotmánybíróság részére más, a Magyar Köztársaság alkotmányos működését biztosító feladatokat is megállapíthat.

(3) Az Alkotmánybíróság [az alkotmányellenes, illetve a nemzetközi szerződésbe ütköző jogszabályt, az állami és az önkormányzati irányítás egyéb jogi eszközét vagy ezek rendelkezését részben vagy egészben megsemmisíti; alkotmányellenes értelmezés lehetősége esetén megállapíthatja az alkalmazásnál irányadó alkotmányos követelményeket] az alkotmányellenesség megállapítása esetén megsemmisíti a törvényeket és más jogszabályokat, illetve felhívja a jogalkotót az alkotmányellenesség megszűntetésére. A jogbiztonság érdekében az Alkotmánybíróság mellőzheti az Alkotmányt sértő törvény vagy más jogszabály azonnali megsemmisítését.

[(4) Nemzetközi kötelezettséget tartalmazó jogszabályi rendelkezés alkotmányellenessége esetén, illetve ha törvény vagy annak rendelkezése olyan nemzetközi szerződésbe ütközik, amelynek kihirdetése a Kormány hatáskörébe tartozik, az Alkotmánybíróság az eljárását felfüggeszti, és megfelelő határidő tűzésével az arra hatáskörrel rendelkező szervet az ellentét megszüntetésére hívja fel.]

(4) [(7)] Az alkotmánybíró független, döntéseit kizárólag az Alkotmány és a jogszabályok alapján hozza meg. Az alkotmánybíró pártnak nem lehet tagja, párt nevében vagy érdekében közszereplést nem vállalhat. Az Alkotmánybíróságról szóló törvény az összeférhetetlenség egyéb eseteit is meghatározhatja.

(5) Az Alkotmánybíróság tizenegy tagból - köztük az elnökből és a helyettes elnökből - álló testület. Az Alkotmánybíróság elnökét és helyettes elnökét az alkotmánybírák választják maguk közül három évre.

(6) Az alkotmánybíró személyére az Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok képviselőcsoportjainak egy-egy tagjából álló jelölőbizottság tesz javaslatot. Az alkotmánybírákat az Országgyűlés választja meg tizenkét évre. Az alkotmánybíró megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. Az alkotmánybíró nem választható újra.

(7) Az Alkotmánybíróság szervezetéről és működéséről, valamint az alkotmánybírók jogállásáról, megválasztásuk egyéb feltételeiről és megbízatásuk megszűnéséről az Alkotmánybíróságról szóló törvény rendelkezik, amelynek elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges."

["(8) Az alkotmánybíró megbízatása megszűnik :

a) a hetvenedik életév betöltésével,

b) a megbízatási időtartam letettével,

c) az összeférhetetlenség megállapításával,

d) lemondással,

e) felmentéssel,

f) kizárással,

g) a választójog elvesztésével,

h) az alkotmánybíró halálával .

(9) Az Alkotmánybíróság szervezetéről és működéséről szóló részletes szabályokat a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadott törvény állapítja meg."]

Indokolás: Lásd a T/4486/21. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

17. Dr. Wiener György képviselő a törvényjavaslat 10. §-ában az Alkotmány 32/A. § (1) bekezdését új f) ponttal javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerűen változik):

/Az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik:/

"f) az önkormányzati rendelet törvényességének utólagos vizsgálata,"

Indokolás: Lásd a T/4486/28/1. sz. módosító javaslat indokolását.

T/4486/28/2.

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 19. számú pontjában foglaltakkal.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

18. Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 10. §-ában az Alkotmány 32/A. § (1) bekezdését új m-n) pontokkal kiegészíteni javasolja:

/Az Alkotmány 32/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"32/A. § (1) Az Alkotmánybíróság az alkotmányvédelem legfőbb szerve. Az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik:

m) a köztársasági elnöki megbízatás - a feladatkör ellátását lehetetlenné tevő állapot miatti - megszűnésének megállapítása,

n) a köztársasági elnökkel szembeni összeférhetetlenség kimondása."

Indokolás: Lásd a T/4486/9. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

19. Dr. Wiener György képviselő a törvényjavaslat 10. §-ában az Alkotmány 32/A. § (3) bekezdésének a módosítását javasolja:

"(3) Az alkotmánybíróság az alkotmányellenes, illetve a nemzetközi szerződésbe ütköző jogszabályt, az állami és az önkormányzati irányítás egyéb jogi eszközét, a törvénysértő önkormányzati rendelet vagy ezek rendelkezését részben vagy egészében megsemmisíti; alkotmányellenes értelmezés lehetősége esetén megállapíthatja az alkalmazásnál irányadó alkotmányos követelményeket."

Indokolás: Lásd a T/4486/28/2. sz. módosító javaslat indokolását.

T/4486/28/1.

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 17. számú pontjában foglaltakkal.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

20. Dr. Fodor Gábor, Gusztos Péter és dr. Eörsi Mátyás képviselők a törvényjavaslat 10. §-ában az Alkotmány 32/A. § (6) bekezdésének a következő módosítását javasolják:

"(6) Az alkotmánybíró személyére [az Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok képviselőcsoportjainak egy-egy tagjából álló] jelölőbizottság tesz javaslatot. A jelölőbizottsági tagok felét a kormánypárti, felét az ellenzéki képviselőcsoportok jelölik az országgyűlési képviselők közül. Az alkotmánybírákat az Országgyűlés választja meg tizenkét évre. Az alkotmánybíró megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. Az alkotmánybíró nem választható újra."

Indokolás: Lásd a T/4486/29. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

21. Dr. Salamon László képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában az Alkotmány 35. §. (1) bekezdés j) pontjának a következő módosítását javasolja:

/A Kormány/

j) [közreműködik a külpolitika meghatározásában] meghatározza a Magyar Köztársaság külpolitikáját; előkészíti a nemzetközi szerződések megkötését) [jóváhagyja és kihirdeti a nemzetközi szerződések ideiglenes alkalmazását;] valamint dönt az Országgyűlés hatáskörébe nem tartozó [tárgykörökben jóváhagyja vagy elfogadja a nemzetközi szerződéseket, valamint dönt az azokhoz való csatlakozásról, illetve azok] nemzetközi szerződések megszüntetéséről, felmondásáról vagy az azokból való kilépésről;"

Indokolás: Lásd a T/4486/22. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

22. Dr. Salamon László képviselő a törvényjavaslat 13. §-ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik):

["13.§ Az Alkotmány 40/C. §-a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi szöveg számozása (1) bekezdésre változik:

"(2) A nemzetközi szerződésből eredő szövetségesi légtérvédelmi feladatok ellátása körében a fegyveres erők a Kormány engedélyével járőrözhetnek külföldön."]

Indokolás: Lásd a T/4486/23. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- a Honvédelmi biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

23. Dr. Eőrsi Mátyás képviselő a törvényjavaslat 13. §-ában az Alkotmány 40/C. §-ának a következő módosítását javasolja:

"Az Alkotmány 40/C. §-a [következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi szöveg számozása (1) bekezdésre változik:] az alábbiak szerint módosul:

["(2) A nemzetközi szerződésből eredő szövetségesi légtérvédelmi feladatok ellátása körében a fegyveres erők a Kormány engedélyével járőrözhetnek külföldön."] "40/C. § Abban az esetben, ha a 19. § (3) bekezdés j) pontjában meghatározott döntések meghozatala a Magyar Köztársaság nemzetközi szerződésben foglalt kötelezettségvállalásából következik, a döntést a Kormány hozza meg, és erről az Országgyűlést haladéktalanul tájékoztatja."

Indokolás: Lásd a T/4486/5/2. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Honvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

24. Dr. Salamon László, valamint dr. Eőrsi Mátyás képviselők a törvényjavaslat 14. §-ának az elhagyását javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik):

["14.§ Az Alkotmány a következő 40/D. §-sal egészül ki:

40/D. § A fegyveres erők a kollektív védelmi kötelezettség ellátásában, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európai Unió, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet felkérésére, illetve az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének döntése alapján végzett békefenntartó vagy külföldi hadműveleti területen végzett humanitárius tevékenységben a Kormány engedélye alapján vehetnek részt. A Kormány e döntéséről haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlést."]

Indokolás: Lásd a T/4486/24, 5/3. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- a Honvédelmi biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

25. Dr. Salamon László képviselő a törvényjavaslat 15. §-ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik):

["15. § Az Alkotmány 65. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik:

(2) A Magyar Köztársaság a menekülők védelmét nemzetközi kötelezettségeinek megfelelően biztosítja."]

Indokolás: Lásd a T/4486/25. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja

- az Eu. integrációs biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

26. Dr. Salamon László képviselő a törvényjavaslatot új 16. §-al javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik):

/16. § Az Alkotmány 77. § (1) bekezdése a következőképpen módosul:/

"77. § (1) Az Alkotmány a Magyar Köztársaság alaptörvénye, amellyel más törvény vagy egyéb jogszabály nem lehet ellentétes."

Indokolás: Lásd a T/4486/26. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

 

 

27. Dr. Salamon László képviselő a törvényjavaslat 16. §-ának a következő módosítását javasolja:

"(1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. [Egyidejűleg az Alkotmány 19. § (3) bekezdés j) pontjának", vagy az ország területéről kiinduló" szövegrésze, 198 . § (1) bekezdés b) pontjának "vagy az ország területéről kiinduló" szövegrésze, 31/A. § (1) bekezdésének"; büntetőjogi védelmét külön törvény biztosítja" szövegrésze, 31/A . § (2) bekezdésének "más" szövegrésze, 32. § (1) bekezdésének "alapvető" szövegrésze, 35. § (2) bekezdésének harmadik mondatából az "és határozata" szövegrész, 39/C. § (1) bekezdésének az "és rendeletet csak törvény kifejezett felhatalmazása alapján halaszthatatlan esetben alkothat" szövegrésze hatályát veszti.]

(2) E törvény 2-8. §-ai, valamint 10-11. §-ai 2004. május 1-jén lépnek hatályba. Egyidejűleg az Alkotmány [28/C. § (5) bekezdésének i) pontja, 35. § (2) bekezdésének negyedik mondata, továbbá] 44. § (4) bekezdésének "[19. § (3) bek. 1) pont]" szövegrésze [hatályát veszti] "[19. § (3) bek. m) pont]"-ra változik; illetve az Alkotmány 26. § (3) bekezdésében az "aláírni és öt napon belül kihirdetni" szövegrész helyébe az "öt napon belül aláírni és kihirdetése iránt intézkedni" szövegrész lép.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Alkotmány 3. § (1) bekezdésében, valamint egyéb jogszabályok" szövegrész, 20. § (5) bekezdésében az "elnökhelyettese" szövegrész helyébe az "alelnöke" szövegrész, 31/A. § (6) bekezdésében pedig az "a törvénysértés" szövegrész helyébe az "az alkotmány- vagy más törvénysértés" szövegrész lép.

[(4) Az Alkotmány 32/D. §-a (4) bekezdésének a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2002. évi LXI. törvény 5. § (2) bekezdése által megállapított második mondata nem lép hatályba.]

Indokolás: Lásd a T/4486/27. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja

- a Honvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya

Budapest, 2003. november 13.

Dr. Vastagh Pál s.k.,
az Alkotmány- és igazságügyi bizottság elnöke

Szászfalvi László s.k.,
az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság elnöke

Dr. Szent-Iványi István s.k.,
az Európai Integrációs Ügyek bizottság elnöke

Keleti György s.k.,
a Honvédelmi bizottság elnöke

Dr. Kovács Zoltán s.k.,
az Önkormányzati bizottság elnöke