H/4101/4.

Az Országgyűlés

Mezőgazdasági
bizottságának

Ügyrendi
bizottságának

a j á n l á s a

a nemzeti lovas programot előkészítő eseti bizottság létrehozásáról szóló

H/4101. sz. határozati javaslat

r é s z l e t e s

vitájához

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága - mint első helyen kijelölt -, valamint Ügyrendi bizottsága megvitatta a nemzeti lovas programot előkészítő eseti bizottság létrehozásáról szóló, H/4101. számon beterjesztett határozati javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott H/4101/3. számú módosító javaslatot.

Dr. képviselő a H/4101/. számú módosító indítványát visszavonta, ezért az ajánlás nem tartalmazza.

Megjegyzés: A határozati javaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a határozati javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a határozati javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló határozati javaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény határozati javaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű dönteni.

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé.

 1. Dr. Toller László képviselő a határozati javaslat 1. pontjának a következő módosítását javasolja:
 2. "1. Az Országgyűlés a Házszabály 34. §-ának (1) bekezdése és 35. §-a alapján, a lótenyésztés, a tartás és hasznosítás hatékonyságának javítása érdekében eseti bizottságot hoz létre, amelynek neve: A [lótenyésztéstől a hasznosításig] nemzeti lovas programot előkészítő eseti bizottság (a továbbiakban: Bizottság)."

  Indokolás: Lásd a H/4101/3/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Mezőgazdasági biz. támogatja

  - az Ügyrendi biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője nem volt jelen,

 3. Dr. Toller László képviselő a határozati javaslat 2. pontjának a következő módosítását javasolja:
 4. "2. A Bizottság feladata: a hazai tenyésztés figyelemmel kisérése, a tartás és hasznosítás feltételrendszerének javítása. A Bizottság munkája eredményéről országgyűlési határozati javaslatban évente tájékoztatja az Országgyűlést, amelyben szükség szerint javaslatot tesz a hatályos szabályozás [megváltóztatására] megváltoztatására."

  Indokolás: Lásd a H/4101/3/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Mezőgazdasági biz. támogatja

  - az Ügyrendi biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője nem volt jelen,

 5. Dr. Toller László képviselő a határozati javaslat 3. pontjának a következő módosítását javasolja:
 6. "3. [A Bizottság tagjai:

  A Bizottságba minden képviselőcsoport képviselőket és szakértőket delegálhat azzal, hogy a képviselőcsoportokat frakciónként egy szavazat illeti meg.]

  A Bizottság létszáma 26 fő, melyből 18 fő országgyűlési képviselő az alábbi megoszlás szerint:

  MSZP: 6 fő

  SZDSZ: 3 fő

  Fidesz: 6 fő

  MDF: 3 fő

  A bizottság további helyére minden képviselőcsoport 2-2 fő nem országgyűlési képviselőt javasolhat."

  Indokolás: Lásd a H/4101/3/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Mezőgazdasági biz. támogatja

  - az Ügyrendi biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője nem volt jelen,

 7. Dr. Toller László képviselő a határozati javaslat 6. pontjának az elhagyását javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerűen változik)

"[6. A Bizottság határozatképességéhez minden képviselőcsoport legalább egy képviselőjének jelenléte szükséges. A Bizottság határozatait legalább három egyetértő szavazattal hozza meg.]"

Indokolás: Lásd a H/4101/3/4. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Mezőgazdasági biz. támogatja

- az Ügyrendi biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem volt jelen,

Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya

Budapest, 2003. június 18.

Dr. Magda Sándor s.k.,
a Mezőgazdasági bizottság elnöke

Dr. Csiha Judit s.k.,
az Ügyrendi bizottság elnöke