Ellenjegyezte:

T/3956/7.
EGYSÉGES JAVASLAT

a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló T/3956. sz. törvényjavaslat
zárószavazásához

Előterjesztők:

Dr. Bőhm András (SZDSZ)
Dr. Dávid Gyula (MSZP)
Németh Zsolt (MDF)
Dr. Répássy Róbert (Fidesz)

Budapest, 2003. június


2003. évi ....... törvény
a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény módosításáról

1. §

A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény a következő IV/A fejezettel és 9/A. §-sal egészül ki:

"IV/A. fejezet

A párt működését segítő, tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítvány

9/A. § (1) A párt a politikai kultúra fejlesztése érdekében tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenység folytatása céljából, külön törvény rendelkezései szerint, az e §-ban meghatározott költségvetési támogatásra jogosult alapítványt hozhat létre.

(2) Az (5) bekezdés szerinti költségvetési támogatásra az az alapítvány jogosult, amelyik megfelel az alábbi feltételeknek:

a) az alapítványt alapító párt képviselői az Országgyűlésben legalább két, egymást követő országgyűlési választást követően képviselőcsoportot alakítottak, és

b) az Országgyűlés megválasztását követően az alakuló ülésen a párt képviselőcsoportja bejelentette megalakulását, továbbá

c) az alapítvány alapító okirat szerinti célja kizárólag a (1) bekezdés szerinti tevékenységre irányul.

(3) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési támogatásra az az alapítvány jogosult,

a) amely megfelel a (2) bekezdés b)-c) pontja szerinti feltételeknek, vagy

b) amelynek a (2) bekezdés szerinti támogatása azért szűnt meg, mert a képviselőcsoport az országgyűlés mandátumának lejártával megszűnt.

(4) Az alapítvány a támogatási jogosultságát elveszíti:

a) ha nem felel meg a (2) bekezdés szerinti jogosultsági feltételeknek;

b) a (3) bekezdés b) pontja szerinti alapítvány esetében a képviselőcsoport megszűnését követően megalakuló Országgyűlés mandátumának lejártával.

(5) A támogatás formái és mértéke:

a) alaptámogatás: az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvény szerinti egyévi képviselői alapdíj huszonötszöröse;

b) mandátumarányos kiegészítő támogatás: képviselőnként az éves képviselői alapdíj 85%-a;

c) eseti támogatás: az éves költségvetési törvényben kiemelt célra rendelt, az a) és b) pontban foglaltak megfelelő alkalmazásával meghatározott összeg.

(6) Az (5) bekezdés b) pontjában foglalt támogatás számításánál a (2) bekezdés b) pontja szerinti létszámot kell figyelembe venni.

(7) Az (5) bekezdés szerinti támogatás összegét a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg.

(8) Pártonként csak egy alapítvány részesíthető az e § szerinti költségvetési támogatásban."

2. §

Ez a törvény 2003. július 1-jén lép hatályba.