Az Országgyűlés
Honvédelmi Bizottsága

T/3560/110.

Bizottsági módosító javaslat

Dr. Szili Katalin asszonynak,

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és a 102. §-ának (1) bekezdése alapján a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló T/3560. számú törvényjavaslathoz - kapcsolódva a T/3560/101. számú kapcsolódó módosító javaslathoz - a Bizottság a következő

módosító javaslatot

terjeszti elő:

A törvényjavaslat 106. §-a az alábbiak szerint módosul:

"106. §

A Hjt. 92. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 24 órás őr- és ügyeleti szolgálat után egy nap pihenőidőt, a pihenőnapon és a munkaszüneti napon teljesített szolgálat után ezen túlmenően még egy szabadnapot kell biztosítani. A legalább 24 órás lakáson kívül telesített készenléti szolgálat első 24 órája után egy nap, ezen túl 48 óránként további egy-egy nap szabadnapot kell biztosítani. Amennyiben a lakáson kívül töltött készenlét legalább egyik napja pihenő- vagy munkaszüneti napra esik, azért még egy szabadnapot kell biztosítani. Az állomány külföldi szolgálatot ellátó tagjai részére a külföldi szolgálati helyen teljesített 24 órás őr- és ügyeleti szolgálat után egy nap pihenőidőt kell biztosítani, készenléti szolgálat után viszont sem pihenőidő, sem szabadnap nem jár.

(4) A pihenőidőt a szolgálat leadása után, a szabadnapot pedig legkésőbb [30] 90 napon belül kell kiadni. Amennyiben a szolgálati elfoglaltság miatt a szabadnapot, illetve az 58. § (1) bekezdésében, illetve külön jogszabályban meghatározott rendkívüli esetekben a pihenőidőt kiadni nem lehet, az ezekre járó távolléti díjat legkésőbb a tárgyhónapot követő [második] negyedik havi illetménnyel együtt kell kifizetni.""

Indokolás

A módosító javaslat a szabadnapok kiadására rendelkezésre álló 30 nap helyett 90 napot biztosít. A pénzbeli megváltásra csak kivételes esetben, a megnövelt határidő leteltét követően kerülhet sor.

Budapest, 2003. június 2.

Keleti György
elnök