ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz - Magyar Polgári Párt

T/3556.

Képviselői önálló indítvány

2003. évi .... törvény
A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló
2002. évi LXII. törvény módosításáról

1. §

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 5. számú mellékletének 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

18.

Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz

Kiegészítő támogatás illeti meg a helyi önkormányzatot bér- és a kapcsolódó kiadási kötelezettségeihez, ha a 2003. évi forrásainak növekménye nem nyújt fedezetet a közalkalmazottak átlagosan 50%-os 2002. szeptember 1-jei béremeléséből, a köztisztviselők 2001. július 1-jei illetmény-előmeneteli rendszere módosításából, a szociális ágazatban foglalkoztatottak 2001. évi munkahelyi pótlékemeléséből, valamint a közművelődési és kulturális területen foglalkoztatottak 2001. évi szakmai szorzó emeléséből következő, a vonatkozó felmérések szerinti 2003. évi - jubileumi jutalom nélkül számított - együttes kiadásaira.

3000,0

A forrásnövekmény kiszámításánál az önkormányzat bevételeként a 2002. évi jogszerűen igénybe vett normatív hozzájárulásokat és támogatásokat, valamint a 2003. évben e törvény alapján és az Áht. 64. § (4) bekezdése szerinti normatív hozzájárulásokat és támogatásokat kell figyelembe venni. E számításnál figyelmen kívül kell hagyni e törvény 3. számú mellékletének 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 24.d)., 25., 26., pontjai, valamint e törvény 8. számú melléklete alapján az önkormányzatokat megillető hozzájárulásokat és támogatásokat. Figyelmen kívül kell hagyni továbbá, az ugyanezen jogcímeken az önkormányzatokat 2002-ben megillető hozzájárulásokat és támogatásokat.

A helyi önkormányzat igényét a Pénzügyminisztériumhoz a TÁH-okon keresztül nyújthatja be tárgyév június 30-áig.

A támogatásokról a pénzügyminiszter tárgyév július 31-éig dönt. A folyósítás - a nettó finanszírozás keretében - a közzététel napjáig időarányosan járó támogatásra szólóan egy összegben; a további részre vonatkozóan havi ütemezésben történik.

A támogatással az önkormányzat bevételi forrásainak éves teljesítése alapján számol el. Az év végi elszámolás során többletigény nem érvényesíthető. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást az önkormányzat a zárszámadás keretében fizeti vissza. Kamatfizetés szempontjából a jogtalan igénybevétel napja 2003. augusztus 31.

A támogatás számításának módszeréről, az igénylés, a folyósítás és az elszámolás rendjéről, a Pénzügyminisztérium 2003. május 20-áig útmutatót jelentet meg e törvényi szabályozás alapján.

2. §

E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

I n d o k o l á s

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 5. számú mellékletének 18. pontja értelmében a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz kiegészítő támogatás igényelhető. Már a törvény elfogadásakor nyilvánvaló volt, hogy a melléklet szerinti támogatás nem nyújt valós fedezetet az önkormányzatokat terhelő bérek kifizetéséhez. A kiegészítő támogatás igényléséhez szükséges pénzügyminiszteri útmutató alapján még nyilvánvalóbbá vált, hogy a törvényben szabályozott megszorító feltételek miatt az önkormányzatok többsége nem jogosult igénybe venni az említett központosított előirányzatot. Ez a rossz és felelőtlen szabályozás azt eredményezi, hogy a Kormány által az önkormányzatok terhére végrehajtott béremelés az önkormányzatok ellehetetlenülését hozza magával. A költségvetési törvény 5. sz. mellékletének 18. pontja ugyanis lényegében akként rendelkezik, hogy csak olyan önkormányzat igényelhet kiegészítő támogatást megnövekedett bérkiadásai fedezésére, amely már az összes, egyébként szabadon felhasználható forrását kimerítette. Teheti mindezt úgy az adott önkormányzat, hogy ezzel együtt minden beruházását leállította, minden fejlesztésről lemondott és még így is csak a szükséges forrás maximum 2 százalékát sikerült előteremtenie.

Súlyos diszkriminatív elemet is magában hordoz a jelenleg hatályos szabályozás. Azok az önkormányzatok, amelyek nem intézményfenntartók és így nincs betöltött közalkalmazotti, köztisztviselői státuszuk, előnyt élveznek a saját bevételeik felhasználását illetően azokkal az önkormányzatokkal szemben, amelyek kénytelenek ezeket a forrásaikat béremelésre fordítani.

A költségvetési törvény hivatkozott pontja teljes mértékben figyelmen kívül hagyja az Ötv. által a települési önkormányzatoknak biztosított jogokat a gazdálkodás szabadsága, valamint az állami támogatásra való jogosultság tekintetében is, ezért annak módosítása alkotmányjogi szempontból is indokolt.

A költségvetési törvény javasolt módosításának elmaradása esetén a helyhatóságok döntő többsége válik fizetésképtelenné, jut csődbe, vagy adósodik el 2003-ban, alig egy évvel az EU csatlakozás előtt.

Budapest, 2003. március 31.

Dr. Bóka István
Fidesz - Magyar Polgári Párt

Dr. Kovács Zoltán
Fidesz - Magyar Polgári Párt

Babák Mihály
Fidesz - Magyar Polgári Párt

Bebes István
Fidesz - Magyar Polgári Párt

Dr. Czira Szabolcs
Fidesz - Magyar Polgári Párt

Gyapay Zoltán
Fidesz - Magyar Polgári Párt

dr. Gyimesi Endre
Fidesz - Magyar Polgári Párt

Hadházy Sándor
Fidesz - Magyar Polgári Párt

Dr. Karakó László
Fidesz - Magyar Polgári Párt

Kósa Lajos
Fidesz - Magyar Polgári Párt

Dr. Lázár János
Fidesz - Magyar Polgári Párt

Lengyel Zoltán
Fidesz - Magyar Polgári Párt

Molnár Oszkár
Fidesz - Magyar Polgári Párt

Móring József Attila
Fidesz - Magyar Polgári Párt

Nógrádi László
Fidesz - Magyar Polgári Párt

Nógrádi Zoltán
Fidesz - Magyar Polgári Párt

Pogácsás Tibor
Fidesz - Magyar Polgári Párt

Potápi Árpád
Fidesz - Magyar Polgári Párt

Simon Miklós
Fidesz - Magyar Polgári Párt

Soltész Miklós
Fidesz - Magyar Polgári Párt

Dr. Nagy Gábor Tamás
Fidesz - Magyar Polgári Párt

Tállai András
Fidesz - Magyar Polgári Párt

Tóth Imre
Fidesz - Magyar Polgári Párt

Dr. Szakács Imre
Fidesz - Magyar Polgári Párt

Dr. Kontrát Károly
Fidesz - Magyar Polgári Párt