ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz - Magyar Polgári Párt
Képviselőcsoportja

T/2280.

Képviselői önálló indítvány

2003. évi ... törvény
a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény
módosításáról

1.§

A Költségvetési törvény 1. számú mellékletének adatai a következők szerint változnak

  1. A XI. Belügyminisztérium fejezet, 23. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai cím, 2. Központosított előirányzatok alcím, 20. A Mol Rt. által visszakövetelt iparűzési adó-túlfizetés kiegyenlítése jogcím-csoporttal egészül ki, melynek kiadási előirányzata 2 500,0 millió forint.
  2. A X. Miniszterelnökség fejezet, 12. Tartalék cím, 1. Költségvetés általános tartaléka alcím kiadási előirányzata 24 600,0 millióra változik.

2. §

A Költségvetési törvény 5. számú melléklete helyébe e törvény melléklete lép.

3. §

Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Melléklet a 2003. évi törvényhez

5. számú melléklet a 2002. évi LXII. törvényhez

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

Millió forintban

Sorszám

Cél

Igénybevétel feltételei

Előirányzat
2003.

1.

Lakossági közműfejlesztés támogatása

A magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 73/1999. (V. 21.) Korm. rendelet szerint igényelhető.

1 600,0

2.

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

Az előirányzat azoknak a településeknek a támogatására szolgál, amelyeken az önkormányzati, az állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás és szennyvízszolgáltatás, valamint a más vízközmű társaságtól vásárolt (átvett) lakossági célú ivóvíz ráfordításai magasak. Az igénybejelentés részletes rendjéről a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium - a Belügyminisztériummal, a Pénzügyminisztériummal és az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériummal egyeztetett - tájékoztatót jelentet meg tárgyév január 15-éig. Az igényekről a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által vezetett tárcaközi bizottság dönt. A tárcaközi bizottság - a rendelkezésére álló előirányzat keretei között - az érintett körben figyelembe veszi az igénybejelentést megelőző egyéves időszak lakossági fogyasztásának mennyiségét, az ebben várható változásokat, a szolgáltatás tényleges, illetve várható ráfordításait, valamint azt, hogy az érintett önkormányzatok - a szolgáltatóval egyeztetett - igénybejelentései képviselő-testületi határozatokkal alátámasztottak-e. Több települést ellátó szolgáltató esetén vagy regionális érdekek érvényesítésére a támogatás összegét a bizottság a támogatási küszöbérték feletti települések átlagos fajlagos ráfordításai alapján is megállapíthatja. A támogatás megállapításánál az elismert ráfordításon belüli értékcsökkenési leírás, illetve az önkormányzati használati díjban szereplő értékcsökkenési leírást pótló hányad nem haladhatja meg az eszközök pótlásának, felújításának céljaira felhasznált mértéket. A tárcaközi bizottság intézkedik arról is, hogy a jóváhagyott összeg az egy települést ellátó vízközmű esetén a szolgáltató székhelye szerinti önkormányzathoz, több települést ellátó vízközmű esetén pedig az igénybejelentésben megjelölt önkormányzathoz kerüljön átutalásra. A jóváhagyott összeget, ezen belül az eszközök pótlására és felújítására jóváhagyott összeget az önkormányzat, illetve a szolgáltató dokumentálható és ellenőrizhető módon, kizárólag a lakossági ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére használhatja fel. Ennek érdekében az önkormányzat és a szolgáltató szerződésben állapodik meg, amely rögzíti a központi költségvetésből kapott összeg pontos rendeltetését és azt, hogy az összeg önkormányzathoz érkezésétől számított sürgős továbbutalása milyen időtartamon belül történik meg.
Az előirányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ráfordításaira is.

5 600,0

3.

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

Az előirányzat a meglévő közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartására szolgál, ha az említett eszközökön végzendő munkákat - kivételes esetben új eszköz beszerzését - a műszaki előírások vagy a műszaki állapot szükségessé teszik, és az eszközöknek a felújítás utáni tartós használata biztosítva van. Kivételesen méltányolandó kistérségi foglalkoztatáspolitikai szempontok esetén lehetőség van a működtetés támogatására is, amennyiben a településről más tömegközlekedési eszközzel munkába járni nem lehet.

210,0

   

Az összegnek azon települési önkormányzatok közötti elosztásáról, amelyeknek az említett eszközök a tulajdonában és működtetésében vannak, vagy amelyeknek közigazgatási területén az említett eszközöket közforgalmú közútpótló jelleggel érvényes engedély birtokában működtetik, tárcaközi bizottság dönt. A támogatás igényléséről, döntési rendszeréről, folyósításáról és elszámolásának részletes feltételeiről a tárcaközi bizottságot vezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium - a Belügyminisztériummal és a Pénzügyminisztériummal egyeztetett - tájékoztatót jelentet meg tárgyév március 31-éig.

 

4.

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

Támogatásban részesül - a Határőrség Országos Parancsnoksága által kimutatott 2002. évi (közúti ki- és beléptetési) adatok alapján - minden közúti határátkelőhelyet fenntartó települési önkormányzat.

100,0

   

A támogatás egyösszegű átutalásáról a Belügyminisztérium tárgyév március 15-éig intézkedik.

 

5.

Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása

Támogatásra jogosultak a helyi kisebbségi önkormányzatok a települési önkormányzaton keresztül, valamint a települési kisebbségi önkormányzatok (a továbbiakban: kisebbségi önkormányzat). A támogatás éves összege 680 ezer forint/kisebbségi önkormányzat. A támogatás a helyi kisebbségi önkormányzatok működését szolgálja. A támogatás átutalása négy egyenlő részletben tárgyév február 15-éig, május 15-éig, augusztus 15-éig, november 15-éig történik. A támogatásnak az érintett önkormányzatok részére történő negyedévenkénti átutalásáról a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal (a továbbiakban: NEKH) a fővárosi/megyei közigazgatási hivatalok által készített, az illetékességi területükön működő kisebbségi önkormányzatokról szóló értesítése alapján intézkedik a Belügyminisztérium útján az Államháztartási Hivatal felé.

1263,5

   

Ha a kisebbségi önkormányzat év közben megszűnik (feloszlatták, feloszlott, valamint ha a képviselők száma a képviselő-testület működéséhez szükséges létszám alá csökken) és az időközi választás eredménytelen, a megszűnést követő hónap 1-jétől nem illeti meg a támogatás időarányos része.

 
   

A kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve az időközi választás eredménytelensége esetén - azzal egyidejűleg - értesíti a NEKH-t, valamint a Belügyminisztériumot a megyei TÁH-on keresztül az őt meg nem illető - időarányos - támogatási előirányzatról való lemondásról, és intézkedik az ennek megfelelő összeg visszautalásáról a megyei TÁH-on keresztül az Államháztartási Hivatal felé.

 

6.

Gyermek- és ifjúsági feladatok

Igényelhetik a helyi önkormányzatok az ifjúsági referensi hálózat bővítésére, gyermek és/vagy ifjúsági önkormányzat, települési szintű korosztályi képviseleti testület létrehozására, működtetésére, valamint a helyi önkormányzatok gyermek- és ifjúsági feladatellátását segítő, szolgáltató intézményrendszer kialakítására. A támogatás igényléséről, döntési rendszeréről, folyósításáról és elszámolásának részletes feltételeiről a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium - a Belügyminisztériummal és a Pénzügyminisztériummal egyeztetett - tájékoztatót jelentet meg tárgyév február 15-éig.

170,0

7.

Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához

Igényelhetik azok a helyi önkormányzatok, amelyek a nemzetiségi nyelvű és nemzetiségi kétnyelvű (beleértve a romani és beás nyelvet is) nevelési-oktatási feladatokat ellátó óvoda és iskola fenntartását bevételi forrásaik hiánya miatt nem tudják a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, illetve az egyes kisebbségi vegyes bizottságok által elfogadott és a Kormány határozatával megerősített ajánlásoknak megfelelően biztosítani.

340,0

   

A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről az Oktatási Minisztérium - a Belügyminisztériummal, a Pénzügyminisztériummal és a Nemzeti Etnikai Kisebbségi Hivatallal egyeztetett - tájékoztatót jelentet meg tárgyév március 31-éig.

 

8.

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

Igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott nyilvános könyvtár állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez. A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeit a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 13/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet határozza meg.

630,0

9.

Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása

Igényelhetik a helyi önkormányzatok, ha hivatásos zenekart és/vagy énekkart tartanak fenn, illetve abban az esetben, ha olyan hivatásos zenekart vagy énekkart támogatnak, amellyel a zene-, illetve az énekkar működtetésére a helyi önkormányzat a tárgyévet megelőző év szeptember 1-jéig hosszú távú - legalább 5 éves - közszolgáltatási szerződést kötött. A helyi önkormányzatokat a támogatási keretből 865 millió forint működési kiadásokra, 125 millió forint az önkormányzati hozzájárulás arányában illeti meg. A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma - a Pénzügyminisztériummal egyeztetett - tájékoztatót jelentet meg tárgyév február 15-éig.

990,0

10.

Hozzájárulás a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokhoz

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatoknak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott körön kívüli feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2002. szeptember 30. napját követően hozott döntéseikhez kapcsolódó kötelezettségei teljesítéséhez. Az öregségi nyugdíjkorhatárt két éven belül elérők esetében a kisebb összegű kötelezettségvállalással járó munkaviszony megszüntetési forma (felmentés vagy korengedményes nyugdíjazás) támogatható. További feltétel, hogy az önkormányzati szintű létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés az álláshely megszüntetését is jelentse. Az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultak, illetve az abban részesülők esetében kizárólag a felmentési illetmény támogatható.

500,0

   

A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről a Belügyminisztérium - a Pénzügyminisztériummal egyeztetett - tájékoztatót jelentet meg tárgyév február 15-éig.

 

11.

Hozzájárulás a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok számára

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít az a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (1) és (2) bekezdése szerint könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok feladataihoz. Az előirányzat valamennyi könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatot egységesen illeti meg. A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről a Belügyminisztérium - a Pénzügyminisztériummal egyeztetett - tájékoztatót jelentet meg tárgyév március 31-éig.

120,0

12.

Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása

Igényelhetik azok a települési önkormányzatok, amelyek a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény alapján települési hulladékkezelési feladatokat látnak el. A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium - a Pénzügyminisztériummal egyeztetett - tájékoztatót jelentet meg tárgyév január 31-éig.

2 000,0

13.

Belső ellenőrzési társulások támogatása

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatok belső ellenőrzési feladatai ellátásához, amennyiben azt a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8-9. és 16. §-a szerint létrehozott társulásban látják el. A támogatás feltétele, hogy a társulásban részt vevő helyi önkormányzatok száma meghaladja a 10-et, és a helyi önkormányzatok felügyelete alá tartozó költségvetési szervek száma, beleértve a polgármesteri hivatalokat és a körjegyzőségeket is - a 3500 fő lakosság szám feletti települési, valamint megyei önkormányzatok költségvetési szervei nélkül - eléri a 30-at. A társulási megállapodásnak tartalmaznia kell a főállású belső ellenőr feladatait, az ellenőrzés megszervezésére, éves munkaterve összeállításának rendjére, valamint működése értékelésére vonatkozó szabályokat.

100,0

   

A támogatás mértéke a főállásban foglalkoztatott belső ellenőr(ök) 2003. évi teljesített személyi juttatásainak és járulékainak 50%-a, de legfeljebb 80 ezer forint felügyeleti ellenőrzés keretében vizsgált költségvetési szervenként. A támogatás alapját képező felügyeleti vizsgálatok száma nem haladhatja meg a költségvetési szervek számának - ide nem értve a 3500 fő lakosságszám feletti települési, valamint megyei önkormányzatok költségvetési szerveit - felét.

 
   

Az évközben induló társulás a támogatást időarányosan veheti igénybe.

 
   

E jogcímnél az önkormányzatok és a költségvetési szervek száma a 2003. január 1-jei állapottal megegyező, az újonnan induló társulások esetén pedig a társulási megállapodás létrejöttekor meglévővel azonos.

 
   

A helyi önkormányzatok igényüket - a 2003. évi tervezett személyi juttatás és annak járulékai alapján - a Pénzügyminisztériumhoz - a TÁH-okon keresztül - tárgyév március 10-éig és szeptember 10-éig nyújthatják be. A támogatást a társulás székhelye szerinti önkormányzat igényelheti. A pénzügyminiszter a támogatásokról 2003. április 30-áig és október 30-áig döntést hoz, s arról közleményben értesíti az önkormányzatokat. A támogatás egy összegben kerül folyósításra. A támogatott önkormányzat év végén a 2003. évi teljesített személyi juttatás és annak járulékai szerint a támogatással elszámol.

 
   

A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről a Pénzügyminisztérium - a Belügyminisztériummal egyeztetett - tájékoztatót jelentet meg tárgyév január 31-éig.

 

14.

"ART" mozihálózat fejlesztésének támogatása

Támogatásban azon "art" mozit fenntartó, illetve nem önkormányzati tulajdonban lévő "art" mozit támogató helyi önkormányzatok részesülhetnek, amelyek vállalják, hogy a támogatással kialakítják, illetve javítják e filmszínházak műszaki, technikai, kényelmi feltételeit.

500,0

   

A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma - a Pénzügyminisztériummal egyeztetett - tájékoztatót jelentet meg tárgyév január 31-éig.

 

15.

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

Igényelhetik a települési önkormányzatok azon magánszemély tulajdonosok támogatására, akiknek a martinsalakból épült - építési engedéllyel rendelkező - lakott lakóépülete a 2002. január 15-éig benyújtott kérelme és a szakértői vélemény szerint helyreállításra, újjáépítésre szorul. Az igényelt támogatást a Belügyminisztérium az épületek károsodásának mértéke (kategóriái) és a településen belül az azonos károsodásoknak egyidejű javítására tekintettel sorolja. A támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről a Belügyminisztérium - a Kormány által meghatározott elvek alapján - tájékoztatót jelentet meg tárgyév január 31-éig.

1 385,0

16.

Helyi önkormányzatok állat- és növénykerti, vadasparki támogatása

Támogatást igényelhetnek a helyi önkormányzatok, ha állat- és növénykertet, vadasparkot tartanak fenn, vagy abban az esetben, ha a fentiek működtetésére a tárgyévben hosszú távú - legalább 3-5 éves - közszolgáltatási szerződést kötnek.

410,0

   

A helyi önkormányzatokat - kivéve a Fővárosi Önkormányzatot - 50 millió forint támogatás a működési kiadásokra illeti meg az önkormányzati hozzájárulás arányában. A támogatás igénybevételének feltételeit a nemzeti kulturális örökség minisztere a tárgyév február 15-éig rendeletben szabályozza.

 
   

360 millió forint az állat- és növénykertek, vadasparkok működési, felújítási és beruházási feladatainak pályázati úton történő támogatására szolgál. A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma - a Pénzügyminisztériummal egyeztetett - tájékoztatót jelentet meg tárgyév február 15-éig.

 

17.

Fővárosi Állat- és Növénykert rekonstrukciójának támogatása

A Fővárosi Állat- és Növénykert rekonstrukciójához támogatás illeti meg a Fővárosi Önkormányzatot.

300,0

   

A támogatás igénybevételének ütemezéséről, feltételeiről a nemzeti kulturális örökség minisztere a főpolgármesterrel a tárgyév február 15-éig megállapodást köt.

 

18.

Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz

Kiegészítő támogatás illeti meg a helyi önkormányzatot bér- és a kapcsolódó kiadási kötelezettségeihez, ha a 2003. évi forrásainak növekménye nem nyújt fedezetet a közalkalmazottak átlagosan 50%-os 2002. szeptember 1-jei béremeléséből, a köztisztviselők 2001. július 1-jei illetmény-előmeneteli rendszere módosításából, a szociális ágazatban foglalkoztatottak 2001. évi munkahelyi pótlékemeléséből, valamint a közművelődési és kulturális területen foglalkoztatottak 2001. évi szakmai szorzó emeléséből következő, a vonatkozó felmérések szerinti 2003. évi - jubileumi jutalom nélkül számított - együttes kiadása 98%-ára.

3000,0

   

A forrásnövekmény kiszámításánál az önkormányzat bevételeként a következőket kell figyelembe venni: 2002. évi jogszerűen igénybe vett normatív hozzájárulásokat és támogatásokat, normatív szja-t, a lakhely szerinti személyi jövedelemadó 2002. évi előirányzatát, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó, valamint az iparűzési adó, az önkormányzatot megillető gépjárműadó és illetékbevétel költségvetési információs rendszer szerinti 2002. évi eredeti előirányzatait; 2003. évben e törvény alapján és az Áht. 64. § (4) bekezdése szerinti normatív hozzájárulások és támogatások, normatív SZJA módosított előirányzatát, a lakhely szerinti személyi jövedelemadó előirányzatát, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó, valamint az iparűzési adó, a gépjárműadó és az önkormányzatot megillető illetékbevétel költségvetési információs rendszer szerinti eredeti előirányzatait. E számításnál figyelmen kívül kell hagyni a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokhoz, a lakáshoz jutás feladataihoz, valamint a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott települések kiadásaihoz kapcsolódó hozzájárulásokat és támogatásokat. Nem érvényesíthető a 2003. évi iparűzési adókulcs, valamint gépjárműadó mérték csökkentés miatti bevételkiesés.

 
   

A forrásnövekmény számítása során - fentieken túl - az intézményfenntartó társulásokat, körjegyzőségeket költségvetési rendeletében szerepeltető (gesztor) önkormányzatoknál a bér- és kapcsolódó kiadások miatti átvétel többletét - legalább a 2002. évben e jogcímen átvett pénzeszköz 120%-át - figyelembe kell venni.

 
   

A Fővárosi Önkormányzat abban az esetben igényelhet támogatást, ha a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetéseinek összesített adataiból itt forráshiány mutatható ki.

 
   

A helyi önkormányzat igényét a Pénzügyminisztériumhoz a TÁH-okon keresztül nyújthatja be tárgyév április 20-áig.

 
   

E támogatás terhére az önkormányzat elfogadott költségvetési rendeletében foglaltak szerint, annak elfogadási időpontjához igazodóan a tárgyév február 5-éig, illetve március 5-éig előleget igényelhet. Az igénybe vehető előleg összege az általa ilyen címen tervezett előirányzat 50%-a, amely májusig bezárólag havi egyenlő részletekben kerül folyósításra a nettó finanszírozás keretében. Az előleg elszámolása e törvény 6. számú mellékletének 1.5.3. pontja alkalmazásával történik.

 
   

A támogatásokról a pénzügyminiszter tárgyév május 31-éig dönt. A folyósítás - a nettó finanszírozás keretében - a közzététel napjáig időarányosan járó támogatásra szólóan - az előleggel korrigálva - egy összegben; a további részre vonatkozóan havi ütemezésben történik.

 
   

A támogatással az önkormányzat bevételi forrásainak éves teljesítése alapján számol el. Az adó- és illetékbevételeknél a hátraléknövekedés nem ismerhető el. Az év végi elszámolás során többletigény nem érvényesíthető. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást az önkormányzat a zárszámadás keretében fizeti vissza. Kamatfizetés szempontjából a jogtalan igénybevétel napja 2003. június 30.

 
   

A támogatás számításának módszeréről, az igénylés, a folyósítás és az elszámolás rendjéről, a Pénzügyminisztérium 2003. január 31-éig útmutatót jelentet meg.

 

19.

Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszély-elhárítási munkálatainak támogatása

Támogatást az önkormányzatok komplex vizsgálat és éves munkaterv alapján igényelhetnek, kizárólag közterület, önkormányzati, állami vagy egyházi tulajdonú intézmény védelme, illetve közvetlen életveszély elhárítása esetén.

795,0

   

Földcsuszamlások esetén további megkötés, hogy az életveszély-elhárítás legalább három ingatlant érint, illetve a rétegcsúszás árvizet vagy más katasztrófahelyzetet idézhet elő.

 
   

Pincerendszerek esetén csak mesterséges üregek által okozott veszélyhelyzet elhárítása támogatható.

 
   

Természetes partfalnak - a támogatás szempontjából - a földfelszín olyan természetes úton kialakult szintkülönbség változása tekinthető, ahol a szintkülönbség meghaladja a 3 métert és felületének legalább 2/3 részében 60°-nál meredekebb.

 
   

A támogatásról, illetve a felhasználás és az elszámolás feltételeiről a belügyminiszter határoz az általa kinevezett szakértői bizottság vizsgálata és javaslata figyelembevételével. A nyújtható támogatás mértéke 60%-90%, az önkormányzat éves költségvetésétől függően.

 
   

A pályázat részletes feltételeit a pályázati felhívás tartalmazza.

 

20.

A Mol Rt. által visszakövetelt iparűzési adó-túlfizetés kiegyenlítése

Igényelhetik azok a települési önkormányzatok, amelyektől a 2001-2002. évben helytelenül kiszámított és ezáltal túlfizetett iparűzési adót követeli vissza a Mol Rt.

2 500,0

   

Támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről a Belügyminisztérium a Pénzügyminisztériummal egyeztetve tájékoztatót jelentet meg tárgyév május 31-ig.

 

I n d o k o l á s

Ez év januárjában jelentette be a Mol Rt., hogy több száz település önkormányzatától összesen mintegy 2 500, 0 millió forintot követel, miután a cégnél végzett pénzügyi ellenőrzés szerint, 2001. és 2002. években helytelenül kiszámított iparűzési adót fizettek meg. A Mol Rt. vezetője szerint a tévedés abból fakadt, hogy nem volt pontos az adóalap megállapítása, és nem minden leírható költséget vettek figyelembe a számításoknál. Egyes önkormányzatok esetében a visszatérítendő, akár százmillió forint nagyságrendű összeg az éves költségvetésük jelentős hányadát teszi ki, megnehezítve ezáltal megfelelő szintű működésük folyamatos biztosítását. Ugyanakkor a települések számára nem csupán az összeg visszafizetése jelent problémát. 2001-ben ugyanis több önkormányzat azért esett el az állami és az önkormányzatokat megillető normatív támogatásoktól, mert a Mol által fizetett iparűzési adó megemelte a település önálló bevételeit. A többletet vissza kell fizetniük, de a pályázatokon elvesztett pénzeket már nem lehet pótolni.

A legnagyobb tétel azoknál a településeknél jelentkezik, amelyeknél jelentős Mol-bázis működik. Ilyen Százhalombatta, Tiszaújváros, Algyő, Szeged és Szolnok. Vannak kisebb települések is, mint pl. Nagyhegyes, amelynél 44,6 millió forintos túlfizetést állapítottak meg, vagy Ercsi, ahol 59 millió forintot mutattak ki.

Csaknem egymilliárd forintot kér vissza a Mol Rt. Százhalombattától, ami alaposan megrendítheti a város költségvetését. A fővárosi önkormányzat is érintett az ügyben, ahol a szükséges vizsgálatok még nem zárultak le. Csongrád megyében közel 20 települést érint a túlfizetés, közülük a legmagasabb összeggel Algyő községet.

Budapest, 2003. február 13.

Szijjártó Péter
Fidesz - Magyar Polgári Párt

Dr. Bartha László
Fidesz-Magyar Polgári Párt

Steinerné Vasvári Éva
Fidesz-Magyar Polgári Párt