T/1817/183.

Az Országgyűlés

Területfejlesztési bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

Gazdasági bizottságának

Idegenforgalmi bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának k

Kulturális és sajtó
bizottságának

Mezőgazdasági bizottságána

Önkormányzati bizottságának

a j á n l á s a

az Országos Területrendezési Tervről szóló T/1817. számú törvényjavaslat

r é s z l e t e s

vitájához

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Területfejlesztési bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként -, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), a Gazdasági bizottsága, az Idegenforgalmi bizottsága, a Környezetvédelmi bizottsága, a Mezőgazdasági bizottsága, valamint az Önkormányzati bizottsága megvitatta az Országos Területrendezési Tervről szóló, T/1817. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1817/7-181. számú módosító javaslatokat.

A Kulturális és sajtó bizottság nem tárgyalta a módosító javaslatokat, ezért a bizottságot az ajánlásban nem szerepeltetjük.

Ivanics Ferenc képviselő a T/1817/171. számú módosító indítványát visszavonta.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű dönteni.

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé.

Azok a módosító javaslatok, amelyek a törvényjavaslat mellékletét képező térképek pontosítására (átszerkesztésére) irányulnak dőlt betűvel szerepelnek az ajánlásban.

  1. Szitka Péter képviselő a törvényjavaslat 1. §-ának a következő módosítását javasolja:
  2. "1. § E törvény célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, [figyelemmel] tekintettel a fenntartható fejlődés elvére, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére."

   Indokolás: Lásd a T/1817/141. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője egyetért.

  3. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. §-ának a következő módosítását javasolja:
  4. "1. § E törvény célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, figyelemmel a fenntartható fejlődésre [elvére], valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, illetve erőforrások védelmére."

   Indokolás: Lásd a T/1817/24. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője egyetért.

  5. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. §-ának a következő módosítását javasolja:
  6. "1. § E törvény célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, figyelemmel a fenntartható fejlődés elvére, valamint a [területi,] táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, illetve erőforrások védelmére."

   Indokolás: Lásd a T/1817/25. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  7. Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 2. §-ának a következő szerkezeti módosítását javasolják:
  8. "[Fogalommeghatározások]

   2. §

   Fogalommeghatározások

   E törvény alkalmazásában:

   [1.] 9. az ország szerkezeti terve: az ország térségi területfelhasználásának rendszerét, az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli rendjét, a fejlesztések műszaki és ökológiai feltételeit, valamint a településrendszert meghatározó terv,

   [2.] 12. térség: a területrendezés szempontjából megkülönböztetett területi egység, amelyre vonatkozóan a területrendezési terv előírásokat határoz meg,

   [3.] 5. a kiemelt térség és a megye szerkezeti terve: a térségi területfelhasználás rendszerét, a településrendszer térbeli rendjét, a műszaki infrastruktúra-hálózatok és építmények helyét, valamint ezek összefüggéseit a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében meghatározó terv,

   [4.] 13. térségi övezet: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott, sajátos jellemzőkkel rendelkező területi egység, amelyben az e törvényben, illetve külön jogszabályokban meghatározott előírásokat kell alkalmazni,

   [5.] 3. erdőgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe elsősorban erdőterületek és az erdőfejlesztési tervben erdőtelepítésre szánt területek tartoznak,

   6. mezőgazdasági térség: országos területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe elsősorban mezőgazdasági művelés alatt álló területek tartoznak,

   [7.] 15. vegyes területfelhasználású térség: országos területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe többféle, de elsősorban erdőgazdálkodási és mezőgazdasági művelés alatt álló területek tartoznak,

   [8.] 10. települési térség: országos területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amely elsősorban települési terület,

   [9.] 2. építmények által igénybe vett térség: az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe a műszaki infrastruktúra, valamint a nem települési területekhez és települési funkciókhoz kapcsolódó egyedi építmények területe és szükséges védőterületük tartoznak,

   [10.] 16. vízgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe elsősorban a vízgazdálkodási területek tartoznak,

   [11.] 4. intenzív hasznosítású mezőgazdasági térség: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelyben elsősorban mezőgazdasági termelést folytatnak, ezen belül meghatározó a szántó vagy szőlő, illetőleg gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott terület,

   [12.] 14. városias települési térség: megyei és kiemelt térségi területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe elsősorban a városok települési területe, továbbá azok a települési területek tartoznak, ahol a belterületi laksűrűség jellemzően 15 fő/ha fölötti,

   [13.] 7. nem városias települési térség: megyei és kiemelt térségi területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe elsősorban a városi ranggal nem rendelkező települések, illetve a 15 fő/ha-nál kisebb belterületi laksűrűségű települések települési területei tartoznak,

   [14.] 11. települési terület: a beépítésre szánt területek közül a település belterületének és a belterülethez közvetlenül csatlakozó külterületi beépítésre szánt területeinek együttese,

   [15.] 8. sík vidéki árapasztó tározó: olyan ideiglenes víztartásra szolgáló építmény, amely esetleges egyéb hasznosítása mellett alapvetően az élet- és vagyonbiztonság megteremtésére szolgál, árvízvédelmi célú igénybevételére csak rendkívüli árvízi esemény - a mértékadó árvízszint meghaladása - esetén kerül sor,

   [16.] 1. ártéri tájgazdálkodás: a természetesen mély fekvésű területeken az ártéri természeti adottságokat hasznosító gazdálkodási rendszer, amely a sajátságoknak megfelelően több egymással összefüggő haszonvételt biztosít."

   Indokolás: Lásd a T/1817/58. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - a Mezőgazdasági biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője egyetért.

  9. Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 2. §-ának a következő módosítását javasolják:
  10. "Fogalommeghatározások

   2. §

   E törvény alkalmazásában:

   1. az ország szerkezeti terve: az ország térségi területfelhasználásának rendszerét, az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli rendjét, a fejlesztések műszaki és ökológiai feltételeit, valamint a településrendszert meghatározó terv,

   2. térség: a területrendezés szempontjából megkülönböztetett területi egység, amelyre vonatkozóan a területrendezési terv előírásokat határoz meg,

   3. a kiemelt térség és a megye szerkezeti terve: a térségi területfelhasználás rendszerét, a településrendszer térbeli rendjét, a műszaki infrastruktúra-hálózatok és építmények helyét, valamint ezek összefüggéseit a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében meghatározó terv,

   4. térségi övezet: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott, sajátos jellemzőkkel rendelkező területi egység, amelyben az e törvényben, illetve külön jogszabályokban meghatározott előírásokat kell alkalmazni,

   5. erdőgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe [elsősorban] erdőterületek és az erdőfejlesztési tervben erdőtelepítésre szánt területek tartoznak,

   6. mezőgazdasági térség: országos területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe [elsősorban] mezőgazdasági művelés alatt álló területek tartoznak,

   7. vegyes területfelhasználású térség: országos területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe többféle[, de elsősorban] erdőgazdálkodási és mezőgazdasági művelés alatt álló területek tartoznak,

   8. települési térség: országos területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amely [elsősorban] települési terület,

   9. építmények által igénybe vett térség: az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe a műszaki infrastruktúra, valamint a nem települési területekhez és települési funkciókhoz kapcsolódó egyedi építmények területe és szükséges védőterületük tartoznak,

   10. vízgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe [elsősorban] a vízgazdálkodási területek tartoznak,

    

   11. intenzív hasznosítású mezőgazdasági térség: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelyben [elsősorban] mezőgazdasági termelést folytatnak, ezen belül meghatározó a szántó vagy szőlő, illetőleg gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott terület,

   12. városias települési térség: megyei és kiemelt térségi területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe [elsősorban] a városok települési területe, továbbá azok a települési területek tartoznak, ahol a belterületi laksűrűség jellemzően 15 fő/ha fölötti,

   13. nem városias települési térség: megyei és kiemelt térségi területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe [elsősorban] a városi ranggal nem rendelkező települések, illetve a 15 fő/ha-nál kisebb belterületi laksűrűségű települések települési területei tartoznak,

   14. települési terület: a beépítésre szánt területek közül a település belterületének és a belterülethez közvetlenül csatlakozó külterületi beépítésre szánt területeinek együttese,

   15. sík vidéki árapasztó tározó: olyan ideiglenes víztartásra szolgáló építmény, amely esetleges egyéb hasznosítása mellett alapvetően az élet- és vagyonbiztonság megteremtésére szolgál, árvízvédelmi célú igénybevételére csak rendkívüli árvízi esemény - a mértékadó árvízszint meghaladása - esetén kerül sor,

   16. ártéri tájgazdálkodás: a természetesen mély fekvésű területeken az ártéri természeti adottságokat hasznosító gazdálkodási rendszer, amely a sajátságoknak megfelelően több egymással összefüggő haszonvételt biztosít."

   Indokolás: Lásd a T/1817/59. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  11. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 2. §-át új 3. ponttal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerűen változik):
  12. /E törvény alkalmazásában:/

   "3. a határon átnyúló térség: olyan területi egység, amelynek Magyarország területén található része szerves kapcsolatban van az országhatáron túli területekkel, és a Magyarország területén fekvő térség fejlesztését befolyásolják az országhatár túloldalán zajló természetes folyamatok vagy gazdasági és területrendezési változások."

   T/1817/80/2., 80/3., 80/5.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 39., 46. és a 68. pontjában szereplő módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1817/80/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  13. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 2. § 3. pontjának a következő módosítását javasolja:
  14. /E törvény alkalmazásában:/

   "3. a kiemelt térség és a megye szerkezeti terve: a térségi területfelhasználás rendszerét, a településrendszer térbeli rendjét, a műszaki infrastruktúra-hálózatok és építmények helyét, valamint ezek összefüggéseit a kiemelt térség és a megye területrendezés[i]ét [tervében] meghatározó terv,"

   Indokolás: Lásd a T/1817/26. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  15. Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 2. § 8. pontját a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  16. /E törvény alkalmazásában:/

   "8. települési térség: országos területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe elsősorban települési területek tartoznak,"

   Indokolás: Lásd a T/1817/129. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője egyetért.

  17. Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 2. § 11. pontjának a következő módosítását javasolja:
  18. /E törvény alkalmazásában:/

   "11. intenzív hasznosítású mezőgazdasági térség: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe[n] elsősorban mezőgazdasági [termelést folytatnak] felhasználású területek tartoznak, ezen belül meghatározó a szántó vagy szőlő, illetőleg gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott terület,"

   Indokolás: Lásd a T/1817/126. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  19. Endre Sándor és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 2. §-át új 12. ponttal kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerűen változik):
  20. /E törvény alkalmazásában:/

   "12. elsivatagosodó térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe elsősorban olyan, korábban mezőgazdasági hasznosítású területek tartoznak, amelyek csapadékhiány és a talaj vízmegtartó képességének elvesztése miatt a többi területektől eltérő, különleges vízpótlásra szorulnak, ahol a fokozódó eróziós-deflációs kár elleni védekezés állami támogatást igényel (például: Duna-Tisza közi Homokhátság)."

   Indokolás: Lásd a T/1817/118. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  21. Szabó György képviselő a törvényjavaslat 2. § 12. és 13. pontjának a következő módosítását javasolja:
  22. /E törvény alkalmazásában:/

   "12. városias települési térség: kiemelt térségi és megyei [és kiemelt térségi] területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe elsősorban a városok települési területe, továbbá azok a települési területek tartoznak, ahol a belterületi laksűrűség jellemzően 15 fő/ha fölötti,

   13. nem városias települési térség: kiemelt térségi és megyei [és kiemelt térségi] területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe elsősorban a városi ranggal nem rendelkező települések, illetve a 15 fő/ha-nál kisebb belterületi laksűrűségű települések települési területei tartoznak,"

   Indokolás: Lásd a T/1817/17. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője egyetért.

  23. Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 2. § 14. pontját kiegészíteni javasolja:
  24. /E törvény alkalmazásában:/

   "14. települési terület: a beépítésre szánt területek közül a település belterületének és a belterülethez közvetlenül csatlakozó külterületi-beépítésre szánt területeinek együttese,"

   Indokolás: Lásd a T/1817/128. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  25. Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 2. § 15. pontjának a következő módosítását javasolják:
  26. /E törvény alkalmazásában:/

   "15. sík vidéki árapasztó tározó: olyan ideiglenes víztartásra szolgáló építmény, amely [esetleges] egyéb hasznosítása mellett [alapvetően] az élet- és vagyonbiztonság megteremtésére szolgál, árvízvédelmi célú igénybevételére csak rendkívüli árvízi esemény [- a mértékadó árvízszint meghaladása - ] esetén kerül sor,"

   Indokolás: Lásd a T/1817/57. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  27. Szalay Ferenc és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 2. § 15. pontjának a következő módosítását javasolják:
  28. /E törvény alkalmazásában:/

   "15. [sík vidéki árapasztó] árvízi tározó: olyan ideiglenes víztartásra szolgáló építmény, amely esetleges egyéb hasznosítása mellett alapvetően az élet- és vagyonbiztonság megteremtésére szolgál, árvízvédelmi célú igénybevételére csak rendkívüli árvízi esemény - a mértékadó árvízszint vagy árvízi hozam meghaladása - esetén kerül sor,"

   T/1817/86/2., 86/3., 86/4., /86/5.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 19., 40., 52. és a 170. pontjában szereplő módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1817/86/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  29. Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 2. § 16. pontjának a következő módosítását javasolják:
  30. /E törvény alkalmazásában:/

   "16. ártéri tájgazdálkodás: [a természetesen mély fekvésű területeken] az ártéri természeti adottságokat hasznosító gazdálkodási rendszer, amely a sajátságoknak megfelelő[en több egymással összefüggő] haszonvételt biztosít."

   Indokolás: Lásd a T/1817/52. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  31. Parragh Dénes képviselő a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdését a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  32. "3. § (1) Az Országos Területrendezési Terv az ország szerkezeti tervét, valamint az országos térségi övezeteket és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában. Az Országos Területrendezési Tervben megfogalmazottak megvalósíthatósága során a külön jogszabályok rendelkezéseit alkalmazni kell."

   Indokolás: Lásd a T/1817/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  33. Hadházy Sándor képviselő a törvényjavaslat 3. §-át új (3) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:
  34. "(3) A Dunakanyar Turisztikai Régió Területrendezési Tervéről külön törvény rendelkezik."

   T/1817/100.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. pontjában szereplő módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1817/100. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - az Idegenforgalmi biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  35. Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 3/8. számú mellékletét megállapító 4. § (2) bekezdése h/ pontjának az elhagyását javasolják:
  36. /Az ország szerkezeti tervét a törvény M = 1 : 500 000 méretarányú 2. számú melléklete, az országos övezetek határait a törvény M = 1 : 500 000 méretarányú 3. számú rajzi melléklete tartalmazza, az alábbiak szerint:/

   "g) 3/7. számú melléklet a felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezetéről[,

   h) 3/8. számú melléklet a sík vidéki árapasztó tározó és az ártéri tájgazdálkodás célterületeinek övezetéről]."

   Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslatnak nem lesz 3/8. számú melléklete.

   Indokolás: Lásd a T/1817/53. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  37. Szalay Ferenc és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdése h/ pontjának a következő módosítását javasolják:
  38. /Az ország szerkezeti tervét a törvény M = 1 : 500 000 méretarányú 2. számú melléklete, az országos övezetek határait a törvény M = 1 : 500 000 méretarányú 3. számú rajzi melléklete tartalmazza, az alábbiak szerint:/

   "h) 3/8. számú melléklet a [sík vidéki árapasztó] árvízi tározó és az ártéri tájgazdálkodás célterületeinek övezetéről."

   Indokolás: Lásd a T/1817/86/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  39. Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 4. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
  40. "(3) Az országos területfelhasználási kategóriák területén kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriákat, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák területén az országos településrendezési és építési követelményekről szóló külön jogszabályban meghatározott települési területfelhasználási egységeket [lehet] kell kijelölni."

   Indokolás: Lásd a T/1817/127. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  41. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 4. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
  42. "(4) Az országos övezetek határait a kiemelt térségi, illetve a megye területrendezési tervében [pontosítani kell] módosítani nem lehet."

   Indokolás: Lásd a T/1817/33. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  43. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 5. § (2) bekezdése c/ pontjának a következő módosítását javasolja:
  44. /Kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák a következő, legalább 50 ha területű térségek:/

   "c) [nem intenzív] extenzív hasznosítású mezőgazdasági térség,"

   T/1817/36., /37., /39

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 25., 26. és a 29. pontjában szereplő módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1817/35. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - a Mezőgazdasági biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  45. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 5. § (2) bekezdése f/ pontjának a következő módosítását javasolja:
  46. /Kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák a következő, legalább 50 ha területű térségek:/

   "f) [nem városias] falusias települési térség,"

   T/1817/38. és a /40.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 27. és a 30. pontjában szereplő módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1817/34. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  47. Nógrádi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdése a/ pontját a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  48. /Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni:/

   "a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 75%-ban erdőgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni, azt egybefüggőségét sértő területi felszabdalással átkategorizálni tilos (kivéve vonalas infrastruktúrális létesítmények), a fennmaradó részen városias települési térség nem jelölhető ki;"

   T/1817/94. és /98.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 28. pontjában szereplő módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1817/88. és a T61817/99. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  49. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdése b/ pontjának a következő módosítását javasolja:
  50. /Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni:/

   "b) a mezőgazdasági térséget legalább 75%-ban intenzív vagy [nem intenzív] extenzív hasznosítású mezőgazdasági térség kategóriába kell sorolni, a fennmaradó részen városias települési térség nem jelölhető ki;"

   Indokolás: Lásd a T/1817/36. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - a Mezőgazdasági biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  51. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdése c/ pontjának a következő módosítását javasolja:
  52. /Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni:/

   "c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 75%-ban erdőgazdálkodási és intenzív vagy [nem intenzív] extenzív hasznosítású mezőgazdasági térség kategóriába kell sorolni, a fennmaradó részen városias települési térség nem jelölhető ki;"

   Indokolás: Lásd a T/1817/37. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - a Mezőgazdasági biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  53. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdése e/ pontjának a következő módosítását javasolja:
  54. /Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni:/

   "e) a települési térséget legalább 75%-ban városias és [nem városias] falusias települési térség kategóriába kell sorolni;"

   Indokolás: Lásd a T/1817/38. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  55. Nógrádi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 6. § (2) bekezdése a/ pontját a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  56. /A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni:/

   "a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület kategóriába kell sorolni, aminek területi felszabdalással való átkategorizálása tilos (kivéve vonalas infrastruktúrális létesítmények);"

   Indokolás: Lásd a T/1817/94. és a T/1817/98. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  57. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 6. § (2) bekezdése c/ pontjának a következő módosítását javasolja:
  58. /A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni:/

   "c) a [nem intenzív] extenzív mezőgazdasági térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági terület kategóriába kell sorolni;"

   Indokolás: Lásd a T/1817/39. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - a Mezőgazdasági biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  59. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 6. § (2) bekezdése f/ pontjának a következő módosítását javasolja:
  60. /A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni:/

   "f) a [nem városias] falusias települési térség a nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható;"

   Indokolás: Lásd a T/1817/40. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  61. Hadházy Sándor képviselő a törvényjavaslat 7. §-át a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  62. "7. § A közlekedési vonalas infrastruktúra erdőterületen áthaladó szakaszai mellett csak a forgalom lebonyolítását és biztonságát közvetlenül szolgáló építmények helyezhetők el. Kivételt képez az, ha műszaki és gazdasági, valamint természetvédelmi szempontból különösen indokolt az adott település regionális közműrendszerekhez történő csatlakozása."

   Indokolás: Lásd a T/1817/108. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - az Idegenforgalmi biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  63. Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslatot új 9. §-sal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik):
  64. "9. § A települések belterülete, vagy beépítésére kijelölt területei a tájkaraktert meghatározó elemek rovására nem bővíthetők, különös tekintettel a belterületek és az építésre kijelölt területek nem kívánatos összeépülésére."

   Indokolás: Lásd a T/1817/175. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  65. Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdését a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  66. "9. § (1) Az országos jelentőségű közlekedési infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét és az országos jelentőségű építmények elhelyezkedését a 2. számú rajzi melléklet, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig az 1/1- 8. sz. mellékletek tartalmazzák. A térképmellékleten a nagy nyomvonalak határon túli célállomásainak magyar nevét is fel kell tüntetni."

   Indokolás: Lásd a T/1817/157. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  67. Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 9. § (4) bekezdését a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  68. "(4) Az ökológiai folyosó területén áthaladó energetikai vonalas, vagy az azt keresztező tömbszerű építmény építési engedélyezési eljárásában a hatóság a szabványos értéket meghaladó feltételeket is előírhat, amennyiben ezzel az ökológiai folyosó területén kényszerűen okozott kár bizonyíthatóan csökkenthető."

   Indokolás: Lásd a T/1817/156. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  69. Godó Lajos, Szitka Péter és Farkas Imre képviselők a törvényjavaslat 9. § (4) bekezdését a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  70. "(4) Az ökológiai folyosó területén áthaladó energetikai vonalas építmény és közlekedési vonalas létesítmény építési engedélyezési eljárásában a hatóság a szabványos értéket meghaladó feltételeket is előírhat, amennyiben ezzel az ökológiai folyosó területén kényszerűen okozott kár bizonyíthatóan csökkenthető."

   Indokolás: Lásd a T/1817/142. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  71. Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 11. § a/ pontjának a következő módosítását javasolja:
  72. /A bányászati tevékenységgel kapcsolatban - a külön jogszabályokban meghatározottakon kívül - a következő előírásokat kell alkalmazni:/

   "a) bányatelek-fektetés és bányanyitás akkor engedélyezhető, ha azt és annak utóhasznosítását az érintett település helyi építési szabályzata és szabályozási terve [nem zárja ki] tartalmazza;"

   Indokolás: Lásd a T/1817/174. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  73. Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 11. § b/ pontját a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  74. /A bányászati tevékenységgel kapcsolatban - a külön jogszabályokban meghatározottakon kívül - a következő előírásokat kell alkalmazni:/

   "b) újrahasznosítás és tájrehabilitáció a bányatelek fektetésekor elkészített rekultivációs terv szerint készüljön, ami csak a település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének megfelelően történhet."

   Indokolás: Lásd a T/1817/158. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  75. Hadházy Sándor képviselő a törvényjavaslat 11. §-át új c/ ponttal kiegészíteni javasolja:
  76. /A bányászati tevékenységgel kapcsolatban - a külön jogszabályokban meghatározottakon kívül - a következő előírásokat kell alkalmazni:/

   "c/ az országos ökológiai hálózat, valamint a kulturális örökség szempontjából országos jelentőségű terület övezeteibe tartozó területeken lévő felhagyott bányák rekultivációját el kell végezni."

   Indokolás: Lásd a T/1817/107. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - az Idegenforgalmi biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  77. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 12. § (1) bekezdését új e/ ponttal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerűen változik):
  78. /Országos övezetek:/

   "e/ határon átnyúló együttműködést igénylő terület,"

   Indokolás: Lásd a T/1817/80/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  79. Szalay Ferenc és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 12. § (1) bekezdése h/ pontjának a következő módosítását javasolják:
  80. /Országos övezetek:/

   "h) [sík vidéki árapasztó] árvízi tározó és az ártéri tájgazdálkodás célterülete."

   Indokolás: Lásd a T/1817/86/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  81. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 12. § (2) bekezdése i/ pontjának a következő módosítását javasolja:
  82. /A kiemelt térségi és megyei övezetek:/

   "i) hullámtér és [nyílt] ártér,"

   T/1817/45.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 61. pontjában szereplő módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1817/41. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  83. Szalay Ferenc és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 12. § (2) bekezdése i/ pontjának a következő módosítását javasolják:
  84. /A kiemelt térségi és megyei övezetek:/

   "i) hullámtér [és], nyílt ártér és tározó terület,"

   Indokolás: Lásd a T/1817/82. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  85. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 12. § (2) bekezdése l/ pontjának a következő módosítását javasolja:
  86. /A kiemelt térségi és megyei övezetek:/

   "l) [széleróziónak] deflációnak kitett terület,"

   T/1817/46.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 63. pontjában szereplő módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1817/42. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  87. Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 13. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
  88. "(2) A közművezetékeket és a járulékos közműépítményeket úgy kell elhelyezni, hogy azok a tájba illőek legyenek. Az övezetben az új és felújítandó nagy-, közép- és kisfeszültségű vezetékeket [- ha azt táj- és természetvédelmi igények indokolják - ] földkábelben kell elhelyezni."

   Indokolás: Lásd a T/1817/173. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  89. Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 13. §-át új (5) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:
  90. "(5) Az Országos Ökológiai Hálózat övezetének a részét képezik a Nemzeti Parkok, a Természetvédelmi Törvényben előírt, rájuk vonatkozó szabályozással."

   Indokolás: Lásd a T/1817/11. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  91. Balsay István képviselő a törvényjavaslatot új 14/A. §-sal kiegészíteni javasolja:
  92. "14/A. § Határon átnyúló együttműködést igénylő terület övezetben a területek felhasználása, újrahasznosítása, rehabilitációja során együttműködésre kell törekedni az államhatár túloldalán található, a felhasználandó, újrahasznosítandó, rehabilitálandó területhez szervesen kapcsolódó terület közigazgatási szerveivel, a minél tervszerűbb és célszerűbb és hatékonyabb területrendezés érdekében."

   Megjegyzés: Új törvényben "/A. §" szerepeltetése hibás jogtechnikai megoldás.

   Indokolás: Lásd a T/1817/80/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  93. Nógrádi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 15. § g/ pontját a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  94. /Kulturális örökség szempontjából országos jelentőségű terület övezetben a kulturális örökségvédelmi, valamint a természet- és tájvédelmi hatóságot az engedélyezési eljárásba szakhatóságként az alábbi esetekben be kell vonni:/

   "g) külfejtéses és mélyművelésű bánya üzemeltetéséhez,"

   Megjegyzés: A módosító javaslatban - tévesen - h/ pont szerepel.

   Indokolás: Lásd a T/1817/91. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - az Idegenforgalmi biz. támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője a Területfejlesztési bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság és az Idegenforgalmi bizottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.

  95. Hadházy Sándor képviselő a törvényjavaslat 15. §-át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a 15. § eredeti szövege (1) bekezdés számozást kap):
  96. "(2) A közművezetékeket és a járulékos közműépítményeket úgy kell elhelyezni, hogy azok a tájba illőek legyenek. Az övezetben az új és felújítandó nagy-, közép- és kisfeszültségű vezetékeket - ha azt a kulturális örökség védelme indokolja - földkábelben kell elhelyezni."

   Indokolás: Lásd a T/1817/102. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - az Idegenforgalmi biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  97. Szalay Ferenc és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 16. §-ának a következő módosítását javasolják:
  98. "16. § A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében [bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni] végzett tevékenységgel kapcsolatos szabályokat a szakminiszter rendeletben határozza meg."

   Indokolás: Lásd a T/1817/85/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője a Területfejlesztési bizottság, a Gazdasági bizottság és az Önkormányzati bizottság ülésén nem ért egyet, a Környezetvédelmi bizottság ülésén egyetért.

  99. Nógrádi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 17. §-ának a következő módosítását javasolja:
  100. "17. § Felszíni vizek [szennyezésre érzékeny] vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezetéhez tartoznak a teljes - legalább 98 %-os - területükkel Magyarország területén fekvő, a Duna, illetve a Tisza elsőrendű [keletkező, illetve a] vízgyűjtő[n]it magukba foglaló vízrendszerek [kívül keletkezett szennyvizek vízgyűjtő területre történő be- vagy kivezetéséről]. E területek a kiemelt térség [és a megye] területrendezési tervében, természeti területnek számítanak [rendelkezni kell]."

   Indokolás: Lásd a T/1817/92. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  101. Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 18. §-ának és az azt megelőző alcímnek az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik):
  102. "[Sík vidéki árapasztó tározó és az ártéri tájgazdálkodás célterületeinek övezete

   18. § A sík vidéki árapasztó tározó és az ártéri tájgazdálkodás célterületeinek övezetében az árapasztó tározók helyét és a tájgazdálkodásra kijelölt területeket a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben, valamint a települések településszerkezeti tervében figyelembe kell venni.]"

   Indokolás: Lásd a T/1817/54. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  103. Szalay Ferenc és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 18. §-ának és az azt megelőző címnek a következő módosítását javasolják:
  104. "[Sík vidéki árapasztó] Árvízi tározó és az ártéri tájgazdálkodás célterületeinek övezete

   18. § A [sík vidéki árapasztó] árvízi tározó és az ártéri tájgazdálkodás célterületeinek övezetében az [árapasztó] árvízi tározók helyét és a tájgazdálkodásra kijelölt területeket a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben, valamint a települések településszerkezeti tervében figyelembe kell venni."

   Indokolás: Lásd a T/1817/86/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  105. Nógrádi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 19. §-át a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  106. "19. § Védett természeti terület övezetben sem új külszíni, sem új mélyművelésű bánya nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű illetve mélyművelésű bánya területe (bányatelek) nem bővíthető."

   Indokolás: Lásd a T/1817/93. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  107. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 22. §-ának a következő módosítását javasolja:
  108. "22. § A térségi tájrehabilitációt igénylő terület övezetben a [roncsolt felületek] helyreállítás, és újrahasznosítása, a tájrendezés az érintett települések egymással összehangolt településrendezési eszközeiben meghatározott újrahasznosítási cél alapján történhet."

   Indokolás: Lásd a T/1817/43. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  109. Szalay Ferenc és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 24. § (2) bekezdése f/ pontját a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  110. /Az övezet meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy/

   "f) rendszeresen belvízjárta területeken, ahol a belvízmentesítő rendszer nem építhető ki a tervezett létesítmény által megnövelt műszaki színvonalon,"

   Indokolás: Lásd a T/1817/85/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  111. Nógrádi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 24. § (2) bekezdése g/ pontját a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  112. /Az övezet meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy/

   "g) széleróziónak kitett és csúszásveszélyes területen,"

   Indokolás: Lásd a T/1817/97. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  113. Szabó György képviselő a törvényjavaslat 24. § (2) bekezdése h/ pontjának a következő módosítását javasolja:
  114. /Az övezet meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy/

   "h) település belterületén és annak [1000] 500 m-es körzetében,"

   /regionális hulladéklerakó hely nem jelölhető ki./

   Indokolás: Lásd a T/1817/18. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője egyetért.

  115. Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 24. § (2) bekezdését új k/-l/ ponttal kiegészíteni javasolják:
  116. /Az övezet meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy/

   "k/ hullámtér és nyílt ártér körzetében,

   l/ széleróziónak kitett terület körzetében"

   /regionális hulladéklerakó hely nem jelölhető ki./

   Indokolás: Lásd a T/1817/55. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  117. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 25. §-ának és az azt megelőző alcímnek a következő módosítását javasolja:
  118. "Rendszeresen [belvízjárta] belvizes terület övezete

   25. § A rendszeresen [belvízjárta] belvizes terület övezet által érintett települések településrendezési eszközeinek készítése során, a vízügyi hatóság adatszolgáltatása alapján belvízrendezési munkarészt is készíteni kell. Az övezet területén beépítésre szánt terület csak kivételesen, a belvízrendezési munkarészben meghatározott feltételek teljesülése esetén jelölhető ki."

   Indokolás: Lásd a T/1817/44. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  119. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 25. §-át a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  120. "25. § A rendszeresen belvízjárta terület övezet által érintett települések településrendezési eszközeinek készítése során, a vízügyi hatóság adatszolgáltatása alapján belvízrendezési munkarészt is készíteni kell. Az övezet területén beépítésre szánt terület csak kivételesen, a belvízrendezési munkarészben meghatározott feltételek teljesülése esetén jelölhető ki. A fokozottan belvíz-veszélyeztetettnek minősített területen a meglévő állapot figyelembe vételével térségi rendezési tervet kell készíteni."

   T/1817/78.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 62. pontjában szereplő módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1817/79. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  121. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 26. §-ának és az azt megelőző alcímnek a következő módosítását javasolja:
  122. Hullámtér és [nyílt] ártér övezete"

   A hullámtér és [nyílt] ártér övezet területén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki."

   Indokolás: Lásd a T/1817/45. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  123. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 26. §-át bekezdését a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  124. "26. § A hullámtér és nyílt ártér övezet területén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. A hullámtér és nyílt ártér övezetre a jelenlegi állapot figyelembe vételével térségi rendezési tervet kell készíteni, amelyben a kárcsökkentés és az árvíz-levezetés elsődlegességét kell biztosítani."

   Indokolás: Lásd a T/1817/78. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  125. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 29. § (1) bekezdésének és az azt megelőző alcímnek a következő módosítását javasolja:
  126. [Széleróziónak] Deflációnak kitett terület övezete"

   29. § (1) A [széleróziónak] deflációnak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan területfelhasználást kell előírni a települések helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében, amely a [szélerózió] defláció mértékét csökkenti. "

   Indokolás: Lásd a T/1817/46. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  127. Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 30. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják:
  128. "30. § (1) E törvény a kihirdetését követő [második] július hónap 1. napján lép hatályba."

   Indokolás: Lásd a T/1817/56. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  129. Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 31. §-a helyébe a következő rendelkezés felvételét javasolja:
  130. "31. § [Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálata legalább 7 évente történik.] (1) Az Országos Területrendezési Tervben szükségessé vált korszerűsítési indítványt kétévenként az Országgyűlés elé kell terjeszteni.

   (2) A megyei területrendezési tervet érintő és a megyei önkormányzat hatáskörébe tartozó korszerűsítő indítványt a területfejlesztési és területrendezési törvényben előírt egyeztetés alapján a szükséghez képest kell előterjeszteni."

   Indokolás: Lásd a T/1817/12. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  131. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 31. §-ának a következő módosítását javasolja:
  132. "31. § Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálata legalább [7] 3 évente történik."

   Indokolás: Lásd a T/1817/80/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  133. Pettkó András képviselő a törvényjavaslatot új 32. §-sal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik):
  134. "32. § Az országos műszaki infrastruktúra-hálózat tervezett elemeivel kapcsolatban környezeti, társadalmi és gazdasági hatásvizsgálatot kell készíteni, és ennek alapján előterjeszteni a szükséges törvénymódosítását."

   Indokolás: Lásd a T/1817/13. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  135. Balsay István képviselő a törvényjavaslatot új 32/A. §-sal kiegészíteni javasolja:
  136. "32/A. § Felhatalmazást kap a környezetvédelmi miniszter, hogy a belügyminiszterrel egyetértésben szabályozza a környezetvédelem és vízgazdálkodás feladatait a határon átnyúló együttműködést igénylő területen."

   Megjegyzés: Új törvényben "/A. §" szerepeltetése hibás jogtechnikai megoldás.

   Indokolás: Lásd a T/1817/80/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  137. Pettkó András képviselő a törvényjavaslatot új 33. §-sal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik):
  138. "33. § Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben szabályozza a területhasználat módosításának, a kártalanításnak és a jogorvoslatnak a rendjét."

   Indokolás: Lásd a T/1817/14. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  139. Balsay István képviselő a törvényjavaslatot új 34. §-sal kiegészíteni javasolja:
  140. "34. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg az országos tér-digitális rendszer kialakítását és folyamatos karbantartását, a törvényben rögzített területrendezési célok érvényesülésének, a térbeli fizikai folyamatok nyomon követésének rendszerét, beleértve a digitális térképi alapok egységes kezelésével összefüggő szabályozást is, amelynek alapján négyévente beszámol az Országgyűlésnek a törvényben rögzítettek megvalósulásáról."

   Indokolás: Lásd a T/1817/81. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  141. Pettkó András képviselő a törvényjavaslatot új 34. §-sal kiegészíteni javasolja:
  142. "34. § A természet védelméről szóló törvény 28. § (6) bekezdése hatályát veszti."

   Indokolás: Lásd a T/1817/15. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  143. Hadházy Sándor képviselő a törvényjavaslatot új 34. §-sal kiegészíteni javasolja:
  144. "34. § E törvény 3. §-ában említett a Dunakanyar Turisztikai Régió Területrendezési Tervéről szóló törvényt 2005. december 31-ig kell megalkotni."

   Indokolás: Lásd a T/1817/100. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - az Idegenforgalmi biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  145. Kocsis Róbert, Balsay István, Arnóth Sándor, Kiss Attila, Kósa Lajos, Márton Attila és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1/1. számú melleklétet 1. pontja 1a. alpontját a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  146. /A közúthálózat fő elemei

   1. Gyorsforgalmi utak

   1a. A "Helsinki közlekedési folyosók" hazai szakaszai/

   /V. sz. folyosó /

   "M3: M0 Budapest- Hatvan- Füzesabony- Emőd- Tisza-híd- Polgár*- Görbeháza* -

   Nyíregyháza*- Vásárosnamény*- Tisza-híd*- Barabás***- (Ukrajna)/"

   Indokolás: Lásd a T/1817/145. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője egyetért.

  147. Manninger Jenő képviselő a törvényjavaslat 1/1. számú melléklet 1. pontja 1b. alpontjának a következő módosítását javasolja:
  148. /1. Gyorsforgalmi utak

   1b. Egyéb hazai gyorsforgalmi utak/

   "M0 Budapest körüli Budaörs*-Budakeszi*-Nagykovácsi*-Solymár*-

   gyűrű: Üröm*-Pilisborosjenő*- Budakalász*- Duna-híd*-

   Szigetmonostor*- Duna-híd*- Dunakeszi-Fót-Csömör*-

   Bp. XVI. ker.*-Kistarcsa*-Nagytarcsa*- Bp. XVII.

   ker.*-Pécel*-Maglód*-Ecser*-Üllő*-Vecsés*-Üllő*-

   Gyál*- Bp. XXIII. ker.- Dunaharaszti, Duna-híd-

   Szigetszentmiklós, Duna-híd- Budapest XXII. ker.

   -Diósd-Törökbálint- Budaörs

   Megjegyzés: Az M0 nyugati szektorában a nyomvonal[at környezeti hatásvizsgálat alapján a védett természeti területen - ahol szükséges - alagútban kell vezetni] (a Budai Tájvédelmi Körzet) csak a felszín alatt, környezetvédelmi határvizsgálat alapján vezethető. Ez a Budaörs és Budakalász közötti szakaszra vonatkozik."

   Indokolás: Lásd a T/1817/73. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  149. Kocsis Róbert, Balsay István, Arnóth Sándor, Kiss Attila, Kósa Lajos, Márton Attila és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1/1. számú mellékletet a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  150. /1. Gyorsforgalmi utak

   1b. Egyéb hazai gyorsforgalmi utak/

   "M4: Budapest*- Szolnok*- Tisza-híd*- Püspökladány*- Biharkeresztes***-

   (Románia); Püspökladány - Hajdúszoboszló - Debrecen"

   Indokolás: Lásd a T/1817/151. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - az Idegenforgalmi biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  151. Molnár Albert, dr. Világosi Gábor és Warvasovszky Tihamér képviselők a törvényjavaslat 1/1. számú melléklet 1. pontja 1b. alpontjának a következő módosítását javasolják:
  152. /1. Gyorsforgalmi utak

   1b. Egyéb hazai gyorsforgalmi utak/

   "M8: (Ausztria) - Rábafüzes***- Veszprém*- Polgárdi (M7 keresztezése*) -

   Sárbogárd - (M65 keresztezése*- Dunaújváros*)- Duna-híd*-

   Szolnok*- Füzesabony*"

   Indokolás: Lásd a T/1817/49. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  153. Endre Sándor és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1/1. számú melléklet 1. pontja 1b. alpontjának a következő módosítását javasolják:
  154. /1. Gyorsforgalmi utak

   1b. Egyéb hazai gyorsforgalmi utak/

   "M8: (Ausztria) - Rábafüzes***- Veszprém*- M7 keresztezése* - (M65

   keresztezése*- Dunaújváros*)- Duna-híd*- Szolnok elkerülő*-

   Füzesabony*"

   Indokolás: Lásd a T/1817/132. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  155. Kovács Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1/1. számú melléklet 1. pontja 1b. alpontjának a következő módosítását javasolja:
  156. /1. Gyorsforgalmi utak

   1b. Egyéb hazai gyorsforgalmi utak/

   "M9: (Ausztria)- Sopron*** - [Sárvár] Szombathely (Vát) térsége* -

   Zalaegerszeg* - (Nagykanizsa* - Kaposvár* - Dombóvár*) -

   Szekszárd* - Duna-híd* - Szeged*"

   Indokolás: Lásd a T/1817/76. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  157. Manninger Jenő és Nagy Kálmán képviselők a törvényjavaslat 1/1. számú melléklete 1. pontja 1b. alpontját a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  158. /1. Gyorsforgalmi utak

   1b. Egyéb hazai gyorsforgalmi utak/

   "M9: (Ausztria)- Sopron*** - Sárvár térsége* - Zalaegerszeg* - Pacsa* -

   (Nagykanizsa* - Kaposvár* - Dombóvár*) - Szekszárd* - Duna-híd* -

   Szeged*"

   Indokolás: Lásd a T/1817/72. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  159. Balsay István, Bebes István és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1/1. számú melléklete 1. pontja 1b. alpontjának a következő módosítását javasolják:
  160. /1. Gyorsforgalmi utak

   1b. Egyéb hazai gyorsforgalmi utak/

   "M9: (Ausztria)- Sopron*** - [Sárvár térsége*] Szombathely* - Körmend*

   - Zalaegerszeg* - (Nagykanizsa* - Kaposvár* - Dombóvár*) -

   Szekszárd* - Duna-híd* - Szeged*"

   Indokolás: Lásd a T/1817/119. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  161. Bánki Erik képviselő a törvényjavaslat 1/1. számú melléklet 1. pontja 1b. alpontját a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  162. /1. Gyorsforgalmi utak

   1b. Egyéb hazai gyorsforgalmi utak/

   "M57: M6 Mohács*- Bóly*- Pécs*- Barcs***- (Horvátország)"

   T/1817/180.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 117. pontjában szereplő módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1817/180. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  163. Molnár Albert, dr. Világosi Gábor és Warvasovszky Tihamér képviselők a törvényjavaslat 1/1. számú melléklet 1. pontja 1b. alpontját a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  164. /1. Gyorsforgalmi utak

   1b. Egyéb hazai gyorsforgalmi utak/

   "...

   M57: M6 Bóly*- Pécs*- Barcs***- (Horvátország)

   M62: M7 Székesfehérvár térsége* - Dunaújváros*

   M65: M7 Székesfehérvár térsége*- Tamási*- Dombóvár*- M57 Pécs térsége*

   ..."

   Indokolás: Lásd a T/1817/50. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  165. Nagy Kálmán képviselő a törvényjavaslat 1/1. számú melléklete 1. pontja 1b. alpontjának a következő módosítását javasolja:
  166. /1. Gyorsforgalmi utak

   1b. Egyéb hazai gyorsforgalmi utak/

   "M75: M9 [Bak] Pacsa térsége*- Rédics***- (Szlovénia)"

   Indokolás: Lásd a T/1817/87. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  167. Manninger Jenő képviselő a törvényjavaslat 1/1. számú melléklete 1. pontja 1b. alpontját bekezdését a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  168. /1. Gyorsforgalmi utak

   1b. Egyéb hazai gyorsforgalmi utak/

   "M76: M9 Zalaegerszeg térsége*- Keszthely térsége*- M7 Balatonszentgyörgy

   térsége*"

   Indokolás: Lásd a T/1817/71. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  169. Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1/1. számú melléklet 1. pontja 1b. alpontjának a következő módosítását javasolja:
  170. /1. Gyorsforgalmi utak

   1b. Egyéb hazai gyorsforgalmi utak/

   "...

   M81: [M7 Székesfehérvár térsége*- Mór*- Kisbér*- Komárom***-

   Duna-híd*- (Szlovákia)]

   [vagy] M7 Székesfehérvár térsége*- Mór*- Kisbér*- Győr*-

   Vámosszabadi***- Duna-híd*- (Szlovákia)

   M13 M81 Kisbér térsége - Komárom - Duna-híd - (Szlovákia)

   M85: M1 Győr térsége*- Csorna*- M9 Nagycenk térsége*

   ..."

   Indokolás: Lásd a T/1817/164. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  171. Gyapay Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1/1. számú melléklet 1. pontja 1b. alpontját bekezdését a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  172. /1. Gyorsforgalmi utak

   1b. Egyéb hazai gyorsforgalmi utak/

   "...

   M81: M7 Székesfehérvár térsége*- Mór*- Kisbér*- Komárom***- Duna-

   híd*- (Szlovákia)

   vagy M7 Székesfehérvár térsége*- Mór*- Kisbér*- Győr*-

   Vámosszabadi***- Duna-híd*- (Szlovákia)

   M82: M8 Litér térsége*- M80 Veszprém térsége* - Zirc*- M1 Győr térsége*

   M85: M1 Győr térsége*- Csorna*- M9 Nagycenk térsége*

   ..."

   T/1817/69.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 95. pontjában szereplő módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1817/69. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  173. Dr. Pap János képviselő, valamint Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1/1. számú melléklet 1. pontja 1b. alpontjának a következő módosítását javasolja:
  174. /1. Gyorsforgalmi utak

   1b. Egyéb hazai gyorsforgalmi utak/

   "M86: [M0] M 1 Mosonmagyaróvár térsége*- Csorna*- M9 Sárvár térsége*"

   Indokolás: Lásd a T/1817/22. és a T/1817/172. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője egyetért.

  175. Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1/1. számú melléklet 1. pontja 1b. alpontjának a következő módosítását javasolja:
  176. VISSZAVONVA!

  177. Hadházy Sándor képviselő a törvényjavaslat 1/1. számú melléklete 2. pont 2a. alpontja címének a következő módosítását javasolja:
  178. /2. Főutak/

   "2a. A meglévő főúthálózat [meglevő esetleg] módosuló elemei"

   Indokolás: Lásd a T/1817/101. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  179. Balsay István, Bebes István és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1/1. számú melléklete 2. pontja 2a. alpontját a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  180. /2. Főutak

   2a. A főúthálózat meglevő esetleg módosuló elemei/

   "8. sz. főút: M7 Székesfehérvár-Veszprém- Körmend elkerülő - Rábafüzes**-

   (Ausztria)"

   Indokolás: Lásd a T/1817/120. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  181. Kocsis Róbert, Balsay István, Arnóth Sándor, Kiss Attila, Kósa Lajos, Márton Attila és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1/1. számú melléklete 2. pontja 2a. alpontját a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  182. /2. Főutak

   2a. A főúthálózat meglevő esetleg módosuló elemei/

   "42. sz. főút: 4. sz. főút Püspökladány - Báránd elkerülő - Berettyóújfalu-

   Mezőpeterd elkerülő - Biharkeresztes**- (Románia)"

   Indokolás: Lásd a T/1817/148. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  183. Balsay István és Mádi László képviselők a törvényjavaslat 1/1. számú melléklete 2. pontja 2a. alpontját a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  184. /2. Főutak

   2a. A főúthálózat meglevő esetleg módosuló elemei/

   "471. sz. főút: 4. sz. főút Debrecen - Nyírbátor elkerülő - 49. sz. főút

   Mátészalka"

   Indokolás: Lásd a T/1817/110. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  185. Kocsis Róbert, Balsay István, Arnóth Sándor, Kiss Attila, Kósa Lajos, Márton Attila és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1/1. számú melléklete 2. pontja 2a. alpontját a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  186. /2. Főutak

   2a. A főúthálózat meglevő esetleg módosuló elemei/

   "471. sz. főút: 4. sz. főút Debrecen - Hajdúsámson elkerülő - Nyíradony

   elkerülő - 49. sz. főút Mátészalka"

   Indokolás: Lásd a T/1817/147. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  187. Nógrádi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1/1. számú melléklete 2. pontja 2a. alpontjának a következő módosítását javasolja:
  188. /2. Főutak

   2a. A főúthálózat meglevő esetleg módosuló elemei/

   "55. sz. főút: 5. sz. főút Szeged- [Baja] Szekszárd-Duna-híd- [M6 Bátaszék]

   Nagykanizsa M7"

   Indokolás: Lásd a T/1817/96. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  189. Gyapay Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1/1. számú melléklet 2. pontja 2a. alpontjának az elhagyását javasolja:
  190. /2. Főutak

   2a. A főúthálózat meglevő esetleg módosuló elemei/

   "[82. sz. főút: M80 Litér térsége*- Gyulafirátót*- Zirc- 1. sz. főút Győr]"

   Indokolás: Lásd a T/1817/69. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  191. Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat 1/1. számú melléklet 2. pont 2a. alpontjának a következő módosítását javasolja:
  192. /2. Főutak

   2a. A főúthálózat meglevő esetleg módosuló elemei/

   "82. sz. főút: Balatonalmádi*-M80 Litér térsége*- Gyulafirátót*- Zirc- 1. sz.

   főút Győr "

   Indokolás: Lásd a T/1817/19. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  193. Gyapay Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1/1. számú melléklet 2. pont 2a. alpontjának a következő módosítását javasolja:
  194. /2. Főutak

   2a. A főúthálózat meglevő esetleg módosuló elemei/

   "82. sz. főút: M8[0] Litér térsége*- M80 Veszprém térsége* - Gyulafirátót*-

   Zirc- 1. sz. főút Győr "

   Indokolás: Lásd a T/1817/66. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  195. Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1/1. számú melléklete 2. pontja 2b. alpontját a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  196. /2. Főutak

   2b. Új főúti kapcsolatok/

   "...

   - Csorna- Pápa

   - Kapuvár - Beled - Celldömölk

   - Pápa- Devecser- Tapolca "

   Indokolás: Lásd a T/1817/170. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  197. Gyapay Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1/1. számú melléklete 2. pontja 2b. alpontját a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  198. /2. Főutak

   2b. Új főúti kapcsolatok/

   "...

   - 31. sz. főút Budapest- Nagykáta- M4 Szolnok

   - 82. sz. főút Eplény- Lókút-Pénzesgyőr"

   Indokolás: Lásd a T/1817/64. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  199. Gyapay Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1/1. számú melléklete 2. pontja 2b. alpontját a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  200. /2. Főutak

   2b. Új főúti kapcsolatok/

   "...

   - 31. sz. főút Budapest- Nagykáta- M4 Szolnok

   - 82. sz. főút Olaszfalu-Bakonynána-Tés"

   Indokolás: Lásd a T/1817/65. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  201. Gyapay Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1/1. számú melléklete 2. pontja 2b. alpontját a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  202. /2. Főutak

   2b. Új főúti kapcsolatok/

   "...

   - 31. sz. főút Budapest- Nagykáta- M4 Szolnok

   - 82. sz. főút Bakonyszentkirály - Bakonyszentlászló - Fenyőfő - Porva - Borzavár - 82.

   sz. főút Zirc"

   Indokolás: Lásd a T/1817/68. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  203. Hadházy Sándor képviselő a törvényjavaslat 1/1. számú melléklete 2. pontja 2b. alpontját a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  204. /2. Főutak

   2b. Új főúti kapcsolatok/

   "...

   - 31. sz. főút Budapest- Nagykáta- M4 Szolnok

   - M0-s körgyűrű Északi hídjához kapcsolódó, Budakalász - Pomáz - Szentendre

   települést érintő elkerülő és tehermentesítő utak"

   Indokolás: Lásd a T/1817/104. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  205. Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1/1. számú melléklete 2. pontja 2b. alpontját a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  206. /2. Főutak

   2b. Új főúti kapcsolatok/

   "...

   - 31. sz. főút Budapest- Nagykáta- M4 Szolnok

   - 5. sz. főút - Kiskunfélegyháza - Jakabszállás - Izsák - 52. sz. főút"

   Indokolás: Lásd a T/1817/116. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  207. Kocsis Róbert, Balsay István, Arnóth Sándor, Kiss Attila, Kósa Lajos, Márton Attila és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1/1. számú melléklete 2. pontja 2b. alpontját a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  208. /2. Főutak

   2b. Új főúti kapcsolatok/

   "...

   - 31. sz. főút Budapest- Nagykáta- M4 Szolnok

   - 3502. sz. út Tiszavasvári - Hajdúböszörmény 36. sz. út"

   Indokolás: Lásd a T/1817/149. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  209. Kocsis Róbert, Balsay István, Arnóth Sándor, Kiss Attila, Kósa Lajos, Márton Attila és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1/1. számú melléklete 2. pontja 2b. alpontját a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  210. /2. Főutak

   2b. Új főúti kapcsolatok/

   "...

   - 31. sz. főút Budapest- Nagykáta- M4 Szolnok

   - Debrecen agglomerációs gyűrű 3321. - 4902.- 3318.- 3507.- 4905.- 4807.- 4809.-

   4816.- 4804. - sz. utak"

   Indokolás: Lásd a T/1817/150. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  211. Kocsis Róbert, Balsay István, Arnóth Sándor, Kiss Attila, Kósa Lajos, Márton Attila és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1/1. számú melléklete 2. pontja 2b. alpontját a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  212. /2. Főutak

   2b. Új főúti kapcsolatok/

   "...

   - 31. sz. főút Budapest- Nagykáta- M4 Szolnok

   - Hajdúsámson - Nyírmártonfalva"

   Indokolás: Lásd a T/1817/153. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  213. Balsay István és Mádi László képviselők a törvényjavaslat 1/1. számú melléklete 2. pontja 2c. alpontját a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  214. /2. Főutak

   2c. Főútkorrekciók

   A felsorolás nem tartalmazza azokat az elkerüléseket, amelyek a gyorsforgalmi utak részét fogják képezni./

   "4. sz. főút: Vecsés, Üllő, Abony, Törökszentmiklós, Kenderes, Kisújszállás,

   Hajdúszoboszló, Debrecen, Nyíregyháza, Nyíregyháza nyugati

   elkerülő, - Nyíregyháza keleti elkerülő , - Nyírpazony, Nyírtura,

   Nyírbogdány, Székely, Berkesz "

   Indokolás: Lásd a T/1817/111. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  215. Endre Sándor és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1/1. számú melléklet 2. pont 2c. alpontját a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  216. /2. Főutak

   2c. Főútkorrekciók

   A felsorolás nem tartalmazza azokat az elkerüléseket, amelyek a gyorsforgalmi utak részét fogják képezni./

   "5. sz. főút: Alsónémedi, Örkény, Kiskunfélegyháza északi, keleti és nyugati

   elkerülő, Szeged"

   Indokolás: Lásd a T/1817/133. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  217. Endre Sándor és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1/1. számú melléklet 2. pontja 2c. alpontját a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  218. /2. Főutak

   2c. Főútkorrekciók

   A felsorolás nem tartalmazza azokat az elkerüléseket, amelyek a gyorsforgalmi utak részét fogják képezni./

   "7. sz. főút: Martonvásár déli elkerülő, Kápolnásnyék, - Velence, - Gárdony,

   - Agárd - elkerülő "

   Indokolás: Lásd a T/1817/130. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  219. Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat a törvényjavaslat 1/1. számú melléklet 2. pontja 2c. alpontját a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  220. /2. Főutak

   2c. Főútkorrekciók

   A felsorolás nem tartalmazza azokat az elkerüléseket, amelyek a gyorsforgalmi utak részét fogják képezni./

   "15. sz. főút: Mosonmagyaróvár, Bezenye, Rajka"

   Indokolás: Lásd a T/1817/165. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  221. Lenártek András, dr. Ódor Ferenc és Molnár Oszkár képviselők a törvényjavaslat 1/1. számú melléklet 2. pontja 2c. alpontjának a következő módosítását javasolják:
  222. /2. Főutak

   2c. Főútkorrekciók

   A felsorolás nem tartalmazza azokat az elkerüléseket, amelyek a gyorsforgalmi utak részét fogják képezni./

   "26. sz. főút: Miskolc- [Sajószentpéter] Kazincbarcika között új szakasz

   Edelény bekötéssel, Putnok"

   Indokolás: Lásd a T/1817/178. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  223. Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 1/1. számú melléklet 2. pont 2c. alpontját a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  224. /2. Főutak

   2c. Főútkorrekciók

   A felsorolás nem tartalmazza azokat az elkerüléseket, amelyek a gyorsforgalmi utak részét fogják képezni./

   "44. sz. főút: Kecskemét, Cserkeszőlő, Öcsöd, Békésszentandrás, Szarvas,

   Kondoros, Békéscsaba,"

   Indokolás: Lásd a T/1817/63. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  225. Endre Sándor és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1/1. számú melléklet 2. pontja 2c. alpontját a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  226. /2. Főutak

   2c. Főútkorrekciók

   A felsorolás nem tartalmazza azokat az elkerüléseket, amelyek a gyorsforgalmi utak részét fogják képezni./

   "81. sz. főút: Székesfehérvár, Mór elkerülő, Kisbér, Pér "

   Indokolás: Lásd a T/1817/131. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  227. Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat 1/1. számú melléklet 2. pont 2c. alpontját a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  228. /2. Főutak

   2c. Főútkorrekciók

   A felsorolás nem tartalmazza azokat az elkerüléseket, amelyek a gyorsforgalmi utak részét fogják képezni./

   "82. sz. főút: Nyúl, Écs, Ravazd, Zirc, Eplény, Gyulafirátót, Litér térsége,

   Balatonalmádi"

   Indokolás: Lásd a T/1817/20. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  229. Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1/1. számú melléklet 2. pont 2c. alpontját a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja
  230. /2. Főutak

   2c. Főútkorrekciók

   A felsorolás nem tartalmazza azokat az elkerüléseket, amelyek a gyorsforgalmi utak részét fogják képezni./

   "82. sz. főút: Nyúl, Écs, Ravazd, Veszprémvarsány, Zirc, Eplény,

   Gyulafirátót"

   Indokolás: Lásd a T/1817/166. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője egyetért.

  231. Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1/2. számú mellékletének a következő módosítását javasolja:
  232. "Tervezett Duna-hidak

   Közúti hidak:

   Komárom (M13)

    [Komárom vagy] Vámosszabadi (M81)

    Esztergom (M10)

    Budapest M0 északi hídja

   Aquincumi híd

   Galvani úti híd

   Albertfalvai híd

    Dunaújváros (M8)

    Szekszárd (M9)

   Mohács (57. sz. főút)"

   T/1817/168.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 125. pontjában szereplő módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1817/167. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  233. Bánki Erik képviselő a törvényjavaslat 1/2. számú mellékletének a következő módosítását javasolja:
  234. "Tervezett Duna-hidak

   Közúti hidak:

    Komárom vagy Vámosszabadi (M81)

    Esztergom (M10)

    Budapest M0 északi hídja

   Aquincumi híd

   Galvani úti híd

   Albertfalvai híd

    Dunaújváros (M8)

    Szekszárd (M9)

   Mohács [(57. sz. főút)] (M57)"

   Indokolás: Lásd a T/1817/180. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

    

  235. Hadházy Sándor képviselő a törvényjavaslat 1/2. számú mellékletét a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  236. "Tervezett Duna-hidak

   Közúti hidak:

    Komárom vagy Vámosszabadi (M81)

    Esztergom (M10)

   Szentendre és Szigetmonostor Kis-Duna híd

    Budapest M0 északi hídja

   Aquincumi híd

   Galvani úti híd

   Albertfalvai híd

    Dunaújváros (M8)

    Szekszárd (M9)

   Mohács (57. sz. főút)"

   Indokolás: Lásd a T/1817/106. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  237. Dr. Hörcsik Richárd és dr. Ódor Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1/2. számú mellékletét a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  238. /Tervezett Tisza-hidak:/

   "Közúti hidak:

   "Kenézlő

   Vásárosnamény (M3)

    Polgár (M3)

    Kisköre (új főút)

    Szolnok (M4)

   Tiszaug (bővítés) (M44)

    Algyő (bővítés) (M47)

    Szeged (M43)"

   Indokolás: Lásd a T/1817/176. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  239. Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 1/2. számú mellékletének a következő módosítását javasolják:
  240. /Tervezett Tisza-hidak:/

   "Közúti hidak:

   "Vásárosnamény (M3)

    Polgár (M3)

    Kisköre (új főút)

    Szolnok (M4)

   Tiszaug [(bővítés)] (M44)

    Algyő (bővítés) (M47)

    Szeged (M43)"

   Indokolás: Lásd a T/1817/62. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője egyetért.

  241. Nógrádi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1/2. számú mellékletét a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  242. /Tervezett Tisza-hidak:/

    

    

   "Közúti hidak:

   "Vásárosnamény (M3)

    Polgár (M3)

    Kisköre (új főút)

    Szolnok (M4)

   Tiszaug (bővítés) (M44)

    Algyő (bővítés) (M47)

    Szeged (M43)

   Csongrád"

   Indokolás: Lásd a T/1817/95. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  243. Balsay István és Mádi László képviselők a törvényjavaslat 1/2. számú mellékletét a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  244. /Tervezett Tisza-hidak:/

   "Közúti hidak:

   "Tiszadob - Tiszaluc (új főút)

   Vásárosnamény (M3)

    Polgár (M3)

    Kisköre (új főút)

    Szolnok (M4)

   Tiszaug (bővítés) (M44)

    Algyő (bővítés) (M47)

    Szeged (M43)"

   Indokolás: Lásd a T/1817/112. számú módosító javaslat indokolását.

    

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  245. Balsay István és Mádi László képviselők a törvényjavaslat 1/2. számú mellékletét a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  246. /Tervezett Tisza-hidak:/

   "Közúti hidak:

   "Balsa (új főút)

   Vásárosnamény (M3)

    Polgár (M3)

    Kisköre (új főút)

    Szolnok (M4)

   Tiszaug (bővítés) (M44)

    Algyő (bővítés) (M47)

    Szeged (M43)"

   Indokolás: Lásd a T/1817/113. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  247. Szabó György képviselő a törvényjavaslat 1/3. számú melléklet címét a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  248. "Határátkelők a gyorsforgalmi és főúthálózaton, valamint a vasúti főhálózaton"

   Indokolás: Lásd a T/1817/16. számú módosító javaslat indokolását.

    

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője egyetért.

  249. Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1/3. számú mellékletének a következő módosítását javasolja:
  250. /Határátkelők a gyorsforgalmi és főúthálózaton

   Meglevő határátkelők Tervezett határátkelők

   Szlovákia felé:/

   " Vámosszabadi 14. sz. főút Vámosszabadi [vagy] M81

   [Komárom]

    Komárom 13. sz. főút Komárom [vagy] [M81] M13"

   [Vámosszabadi]

   Indokolás: Lásd a T/1817/168. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  251. Vígh Ilona képviselő a törvényjavaslat 1/3. számú mellékletét a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  252. /Határátkelők a gyorsforgalmi és főúthálózaton

   Meglevő határátkelők Tervezett határátkelők

   Románia felé:/

    

   "...

   Nagylak 43. sz. főút Csanádpalota M43

   Kiszombor új főút

   Körösnagyharsány M4 "

   Indokolás: Lásd a T/1817/109. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  253. Kocsis Róbert, Balsay István, Arnóth Sándor, Kiss Attila, Kósa Lajos, Márton Attila és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1/3. számú mellékletét a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  254. /Határátkelők a gyorsforgalmi és főúthálózaton

   Meglevő határátkelők Tervezett határátkelők/

   "Románia felé:

   Csengersima 49. sz. főút M49

   Vállaj új főút

   Létavértes 4814. sz. út

   Nyírábrány 48. sz. főút

   ..."

   Indokolás: Lásd a T/1817/152. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  255. Nógrádi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1/3. számú mellékletét a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  256. /Határátkelők a gyorsforgalmi és főúthálózaton

   Meglevő határátkelők Tervezett határátkelők

   Jugoszlávia felé:/

   "...

   Hercegszántó 51. sz. főút

   Ásotthalom 5511. sz. út"

   Indokolás: Lásd a T/1817/89. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  257. Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1/3. számú mellékletét a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  258. /Határátkelők a gyorsforgalmi és főúthálózaton

   Meglevő határátkelők Tervezett határátkelők

   Jugoszlávia felé:/

   "...

   Hercegszántó 51. sz. főút

   - Bácsalmás - 51. sz. főút

   Bajmok és

   Bácsszentgyörgy/

   Gara Regőce"

   Indokolás: Lásd a T/1817/117. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  259. Sági József képviselő a törvényjavaslat 1/4. számú melléklete I. sorának a következő módosítását javasolja:
  260. /Országos jelentőségű logisztikai központok és térségeik/

   " I. Nyugat-dunántúli körzet [Sopron] Szombathely"

   Indokolás: Lásd a T/1817/123. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  261. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1/4. számú mellékletét új III. sorral kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a sorok jelölése értelemszerűen változik):
  262. /Országos jelentőségű logisztikai központok és térségeik/

   "III. Északnyugat-dunántúli körzet Mosonmagyaróvár"

   Indokolás: Lásd a T/1817/23. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  263. Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat 1/4. számú melléklete III. sorának a következő módosítását javasolja:
  264. /Országos jelentőségű logisztikai központok és térségeik/

   "III. Közép-dunántúli körzet Székesfehérvár (részközpont: [Dunaújváros] Veszprém)"

   Indokolás: Lásd a T/1817/9. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  265. Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat 1/4. számú melléklete III. sorának a következő kiegészítését javasolja:
  266. /Országos jelentőségű logisztikai központok és térségeik/

   "III. Közép-dunántúli körzet Székesfehérvár (részközpont: Dunaújváros, Veszprém)"

   Indokolás: Lásd a T/1817/10. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője egyetért.

  267. Endre Sándor és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1/4. számú melléklet VII. sorát a jelzett szövegrésszel kiegészíteni:
  268. /Országos jelentőségű logisztikai központok és térségeik/

   "VII. Dél-alföldi körzet Szeged (részközpont: Kisszállás,

   Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza)"

   Indokolás: Lásd a T/1817/137. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  269. Csabai Lászlóné és Gazda László képviselők, valamint Parragh Dénes képviselő, továbbá Balsay István és Mádi László képviselők a törvényjavaslat 1/4. számú melléklete IX. sorának a következő kiegészítését javasolják:
  270. /Országos jelentőségű logisztikai központok és térségeik/

   "IX. Észak-tiszántúli körzet Záhony/Nyíregyháza"

   Indokolás: Lásd a T/1817/51. és a T/1817/8., továbbá T/1817/114. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  271. Bebes István képviselő a törvényjavaslat 1/4. számú melléklete X. sorának a következő módosítását javasolja:
  272. /Országos jelentőségű logisztikai központok és térségeik/

   "X. Délnyugat-dunántúli körzet [Nagykanizsa] Körmend"

   Indokolás: Lásd a T/1817/125. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  273. Dr. Kolber István képviselő a törvényjavaslat 1/5. számú mellékletét a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  274. /A vasúthálózat fő elemei/

   "Nagysebességű vasútvonalak

   - Hegyeshalom/Rajka- Budapest- Kelebia (IV. sz. "Helsinki közlekedési folyosó" hazai szakasza)

   - Murakeresztúr- Kaposvár-Budapest- Nyíregyháza- Záhony/Eperjeske (V. sz. "Helsinki közlekedési folyosó" hazai szakasza)"

   Indokolás: Lásd a T/1817/74. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  275. Kovács Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1/5. számú mellékletét a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  276. /A vasúthálózat fő elemei/

   /Nemzetközi törzshálózati fővonalak/

   "Szentgotthárd*- Szombathely*- Sopron*"

   Indokolás: Lásd a T/1817/77. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  277. Kocsis Róbert, Balsay István, Arnóth Sándor, Kiss Attila, Kósa Lajos, Márton Attila és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1/5. számú mellékletét a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  278. /A vasúthálózat fő elemei/

   /Nemzetközi törzshálózati fővonalak/

   "...

   - Debrecen - Nyírábrány

   - Debrecen - Nagyvárad"

   Indokolás: Lásd a T/1817/154. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  279. Bánki Erik képviselő a törvényjavaslat 1/5. számú mellékletét a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  280. /A vasúthálózat fő elemei/

   "...

   - Rákospalota- Újpest- Veresegyház- Vácrátót

   - Mohács - Villány - Pécs"

   Indokolás: Lásd a T/1817/181. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  281. Babák Mihály, Dancsó József, Domokos László, Végh László és Vígh Ilona képviselők a törvényjavaslat 1/5. számú mellékletét a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  282. /A vasúthálózat fő elemei/

   /Egyéb fővonalakhoz kapcsolódva:/

   "- Bácsalmás- Csikéria- Szabadka- Röszke- Szeged összeköttetés helyreállítása

   - Rédics- Lendva kapcsolat visszaépítése

   - Bobánál deltavágány

   - Zalaegerszegnél deltavágány

   - Mátészalkánál deltavágány

   - Szegednél deltavágány

   - Gyomaendrőd - Körösnagyharsány vonal helyreállítása"

   Indokolás: Lásd a T/1817/139. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  283. Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1/6. számú mellékletét a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  284. /A repülőterek besorolása/

   "Nemzetközi kereskedelmi repülőterek:

   Budapest- Ferihegy

   Debrecen

   Sármellék

   Pér"

   Indokolás: Lásd a T/1817/163. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  285. Kovács Ferenc képviselő, valamint Balsay István és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1/6. számú mellékletét a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  286. /A repülőterek besorolása/

   "Kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré fejleszthető repülőterek:

   Békéscsaba

   Börgönd

   Budaörs

   Fertőszentmiklós

   Kunmadaras

   Mezőkövesd

   Nyíregyháza

   Őcsény

   Pécs- Pogány

   Pér (Győr)

   Siófok- Kiliti

   Szeged

   Szombathely

   Tököl"

   Indokolás: Lásd a T/1817/75. és a T/1817/122. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - az Idegenforgalmi biz. támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője egyetért.

  287. Endre Sándor és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1/6. számú mellékletét a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  288. /A repülőterek besorolása/

   "Kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré fejleszthető repülőterek:

   Békéscsaba

   Börgönd

   Budaörs

   Fertőszentmiklós

   Kunmadaras

   Mezőkövesd

   Nyíregyháza

   Őcsény

   Pécs- Pogány

   Pér (Győr)

   Siófok- Kiliti

   Szeged

   Tököl

   Kiskunfélegyháza"

   Indokolás: Lásd a T/1817/138. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  289. Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat 1/6. számú mellékletének a következő módosítását javasolja:
  290. /A repülőterek besorolása/

   "Kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré fejleszthető repülőterek:

   Békéscsaba

   Börgönd

   Budaörs

   Fertőszentmiklós

   Kunmadaras

   Mezőkövesd

   Nyíregyháza

   Őcsény

   Pécs- Pogány

   Pér (Győr)

   Siófok- Kiliti1

   Szeged

   Tököl

   Szentkirályszabadja1

   Közös felhasználású katonai és polgári repülőterek:

   [Szentkirályszabadja1]

   Szolnok

   Taszár"

   Indokolás: Lásd a T/1817/21. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  291. Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1/7. számú mellékletének a következő módosítását javasolja:
  292. /Országos kerékpárút törzshálózat elemei /

   "Duna menti kerékpárút (az Euro Velo hálózat 6. sz. útvonalának része):

   (Szlovákia) - Rajka** - Mosonmagyaróvár - Győr - Komárom** - (Szlovákia) - Esztergom** - Szentendre - Budapest - Ráckeve - Solt - Baja - Mohács - Udvar** - (Horvátország)/Mohács - Hercegszántó** - (Jugoszlávia)"

   Indokolás: Lásd a T/1817/161. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője egyetért.

  293. Manninger Jenő képviselő a törvényjavaslat 1/7. számú mellékletét a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  294. /Országos kerékpárút törzshálózat elemei /

   "Balaton körüli kerékpárút:

   Keszthely- Fonyód- Balatonlelle- Siófok- Balatonkenese- Balatonalmádi- Balatonfüred- Tihany- Zánka- Balatonederics- Keszthely "

   Indokolás: Lásd a T/1817/70. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője egyetért.

  295. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1/7. számú mellékletét a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  296. /Országos kerékpárút törzshálózat elemei /

   "...

   Budapest- Velencei-tó- Balaton kerékpárút:

   Budapest- Érd- Velence- Székesfehérvár- Balatonkenese

   Királyok kerékpárútja:

   Székesfehérvár - Bicske - Esztergom

   Alpokalja- Őrség kerékpárút:

   (Ausztria)- Kőszeg**-Bozsok- Szombathely- Körmend- Szentgotthárd- Rábafüzes**-

   (Ausztria)/ Felsőszölnök**- (Szlovénia)-Szentgotthárd- Őriszentpéter- Lenti

   ..."

   Indokolás: Lásd a T/1817/124. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  297. Szalay Ferenc és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1/7. számú mellékletét a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  298. /Országos kerékpárút törzshálózat elemei /

   "...

   Tisza- Balaton kerékpárút:

   Tiszakécske- Kecskemét- Dunaföldvár- Ozora- Siófok

   Velencei-tó körüli kerékpárút:

   Székesfehérvár-Pákozd-Sukoró-Velence

   Felső-Tisza kerékpárút:

   Sárospatak- Pácin**- (Szlovákia)-Dombrád- Záhony**- (Ukrajna)-Vásárosnamény- Tiszabecs

   ..."

   Indokolás: Lásd a T/1817/83. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - az Idegenforgalmi biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  299. Szalay Ferenc és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1/7. számú mellékletét a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  300. /Országos kerékpárút törzshálózat elemei /

   "...

   Tisza- Balaton kerékpárút:

   Tiszakécske- Kecskemét- Dunaföldvár- Ozora- Siófok

   Tisza-tó körüli kerékpárút:

   Abádszalók-Tiszafüred-Kisköre

   Felső-Tisza kerékpárút:

   Sárospatak- Pácin**- (Szlovákia)-Dombrád- Záhony**- (Ukrajna)-Vásárosnamény- Tiszabecs

   ..."

   Indokolás: Lásd a T/1817/84. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - az Idegenforgalmi biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  301. Nógrádi Zoltán képviselő a törvényjavaslat a törvényjavaslat 1/7. számú mellékletét a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  302. /Országos kerékpárút törzshálózat elemei /

   "...

   Tisza- Balaton kerékpárút:

   Tiszakécske- Kecskemét- Dunaföldvár- Ozora- Siófok

   Homokhát kerékpárút:

   Szeged-Domaszék-Mórahalom-Ásotthalom

   Felső-Tisza kerékpárút:

   Sárospatak- Pácin**- (Szlovákia)-Dombrád- Záhony**- (Ukrajna)-Vásárosnamény- Tiszabecs

   ..."

   Indokolás: Lásd a T/1817/90. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - az Idegenforgalmi biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  303. Endre Sándor és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1/7. számú mellékletét a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  304. /Országos kerékpárút törzshálózat elemei /

   "...

   Tisza- Balaton kerékpárút:

   Tiszakécske- Kecskemét- Dunaföldvár- Ozora- Siófok

    

    

   Duna-Tisza köze kerékpárút:

   Tiszakécske - Kiskunfélegyháza - Bugac - Kiskunmajsa - Pusztamérges - Kelebia

   Felső-Tisza kerékpárút:

   Sárospatak- Pácin**- (Szlovákia)-Dombrád- Záhony**- (Ukrajna)-Vásárosnamény- Tiszabecs

   ..."

   Indokolás: Lásd a T/1817/136. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - az Idegenforgalmi biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  305. Balsay István és Mádi László képviselők a törvényjavaslat 1/7. számú mellékletét a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  306. /Országos kerékpárút törzshálózat elemei /

   "...

   Felső-Tisza kerékpárút:

   Sárospatak- Pácin**- (Szlovákia)-Dombrád- Záhony**- (Ukrajna)-Vásárosnamény- Tiszabecs

   Nyírségi kerékpárút I.:

   Nyíregyháza - Nagykalász - Tokaj

   Nyírségi kerékpárút II.:

   Nyíregyháza - Császárszállási-tavak - Újfehértó

   Zemplén- Bodrog- Tisza menti kerékpárút (Euro Velo hálózat 11. sz. útvonalának része):

   (Szlovákia)- Tornyosnémeti**- Telkibánya- Sátoraljaújhely- Tokaj- Tiszafüred- Szolnok- Tiszakécske- Csongrád- Szeged- Röszke**- (Jugoszlávia)- Szeged- Kiszombor**- (Románia)

   ..."

   Indokolás: Lásd a T/1817/115. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - az Idegenforgalmi biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  307. Lenártek András, dr. Ódor Ferenc és Molnár Oszkár képviselők a törvényjavaslat 1/7. számú mellékletének a következő módosítását javasolják:
  308. /Országos kerékpárút törzshálózat elemei /

   "Aggtelek- Cserehát - Zemplén kerékpárút:

   (Szlovákia)-Bánréve**- Putnok- Kelemér- Aggtelek**- (Szlovákia)-[Rakamaz]

   Tornanádaska- Encs- Gönc Kéked - Füzér - Sátoraljaújhely"

   Indokolás: Lásd a T/1817/177. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Idegenforgalmi biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  309. Dr. Hörcsik Richánd és dr. Ódor Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1/7. számú mellékletét a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  310. /Országos kerékpárút törzshálózat elemei /

   "Aggtelek- Cserehát kerékpárút:

   (Szlovákia)-Bánréve**- Putnok- Kelemér- Aggtelek**- (Szlovákia)-Rakamaz- Encs-

   Gönc

   Zemplén - Abaúj kerékpárút:

   Sárospatak - Sátoraljaújhely - Pálháza - Hollóháza** - (Szkáros) - (Kassa)

   Hortobágy- Debrecen kerékpárút:

   Tiszacsege- Hortobágy- Debrecen

   ..."

   Indokolás: Lásd a T/1817/179. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Idegenforgalmi biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  311. Kocsis Róbert, Balsay István, Arnóth Sándor, Kiss Attila, Kósa Lajos, Márton Attila és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1/7. számú mellékletét a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  312. /Országos kerékpárút törzshálózat elemei /

   "Hortobágy- Debrecen kerékpárút:

   Ároktő - Tiszacsege- Hortobágy- Debrecen "

   Indokolás: Lásd a T/1817/155. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Idegenforgalmi biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  313. Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 1/7. számú mellékletét a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  314. /Országos kerékpárút törzshálózat elemei /

   "Körösök mente kerékpárút:

   Tiszakécske - Cserkeszőlő- Szarvas- Békés- Gyula**- (Románia)"

   Indokolás: Lásd a T/1817/61. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - az Idegenforgalmi biz. támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője egyetért.

  315. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1/7. számú mellékletének a következő kiegészítését javasolja:
  316. /Országos kerékpárút törzshálózat elemei/

   "Duna menti kerékpárutat és a Fertő-Hanság kerékpárutat összekötő kerékpárút:

   Hegyeshalom - Mosonmagyaróvár."

   Indokolás: Lásd a T/1817/47. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - az Idegenforgalmi biz. támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője egyetért.

  317. Gyapay Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1/7. számú mellékletének a következő kiegészítését javasolja:
  318. /Országos kerékpárút törzshálózat elemei/

   "Győr-Balaton kerékpárút:

   Győr-Zirc-Veszprém-Balatonalmádi"

   Indokolás: Lásd a T/1817/67. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - az Idegenforgalmi biz. támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője egyetért.

  319. Endre Sándor és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1/7. számú mellékletét a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  320. /Országos kerékpárút törzshálózat elemei/

   "Dél-alföld kerékpárút:

   Kiskunfelegyháza - Kistelek - Ópusztaszer - Szeged"

   Indokolás: Lásd a T/1817/134. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - az Idegenforgalmi biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  321. Endre Sándor és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1/7. számú mellékletét a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  322. /Országos kerékpárút törzshálózat elemei/

   "Dél-alföld kerékpárút:

   Kiskunfélegyháza - Csongrád - Szentes - Kecskemét"

   Indokolás: Lásd a T/1817/135. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Idegenforgalmi biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  323. Babák Mihály, Dancsó József, Domokos László, Végh László és Vígh Ilona képviselők a törvényjavaslat 1/7. számú mellékletét a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  324. /Országos kerékpárút törzshálózat elemei/

   "Körösök mente kerékpárút II.:

   Körösladány - Szeghalom - Füzesgyarmat"

   Indokolás: Lásd a T/1817/140. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Idegenforgalmi biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  325. Kocsis Róbert, Balsay István, Arnóth Sándor, Kiss Attila, Kósa Lajos, Márton Attila és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1/7. számú mellékletét a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  326. /Országos kerékpárút törzshálózat elemei/

   "Keleti-főcsatorna menti kerékpárút:

   Tiszalök - Tiszavasvári - Hajdúnánás - Balmazújváros - Hajdúszoboszló"

   Indokolás: Lásd a T/1817/144. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - az Idegenforgalmi biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  327. Bánki Erik képviselő a törvényjavaslat 1/8. számú mellékletet a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  328. /Nemzetközi és országos jelentőségű viziutak és közforgalmú kikötők/

   /Közforgalmú nemzetközi és országos jelentőségű kikötők/

   "Dunán:

   Győr- Gönyű

   Budapest- Csepel

   Dunaújváros

   Szekszárd

   Baja

   Mohács"

   Indokolás: Lásd a T/1817/146. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - az Idegenforgalmi biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  329. Godó Lajos képviselő a törvényjavaslat 1/8. számú mellékletet a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolja:
  330. /Nemzetközi és országos jelentőségű viziutak és közforgalmú kikötők/

   /Közforgalmú nemzetközi és országos jelentőségű kikötők/

   "Tiszán:

   Szeged

   Kisköre"

   Indokolás: Lásd a T/1817/143. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője a Területfejlesztési bizottság és a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet, a Környezetvédelmi bizottság ülésén egyetért.

  331. Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 1/9. számú melléklete címének a következő kiegészítését javasolják:
  332. "Országos jelentőségű új vízi építmények"

   Indokolás: Lásd a T/1817/60. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  333. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1/9. számú mellékletét új 3. és 4. ponttal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerűen változik):
  334. /Országos jelentőségű vízi építmények/

   "3) Dunakiliti Duzzasztó (Dunakiliti)

   4) Szigetközi vízpótló rendszer az összes műtárggyal (érintett az egész Szigetköz)"

   Indokolás: Lásd a T/1817/48. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  335. Balsay István és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1/9. számú melléklet 4. pontját a jelzett szövegrésszel kiegészíteni javasolják:
  336. /4.) 10 millió m3-t meghaladó térfogattal tervezhető tározási lehetőségek/

   " Tápláló vízfolyás Tározó neve Település

   ...

   Rába Ikervár-Sótonyi Sótony, Ikervár, Nyőgér,

   Bejcgyertyános, Egervölgy,

   Meggyeskovácsi, Rum,

   Kám

   Gyöngyös patak Lukácsházi Gyöngyösfalu, Lukácsháza

   Gencsapáti, Szombathely

   Sarkadér Nagyiván Nagyiván, Kunmadaras,

   Karcag, Nádudvar

   ... "

   Indokolás: Lásd a T/1817/121. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  337. Hadházy Sándor képviselő a törvényjavaslat 1/9. számú mellékletet új 5. ponttal kiegészíteni javasolja:
  338. "5. Dunai árvízvédelmi rendszer fejlesztése

   Vízfolyás Település

   Duna Szob, Zebegény, Nagymaros, Kismaros, Verőce, Vác, Göd,

   Sződ, Dunakeszi

   Tát, Esztergom, Pilismarót, Dömös, Visegrád, Dunabogdány

   Tahitótfalu, Kisoroszi, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Leányfalu

   Szentendre, Budakalász"

   Indokolás: Lásd a T/1817/105. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  339. Szalay Ferenc és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1/10. számú mellékletének Országos övezetek h/ pontjának a következő módosítását javasolják:
  340. /Térségi övezetek és azok kapcsolata

   Országos övezetek/

   "h) [Sík vidéki árapasztó] Árvízi tározó és az ártéri tájgazdálkodás célterületei"

   Indokolás: Lásd a T/1817/86/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  341. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 2. számú mellékletéhez a következő módosító indítványt nyújtotta be:
  342. "ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV (térkép)

   1. A térképen jelölni kell a veszélyes hulladéklerakókat és azt ahol nagy tömegű vagy térfogatú hulladék található, és amellyel a közeljövőben nem akarunk vagy nem tudunk mit kezdeni. Pl. Mosonmagyaróvár, Ajka, Vörösiszap, stb.

   2. A Duna menti kerékpárút vonala rosszul van berajzolva. Nem is a töltésen fut - ide tervezték korábban) és nem is ott ahol annak jelentős része már meg is épült.

   3. A település beépített része szín fölösleges, mert sehol sincs feltüntetve a térképen."

   Indokolás: Lásd a T/1817/27. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  343. Hadházy Sándor képviselő a törvényjavaslat 2. számú mellékletéhez a következő módosító indítványt nyújtotta be:
  344. "Budapest körül átmeneti zóna kialakítása szükséges. Budapest és Budakalász - Pomáz - Szentendre települések között a települések összeépülésének megakadályozását szolgáló átmeneti zóna kialakítása szükséges."

   Indokolás: Lásd a T/1817/103. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  345. Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 2. számú mellékletéhez a következő módosító indítványt nyújtotta be:
  346. "Győr-Moson -Sopron megyében az "erdőgazdálkodási térség" területét a Kapuvár alatti területen növelni kell."

   Indokolás: Lásd a T/1817/159. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  347. Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 2. számú mellékletéhez a következő módosító indítványt nyújtotta be:
  348. "Győr felett az országból kilépő, dupla vonallal jelölt M14 folytatásaként kérem a fekete nyíl Szlovákia területén való meghosszabítását, valamint a Nitra és Trinava feliratok magyar megfelelőjének, azaz Nyitra és Nagyszombat megjelölését."

   Indokolás: Lásd a T/1817/160. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  349. Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 2. számú mellékletéhez a következő módosító indítványt nyújtotta be:
  350. "A Kimle községtől különvált Károlyháza településmagjának bejelölése szükséges."

   Indokolás: Lásd a T/1817/162. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője egyetért.

  351. Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 2. számú mellékletéhez a következő módosító indítványt nyújtotta be:
  352. "A törvényjavaslat 1/1. sz. melléklet 2.b pontjának megfelelően a 81. számú főút Pér - Gyönyű szakaszát a szerkezeti terven fel kell tüntetni."

   Indokolás: Lásd a T/1817/169. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  353. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 3/1. számú mellékletéhez a következő módosító indítványt nyújtotta be:
  354.  

   "ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV

   Országos ökológiai hálózat övezet (térkép)

   A Mosoni - Duna és a parti sáv ökológiai hálózathoz tartozik, sőt a mellékágak és a holtágak is. Ez viszont nem jól jelenik meg a térképen."

   Indokolás: Lásd a T/1817/28. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője egyetért.

  355. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 3/2. számú mellékletéhez a következő módosító indítványt nyújtotta be:
  356. "ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV

   Kiemelten fontos érzékeny természeti területi övezet (térkép)

   A Szigetköz is a kiemelten fontos érzékeny területek övezetébe tartozik."

   Indokolás: Lásd a T/1817/29. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  357. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 3/3. számú mellékletéhez a következő módosító indítványt nyújtotta be:
  358. "ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV

   Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület (térkép)

   A Sárköz - Szekszárd és Báta között - az ország egyik legkiválóbb termőhelyi adottságokkal rendelkező területe. Évtizedek termésátlaga és termésbiztonsága ezt jól tükrözi. A térkép ezen a téren további pontosítást igényel."

   Indokolás: Lásd a T/1817/32. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  359. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 3/4. számú mellékletéhez a következő módosító indítványt nyújtotta be:
  360. "ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV

   Komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete (térkép)

   A térképen jelölni kell - és ide sorolandó - a Szigetköz."

   Indokolás: Lásd a T/1817/30. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

  361. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 3/8. számú mellékletéhez a következő módosító indítványt nyújtotta be:

"ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV

Síkvidéki árapasztó tározó és az ártéri tájgazdálkodás célterületeinek övezete (térkép)

A Szigetköz jelentős részén érvényes az ártéri tájgazdálkodás."

Indokolás: Lásd a T/1817/31. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja.

- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya

Budapest, 2003. február 26.

Szabó György s.k.,
a Területfejlesztési bizottság elnöke

Dr. Balsai István s.k.,
a Foglalkoztatási bizottság elnöke

Puch László s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke

Lasztovicza Jenő s.k.,
az Idegenforgalmi bizottság elnöke

Dr. Turi-Kovács Béla s.k.,
Környezetvédelmi bizottság elnöke

Dr. Pető Iván s.k.,
a Kulturális bizottság elnöke

Dr. Magda Sándor s.k.,
a Mezőgazdasági bizottság elnöke

Dr. Bóka István s.k.,
az Önkormányzati bizottság elnöke