T/1690/5.

Az Országgyűlés

Rendészeti
bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

Honvédelmi
bizottságának

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

a j á n l á s a

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról szóló T/1690. sz. törvényjavaslat

r é s z l e t e s

vitájához

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Rendészeti bizottsága - mint első helyen kijelölt bizottság -, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Honvédelmi bizottsága, valamint Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság) megvitatta a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról szóló, T/1690. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1690/3-4. számú módosító javaslatokat.

A Honvédelmi bizottság az ajánlás kiadását követően (várhatóan 2003. február 24-én) tart ülést.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott módosító javaslatokról, vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű dönteni.

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé.

 1. Tóth András képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 99. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
 2. /AZ ILLETMÉNY/

  "99. § (1) A hivatásos állomány tagja havi illetményre jogosult Az illetmény beosztási és rendfokozati illetményből, illetménykiegészítésből, valamint illetménypótlékból áll, melynek illetménypótlék nélküli együttes összege nem lehet kevesebb a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegénél. Ha az I. besorolási osztályba sorolt felsőfokú iskolai végzettségű hivatásos állomány tagjának az e törvény szerint megállapított alapilletménye nem éri el a [százezer forintos] külön törvényben e végzettséghez meghatározott legkisebb mértéket, akkor azt [arra] erre a mértékre ki kell egészíteni."

  Indokolás: Lásd a T/1690/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. támogatja

  - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Előterjesztő képviselője a Rendészeti és a Foglalkoztatási bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság ülésén nem volt jelen.

  - a Kormány képviselője nem ért egyet

 3. Jauernik István képviselő a törvényjavaslat 2. § felvezető szövegének a következő módosítását javasolja:

"A [fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.)] Hszt. 245./K. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:"

Indokolás: Lásd a T/1690/4. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- a Foglalkoztatási biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

- a Kormány képviselője egyetért

Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya

Budapest, 2003. február 20.

Dr. Gál Zoltán s.k.,
a Rendészeti

bizottság elnöke

Dr. Balsai István s.k.,
a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság elnöke

Keleti György s.k.,
a Honvédelmi

bizottság elnöke

Varga Mihály s.k.,
a Költségvetési és pénzügyi

bizottság elnöke