ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz - Magyar Polgári Párt

T/1028/3.

Módosító javaslat

Dr. Szili Katalin

az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény és a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló T/1028. számú törvényjavaslathoz a következő

m ó d o s í t ó j a v a s l a t o t

terjesztem elő:

1. A törvényjavaslat 1. §-ában módosított, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 39. §-ának b) pontja az alábbiak szerint módosul:

[Az OIT]

"b) [a pénzügyminiszter véleményét beszerezve] összeállítja a bírósági fejezet költségvetésére és a költségvetés végrehajtására vonatkozó javaslatát, amelyet a Kormány a központi költségvetési, illetve a zárszámadási törvényjavaslat részeként előterjeszt az Országgyűlésnek,"

2. A törvényjavaslat 2. §-ában módosított, a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. V. törvény 5. §-a (2) bekezdésének javasolt k) pontja az alábbiak szerint módosul:

[a legfőbb ügyész]

"k) [a pénzügyminiszter véleményét beszerezve] összeállítja az ügyészségi fejezet költségvetésére és a költségvetés végrehajtására vonatkozó javaslatát, amelyet a Kormány a központi költségvetési, illetve a zárszámadási törvényjavaslat részeként előterjeszt az Országgyűlésnek,"

I n d o k o l á s

A törvényjavaslat azt a célt tűzi ki, hogy az igazságszolgáltatásnak, mint önálló hatalmi ágnak a végrehajtó hatalomtól való függetlenedése teljes mértékben megvalósuljon. Ezt a célt szem előtt tartva, a módosító javaslat valóban kiiktatja a Kormányt az igazságszolgáltatási hatalmi ág és a törvényhozás kapcsolatrendszeréből. Az igazságszolgáltatási hatalmi ág ezt követően nem kényszerül részt venni a más költségvetési fejezetek gazdáit jellemző költségvetési alku-folyamatban. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács és a legfőbb ügyész által elkészített költségvetési javaslatról az Országgyűlés saját belátása szerint dönt.

Budapest, 2002. október 28.

Dr. Répássy Róbert
Fidesz - Magyar Polgári Párt