T/949/30.

Az Országgyűlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi
és vallásügyi bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának

Gazdasági bizottságának

Ifjúsági és sportbizottságának

Informatikai és távközlési bizottságának

Költségvetési és pénzügyi bizottságának

Környezetvédelmi bizottságának

Kulturális és sajtó bizottságának

Mezőgazdasági bizottságának

Oktatási és tudományos bizottságának

Önkormányzati bizottságának

Szociális és családügyi bizottságának

Területfejlesztési bizottságának

k i e g é s z í t ő a j á n l á s a

a miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról szóló T/949. számú törvényjavaslathoz

(Együtt kezelendő a T/949/28. sz. ajánlással!)

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) - mint első helyen kijelölt bizottság -, továbbá Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági bizottsága, Ifjúsági és sportbizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Informatikai és távközlési bizottsága (a továbbiakban: Informatikai bizottság), Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság), Környezetvédelmi bizottsága, Kulturális és sajtó bizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Mezőgazdasági bizottsága, Oktatási és tudományos bizottsága (a továbbiakban: Oktatási bizottság), Önkormányzati bizottsága, Szociális és családügyi bizottsága (a továbbiakban: Szociális bizottság) és Területfejlesztési bizottsága megvitatta a miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról szóló, T/949. számon beterjesztett törvényjavaslathoz benyújtott T/949/29. számú módosító javaslatot.

  1. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 18. §-ában az Szht. 1. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

"18. § A szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló 2001. évi LI. törvény (a továbbiakban: Szht.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szakképzés költségeihez való hozzájárulás (a továbbiakban: szakképzési hozzájárulás) célja a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó, az állam által elismert szakképesítés megszerzését biztosító, és a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) hatálya alá tartozó gyakorlati képzések, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény hatálya alá tartozó pályaorientáció, szakmai előkészítő ismeretek és szakmai alapozó oktatás, szakmai orientáció, szakmacsoportos alapozó oktatás (a továbbiakban együtt: gyakorlati képzés), a gimnáziumban folyó informatikai, számítástechnikai oktatás fejlesztésének, továbbá a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) hatálya alá tartozó képzések támogatása.""

Indokolás: Lásd a T/949/29. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a kijelölt bizottságok az ajánlás kiadásának időpontjáig

nem tárgyalták

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Összeállította: az Országgyűlés Jogi főosztálya

Budapest, 2002. november 6.

Dr. Vastagh Pál sk.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Szászfalvi László sk.,
az Emberi jogi bizottság elnöke

Dr. Medgyasszay László sk.,
a Foglalkoztatási bizottság elnöke

Puch László sk.,
a Gazdasági bizottság elnöke

Bakonyi Tibor sk.,
az Ifjúsági bizottság elnöke

Rogán Antal sk.,
az Informatikai bizottság elnöke

Varga Mihály sk.,
a Költségvetési bizottság elnöke

Dr. Turi-Kovács Béla sk.,
a Környezetvédelmi bizottság elnöke

Dr. Pető Iván sk.,
a Kulturális bizottság elnöke

Dr. Magda Sándor sk.,
a Mezőgazdasági bizottság elnöke

Szabados Tamás sk.,
az Oktatási bizottság elnöke

Szita Károly sk.,
az Önkormányzati bizottság elnöke

Dr. Mátrai Márta sk.,
a Szociális bizottság elnöke

Szabó György sk.,
a Területfejlesztési bizottság elnöke