T/949/28.

Az Országgyűlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi
és vallásügyi bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának

Gazdasági bizottságának

Ifjúsági és sportbizottságának

Informatikai és távközlési bizottságának

Költségvetési és pénzügyi bizottságának

Környezetvédelmi bizottságának

Kulturális és sajtó bizottságának

Mezőgazdasági bizottságának

Oktatási és tudományos bizottságának

Önkormányzati bizottságának

Szociális és családügyi bizottságának

Területfejlesztési bizottságának

a j á n l á s a

a miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról szóló T/949. számú törvényjavaslat

r é s z l e t e s

vitájához

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) - mint első helyen kijelölt bizottság -, továbbá Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági bizottsága, Ifjúsági és sportbizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Informatikai és távközlési bizottsága (a továbbiakban: Informatikai bizottság), Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság), Környezetvédelmi bizottsága, Kulturális és sajtó bizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Mezőgazdasági bizottsága, Oktatási és tudományos bizottsága (a továbbiakban: Oktatási bizottság), Önkormányzati bizottsága, Szociális és családügyi bizottsága (a továbbiakban: Szociális bizottság) és Területfejlesztési bizottsága megvitatta a miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról szóló, T/949. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/949/9. és T/949/13-27. számú módosító javaslatokat.

A törvényjavaslat benyújtó levelében foglaltak szerint az 54. § elfogadásához - az Alkotmány 68. § (4) bekezdése alapján - a jelenlévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Az Alkotmányügyi bizottság döntése szerint a törvényjavaslat 50. és 51. §-ának elfogadásához a jelenlévő képviselők többségének igen szavazata szükséges.

Dr. Eörsi Mátyás képviselő a T/949/13. számú módosító javaslatát visszavonta.

Az Emberi jogi, a Foglalkoztatási, az Ifjúsági, a Informatikai, a Kulturális, a Mezőgazdasági, az Oktatási, az Önkormányzati, a Területfejlesztési bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű dönteni.

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé.

 1. Dr. Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 43. §-ában az Áht. 86/F. § (2) bekezdése a) pontjának a következő módosítását javasolja:
 2. /43. § Az Áht. 86/F. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

  "(2) A 24. § (2) bekezdésének a)-c) pontjait, (3)-(8) bekezdését és a 93. §-t a következő eltérésekkel kell alkalmazni:/

  "a) a fejezet felügyeletét ellátó szerv hatáskörében az egészségbiztosítás központi hivatali szerve, valamint a nyugdíjbiztosítás központi hivatali szerve esetében az [külön törvényben kijelölt személy] egészségügyi, szociális és családügyi miniszter, az igazgatási szervek tekintetében a társadalombiztosítás központi hivatali szerveinek vezetői járnak el,"

  Indokolás: Lásd a T/949/9. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Szociális biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője

  - az Alkotmányügyi, a Gazdasági, a Költségvetési és a Szociális biz. ülésén egyetért,

  - a Környezetvédelmi biz. ülésén nem ért egyet,

 3. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslathoz a következő nyelvhelyességi korrekciót tartalmazó módosító javaslatot nyújtotta be:
 4. I. Több joghelyet érintő nyelvhelyességi hibák

  1. kezdő alsó és záró felső idézőjelet a következőképpen kell jelölni: " "

  2. gondolatjelként hosszú kötőjelet kell használni

  3. számok tól-ig jelölésénél hosszú kötőjelet kell használni (pl.: 58-64.)

  II. Egyéb javasolt nyelvhelyességi korrekciók

  1. §:

  érdek-képviseleti

  2. §:

  Munkaerő-piaci Alap

  6. §:

  Munkaerő-piaci Alap

  7. §:

  Munkaerő-piaci Alap (kétszer)

   

  munkaerő-piaci (egyszer)

  8. §:

  Munkaerő-piaci Alap (ötször)

   

  munkaerő-piaci (egyszer)

  9. §:

  Munkaerő-piaci Alap

  11. §

  munkaerő-piaci

   

  taj-számot

  15. §:

  Munkaerő-piaci Alap

  20. §:

  Munkaerő-piaci Alap

  48. §:

  aláírásrendszer

  Indokolás: Lásd a T/949/27. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslat I/1-3. pontját, illetőleg a II.részben a 48. §-t érintő indítványt
  az Előterjesztő képviselője támogatja.

 5. Dr. Eörsi Mátyás képviselő a törvényjavaslat 52. § (1) bekezdésében a 2001. évi CVIII. törvény 17. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/52. § (1) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(2) Felhatalmazást kap az informatikai és hírközlési miniszter, hogy az érintett miniszterekkel egyetértésben - a kormányzati informatika vonatkozásában a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel[, a belkereskedelmi tevékenységek vonatkozásában a gazdasági és közlekedési miniszterrel] együttesen - rendeletben szabályozza az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás gyakorlásának részletes feltételeit."

Indokolás: Lásd a T/949/13. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.

- az Emberi jogi biz.

- a Foglalkoztatási biz.

- a Gazdasági biz.

- az Ifjúsági biz.

- az Informatikai biz.

- a Költségvetési biz.

- a Környezetvédelmi biz.

- a Kulturális biz.

- a Mezőgazdasági biz.

- az Oktatási biz.

- az Önkormányzati biz.

- a Szociális biz.

- a Területfejlesztési biz.

- az Előterjesztő képviselője

3. A T/949/14.-T/949/26. sz. módosító javaslatok az Iromány-nyilvántartás adatai szerint az általános vita lezárása után érkeztek. Az ajánlás e módosító javaslatok szövegét nem tartalmazza.

Megjegyzés: A Házszabály 102. § (1) bekezdése kimondja, hogy "A törvényjavaslathoz módosító javaslatot az általános vita lezárásig lehet benyújtani.". A Házszabály 112. § (1) bekezdése szerint a határozati javaslat tárgyalására - többek között - a 102. § rendelkezéseit is alkalmazni kell.

Az Alkotmányügyi bizottság döntése:

- a módosító javaslatok nem házszabályszerűek.

Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya

Budapest, 2002. november 4.

Dr. Vastagh Pál sk.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Szászfalvi László sk.,
az Emberi jogi bizottság elnöke

Dr. Medgyasszay László sk.,
a Foglalkoztatási bizottság elnöke

Puch László sk.,
a Gazdasági bizottság elnöke

Bakonyi Tibor sk.,
az Ifjúsági bizottság elnöke

Rogán Antal sk.,
az Informatikai bizottság elnöke

Varga Mihály sk.,
a Költségvetési bizottság elnöke

Dr. Turi-Kovács Béla sk.,
a Környezetvédelmi bizottság elnöke

Dr. Pető Iván sk.,
a Kulturális bizottság elnöke

Dr. Magda Sándor sk.,
a Mezőgazdasági bizottság elnöke

Szabados Tamás sk.,
az Oktatási bizottság elnöke

Szita Károly sk.,
az Önkormányzati bizottság elnöke

Dr. Mátrai Márta sk.,
a Szociális bizottság elnöke

Szabó György sk.,
a Területfejlesztési bizottság elnöke