T/946/20.

Az Országgyűlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

Gazdasági
bizottságának

Idegenforgalmi
bizottságának

Mezőgazdasági
bizottságának

Önkormányzati
bizottságának

a j á n l á s a

az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló T/946. számú törvényjavaslat

r é s z l e t e s

vitájához

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), a Gazdasági bizottsága, az Idegenforgalmi bizottsága, a Mezőgazdasági bizottsága valamint az Önkormányzati bizottsága, megvitatta az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló, T/946. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/946/2-19. számú módosító javaslatokat.

Az Ifjúsági és a Kulturális bizottság hatáskörébe tartozó módosító indítvány hiányában az ajánlást nem tárgyalta.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű dönteni.

  1. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdését új j) ponttal kiegészíteni javasolja:
  2. "j) kizárólag bérfőzést végző szeszfőzde."

   Indokolás: Lásd a T/946/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - az Idegenforgalmi biz. nem támogatja

   - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - az Önkormányzati biz.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

  3. Tállai András képviselő a törvényjavaslat 2. § (3) bekezdését új e) ponttal kiegészíteni javasolja:
  4. /(3) A (2) bekezdésben meghatározott személy az adóévben akkor lehet adóalany, ha az adóévet megelőző naptári évben és az azt megelőző adóévben /

   "e) nem állt fenn köztartozása és arról a bejelentkezéskor nyilatkozatot tesz."

   Indokolás: Lásd a T/946/12. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz.

   - Az Előterjesztő képviselője egyetért

  5. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 2. § (4) bekezdése a)-b) pontjainak a következő módosítását javasolja:
  6. /(4) A (2) bekezdésben meghatározott személy az adóévben akkor lehet adóalany, ha az adóévet megelőző /

   "a) második adóévben (üzleti évben) éves szintre átszámított[, általános forgalmi adóval növelt] összes bevétele a 15 millió forintot nem haladta meg,

   b) adóévben (üzleti évben) ésszerűen várható[, általános forgalmi adóval növelt] összes bevétele a 15 millió forintot nem haladja meg,"

   /azzal, hogy az a)-b) pont alkalmazásában/

   Indokolás: Lásd a T/946/10. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz.

   - Az Előterjesztő képviselője egyetért

  7. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 2. § (4) bekezdése c) pontja cb) alpontjának a következő módosítását javasolja:
  8. /(4) A (2) bekezdésben meghatározott személy az adóévben akkor lehet adóalany, ha az adóévet megelőző

   ...

   c) bevétel:/

   "cb) nem adóalany jogi személynél, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnál a számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően az eredménykimutatásban kimutatott árbevétel, bevétel, vagy az eredménylevezetésben kimutatott adóköteles bevétel, növelve az általános forgalmi adóval,"

   Indokolás: Lásd a T/946/11. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz.

   - Az Előterjesztő képviselője egyetért

  9. Dr. Bőhm András képviselő a törvényjavaslat 2. § (5) bekezdése d) pontjának a következő módosítását javasolja:
  10. /(5) A (2) bekezdésben meghatározott személy az adóévben akkor lehet adóalany, ha /

   "d) az adóévben nem folytat olyan tevékenységet, amelyhez a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete vagy a Szerencsejáték Felügyelet engedélye, vagy e szervekhez való bejelentés szükséges, kivéve az ilyen tevékenységet egyes biztosítási ügynökként végző személyeket."

   Indokolás: Lásd a T/946/3 számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - az Önkormányzati biz.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

  11. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 2. § (7) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
  12. "(7) A (2) bekezdésben meghatározott jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság az adóévben - a (3)-(5) bekezdésekben foglaltakon túl - akkor lehet adóalany, ha az adóévben

   a) valamennyi tagja magánszemély (ideértve a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezetét is);

   b) más jogi személyben, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban nem rendelkezik részesedéssel (kivéve, ha az a tőkepiacról szóló törvény szerint nyilvánosan forgalomba hozott, tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapír)[.]

   azzal, hogy az a) pontban meghatározott feltétel teljesülését nem érinti az adózó tulajdonában lévő saját üzletrész. "

   Indokolás: Lásd a T/946/9. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Mezőgazdasági biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz.

   - Az Előterjesztő képviselője egyetért

  13. Tállai András képviselő a törvényjavaslat 2. §-át új (8) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:
  14. "(8) A kereskedelmi tevékenységet, vendéglátóipari szolgáltatást végző (2) bekezdésben meghatározott adóalanyok tekintetében a (4) bekezdés a) és b) pontjait, valamint az (5) bekezdés a) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ezen adóalanyoknál a fenti pontokban meghatározott bevétel a 30 millió forintot nem haladhatja meg, továbbá az (5) bekezdés b) és d) pontja rájuk nem vonatkozik."

   Indokolás: Lásd a T/946/13. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - az Idegenforgalmi biz. nem támogatja

   - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - az Önkormányzati biz.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

  15. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdése g) pontjának a következő módosítását javasolja:
  16. /3. § (1) Az adózó adóalanyisága megszűnik:/

   "g) a végelszámolás, a felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal, egyébként a jogutód nélküli megszűnés napjával."

   Indokolás: Lásd a T/946/8. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Mezőgazdasági biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz.

   - Az Előterjesztő képviselője egyetért

  17. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 3. §-át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik):
  18. "(2) Az adóalanyiság nem szűnik meg, ha a vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély tevékenységét halála után özvegye vagy örököse cselekvőképességének elvesztése esetén a magánszemély nevében és javára törvényes képviselője folytatja."

   Indokolás: Lásd a T/946/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz.

   - Az Előterjesztő képviselője egyetért

  19. Tállai András képviselő a törvényjavaslat 3. § (2) bekezdésének az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a §-on belül a bekezdés számozása feleslegessé válik):
  20. "[(2) Az adóalanyiság megszűnésének adóévét követő négy adóévre az adóalanyiság ismételten nem választható.]"

   Indokolás: Lásd a T/946/14. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - az Önkormányzati biz.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

  21. Tállai András képviselő a törvényjavaslat 4. §-át új (8) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:
  22. "(8) Az adóalany az adókötelezettség teljesítéséhez és a teljesítés ellenőrzéséhez szükséges bizonylatokon kívül köteles megőrizni azokat a bizonylatait, amelyek vagyongyarapodást jelentenek illetve a vállalkozási tevékenység érdekében merültek fel."

   Indokolás: Lásd a T/946/15. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - az Önkormányzati biz.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

  23. Tállai András képviselő a törvényjavaslat 5. §-át új (5) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:
  24. "(5) A kereskedelmi tevékenységet, vendéglátóipari szolgáltatást végző adóalany esetében az eva alapja az (1) bekezdésben meghatározott, és a (2)-(4) bekezdés szerint módosított összes bevétel 50 %-a."

   Indokolás: Lásd a T/946/16. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - az Idegenforgalmi biz. nem támogatja

   - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - az Önkormányzati biz.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

  25. Tállai András képviselő a törvényjavaslat 9. §-át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a 9. § eredeti szövege az (1) bekezdés jelölést kapja):
  26. "9. § (1) Az eva a pozitív adóalap 15 százaléka.

   (2) A tárgyi és alanyi adómentesség alá tartozó termékértékesítéssel és szolgáltatásnyújtással foglalkozó adóalany esetében az eva a pozitív adóalap 7,5 %-a."

   Indokolás: Lásd a T/946/17. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - az Idegenforgalmi biz. nem támogatja

   - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - az Önkormányzati biz.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

  27. Tállai András képviselő a törvényjavaslat 13. §-át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik):
  28. "(2) A szolgáltatási tevékenységet végző adóalany rendszeresen, visszatérően összesen vagy egyszeri alkalommal 100 ezer forintot meghaladó értékben az (1) bekezdés szerinti számlát csak akkor bocsáthat ki, ha a kibocsátás alapjául szolgáló jogügyletet okirat bizonyítja."

   Indokolás: Lásd a T/946/18. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - az Önkormányzati biz.

   - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

  29. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 17. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
  30. "(2)  Az egyéni vállalkozó adóalanyt az adóév[re]ben nem [alkalmazza a személyi jövedelemadóról szóló törvénynek és az adózás rendjéről szóló törvénynek a vállalkozói jövedelem szerinti adózást vagy az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozóra, valamint a cégautó adóra vonatkozó rendelkezéseit] terheli cégautóadó, továbbá vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó, vagy átalányadó. E rendelkezések az adóalanyt nem mentesítik az őt egyébként kifizetőként, munkáltatóként terhelő adókötelezettségek teljesítése alól."

   Indokolás: Lásd a T/946/6. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz.

   - Az Előterjesztő képviselője egyetért

  31. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 17. §-át új (3)-(4) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik):
  32. "(3) Ha az egyéni vállalkozó adóalany egyidejűleg mezőgazdasági őstermelői tevékenységet is folytat, a mindkét tevékenységgel összefüggő költségeket a bevételek arányában meg kell osztania.

   (4) Ha az adóalany az adóévben egyidejűleg mezőgazdasági kistermelői tevékenységet is folytat, akkor e tevékenysége tekintetében - feltéve, hogy arra jogosult - választhatja az átalányadózást."

   Indokolás: Lásd a T/946/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Mezőgazdasági biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz.

   - Az Előterjesztő képviselője egyetért

  33. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 18. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
  34. "(4)  A jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság adóalanyt, [az adóévre nem alkalmazza a személyi jövedelemadóról szóló törvénynek és az adózás rendjéről szóló törvénynek az osztalékból származó jövedelemre, a vállalkozásból kivont jövedelemre és a cégautó adóra vonatkozó rendelkezéseit] valamint magánszemély tagjait az adóévben nem terheli a cégautó-adóval, valamint - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - az osztalék utáni személyi jövedelemadóval és vállalkozásból kivont jövedelem utáni személyi jövedelemadóval összefüggésben adókötelezettség. A jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság adóalany által a tagja részére tagi jogviszonyára tekintettel juttatott bevételt (ide nem értve a tag személyes közreműködésének és a tag által teljesített mellékszolgáltatásnak a díját) a tag jövedelmének meghatározásakor nem kell figyelembe venni."

   Indokolás: Lásd a T/946/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz.

   - Az Előterjesztő képviselője egyetért

  35. Tállai András képviselő a törvényjavaslat 24. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

"(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Áfa-törvény 32. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/A 34. § szerinti adóalanyt megilleti az a jog, hogy az általa fizetendő adó összegéből [ 48. § (1) bekezdése] levonja/

"a) azt az adóösszeget, melyet a részére teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás során egy másik adóalany - ideértve átalakulás esetén annak jogelődjét is -[, valamint az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany] rá áthárított;""

Indokolás: Lásd a T/946/19. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz.

- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya

Budapest, 2002. október 16.

Varga Mihály s.k.,
a Költségvetési bizottság elnöke

Dr. Hende Csaba s.k.,
a Foglalkoztatási bizottság elnöke

Puch László s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke

Lasztovicza Jenő s.k.,
Idegenforgalmi bizottság elnöke

Dr. Magda Sándor s.k.,
a Mezőgazdasági bizottság elnöke

Szita Károly s.k.,
az Önkormányzati bizottság elnöke