T/945/194.

Az Országgyűlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Gazdasági
bizottságának

Egészségügyi
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi
bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

Idegenforgalmi
bizottságának

Ifjúsági és sport-
bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

Kulturális és sajtó
bizottságának

Mezőgazdasági
bizottságának

Oktatási és tudományos
bizottságának

Önkormányzati
bizottságának

Számvevőszéki
bizottságának

Szociális és családügyi
bizottságának

Területfejlesztési
bizottságának

ajánlása
az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló
T/945. sz. törvényjavaslat
részletes vitájához


Tartalomjegyzék

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (Szja tv.) *

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosítása (Tao.) *

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosítása (Áfat.) *

A fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény módosítása (Fat.) *

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény módosí-tása (Jöt.) *

A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény módosítása (Vámtv.) *

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvényi rendelkezések módosítása (Htv.) *

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása (Itv.) *

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása (Gjt.) *

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása (Tbj.) *

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény módosítása (Eho.) *

Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosítása (Art.) *

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása (Mpt.) *

Záró rendelkezések *

1. számú melléklet: az Szja tv. 1. számú melléklet módosítása *

2. számú melléklet: az Szja tv. 3. számú melléklet módosítása *

4. számú melléklet: az Szja tv. 11. számú melléklet módosítása *

7. számú melléklet: az Áfat. 1. számú melléklet módosítása *

8. számú melléklet: az Áfat. 2. számú melléklet módosítása *

12. számú melléklet: az Itv. Melléklete módosítása *

15. számú melléklet: a Tao. 3. számú melléklet módosítása *


Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság, mint első helyen kijelölt bizottság), Gazdasági bizottsága, Egészségügyi bizottsága, Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Idegenforgalmi bizottsága, Ifjúsági és sport bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Környezetvédelmi bizottsága, Kulturális és sajtó bizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Mezőgazdasági bizottsága, Oktatási és tudományos bizottsága (a továbbiakban: Oktatási bizottság), Számvevőszéki bizottsága megvitatta Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló T/945. sz. törvényjavaslathoz benyújtott T/945/3., 8-193. számú módosító javaslatokat.

Az Alkotmány- és igazságügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Szociális és családügyi bizottság és a Területfejlesztési bizottság döntéseit - tekintettel arra, hogy üléseiket 2002. október 21-én illetve 22-én tartják - az ajánlás II. része fogja tartalmazni.

A Kormány T/945/1. szám alatt pontosította a törvényjavaslat 296. §-a (3) bekezdésének h) pontját, az ajánlás erre figyelemmel készül.

A Kormány T/945/5. szám alatt pontosította a törvényjavaslat Indokolását.

Új változatban benyújtott módosító javaslatok:

Visszavont módosító javaslatok:

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt részeket [ ] zárójel közé téve, vastag betűvel szedve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöltük. Ha a javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a módosító javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk, annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta. Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, arra történő külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjához fűzött megjegyzés tartalmazza.

Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű dönteni.

A törvényjavaslat 309. §-ának elfogadásához - a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény módosítása - az Alkotmány 40/A. §-ának (1) bekezdése alapján a jelenlévő országgyűlési képviselő 2/3-ának igen szavazata szükséges.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (Szja tv.)

1. Bakonyi Tibor, Szitka Péter és Zuschlag János képviselők a törvényjavaslat 3. § kiegészítését javasolják a következő új (4) bekezdésben az Szja tv. 3. § 72. pont h) alpont felvételével:

"(4) Az Szja tv. 3. §-a 72. pontjának h) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:/

/72. Adóterhet nem viselő járandóság:/

"h) a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány által a sportról szóló törvény alapján folyósított tanulmányi- és sportösztöndíj, valamint az amatőr és vegyes versenyrendszerben szervezett versenyen (mérkőzésen) közreműködő mérkőzésvezető részére e tevékenységével összefüggésben juttatott jövedelem versenyenként (mérkőzésenként) legfeljebb 5000 Ft-ig.""

Indokolás: Lásd a T/945/8., 102. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2. Dr. Boros Imre képviselő a törvényjavaslat 6. §-ban az Szja tv. 30. § módosítását javasolja:

/Az Szja tv. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"30. § Az adó mértéke, ha a jövedelem összege:

0 - [650 000] 2 000 000 forint 20 %,

[650 001 - 1 350 000 forint

130 000 forint és a 650 000 forinton felüli rész] [30 %-a]

[1 350 001] 2 000 001 forinttól

[340 000] 400 000 forint és az [1 350 000] 2 000 000 forinton felüli rész 40 %-a."

Indokolás: Lásd a T/945/141. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3. Dr. Boros Imre képviselő a törvényjavaslat 6. §-ban az Szja tv. 30. § módosítását javasolja:

/Az Szja tv. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"30. § Az adó mértéke, ha a jövedelem összege:

0 - 650 000 forint [20] 13 %,

650 001 - 1 350 000 forint

[130 000] 84 500 forint és a 650 000 forinton felüli rész [30] 25 %-a

1 350 001 forinttól

[340 000] 337 500 forint és az 1 350 000 forinton felüli rész 40 %-a."

Indokolás: Lásd a T/945/140. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

4. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 6. §-ban az Szja tv. 30. § módosítását javasolja:

/Az Szja tv. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"30. § Az adó mértéke, ha a jövedelem összege:

0 - 650 000 forint 20 %,

650 001 - [1 350 000] 1 500 000 forint

130 000 forint és a 650 000 forinton felüli rész 30 %-a

[1 350 001] 1 500 001 forinttól

[340 000] 385 000 forint és az 1 350 000 forinton felüli rész 40 %-a."

Indokolás: Lásd a T/945/3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

5. Tállai András képviselő a törvényjavaslat 6. §-ban az Szja tv. 30. § módosítását javasolja:

/Az Szja tv. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"30. § Az adó mértéke, ha a jövedelem összege:

0 - [650 000] 720 000 forint 20 %,

[650 001] 720 001 - [1 350 000] 1 500 000 forint

[130 000] 144 000 forint és a [650 000] 720 000 forinton felüli rész 30 %-a

[1 350 001] 1 500 001 forinttól

[340 000] 450 000 forint és az [1 350 000] 1 500 000 forinton felüli rész 40 %-a."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 6. (146. sz. jav. - 8.§ Szjatv.33.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/146. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

6. Tállai András képviselő a törvényjavaslat 8. §-ban a Szja tv. 33. § módosítását javasolja:

/Az Szja tv. 33. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/

"(1) A számított adót adójóváírás csökkenti, amely az adóévben megszerzett bér [18] 17,875 százaléka, de legfeljebb jogosultsági hónaponként [9] 10,725 ezer forint, feltéve, hogy a magánszemély adóbevallásában bevallott vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásban elszámolt éves összes jövedelme az adótábla legmagasabb kulcsú sávjának kezdő összegét (a továbbiakban: jogosultsági határ) nem haladja meg.

(2) Ha a magánszemély (1) bekezdés szerinti éves összes jövedelme meghaladja a jogosultsági határt, de nem éri el a jogosultsági határ 600 ezer forinttal növelt összegét, az adójóváírás egyenlő az (1) bekezdés alapján meghatározott összegnek a jogosultsági határ feletti jövedelem [18] 17,875 százalékát meghaladó részével."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5. (146. sz. jav. - 6.§ Szjatv.30.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/146. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

7. Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat 8. §-ban a Szja tv. 33. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

/8. § Az Szja tv. 33. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/

"(1) A számított adót adójóváírás csökkenti, amely az adóévben megszerzett bér [18] 20 százaléka, de legfeljebb jogosultsági hónaponként [9] 10 ezer forint, feltéve, hogy a magánszemély adóbevallásában bevallott vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásban elszámolt éves összes jövedelme az adótábla legmagasabb kulcsú sávjának kezdő összegét (a továbbiakban: jogosultsági határ) nem haladja meg."

Indokolás: Lásd a T/945/47. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

8. Révész Máriusz képviselő a törvényjavaslat 8. §-ban a Szja tv. 33. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

/8. § Az Szja tv. 33. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/

"(1) A számított adót adójóváírás csökkenti, amely az adóévben megszerzett bér 18 százaléka, de legfeljebb jogosultsági hónaponként 9 ezer forint, feltéve, hogy a magánszemély adóbevallásában bevallott vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásban elszámolt éves összes jövedelme az 1 500 ezer forintot[adótábla legmagasabb kulcsú sávjának kezdő összegét ](a továbbiakban: jogosultsági határ) nem haladja meg."

Indokolás: Lásd a T/945/87. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

9. Szíjjártó Péter, Nyitrai Zsolt, Gyürk András, Rogán Antal, Bagó Zoltán, Dobó László és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 9. §-ban az Szjatv. kiegészítését javasolják a következő új 36/A. § felvételével:

"9. § Az Szja tv. a következő 36/A. §-sal és a § előtti címmel egészül ki:

Fiatal házaspár lakásbérleti díjának kedvezménye

36/A. § (1) Az összevont adóalap adóját csökkenti a fiatal házaspár lakásbérleti (albérleti) díjának 20 %-a, legfeljebb azonban 120 ezer forint. A kedvezmény a házasságkötéstől számított 3 évig illeti meg a fiatal házaspárt.

(2) A kedvezmény alapjául szolgáló fennálló bérleti (albérleti) jogviszonyt a házaspárnak okirattal kell igazolnia.

(3) E törvény szempontjából fiatal a házaspár, ha a házasságkötés időpontjában a házastársak egyike sem töltötte be a 35. életévét."

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § jelenlegi 36/A. §-a 36/B. §-ra változik.

Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság döntése szerint a módosító javaslat
nem házszabályszerű.

Indokolás: Lásd a T/945/159. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

10. Dr. Szabó Zoltán, dr. Pető Iván, dr. Eörsi Mátyás és Szabados Tamás képviselők a törvényjavaslat 9. §-ban az Szjatv. 36/A. § (1) bekezdés módosítását javasolják:

"36/A. § (1) Az összevont adóalap adóját csökkenti a felnőttképzésről szóló törvény szerinti felnőttképzési szerződés alapján az adóévben fizetett képzési díjnak (beleértve a vizsgadíjat is), továbbá a pedagógus-továbbképzésről, pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló kormányrendelet szerinti továbbképzés díjából a résztvevő által viselt résznek 30 százaléka. Az adókedvezmény alapját és összegét a felnőttképzésről szóló törvény előírásai szerint akkreditált intézmény, illetve a pedagógus-továbbképzés szervezője által kiállított igazolás bizonyítja. Az adókedvezményt a [felnőtt]képzésben részt vevő magánszemély, házastársa, szülője (ideértve az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülőt is), nagyszülője, vagy testvére veheti igénybe akkor, ha a kiállító az igazoláson a [felnőtt]képzésben részt vevő magánszemély kérésére befizetőként feltüntette. Az igazoláson csak egy magánszemély tüntethető fel befizetőként."

Indokolás: Lásd a T/945/113. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

11. Szabó István és Rogán Antal képviselők a törvényjavaslat 9. §-ban az Szjatv. 36/A. § (3) bekezdés módosítását javasolják:

/9. § Az Szja tv. a következő 36/A. §-sal és a § előtti címmel egészül ki:/

"(3) A pedagógus, az oktató, a hallgató, valamint az a magánszemély, akinek gyermeke nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt az összevont adóalap adóját csökkentheti az adóévben általa számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzésére (bérletére, lízingelésére) fordított összeggel, valamint vásárlás esetén a vásárlástól számított 5 éven belül, az aktuális adóévben megállapított együttes adókedvezmény mértékéig. Az adókedvezmény alapját és összegét a bérleti díjat, a lízingdíjat tartalmazó, a magánszemély nevére kiállított számla bizonyítja."

Indokolás: Lásd a T/945/45. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

12. Sági József képviselő a törvényjavaslat 9. §-ban az Szjatv. 36/A. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

/9. § Az Szja tv. a következő 36/A. §-sal és a § előtti címmel egészül ki:/

"(3) A pedagógus, az oktató, a hallgató, valamint az a magánszemély, akinek gyermeke nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt az összevont adóalap adóját csökkentheti az adóévben általa számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzésére (vásárlására, bérletére, lízingelésére) fordított összeggel. Az adókedvezmény alapját és összegét a bérleti díjat, a lízingdíjat tartalmazó, a magánszemély nevére kiállított számla bizonyítja."

Indokolás: Lásd a T/945/43. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

13. Szabados Tamás és Gusztos Péter képviselők a törvényjavaslat 9. §-ban az Szjatv. 36/A. § (3) bekezdés módosítását javasolják:

/9. § Az Szja tv. a következő 36/A. §-sal és a § előtti címmel egészül ki:/

"(3) A pedagógus, az oktató, a hallgató, valamint az a magánszemély, akinek gyermeke nappali rendszerű iskolai- vagy felsőoktatásban vesz részt az összevont adóalap adóját csökkentheti az adóévben általa számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzésére (bérletére, lízingelésére) fordított összeggel. Az adókedvezmény alapját és összegét a bérleti díjat, a lízingdíjat tartalmazó, a magánszemély nevére kiállított számla bizonyítja."

Indokolás: Lásd a T/945/105. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

14. Molnár Albert és Podolák György képviselők a törvényjavaslat 9. §-ban az Szjatv. 36/A. § (3) bekezdés módosítását javasolják:

/9. § Az Szja tv. a következő 36/A. §-sal és a § előtti címmel egészül ki:/

"(3) A pedagógus, az oktató, a hallgató, valamint az a magánszemély, akinek gyermeke nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt az összevont adóalap adóját csökkentheti az adóévben általa számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzésére (bérletére, lízingelésére) fordított összeggel. Az adókedvezmény alapját és összegét [a bérleti díjat, a lízingdíjat tartalmazó], a magánszemély nevére kiállított számla bizonyítja. A magánszemély jogosult a számlán feltüntetett összeg adókedvezményre igénybe nem vett részét a következő adóévekre átvinni."

Indokolás: Lásd a T/945/185. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

15. Szabados Tamás, dr. Szabó Zoltán, dr. Eörsi Mátyás és dr. Pető Iván képviselők a törvényjavaslat 9. §-ban az Szjatv. 36/A. § (3) bekezdés módosítását javasolják:

/9. § Az Szja tv. a következő 36/A. §-sal és a § előtti címmel egészül ki:/

"(3) A pedagógus, az oktató, a hallgató, a felnőttképzésben résztvevő magánszemély, valamint az a magánszemély, akinek gyermeke nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a felsőoktatásról szóló törvényben felsorolt felsőoktatási intézményben hitelesített iskolai rendszerű első alapképzésben vesz részt, az összevont adóalap adóját csökkentheti az adóévben általa számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzésére (bérletére, lízingelésére) fordított összeggel. Az adókedvezmény alapját és összegét a bérleti díjat, a lízingdíjat tartalmazó, a magánszemély nevére kiállított számla bizonyítja."

Indokolás: Lásd a T/945/160. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

16. Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 9. §-ban az Szjatv. 36/A. § (4) bekezdés módosítását javasolja:

/9. § Az Szja tv. a következő 36/A. §-sal és a § előtti címmel egészül ki:/

"(4) A magánszemély által e § alapján igénybe vehető adókedvezmény(ek) összege adóévenként nem haladhatja meg a 60 ezer forintot, továbbképzésben részt vevő pedagógus esetén a 90 ezer forintot."

Indokolás: Lásd a T/945/83., 189. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

17. Tállai András képviselő a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 10. §-ban az Szja tv. 40. § (3) bekezdés felvételével:

"10. § Az Szja tv. 40. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A családi kedvezmény az eltartottak létszámától függően kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként

a) egy eltartott esetén 3600 forint,

b) kettő eltartott esetén 4800 forint,

c) három és minden további eltartott esetén 12 000 forint."

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/62. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

18. Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat 13. § (2) bekezdésben a Szja tv. 49/B. § (12) bekezdés módosítását javasolja:

/13. § (1) Az Szja tv. 49/B. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(12) A kisvállalkozói kedvezmény nem lehet több a vállalkozói bevételnek a vállalkozói költséget meghaladó részénél. A kisvállalkozói kedvezmény legfeljebb a vállalkozási tevékenységet közvetlenül szolgáló, korábban üzembe nem helyezett, kizárólag üzemi célú egyes tárgyi eszközök, nem anyagi javak adóévi együttes beruházási költsége, továbbá a vállalkozói tevékenységet közvetlenül szolgáló ingatlan adóévben felmerült, az értékcsökkenési leírás alapját növelő kiadásként elszámolt felújítási költsége. E rendelkezés alkalmazásakor a tárgyi eszközök közül az ingatlan (kivéve az üzemkörön kívüli ingatlant) bekerülési értékét növelő adóévi felújítás, bővítés, rendeltetésváltozás, átalakítás értéke és a tenyészállat, valamint a leírási kulcsok jegyzéke és alkalmazásuk szabályai szerinti gép, berendezés, felszerelés, jármű, míg a nem anyagi javak közül az adóévben állományba vett, korábban még használatba nem vett szellemi termék bekerülési értéke [a szoftver termék ]vehető figyelembe. E rendelkezés alkalmazásakor üzembe nem helyezett ültetvény 2001. december 31-ét követő vásárlása esetén az ültetvény beszerzési ára beruházási költségként nem vehető figyelembe."

Indokolás: Lásd a T/945/147. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

19. Dr. Bóka István és Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 15. § (2) bekezdésben a Szja tv. 57/A. § (4) bekezdés módosítását javasolják:

/15. § (1) Az Szja tv. 57/A. §-a előtti cím helyébe a következő cím lép:/

"(4) A tételes átalányadó évi összege szobánként [32] 24 ezer forint. A tételes átalányadót egyenlő részletekben, az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint - a tevékenység megszüntetése esetén a megszüntetés napját követő 15 napon belül - kell megfizetni."

Indokolás: Lásd a T/945/71-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

20. Dr. Bóka István és Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 15. § (2) bekezdésben a Szja tv. 57/A. § (5) bekezdés elhagyását javasolják:

/15. § (1) Az Szja tv. 57/A. §-a előtti cím helyébe a következő cím lép:/

"[(5) Ha a magánszemély a tételes átalányadózást jogszerűen választotta, de a választást követően az alkalmazás feltétele(i) hiányoznak, az éves tételes átalányadó összegét a tételes átalányadózás alkalmazásának bármely feltétele hiánya fennálltának minden napja után az éves adótétel 10 százalékával meg kell növelni.]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/71-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

21. Révész Máriusz képviselő a törvényjavaslat 19. § (1) bekezdésben a Szja tv. 65. § (1) bekezdés j) pont elhagyását javasolja:

"19. § [(1) Az Szja tv. 65. §-ának (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

/E törvény alkalmazásában kamat:/

"j) a tőkepiacról szóló törvény szerinti tőzsdén kötött tőzsdei ügylet keretében megszerzett bevétel, valamint a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatályba lépésének napjától az Európai Unió bármely más tagállamában működő, a tőkepiacról szóló törvény szerint elismert (szabályozott) piacnak minősülő tőzsdén kötött tőzsdei ügylet keretében megszerzett bevétel."] "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § jelenlegi normaszövege bekezdés nélküli szöveggé változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22. (86. sz. jav. - 19.§ (2) Szjatv.65.§(9)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/86. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

22. Révész Máriusz képviselő a törvényjavaslat 19. § (2) bekezdésben a Szja tv 65. § (9) bekezdés módosítását javasolja:

/Az Szja tv. 65. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:/

"(9) Nem lehet e § rendelkezéseit alkalmazni az egyéni vállalkozó által e minőségében megszerzett, az (1) bekezdésben meghatározott bevételre. Az árut átruházó magánszemély által a tőzsdei ügylet révén megszerzett bevétel adókötelezettségére[ - az (1) bekezdés j) pontjában foglaltaktól eltérően -] az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, ha a tőzsdei ügylet (részügylet) áruval történő teljesítéssel szűnik meg."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21. (86. sz. jav. - 19.§ (1) Szjatv.65.§(1)j)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/86. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

23. Dr. Magda Sándor, Gőgös Zoltán, Farkas Imre, dr. Orosz Sándor, Karakas János, Pásztohy András és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 23. §-ban a Szja tv. 74. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

/23. § Az Szja tv. 74. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/

"(2) Mentes az adó alól a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbeadása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama a [10] 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri."

Indokolás: Lásd a T/945/97. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

24. Dr. Magda Sándor, Gőgös Zoltán, Farkas Imre, dr. Orosz Sándor, Karakas János, Pásztohy András és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 23. §-ban a Szja tv. 74. § (3) bekezdés módosítását javasolják:

/23. § Az Szja tv. 74. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/

"(3) A magánszemély köteles a (2) bekezdés szerinti mentesség alapján korábban meg nem fizetett adót késedelmi pótlékkal növelt összegben a szerződés megszűnése éve kötelezettségeként megállapítani, bevallani és megfizetni, ha a mentesség alapjául szolgáló megállapodás az adómentesség feltételéül szabott időtartamon belül [bármely] a haszonbérlő magatartására visszavezethető okból ([ide nem értve a szerződő feleken kívül álló okot] Ptk. 457. § (2) bekezdés, a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 18. §) megszűnik."

Indokolás: Lásd a T/945/98. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosítása (Tao.)

25. Molnár Albert és Podolák György képviselők a törvényjavaslat 34. § (1) bekezdés elhagyását javasolják:

34. § "[(1) A Tao. 8. §-ának (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

/Az adózás előtti eredményt növeli:/

"k) a kapcsolt vállalkozástól kapott (járó) kamat alapján az adóévben elszámolt bevételt meghaladóan a kapcsolt vállalkozásnak fizetett (fizetendő) kamat alapján elszámolt ráfordítás 50 százaléka a gazdasági társaságnál és a szövetkezetnél (kivéve a biztosítót, a pénzügyi intézményt, a befektetési vállalkozást és a kockázati tőketársaságot); e rendelkezést az adóév utolsó napján a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény előírásai szerinti mikro- és kisvállalkozás (ideértve az említett törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával mikro- és kisvállalkozásnak minősülő ügyvédi irodát, végrehajtói irodát, szabadalmi ügyvivői irodát és magánszemélyek jogi személyiséggel rendelkező munkaközösségét is) nem alkalmazza,"] "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27. (181. sz. jav. - 34. § (5)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/181. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

26. Molnár Albert és Podolák György képviselők a törvényjavaslat 34. § kiegészítését javasolják a következő új (2) bekezdésben a Tao. 8. § (1) bekezdésének n) pontja na) alpont felvételével:

"(2) A Tao. 8. §-ának (1) bekezdése n) pontjának na) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/Az adózás előtti eredményt növeli/

n) az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz és térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, az átvevő által meg nem térített általános forgalmi adó, valamint az adózó által átvállalt kötelezettségnek az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege, az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, figyelemmel a (4) bekezdésben foglaltakra, kivéve, ha

na) az adóévben a szokásos üzletmenet keretében térítés nélkül átadott eszköz, nyújtott szolgáltatás, amennyiben ellenérték fejében történő termékértékesítés(ek)hez, és/vagy szolgáltatásnyújtás(ok)hoz közvetlenül kapcsolódik;"

Indokolás: Lásd a T/945/114. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

27. Molnár Albert és Podolák György képviselők a törvényjavaslat 34. § (5) bekezdés elhagyását javasolják:

"[(5) A Tao. 8. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az adózó az (1) bekezdés j) pontjának alkalmazásakor nem veszi figyelembe azt az összeget, amellyel az (1) bekezdés k) pontja alapján növelte adózás előtti eredményét."] "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25. (181. sz. jav. - 34. § (1)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/181. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

28. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 39. §-ban a Tao. 21. § kiegészítését javasolja a következő új (7) bekezdés felvételével:

"39. § A Tao. 21. §-ának [(13)](7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A területfejlesztés kedvezményezett területeinek jegyzékéről szóló kormányrendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségben székhellyel vagy cégbíróságon, helyi önkormányzatnál bejelentett telephellyel rendelkező adózó

a) az adó teljes összegét beruházási adókedvezményként veheti igénybe az 1996. december 31-ét követően a térségben megkezdett és az üzembe helyezést követően ott üzemeltetett, legalább 3 milliárd forint értékű, termékelőállítást szolgáló beruházás üzembe helyezését követő 10 adóévben,

b) az adó 75 százalékának megfelelő összegű beruházási adókedvezményt vehet igénybe a 2002. december 31-ét követően a térségben megkezdett és az üzembe helyezést követően ott üzemeltetett, legalább 3 milliárd forint értékű, termékelőállítást szolgáló beruházás üzembe helyezését követő 10 adóévben.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 29. (48. sz. jav. - 39.§ Tao.21.§ új(8)), 30. (48. sz. jav. - 39.§ Tao.21.§ (13)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/48. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

29. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 39. §-ban a Tao. 21. § kiegészítését javasolja a következő új (8) bekezdés felvételével:

"39. § A Tao. 21. §-ának [(13)](8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A (7) bekezdés szerinti adókedvezmény - az ott meghatározott feltételek teljesítése esetén is - a beruházás üzembe helyezését követő második adóévben és azt követően csak abban az adóévben vehető igénybe, amelyben az adózó által foglalkoztatottak éves átlagos állományi létszáma

a) a (7) bekezdés a) pontja esetében legalább 100 fővel meghaladja a beruházás megkezdését megelőző adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát,

b) a (7) bekezdés b) pontja esetében legalább 50 fővel meghaladja a beruházás megkezdését megelőző adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28. (48. sz. jav. - 39.§ Tao.21.§ új(7)), 30. (48. sz. jav. - 39.§ Tao.21.§ (13)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/48. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

30. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 39. §-ban a Tao. 21. § (13) bekezdés elhagyását javasolja:

/39. § A Tao. 21. §-ának (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"[(13) A (7), (10)-(11) bekezdés szerinti adókedvezmény utoljára a 2011. évi adóalap utáni adóból vehető igénybe. Az adózó nem veheti igénybe az adókedvezményt a 2002. december 31. után megkezdett beruházás alapján.]"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28. (48. sz. jav. - 39.§ Tao.21.§ új(7)), 29. (48. sz. jav. - 39.§ Tao.21.§ új(8)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/48. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

31. Molnár Albert és Podolák György képviselők a törvényjavaslat 45. § módosítását javasolják:

"45. § A Tao. [1-2.]1., 2. és 3. számú melléklete e törvény [5-6.] 5., 6. és 15. számú melléklete szerint módosul."'

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 231. (117. sz. jav. - új15.mell.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/117. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

32. Molnár Albert és Podolák György képviselők a törvényjavaslat 47. § (1) bekezdésben a Ptt. 17. §-ban a Tao. 22/B. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

/47. § (1) A pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2001. évi L. törvény (a továbbiakban: Ptt.) 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

/17. § A Tao. a következő címmel és a cím utáni 22/B. §-sal egészül ki:/

"(2) Az adózó az adókedvezményt a 2002. december 31. után megkezdett, a fejlesztési program keretében megvalósított beruházás üzembe helyezését követő adóévben és az azt követő négy adóévben, vagy - ha az engedély az adózó kérelmére így rendelkezik - a beruházás üzembe helyezésének adóévében és az azt követő négy adóévben veheti igénybe. Ha a fejlesztési program keretében megvalósuló eszközök üzembe helyezése több időpontban (ütemben) történik, akkor az üzembe helyezés adóéve az az adóév, amelyben a fejlesztési program befejeződik. E rendelkezés alkalmazásában a földterület, a telek, a telkesítés, valamint az említett ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jognak a 2002. december 31-éig történő átvétele nem minősül a beruházás megkezdésének."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40. (188-1. sz. jav. - 47.§ (1) Ptt.17.§ Tao.22/B.§ új(14)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/188-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

33. Molnár Albert és Podolák György képviselők a törvényjavaslat 47. § (1) bekezdésben a Ptt. 17. §-ban a Tao. 22/B. § (4) bekezdés felvezető szövege módosítását javasolják:

/47. § (1) A pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2001. évi L. törvény (a továbbiakban: Ptt.) 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

/17. § A Tao. a következő címmel és a cím utáni 22/B. §-sal egészül ki:/

"(4) Az adókedvezményt a Kormány akkor engedélyezi és az adózó akkor veheti igénybe, ha a fejlesztési program megvalósítása legalább 10 milliárd forint - ha az adózó a beruházást teljes egészében a kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő települési önkormányzat(ok) közigazgatási területén helyezi üzembe és üzemelteti, legalább 3 milliárd forint - értékű beruházás üzembe helyezését eredményezi, feltéve, hogy a beruházás új létesítmény(ek) létrehozatalát, meglévő létesítmény(ek) bővítését, vagy az előállított termék, a termelési eljárás alapvető változását eredményezi, valamint az engedélyben az adókedvezmény első igénybevételére meghatározott adóévet követő négy adóévben:"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34. (188-3. sz. jav. - 47.§ (1) Ptt.17.§ Tao.22/B.§ (5)), 36. (188-3. sz. jav. - 47.§ (1) Ptt.17.§ Tao.22/B.§ (6)), 37. (188-3. sz. jav. - 47.§ (1) Ptt.17.§ Tao.22/B.§ (7)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/188-3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

34. Molnár Albert és Podolák György képviselők a törvényjavaslat 47. § (1) bekezdésben a Ptt. 17. §-ban a Tao. 22/B. § (5) bekezdés módosítását javasolják:

/47. § (1) A pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2001. évi L. törvény (a továbbiakban: Ptt.) 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

/17. § A Tao. a következő címmel és a cím utáni 22/B. §-sal egészül ki:/

"(5) A Kormány - a (4) bekezdésben meghatározottak helyett - akkor is engedélyezi a fejlesztési adókedvezmény igénybevételét, ha a fejlesztési program megvalósítása legalább 100 millió forint értékű, kizárólag önálló környezetvédelmi beruházás, vagy legalább 3 milliárd forint értékű, szélessávú Internet szolgáltatást szolgáló beruházás üzembe helyezését és üzemeltetését eredményezi, feltéve, hogy a beruházás új létesítmény(ek) létrehozatalát, meglévő létesítmény(ek) bővítését vagy az előállított termék, a termelési eljárás alapvető változását eredményezi. Önálló környezetvédelmi beruházás az a beruházás, amely kizárólag a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. §-a (2) bekezdésének a)-c) pontja szerinti célt szolgál."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 33. (188-3. sz. jav. - 47.§ (1) Ptt.17.§ Tao.22/B.§ (4) felv.), 36. (188-3. sz. jav. - 47.§ (1) Ptt.17.§ Tao.22/B.§ (6)), 37. (188-3. sz. jav. - 47.§ (1) Ptt.17.§ Tao.22/B.§ (7)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/188-3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

35. Simon Gábor és Mécs Imre képviselők a törvényjavaslat 47. § (1) bekezdésben a Ptt. 17. §-ban a Tao. 22/B. § (5) bekezdés módosítását javasolják:

/47. § (1) A pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2001. évi L. törvény (a továbbiakban: Ptt.) 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

/17. § A Tao. a következő címmel és a cím utáni 22/B. §-sal egészül ki:/

"(5) A Kormány - a (4) bekezdésben meghatározottak helyett - akkor is engedélyezi a fejlesztési adókedvezmény igénybevételét, ha a fejlesztési program megvalósítása legalább 100 millió forint értékű, kizárólag önálló környezetvédelmi beruházás, vagy legalább [3] 1 milliárd forint értékű, szélessávú Internet szolgáltatást szolgáló beruházás üzembe helyezését és üzemeltetését eredményezi, feltéve, hogy a beruházás új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény bővítését vagy az előállított termék, a termelési eljárás alapvető változását eredményezi. Önálló környezetvédelmi beruházás az a beruházás, amely kizárólag a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. §-a (2) bekezdésének a)-c) pontja szerinti célt szolgál."

Indokolás: Lásd a T/945/79. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

36. Molnár Albert és Podolák György képviselők a törvényjavaslat 47. § (1) bekezdésben a Ptt. 17. §-ban a Tao. 22/B. § (6) bekezdés módosítását javasolják:

/47. § (1) A pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2001. évi L. törvény (a továbbiakban: Ptt.) 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

/17. § A Tao. a következő címmel és a cím utáni 22/B. §-sal egészül ki:/

"(6) Az adókedvezményre jogosító beruházás értékéből

a) legalább 50 százalékot el kell érnie a korábban még használatba nem vett beruházás értékének;

b) legfeljebb 20 százalék lehet a felújítás értéke, kivéve, ha az adózó a beruházást a kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő települési önkormányzat(ok) közigazgatási területén helyezi üzembe és üzemelteti."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 33. (188-3. sz. jav. - 47.§ (1) Ptt.17.§ Tao.22/B.§ (4) felv.), 34. (188-3. sz. jav. - 47.§ (1) Ptt.17.§ Tao.22/B.§ (5)), 37. (188-3. sz. jav. - 47.§ (1) Ptt.17.§ Tao.22/B.§ (7)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/188-3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

37. Molnár Albert és Podolák György képviselők a törvényjavaslat 47. § (1) bekezdésben a Ptt. 17. §-ban a Tao. 22/B. § (7) bekezdés módosítását javasolják:

/47. § (1) A pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2001. évi L. törvény (a továbbiakban: Ptt.) 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

/17. § A Tao. a következő címmel és a cím utáni 22/B. §-sal egészül ki:/

"(7) A kormányrendelet - figyelembe véve különösen a környezetvédelmi előírásokat, valamint a beruházás üzemeltetési helye szerinti térség(ek) (megye, régió, kistérség) fejlesztési programját - a (4)-(6) bekezdésben foglaltakon túlmenő feltételeket is megállapíthat."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 33. (188-3. sz. jav. - 47.§ (1) Ptt.17.§ Tao.22/B.§ (4) felv.), 34. (188-3. sz. jav. - 47.§ (1) Ptt.17.§ Tao.22/B.§ (5)), 36. (188-3. sz. jav. - 47.§ (1) Ptt.17.§ Tao.22/B.§ (6)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/188-3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

38. Molnár Albert és Podolák György képviselők a törvényjavaslat 47. § (1) bekezdésben a Ptt. 17. §-ban a Tao. 22/B. § (10) bekezdés elhagyását javasolják:

/47. § (1) A pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2001. évi L. törvény (a továbbiakban: Ptt.) 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

/17. § A Tao. a következő címmel és a cím utáni 22/B. §-sal egészül ki:/

"[(10) Az engedélyben az adókedvezmény első igénybevételére meghatározott adóévben és az azt követő négy adóévben az adózó köteles adózás előtti eredményét az elhatárolt veszteség teljes összegével - de legfeljebb az elhatárolt veszteség figyelembevétele nélkül megállapított adóalapnak megfelelő összeggel - csökkenteni.]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 39. (188-2. sz. jav. - 47.§ (1) Ptt.17.§ Tao.22/B.§ (13)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/188-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

39. Molnár Albert és Podolák György képviselők a törvényjavaslat 47. § (1) bekezdésben a Ptt. 17. §-ban a Tao. 22/B. § (13) bekezdés módosítását javasolják:

/47. § (1) A pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2001. évi L. törvény (a továbbiakban: Ptt.) 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

/17. § A Tao. a következő címmel és a cím utáni 22/B. §-sal egészül ki:/

"(13) Az adóhatóság a [(12)] (11) bekezdés alapján rendelkezésére álló valamennyi adatról adózónként és fejlesztési programonként haladéktalanul tájékoztatja az Államháztartási Hivatalt, amely a kapott adatok felhasználásával, megkeresésre - törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződésben előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében - a Pénzügyminisztérium részére adatot szolgáltat. Az Államháztartási Hivatal által a tájékoztatás révén megszerzett adatra az adózás rendjéről szóló törvénynek az adótitokra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38. (188-2. sz. jav. - 47.§ (1) Ptt.17.§ Tao.22/B.§ (10)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/188-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

40. Molnár Albert és Podolák György képviselők a törvényjavaslat 47. § (1) bekezdésben a Ptt. 17. §-ban a Tao. 22/B. § kiegészítését javasolják a következő új (14) bekezdés felvételével:

/47. § (1) A pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2001. évi L. törvény (a továbbiakban: Ptt.) 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

/17. § A Tao. a következő címmel és a cím utáni 22/B. §-sal egészül ki:/

"(14) E § valamint az (1) bekezdésben hivatkozott kormányrendelet alkalmazásában beruházás alatt az (1) bekezdés szerinti kérelemben bemutatott fejlesztési program keretében és annak célja érdekében megvalósított, az immateriális javak és a tárgyi eszközök között üzembe helyezett eszközök összessége értendő."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32. (188-1. sz. jav. - 47.§ (1) Ptt.17.§ Tao.22/B.§ (2)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/188-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosítása (Áfat.)

41. Molnár Gyula képviselő a törvényjavaslat 48. § (2) bekezdésben az Áfat. 7. § (3) bekezdés kiegészítését javasolja a következő új g) pont felvételével:

"(2) Az Áfat. 7. §-ának (3) bekezdése a következő új f) és g) ponttal egészül ki:

/Nem minősül termékértékesítésnek:/

"g) általános rendeltetésű számítástechnikai gépnek, berendezésnek (vtsz. ex 8471) az adóalannyal munkaviszonyban álló magánszemély részére ellenérték nélkül történő tulajdonba adása, feltéve, hogy az eszköz adóalany által történő rendeltetésszerű használatbavételétől számítva legalább két év eltelt."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 43. (11. sz. jav. - 49.§ Áfat.9.§ (3) új e)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/10. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

42. Simon Gábor képviselő a törvényjavaslat 48. § (2) bekezdésben az Áfat. 7. § (3) bekezdés kiegészítését javasolja a következő új g) pont felvételével:

"(2) Az Áfat. 7. §-ának (3) bekezdése a következő új f) és g) ponttal egészül ki:

/Nem minősül termékértékesítésnek:/

"g) általános rendeltetésű számítástechnikai gépnek, berendezésnek (vtsz. ex 8471) az adóalannyal munkaviszonyban álló magánszemély részére ellenérték nélkül történő tulajdonba adása, feltéve, hogy az eszköz adóalany által történő rendeltetésszerű használatbavételétől számítva legalább két év eltelt."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (80. sz. jav. - 49.§ Áfat.9.§ (3) új e)), 47. (80. sz. jav. - 60.§ új(1)Áfat.33.§(1)a) ac)), 153. (80. sz. jav. - 1.mell. 2. 2,6.), 156. (80. sz. jav. - 1.mell. 6. 7,11.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/80. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

43. Molnár Gyula képviselő a törvényjavaslat 49. §-ban az Áfat. 9. § (3) bekezdés kiegészítését javasolja a következő új e) pont felvételével:

/49. § Az Áfat. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

/Az (1)-(2) bekezdéstől eltérően nem minősül szolgáltatásnyújtásnak, ha/

"e) az adóalany a vele munkaviszonyban álló magánszemély részére ellenérték nélkül biztosítja az általános rendeltetésű számítástechnikai gépnek, berendezésnek, illetve az Internet-nek a használatát"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (10. sz. jav. - 48.§ (2) Áfat.7.§ (3) újg)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/11. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

44. Simon Gábor képviselő a törvényjavaslat 49. §-ban az Áfat. 9. § (3) bekezdés kiegészítését javasolja a következő új e) pont felvételével:

/49. § Az Áfat. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

/Az (1)-(2) bekezdéstől eltérően nem minősül szolgáltatásnyújtásnak, ha/

"e) a vele munkaviszonyban álló magánszemély részére ellenérték nélkül biztosított Internet használat."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42. (80. sz. jav. - 48.§ (2) Áfat.7.§ (3) újg)), 47. (80. sz. jav. - 60.§ új(1)Áfat.33.§(1)a) ac)), 153. (80. sz. jav. - 1.mell. 2. 2,6.), 156. (80. sz. jav. - 1.mell. 6. 7,11.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/80. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

45. Molnár Albert és Podolák György képviselők a törvényjavaslat 59. §-ban az Áfat. 26. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

/59. § Az Áfat. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(2) Olyan külföldi fizetőeszköz esetében, amelynek az (1) bekezdés szerint nincs forintban megadott árfolyama, a forintra történő átszámításkor az adott devizára a Magyar Nemzeti Bank által az adófizetési kötelezettség keletkezését megelőző negyedévre vonatkozó, [USA dollárban] Euróban megadott árfolyamát kell figyelembe venni."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56. (186. sz. jav. - 73.§ Fat.9.§ (8)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/186. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

46. Molnár Albert és Podolák György képviselők a törvényjavaslat 60. § kiegészítését javasolják a következő új (1) bekezdésben az Áfat. 33.§ (1) bekezdés a) pont felvételével:

"(1) Az Áfat. 33. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/Nem vonható le az előzetesen felszámított adó, ha az adóalany, a terméket és a szolgáltatást/

a) egészben vagy részben nem az adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységéhez használja fel, hasznosítja, kivéve, ha

aa) a terméket és a szolgáltatást részben a 7. § (3) bekezdésében meghatározott célok elérése érdekében, vagy

ab) a 9. § (2) bekezdésében meghatározott szolgáltatáshoz, vagy

ac) a vele munkaviszonyban álló magánszemély távmunka végzéséhez szükséges feltételek kialakításához és fenntartásához

használja fel, hasznosítja;"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/116. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

47. Simon Gábor képviselő a törvényjavaslat 60. § kiegészítését javasolja a következő új (1) bekezdésben az Áfat. 33.§ (1) bekezdés a) pont ac) alpont felvételével:

"(1) Az Áfat. 33. §-a (1) bekezdésének a) pontja a következő ac) alponttal egészül ki:

/Nem vonható le az előzetesen felszámított adó, ha az adóalany, a terméket és a szolgáltatást/

"ac) a vele munkaviszonyban álló magánszemély távmunka végzéséhez szükséges feltételek kialakításához és fenntartásához

használja fel, hasznosítja;"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42. (80. sz. jav. - 48.§ (2) Áfat.7.§ (3) újg)), 44. (80. sz. jav. - 49.§ Áfat.9.§ (3) új e)), 153. (80. sz. jav. - 1.mell. 2. 2,6.), 156. (80. sz. jav. - 1.mell. 6. 7,11.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/80. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

48. Tállai András képviselő a törvényjavaslat 60. § (1) bekezdésben az Áfat. 33. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

/60. § (1) Az Áfat. 33. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

/Nem vonható le az előzetesen felszámított adó továbbá:/

"a) ólmozott és ólmozatlan motorbenzin (vtsz. 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 59) beszerzése,

b) személygépkocsi[, 125 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú motorkerékpár (vtsz. 8711-ből), jacht és sport- vagy szórakozási célú hajó (vtsz. 8903) beszerzése,

c) élelmiszerek és italok beszerzése,

d) szállodai szolgáltatások, egyéb kereskedelmi és korlátozottan igénybevehető szálláshely szolgáltatások, éttermi, cukrászati és egyéb nyílt árusítású vendéglátóipari szolgáltatások igénybevétele,

e) szórakoztatási szolgáltatások igénybevétele,

f) személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó termékek beszerzése és szolgáltatások igénybe vétele,]

g) távolsági és helyi személytaxi-közlekedés (SZJ 60,22,11) igénybevétele,

[h) parkolási szolgáltatás igénybevétele, illetve úthasználati díj fizetése,

i) lakóingatlan építéséhez, felújításához kapcsolódó beszerzések,

j) a 2. számú melléklet 2. pontja alapján tárgyi adómentesnek nem minősülő lakóingatlan beszerzése]

esetén feltéve, hogy a beszerzés nem továbbértékesítési[, vagy nyilvántartásában közvetlen anyagként való felhasználási, vagy a 8. § (4) bekezdése szerinti] céllal történik."

Indokolás: Lásd a T/945/65. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

49. Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat 60. § (1) bekezdésben az Áfat. 33. § (2) bekezdés d) pont elhagyását javasolja:

/60. § (1) Az Áfat. 33. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

/(2) Nem vonható le az előzetesen felszámított adó továbbá:/

"[d) szállodai szolgáltatások, egyéb kereskedelmi és korlátozottan igénybevehető szálláshely szolgáltatások, éttermi, cukrászati és egyéb nyílt árusítású vendéglátóipari szolgáltatások igénybevétele,]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/46-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

50. Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat 60. § (1) bekezdésben az Áfat. 33. § (2) bekezdés f) pont elhagyását javasolja:

/60. § (1) Az Áfat. 33. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

/(2) Nem vonható le az előzetesen felszámított adó továbbá:/

"f) [személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó termékek beszerzése és szolgáltatások igénybe vétele,]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/46-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

51. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 60. § (1) bekezdésben az Áfat. 33. § (2) bekezdés i) pont elhagyását javasolja:

/60. § (1) Az Áfat. 33. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

/Nem vonható le az előzetesen felszámított adó továbbá:/

"[i) lakóingatlan építéséhez, felújításához kapcsolódó beszerzések,]"

/esetén feltéve, hogy a beszerzés nem továbbértékesítési, vagy nyilvántartásában közvetlen anyagként való felhasználási, vagy a 8. § (4) bekezdése szerinti céllal történik./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52. (14. sz. jav. - 60.§ (1) Áfa tv.33.§ (2) j)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/14. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

52. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 60. § (1) bekezdésben az Áfat. 33. § (2) bekezdés j) pont elhagyását javasolja:

/60. § (1) Az Áfat. 33. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

/Nem vonható le az előzetesen felszámított adó továbbá:/

"[j) a 2. számú melléklet 2. pontja alapján tárgyi adómentesnek nem minősülő lakóingatlan beszerzése]"

/esetén feltéve, hogy a beszerzés nem továbbértékesítési, vagy nyilvántartásában közvetlen anyagként való felhasználási, vagy a 8. § (4) bekezdése szerinti céllal történik./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51. (14. sz. jav. - 60.§ (1) Áfa tv.33.§ (2) i)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/14. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

53. Dr. Eörsi Mátyás és dr. Veres János képviselők a törvényjavaslat 68. § kiegészítését javasolják a következő új (1) bekezdésben az Áfat. 49. § (1) bekezdés felvételével:

"68. § Az Áfat. 49. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:"

"49. § (1) Az adóalany, akinek (amelynek) a gazdasági tevékenységének székhelye vagy az állandó lakóhelye belföldön van, jogosult az adóév elején alanyi adómentességet választani, ha

a) a bejelentést megelőző adóévben az általa teljesített termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások összesített ellenértéke, valamint

b) a bejelentés adóévében a gazdasági tevékenysége után ésszerűen várható bevétele időarányosan nem haladja meg a (2) bekezdésben meghatározott összeghatárt.""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § jelenlegi normaszövegének jelölése (2) bekezdésre változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54. (166-2. sz. jav. - 68.§ Áfat.49.§ (2) b)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/166-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

54. Dr. Eörsi Mátyás és dr. Veres János képviselők a törvényjavaslat 68. §-ban az Áfat. 49. § (2) bekezdés b) pont módosítását javasolják:

/68. § Az Áfat. 49. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

/(2) Az alanyi adómentesség választására jogosító összeghatár/

"b) a termőföldről szóló törvény szerinti családi gazdálkodó, valamint a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján átalányadózást választó mezőgazdasági kistermelő esetén 6 000 000 forint;"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 53. (166-1. sz. jav. - 68.§ új(1)Áfat.49.§(1)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/166-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

55. Dr. Eörsi Mátyás és dr. Veres János képviselők a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a következő új 72. § felvételével:

"72. § Az Áfat. 71. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A pénzügyminiszter felhatalmazást kap arra, hogy a nyugta adóigazgatási azonosításának módjáról szóló jogszabályban meghatározza

a) azokat a területeket, tevékenységi ágakat, melyekben a nyugtaadási kötelezettség kizárólag az adóigazgatási azonosításra alkalmas nyugta adását biztosító pénztárgép vagy taxaméter (a továbbiakban együtt: pénztárgép) alkalmazásával teljesíthető, valamint

b) a kis-, és nagykereskedelmi értékesítések mennyiséghez kötött dokumentálására vonatkozó különös szabályokat.""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/167. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

A fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény módosítása (Fat.)

56. Molnár Albert és Podolák György képviselők a törvényjavaslat 73. §-ban a Fat. 9. § (8) bekezdés módosítását javasolják:

/73. § A fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Fat.) 9. §-a a következő (7)-(8) bekezdésekkel egészül ki:/

"(8) Olyan külföldi fizetőeszköz esetében, amelynek a (7) bekezdés szerint nincs forintban megadott árfolyama, a forintra történő átszámításkor az adott devizára a Magyar Nemzeti Bank által az adófizetési kötelezettség keletkezését megelőző negyedévre vonatkozó, [USA dollárban] Euróban megadott árfolyamot kell figyelembe venni."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 45. (186. sz. jav. - 59.§ Áfat.26.§ (2)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/186. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény módosítása (Jöt.)

57. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 78. § kiegészítését javasolja a következő új (1) bekezdésben a Jöt. 7. § 1. pont e) alpont felvételével:

"78. § (1) A Jöt. 7. §-a 1. pontjának e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"e) a Magyar Gyógyszerkönyvben meghatározott benzint, valamint annak külön jogszabályban foglaltak szerint gyógyszer nagykereskedelmi tevékenység folytatására jogosító engedéllyel rendelkezők számára történő csomagolását (kiszerelését), az azt megelőzően végzett mechanikai szűrését, illetve a gyógyszertárak által végzett gyógyszertári kiszerelését,""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § jelenlegi normaszövegének jelölése (2) bekezdésre változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 66. (27. sz. jav. - új94.§), 68. (28. sz. jav. - 101.§ új(2) (15)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/26. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

58. Kovács Tibor és dr. Eörsi Mátyás képviselők a törvényjavaslat 88. § (2) bekezdésben a Jöt. 36. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

/(2) A Jöt. 36. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(2) Az adó mértéke az (1) bekezdés a), b), d), e), l)-n) pontjában meghatározott mérték [20] 40 Ft/literrel, illetve fűtőolaj esetében 20 Ft/kilogrammal, a cseppfolyósított gáz esetén az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott mérték 20 Ft/kilogrammal, gáz halmazállapot esetén az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott mérték 20 Ft/nm3-rel növelt összege, amennyiben a termék nem felel meg a hatályos magyar szabvány, illetve a Magyar Gyógyszerkönyv előírásainak."

Indokolás: Lásd a T/945/162. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

59. Kovács Tibor és Podolák György képviselők, valamint dr. Eörsi Mátyás képviselők a törvényjavaslat 89. §-ban a Jöt. 37. § (1) bekezdés h) pont módosítását javasolják:

/89. § A Jöt. 37. §-ának (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:/

/Adómentes célú felhasználásnak minősül/

"h) a 2710 00 76, 2710 00 77 és 2710 00 78 vámtarifaszámú fűtőolaj nagy teljesítményű (50 MW feletti) tüzelőberendezésben és energianyerés céljából cementgyárban való felhasználása, feltéve, hogy a felhasználó teljesíteni tudja a környezetvédelmi jogszabályokban foglalt, a füstgáz kéntartalmára vonatkozó kibocsátási határértékeket, és ezt [a teljesítményt ]a környezetvédelmi hatóság igazolja."

Indokolás: Lásd a T/945/142-1., 173-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

60. Kovács Tibor és Podolák György képviselők, valamint dr. Eörsi Mátyás képviselők a törvényjavaslat 89. §-ban a Jöt. 37. § (1) bekezdés kiegészítését javasolják a következő új i) pont felvételével:

"89. § A Jöt. 37. §-ának (1) bekezdése a következő h) és i) ponttal egészül ki:

/Adómentes célú felhasználásnak minősül/

"i) a 2710 00 76, 2710 00 77 és 2710 00 78 vámtarifaszámú fűtőolaj felhasználása azoknál a felhasználóknál, amelyek számára az energiahordozó ellátásban beálló hirtelen változás következtében előálló ellátási nehézségek miatt külön jogszabály alapján lehetővé válik hat hónapot meg nem haladó időtartamra az 1 tömegszázaléknál magasabb kéntartalmú fűtőolajok alkalmazása.""

Indokolás: Lásd a T/945/142-2., 173-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

61. Dr. Bóka István és Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 91. § elhagyását javasolják:

"[91. § (1) A Jöt. 43. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 2208 20 vámtarifaszám alá tartozó borpárlat, a 2208 90 33, 2208 90 38, 2208 90 41, 2208 90 45, 2208 90 48, 2208 90 71 vámtarifaszám alá tartozó gyümölcspálinka (a továbbiakban együtt: pálinka) adója hektoliterfokonként 1670 forint."

(2) A Jöt. 43. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A szeszfőzdében bérfőzés keretében előállított pálinka (a továbbiakban: bérfőzött pálinka) adója egy bérfőzető részére hektoliterfokonként évente legfeljebb 50 hektoliterfok mennyiségig 770 forint, 50 hektoliterfok felett 1670 forint."]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/76. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

62. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 91. § (1) bekezdésben a Jöt 43. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

/(1) A Jöt. 43. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(3) A 2208 20 vámtarifaszám alá tartozó borpárlat, a 2208 90 33, 2208 90 38, 2208 90 41, 2208 90 45, 2208 90 48, 2208 90 71 vámtarifaszám alá tartozó gyümölcspálinka (a továbbiakban együtt: pálinka) adója hektoliterfokonként [1670]1600 forint."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64. (13. sz. jav. - 91.§ (2) 43.§(4) (4)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/13. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

63. Vincze László és dr. Turi-Kovács Béla képviselők a törvényjavaslat 91. § (1) bekezdésben a Jöt 43. § (3) bekezdés módosítását javasolják:

/(1) A Jöt. 43. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(3) A 2208 20 vámtarifaszám alá tartozó borpárlat, a 2208 90 33, 2208 90 38, 2208 90 41, 2208 90 45, 2208 90 48, 2208 90 71 vámtarifaszám alá tartozó gyümölcspálinka (a továbbiakban együtt: pálinka) adója hektoliterfokonként [1670] 1500 forint."

Indokolás: Lásd a T/945/158. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

64. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 91. § (2) bekezdésben a Jöt. 43. § (4) bekezdés módosítását javasolja:

/(2) A Jöt. 43. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(4) A szeszfőzdében bérfőzés keretében előállított pálinka (a továbbiakban: bérfőzött pálinka) adója egy bérfőzető részére hektoliterfokonként évente legfeljebb 50 hektoliterfok mennyiségig [770]700 forint, 50 hektoliterfok felett [1670]1600 forint."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62. (13. sz. jav. - 91.§ (1) 43.§ (3)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/13. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

65. Vincze László és dr. Turi-Kovács Béla képviselők a törvényjavaslat 91. § (2) bekezdésben a Jöt. 43. § (4) bekezdés módosítását javasolják:

/(2) A Jöt. 43. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(4) A szeszfőzdében bérfőzés keretében előállított pálinka (a továbbiakban: bérfőzött pálinka) adója egy bérfőzető részére hektoliterfokonként évente legfeljebb 50 hektoliterfok mennyiségig [770] 550 forint, 50 hektoliterfok felett [1670] 1500 forint."

Indokolás: Lásd a T/945/157. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

66. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 94. §-ban a Jöt. 47. § (1) bekezdés a) pont felvételével:

"94. A Jöt. 47. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) az Országos Gyógyszerészeti Intézet által törzskönyvezett, a Magyar Gyógyszerkönyvben és a Szabványos vényminták gyűjteményében szereplő gyógyszerek, valamint az Országos Gyógyszerészeti Intézet által nyilvántartásba vett gyógyszernek nem minősülő, szájon át fogyasztható alkoholtartalmú gyógyhatású termékek 40 ml-t meg nem haladó összes napi fogyasztási dózisnak megfelelő összetételben való előállításához, a szájon át nem fogyasztható, alkoholtartalmú készítmények, továbbá a gyógyszerhatóanyagok és intemedierek előállításához, valamint az e pontban megjelölt termékek gyártóberendezéseinek a technológiai előírásokban rögzített tisztítási eljárásához,"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 57. (26. sz. jav. - 78.§ új(1) 1.e)), 68. (28. sz. jav. - 101.§ új(2) (15)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/27. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

67. Dr. Bóka István és Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 97. § elhagyását javasolják:

"[97. § A Jöt. 59. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/Az adó mértéke/

"a) a habzó köztes alkoholtermékre literenként 115,00 forint,"]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/73. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

68. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 101. § kiegészítését javasolja a következő új (2) bekezdésben a Jöt. 69. § (15) bekezdés b) pont felvételével:

"(2) A Jöt. 69. §-a (15) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"b) az a külön jogszabályban foglaltak szerint gyógyszer nagykereskedelmi tevékenység folytatására jogosító engedéllyel rendelkező személy, aki a Magyar Gyógyszerkönyvben meghatározott benzint forgalmaz.""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § jelenlegi normaszövegének jelölése (1) bekezdésre változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 57. (26. sz. jav. - 78.§ új(1) 1.e)), 66. (27. sz. jav. - új94.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/28. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

69. Kékkői Zoltán képviselő a törvényjavaslat 109. §-ban a Jöt. 89. § (1) bekezdés a) pont 1. alpont módosítását javasolja:

/109. § A Jöt. 89. §-a (1) bekezdése a) pontjának 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

/Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg/

/a) a mezőgazdasági termékek előállításához a külterületi szántó, kert, gyümölcsös, gyep, halastó és erdőművelési ágakban a külön jogszabály szerint nyilvántartásba vett mezőgazdasági felhasználó részére hektáronként, a szarvasmarha tenyésztéséhez a tehén éves átlaglétszámára vetítve a gázolaj jövedéki adója 80 százalékának - az igény benyújtásának napjától számított 30 napon belüli - visszatérítését, a visszatérítés feltételeit és szabályait,/

"1. a szántó művelési ágban [95] 100 liter/ha/év,"

/mértékig terjedően;/

Indokolás: Lásd a T/945/50-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény módosítása (Vámtv.)

70. Dr. Eörsi Mátyás és dr. Veres János képviselők a törvényjavaslat 110. § (5) bekezdésben a Vámtv. 1. § 48. pont módosítását javasolják:

/(5) A Vámtv. 1. §-a a következő 48. ponttal egészül ki:/

"48. vámszámla: [a közvetett képviselő által bármely ]kereskedelmi banknál nyitott olyan pénzforgalmi számla, amelyre a vámteher fedezete kerül befizetésre és amelyről kizárólag a Vám- és Pénzügyőrség által kezelt államháztartási számlákra történhet kifizetés. A vámszámlán lévő összegre a Vám- és Pénzügyőrség felhatalmazott szervének lekérdezési és kizárólagos rendelkezési jogot kell biztosítani."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 73. (111-1. sz. jav. - 112.§ (1)), 74. (111-2. sz. jav. - 112.§ (2) Vámtv.8.§ (4) újd)), 77. (175. sz. jav. - 132.§ új(2)Vámtv.132.§(4)), 78. (175. sz. jav. - 132.§ új(4)Vámtv.132.§(7)), 148. (170-2. sz. jav. - 301.§ (2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/164. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71. Dr. Eörsi Mátyás és dr. Veres János képviselők a törvényjavaslat 111. §-ban a Vámtv. 7. § (2) bekezdés a) pont módosítását javasolják:

/111. § A Vámtv. 7. §-a (2) bekezdésének a), d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és egyidejűleg a bekezdés a következő f) ponttal egészül ki:/

/A vámbiztosíték - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az annak nyújtására kötelezett választása szerint lehet:/

"a) [kettő millió forint összegig ]készpénz, átutalási postautalvány, banki átutalás, hitelintézeti bankkártya, vagy"

Indokolás: Lásd a T/945/161-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

72. Dr. Eörsi Mátyás és dr. Veres János képviselők a törvényjavaslat 111. §-ban a Vámtv. 7. § (2) bekezdés f) pont módosítását javasolják:

/111. § A Vámtv. 7. §-a (2) bekezdésének a), d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és egyidejűleg a bekezdés a következő f) ponttal egészül ki:/

/A vámbiztosíték - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az annak nyújtására kötelezett választása szerint lehet:/

"f) [vámteher fizetés céljára nyitott, kereskedelmi banknál vezetett] vámszámlán rendelkezésre álló leköthető összeg, amely a tevékenységi engedélyhez nyújtott biztosítékként a bankgaranciával esik egy tekintet alá."

Indokolás: Lásd a T/945/161-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

73. Dr. Eörsi Mátyás és dr. Veres János képviselők a törvényjavaslat 112. § (1) bekezdés elhagyását javasolják:

"112. § [(1) A Vámtv. 8. §-ának (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

/Egyedi vámbiztosítékot kell nyújtani:/

"k) a közvetett képviselő útján a belföldi forgalom számára történő vámkezelésnél kiszabott vámteher fedezetére a 7. § (2) bekezdés f) pontjában foglaltaknak megfelelően."] "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § jelenlegi normaszövege bekezdés nélküli szöveggé változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 70. (164. sz. jav. - 110.§ (5) 1.§ 48.), 74. (111-2. sz. jav. - 112.§ (2) Vámtv.8.§ (4) újd)), 77. (175. sz. jav. - 132.§ új(2)Vámtv.132.§(4)), 78. (175. sz. jav. - 132.§ új(4)Vámtv.132.§(7)), 148. (170-2. sz. jav. - 301.§ (2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/111-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

74. Dr. Eörsi Mátyás és dr. Veres János képviselők a törvényjavaslat 112. § (2) bekezdésben a Vámtv. 8. § (4) bekezdés kiegészítését javasolják a következő új d) pont felvételével:

"(2) A Vámtv. 8. §-a (4) bekezdése a) pontjának első mondata, a d) és az f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/Tevékenységi biztosítékot kell nyújtani:/

"d) a halasztott vámfizetési engedélyhez - az e törvény 132. §-a (5) bekezdésének d) pontjában foglaltak kivételével - a kérelem benyújtását megelőző tizenkét havi vámteher fizetési kötelezettség egy hónapra - jövedéki termékek, illetve közvetett képviselet esetében három hónapra - eső átlagának erejéig. A biztosíték mértéke - a jövedéki termékek, továbbá a közvetett képviselet kivételével - legfeljebb kétszázmillió forint, jövedéki termékek esetében legfeljebb négyszázmillió forint lehet." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 70. (164. sz. jav. - 110.§ (5) 1.§ 48.), 73. (111-1. sz. jav. - 112.§ (1)), 77. (175. sz. jav. - 132.§ új(2)Vámtv.132.§(4)), 78. (175. sz. jav. - 132.§ új(4)Vámtv.132.§(7)), 148. (170-2. sz. jav. - 301.§ (2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/111-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

75. Dr. Eörsi Mátyás és dr. Veres János képviselők a törvényjavaslat 117. §-ban a Vámtv. 50/A. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

/117. § A Vámtv. a következő címmel és a cím utáni 50/A. §-sal egészül ki:/

"(2) A képviselet lehet:

a) közvetlen, amikor a képviselő a megbízója nevében és javára, vagy

b) közvetett, amikor a képviselő saját nevében, de megbízója megbízásából

jár el.

Közvetett képvisel[etet]őként árunyilatkozatot csak az e törvény 203. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szervezet [láthat el]nyújthat be."

Indokolás: Lásd a T/945/110. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

76. Dr. Eörsi Mátyás és dr. Veres János képviselők a törvényjavaslat 131. § (1) bekezdésben a Vámtv. 125. § (1) bekezdés módosítását javasolják:

/(1) A Vámtv. 125. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(1) E § alkalmazásában a vámáru felett rendelkezésre jogosult a vámáru tulajdonosa, a tulajdonosi jogállásban nem lévő címzettje, a vámhatóság zálogjogát megelőző zálogjog jogosultja, a fuvarozó, a szállítmányozó, továbbá a közvetett képviselő, valamint az e törvény 50/A. §-a (5) bekezdésében meghatározott személy."

Indokolás: Lásd a T/945/109. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

77. Dr. Eörsi Mátyás és dr. Veres János képviselők a törvényjavaslat 132. § kiegészítését javasolják a következő új (2) bekezdésben a Vámtv. 132. § (4) bekezdése felvételével:

"(2) A Vámtv. 132. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A vámteher megfizetését a vámfizetésre kötelezett - az (5) és (7) bekezdésben foglaltak kivételével - legkésőbb a fizetési határidőt követő első munkanapon - a pénzforgalmi bizonylat eredeti példányával - köteles a vámhivatalnál igazolni." "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 70. (164. sz. jav. - 110.§ (5) 1.§ 48.), 73. (111-1. sz. jav. - 112.§ (1)), 74. (111-2. sz. jav. - 112.§ (2) Vámtv.8.§ (4) újd)), 78. (175. sz. jav. - 132.§ új(4)Vámtv.132.§(7)), 148. (170-2. sz. jav. - 301.§ (2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/175. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

78. Dr. Eörsi Mátyás és dr. Veres János képviselők a törvényjavaslat 132. § kiegészítését javasolják a következő új (4) bekezdésben a Vámtv. 132. § (7) bekezdése felvételével:

"(4) A Vámtv. 132. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Amennyiben a vámteher megfizetése vámszámláról történik, a számlavezető vámszerv havonta kétszer, a tárgyhó 15. és utolsó napján a vámbevételi számlán addig esedékessé vált vámterhet egy összegben emeli le a vámfizetésre kötelezett vámszámlájáról." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 70. (164. sz. jav. - 110.§ (5) 1.§ 48.), 73. (111-1. sz. jav. - 112.§ (1)), 74. (111-2. sz. jav. - 112.§ (2) Vámtv.8.§ (4) újd)), 77. (175. sz. jav. - 132.§ új(2)Vámtv.132.§(4)), 148. (170-2. sz. jav. - 301.§ (2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/175. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvényi rendelkezések módosítása (Htv.)

79. Nógrádi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 147. §-ban a Htv. 13. § h) pont módosítását javasolja:

/147. § A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 13. §-ának h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

/Mentes az adó alól:/

"h) az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartást szolgáló vagy a növény-termesztéshez kapcsolódó [tároló] gazdasági épület (pl. istálló, terménytároló, magtár, műtrágyatároló, növényház, üvegház, fólia), feltéve, hogy az épületet az adóalany [ténylegesen] állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja."

Indokolás: Lásd a T/945/53. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

80. Lezsák Sándor és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 147. §-ban a Htv. 13. § kiegészítését javasolják a következő új i) pont felvételével:

"147. § A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 13. §-ának h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és egyidejűleg a következő i) ponttal egészül ki:

/Mentes az adó alól:/

"i) a lakás minden 25 m2-e, a nyilvántartás szerint a lakásba bejelentett és eltartott gyermekekként.""

Indokolás: Lásd a T/945/12. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

80/ 1. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 149. §-ban a Htv. 52. § 26. pont b) pont módosítását javasolja:

/149. § A Htv. 52. §-ának 7., 19. és 26. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:/

/52. § E törvény alkalmazásában:/

/26. vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző/

"b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben az [350 000] 500 000 forintot meghaladja,"

Indokolás: Lásd a T/945/192. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

81. Kékkői Zoltán képviselő a törvényjavaslat 149. §-ban a Htv. 52. § 26. pont b) pont módosítását javasolja:

/149. § A Htv. 52. §-ának 7., 19. és 26. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:/

/52. § E törvény alkalmazásában:/

/26. vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző/

"b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a [350 000] 500 000 forintot meghaladja,"

Indokolás: Lásd a T/945/50-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

82. Nógrádi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 150. §-ban a Ptt. 21. §-ban a Htv. 7. § e) pont módosítását javasolja:

/150. § A Ptt. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. § A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 7. §-a a következő e) ponttal egészül ki:/

/Az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza az, hogy:/

"e) a vállalkozó (52. § 26. pont) üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó, telke utáni telekadó, továbbá a vállalkozók kommunális adója és a helyi iparűzési adó megállapítása során - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a 6. § d) pontja nem alkalmazható. A vállalkozók kommunális adója, a helyi iparűzési adó, továbbá a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó, telke utáni telekadó alapjának korrigált forgalmi érték szerinti megállapítása esetén adónemenként csak egyféle adómérték állapítható meg. A vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó, telke utáni telekadó alapjának alapterület szerinti megállapítása esetén kizárólag az [adótárgy fajtája] a telek közművesítettségi foka, illetőleg a településen belüli földrajzi elhelyezkedése alapján állapítható meg differenciált adómérték."

Indokolás: Lásd a T/945/54. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

83. Dr. Horváth Zsolt és dr. Gógl Árpád képviselők a törvényjavaslat 151. §-ban a Ptt. 22. § -ában a Htv. 39/C. § kiegészítését javasolják a következő új (2) bekezdés felvételével:

/151. § A Ptt. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

/22. § A Htv. a 39/B. § után a következő alcímmel és az alcím utáni 39/C. §-sal egészül ki:/

/Az önkormányzat által nyújtható adómentesség, adókedvezmény/

"(2) A háziorvos, a házi gyermekorvos, az egészségügyi alapellátást végző fogorvos, továbbá a közforgalmú gyógyszertárat működtető gyógyszerész az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól érvényes szerződés alapján kapott bevételek tekintetében e törvénynél fogva mentesül az iparűzési adó megfizetése alól."

Indokolás: Lásd a T/945/176. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

84. Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 152. § elhagyását javasolja:

"[152. § A Ptt. 79. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"79. § (1) Az e törvény 21-22. §-ával megállapított - a Htv.-t módosító - rendelkezések 2003. január 1. napján lépnek hatályba.

(2) Az önkormányzat 2002. december 31. napjáig köteles hatályon kívül helyezni a Htv. e törvény 21. §-ával megállapított 7. §-a e) pontjának első mondatával ellentétes adókedvezményeket, adómentességeket határozatlan időre biztosító önkormányzati rendelkezéseket. Az önkormányzat legkésőbb 2007. december 31. napjáig köteles hatályon kívül helyezni minden olyan - határozott időtartamra adókedvezményeket, adómentességeket biztosító - rendelkezését, amely ellentétes a Htv. e törvény 21. §-ával megállapított 7. §-a e) pontjának első mondatával. Az a vállalkozó jogosult 2002. december 31. napját követően a 2002. december 31. napján hatályban lévő önkormányzati rendelet által határozott időtartamra biztosított adókedvezményt, adómentességet igénybe venni, aki (amely) ennek igénybevételére 2002. december 31-ig már jogosultságot szerzett, vagy az igénybevételre jogosító feltételek teljesítését legkésőbb 2003. december 31-ig megkezdte. A vállalkozónak az adókedvezmény, adómentesség igénybevételére jogosító feltételek teljesítésének megkezdését 2004. január 31. napjáig be kell jelentenie az illetékes önkormányzati adóhatósághoz."]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/55. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

85. Nógrádi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 152. §-ban a Ptt. 79. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

/152. § A Ptt. 79. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(2) Az önkormányzat 2002. december 31. napjáig köteles hatályon kívül helyezni a Htv. e törvény 21. §-ával megállapított 7. §-a e) pontjának első mondatával ellentétes adókedvezményeket, adómentességeket határozatlan időre biztosító önkormányzati rendelkezéseket. Az önkormányzat legkésőbb [2007.] 2008. december 31. napjáig köteles hatályon kívül helyezni minden olyan - határozott időtartamra adókedvezményeket, adómentességeket biztosító - rendelkezését, amely ellentétes a Htv. e törvény 21. §-ával megállapított 7. §-a e) pontjának első mondatával. Az a vállalkozó jogosult [2002. december 31. napját követően a 2002.] 2003. december 31. napján hatályban lévő önkormányzati rendelet által határozott időtartamra biztosított adókedvezményt, adómentességet igénybe venni, aki (amely) ennek igénybevételére [2002.] 2003. december 31-ig már jogosultságot szerzett, vagy az igénybevételre jogosító feltételek teljesítését legkésőbb [2003.] 2004. december 31-ig megkezdte. A vállalkozónak az adókedvezmény, adómentesség igénybevételére jogosító feltételek teljesítésének megkezdését 2004. január 31. napjáig be kell jelentenie az illetékes önkormányzati adóhatósághoz."

Indokolás: Lásd a T/945/52. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

86. Jauernik István és Farkas Imre képviselők a törvényjavaslat 152. §-ban a Ptt. 79. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

/152. § A Ptt. 79. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(2) Az önkormányzat 2002. december 31. napjáig köteles hatályon kívül helyezni a Htv. e törvény 21. §-ával megállapított 7. §-a e) pontjának első mondatával ellentétes adókedvezményeket, adómentességeket határozatlan időre biztosító önkormányzati rendelkezéseket. Az önkormányzat legkésőbb 2007. december 31. napjáig köteles hatályon kívül helyezni minden olyan - határozott időtartamra adókedvezményeket, adómentességeket biztosító - rendelkezését, amely ellentétes a Htv. e törvény 21. §-ával megállapított 7. §-a e) pontjának első mondatával. Az a vállalkozó jogosult [2002. december] 2003. március 31. napját követően a [2002. december] 2003. március 31. napján hatályban lévő önkormányzati rendelet által határozott időtartamra biztosított adókedvezményt, adómentességet igénybe venni, aki (amely) ennek igénybevételére [2002. december] 2003. március 31-ig már jogosultságot szerzett, vagy az igénybevételre jogosító feltételek teljesítését legkésőbb 2003. december 31-ig megkezdte. A vállalkozónak az adókedvezmény, adómentesség igénybevételére jogosító feltételek teljesítésének megkezdését 2004. január 31. napjáig be kell jelentenie az illetékes önkormányzati adóhatósághoz."

Indokolás: Lásd a T/945/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása (Itv.)

87. Kuzma László képviselő, valamint Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 153. § elhagyását javasolja:

"153. § [Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az öröklési és az ajándékozási illeték összegét - az egy-egy örökösnek, hagyományosnak jutott örökség, illetőleg megajándékozottnak juttatott ajándék tiszta értéke alapulvételével - a következő táblázatokban foglalt kulcsok alkalmazásával kell kiszámítani:

a) Öröklés esetén:

Csoport

Az illeték általános mértéke

Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke

I. Az örökhagyó gyermeke, házastársa, szülője, valamint a háztartásában eltartott szülő nélküli unokája terhére (Az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek a vér szerinti gyermekkel, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő a vér szerinti szülővel egy tekintet alá esik.)

15 millió forint összegű értékig 11 %

15 millió forint összegű érték feletti rész után 15 %

15 millió forint összegű értékig 2,5 %

15 millió forint összegű érték feletti rész után 6 %

II. Az örökhagyó I. csoportba nem tartozó unokája, nagyszülője, testvére terhére

15 millió forint összegű értékig 15 %

15 millió forint összegű érték feletti rész után 21 %

15 millió forint összegű értékig 6 %

15 millió forint összegű érték feletti rész után 8 %

III. Minden más örökös terhére

15 millió forint összegű értékig 21 %

15 millió forint összegű érték feletti rész után 30 %

15 millió forint összegű értékig 8 %

15 millió forint összegű érték feletti rész után 12 %

b) Ajándékozás esetén:

Csoport

Az illeték általános mértéke

Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke

I. Az ajándékozó gyermeke, házastársa, szülője, valamint a háztartásában eltartott szülő nélküli unokája terhére (Az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek a vér szerinti gyermekkel, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő a vér szerinti szülővel egy tekintet alá esik.) 15 millió forint összegű értékig 11 %

15 millió forint összegű érték feletti rész után 18 %

15 millió forint összegű értékig 5 %

15 millió forint összegű érték feletti rész után 8 %

II. Az ajándékozó I. csoportba nem tartozó unokája, nagyszülője, testvére terhére

15 millió forint összegű értékig 15 %

15 millió forint összegű érték feletti rész után 21 %

15 millió forint összegű értékig 8 %

15 millió forint összegű érték feletti rész után 10 %

III. Minden más megajándékozott terhére

15 millió forint összegű értékig 21 %

15 millió forint összegű érték feletti rész után 30 %

15 millió forint összegű értékig 10 %

15 millió forint összegű érték feletti rész után 21 %]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/93., 190., 121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

88. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 156. § kiegészítését javasolja a következő új (1) bekezdésben az Itv. 21. § (1) bekezdés felvételével:

156. §"(1) Az Itv. 21. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) Lakástulajdon szerzése esetén a visszterhes vagyonátruházási illeték alapja - ha e törvény másképp nem rendelkezik - a lakástulajdon forgalmi értéke. Az illeték mértéke - lakásonként - 8 millió forintig 2 %, a forgalmi érték ezt meghaladó összege után 6 %. Lakás résztulajdonának szerzése esetén a 8 millió forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal arányos összegére alkalmazható a 2 %-os illeték, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 6 % illetéket kell fizetni.""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § jelenlegi normaszövegének jelölése (2) bekezdésre változik.

Indokolás: Lásd a T/945/49. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

89. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 158. § elhagyását javasolja:

["158. § Az Itv. 24. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértéke a hajtómotor hengerűrtartalmának minden cm3-e után 13 forint, kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott gépjármű esetén a hajtómotor teljesítményének minden megkezdett 1 kW-ja után 600 forint.

(2) Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg, 7500 forint, minden más esetben 18 000 forint illetéket kell fizetni.""]

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/24. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

90. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 158. §-ban az Itv. 24. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

/158. § Az Itv. 24. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/

"(1) Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértéke a hajtómotor hengerűrtartalmának minden cm3-e után [13] 10,5 forint, kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott gépjármű esetén a hajtómotor teljesítményének minden megkezdett 1 kW-ja után [600] 420 forint."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 91. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (2)), 92. (119. sz. jav. - 160.§), 95. (156. sz. jav. - 162.§ Itv.39.§ (3)), 96. (155. sz. jav. - 163.§ Itv.42.§ (1)), 97. (154. sz. jav. - 164.§), 98. (153. sz. jav. - 165.§ Itv.44.§), 99. (152. sz. jav. - 166.§), 100. (125. sz. jav. - 167.§), 101. (124. sz. jav. - 168.§ Itv.47.§), 102. (123. sz. jav. - 169.§ Itv.48.§), 103. (122. sz. jav. - 170.§ Itv.50.§), 104. (130. sz. jav. - 171.§ Itv.52.§ (1)), 105. (129. sz. jav. - 173.§ Itv.55.§), 215. (128. sz. jav. - 12.mell. 1.), 216. (127. sz. jav. - 12.mell. 2.), 217. (126. sz. jav. - 12.mell. 3.), 218. (136. sz. jav. - 12.mell. 4.), 219. (133. sz. jav. - 12.mell. 5.), 220. (132. sz. jav. - 12.mell. 6.), 221. (131. sz. jav. - 12.mell. 7.), 222. (135. sz. jav. - 12.mell. 8.), 223. (134. sz. jav. - 12.mell. 11.), 224. (149. sz. jav. - 12.mell. 12.), 226. (139. sz. jav. - 12.mell. 14.), 227. (148. sz. jav. - 12.mell. 15.), 228. (151. sz. jav. - 12.mell. 16.), 229. (138. sz. jav. - 12.mell. 17,1), 230. (137. sz. jav. - 12.mell. 18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/120. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

91. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 158. §-ban az Itv. 24. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

/158. § Az Itv. 24. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/

"(2) Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg, [7500] 5250 forint, minden más esetben [18 000] 12 600 forint illetéket kell fizetni."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (1)), 92. (119. sz. jav. - 160.§), 95. (156. sz. jav. - 162.§ Itv.39.§ (3)), 96. (155. sz. jav. - 163.§ Itv.42.§ (1)), 97. (154. sz. jav. - 164.§), 98. (153. sz. jav. - 165.§ Itv.44.§), 99. (152. sz. jav. - 166.§), 100. (125. sz. jav. - 167.§), 101. (124. sz. jav. - 168.§ Itv.47.§), 102. (123. sz. jav. - 169.§ Itv.48.§), 103. (122. sz. jav. - 170.§ Itv.50.§), 104. (130. sz. jav. - 171.§ Itv.52.§ (1)), 105. (129. sz. jav. - 173.§ Itv.55.§), 215. (128. sz. jav. - 12.mell. 1.), 216. (127. sz. jav. - 12.mell. 2.), 217. (126. sz. jav. - 12.mell. 3.), 218. (136. sz. jav. - 12.mell. 4.), 219. (133. sz. jav. - 12.mell. 5.), 220. (132. sz. jav. - 12.mell. 6.), 221. (131. sz. jav. - 12.mell. 7.), 222. (135. sz. jav. - 12.mell. 8.), 223. (134. sz. jav. - 12.mell. 11.), 224. (149. sz. jav. - 12.mell. 12.), 226. (139. sz. jav. - 12.mell. 14.), 227. (148. sz. jav. - 12.mell. 15.), 228. (151. sz. jav. - 12.mell. 16.), 229. (138. sz. jav. - 12.mell. 17,1), 230. (137. sz. jav. - 12.mell. 18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/120. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

92. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 160. § módosítását javasolja:

/160. § (1) Az Itv. 29. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/

"(1) Az első fokú államigazgatási eljárásért - ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik - [2 000] 1600 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték).

(2) Az első fokú államigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik, és a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után [400] 210 forint, de legalább [4 000] 3 000 forint, legfeljebb [400 000] 315 000 forint. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke [4 000] 3 150 forint.

(3) Az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott felügyeleti intézkedés iránti kérelem illetéke [10 000] 7 350 forint. A megfizetett illeték visszatérítésére a 32. § rendelkezései az irányadók."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (1)), 91. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (2)), 95. (156. sz. jav. - 162.§ Itv.39.§ (3)), 96. (155. sz. jav. - 163.§ Itv.42.§ (1)), 97. (154. sz. jav. - 164.§), 98. (153. sz. jav. - 165.§ Itv.44.§), 99. (152. sz. jav. - 166.§), 100. (125. sz. jav. - 167.§), 101. (124. sz. jav. - 168.§ Itv.47.§), 102. (123. sz. jav. - 169.§ Itv.48.§), 103. (122. sz. jav. - 170.§ Itv.50.§), 104. (130. sz. jav. - 171.§ Itv.52.§ (1)), 105. (129. sz. jav. - 173.§ Itv.55.§), 215. (128. sz. jav. - 12.mell. 1.), 216. (127. sz. jav. - 12.mell. 2.), 217. (126. sz. jav. - 12.mell. 3.), 218. (136. sz. jav. - 12.mell. 4.), 219. (133. sz. jav. - 12.mell. 5.), 220. (132. sz. jav. - 12.mell. 6.), 221. (131. sz. jav. - 12.mell. 7.), 222. (135. sz. jav. - 12.mell. 8.), 223. (134. sz. jav. - 12.mell. 11.), 224. (149. sz. jav. - 12.mell. 12.), 226. (139. sz. jav. - 12.mell. 14.), 227. (148. sz. jav. - 12.mell. 15.), 228. (151. sz. jav. - 12.mell. 16.), 229. (138. sz. jav. - 12.mell. 17,1), 230. (137. sz. jav. - 12.mell. 18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/119. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

93. Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 160. §-ban az Itv. 29. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

/160. § (1) Az Itv. 29. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/

"(2) Az első fokú államigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik, és a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után [400] 300 forint, de legalább [4 000] 3 500 forint, legfeljebb 400 000 forint. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 4 000 forint.'"

Indokolás: Lásd a T/945/104. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

94. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 161. § elhagyását javasolja:

161. § [Az Itv. 34. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A beadvány postai úton történő előterjesztése esetén az ügyfelet az illetékfizetésre ugyancsak postai úton figyelmeztetni kell azzal, hogy ha az illetéket és a felhívás postaköltségét - e címen 200 forintot - 8 napon belül a válasz-levelezőlapon nem fizeti meg, az illetéken és a felhívás költségén felül a 82. §-ban említett mulasztási bírságot is meg kell fizetnie. A felhívás kibocsátása, illetőleg az illetékfizetés elmulasztása az üggyel kapcsolatos érdemi eljárásnak nem akadálya."]

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

95. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 162. §-ban az Itv. 39. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

/162. § Az Itv. 39. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(3) Ha az eljárás tárgyának értéke az (1) bekezdésben foglaltak szerint nem állapítható meg, és ha törvény másként nem rendelkezik, az illeték számításának alapja:

a) a helyi bíróság előtt a peres eljárásban [250 000] 150 000 forint, a nemperes eljárásban [125 000] 80 000 forint;

b) a Fővárosi Bíróság és a megyei bíróság előtt:

- első fokon indult peres eljárásban [350 000] 250 000 forint, nemperes eljárásban pedig [175 000] 135 000 forint,

- fellebbezési eljárásban, peres eljárás esetén [200 000] 125 000 forint, nemperes eljárásban pedig [120 000] 75 000 forint,

c) az ítélőtábla előtt fellebbezési eljárásban, peres eljárás esetén [400 000] 240 000 forint, nemperes eljárásban [300 000] 105 000 forint;

d) a Legfelsőbb Bíróság előtt eljárásban 240 000 forint[:

- fellebbezési eljárásban 500 000 forint,

- felülvizsgálati eljárásban 600 000 forint]."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (1)), 91. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (2)), 92. (119. sz. jav. - 160.§), 96. (155. sz. jav. - 163.§ Itv.42.§ (1)), 97. (154. sz. jav. - 164.§), 98. (153. sz. jav. - 165.§ Itv.44.§), 99. (152. sz. jav. - 166.§), 100. (125. sz. jav. - 167.§), 101. (124. sz. jav. - 168.§ Itv.47.§), 102. (123. sz. jav. - 169.§ Itv.48.§), 103. (122. sz. jav. - 170.§ Itv.50.§), 104. (130. sz. jav. - 171.§ Itv.52.§ (1)), 105. (129. sz. jav. - 173.§ Itv.55.§), 215. (128. sz. jav. - 12.mell. 1.), 216. (127. sz. jav. - 12.mell. 2.), 217. (126. sz. jav. - 12.mell. 3.), 218. (136. sz. jav. - 12.mell. 4.), 219. (133. sz. jav. - 12.mell. 5.), 220. (132. sz. jav. - 12.mell. 6.), 221. (131. sz. jav. - 12.mell. 7.), 222. (135. sz. jav. - 12.mell. 8.), 223. (134. sz. jav. - 12.mell. 11.), 224. (149. sz. jav. - 12.mell. 12.), 226. (139. sz. jav. - 12.mell. 14.), 227. (148. sz. jav. - 12.mell. 15.), 228. (151. sz. jav. - 12.mell. 16.), 229. (138. sz. jav. - 12.mell. 17,1), 230. (137. sz. jav. - 12.mell. 18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

96. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 163. §-ban az Itv. 42. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

/163. § Az Itv. 42. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

/(1) A 39-41. §-ban meghatározott illetékalap után - ha e törvény másként nem rendelkezik - az illeték mértéke:/

"a) peres eljárásban 6 %, de legalább [7 000] 5 250 forint, legfeljebb [900 000] 787 500 forint;

b) bírósági meghagyás elleni ellentmondás esetén 3 %, de legalább [5 000] forint, legfeljebb [450 000] 315 000 forint;

c) egyezségi kísérletre történő idézés iránti kérelem és szóbeli kereset azonnali tárgyalása iránti kérelem esetén 1 %, de legalább [3 000] 2 100 forint, legfeljebb [15 000] 10 500 forint;

d) fizetési meghagyásos eljárásban 3 %, de legalább [3 000] 2 100 forint, legfeljebb [450 000] 315 000 forint;

e) a végrehajtási eljárásban 1 %, de legalább [3 000] 2 100 forint, legfeljebb [150 000] 10 500 forint, ha a végrehajtás foganatosítása a fővárosi bírósági, illetőleg a megyei bírósági végrehajtó feladatkörébe tartozik, 3 %, de legalább [8 000] 6 300 forint, legfeljebb [450 000] 315 000 forint;

f) a határozat jogerőre emelkedése után a részletekben való teljesítés vagy ennek módosítása, vagy részletfizetés engedélyezése iránt kezdeményezett eljárásban 1 %, de legalább [3 000] 2 100 forint, legfeljebb [15 000] 10 500 forint;

g) a kiszabott pénzbírság megfizetésére halasztás vagy részletfizetés engedélyezése iránt kezdeményezett eljárásban 1 %, de legalább [3 000] 2 100 forint, legfeljebb [15 000] 10 500 forint;

h) egyéb nemperes eljárásokban az eljárás tárgya értékének 3 %-a, de legalább [3 000] 2 100 forint, legfeljebb [150 000] 10 500 forint."

Megjegyzés: A mód. indítvány egy helyen nem jelöli az elhagyni kívánt összeg helyetti új csökkentett összeget.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (1)), 91. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (2)), 92. (119. sz. jav. - 160.§), 95. (156. sz. jav. - 162.§ Itv.39.§ (3)), 97. (154. sz. jav. - 164.§), 98. (153. sz. jav. - 165.§ Itv.44.§), 99. (152. sz. jav. - 166.§), 100. (125. sz. jav. - 167.§), 101. (124. sz. jav. - 168.§ Itv.47.§), 102. (123. sz. jav. - 169.§ Itv.48.§), 103. (122. sz. jav. - 170.§ Itv.50.§), 104. (130. sz. jav. - 171.§ Itv.52.§ (1)), 105. (129. sz. jav. - 173.§ Itv.55.§), 215. (128. sz. jav. - 12.mell. 1.), 216. (127. sz. jav. - 12.mell. 2.), 217. (126. sz. jav. - 12.mell. 3.), 218. (136. sz. jav. - 12.mell. 4.), 219. (133. sz. jav. - 12.mell. 5.), 220. (132. sz. jav. - 12.mell. 6.), 221. (131. sz. jav. - 12.mell. 7.), 222. (135. sz. jav. - 12.mell. 8.), 223. (134. sz. jav. - 12.mell. 11.), 224. (149. sz. jav. - 12.mell. 12.), 226. (139. sz. jav. - 12.mell. 14.), 227. (148. sz. jav. - 12.mell. 15.), 228. (151. sz. jav. - 12.mell. 16.), 229. (138. sz. jav. - 12.mell. 17,1), 230. (137. sz. jav. - 12.mell. 18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/155. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

97. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 164. § módosítását javasolja:

/164. § (1) Az Itv. 43. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(1) A házassági bontóper illetéke [10 000] 7 350 forint."

/(2) Az Itv. 43. §-ának (3)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/

"(3) A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke - ha törvény másként nem rendelkezik és a határozat nem adó-, illeték-, adójellegű kötelezettséggel, társadalombiztosítási járulék- vagy vámkötelezettséggel kapcsolatos - [15 000] 10 500 forint.

(4) A kisajátítási kártalanítási határozat jogalap tekintetében történő felülvizsgálata esetén az illeték mértéke [8 000] 6 300 forint.

(5) A Pp. 349. §-ában meghatározott munkaügyi perek illetéke - ha az eljárás tárgyának értéke nem állapítható meg - [7 000] 5 250 forint.

(6) Bármely bíróság előtt az általános meghatalmazás illetéke [15 000] 10 500 forint."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (1)), 91. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (2)), 92. (119. sz. jav. - 160.§), 95. (156. sz. jav. - 162.§ Itv.39.§ (3)), 96. (155. sz. jav. - 163.§ Itv.42.§ (1)), 98. (153. sz. jav. - 165.§ Itv.44.§), 99. (152. sz. jav. - 166.§), 100. (125. sz. jav. - 167.§), 101. (124. sz. jav. - 168.§ Itv.47.§), 102. (123. sz. jav. - 169.§ Itv.48.§), 103. (122. sz. jav. - 170.§ Itv.50.§), 104. (130. sz. jav. - 171.§ Itv.52.§ (1)), 105. (129. sz. jav. - 173.§ Itv.55.§), 215. (128. sz. jav. - 12.mell. 1.), 216. (127. sz. jav. - 12.mell. 2.), 217. (126. sz. jav. - 12.mell. 3.), 218. (136. sz. jav. - 12.mell. 4.), 219. (133. sz. jav. - 12.mell. 5.), 220. (132. sz. jav. - 12.mell. 6.), 221. (131. sz. jav. - 12.mell. 7.), 222. (135. sz. jav. - 12.mell. 8.), 223. (134. sz. jav. - 12.mell. 11.), 224. (149. sz. jav. - 12.mell. 12.), 226. (139. sz. jav. - 12.mell. 14.), 227. (148. sz. jav. - 12.mell. 15.), 228. (151. sz. jav. - 12.mell. 16.), 229. (138. sz. jav. - 12.mell. 17,1), 230. (137. sz. jav. - 12.mell. 18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/154. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

98. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 165. §-ban az Itv. 44. § módosítását javasolja:

/165. § Az Itv. 44. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/

"44. § A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény 3. §-ának a) pontjában meghatározott és jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezetek felszámolási eljárásának illetéke [50 000] 42 000 forint, csődeljárásának illetéke [30 000] 21 000 forint, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetében pedig a felszámolási eljárás illetéke [25 000] 15 750 forint, a csődeljárás illetéke [20 000] 10 500 forint."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (1)), 91. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (2)), 92. (119. sz. jav. - 160.§), 95. (156. sz. jav. - 162.§ Itv.39.§ (3)), 96. (155. sz. jav. - 163.§ Itv.42.§ (1)), 97. (154. sz. jav. - 164.§), 99. (152. sz. jav. - 166.§), 100. (125. sz. jav. - 167.§), 101. (124. sz. jav. - 168.§ Itv.47.§), 102. (123. sz. jav. - 169.§ Itv.48.§), 103. (122. sz. jav. - 170.§ Itv.50.§), 104. (130. sz. jav. - 171.§ Itv.52.§ (1)), 105. (129. sz. jav. - 173.§ Itv.55.§), 215. (128. sz. jav. - 12.mell. 1.), 216. (127. sz. jav. - 12.mell. 2.), 217. (126. sz. jav. - 12.mell. 3.), 218. (136. sz. jav. - 12.mell. 4.), 219. (133. sz. jav. - 12.mell. 5.), 220. (132. sz. jav. - 12.mell. 6.), 221. (131. sz. jav. - 12.mell. 7.), 222. (135. sz. jav. - 12.mell. 8.), 223. (134. sz. jav. - 12.mell. 11.), 224. (149. sz. jav. - 12.mell. 12.), 226. (139. sz. jav. - 12.mell. 14.), 227. (148. sz. jav. - 12.mell. 15.), 228. (151. sz. jav. - 12.mell. 16.), 229. (138. sz. jav. - 12.mell. 17,1), 230. (137. sz. jav. - 12.mell. 18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/153. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

99. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 166. §-ban az Itv. 45. § módosítását javasolja:

/166. § (1) Az Itv. 45. §-ának (1) bekezdése c)-e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:/

/A cégbejegyzésre irányuló eljárás illetéke a létesítő okiratban, a társasági szerződésben, az alapító okiratban, illetve az alapszabályban megállapított vagyon (jegyzett tőke) értéke után:/

"c) induló vagyon nélkül alapítható cég esetén [15 000] 10 500 forint;

d) külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén [250 000] 210 000 forint;

e) külföldi vállalkozás közvetlen kereskedelmi képviselete esetén [150 000] 105 000 forint."

/(2) Az Itv. 45. §-ának (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/

"(3) Az (1) bekezdésben nem említett egyéb eljárásért - a (4)-(6) bekezdésben foglaltak kivételével - [5 000] 3 150 forint illetéket kell fizetni.

(4) Ha a cégnyilvántartásba bejegyzett adatokra (jogokra, tényekre) vonatkozóan több rovatot is érintő változásokat egyidejűleg jelentenek be - az (5) bekezdésben foglalt eset kivételével -, a bejelentett változások számától függetlenül [8 000] 6 300 forint illetéket kell fizetni."

/(3) Az Itv. 45. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(6) A cégkivonat elkészítésének illetéke [5 000] 3 150 forint, a cégbizonyítvány kiállításának illetéke [3 000] 2 100 forint, a cégmásolat elkészítéséért pedig [7 000] 5 250 forint illetéket kell fizetni.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (1)), 91. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (2)), 92. (119. sz. jav. - 160.§), 95. (156. sz. jav. - 162.§ Itv.39.§ (3)), 96. (155. sz. jav. - 163.§ Itv.42.§ (1)), 97. (154. sz. jav. - 164.§), 98. (153. sz. jav. - 165.§ Itv.44.§), 100. (125. sz. jav. - 167.§), 101. (124. sz. jav. - 168.§ Itv.47.§), 102. (123. sz. jav. - 169.§ Itv.48.§), 103. (122. sz. jav. - 170.§ Itv.50.§), 104. (130. sz. jav. - 171.§ Itv.52.§ (1)), 105. (129. sz. jav. - 173.§ Itv.55.§), 215. (128. sz. jav. - 12.mell. 1.), 216. (127. sz. jav. - 12.mell. 2.), 217. (126. sz. jav. - 12.mell. 3.), 218. (136. sz. jav. - 12.mell. 4.), 219. (133. sz. jav. - 12.mell. 5.), 220. (132. sz. jav. - 12.mell. 6.), 221. (131. sz. jav. - 12.mell. 7.), 222. (135. sz. jav. - 12.mell. 8.), 223. (134. sz. jav. - 12.mell. 11.), 224. (149. sz. jav. - 12.mell. 12.), 226. (139. sz. jav. - 12.mell. 14.), 227. (148. sz. jav. - 12.mell. 15.), 228. (151. sz. jav. - 12.mell. 16.), 229. (138. sz. jav. - 12.mell. 17,1), 230. (137. sz. jav. - 12.mell. 18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/152. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

100. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 167. §-ban az Itv. 46. § módosítását javasolja:

/167. § (1) Az Itv. 46. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/

"(1) A 39-41. § szerint megállapított illetékalap után az illeték mértéke ítélet elleni fellebbezés esetében 6 %, de legalább [7 000] 5 250 forint, legfeljebb [900 000] 787 500 forint.

(2) Ha a fellebbezés házassági bontóperben hozott ítélet ellen irányul, az illeték [7 000] 5 250 forint. Az ítélet vagyonjogi rendelkezése elleni fellebbezés esetén - kivéve a lakáshasználatra vonatkozó vagyonjogi rendelkezést - az (1) bekezdésben foglaltak az irányadók."

/(2) Az Itv. 46. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(4) A csatlakozó fellebbezés illetéke az (1) bekezdés szerint járó illeték fele, de legalább [5 000] 3 150 forint, legfeljebb 525 000 forint."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (1)), 91. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (2)), 92. (119. sz. jav. - 160.§), 95. (156. sz. jav. - 162.§ Itv.39.§ (3)), 96. (155. sz. jav. - 163.§ Itv.42.§ (1)), 97. (154. sz. jav. - 164.§), 98. (153. sz. jav. - 165.§ Itv.44.§), 99. (152. sz. jav. - 166.§), 101. (124. sz. jav. - 168.§ Itv.47.§), 102. (123. sz. jav. - 169.§ Itv.48.§), 103. (122. sz. jav. - 170.§ Itv.50.§), 104. (130. sz. jav. - 171.§ Itv.52.§ (1)), 105. (129. sz. jav. - 173.§ Itv.55.§), 215. (128. sz. jav. - 12.mell. 1.), 216. (127. sz. jav. - 12.mell. 2.), 217. (126. sz. jav. - 12.mell. 3.), 218. (136. sz. jav. - 12.mell. 4.), 219. (133. sz. jav. - 12.mell. 5.), 220. (132. sz. jav. - 12.mell. 6.), 221. (131. sz. jav. - 12.mell. 7.), 222. (135. sz. jav. - 12.mell. 8.), 223. (134. sz. jav. - 12.mell. 11.), 224. (149. sz. jav. - 12.mell. 12.), 226. (139. sz. jav. - 12.mell. 14.), 227. (148. sz. jav. - 12.mell. 15.), 228. (151. sz. jav. - 12.mell. 16.), 229. (138. sz. jav. - 12.mell. 17,1), 230. (137. sz. jav. - 12.mell. 18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/125. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 168. §-ban az Itv. 47. § módosítását javasolja:

/168. § Az Itv. 47. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/

"47. § (1) A 39-41. § szerint megállapított illetékalap után, végzés elleni fellebbezés, valamint végzés elleni kifogás esetében az illeték mértéke 3 %, de legalább 5 000 forint, legfeljebb [175 000] 131 250 forint.

(2) A közjegyzőnek a hagyatéki és egyéb közjegyzői eljárásban hozott határozata elleni fellebbezés illetéke [7 000] 5 250 forint.

(3) A cégbírósági, valamint a csőd- és felszámolási eljárásban hozott végzés elleni fellebbezés illetéke [7 000] 5 250 forint."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (1)), 91. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (2)), 92. (119. sz. jav. - 160.§), 95. (156. sz. jav. - 162.§ Itv.39.§ (3)), 96. (155. sz. jav. - 163.§ Itv.42.§ (1)), 97. (154. sz. jav. - 164.§), 98. (153. sz. jav. - 165.§ Itv.44.§), 99. (152. sz. jav. - 166.§), 100. (125. sz. jav. - 167.§), 102. (123. sz. jav. - 169.§ Itv.48.§), 103. (122. sz. jav. - 170.§ Itv.50.§), 104. (130. sz. jav. - 171.§ Itv.52.§ (1)), 105. (129. sz. jav. - 173.§ Itv.55.§), 215. (128. sz. jav. - 12.mell. 1.), 216. (127. sz. jav. - 12.mell. 2.), 217. (126. sz. jav. - 12.mell. 3.), 218. (136. sz. jav. - 12.mell. 4.), 219. (133. sz. jav. - 12.mell. 5.), 220. (132. sz. jav. - 12.mell. 6.), 221. (131. sz. jav. - 12.mell. 7.), 222. (135. sz. jav. - 12.mell. 8.), 223. (134. sz. jav. - 12.mell. 11.), 224. (149. sz. jav. - 12.mell. 12.), 226. (139. sz. jav. - 12.mell. 14.), 227. (148. sz. jav. - 12.mell. 15.), 228. (151. sz. jav. - 12.mell. 16.), 229. (138. sz. jav. - 12.mell. 17,1), 230. (137. sz. jav. - 12.mell. 18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/124. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

102. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 169. §-ban az Itv. 48. § módosítását javasolja:

/169. § Az Itv. 48. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/

"48. § Ha a fellebbezés kizárólag a határozat indokolása ellen irányul vagy a teljesítési határidő megváltoztatására, illetve az engedélyezett részletfizetési kedvezmény módosítására vagy mellőzésére vonatkozik, az illeték [5 000] 3 150 forint."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (1)), 91. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (2)), 92. (119. sz. jav. - 160.§), 95. (156. sz. jav. - 162.§ Itv.39.§ (3)), 96. (155. sz. jav. - 163.§ Itv.42.§ (1)), 97. (154. sz. jav. - 164.§), 98. (153. sz. jav. - 165.§ Itv.44.§), 99. (152. sz. jav. - 166.§), 100. (125. sz. jav. - 167.§), 101. (124. sz. jav. - 168.§ Itv.47.§), 103. (122. sz. jav. - 170.§ Itv.50.§), 104. (130. sz. jav. - 171.§ Itv.52.§ (1)), 105. (129. sz. jav. - 173.§ Itv.55.§), 215. (128. sz. jav. - 12.mell. 1.), 216. (127. sz. jav. - 12.mell. 2.), 217. (126. sz. jav. - 12.mell. 3.), 218. (136. sz. jav. - 12.mell. 4.), 219. (133. sz. jav. - 12.mell. 5.), 220. (132. sz. jav. - 12.mell. 6.), 221. (131. sz. jav. - 12.mell. 7.), 222. (135. sz. jav. - 12.mell. 8.), 223. (134. sz. jav. - 12.mell. 11.), 224. (149. sz. jav. - 12.mell. 12.), 226. (139. sz. jav. - 12.mell. 14.), 227. (148. sz. jav. - 12.mell. 15.), 228. (151. sz. jav. - 12.mell. 16.), 229. (138. sz. jav. - 12.mell. 17,1), 230. (137. sz. jav. - 12.mell. 18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/123. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

103. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 170. §-ban az Itv. 50. § módosítását javasolja:

/170. § Az Itv. 50. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/

"50. § (1) A 39-41. § szerint meghatározott illetékalap után az illeték mértéke ítélet elleni felülvizsgálat esetén 6 %, de legalább [10 000] 8 400 forint, legfeljebb [2 500 000] 2 100 000 forint.

(2) A végzés elleni felülvizsgálat illetéke az (1) bekezdés szerint számított illeték fele, de legalább [7 000] 5 250 forint, legfeljebb [1 250 000] 1 050 000 forint.

(3) A csatlakozó felülvizsgálati kérelem illetéke az (1) bekezdésben meghatározott illeték fele, de legalább [7 000] 5 250 forint, legfeljebb [1 250 000] 1 050 000 forint.

(4) A cégbírósági, valamint a csőd- és felszámolási eljárásban hozott végzés elleni felülvizsgálat illetéke [8 000] 6 300 forint."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (1)), 91. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (2)), 92. (119. sz. jav. - 160.§), 95. (156. sz. jav. - 162.§ Itv.39.§ (3)), 96. (155. sz. jav. - 163.§ Itv.42.§ (1)), 97. (154. sz. jav. - 164.§), 98. (153. sz. jav. - 165.§ Itv.44.§), 99. (152. sz. jav. - 166.§), 100. (125. sz. jav. - 167.§), 101. (124. sz. jav. - 168.§ Itv.47.§), 102. (123. sz. jav. - 169.§ Itv.48.§), 104. (130. sz. jav. - 171.§ Itv.52.§ (1)), 105. (129. sz. jav. - 173.§ Itv.55.§), 215. (128. sz. jav. - 12.mell. 1.), 216. (127. sz. jav. - 12.mell. 2.), 217. (126. sz. jav. - 12.mell. 3.), 218. (136. sz. jav. - 12.mell. 4.), 219. (133. sz. jav. - 12.mell. 5.), 220. (132. sz. jav. - 12.mell. 6.), 221. (131. sz. jav. - 12.mell. 7.), 222. (135. sz. jav. - 12.mell. 8.), 223. (134. sz. jav. - 12.mell. 11.), 224. (149. sz. jav. - 12.mell. 12.), 226. (139. sz. jav. - 12.mell. 14.), 227. (148. sz. jav. - 12.mell. 15.), 228. (151. sz. jav. - 12.mell. 16.), 229. (138. sz. jav. - 12.mell. 17,1), 230. (137. sz. jav. - 12.mell. 18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/122. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

104. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 171. §-ban az Itv. 52. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

/171. § Az Itv. 52. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(1) A kizárólag magánvád alapján folyó eljárásban a feljelentés illetéke [5 000] 3 150 forint, a fellebbezés illetéke [6 000] 4 200 forint, a perújítási kérelem és a felülvizsgálati indítvány illetéke [7 000] 5 250 forint."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (1)), 91. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (2)), 92. (119. sz. jav. - 160.§), 95. (156. sz. jav. - 162.§ Itv.39.§ (3)), 96. (155. sz. jav. - 163.§ Itv.42.§ (1)), 97. (154. sz. jav. - 164.§), 98. (153. sz. jav. - 165.§ Itv.44.§), 99. (152. sz. jav. - 166.§), 100. (125. sz. jav. - 167.§), 101. (124. sz. jav. - 168.§ Itv.47.§), 102. (123. sz. jav. - 169.§ Itv.48.§), 103. (122. sz. jav. - 170.§ Itv.50.§), 105. (129. sz. jav. - 173.§ Itv.55.§), 215. (128. sz. jav. - 12.mell. 1.), 216. (127. sz. jav. - 12.mell. 2.), 217. (126. sz. jav. - 12.mell. 3.), 218. (136. sz. jav. - 12.mell. 4.), 219. (133. sz. jav. - 12.mell. 5.), 220. (132. sz. jav. - 12.mell. 6.), 221. (131. sz. jav. - 12.mell. 7.), 222. (135. sz. jav. - 12.mell. 8.), 223. (134. sz. jav. - 12.mell. 11.), 224. (149. sz. jav. - 12.mell. 12.), 226. (139. sz. jav. - 12.mell. 14.), 227. (148. sz. jav. - 12.mell. 15.), 228. (151. sz. jav. - 12.mell. 16.), 229. (138. sz. jav. - 12.mell. 17,1), 230. (137. sz. jav. - 12.mell. 18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/130. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

105. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 173. §-ban az Itv. 55. § módosítását javasolja:

/173. § Az Itv. 55. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/

"55. § Választottbírósági eljárásban az illeték az eljárás tárgya értékének 1 %-a, de legalább [5 000] 2 100 forint, legfeljebb 105 000 forint. Ha az eljárás tárgyának értéke nem állapítható meg, az illeték [10 000] 5 250 forint."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (1)), 91. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (2)), 92. (119. sz. jav. - 160.§), 95. (156. sz. jav. - 162.§ Itv.39.§ (3)), 96. (155. sz. jav. - 163.§ Itv.42.§ (1)), 97. (154. sz. jav. - 164.§), 98. (153. sz. jav. - 165.§ Itv.44.§), 99. (152. sz. jav. - 166.§), 100. (125. sz. jav. - 167.§), 101. (124. sz. jav. - 168.§ Itv.47.§), 102. (123. sz. jav. - 169.§ Itv.48.§), 103. (122. sz. jav. - 170.§ Itv.50.§), 104. (130. sz. jav. - 171.§ Itv.52.§ (1)), 215. (128. sz. jav. - 12.mell. 1.), 216. (127. sz. jav. - 12.mell. 2.), 217. (126. sz. jav. - 12.mell. 3.), 218. (136. sz. jav. - 12.mell. 4.), 219. (133. sz. jav. - 12.mell. 5.), 220. (132. sz. jav. - 12.mell. 6.), 221. (131. sz. jav. - 12.mell. 7.), 222. (135. sz. jav. - 12.mell. 8.), 223. (134. sz. jav. - 12.mell. 11.), 224. (149. sz. jav. - 12.mell. 12.), 226. (139. sz. jav. - 12.mell. 14.), 227. (148. sz. jav. - 12.mell. 15.), 228. (151. sz. jav. - 12.mell. 16.), 229. (138. sz. jav. - 12.mell. 17,1), 230. (137. sz. jav. - 12.mell. 18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/129. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

106. Molnár Albert és Podolák György képviselők a törvényjavaslat 177. § kiegészítését javasolják a következő új (2) bekezdésben az Itv. 102. § (1) bekezdés l) pont felvételével:

"(2) Az Itv. 102. §-a (1) bekezdésének l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/E törvény alkalmazásában/

l) lakóház építésére alkalmas telektulajdon:

az építésügyi szabályoknak és a településrendezési tervnek megfelelően kialakított, lakóépület elhelyezésére szolgáló földrészlet, továbbá az előbbi feltételeknek egyébként megfelelő olyan földrészlet, amelyen csak szükséglakás, illetőleg olyan lakás céljára használt helyiségcsoport (helyiség) van, ami még a szükséglakás követelményeinek sem felel meg. A lakás kialakítására szolgáló, az ingatlannyilvántartásban tetőtér, padlás elnevezéssel feltüntetett önálló ingatlan, valamint az építési engedély szerint lakóépület céljára létesülő építmény, amennyiben annak készültségi foka nem éri el a szerkezetkész (elkészült, ráépített tetőszerkezet) állapotot, a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnal egy tekintet alá esik."

Indokolás: Lásd a T/945/184. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása (Gjt.)

107. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 180. § elhagyását javasolja:

["180. § A Gjt. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) Az évi adótétel - a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével - a 6. §-ban meghatározott adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után legalább 800 Ft, de legfeljebb 1 000 Ft. 2004. január 1-jétől az évi adótétel - a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével - a 6. §-ban meghatározott adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 1 000 Ft.

(2) A motorkerékpár, a lakópótkocsi, a lakóautó és a sátras utánfutó adója 5000 Ft/év.

(3) Az ideiglenes forgalmi engedéllyel forgalomban tartott személyszállító gépjármű után minden megkezdett hónapra havi 2000 Ft, míg tehergépjármű után minden megkezdett hónapra havi 5000 Ft adót kell fizetni.""]

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/25. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

108. Nógrádi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 180. §-ban a Gjt. 7. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

/180. § A Gjt. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"7. § (1) Az évi adótétel - a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével - a 6. §-ban meghatározott adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után legalább [800] 600 Ft[, de legfeljebb 1 000 Ft.] 2004. január 1-jétől az évi adótétel - a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével - a 6. §-ban meghatározott adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után [1 000 Ft] legalább 800 Ft."

Indokolás: Lásd a T/945/51. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

109. Dr. Pap János és Parragh Dénes képviselők a törvényjavaslat 181. §-ban a Gjt. 8. § (1) bekezdés elhagyását javasolják:

/181. § A Gjt. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"8. § [(1) 20 %-os adókedvezmény illeti meg a műbizonylat alapján

a) az ENSZ-EGB 83,02/C., 83,03, 83,04 előírásnak megfelelő, 3500 kg össztömeget meg nem haladó gépjárművet (környezetvédelmi osztály jelzése: 4), illetve a szabályozott katalizátorral ellátott benzin üzemű gépjárművet (környezetvédelmi osztály jelzése: 2),

b) az EURO 2 (ENSZ-EGB 49,02/B. és 51,02) előírásnak megfelelő tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 30%-os kedvezmény jár -, autóbuszt (környezetvédelmi osztály jelzése: 4).]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110. (31. sz. jav. - 181.§ Gjt.8.§ (2)), 111. (31. sz. jav. - 181.§ Gjt.8.§ (3)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/31. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

110. Dr. Pap János és Parragh Dénes képviselők a törvényjavaslat 181. §-ban a Gjt. 8. § (2) bekezdés elhagyását javasolják:

/181. § A Gjt. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"[(2) 30 %-os kedvezmény illeti meg a műbizonylat alapján

a) az ENSZ-EGB 83,05 előírásnak legalább megfelelő, 3500 kg össztömeget meg nem haladó gépjárművet (környezetvédelmi osztály jelzése: 6, 7 vagy 8),

b) a legalább EURO 3 (ENSZ-EGB 49,03/A. és 51,02) előírásnak megfelelő tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 50%-os kedvezmény jár -, autóbuszt (környezetvédelmi osztály jelzése: 7 vagy 8)."]

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 109. (31. sz. jav. - 181.§ Gjt.8.§ (1)), 111. (31. sz. jav. - 181.§ Gjt.8.§ (3)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/31. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

111. Dr. Pap János és Parragh Dénes képviselők a törvényjavaslat 181. §-ban a Gjt. 8. § (3) bekezdés elhagyását javasolják:

/181. § A Gjt. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"[(3) 50 %-os kedvezmény illeti meg a műbizonylat alapján a kizárólag elektromos meghajtású, a hybrid meghajtású, valamint a tiszta gázüzemű személyszállító gépjárművet (környezetvédelmi osztály jelzése: 5).]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 109. (31. sz. jav. - 181.§ Gjt.8.§ (1)), 110. (31. sz. jav. - 181.§ Gjt.8.§ (2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/31. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

112. Dr. Pap János és Parragh Dénes képviselők a törvényjavaslat 181. §-ban a Gjt. 8. § (4) bekezdés elhagyását javasolják:

/181. § A Gjt. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"[(4) Ha az adóalany az adóévben tehergépjárművével - fuvarokmánnyal igazoltan - olyan kombinált áruszállítást alkalmazott, amelynél a Magyar Köztársaság területén vasúton vagy belvízen megtett út járatonként 100 km-nél hosszabb volt, az (5) bekezdésben meghatározott adókedvezményre jogosult.]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 113. (32. sz. jav. - 181.§ Gjt.8.§ (5)), 115. (32. sz. jav. - 181.§ Gjt.8.§ (6)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/32. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

113. Dr. Pap János és Parragh Dénes képviselők a törvényjavaslat 181. §-ban a Gjt. 8. § (5) bekezdés elhagyását javasolják:

/181. § A Gjt. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"[(5) Az adókedvezmény mértéke 30-60 járat teljesítése esetén a tehergépjármű után adóévre - az (1)-(2) bekezdés alapján megállapított - fizetendő adó 10 %-a, 60 járat felett 20 %-a. 2004. január 1-jétől az adókedvezmény mértéke 40 járat feletti teljesítés esetén a tehergépjármű után adóévre - az (1)-(2) bekezdés alapján megállapított - fizetendő adó 10 %-a.]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112. (32. sz. jav. - 181.§ Gjt.8.§ (4)), 115. (32. sz. jav. - 181.§ Gjt.8.§ (6)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/32. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

114. Manninger Jenő Vilmos és Soltész Miklós képviselők a törvényjavaslat 181. §-ban a Gjt. 8. § (5) bekezdés módosítását javasolják:

/181. § A Gjt. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(5) Az adókedvezmény mértéke [30-60] 20-40 járat teljesítése esetén a tehergépjármű után adóévre - az (1)-(2) bekezdés alapján megállapított - fizetendő adó [10] 20 %-a, 41-60 járat esetén a 35 %-a, 60 járat felett [20] 50 %-a. [2004. január 1-jétől az adókedvezmény mértéke 40 járat feletti teljesítés esetén a tehergépjármű után adóévre - az (1)-(2) bekezdés alapján megállapított - fizetendő adó 10 %-a.]"

Indokolás: Lásd a T/945/69. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

115. Dr. Pap János és Parragh Dénes képviselők a törvényjavaslat 181. §-ban a Gjt. 8. § (6) bekezdés elhagyását javasolják:

/181. § A Gjt. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"[(6) Az adóalany a kombinált áruszállítás után járó adókedvezmény iránti - fuvarokmánnyal igazolt - igényét az adóév július 1. napjától nyújthatja be a gépjármű adóztatására illetékes adóhatósághoz, amely az adókedvezményt az igénybejelentéstől számított 30 napon belül bírálja el.]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112. (32. sz. jav. - 181.§ Gjt.8.§ (4)), 113. (32. sz. jav. - 181.§ Gjt.8.§ (5)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/32. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása (Tbj.)

116. Kuzma László képviselő a törvényjavaslat 183. § (3) bekezdés elhagyását javasolja:

"[(3) A Tbj. 4. §-ának m)-n) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

/E törvény alkalmazásában:/

"m) A magánnyugdíjpénztár tagja:

1. a tagságra kötelezett pályakezdő,

2. a magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó

személy.

n) Tagságra kötelezett pályakezdő:

1. a természetes személy, aki első ízben 1998. július 1-je és 2001. december 31-e között hatályos rendelkezések értelmében tagságra kötelezett pályakezdőnek minősült,

2. a természetes személy, aki első ízben 2002. december 31-ét követően létesít az 5. §-ban meghatározott jogviszonyt és ebben az időpontban még nem töltötte be a 42. életévét. Az alap- és középfokú nevelési - oktatási, valamint a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató a tanulói, hallgatói jogviszonyát követően első ízben létesített biztosítási jogviszonya tekintetében minősül pályakezdőnek,

3. a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki tankötelezettsége megszűnését követően az 5. § szerinti biztosítási jogviszony hiányában 2002. december 31-ét követően első ízben a 34. § (1) bekezdése szerinti megállapodás megkötésével szerez társadalombiztosítási nyugellátásra jogosultságot és a megállapodás megkötése időpontjában még nem töltötte be a 42. életévét."] "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 117. (91. sz. jav. - 183.§ (4)), 118. (88. sz. jav. - 197.§ (1)), 132. (90. sz. jav. - 265.§), 133. (89. sz. jav. - 266.§ (1)), 134. (92. sz. jav. - 267.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/91. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

117. Kuzma László képviselő a törvényjavaslat 183. § (4) bekezdés elhagyását javasolja:

"[(4) A Tbj. 4. §-ának o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"o) Magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó: az a természetes személy, aki

1. 1998.június 30-át megelőzően vált az 5. § szerint biztosítottá, továbbá nyugellátásra jogosító idő szerzésére e törvény szerint megállapodást kötött,

2. 2003. január 1-jén még nem töltötte be 30. életévét,

3. pénztártagsági jogviszonyát a Tny. szerinti rokkantsági nyugellátása miatt önkéntes döntéssel megszüntette, ha rokkantsági nyugellátásra jogosultsága állapotjavulása miatt megszűnik."] "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 116. (91. sz. jav. - 183.§ (3)), 118. (88. sz. jav. - 197.§ (1)), 132. (90. sz. jav. - 265.§), 133. (89. sz. jav. - 266.§ (1)), 134. (92. sz. jav. - 267.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/91. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

118. Kuzma László képviselő a törvényjavaslat 197. § (1) bekezdés elhagyását javasolja:

197. § [(1) A Tbj. 45. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tagságra kötelezett pályakezdő, valamint a magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó személy (4. § n) és o) pontja) a biztosítottá, illetőleg pénztártaggá válásától számított 15 napon belül köteles bejelenteni foglalkoztatójának az általa választott magánnyugdíjpénztár megnevezését, címét és bankszámlájának számát."]

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § jelenlegi normaszövege bekezdés nélküli szöveggé változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 116. (91. sz. jav. - 183.§ (3)), 117. (91. sz. jav. - 183.§ (4)), 132. (90. sz. jav. - 265.§), 133. (89. sz. jav. - 266.§ (1)), 134. (92. sz. jav. - 267.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/88. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény módosítása (Eho.)

119. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 204. §-ban az Eho. 9. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

/204. § Az Eho. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(1) A tételes egészségügyi hozzájárulás összege a jogviszony fennállásának időtartama alatt 2003. január 1-jétől havi [3450]3000 Ft (naptári naponként [115]100 Ft)."

Indokolás: Lásd a T/945/15. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosítása (Art.)

120. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 206. §-ban az Art. 6/A. § (1) bekezdés f) pont módosítását javasolja:

/206. § Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Art.) a következő új címmel és §-sal egészül ki:/

/6/A. § (1) A pénzügyminiszter/

"f) meghatározza az állami adóhatóság és a vámhatóság feladatai teljesítésének éves követelményeit, különös tekintettel a rendelkezésre álló adatszolgáltatások adattartalmának és adatállományainak hasznosítására,"

Indokolás: Lásd a T/945/34. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

121. Dr. Répássy Róbert képviselő a törvényjavaslat 215. §-ban az Art. 53. § (2) bekezdés elhagyását javasolja:

/215. § Az Art. VI. fejezete helyébe a következő új VI. fejezet lép:/

"[(2) Az állami adóhatóság az adókötelezettséggel összefüggő, egyébként a hatáskörébe nem tartozó pénzügyi kötelezettséget is jogosult ellenőrizni, melynek során megismerheti a kötelezettséggel összefüggő nyilvántartásokban szereplő személyek adatait, és az azonosításukra alkalmazott kódot is.]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/179. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

122. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 215. §-ban az Art. 55. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

/215. § Az Art. VI. fejezete helyébe a következő új VI. fejezet lép:/

"(2) A legnagyobb adóteljesítménnyel (költségvetési kapcsolatokkal) rendelkező [3 000] adózók közül megyei (budapesti) igazgatóságonként legalább 200 adózót az állami adóhatóság köteles rendszeresen (legalább kétévente) valamennyi adónem és költségvetési támogatás vonatkozásában ellenőrizni. Az adóteljesítményt az adózók bevallásaiban szereplő adatok, különösen a fizetendő, előzetesen felszámított és levont általános forgalmi adó, az igénybe vett költségvetési támogatás, valamint az elszámolt adókedvezmények alapján kell meghatározni."

Indokolás: Lásd a T/945/35. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 215. §-ban az Art. 55. § (4) bekezdés b) pont módosítását javasolja:

/215. § Az Art. VI. fejezete helyébe a következő új VI. fejezet lép:/

/(4) Az ellenőrzési irányelv tartalmazza/

"b) az ellenőrizendő főbb tevékenységi körök[et (szakma, ágazat)]ön túlmenően a munkáltatói adatszolgáltatások hasznosítását,"

Indokolás: Lásd a T/945/33. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

124. Tállai András képviselő a törvényjavaslat 215. §-ban az Art. 57. § (5) bekezdés módosítását javasolja:

/215. § Az Art. VI. fejezete helyébe a következő új VI. fejezet lép:/

"57. § (5) A bevallás utólagos ellenőrzését, illetőleg a felülellenőrzést [90] 60 napon belül kell az adóhatóságnak befejeznie. A kiemelt adózók utólagos ellenőrzésének, illetve felülellenőrzésének határideje [120] 90 nap."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 125. (61. sz. jav. - 215.§ Art.57.§ (7)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/61. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

125. Tállai András képviselő a törvényjavaslat 215. §-ban az Art. 57. § (7) bekezdés módosítását javasolja:

/215. § Az Art. VI. fejezete helyébe a következő új VI. fejezet lép:/

"57. § (7) Ha az ellenőrzés során az adóhatóság más adózóra kiterjedően kapcsolódó vizsgálat lefolytatását rendeli el, az ellenőrzésre nyitva álló határidő automatikusan, [90] 45 nappal meghosszabbodik."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 124. (61. sz. jav. - 215.§ Art.57.§ (5)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/61. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

126. Dr. Répássy Róbert képviselő a törvényjavaslat 215. §-ban az Art. 61. § elhagyását javasolja:

/215. § Az Art. VI. fejezete helyébe a következő új VI. fejezet lép:/

"[61. § (1) Az adóhatóság mellőzheti az adózó előzetes értesítését, ha fennáll a veszélye annak, hogy a vizsgálat alá vont bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat, egyéb iratokat megsemmisítik, vagy az üzleti tevékenység körülményeit megváltoztatják.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben a helyszínen talált körülményeket jegyzőkönyvben kell rögzíteni, illetve a bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat és egyéb iratokat átvételi elismervény ellenében, szükség szerint másolat hátrahagyásával be kell vonni. Az átvételi elismervényen a bevont iratokat az azonosításukra alkalmas módon kell feltüntetni.

(3) Az iratok a hivatali helyiségben történő tanulmányozás végett más esetben is bevonhatók, ilyen esetekben azok 60 napon túl csak az adóhatóság vezetőjének engedélyével és az adózó egyidejű értesítésével tarthatók az adóhatóságnál.]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/178. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

127. Dr. Répássy Róbert képviselő a törvényjavaslat 216. §-ban az Art. 74. § (1) bekezdés i) pont elhagyását javasolja:

/216. § Az Art. 74. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/

/74. § (1) A magánszemély adózó 100 ezer forintig, más adózó 200 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha/

"[i) a költségvetési támogatás (adóvisszaigénylés, adóvisszatérítés) igénylésénél a fennálló köztartozásáról valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz,]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betűjelzése értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 128. (82. sz. jav. - 216.§ Art.74.§ (6)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/82. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

128. Dr. Répássy Róbert képviselő a törvényjavaslat 216. §-ban az Art. 74. § (6) bekezdés elhagyását javasolja:

/216. § Az Art. 74. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/

"[(6) Hibásan benyújtott bevallás esetén a magánszemély 10 000 forintig, más adózó 100 000 forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Ha a késedelmesen benyújtott bevallás hibás, az adózó csak a késedelemért szankcionálható.]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127. (82. sz. jav. - 216.§ Art.74.§ (1) i)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/82. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

129. Tállai András képviselő a törvényjavaslat 219. §-ban az Art. 94/B. § elhagyását javasolja:

"219. § Az Art. 87-94. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyben kiegészül a következő 94/A-[K]J. §-okkal:

"[94/B. § Amennyiben a végrehajtást a vállalkozási tevékenységet végző adózó üzemi, illetve üzleti tevékenységéhez szükséges gépjárművére folytatják, az adóvégrehajtó a végrehajtást a törzskönyv lefoglalásával foganatosítja. Ha az ezt követő 6 hónapon belül az adózó az adótartozását nem fizeti meg, az adóvégrehajtó a gépjárművet lefoglalja.]""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 130. (143. sz. jav. - 219.§ 94/C.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/143. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

130. Tállai András képviselő a törvényjavaslat 219. §-ban az Art. 94/C. § elhagyását javasolja:

"219. § Az Art. 87-94. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyben kiegészül a következő 94/A-[K]J. §-okkal:

"[94/C. § (1) Az ingatlanvégrehajtás elrendelésének akkor van helye, ha az adótartozás együtt az 500,000 forintot meghaladja, illetve ennél kisebb összeg esetén, ha a tartozás a végrehajtás alá vont ingatlan értékével arányban áll.

(2) A jogszabályban meghatározott lakásigény mértékének felső határát meg nem haladó nagyságú, az adós és a vele együtt élő közeli hozzátartozók lakhatását közvetlenül szolgáló lakástulajdon a végrehajtás során csak akkor értékesíthető, ha a végrehajtás más formái nem vezettek eredményre.

(3) Az ingatlanvégrehajtást elrendelő határozat ellen benyújtott végrehajtási kifogásnak a határozat alapján teendő földhivatali intézkedésre halasztó hatálya nincs. A végrehajtást elrendelő adóhatóság a határozattal megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes földhivatalt a végrehajtási jog bejegyzése végett. A földhivatal a megkeresés alapján széljegyzi a végrehajtási jogot, majd a határozat jogerőre emelkedéséről szóló értesítés alapján soron kívül bejegyzi az ingatlannyilvántartásba.

(4) Ha az ingatlanvégrehajtás elrendelésének az (1) bekezdés alapján nincs helye, az adóhatóságot az adótartozás erejéig az adózó ingatlanán jelzálogjog illeti meg. A jelzálogjog bejegyzéséről hozott határozat ellen benyújtott végrehajtási kifogásnak a határozat alapján teendő földhivatali intézkedésre halasztó hatálya nincs. Az adóhatóság a határozattal megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes földhivatalt a jelzálogjog bejegyzése végett. A földhivatal a megkeresés alapján széljegyzi a jelzálogjogot, majd a határozat jogerőre emelkedéséről szóló értesítés alapján soron kívül bejegyzi az ingatlannyilvántartásba.]""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 129. (143. sz. jav. - 219.§ 94/B. §) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/143. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása (Mpt.)

131. Kuzma László képviselő a törvényjavaslat 264. § elhagyását javasolja:

"264. § [(1) A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Mpt.) 2. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/E törvény hatálya alá tartoznak:/

"d) azok a természetes személyek, akik a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény alapján pályakezdőnek minősülnek és törvény alapján kötelezően pénztártaggá válnak, illetőleg a pénztárba önkéntes döntés alapján beléptek,"] "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/191. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

132. Kuzma László képviselő a törvényjavaslat 265. § elhagyását javasolja:

265. § [(1) Az Mpt. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Törvény alapján az a természetes személy válik pénztártaggá (a továbbiakban: pályakezdő),

a) aki első alkalommal 1998. június 30-át követően és 2002. január 1-ét megelőzően, illetőleg aki 2002. december 31-ét követően létesít a Tbj. 5. §-ában meghatározott jogviszonyt, és ebben az időpontban még nem töltötte be a 42. életévét. Az alap- és középfokú nevelési-oktatási, valamint a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytató tanuló (hallgató), a tanulói (hallgatói) jogviszonyát követően első alkalommal létesített biztosítási jogviszonya tekintetében minősül pályakezdőnek;

b) az a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező személy, aki tankötelezettsége megszűnését követően a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítási jogviszony hiányában 2002. december 31-ét követően első alkalommal a Tbj. 34. § (1) bekezdése szerinti megállapodás megkötésével szerez társadalombiztosítási nyugellátásra jogosultságot és a megállapodás megkötése időpontjában még nem töltötte be a 42. életévét."

(2) Az Mpt. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Pénztár tagjává válhat önkéntes döntése alapján az a természetes személy, aki

a) 1998. június 30-át megelőzően vált a Tbj. szerint biztosítottá, továbbá nyugellátásra jogosító szolgálati idő szerzésére a Tbj. szerint megállapodást kötött,

b) 2003. január 1-jén még nem töltötte be 30. életévét,

c) pénztártagsági jogviszonyát a 23. § (1) bekezdés d) pontja alapján megszüntetve a Tny. szerinti rokkantsági nyugellátásban részesült és rokkantsági nyugellátásra jogosultsága állapotjavulás miatt megszűnik."]

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 116. (91. sz. jav. - 183.§ (3)), 117. (91. sz. jav. - 183.§ (4)), 118. (88. sz. jav. - 197.§ (1)), 133. (89. sz. jav. - 266.§ (1)), 134. (92. sz. jav. - 267.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/90. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133. Kuzma László képviselő a törvényjavaslat 266. § (1) bekezdés elhagyását javasolja:

266. § [(1) Az Mpt. 4. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/E törvény alkalmazásában:/

"c) pénztártag: az a természetes személy, aki pályakezdőként, vagy önkéntes döntés alapján pénztárba belép és e törvény szerint tagdíjat fizet, illetve a pénztártól nyugdíjszolgáltatásban részesül,"]

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 116. (91. sz. jav. - 183.§ (3)), 117. (91. sz. jav. - 183.§ (4)), 118. (88. sz. jav. - 197.§ (1)), 132. (90. sz. jav. - 265.§), 134. (92. sz. jav. - 267.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/89. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

134. Kuzma László képviselő a törvényjavaslat 267. § elhagyását javasolja:

"267. § [Az Mpt. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. § (1) A tagsági jogviszony kezdő időpontja

a) a kötelező pénztártagság esetén a Tbj. 5. §-ában meghatározott biztosítási jogviszony keletkezésének napja,

b) önkéntes belépéssel keletkező pénztártagsági jogviszony esetén a belépési nyilatkozat pénztár általi elfogadásának (záradékolás) napját követő hónap első napja.

(2) A biztosított által választott pénztárral történő tagsági jogviszony létesítését - a (7) és (8) bekezdésben foglalt esetek kivételével - a biztosított írásban tett belépési nyilatkozattal kezdeményezi.

(3) A kötelező pénztártagság a biztosított által választott pénztárral a belépési nyilatkozat pénztár által történő elfogadásával, az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott időpontra visszaható hatállyal jön létre.

(4) A pénztár a belépési nyilatkozat elfogadását nem tagadhatja meg, ha a biztosított a törvény, illetve az SzMSz előírásai szerint megfelel a pénztártagságra meghatározott feltételeknek. Ha a belépési nyilatkozat kézhezvételét követő 15 napon belül a pénztár a belépési nyilatkozat elfogadását nem utasítja el, azt elfogadottnak kell tekinteni.

(5) A tagságra kötelezett pályakezdő, valamint a magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó személy a biztosítottá, illetőleg pénztártaggá válásától számított 15 napon belül köteles bejelenteni foglalkoztatójának az általa választott magánnyugdíjpénztár megnevezését, címét, bankszámlájának számát.

(6) A munkáltató a biztosított által választott pénztár bejelentését követő 15 napon belül - külön jogszabályban meghatározott módon - tájékoztatja a pénztárak központi nyilvántartását a biztosított pénztárválasztásáról.

(7) Ha a pénztár a belépési nyilatkozat elfogadását elutasította, az elutasító döntéstől számított 3 munkanapon belül az elutasítás tényéről egyidejűleg értesítést küld a munkáltatónak, a biztosítottnak és a pénztárak központi nyilvántartásának. A belépési nyilatkozat elfogadásának elutasítása esetén - amennyiben a pályakezdő biztosított még nem pénztártag -, a pályakezdő az első biztosítási jogviszony keletkezési napjától kezdődő hatállyal a lakóhelye szerint illetékes területi pénztár tagjává válik.

(8) Amennyiben a pályakezdő az előírt határidőn belül a pénztárválasztási jogával nem él, vagy a bejelentési kötelezettségét elmulasztja, az első biztosítási jogviszony keletkezése napjától kezdődő hatállyal a lakóhelye szerint illetékes területi pénztár tagjává válik (irányított pályakezdő).

(9) A területi pénztár a tagsági jogviszony létrejöttéről való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül a tagsági okirat egyidejű megküldésével értesíti a tagot és a munkáltatót a pénztártagság létrejöttéről.

(10) A munkáltató

a) a (7) bekezdésben meghatározott esetben a bejelentés kézhezvételét követő, vagy

b) ha az irányított pályakezdő az (5) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, az ott meghatározott határidő leteltét követő

15 napon belül - külön jogszabályban meghatározott módon - közli a területi pénztárral a biztosított 2. számú mellékletben meghatározott személyes adatait."] "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 116. (91. sz. jav. - 183.§ (3)), 117. (91. sz. jav. - 183.§ (4)), 118. (88. sz. jav. - 197.§ (1)), 132. (90. sz. jav. - 265.§), 133. (89. sz. jav. - 266.§ (1)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/92. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

135. Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 292. § elhagyását javasolja:

"292. § [Az Mpt. 123. §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, a § a következő (6) bekezdéssel egészül ki és ezzel egyidejűleg a jelenlegi (6)-(14) bekezdések számozása (7)-(15) bekezdésre módosul:

"(4) Azok a személyek, akik 2001. december 31-ét követően és 2003. január 1-je előtt váltak a társadalombiztosítási jogszabály (Tbj. 5. §) szerint első alkalommal biztosítottá és 2002. december 31-én tagjai magánnyugdíjpénztárnak, e jogviszonyuk alapján 2003. december 31-ig egy alkalommal a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszaléphetnek.

(5) a) Azok a személyek, akik 1998. június 30-át követően és 2003. január 1-je előtt váltak a Tbj. szerint első alkalommal biztosítottá és 2002. december 31-én nem tagjai magánnyugdíjpénztárnak, vagy 2002. január 1-jét követően és a (3)-(4) bekezdésben megállapított határidőn belül a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépnek, biztosítotti jogviszonyuk alapján 2003. december 31-ig egy alkalommal magánnyugdíjpénztárba beléphetnek.

b) A 3. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított önkéntes belépésre 2003. december 31. napjáig van lehetőség.

(6) A (4)-(5) bekezdéseitől eltérően azok a külföldiek, akik 2001. december 31-ét követően és 2003. január 1-jét megelőzően váltak a Tbj. 13. §-ában meghatározott nemzetközi egyezmény alapján az Európai Unió területén és Magyarországon első alkalommal biztosítottá, és ebben az időpontban nem töltötték be 42. életévüket, magyarországi munkavállalásuk esetén egy alkalommal eldönthetik, hogy belépnek-e magánnyugdíjpénztárba."]

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/85. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

Záró rendelkezések

136. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 295. § módosítását javasolja:

"295. § Ez a törvény - a 296-320. §-ban foglaltak figyelembe vételével, valamint a 98. §-ban a Jöt. 61. § (1) bekezdése d), e) pontjában foglalt rendelkezések kivételével - 2003. január 1-jén lép hatályba."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 137. (29. sz. jav. - új296.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/30. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság Restancia!,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

137. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 296. § felvételével:

"296. § Az e törvény 98. §-ában a Jöt. 61. § (1) bekezdése d), e) pontjában foglalt rendelkezések az Európai Unióhoz való csatlakozás időpontjában lépnek hatályba."

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136. (30. sz. jav. - 295.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/29. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság Restancia!,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

138. Molnár Albert és Podolák György képviselők a törvényjavaslat 296. § (1) bekezdés módosítását javasolják:

"(1) E törvénynek az Szja tv-t módosító rendelkezéseit - az (5)-[(16)](17) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével - a 2003. január 1-től megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 143. (182. sz. jav. - 296.§ új(17)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/182. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

139. Molnár Albert és Podolák György képviselők a törvényjavaslat 296. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

"(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Szja tv. 3. §-ának 27., 28. pontja és a 72. pont h) pontja, 11. §-ának (4) bekezdése, 28. §-ának (6), (8)-(10) bekezdése, 37. §-a, 41. §-ának (1) bekezdésében a ", valamint az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár(ak)ba a nem pénztártag magánszemély-támogató által befizetett pénzbeli adomány 30 százaléka, kivéve bármelyiket, ha azt az egyéni vállalkozó a vállalkozói adóalap megállapításánál levonta" szövegrész, 49/B. §-ának (5) és (8) bekezdése, 57/B. és 57/C. §-a, 61. §-ának (2)-(3) bekezdése, az Szja tv. 66. §-a (1) bekezdésének b) és d) pontja, az Szja tv. 66. §-ának (5), (7) és (11) bekezdése, 67. §-ának (3)-(4), (6) és (8) bekezdése, 67. §-a (9) bekezdésének a) és b) pontja, 67/A. §-a és a § előtti cím, valamint 69. §-ának (1) bekezdésében a ", továbbá értékpapír formájában adott vagyoni érték esetében" szövegrész, 70. §-ának (4) bekezdése, 70. §-a (8) bekezdésének f) pontjában ", a tételes átalányadózást" szövegrész, 78. §-a, 83. §-a (4) bekezdése a) pontjának 1. és 2. alpontja, 83. §-a (4) bekezdése a) pontjának 3. alpontjában az "az 1999. adóévben" szövegrész, 83. §-a (4) bekezdésének b) pontja és a pont utáni szövegrész, továbbá 1. számú mellékletének [7,3. és ]9,3. alpontja, 11. számú melléklete II. fejezete 1. b) pontjának bb) alpontja, 12. számú mellékletének 1. pontjában a "vagy tételes átalányadózást" szövegrész, valamint 13. számú mellékletében - az első mondat kivételével - a "Kisvállalkozások adókedvezménye" cím előtti valamennyi rendelkezés."

Indokolás: Lásd a T/945/183. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

140. Dr. Magda Sándor, Gőgös Zoltán, Farkas Imre, dr. Orosz Sándor, Karakas János, Pásztohy András és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 296. § (3) bekezdés h) pont módosítását javasolják:

/E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az Szja tv./

"h) 3. §-ának 19. pontjában a "4 millió forint" szövegrész helyébe a "6 millió forint" szövegrész, 23. §-ában és 78/A. §-ának (4) bekezdésében a "250 ezer forintot" szövegrész helyébe a "[350] 500 ezer forintot" szövegrész, 49. §-ának (4) bekezdésének b) pontjában és 78/A. §-ának (4) bekezdésében a "2 millió forintot" szövegrész helyébe a "3 millió forintot" szövegrész"

Indokolás: Lásd a T/945/100. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141. Kárpáti Zsuzsa és Kósáné dr. Kovács Magda képviselők a törvényjavaslat 296. § (3) bekezdés l) pont módosítását javasolják:

/(3) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az Szja tv. /

"l) 40. §-ának (1) bekezdésében az "1 500" szövegrész helyébe a "2 000" szövegrész, és a (9) bekezdésben a "házastársával," szövegrész helyébe a "házastársával, élettársával - amennyiben a gyermeket nevelő egyedülálló családi pótlékát az élettársak egyike sem veszi igénybe" szövegrész lép,"

Megjegyzés: A módosító javaslat a hatályos törvény szövegéhez képest jelölte indítványát, ezért az nem illeszkedett a megjelölt törvényjavaslati helyhez. Az ajánlás a módosítási szándék pontos idézésével azt a törvényjavaslathoz illeszti.

Indokolás: Lásd a T/945/96. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142. Dr. Bóka István és Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 296. § (3) bekezdés u) pont módosítását javasolják:

"u) 74. §-ának (6) bekezdésében[ és 1. számú mellékletének 4,12. a) alpontjában ]a "400 ezer forintot" szövegrész helyébe a "[600] 650 ezer forintot" szövegrész, az 1. számú melléklet 4,12. a) alpontjában az "az 5. számú melléklet I. részének rendelkezésében előírt alapnyilvántartás és a vendégkönyv adatai szerint az évi 400 ezer forintot nem haladja meg - azonban, ha meghaladja, akkor a jövedelem megállapításánál az egész bevételt figyelembe kell venni -, és" szövegrész helyébe az "az 5. számú melléklet I. részének rendelkezésében előírt alapnyilvántartás és a vendégkönyv adatai szerint az évi 650 ezer forintot nem haladja meg - azonban, ha meghaladja, akkor a jövedelem megállapításánál az egész bevételt figyelembe kell venni, amelynek adómértéke 10 %-, és" szövegrész,"

Indokolás: Lásd a T/945/77. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

143. Molnár Albert és Podolák György képviselők a törvényjavaslat 296. § kiegészítését javasolják a következő új (17) bekezdés felvételével:

"(17) Egyéb jövedelemnek minősül a magánszemély által a jog gyakorlása révén megszerzett vagyoni érték, ha a jog alapítása, megszerzése, e törvény hatálybalépését megelőzően történt."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 138. (182. sz. jav. - 296.§ (1)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/182. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144. Vitányi Iván, dr. Pető Iván és dr. Szabó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 298. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

"(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az Áfat. 7. §-ának (4) és (5) bekezdése, 20. §-ának (6) bekezdése,[ 30. §-ának (2)-(3) bekezdései, ]67. §-a, a 12. §-ának l) pontjából és 71. §-ának (7) bekezdéséből az "illetve a SAPARD" szövegrész, valamint a 30. §-ának (1) bekezdéséből az "- a (3) bekezdésben meghatározott eltérésekkel -" szövegrész hatályát veszti."

Indokolás: Lásd a T/945/95. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

145. Dr. Eörsi Mátyás és dr. Veres János képviselők a törvényjavaslat 298. § kiegészítését javasolják a következő új (8) bekezdés felvételével:

"(8) Az Áfat. e törvény 7. számú mellékletével megállapított 1. számú melléklet I. részének 90-93. pontjai 2004. január 1. napján hatályukat vesztik."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 201. (168. sz. jav. - 7.mell. I. 2. új 90-93.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/168. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

146. Bakonyi Tibor, Herbály Imre és dr. Orosz Sándor képviselők a törvényjavaslat 300. § kiegészítését javasolják a következő új (2) bekezdés felvételével:

"(2) A Jöt. e törvénnyel módosított 61. §-a 2004. január 1-jén lép hatályba."

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/101. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Gazdasági bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.

147. Dr. Eörsi Mátyás és dr. Veres János képviselők a törvényjavaslat 301. § (1) bekezdés módosítását javasolják:

"(1) E törvénynek a Vámtv-t módosító rendelkezéseit - a (2)-(3) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével - a hatályba lépés napjától kell alkalmazni azzal, hogy az e törvény 110. §-ának (1) bekezdésével módosított, a Vámtv. 1. §-ának 29. pontjában foglaltakat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

Indokolás: Lásd a T/945/170-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

148. Dr. Eörsi Mátyás és dr. Veres János képviselők a törvényjavaslat 301. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

"(2) A Vámtv. e törvénnyel megállapított 1. §-ának 48. pontja, 7. §-a (2) bekezdésének f) pontja, [8. §-a (1) bekezdésének k) pontja, ]9. §-a (2) bekezdésének i) pontja, 80. §-a (1) bekezdésének a) pontja, továbbá a 132. § (3)-(4) bekezdése[ és], az (5) bekezdésének c) pontja, valamint a (7) bekezdésének a vámszámlával kapcsolatos rendelkezései 2003. július 1-jétől lépnek hatályba."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 70. (164. sz. jav. - 110.§ (5) 1.§ 48.), 73. (111-1. sz. jav. - 112.§ (1)), 74. (111-2. sz. jav. - 112.§ (2) Vámtv.8.§ (4) újd)), 77. (175. sz. jav. - 132.§ új(2)Vámtv.132.§(4)), 78. (175. sz. jav. - 132.§ új(4)Vámtv.132.§(7)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/170-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

149. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 303. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

"(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Itv. 83-85. §-a, a 88. §-ának (2)-(4) bekezdése, és 96. §-ának (1) bekezdése, az Itv. 96. §-ának (2) bekezdésében az "illetőleg az (1) bekezdés" szövegrész, az Itv. 102.§ (1) bekezdésének i) pontjában a "rendőrhatósági" szövegrész, továbbá az Itv. Melléklete II. címének 2. és 3. pontja és IV. címének 2. pontja."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 150. (36. sz. jav. - 303.§ (3)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/36., 37. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

150. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 303. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

"(3) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az Itv. 76. § -ának (1) bekezdésében az illetékes "rendőrkapitányságnál, illetőleg közlekedési hatóságnál" szövegrész helyébe a "közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányirodánál)" szövegrész, a "rendőrkapitányságnál (közlekedési hatóságnál)" szövegrész helyébe a "közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányirodánál)" szövegrész lép, az Itv. 76. § (2) bekezdésében a "rendőrhatósági (közlekedési hatósági)" szövegrész helyébe a "közlekedési igazgatási hatósági (okmányirodai)" szövegrész lép, továbbá az Itv. 82. §-a "a bejelentési kötelezettség elmulasztása" szövegrész után az "illetve hiányos teljesítése" szövegrésszel egészül ki."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 149. (36. sz. jav. - 303.§ (2)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/36., 37. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

151. Dr. Pusztai Gyula képviselő a törvényjavaslat 312. §-ban az 1991. évi XXXIV. törvény 33. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

/312. § A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 33. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"33. § (1) A pénznyerő automata játékadója játékhelyenként - a játékkaszinóban üzemeltetett pénznyerő automata kivételével - az I. és II. kategóriába tartozó pénznyerő automaták esetén havi [70 000] 55 000 forint. A játékadót minden megkezdett hónap után meg kell fizetni."

Indokolás: Lásd a T/945/106. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

152. Dr. Pusztai Gyula képviselő a törvényjavaslat 312. §-ban az 1991. évi XXXIV. törvény 33. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

/312. § A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 33. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"33. § (1) A pénznyerő automata játékadója játékhelyenként - a játékkaszinóban üzemeltetett pénznyerő automata kivételével - az I. és II. kategóriába tartozó pénznyerő automaták esetén havi [70 000] 50 000 forint. A játékadót minden megkezdett hónap után meg kell fizetni."

Indokolás: Lásd a T/945/107. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1. számú melléklet: az Szja tv. 1. számú melléklet módosítása

153. Simon Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet 2. pontban az Szja tv. 1. sz. melléklet 2,6. pont módosítását javasolja:

/2. Az Szja tv. 1. számú mellékletének 2,6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

/A lakáshoz kapcsolódóan adómentes:/

"2,6. a lakás-takarékpénztárakról szóló törvény szerint nyújtott állami támogatás és a támogatásra jóváírt kamat, továbbá a lakás távmunkára történő használata miatti többletköltség munkáltató általi megtérítése."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42. (80. sz. jav. - 48.§ (2) Áfat.7.§ (3) újg)), 44. (80. sz. jav. - 49.§ Áfat.9.§ (3) új e)), 47. (80. sz. jav. - 60.§ új(1)Áfat.33.§(1)a) ac)), 156. (80. sz. jav. - 1.mell. 6. 7,11.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/80. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

154. Szabados Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet 4. pontban az Szja tv. 1. sz. melléklet 4,7. alpont kiegészítését javasolja:

4. Az Szja tv. 1. számú melléklete 4,7. alpontja az alábbiak szerint módosul és a következő4,11. alponttal egészül ki:

/Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:/

"4,7. a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, valamint kormányrendeletben szabályozott feltételek alapján két- és többoldalú nemzetközi oktatási együttműködési megállapodás keretében az oktatási miniszter által a Magyar Ösztöndíj Bizottság vagy a Magyar Ösztöndíj Bizottság Irodája javaslatára adományozott ösztöndíj, egyéb juttatás, illetve a Balassi Bálint Intézetben tanulmányokat folytatóknak - az Oktatási Minisztérium vagy a Balassi Bálint Intézet által adományozott - ösztöndíja, egyéb juttatása, valamint a külföldiek magyarországi, és a magyarok külföldi felsőfokú tanulmányainak egyes kérdéseiről szóló 157/2001. (IX.12.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó személyek részére az Oktatási Minisztérium által adományozott ösztöndíj vagy egyéb juttatás."

Indokolás: Lásd a T/945/180. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155. Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 5. pont felvételével:

/Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:/

4,12. a Magyar Ösztöndíj Bizottság által folyósított ösztöndíj;

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/84. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem foglalt állást,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

156. Simon Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet 6. pontban az Szja tv. 1. sz. melléklet 7,11. alpont módosítását javasolja:

/6. Az Szja tv. 1. számú melléklete a következő 7,11. alponttal egészül ki:/

/Egyéb indokkal adómentes:/

"7,11. a munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép[-használat] és Internet [hozzáférés] használat, továbbá az első üzembe helyezését követően legalább két évig használt számítógép ingyenes vagy kedvezményes megszerzése, valamint a munkaviszonyban álló magánszemély részére a távmunka végzéséhez szükséges távközlési összeköttetés létesítése és használata;"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42. (80. sz. jav. - 48.§ (2) Áfat.7.§ (3) újg)), 44. (80. sz. jav. - 49.§ Áfat.9.§ (3) új e)), 47. (80. sz. jav. - 60.§ új(1)Áfat.33.§(1)a) ac)), 153. (80. sz. jav. - 1.mell. 2. 2,6.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/80. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

157. Molnár Gyula képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet 6. pontban az Szja tv. 1. sz. melléklet 7,11. alpont módosítását javasolja:

/6. Az Szja tv. 1. számú melléklete a következő 7,11. alponttal egészül ki:/

/Egyéb indokkal adómentes:/

"7,11. a munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép-használat [és], illetve Internet [hozzáférés] használat (ideértve különösen az egyszeri, havi, forgalmi díjak átvállalását, modem biztosítását), továbbá az első üzembe helyezését követően legalább két évig használt számítógép ingyenes vagy kedvezményes megszerzése;"

Indokolás: Lásd a T/945/9. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

158. Molnár Albert és Podolák György képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 6. pontban az Szja tv. 1. sz. melléklet 7,11. alpont módosítását javasolják:

/6. Az Szja tv. 1. számú melléklete a következő 7,11. alponttal egészül ki:/

/Egyéb indokkal adómentes:/

"7,11. a munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép-[használat] és internet-használat[Internet hozzáférés] (ideértve különösen az egyszeri, a havi, a forgalmi díj átvállalását, a modem biztosítását), továbbá az első üzembe helyezését követően legalább két évig használt számítógép ingyenes vagy kedvezményes megszerzése;"

Indokolás: Lásd a T/945/187. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

159. Dr. Eörsi Mátyás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet 6. pontban az Szja tv. 1. sz. melléklet 7,11. alpont módosítását javasolja:

/6. Az Szja tv. 1. számú melléklete a következő 7,11. alponttal egészül ki:/

/Egyéb indokkal adómentes:/

"7,11. a munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép-használat és Internet hozzáférés, továbbá az első üzembe helyezését követően legalább két évig használt számítógép ingyenes vagy kedvezményes megszerzése, abban az esetben, ha a munkáltató a kedvezményt a munkavállaló által betöltött munkakörhöz kapcsolódóan azonos feltételekkel, valamennyi azt igénybe venni kívánó, hasonló munkakört ellátó munkavállalója számára biztosítja;"

Indokolás: Lásd a T/945/81. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

160. Dr. Kolber István, dr. Veres János és dr. Eörsi Mátyás képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 8. pontban az Szja tv. 1. számú mellékletének 8,3 alpontja felvételével:

"8. Az Szja tv. 1. számú mellékletének 8,3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/A természetbeni juttatások közül adómentes:/

"8,3. a kifizető által a belföldi illetőségű magánszemélynek a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekk (a továbbiakban: üdülési csekk) ellenértékéből adott engedmény az üdülési csekk értékének 55 százalékáig, de - több kifizető esetén is - legfeljebb az évi 20 ezer forintig terjedő rész;""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/163. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

161. Dr. Bóka István és Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 8. pont kiegészítését javasolják a következő új 8. 3. pont felvételével:

/8. Az Szja tv. 1. számú mellékletének 8,6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

"8,3. a kifizető által a belföldi illetőségű magánszemélynek a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekk (a továbbiakban: üdülési csekk) ellenértékéből adott engedmény az üdülési csekk értékének [50] 75 százalékáig, de - több kifizető esetén is - legfeljebb az évi [20] 40 ezer forintig terjedő rész;"

Indokolás: Lásd a T/945/70. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

162. Molnár Albert és Podolák György képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 8. pontban az Szja tv. 1. sz. melléklet 8,6. alpont módosítását javasolják:

/A természetbeni juttatások közül adómentes:/

"8,6. a gyermeknek vagy rá tekintettel más magánszemélynek a közoktatásról szóló törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény vagy a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény alapján nyújtott természetbeni juttatás, valamint a bölcsődei, a művelődési intézményi szolgáltatás, továbbá a foglalkozás-egészségügyi ellátás, a kegyeleti ellátás, a munkáltató által munkavégzés céljára biztosított telefon magánhasználata miatt keletkező természetbeni juttatás, valamint a szolgálati lakásban, munkásszálláson történő elhelyezés; e rendelkezés alkalmazásában munkásszállás a kifizető tulajdonát képező vagy általa bérelt olyan szálláshely, amely lakóhelyiségenként egynél több, a kifizetővel munkaviszonyban lévő olyan magánszemély elhelyezésére szolgál, akinek nincs lakóhelye azon a településen, ahol munkahelye van; nem munkásszállás az a szálláshely, ahol a kifizető olyan magánszemélyt, illetve ennek hozzátartozóját szállásolja el, akivel a társasági adóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásnak minősülő esetekben meghatározott kapcsolat áll fenn;"

Indokolás: Lásd a T/945/115. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

163. Dr. Eörsi Mátyás, dr. Veres János és Szabados Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 8. pontban az Szja tv. 1. sz. melléklet 8,6. alpont módosítását javasolják:

/A természetbeni juttatások közül adómentes:/

"8,6. a gyermeknek vagy rá tekintettel más magánszemélynek a közoktatásról szóló törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény vagy a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény alapján nyújtott természetbeni juttatás, a közoktatásról szóló törvény szerinti nevelési-oktatási intézmény által az intézmény tanulói részére biztosított, a helyi vagy helyközi tömegközlekedési eszköz igénybevételét szolgáló bérletjegy, valamint a bölcsődei, a művelődési intézményi szolgáltatás, továbbá a foglalkozás-egészségügyi ellátás, a kegyeleti ellátás, valamint a szolgálati lakásban, munkásszálláson történő elhelyezés; e rendelkezés alkalmazásában munkásszállás a kifizető tulajdonát képező vagy általa bérelt olyan szálláshely, amely lakóhelyiségenként egynél több, a kifizetővel munkaviszonyban lévő olyan magánszemély elhelyezésére szolgál, akinek nincs lakóhelye azon a településen, ahol munkahelye van; nem munkásszállás az a szálláshely, ahol a kifizető olyan magánszemélyt, illetve ennek hozzátartozóját szállásolja el, akivel a társasági adóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásnak minősülő esetekben meghatározott kapcsolat áll fenn;"

Indokolás: Lásd a T/945/171. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság ülésén egyetért, a Foglalkoztatási bizottság ülésén nem ért egyet.

164. Dr. Bóka István és Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 11. pont felvételével:

"11. Az Szja tv. 1. számú mellékletének 8,17. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/A természetbeni juttatások közül adómentes:/

8,17. a munkáltató által természetben nyújtott étkezés értékéből legfeljebb havi 5400 forint, vagy a kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására feljogosító ingyenes vagy kedvezményes utalvány értékéből legfeljebb havi 2600 forintig terjedő kedvezmény; az előzőek ugyancsak választható módon megilletik a szakmunkástanulót (szakképző iskola tanulóját) és a kötelező szakmai gyakorlatának idején a diákot is és azt a magánszemélyt is, aki nyugdíjas, és a nyugdíjba vonulása idején volt munkáltatója, illetve annak jogutódja nyújtja részére ezt a természetbeni juttatást; a magánszemély egy adott hónapban csak egyféle (vagy az 5400 forintig, vagy a 2600 forintig terjedő) kedvezményt veheti igénybe; e rendelkezés alkalmazásában természetben nyújtott étkeztetés alatt a munkahelyen vagy a törvényes munkaközi étkezési szünet idejében a munkahely elérhető körzetében meleg étkeztetést biztosító szolgáltatónál a munkavégzés napján elfogyasztott ételt kell érteni;""

Indokolás: Lásd a T/945/75. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

165. Dr. Kolber István, dr. Eörsi Mátyás és dr. Veres János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 11. pont felvételével:

"11. Az Szja tv. 1. számú mellékletének 8,17. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/A természetbeni juttatások közül adómentes:/

8,17. a munkáltató által természetben nyújtott étkezés értékéből legfeljebb havi 2 700 forint, vagy a kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására feljogosító ingyenes vagy kedvezményes utalvány értékéből legfeljebb havi 1900 forintig terjedő kedvezmény; az előzőek ugyancsak választható módon megilletik a szakmunkástanulót (szakképző iskola tanulóját) és a kötelező szakmai gyakorlatának idején a diákot is és azt a magánszemélyt is, aki nyugdíjas, és a nyugdíjba vonulása idején volt munkáltatója, illetve annak jogutódja nyújtja részére ezt a természetbeni juttatást; a magánszemély egy adott hónapban csak egyféle (vagy az 2 700 forintig, vagy a 1900 forintig terjedő) kedvezményt veheti igénybe; e rendelkezés alkalmazásában természetben nyújtott étkeztetés alatt a munkahelyen vagy a törvényes munkaközi étkezési szünet idejében a munkahely elérhető körzetében meleg étkeztetést biztosító szolgáltatónál a munkavégzés napján elfogyasztott ételt kell érteni;""

Indokolás: Lásd a T/945/174. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2. számú melléklet: az Szja tv. 3. számú melléklet módosítása

166. Dr. Bóka István és Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 2. számú mellékletben az Szja tv. 3. sz. melléklet II. fejezet 6. pont kiegészítését javasolják:

"2. Az Szja tv. 3. számú melléklete II. fejezetének 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. a munkáltató által a magánszemélynek a saját személygépkocsi használata miatt fizetett költségtérítés összegéből a kiküldetési rendelvényben feltüntetett km-távolság szerint az üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az APEH által közzétett üzemanyagár, valamint 10 Ft/km általános személygépkocsi normaköltség alapulvételével kifizetett összeg;"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a mellékletek szöveg 1. pontra változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 167. (74. sz. jav. - 2.mell. IV.3), 170. (74. sz. jav. - 4.mell. új6.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/74. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

167. Dr. Bóka István és Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 2. számú mellékletben az Szja tv. 3. sz. melléklet IV. fejezet 3. pont kiegészítését javasolják:

"3. Az Szja tv. 3. számú melléklete IV. fejezetének 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. A saját tulajdonú személygépkocsi esetében az üzemanyagköltségen kívül a 2. pontban foglaltak helyett és minden más költség ( pl. fenntartás, javítás, felújítás) címén 10 Ft/km (általános személygépkocsi-normaköltség) elszámolása választható.""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a mellékletek szöveg 1. pontra változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 166. (74. sz. jav. - 2.mell. II.6.), 170. (74. sz. jav. - 4.mell. új6.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/74. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

4. számú melléklet: az Szja tv. 11. számú melléklet módosítása

168. Dr. Horváth Zsolt és dr. Gógl Árpád képviselők a törvényjavaslat 4. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 2. pontban az Szja tv. 11. sz. melléklet I. fejezet új 28. pont felvételével:

"2. Az Szja tv. 11. számú melléklete I. Fejezete a következő 28. ponttal egészül ki:

/I. Jellemzően előforduló költségek/

28. Az egyéni vállalkozó háziorvos által külön jogszabályban előírt kötelezettsége alapján továbbképzésre fizetett összeg, igazolt kiadás."

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/177. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

169. Dr. Bóka István és Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 4. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 6. pontban az Szja tv. 11. sz. melléklet III. fejezet 3. pont felvételével:

"6. Az Szja tv. 11. számú melléklete III. fejezetének 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. A 2. b) pontban említett esetben

a) az 1996. december 31-e után megkezdett értékcsökkenési leírás alapjaként legfeljebb tízmillió forint vehető figyelembe; ebben az esetben az 1. pont szerinti más költség - kivéve az ütemanyag-felhasználást és a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díját - olyan arányban számolható el, amilyen arányt a tízmillió forint a személygépkocsi beszerzési (szokásos piaci) értékében képvisel, feltéve, hogy az utóbbi a több;"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/72. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

170. Dr. Bóka István és Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 4. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 6. pontban az Szja tv. 11. sz. melléklet III. fejezet 6. pont felvételével:

"6. Az Szja tv. 11. számú melléklet III. fejezetének 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. Saját tulajdonú személygépkocsi esetében az üzemanyagköltségen kívül az 5. pontban foglaltak helyett és minden más költség (fenntartás, javítás, felújítás) címén 10 Ft/km (általános személygépkocsi-normaköltség) elszámolása választható.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 166. (74. sz. jav. - 2.mell. II.6.), 167. (74. sz. jav. - 2.mell. IV.3) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/74. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

7. számú melléklet: az Áfat. 1. számú melléklet módosítása

171. Tállai András képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet I. rész 1. Termékek fejezet kiegészítését javasolja a következő új 13. pont felvételével:

/I. Rész/

/A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/1. Termékek/

"13. Mákgubó ex 1211 90 95 99"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/145. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

172. Tállai András képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet I. rész 1. Termékek fejezet kiegészítését javasolja a következő új 14. Pont felvételével:

/I. Rész/

/A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/1. Termékek/

"14. Növényi eredetű nyersanyag: másutt nem említett növényi termék 1401-től 1404-ig"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/58. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

173. Font Sándor képviselő, valamint Tállai András képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet I. rész 1. Termékek fejezet kiegészítését javasolja a következő új 44. pont felvételével:

/I. Rész/

/A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/1. Termékek/

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám

"44. Rögzített adatállományt tartalmazó könyvet helyettesítő oktató, ismeretterjesztő CD-lemez 8524 31 ex 8524 39"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/17., 64. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

174. Tállai András képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet I. rész 1. Termékek fejezet kiegészítését javasolja a következő új 44. Pont felvételével:

/I. Rész/

/A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/1. Termékek/

"44. Katalizátor közúti járművekhez Ex 8421 39 71"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/57. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

175. Tállai András képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet I. rész 1. Termékek fejezet kiegészítését javasolja a következő új 50. pont felvételével:

/I. Rész/

/A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/1. Termékek/

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám

"50. Szoba-WC ex 9401"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/66. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem foglalt állást,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

176. Dr. Szabó Zoltán, dr. Pető Iván és Vitányi Iván képviselők a törvényjavaslat 7. számú melléklet I. rész 1. Termékek fejezet kiegészítését javasolják a következő új 55. pont felvételével:

/I. Rész/

/A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/1. Termékek/

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám

"55. Rögzített adatállományt tartalmazó könyvet helyettesítő oktató, ismeretterjesztő CD-lemez 8524 31, ex 8524 39"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/112. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

177. Dr. Eörsi Mátyás és dr. Veres János képviselők a törvényjavaslat 7. számú melléklet I. rész 2. Szolgáltatások fejezet címe módosítását javasolják:

/I. Rész/

/A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások/

"Sorszám Megnevezés [Vámtarifaszám] SZJ szám"

Indokolás: Lásd a T/945/165-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

178. Dr. Szabó Zoltán képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet I. rész 2. Szolgáltatások fejezet 59. pont módosítását javasolja:

/I. Rész/

/A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások/

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám

"59. Könyv-és időszaki kiadvány (újság, lap, folyóirat) kiadás nyomtatott vagy elektronikus formában,

kivéve: reklám, röpirat, tájékoztató nyomtatvány SZJ 22,11,22, 22,11,32, 22,11,42, 22,11,52, 22,12,12.[22,12,22], 22,13,12-ből, 22,13,90-ből"

Indokolás: Lásd a T/945/108-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

179. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet I. rész 2. Szolgáltatások fejezet 59. pont módosítását javasolja:

/I. Rész/

/A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások/

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám

"59. [Könyv-és időszaki kiadvány (újság, lap, folyóirat) kiadás nyomtatott vagy elektronikus formában,

kivéve: reklám, röpirat, tájékoztató nyomtatvány SZJ 22,11,22, 22,11,32, 22,11,42, 22,11,52, 22,12,22, 22,13,12-ből, 22,13,90-ből]

Könyv- zenemű- és lapkiadás kivéve: reklám, röpirat, tájékoztató nyomtatvány SZJ 22,11,90,0, 22,14,90, 22,12,90,0, 22,13,90,0"

Indokolás: Lásd a T/945/18. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

180. Sági József képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet I. rész 2. Szolgáltatások fejezet 59. pont módosítását javasolja:

/I. Rész/

/A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások/

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám

"59. [Könyv-és időszaki kiadvány (újság, lap, folyóirat) kiadás nyomtatott vagy elektronikus formában,

kivéve: reklám, röpirat, tájékoztató nyomtatvány], zeneműkiadás SZJ 22,11,22, 22,11,32, 22,11,42, 22,11,52, 22,12,22, 22,13,12-ből, 22,13,90-ből, 22,14,90."

Indokolás: Lásd a T/945/41. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

181. Dr. Eörsi Mátyás és dr. Veres János képviselők a törvényjavaslat 7. számú melléklet I. rész 2. Szolgáltatások fejezet 61. pont módosítását javasolják:

/I. Rész/

/A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások/

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám

"61. Villamosenergia-, gáz-, gőz- és [meleg]vízellátás SZJ 40,11,9, 40,12,1, 40,13,1, 40,21,9, 40,22,1, [40,30,1, ] 40,30,9, 41,00,2"

Indokolás: Lásd a T/945/169. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

182. Tállai András képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet I. rész 2. Szolgáltatások fejezet 69. pont módosítását javasolja:

/I. Rész/

/A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások/

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám

"69. [Személyszállítás SZJ 60,10,1-ből, 60,21, 60,22, 60,23, 61,10,1, 61,20,1, 62,10,10,0, 62,20,10,0]

Szállítás, raktározás, posta és távközlés SZJ 60,61,62,63,64

Kivéve

Utazásszervezés, utazási ügynöki szolgáltatás, idegenvezetés, turistatájékoztatás SZJ 63,30,1

Postai szolgáltatás SZJ 64,11,12,0, 64,11,13,0, 64,11,14,0, 64,11,15,0

Légijármű javítás SZJ 63,23,13,1

Turista, városnéző busz-szolgáltatás, kiránduló- és városnéző viziközlekedési szolgáltatás SZJ 60,23,12, SZJ 61,20,12,0-ból"

Indokolás: Lásd a T/945/60. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

183. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet I. rész 2. Szolgáltatások fejezet 69. pont módosítását javasolja:

/I. Rész/

/A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások/

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám

"69. [Személyszállítás SZJ 60,10,1-ből, 60,21, 60,22, 60,23, 61,10,1, 61,20,1, 62,10,10,0, 62,20,10,0]

Szállítás, raktározás, posta és távközlés SZJ 60,61,62,63,64

Kivéve

Utazásszervezés, utazási ügynöki szolgáltatás, idegenvezetés, turistatájékoztatás SZJ 63,30,1

Postai szolgáltatás SZJ 64,11,12,0, 64,11,13,0, 64,11,14,0, 64,11,15,0

Távközlés (kivéve kábeltelevízió (SZJ 64,20,3-ból); televízió-műsorszórás (SZJ 64,20,21), rádió-műsorszórás (SZJ 64,20,22)) SZJ 64,20,1, 64,20,2, 64,20,3

Turista, városnéző busz-szolgáltatás, kiránduló- és városnéző viziközlekedési szolgáltatás SZJ 60,23,12, SZJ 61,20,12,0-ból

Légijármű-javítás SZJ 63,23,13,1"

Indokolás: Lásd a T/945/19. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

184. Tállai András képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet I. rész 2. Szolgáltatások fejezet kiegészítését javasolja a következő új 71. Pont felvételével:

/I. Rész/

/A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások/

"71. Kutatás és kísérleti fejlesztés SZJ 73,10,1, 73,20,1"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/59. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

185. Tállai András képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet I. rész 2. Szolgáltatások fejezet kiegészítését javasolja a következő új 73. pont felvételével:

/I. Rész/

/A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások/

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám

"73. Kéménytisztítás és tüzeléstechnikai szolgáltatás SZJ 74,70,15,0"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 188. (63. sz. jav. - 7.mell. I. 2. új74.), 189. (63. sz. jav. - 7.mell. I. 2. új75.), 190. (63. sz. jav. - 7.mell. I. 2. új76.), 191. (63. sz. jav. - 7.mell. I. 2. új77.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/63. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

186. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet I. rész 2. Szolgáltatások fejezet kiegészítését javasolja a következő új 73. pont felvételével:

/I. Rész/

/A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások/

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám

"73. Kéménytisztítás és tüzeléstechnikai szolgáltatás SZJ 74,70,15,0"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/20. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

187. Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet I. rész 2. Szolgáltatások fejezet kiegészítését javasolja a következő új 74. pont felvételével:

/I. Rész/

/A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások/

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám

"74. Iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás SZJ 80-ból"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a mellékletek számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/56. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

188. Tállai András képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet I. rész 2. Szolgáltatások fejezet kiegészítését javasolja a következő új 74. pont felvételével:

/I. Rész/

/A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások/

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám

"74. Vízgazdálkodási tervezés, szakértés SZJ 74,14,23,2-ből"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 185. (63. sz. jav. - 7.mell. I. 2. új73.), 189. (63. sz. jav. - 7.mell. I. 2. új75.), 190. (63. sz. jav. - 7.mell. I. 2. új76.), 191. (63. sz. jav. - 7.mell. I. 2. új77.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/63. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

189. Tállai András képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet I. rész 2. Szolgáltatások fejezet kiegészítését javasolja a következő új 75. pont felvételével:

/I. Rész/

/A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások/

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám

"75. Postai és távközlési tervezés, szakértés SZJ 74,14,23,3-ból"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 185. (63. sz. jav. - 7.mell. I. 2. új73.), 188. (63. sz. jav. - 7.mell. I. 2. új74.), 190. (63. sz. jav. - 7.mell. I. 2. új76.), 191. (63. sz. jav. - 7.mell. I. 2. új77.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/63. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

190. Tállai András képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet I. rész 2. Szolgáltatások fejezet kiegészítését javasolja a következő új 76. pont felvételével:

/I. Rész/

/A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások/

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám

"76. Környezetvédelmi szakmai tervezés, szakértés SZJ 74,14,23,5"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 185. (63. sz. jav. - 7.mell. I. 2. új73.), 188. (63. sz. jav. - 7.mell. I. 2. új74.), 189. (63. sz. jav. - 7.mell. I. 2. új75.), 191. (63. sz. jav. - 7.mell. I. 2. új77.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/63. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

191. Tállai András képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet I. rész 2. Szolgáltatások fejezet kiegészítését javasolja a következő új 77. pont felvételével:

/I. Rész/

/A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások/

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám

"77. Környezeti elemek laboratóriumi vizsgálata, elemzése SZJ 74,30,11,2-ből"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 185. (63. sz. jav. - 7.mell. I. 2. új73.), 188. (63. sz. jav. - 7.mell. I. 2. új74.), 189. (63. sz. jav. - 7.mell. I. 2. új75.), 190. (63. sz. jav. - 7.mell. I. 2. új76.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/63. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

192. Tállai András képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet I. rész 2. Szolgáltatások fejezet kiegészítését javasolja a következő új 77. pont felvételével:

/I. Rész/

/A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások/

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám

"77. Film- és videógyártás SZJ 92,11,3 kivéve: nem elkülönült reklámgyártás"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 196. (67. sz. jav. - 7.mell. I. 2. új78.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/67. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

193. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet I. rész 2. Szolgáltatások fejezet kiegészítését javasolja a következő új 77. pont felvételével:

/I. Rész/

/A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások/

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám

"77. Film- és videógyártás

kivéve: nem elkülönült reklámfilmgyártás SZJ 92,11,3"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/21. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

194. Dr. Szabó Zoltán, dr. Pető Iván és Kósa Ferenc képviselők a törvényjavaslat 7. számú melléklet I. rész 2. Szolgáltatások fejezet kiegészítését javasolják a következő új 77. pont felvételével:

/I. Rész/

/A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások/

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám

"77. Film- és video- és DVD gyártás

SZJ 92,11,3 kivéve: nem elkülönült reklámfilmgyártás"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 197. (99. sz. jav. - 7.mell. I. 2. új78.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/99. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság, a Foglalkoztatási bizottság ülésén nem ért egyet.

195. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet I. rész 2. Szolgáltatások fejezet kiegészítését javasolja a következő új 78. pont felvételével:

/I. Rész/

/A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások/

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám

"78. Film- és videoterjesztés SZJ 92,12,10,0"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/22. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

196. Tállai András képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet I. rész 2. Szolgáltatások fejezet kiegészítését javasolja a következő új 78. pont felvételével:

/I. Rész/

/A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások/

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám

"78. Film- és videoterjesztés SZJ 92,12,10,0"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192. (67. sz. jav. - 7.mell. I. 2. új77.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/67. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

197. Dr. Szabó Zoltán, dr. Pető Iván és Kósa Ferenc képviselők a törvényjavaslat 7. számú melléklet I. rész 2. Szolgáltatások fejezet kiegészítését javasolják a következő új 78. pont felvételével:

/I. Rész/

/A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások/

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám

"78. Film- és video- és DVD terjesztés SZJ 92,12,10,0"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 194. (99. sz. jav. - 7.mell. I. 2. új77.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/99. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság, a Foglalkoztatási bizottság ülésén nem ért egyet.

198. Sági József képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet I. rész 2. Szolgáltatások fejezet 80. pont elhagyását javasolja:

/I. Rész/

/A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások/

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám

"[80. Művészeti alkotótevékenység SZJ 92,31,22-ből]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 212. (44. sz. jav. - 8.mell. új17.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/44. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

199. Sági József képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet I. rész 2. Szolgáltatások fejezet 83. pont elhagyását javasolja:

/I. Rész/

/A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások/

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám

"[83. Könyvtári, levéltári, múzeumi és egyéb kulturális szolgáltatás SZJ 92,51,1, 92,52,1]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 213. (42. sz. jav. - 8.mell. új21.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/42. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

200. Font Sándor képviselő, valamint Tállai András képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet I. rész 2. Szolgáltatások fejezet kiegészítését javasolja a következő új 86. pont felvételével:

/I. Rész/

/A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások/

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám

"86. Mosás, vegytisztítás, textilfestés SZJ 93,01,1"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/23., 68. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

201. Dr. Eörsi Mátyás és dr. Veres János képviselők a törvényjavaslat 7. számú melléklet I. rész 2. Szolgáltatások fejezet kiegészítését javasolják a következő új 90-93. pont felvételével:

/I. Rész/

/A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

/2. Szolgáltatások/

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám

"90. Település- és tájrendezés, területfejlesztési, -rendezési tervezés SZJ 74,20,51, 74,20,52

91. Kéménytisztítás és tüzeléstechnikai szolgáltatás SZJ 74,70,15,0

92.Vízgazdálkodási tervezés, szakértés SZJ 74,87,16-ból

93. Környezetvédelmi szakmai tervezés, szakértés SZJ 74,87,16,5"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 145. (168. sz. jav. - 298.§ új(8)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/168. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

202. Dr. Eörsi Mátyás és dr. Veres János képviselők a törvényjavaslat 7. számú melléklet II. rész címe módosítását javasolják:

/7. számú melléklet a 2002. évi ... törvényhez/

/1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez/

/II. rész/

"A nulla felszámított adómérték alá tartozó termékek [és szolgáltatások ]köre"

Indokolás: Lásd a T/945/165-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

8. számú melléklet: az Áfat. 2. számú melléklet módosítása

203. Tállai András képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 14-19. pont felvételével:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre/

"14. lakóingatlanok kezelése (SZJ 70,32,11,0

15. a bíróságok és a hatóságok által kirendelt igazságügyi szakértők által végzett szakértői tevékenység, és az önálló bírósági végrehajtó tevékenysége (SZJ 74,11,17,0);

16. az ügyvédekről szóló törvény szerint a kizárólag ügyvéd által végezhető tevékenység, illetőleg jogi képviseleti tevékenység, továbbá jogi dokumentációs tevékenység (SZJ 74,11,1, kivéve SZJ 74,11,17,0);

17. műemlékvédelmi szakértés (SZJ 74,14,3,9-ből;

18. egészségügyi tervezés, módszertani feladatok (SZJ 74,14,23,4-ből);

19. tudományos rendezvények lebonyolítása (SZJ 74. 84,15,0-ból);"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/144. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

204. Dr. Szabó Zoltán, Devánszkiné dr. Molnár Katalin és Szabados Ákos képviselők a törvényjavaslat 8. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 14. pont felvételével:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre/

"14. lakóingatlanok kezelése (SZJ 70,32,11,0"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/94. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

205. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 14. pont felvételével:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre/

"14. a bíróságok és a hatóságok által kirendelt igazságügyi szakértők által végzett szakértői tevékenység, és az önálló bírósági végrehajtó tevékenysége (SZJ 74,11,17,0);"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 206. (16. sz. jav. - 8.mell. új15.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/16. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

206. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 15. pont felvételével:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre/

"15. az ügyvédekről szóló törvény szerint a kizárólag ügyvéd által végezhető tevékenység, illetőleg jogi képviseleti tevékenység, továbbá jogi dokumentációs tevékenység (SZJ 74,11,1, kivéve SZJ 74,11,17,0);"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 205. (16. sz. jav. - 8.mell. új14.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/16. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

207. Dr. Szabó Zoltán képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet 15. pont módosítását javasolja:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre/

/A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"15. közigazgatás, kötelező társadalombiztosítás (SZJ 75), egyéni vállalkozói igazolvány kiadása (SZJ 74,87,17,7.);"

Indokolás: Lásd a T/945/108-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

208. Vitányi Iván képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet 16. pont módosítását javasolja:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre/

/A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"16. oktatás, kivéve az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatást, ha az nem közművelődési, közgyűjteményi, szakszervezeti szervezésben történik (SZJ 80-ból), az oktatási pedagógiai szakértés, szaktanácsadás (SZJ 74,87,16,4), a pedagógiai tájékoztatás, pedagógus-továbbképzés szervezése, valamint a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása (SZJ 74,87,15-ből);"

Indokolás: Lásd a T/945/39. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

209. Sági József képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet 16. pont módosítását javasolja:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre/

/A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"16. oktatás, [kivéve az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatást (SZJ 80-ból),] az oktatási pedagógiai szakértés, szaktanácsadás (SZJ 74,87,16,4), a pedagógiai tájékoztatás, pedagógus-továbbképzés szervezése, valamint a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása (SZJ 74,87,15-ből);"

Indokolás: Lásd a T/945/40. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

210. Simon Gábor és Mécs Imre képviselők a törvényjavaslat 8. számú melléklet 16. pont módosítását javasolják:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre/

/A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"16. oktatás, [kivéve az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatást (SZJ 80-ból),] az oktatási pedagógiai szakértés, szaktanácsadás (SZJ 74,87,16,4), a pedagógiai tájékoztatás, pedagógus-továbbképzés szervezése, valamint a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása (SZJ 74,87,15[-ből]);"

Indokolás: Lásd a T/945/78. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

211. Szabados Tamás, dr. Eörsi Mátyás és dr. Szabó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 8. számú melléklet 16. pont módosítását javasolják:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre/

/A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"16. köz- és felsőoktatás, [kivéve az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatást] az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést adó képzés (SZJ 80-ból), az oktatási pedagógiai szakértés, szaktanácsadás (SZJ 74,87,16,4), a pedagógiai tájékoztatás, pedagógus-továbbképzés szervezése, valamint a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása (SZJ 74,87,15-ből);"

Indokolás: Lásd a T/945/172. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

211/ 1. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 17. pont felvételével:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre/

/A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"17. műemlékvédelmi szakértés (SZJ 74,14,23,9-ből)"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/193. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

212. Sági József képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 17. pont felvételével:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre/

/A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"17. Művészeti alkotó tevékenység (SZJ 92,31,22-ből)"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198. (44. sz. jav. - 7.mell. I. 2. 80.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/44. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

213. Sági József képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 21. pont felvételével:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre/

/A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"21. könyvtári, levéltári, múzeumi és egyéb kulturális szolgáltatás (SZJ 92,51,1, 92,52,1),"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 199. (42. sz. jav. - 7.mell. I. 2. 83) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/42. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

214. Vitányi Iván képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 26. pont felvételével:

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre/

/A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:/

"26. közös ismeretterjesztés és ismeretszerzés (SZJ 92,34,13-ból)"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/38. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

12. számú melléklet: az Itv. Melléklete módosítása

215. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet 1. pont módosítását javasolja:

/1. Az Itv. Melléklete I. címének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

"1. A becsületsértés és a magánlaksértés miatt indult szabálysértési eljárás illetéke [2500] 1300 forint."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (1)), 91. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (2)), 92. (119. sz. jav. - 160.§), 95. (156. sz. jav. - 162.§ Itv.39.§ (3)), 96. (155. sz. jav. - 163.§ Itv.42.§ (1)), 97. (154. sz. jav. - 164.§), 98. (153. sz. jav. - 165.§ Itv.44.§), 99. (152. sz. jav. - 166.§), 100. (125. sz. jav. - 167.§), 101. (124. sz. jav. - 168.§ Itv.47.§), 102. (123. sz. jav. - 169.§ Itv.48.§), 103. (122. sz. jav. - 170.§ Itv.50.§), 104. (130. sz. jav. - 171.§ Itv.52.§ (1)), 105. (129. sz. jav. - 173.§ Itv.55.§), 216. (127. sz. jav. - 12.mell. 2.), 217. (126. sz. jav. - 12.mell. 3.), 218. (136. sz. jav. - 12.mell. 4.), 219. (133. sz. jav. - 12.mell. 5.), 220. (132. sz. jav. - 12.mell. 6.), 221. (131. sz. jav. - 12.mell. 7.), 222. (135. sz. jav. - 12.mell. 8.), 223. (134. sz. jav. - 12.mell. 11.), 224. (149. sz. jav. - 12.mell. 12.), 226. (139. sz. jav. - 12.mell. 14.), 227. (148. sz. jav. - 12.mell. 15.), 228. (151. sz. jav. - 12.mell. 16.), 229. (138. sz. jav. - 12.mell. 17,1), 230. (137. sz. jav. - 12.mell. 18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/128. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

216. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet 2. pont módosítását javasolja:

/2. Az Itv. Melléklete II. címének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

"1. A magyar állampolgársági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás illetéke [1500] 1100 forint."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (1)), 91. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (2)), 92. (119. sz. jav. - 160.§), 95. (156. sz. jav. - 162.§ Itv.39.§ (3)), 96. (155. sz. jav. - 163.§ Itv.42.§ (1)), 97. (154. sz. jav. - 164.§), 98. (153. sz. jav. - 165.§ Itv.44.§), 99. (152. sz. jav. - 166.§), 100. (125. sz. jav. - 167.§), 101. (124. sz. jav. - 168.§ Itv.47.§), 102. (123. sz. jav. - 169.§ Itv.48.§), 103. (122. sz. jav. - 170.§ Itv.50.§), 104. (130. sz. jav. - 171.§ Itv.52.§ (1)), 105. (129. sz. jav. - 173.§ Itv.55.§), 215. (128. sz. jav. - 12.mell. 1.), 217. (126. sz. jav. - 12.mell. 3.), 218. (136. sz. jav. - 12.mell. 4.), 219. (133. sz. jav. - 12.mell. 5.), 220. (132. sz. jav. - 12.mell. 6.), 221. (131. sz. jav. - 12.mell. 7.), 222. (135. sz. jav. - 12.mell. 8.), 223. (134. sz. jav. - 12.mell. 11.), 224. (149. sz. jav. - 12.mell. 12.), 226. (139. sz. jav. - 12.mell. 14.), 227. (148. sz. jav. - 12.mell. 15.), 228. (151. sz. jav. - 12.mell. 16.), 229. (138. sz. jav. - 12.mell. 17,1), 230. (137. sz. jav. - 12.mell. 18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/127. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

217. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet 3. pont módosítását javasolja:

/3. Az Itv. Melléklete III. címének 1-2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

"1. Az Igazságügyminiszter által külföldi használatra az ország területén hatályban levő vagy hatályban volt jogszabályról kiállított bizonyítvány illetéke annyiszor [2000] 850 forint, ahány jogszabályszakaszról (§-ról) a bizonyítványt kiállították.

2. A joggyakorlatról kiállított 1. pontban említett bizonyítvány illetéke [5000] 3 150 forint."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (1)), 91. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (2)), 92. (119. sz. jav. - 160.§), 95. (156. sz. jav. - 162.§ Itv.39.§ (3)), 96. (155. sz. jav. - 163.§ Itv.42.§ (1)), 97. (154. sz. jav. - 164.§), 98. (153. sz. jav. - 165.§ Itv.44.§), 99. (152. sz. jav. - 166.§), 100. (125. sz. jav. - 167.§), 101. (124. sz. jav. - 168.§ Itv.47.§), 102. (123. sz. jav. - 169.§ Itv.48.§), 103. (122. sz. jav. - 170.§ Itv.50.§), 104. (130. sz. jav. - 171.§ Itv.52.§ (1)), 105. (129. sz. jav. - 173.§ Itv.55.§), 215. (128. sz. jav. - 12.mell. 1.), 216. (127. sz. jav. - 12.mell. 2.), 218. (136. sz. jav. - 12.mell. 4.), 219. (133. sz. jav. - 12.mell. 5.), 220. (132. sz. jav. - 12.mell. 6.), 221. (131. sz. jav. - 12.mell. 7.), 222. (135. sz. jav. - 12.mell. 8.), 223. (134. sz. jav. - 12.mell. 11.), 224. (149. sz. jav. - 12.mell. 12.), 226. (139. sz. jav. - 12.mell. 14.), 227. (148. sz. jav. - 12.mell. 15.), 228. (151. sz. jav. - 12.mell. 16.), 229. (138. sz. jav. - 12.mell. 17,1), 230. (137. sz. jav. - 12.mell. 18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/126. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

218. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet 4. pont módosítását javasolja:

/4. Az Itv. Melléklete IV. címének 1. és 5. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:/

"1. Az államigazgatási eljárásban készített hitelesített vagy hitelesítetlen másolat, illetőleg kivonat illetéke - ha e Melléklet kivételt nem tesz - oldalanként magyar nyelvű másolat esetében 100 forint, idegen nyelvű másolat esetében [300] 200 forint. A nem hitelesített fénymásolat illetéke oldalanként 100 forint."

"5. A már egyszer hitelesített másolatra, kivonatra vezetett olyan záradék, amely azt bizonyítja, hogy az eredeti iraton változás nem történt, vagy azt kiegészítik, [1000] 525 forint illeték alá esik."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (1)), 91. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (2)), 92. (119. sz. jav. - 160.§), 95. (156. sz. jav. - 162.§ Itv.39.§ (3)), 96. (155. sz. jav. - 163.§ Itv.42.§ (1)), 97. (154. sz. jav. - 164.§), 98. (153. sz. jav. - 165.§ Itv.44.§), 99. (152. sz. jav. - 166.§), 100. (125. sz. jav. - 167.§), 101. (124. sz. jav. - 168.§ Itv.47.§), 102. (123. sz. jav. - 169.§ Itv.48.§), 103. (122. sz. jav. - 170.§ Itv.50.§), 104. (130. sz. jav. - 171.§ Itv.52.§ (1)), 105. (129. sz. jav. - 173.§ Itv.55.§), 215. (128. sz. jav. - 12.mell. 1.), 216. (127. sz. jav. - 12.mell. 2.), 217. (126. sz. jav. - 12.mell. 3.), 219. (133. sz. jav. - 12.mell. 5.), 220. (132. sz. jav. - 12.mell. 6.), 221. (131. sz. jav. - 12.mell. 7.), 222. (135. sz. jav. - 12.mell. 8.), 223. (134. sz. jav. - 12.mell. 11.), 224. (149. sz. jav. - 12.mell. 12.), 226. (139. sz. jav. - 12.mell. 14.), 227. (148. sz. jav. - 12.mell. 15.), 228. (151. sz. jav. - 12.mell. 16.), 229. (138. sz. jav. - 12.mell. 17,1), 230. (137. sz. jav. - 12.mell. 18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/136. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

219. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet 5. pont módosítását javasolja:

/5. Az Itv. Melléklete V. címének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

"1. Az eljáró hatóság által készített fordítás illetéke oldalanként [1000] 525 forint."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (1)), 91. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (2)), 92. (119. sz. jav. - 160.§), 95. (156. sz. jav. - 162.§ Itv.39.§ (3)), 96. (155. sz. jav. - 163.§ Itv.42.§ (1)), 97. (154. sz. jav. - 164.§), 98. (153. sz. jav. - 165.§ Itv.44.§), 99. (152. sz. jav. - 166.§), 100. (125. sz. jav. - 167.§), 101. (124. sz. jav. - 168.§ Itv.47.§), 102. (123. sz. jav. - 169.§ Itv.48.§), 103. (122. sz. jav. - 170.§ Itv.50.§), 104. (130. sz. jav. - 171.§ Itv.52.§ (1)), 105. (129. sz. jav. - 173.§ Itv.55.§), 215. (128. sz. jav. - 12.mell. 1.), 216. (127. sz. jav. - 12.mell. 2.), 217. (126. sz. jav. - 12.mell. 3.), 218. (136. sz. jav. - 12.mell. 4.), 220. (132. sz. jav. - 12.mell. 6.), 221. (131. sz. jav. - 12.mell. 7.), 222. (135. sz. jav. - 12.mell. 8.), 223. (134. sz. jav. - 12.mell. 11.), 224. (149. sz. jav. - 12.mell. 12.), 226. (139. sz. jav. - 12.mell. 14.), 227. (148. sz. jav. - 12.mell. 15.), 228. (151. sz. jav. - 12.mell. 16.), 229. (138. sz. jav. - 12.mell. 17,1), 230. (137. sz. jav. - 12.mell. 18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/133. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

220. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet 6. pont módosítását javasolja:

/6. Az Itv. Melléklete VI. címének 1/b)-c), valamint 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

"1. b) iraton levő aláírás után aláírásonként [500] 315 forint;

c) külföldi használatra szánt iraton levő aláírásnak bármely hatóság, bíróság vezetője általi hitelesítése (közbenső felülhitelesítése) esetében minden aláírás után [1000] 525 forint; az ilyen hitelesítésnek - a külügyminiszter kivételével - miniszter általi felülhitelesítése [2000] 1050 forint."

"3. Az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda által végzett hitelesítés illetéke oldalanként [300] 200 forint. Ezt az illetéket kell fizetni a másodlat, a másolat és fénymásolat hitelesítéséért is."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (1)), 91. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (2)), 92. (119. sz. jav. - 160.§), 95. (156. sz. jav. - 162.§ Itv.39.§ (3)), 96. (155. sz. jav. - 163.§ Itv.42.§ (1)), 97. (154. sz. jav. - 164.§), 98. (153. sz. jav. - 165.§ Itv.44.§), 99. (152. sz. jav. - 166.§), 100. (125. sz. jav. - 167.§), 101. (124. sz. jav. - 168.§ Itv.47.§), 102. (123. sz. jav. - 169.§ Itv.48.§), 103. (122. sz. jav. - 170.§ Itv.50.§), 104. (130. sz. jav. - 171.§ Itv.52.§ (1)), 105. (129. sz. jav. - 173.§ Itv.55.§), 215. (128. sz. jav. - 12.mell. 1.), 216. (127. sz. jav. - 12.mell. 2.), 217. (126. sz. jav. - 12.mell. 3.), 218. (136. sz. jav. - 12.mell. 4.), 219. (133. sz. jav. - 12.mell. 5.), 221. (131. sz. jav. - 12.mell. 7.), 222. (135. sz. jav. - 12.mell. 8.), 223. (134. sz. jav. - 12.mell. 11.), 224. (149. sz. jav. - 12.mell. 12.), 226. (139. sz. jav. - 12.mell. 14.), 227. (148. sz. jav. - 12.mell. 15.), 228. (151. sz. jav. - 12.mell. 16.), 229. (138. sz. jav. - 12.mell. 17,1), 230. (137. sz. jav. - 12.mell. 18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/132. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

221. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet 7. pont módosítását javasolja:

/7. Az Itv. Melléklete VII. címének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a jelenlegi 4-5. pont számozása 2-3. pontra módosul:/

"1. Az állami levéltár által készített egyszerű vagy hiteles másolatért, továbbá az ügyfél által készített másolatnak és fénymásolatnak a levéltár által történő hitelesítéséért - ide értve az állami vagy felekezeti anyakönyvi másodpéldányokból anyakönyvi kivonat kiállítását - az 1867. év előtti időből származó iratról kiállított másolat után oldalanként 200, de legalább [2000] 1050 forint illetéket kell fizetni, az 1867. évtől vagy ennél későbbi időből származó iratról kiállított másolat után oldalanként 100, de legalább 525 forintot."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (1)), 91. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (2)), 92. (119. sz. jav. - 160.§), 95. (156. sz. jav. - 162.§ Itv.39.§ (3)), 96. (155. sz. jav. - 163.§ Itv.42.§ (1)), 97. (154. sz. jav. - 164.§), 98. (153. sz. jav. - 165.§ Itv.44.§), 99. (152. sz. jav. - 166.§), 100. (125. sz. jav. - 167.§), 101. (124. sz. jav. - 168.§ Itv.47.§), 102. (123. sz. jav. - 169.§ Itv.48.§), 103. (122. sz. jav. - 170.§ Itv.50.§), 104. (130. sz. jav. - 171.§ Itv.52.§ (1)), 105. (129. sz. jav. - 173.§ Itv.55.§), 215. (128. sz. jav. - 12.mell. 1.), 216. (127. sz. jav. - 12.mell. 2.), 217. (126. sz. jav. - 12.mell. 3.), 218. (136. sz. jav. - 12.mell. 4.), 219. (133. sz. jav. - 12.mell. 5.), 220. (132. sz. jav. - 12.mell. 6.), 222. (135. sz. jav. - 12.mell. 8.), 223. (134. sz. jav. - 12.mell. 11.), 224. (149. sz. jav. - 12.mell. 12.), 226. (139. sz. jav. - 12.mell. 14.), 227. (148. sz. jav. - 12.mell. 15.), 228. (151. sz. jav. - 12.mell. 16.), 229. (138. sz. jav. - 12.mell. 17,1), 230. (137. sz. jav. - 12.mell. 18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/131. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

222. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet 8. pont módosítását javasolja:

/8. Az Itv. Melléklete VIII. címének rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"Iskolai bizonyítvány - ide értve a felsőfokú oktatási intézmény által kiállított oklevelet is -, továbbá a tanfolyami bizonyítvány másolatának, másodlatának kiállításáért [2000] 1575 forint illetéket kell fizetni."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (1)), 91. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (2)), 92. (119. sz. jav. - 160.§), 95. (156. sz. jav. - 162.§ Itv.39.§ (3)), 96. (155. sz. jav. - 163.§ Itv.42.§ (1)), 97. (154. sz. jav. - 164.§), 98. (153. sz. jav. - 165.§ Itv.44.§), 99. (152. sz. jav. - 166.§), 100. (125. sz. jav. - 167.§), 101. (124. sz. jav. - 168.§ Itv.47.§), 102. (123. sz. jav. - 169.§ Itv.48.§), 103. (122. sz. jav. - 170.§ Itv.50.§), 104. (130. sz. jav. - 171.§ Itv.52.§ (1)), 105. (129. sz. jav. - 173.§ Itv.55.§), 215. (128. sz. jav. - 12.mell. 1.), 216. (127. sz. jav. - 12.mell. 2.), 217. (126. sz. jav. - 12.mell. 3.), 218. (136. sz. jav. - 12.mell. 4.), 219. (133. sz. jav. - 12.mell. 5.), 220. (132. sz. jav. - 12.mell. 6.), 221. (131. sz. jav. - 12.mell. 7.), 223. (134. sz. jav. - 12.mell. 11.), 224. (149. sz. jav. - 12.mell. 12.), 226. (139. sz. jav. - 12.mell. 14.), 227. (148. sz. jav. - 12.mell. 15.), 228. (151. sz. jav. - 12.mell. 16.), 229. (138. sz. jav. - 12.mell. 17,1), 230. (137. sz. jav. - 12.mell. 18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/135. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

223. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet 11. pont módosítását javasolja:

/11. Az Itv. Melléklete XIII. címének 1-2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

"1. A vízügyi igazgatási szervezetnél indított

a) elvi vízjogi engedély 2100 forint, vízjogi létesítési és üzemeltetési engedély esetén, illetőleg bejelentési kötelezettség alá tartozó - a jogszabályban meghatározott - ügyekben 5000 forint;

b) engedély nélkül vagy engedélytől eltérően megépített vízimunka, vízilétesítmény fennmaradási engedélye esetén [10 000] 8400 forint;

c) egyéb kérelemre indult eljárás esetén [7000] 5250 forint

illetéket kell fizetni.

2. A fellebbezés illetéke:

a) e törvény eltérő rendelkezése hiányában az alapeljárás illetékének kétszerese;

b) csatornabírságot megállapító határozat esetén a fellebbezéssel megtámadott bírság összegének minden megkezdett 1000 forintja után [500] 100 forint, de legalább [20 000] 5250 forint;

c) vízkészletjárulékot (késedelmi pótlékot, mulasztási bírságot, adóbírságot) megállapító határozat esetén a vitatott összeg 6 %-a, de legalább [20 000] 5250 forint;

d) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. §-ának (3) bekezdésében megállapított bírság kiszabása esetén a bírságösszeg 10 %-a, de legalább [20 000] 5250 forint;

e) első fokon hivatalból indult, vagy folytatott vízjogi kötelezettség megállapításával kapcsolatos egyéb, a b) és d) pontokban nem említett eljárásban hozott határozat esetén [10 000] 3150 forint."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (1)), 91. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (2)), 92. (119. sz. jav. - 160.§), 95. (156. sz. jav. - 162.§ Itv.39.§ (3)), 96. (155. sz. jav. - 163.§ Itv.42.§ (1)), 97. (154. sz. jav. - 164.§), 98. (153. sz. jav. - 165.§ Itv.44.§), 99. (152. sz. jav. - 166.§), 100. (125. sz. jav. - 167.§), 101. (124. sz. jav. - 168.§ Itv.47.§), 102. (123. sz. jav. - 169.§ Itv.48.§), 103. (122. sz. jav. - 170.§ Itv.50.§), 104. (130. sz. jav. - 171.§ Itv.52.§ (1)), 105. (129. sz. jav. - 173.§ Itv.55.§), 215. (128. sz. jav. - 12.mell. 1.), 216. (127. sz. jav. - 12.mell. 2.), 217. (126. sz. jav. - 12.mell. 3.), 218. (136. sz. jav. - 12.mell. 4.), 219. (133. sz. jav. - 12.mell. 5.), 220. (132. sz. jav. - 12.mell. 6.), 221. (131. sz. jav. - 12.mell. 7.), 222. (135. sz. jav. - 12.mell. 8.), 224. (149. sz. jav. - 12.mell. 12.), 226. (139. sz. jav. - 12.mell. 14.), 227. (148. sz. jav. - 12.mell. 15.), 228. (151. sz. jav. - 12.mell. 16.), 229. (138. sz. jav. - 12.mell. 17,1), 230. (137. sz. jav. - 12.mell. 18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/134. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

224. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet 12. pont módosítását javasolja:

/12. Az Itv. Melléklete XIV. címének rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"1. Az alapeljárás illetéke [5000] 2100 forint.

2. A fellebbezés illetéke [10 000] 4200 forint.

3. A veszélyes hulladék bírságot, zajbírságot, légszennyezési és szennyvízbírságot, továbbá természetvédelmi bírságot megállapító határozat esetén a fellebbezéssel megtámadott bírságösszeg minden megkezdett [1000] 1050 forintja után [500] 100 forint, de legalább [20 000] 5250 forint."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (1)), 91. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (2)), 92. (119. sz. jav. - 160.§), 95. (156. sz. jav. - 162.§ Itv.39.§ (3)), 96. (155. sz. jav. - 163.§ Itv.42.§ (1)), 97. (154. sz. jav. - 164.§), 98. (153. sz. jav. - 165.§ Itv.44.§), 99. (152. sz. jav. - 166.§), 100. (125. sz. jav. - 167.§), 101. (124. sz. jav. - 168.§ Itv.47.§), 102. (123. sz. jav. - 169.§ Itv.48.§), 103. (122. sz. jav. - 170.§ Itv.50.§), 104. (130. sz. jav. - 171.§ Itv.52.§ (1)), 105. (129. sz. jav. - 173.§ Itv.55.§), 215. (128. sz. jav. - 12.mell. 1.), 216. (127. sz. jav. - 12.mell. 2.), 217. (126. sz. jav. - 12.mell. 3.), 218. (136. sz. jav. - 12.mell. 4.), 219. (133. sz. jav. - 12.mell. 5.), 220. (132. sz. jav. - 12.mell. 6.), 221. (131. sz. jav. - 12.mell. 7.), 222. (135. sz. jav. - 12.mell. 8.), 223. (134. sz. jav. - 12.mell. 11.), 226. (139. sz. jav. - 12.mell. 14.), 227. (148. sz. jav. - 12.mell. 15.), 228. (151. sz. jav. - 12.mell. 16.), 229. (138. sz. jav. - 12.mell. 17,1), 230. (137. sz. jav. - 12.mell. 18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/149. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

225. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet 13. pont elhagyását javasolja:

"[13. Az Itv. Melléklete XV. címének rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Az építésügyi hatóságnál indított eljárás, ha ez

a) elvi telekalakítási, telekalakítási engedélyre irányul, telkenként 5000 forint;

b) bármely egyéb elvi építésügyi hatósági engedélyre irányul, 15 000 forint;

c) új lakóépület, valamint a rendeltetésszerű használatával összefüggő rendeltetésű új építmény építésére, illetőleg meglévő ilyen építmény bővítésére vonatkozó engedélyre irányul, önálló rendeltetési egységenként 10 000 forint;

d) egyéb rendeltetésű építmény építésére vonatkozó engedélyre irányul

- önálló rendeltetési egységenként 250 m2 hasznos alapterületig 15 000 forint,

- a 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű rendeltetési egységenként 50 000 forint;

e) műtárgy építésére, valamint egyéb építési tevékenységre vonatkozó engedélyre irányul, 10 000 forint;

f) meglévő építmény átalakítására, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására, továbbá - a c) pontban foglaltak kivételével - bővítésére vonatkozó engedélyre irányul, 10 000 forint;

g) felvonó, mozgólépcső és mozgójárda építésére vonatkozó engedélyre irányul, 15 000 forint;

h) módosított építésügyi hatósági engedélyre, illetőleg az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő műszaki megoldás engedélyére irányul, 10 000 forint

illeték alá esik.

2. Bármely fennmaradási engedély iránti kérelem illetékére az 1. c)-g) pontban foglaltak az irányadók.

3. Ha az építésügyi hatósági eljárás bármely használatbavételi engedélyre irányul, a kérelmen - önálló rendeltetési egységenként - 10 000 forint illetéket, azokban az esetekben pedig, ahol - külön jogszabály értelmében - a használatbavételt csupán be kell jelenteni az építésügyi hatósághoz, 2000 forint illetéket kell a bejelentésen leróni.

4. A rendeltetés megváltoztatására irányuló engedély - önálló rendeltetési egységenként - 10 000 forint illeték alá esik. Ha azonban a rendeltetés megváltoztatása építési engedélyköteles munkával jár együtt, az illetékre az 1. c) és d) pontban foglaltak az irányadók.

5. Az 1-4. pont alá nem eső első fokú építésügyi hatósági eljárásért (pl. bármely építésügyi hatósági engedély érvényének meghosszabbítása), továbbá az építésrendészeti hatósági intézkedés kéréséért 10 000 forint, az építésügyi hatósági eljárásban igénybe vehető valamennyi fellebbezésért 20 000 forint illetéket kell fizetni."]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/945/150. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

226. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet 14. pont módosítását javasolja:

/14. Az Itv. Melléklete XVI. címének 1-5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

"1. Ingatlan tulajdonjogának, illetőleg vagyoni értékű jogának a bejegyzésére irányuló eljárás illetéke a változással érintett ingatlanonként [3000] 2100 forint.

2. A jelzálogjog bejegyzése, valamint a bejegyzés módosítása iránti eljárás illetéke a jelzálogjoggal biztosított követelés értékének 5 %-a, de legfeljebb [10 000] 5250 forint. Jelzálogjog részleges átszállása esetén az egyes átszálló részjelzálogjogok értékét kell illetékalapul venni. A jelzálogjog törlésére irányuló eljárás illetéke [2000] 1050 forint.

3. A vagyoni értékű jog törlése iránti eljárás illetéke [2000] 1050 forint.

4. Az 1-3. pontokban megjelöltektől különböző egyéb jogok és tények bejegyzésére vagy törlésére, illetőleg az ingatlan adataiban történt változás átvezetésére irányuló eljárás illetéke - ideértve az építéssel megszerzett épület (építmény) ingatlan-nyilvántartásba vételét is - [2000] 420 forint.

5. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésről szóló határozat ellen benyújtott fellebbezés illetéke [6000] 4200 forint. Egyebekben a földhivatali eljárásban előterjesztett fellebbezés illetékére a törvény 29. §-ának (2) bekezdésében foglaltak irányadók."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (1)), 91. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (2)), 92. (119. sz. jav. - 160.§), 95. (156. sz. jav. - 162.§ Itv.39.§ (3)), 96. (155. sz. jav. - 163.§ Itv.42.§ (1)), 97. (154. sz. jav. - 164.§), 98. (153. sz. jav. - 165.§ Itv.44.§), 99. (152. sz. jav. - 166.§), 100. (125. sz. jav. - 167.§), 101. (124. sz. jav. - 168.§ Itv.47.§), 102. (123. sz. jav. - 169.§ Itv.48.§), 103. (122. sz. jav. - 170.§ Itv.50.§), 104. (130. sz. jav. - 171.§ Itv.52.§ (1)), 105. (129. sz. jav. - 173.§ Itv.55.§), 215. (128. sz. jav. - 12.mell. 1.), 216. (127. sz. jav. - 12.mell. 2.), 217. (126. sz. jav. - 12.mell. 3.), 218. (136. sz. jav. - 12.mell. 4.), 219. (133. sz. jav. - 12.mell. 5.), 220. (132. sz. jav. - 12.mell. 6.), 221. (131. sz. jav. - 12.mell. 7.), 222. (135. sz. jav. - 12.mell. 8.), 223. (134. sz. jav. - 12.mell. 11.), 224. (149. sz. jav. - 12.mell. 12.), 227. (148. sz. jav. - 12.mell. 15.), 228. (151. sz. jav. - 12.mell. 16.), 229. (138. sz. jav. - 12.mell. 17,1), 230. (137. sz. jav. - 12.mell. 18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/139. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

227. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet 15. pont módosítását javasolja:

/15. Az Itv. Melléklete XVIII. címének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

"2. A kereskedelmi forgalomban áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok behozatalának engedélyezését kezdeményező eljárás illetéke [6000] 3150 forint, a kiadott engedély módosítása iránti eljárás illetéke [4000] 2100 forint. Az engedélyező hatóság előtt indított minden további eljárásért [3000] 1575 forint illetéket kell fizetni. A fellebbezési eljárás illetéke az első fokú eljárás illetékének kétszerese. Az engedélyezési eljárás illetékét az eljárás kezdeményezésekor illetékbélyegben kell leróni."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (1)), 91. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (2)), 92. (119. sz. jav. - 160.§), 95. (156. sz. jav. - 162.§ Itv.39.§ (3)), 96. (155. sz. jav. - 163.§ Itv.42.§ (1)), 97. (154. sz. jav. - 164.§), 98. (153. sz. jav. - 165.§ Itv.44.§), 99. (152. sz. jav. - 166.§), 100. (125. sz. jav. - 167.§), 101. (124. sz. jav. - 168.§ Itv.47.§), 102. (123. sz. jav. - 169.§ Itv.48.§), 103. (122. sz. jav. - 170.§ Itv.50.§), 104. (130. sz. jav. - 171.§ Itv.52.§ (1)), 105. (129. sz. jav. - 173.§ Itv.55.§), 215. (128. sz. jav. - 12.mell. 1.), 216. (127. sz. jav. - 12.mell. 2.), 217. (126. sz. jav. - 12.mell. 3.), 218. (136. sz. jav. - 12.mell. 4.), 219. (133. sz. jav. - 12.mell. 5.), 220. (132. sz. jav. - 12.mell. 6.), 221. (131. sz. jav. - 12.mell. 7.), 222. (135. sz. jav. - 12.mell. 8.), 223. (134. sz. jav. - 12.mell. 11.), 224. (149. sz. jav. - 12.mell. 12.), 226. (139. sz. jav. - 12.mell. 14.), 228. (151. sz. jav. - 12.mell. 16.), 229. (138. sz. jav. - 12.mell. 17,1), 230. (137. sz. jav. - 12.mell. 18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/148. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

228. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet 16. pont módosítását javasolja:

/16. Az Itv. Melléklete XIX. címének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:/

"Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti eljárás 4000 forint illeték alá esik."

Megjegyzés: Az indítvány nem tartalmaz módosítást a törvényjavaslat szövegéhez képest.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (1)), 91. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (2)), 92. (119. sz. jav. - 160.§), 95. (156. sz. jav. - 162.§ Itv.39.§ (3)), 96. (155. sz. jav. - 163.§ Itv.42.§ (1)), 97. (154. sz. jav. - 164.§), 98. (153. sz. jav. - 165.§ Itv.44.§), 99. (152. sz. jav. - 166.§), 100. (125. sz. jav. - 167.§), 101. (124. sz. jav. - 168.§ Itv.47.§), 102. (123. sz. jav. - 169.§ Itv.48.§), 103. (122. sz. jav. - 170.§ Itv.50.§), 104. (130. sz. jav. - 171.§ Itv.52.§ (1)), 105. (129. sz. jav. - 173.§ Itv.55.§), 215. (128. sz. jav. - 12.mell. 1.), 216. (127. sz. jav. - 12.mell. 2.), 217. (126. sz. jav. - 12.mell. 3.), 218. (136. sz. jav. - 12.mell. 4.), 219. (133. sz. jav. - 12.mell. 5.), 220. (132. sz. jav. - 12.mell. 6.), 221. (131. sz. jav. - 12.mell. 7.), 222. (135. sz. jav. - 12.mell. 8.), 223. (134. sz. jav. - 12.mell. 11.), 224. (149. sz. jav. - 12.mell. 12.), 226. (139. sz. jav. - 12.mell. 14.), 227. (148. sz. jav. - 12.mell. 15.), 229. (138. sz. jav. - 12.mell. 17,1), 230. (137. sz. jav. - 12.mell. 18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/151. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

229. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet 17. pont módosítását javasolja:

/17. Az Itv. Melléklete XXI. címének 1. és 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

"1. A hatósági bizonyítvány kiállítása [2000] 1575 forint illeték alá esik. Ha egy beadványban több hatósági bizonyítványt kérnek, az első példány után [2000] 1575 forint, minden további, az első példánnyal azonos tartalmú hatósági bizonyítvány után [500] 315 forint illetéket kell fizetni."

"3. Az anyakönyvi kivonat kiállítása iránti eljárás illetéke - kivonatonként - [2000] 1575 forint."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (1)), 91. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (2)), 92. (119. sz. jav. - 160.§), 95. (156. sz. jav. - 162.§ Itv.39.§ (3)), 96. (155. sz. jav. - 163.§ Itv.42.§ (1)), 97. (154. sz. jav. - 164.§), 98. (153. sz. jav. - 165.§ Itv.44.§), 99. (152. sz. jav. - 166.§), 100. (125. sz. jav. - 167.§), 101. (124. sz. jav. - 168.§ Itv.47.§), 102. (123. sz. jav. - 169.§ Itv.48.§), 103. (122. sz. jav. - 170.§ Itv.50.§), 104. (130. sz. jav. - 171.§ Itv.52.§ (1)), 105. (129. sz. jav. - 173.§ Itv.55.§), 215. (128. sz. jav. - 12.mell. 1.), 216. (127. sz. jav. - 12.mell. 2.), 217. (126. sz. jav. - 12.mell. 3.), 218. (136. sz. jav. - 12.mell. 4.), 219. (133. sz. jav. - 12.mell. 5.), 220. (132. sz. jav. - 12.mell. 6.), 221. (131. sz. jav. - 12.mell. 7.), 222. (135. sz. jav. - 12.mell. 8.), 223. (134. sz. jav. - 12.mell. 11.), 224. (149. sz. jav. - 12.mell. 12.), 226. (139. sz. jav. - 12.mell. 14.), 227. (148. sz. jav. - 12.mell. 15.), 228. (151. sz. jav. - 12.mell. 16.), 230. (137. sz. jav. - 12.mell. 18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/138. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

230. Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 12. számú melléklet 28. pont módosítását javasolja:

/18. Az Itv. Melléklete XXII. címének 1-2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

"1. Kérelemre indult eljárások illetéke

a) közműpótló berendezés - a külön jogszabályban meghatározott talajvízkút, szennyvíz szikkasztó - létesítésének, átalakításának, megszüntetésének engedélyezése esetén, továbbá víziállás létesítésének, használatbavételének, fennmaradásának vagy átalakításának engedélyezése esetén [5000] 2100 forint;

b) szennyvízelőtisztító berendezés létesítésének, átalakításának, illetve használatbavételének engedélyezése esetén [10 000] 5250 forint.

2. A fellebbezés illetéke:

a) az alapeljárás illetékének kétszerese;

b) első fokon hivatalból indult, vagy folytatott eljárásban hozott határozat elleni fellebbezés esetén [10 000] 3150 forint."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (1)), 91. (120. sz. jav. - 158.§ Itv.24.§ (2)), 92. (119. sz. jav. - 160.§), 95. (156. sz. jav. - 162.§ Itv.39.§ (3)), 96. (155. sz. jav. - 163.§ Itv.42.§ (1)), 97. (154. sz. jav. - 164.§), 98. (153. sz. jav. - 165.§ Itv.44.§), 99. (152. sz. jav. - 166.§), 100. (125. sz. jav. - 167.§), 101. (124. sz. jav. - 168.§ Itv.47.§), 102. (123. sz. jav. - 169.§ Itv.48.§), 103. (122. sz. jav. - 170.§ Itv.50.§), 104. (130. sz. jav. - 171.§ Itv.52.§ (1)), 105. (129. sz. jav. - 173.§ Itv.55.§), 215. (128. sz. jav. - 12.mell. 1.), 216. (127. sz. jav. - 12.mell. 2.), 217. (126. sz. jav. - 12.mell. 3.), 218. (136. sz. jav. - 12.mell. 4.), 219. (133. sz. jav. - 12.mell. 5.), 220. (132. sz. jav. - 12.mell. 6.), 221. (131. sz. jav. - 12.mell. 7.), 222. (135. sz. jav. - 12.mell. 8.), 223. (134. sz. jav. - 12.mell. 11.), 224. (149. sz. jav. - 12.mell. 12.), 226. (139. sz. jav. - 12.mell. 14.), 227. (148. sz. jav. - 12.mell. 15.), 228. (151. sz. jav. - 12.mell. 16.), 229. (138. sz. jav. - 12.mell. 17,1) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/137. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

15. számú melléklet: a Tao. 3. számú melléklet módosítása

231. Molnár Albert és Podolák György képviselők a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a következő új 15. számú melléklet felvételével:

"15. számú melléklet a 2002. évi ... törvényhez

A Tao. 3. számú mellékletének B) fejezete az alábbi 15. ponttal egészül ki:

/A 8. § (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásában a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül különösen:/

"15. Az adóalanynál a vele munkaviszonyban álló magánszemély részére bármilyen formában biztosított általános rendeltetésű számítástechnikai gépnek, berendezésnek, illetve az Internetnek a használata kapcsán felmerült költség, ráfordítás.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 31. (117. sz. jav. - 45. §) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/945/117. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya

Varga Mihály sk.
Költségvetési és pénzügyi
bizottság elnök

dr. Vastagh Pál sk.
Alkotmány- és igazságügyi
bizottság elnöke

Puch László sk.
Gazdasági
bizottság elnöke

dr. Vojnik Mária sk.
Egészségügyi
bizottság elnöke

Szászfalvi László sk.
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi
bizottság elnöke

dr. Medgyasszay László sk.
Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottság elnöke

Lasztovicza Jenő sk.
Idegenforgalmi
bizottság elnöke

Bakonyi Tibor sk.
Ifjúsági és sport-
bizottság elnöke

dr. Turi-Kovács Béla sk.
Környezetvédelmi
bizottság elnöke

dr. Pető Iván sk.
Kulturális és sajtó
bizottság elnöke

dr. Magda Sándor sk.
Mezőgazdasági
bizottság elnöke

Szabados Tamás sk.
Oktatási és tudományos
bizottság elnöke

Szita Károly sk.
Önkormányzati
bizottság elnöke

Tállai András sk.
Számvevőszéki
bizottság elnöke

Mátrai Márta sk.
Szociális és családügyi
bizottság elnöke

Szabó György sk.
Területfejlesztési
bizottság elnöke