T/762/43.

Az Országgyűlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Egészségügyi
bizottságának

Emberi jogi-, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

Európai Integrációs Ügyek
bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

Gazdasági
bizottságának

Honvédelmi
bizottságának

Idegenforgalmi
bizottságának

Ifjúsági és sport
bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

Kulturális és sajtó
bizottságának

Külügyi
bizottságának

Mezőgazdasági
bizottságának

Nemzetbiztonsági
bizottságának

Oktatási és tudományos
bizottságának

Önkormányzati
bizottságának

Rendészeti
bizottságának

Számvevőszéki
bizottságának

Szociális és családügyi
bizottságának

Társadalmi szervezetek
bizottságának

Területfejlesztési
bizottságának

kiegészítő ajánlása

a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról szóló
T/762. sz. törvényjavaslat
vitájához

(Együtt kezelendő a T/762/38. számú ajánlással!)

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Egészségügyi bizottsága, Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Európai Integrációs Ügyek bizottsága (a továbbiakban: Integrációs ügyek bizottsága), Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági bizottsága, Honvédelmi bizottsága, Idegenforgalmi bizottsága, Ifjúsági és sport bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Környezetvédelmi bizottsága, Kulturális és sajtó bizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Külügyi bizottsága, Mezőgazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági bizottsága, Oktatási és tudományos bizottsága (a továbbiakban: Oktatási bizottság), Önkormányzati bizottsága, Rendészeti bizottsága, Számvevőszéki bizottsága, Szociális és családügyi bizottsága (a továbbiakban: Szociális bizottság), Társadalmi szervezetek bizottsága, valamint Területfejlesztési bizottsága megvitatta a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról szóló, T/762. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/762/39-42.számú kapcsolódó módosító javaslatokat.

I. rész

 1. A Költségvetési bizottság - kapcsolódva a T/762/33. számú módosító javaslathoz (a T/762/38. sz. ajánlás 3. pontja) - a törvényjavaslat 8. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
 2. "(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív támogatások és átengedett személyi jövedelemadó előirányzatainak a helyi önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők:

  a) a helyi önkormányzatok 2001. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége [.......] 4494,4 millió forint,

  b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés [.......] 1930,8  millió forint,

  c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 2001. év után előírt tartozása [.......] 2563,6 millió forint."

  Indokolás: Lásd a T/762/42/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért

 3. A Költségvetési bizottság - kapcsolódva a T/762/33. számú módosító javaslathoz (a T/762/38. sz. ajánlás 5. pontja) - a törvényjavaslat 8. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
 4. "(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből [......] 60,9 millió forintot, a b) pontban meghatározott, központi költségvetést terhelő kiegészítésből [......] 9,5 millió forintot - az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálata alapján - a PM-BM R. önkormányzatok szerint részletezi."

  Indokolás: Lásd a T/762/42/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért

 5. A Költségvetési bizottság - kapcsolódva a T/762/31. számú módosító javaslathoz (a T/762/38. sz. ajánlás 16. pontja) - a törvényjavaslat 32. §-át a következő (2) bekezdéssel, a Költségvetési Törvény 5. § (4) bekezdésének módosításával javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik):
 6. "(2) A Költségvetési Törvény 5. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

  "(4) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat terhére támogathatók a közalkalmazottak illetményhelyzetének javításával összefüggő kiadások. A támogatás az államháztartás alrendszereiben a felügyeleti szervet, a 33. § hatálya alá tartozó önszerveződések esetében a nem állami intézmények fenntartóit, az Országos Egézségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által finanszírozott költségvetési szervként működő egészségügyi szolgáltatót illeti meg, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben meghatározott illetmények, illetve illetményarányosan fizetett egyéb keresetelemek garantált mértékének növekedése alapján. A (9) bekezdésben foglalt rendelkezést e támogatás esetében nem kell alkalmazni. Támogatás illeti meg továbbá az OEP-ral finanszírozási szerződést kötött, egészségügyi humánszolgáltatást nem költségvetési szervként végző szolgáltatókat, az OEP-ral gyógyító-megelőző ellátásra szerződésben álló szolgáltatókkal egészségügyi szakfeladat végzésére szolgáltatási szerződést kötött egészségügyi vállalkozásokat is. A támogatás megilleti az államháztartás alrendszereitől rendszeres működési támogatásban részesülő állami, illetve önkormányzati többségi tulajdonban levő közhasznú társaságok, alapítványok, valamint a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete által működtetett, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti kötelező közművelődési feladatot ellátó intézményeket, működési engedéllyel rendelkező muzeális intézményeket, nyilvános könyvtárakat, levéltárakat, művészeti intézményeket a velük munkaviszonyban álló alkalmazottak után, valamint a működési engedéllyel rendelkező, illetve nyilvános könyvtári jegyzékben szereplő egyházi gyűjteményeket, a nyilvános magánlevéltárnak minősülő egyházi levéltárakat, továbbá az egyházi hitoktatást végzőket. A támogatás igénylésének részletes szabályait a pénzügyminiszter határozza meg. A felhasználáshoz szükséges előirányzat-átcsoportosításokra az érintett miniszterekkel egyeztetve a pénzügyminiszter kap felhatalmazást.""

  Indokolás: Lásd a T/762/41. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért

 7. Gráf József, Karakas János, Pásztohy András és Zatykó János képviselők - kapcsolódva a T/762/36. számú módosító javaslathoz (a T/762/38. sz. ajánlás 22. pontja) - a törvényjavaslat 32. § (3) bekezdésében a Költségvetési Törvény 109. § felvezető szövegének a következő módosítását, valamint (17) bekezdéssel történő kiegészítését javasolják:
 8. (3) A Költségvetési Törvény 109. §-a a következő (13)-[(16)] (17) bekezdés[s]ekkel egészül ki:

  "(17) Az Országgyűlés felhatalmazza a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert, hogy a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Támogatási célelőirányzatok alcím, 1. Agrárberuházások támogatása jogcím-csoport, 1. Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása jogcím 2002. évi előirányzata javára és a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Támogatási célelőirányzatok alcím, 10. Területi- és vidékfejlesztési célfeladatok jogcím-csoport, 3. Vidékfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai jogcím terhére 1000,0 millió forint átcsoportosítást hajtson végre."

  Indokolás: Lásd a T/762/39. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

  - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 9. A Költségvetési bizottság - kapcsolódva a T/762/24. számú módosító javaslathoz (a T/762/38. sz. ajánlás 27. pontja) - a törvényjavaslatot a következő új 34. §-sal javasolják kiegészíteni:

"34. § Az Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Kht. 11 045 800 forint, a Fertődi Gyümölcstermesztő Kutató-Fejlesztő Intézet Kht. 650 000 forint, az FVM Műszaki Intézet 13 954 545 forint, a Halászati és Öntözési Kutatóintézet 12 850 000 forint, a Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet 18 618 000 forint, a Konzervipari Kutató-Fejlesztő és Minőségvizsgáló Intézet Kht. 48 124 968 forint, a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. 5 000 000 forint, a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont 1 500 000 forint, az Országos Húsipari Kutatóintézet Kht. 10 125 000 forint, az Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Kht. 62 485 000 forint, a Zöldségtermesztési Kutatóintézet Rt. 46 501 317 forint kutatási szerződések alapján nyújtott, visszatérítendő támogatásból származó, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság jogutódjával, az Oktatási Minisztériummal szemben fennálló tartozás megfizetése alól mentesül."

Megjegyzés: Az FVM jelzése szerint a "Fertődi Gyümölcstermesztő Kutató-Fejlesztő Intézet Kht." alapító okirat szerinti megnevezése: "Fertődi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Kht.".

Indokolás: Lásd a T/762/40. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért

II. rész

A Költségvetési bizottság utólagos állásfoglalásai a T/762/38. számú ajánlás alábbi pontjaiban foglalt módosító javaslatokról:

Ajánláspont

Bizottság állásfoglalása

Előterjesztő állásfoglalása

20.

támogatja

egyetért

Az Emberi jogi bizottság utólagos állásfoglalása a T/762/38. számú ajánlás alábbi pontjaiban foglalt módosító javaslatokról:

Ajánláspont

Bizottság állásfoglalása

Előterjesztő állásfoglalása

10.

támogatja

egyetért

A Gazdasági bizottság utólagos állásfoglalása a T/762/38. számú ajánlás alábbi pontjaiban foglalt módosító javaslatokról:

Ajánláspont

Bizottság állásfoglalása

Előterjesztő állásfoglalása

1.

támogatja

egyetért

3.

támogatja

egyetért

4.

támogatja

egyetért

5.

támogatja

egyetért

6.

támogatja

egyetért

7.

támogatja

egyetért

8.

támogatja

egyetért

10.

támogatja

egyetért

11.

támogatja

egyetért

15.

támogatja

egyetért

17.

támogatja

egyetért

19.

támogatja

egyetért

22.

támogatja

egyetért

28.

támogatja

egyetért

29.

támogatja

egyetért

30.

támogatja

egyetért

A Mezőgazdasági bizottság utólagos állásfoglalásai a T/762/38. számú ajánlás alábbi pontjaiban foglalt módosító javaslatokról:

 

 

 

22.

támogatja

egyetért

28

támogatja

egyetért

Az Oktatási bizottság utólagos állásfoglalásai a T/762/38. számú ajánlás alábbi pontjaiban foglalt módosító javaslatokról:

Ajánláspont

Bizottság állásfoglalása

Előterjesztő állásfoglalása

13.

nem támogatja

nem ért egyet

24.

nem támogatja

nem ért egyet

Az Önkormányzati bizottság utólagos állásfoglalásai a T/762/38. számú ajánlás alábbi pontjaihoz:

Ajánláspont

Bizottság állásfoglalása

Előterjesztő állásfoglalása

1.

támogatja

egyetért

2.

támogatja

nem ért egyet

3.

támogatja

egyetért

4.

támogatja

egyetért

5.

támogatja

egyetért

6.

támogatja

egyetért

7.

támogatja

egyetért

8.

támogatja

egyetért

9.

támogatja

egyetért

10.

támogatja

egyetért

11.

támogatja

egyetért

12.

nem támogatja

nem ért egyet

15.

támogatja

egyetért

17.

támogatja

egyetért

19.

támogatja

egyetért

28.

támogatja

egyetért

29.

támogatja

egyetért

Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya

Budapest, 2002. október 11.

Varga Mihály s.k.,
a Költségvetési és pénzügyi bizottság elnöke

Dr. Vastagh Pál s.k.,
az Alkotmányügyi- és igazságügyi bizottság elnöke

Dr. Vojnik Mária s.k.,
az Egészségügyi bizottság elnöke

Szászfalvi László s.k.,
az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság elnöke

Dr. Szent-Iványi István s.k.,
az Európai Integrációs Ügyek bizottságának elnöke

Dr. Medgyasszay László s.k.,
a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság elnöke

Puch László s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke

Keleti György s.k.,
a Honvédelmi bizottság elnöke

Lasztovicza Jenő s.k.,
az Idegenforgalmi bizottság elnöke

Bakonyi Tibor s.k.,
az Ifjúsági és sport bizottság elnöke

Dr. Turi-Kovács Béla s.k.,
a Környezetvédelmi bizottság elnöke

Dr. Pető Iván s.k.,
a Kulturális és sajtó bizottság elnöke

Németh Zsolt s.k.,
a Külügyi bizottság elnöke

Dr. Magda Sándor s.k.,
a Mezőgazdasági bizottság elnöke

Kövér László s.k.,
a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke

Szabados Tamás s.k.,
az Oktatási és tudományos bizottság elnöke

Szita Károly s.k.,
az Önkormányzati bizottság elnöke

Dr. Gál Zoltán s.k.,
a Rendészeti bizottság elnöke

Tállai András s.k.,
a Számvevőszéki bizottság elnöke

Dr. Mátrai Márta s.k.,
a Szociális és családügyi bizottság elnöke

Szabó Imre s.k.,
a Társadalmi szervezetek bizottságának elnöke

Szabó György s.k.,
a Területfejlesztési bizottság elnöke