T/762/38.

Az Országgyűlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Egészségügyi
bizottságának

Emberi jogi-, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

Európai Integrációs Ügyek
bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

Gazdasági bizottságának

Honvédelmi

bizottságának

Idegenforgalmi
bizottságának

Ifjúsági és sport
bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

Kulturális és sajtó
bizottságának

Külügyi
bizottságának

Mezőgazdasági
bizottságának

Nemzetbiztonsági
bizottságának

Oktatási és tudományos
bizottságának

Önkormányzati
bizottságának

Rendészeti
bizottságának

Számvevőszéki
bizottságának

Szociális és családügyi
bizottságának

Társadalmi szervezetek
bizottságának

Területfejlesztési
bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról szóló
T/762. sz. törvényjavaslat

részletes v i t á já h o z

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Egészségügyi bizottsága, Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Európai Integrációs Ügyek bizottsága (a továbbiakban: Integrációs ügyek bizottsága), Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági bizottsága, Honvédelmi bizottsága, Idegenforgalmi bizottsága, Ifjúsági és sport bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Környezetvédelmi bizottsága, Kulturális és sajtó bizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Külügyi bizottsága, Mezőgazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági bizottsága, Oktatási és tudományos bizottsága (a továbbiakban: Oktatási bizottság), Önkormányzati bizottsága, Rendészeti bizottsága, Számvevőszéki bizottsága, Szociális és családügyi bizottsága (a továbbiakban: Szociális bizottság), Társadalmi szervezetek bizottsága, valamint Területfejlesztési bizottsága megvitatta a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról szóló, T/762. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/762/20., 24-37. számú módosító javaslatokat.

Gráf József, Karakas János és Pásztohy András képviselők a T/762/21., /22. és /23. számú módosító indítványukat visszavonták, ezért azokat az ajánlás nem tartalmazza.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű dönteni.

 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat preambulumának a következő módosítását javasolja:
 2. "Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló - módosított - 2000. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) 2001. évi végrehajtásáról, a Magyar Köztársaságnak a Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség tőkeemelésében való részvételéről szóló 2/2001. (II. 15.) OGY határozatban, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 25/2001. (IV. 20.) OGY határozatban, a társadalmi szervezetek 2001. évi költségvetési támogatásának elosztásáról szóló 32/2001. (V. 14.) OGY határozatban[, a társadalmi szervezetek 2002. évi költségvetési támogatásának elosztásáról szóló 80/2001. (XI. 30.) OGY határozatban, a 2002. évi választások pénzügyi támogatásáról szóló 85/2001. (XII. 13.) OGY határozatban, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 105/2001. (XII. 21.) OGY határozatban] foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:"

  Indokolás: Lásd a T/762/35/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 3. Jauernik István, Kovács Tibor, dr. Veres János és Göndör István képviselők a törvényjavaslatot a következő új 1. §-sal javasolják kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik):
 4. "1. § (1) 2001-ben a gazdasági folyamatok több ponton jelentősen eltértek az előzetesen feltételezettől. A tervezettnél magasabb inflációs szint, a részben ennek következtében magasabb átlagkereset, az alacsonyabb GDP növededés és ennek összetevőjeként alacsonyabb beruházási növekedési ütem valósult meg.

  Ezek alapvető okai a két éves költségvetés alapjául szolgáló, elsősorban a fogyasztói árszínvonal növekedésére vonatkozó téves prognózis, a világgazdasági folyamatoknak az előzetesen feltételezettnél sokkal rosszabb alakulása, és a gazdaságpolitika ez utóbbi negatív hatásait erősítő döntései.

  (2) A 2000. évi központi költségvetés zárszámadásának ellenőrzése során a számvevőszéki vizsgálat megállapította, hogy az év végén jelentkező pénzügyi problémák lezárásáról rendelkező 2333/2000. (XII. 21.) Korm. határozat - 75 milliárd forint áthelyezése központi letéti számlára - nem felelt meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 12/A. § (4) bekezdésében és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 108. § (1) bekezdésében foglaltaknak."

  Megjegyzés: A törvényjavaslat preambuluma az "Áht." rövidítésre utalást már tartalmazza.

  Indokolás: Lásd a T/762/30. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 5. A Számvevőszéki bizottság a törvényjavaslat 8. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
 6. "(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív támogatások és átengedett személyi jövedelemadó előirányzatainak a helyi önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők:

  a) a helyi önkormányzatok 2001. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége [.......] 4496,5 millió forint,

  b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés [.......] 1930,3  millió forint,

  c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 2001. év után előírt tartozása [.......] 2566,2 millió forint."

  Indokolás: Lásd a T/762/33/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 7. A Számvevőszéki bizottság a törvényjavaslat 8. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
 8. "(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív támogatások és átengedett személyi jövedelemadó előirányzatokat saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb mértékben vették igénybe, összesen [..........] 93,2  millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM-BM R. tartalmazza."

  Indokolás: Lásd a T/762/33/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 9. A Számvevőszéki bizottság a törvényjavaslat 8. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
 10. "(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből [......] 63,0 millió forintot, a b) pontban meghatározott, központi költségvetést terhelő kiegészítésből [......] 9,0 millió forintot - az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálata alapján - a PM-BM R. önkormányzatok szerint részletezi."

  Indokolás: Lásd a T/762/33/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 11. A Számvevőszéki bizottság a törvényjavaslat 8. § (6) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
 12. "(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 19. §-ának (1) bekezdése alapján az általuk igénybevett központosított előirányzatok saját elszámolása alapján [...............] 61,7 millió forint, az iparűzési adóerő-képesség téves elszámolása következtében 68,6 millió forint és annak kamata 11,2 millió forint, valamint az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása jogcímen 39,9 millió forint visszafizetési kötelezettség terheli, [melynek] amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM R. tartalmazza. "

  Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 7. számú pontjában foglaltakkal.

  Indokolás: Lásd a T/762/33/4. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 13. A Számvevőszéki bizottság a törvényjavaslat 8. § (7) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
 14. "(7) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 19. §-ának (1) bekezdése alapján, figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára

  a) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében [......] 17,7 millió forint, melyből az Állami Számvevőszék megállapítása egyenlegében [........] 6,3 millió forint,

  [b) az iparűzési adóerő-képesség téves elszámolása következtében ...... millió forint - melyből az Állami Számvevőszék megállapítása miatt ......... millió forint - és annak kamata......... millió forint,

  c) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása jogcímen 39,9 millió forint, melyből az Állami Számvevőszék által megállapított ...... millió forint, valamint

  d)] b)  a cél- és címzett támogatás jogcímen az Állami Számvevőszék által megállapított [.......] 15,6 millió forint,

  c) a 2000. december 31-én feladattal terhelt támogatásból fel nem használt, Állami Számvevőszék által megállapított 0,3 millió forint

  visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM R. tartalmazza."

  Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 6. számú pontjában foglaltakkal.

  Indokolás: Lásd a T/762/33/5. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 15. A Számvevőszéki bizottság a törvényjavaslat 8. § (8) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
 16. "(8) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a alapján - a kötelező lemondásoknak az Állami Számvevőszék által megállapított elmaradása miatt - [........] 59,4 millió forint céltámogatási és [........] 4,9 millió forint címzett támogatási előirányzat visszavonásáról, illetve csökkentéséről a belügyminiszter rendelkezik. "

  Indokolás: Lásd a T/762/33/6. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 17. Donáth László képviselő a törvényjavaslat 12. §-ának a következő módosítását javasolja:
 18. "12. § Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat [................] 1506,0 millió forint egyszeri - a 2001. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló - közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg[, illetve beszámítás terheli] a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 1. számú melléklet XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. cím, 13. alcím, 2. Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére[, illetve javára] 2002. decemberében."

  Indokolás: Lásd a T/762/28. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 19. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 12. §-ának a következő módosítását javasolja:
 20. "12. § Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat ................ millió forint egyszeri - a 2001. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló - közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg, illetve beszámítás terheli a [Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény] Költségvetési Törvény 1. számú melléklet XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. cím, 13. alcím, 2. Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére, illetve javára 2002. decemberében."

  Indokolás: Lásd a T/762/35/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 21. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 20. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
 22. "(1) Az Országgyűlés jóváhagyja hogy a központi költségvetésnek a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 13. cím, 2. alcím, 5. Kárrendezési célelőirányzat jogcímcsoporttal szemben 2001. december 31-én fennálló 1,4 milliárd forint összegű indulóvagyon-feltöltési kötelezettségét nem kell megfizetnie."

  Indokolás: Lásd a T/762/35/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 23. Gyapay Zoltán képviselő a törvényjavaslat 20. §-át a következő új (3) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:
 24. "(3) Az Országgyűlés 2002. december 31-éig elenged 3669,3 millió forintot a Várpalota és Térsége Környezetvédelmi Rehabilitációs Programban résztvevő önkormányzatoknak a Magyar Állammal szemben fennálló 6185,8 millió forint összegű tartozásából, amely tartozás a Magyar Állam és az önkormányzatok között 1995. március 31-én megkötött szerződésekből származik."

  Indokolás: Lásd a T/762/29. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

  - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 25. Dr. Soós Győző képviselő a törvényjavaslatot a következő új 21. §-sal javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik):
 26. "21. § Az Országgyűlés a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének (MTESZ) az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál fennálló 42 496 eFt halasztott ÁFA fizetési kötelezettségét elengedi."

  Indokolás: Lásd a T/762/20. sz. módosító javaslat indokolását.

  Megjegyzés: A módosító javaslatban foglalt összeget a helyesírási szabályok szerint vezettük fel (hármas tagolással csoportosítottuk, szóközökkel).

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 27. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 23. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
 28. "(3) Az Országgyűlés elrendeli az (1) bekezdésben elismert előirányzat-maradvány összegéből

  [a) 12,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány befizetését a Ny. Alap részére 2002. december 31-ig,

  b) 300,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 2002. évi felhasználását az APEH-től átvett társadalombiztosítási járulék folyószámla iratok feldolgozására,]

  a) 312,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány befizetését a Ny. Alap részére e törvény hatályba lépését követő három napon belül,

  [c)] b) 3063,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 2002. évi felhasználását a Ny. Alap működési kiadásaira."

  Indokolás: Lásd a T/762/31/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Egészségügyi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Szociális biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 29. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 31. §-a előtti címének a következő módosítását javasolja:
 30. "A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény módosítása"

  Indokolás: Lásd a T/762/35/4. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 31. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 32. §-át a következő (2) bekezdéssel, a Költségvetési Törvény 74. § (1) bekezdésével javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik):
 32. "(2) A Költségvetési Törvény 74. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

  "(1) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 1. alcím, 4. jogcím-csoport, 1. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás jogcím előirányzata, valamint a 3. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugdíjemelés jogcím előirányzata különös méltánylást érdemlő körülmények esetén (ideértve az E. Alapból finanszírozott nyugellátásokat is) nyugellátást megállapítására, illetve nyugdíjemelésre használható fel. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 1. alcím, 4. jogcím-csoport, 3. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugdíjemelés jogcím előirányzata a Ny. Alap költségvetési tartaléka terhére 312,4 millió forinttal túlteljesülhet.""

  Indokolás: Lásd a T/762/31/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Egészségügyi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Szociális biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 33. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 32. § (3) bekezdésében a Költségvetési Törvény 109. § (13) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
 34. /A Költségvetési Törvény 109. §-a a következő (13)-(16) bekezdéssel egészül ki:/

  "(13) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségügyi, szociális és családügyi minisztert, hogy [a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII.] az e törvény 1. számú mellékletében szereplő 2002. évi kiadási előirányzatok közül a XIX. Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 10. Ágazati célelőirányzatok alcím, 2. Szociális válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök jogcímcsoport előirányzatából 60,0 millió forintot, 3. Szociális szak- és alapellátások fejlesztése jogcímcsoport előirányzatából 29,5 millió forintot, a 13. Családpolitikai programok jogcímcsoport előirányzatából 215,0 millió forintot, 15. EU integrációra való felkészülés alcím előirányzatából 30,0 millió forintot, 19. Szociális intézmények rekonstrukciója alcím előirányzatából 70,0 millió forintot, a XXI. Egészségügyi Minisztérium fejezet, 3. Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok cím előirányzatából 160,0 millió forintot, 9. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Beruházás alcím, 9. SE Sürgősségi Központ jogcímcsoport előirányzatból 487,0 millió forintot, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 23. Club Aliga szak- és továbbképzési feladatok ellátása jogcímcsoport előirányzatból 80,0 millió forintot, a 44. Magzatvédelmi törvényből adódó feladatok jogcímcsoport előirányzatból 280,0 millió forintot, a 66. Rákszűrés és "Ép szív program" jogcímcsoport előirányzatból 60,0 millió forintot, összesen 1471,5 millió forintot, a XXI. Egészségügyi Minisztérium fejezet, 9. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 58. Konszolidációs és reorganizációs feladatok ellátása jogcímcsoport előirányzatra átcsoportosítson."

  Indokolás: Lásd a T/762/35/5. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 35. Balogh Gyula, Czerván György, Farkas Sándor, Glattfelder Béla, Járvás István, Kékkői Zoltán József, dr. Szabó József Andor, Balogh József és dr. Turi-Kovács Béla képviselők a törvényjavaslat 32. § (3) bekezdésében a Költségvetési Törvény 109. § (14) bekezdésének a következő módosítását javasolják:
 36. /A Költségvetési Törvény 109. §-a a következő (13)-(16) bekezdéssel egészül ki:/

  "(14) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a költségvetés XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 24. Kormányzati rendkívüli kiadások cím, 4. Elemikár-enyhítés, gazdahitelek, gépvásárlások, [A]agrárhitelek törlesztési támogatása [és elemikár-enyhítés] alcím terhére, [legfeljebb] 60 000,0 millió forint mértékig támogatásban részesítsen mezőgazdasági termelőket. [A támogatás] Ebből 40 000 millió forint az elemi kárt szenvedett termelők kárenyhítő támogatására, 10 000 millió forint a gazdahitel-program és a gépvásárlás támogatásának folytatására, továbbá 10 000 millió forint a mezőgazdasági termelők éven belüli agrárhiteleiből származó pénzintézeti adósságok, az integrátori hitelek, a halasztott fizetés keretében nyújtott kölcsöntartozások [mérséklésére, továbbá az elemi kárt szenvedett termelők kárenyhítő támogatására] enyhítésére használható fel. A támogatás szabályozásának részleteit a Kormány rendeletben határozza meg."

  Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a törvényjavaslat 32. § (4) bekezdésében is szükséges az alcím megnevezésének módosítása.

  Indokolás: Lásd a T/762/25. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

  - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 37. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 32. § (3) bekezdésében a Költségvetési Törvény 109. § (15) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
 38. /A Költségvetési Törvény 109. §-a a következő (13)-(16) bekezdéssel egészül ki:/

  "(15) Az Országgyűlés felhatalmazza a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert, hogy [a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII.] az e törvény 1. számú mellékletében szereplő 2002. évi előirányzatok közül a X. Miniszterelnökség fejezet, 9. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok alcímről 300,0 millió forintot a XXV. Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezet, 1. Informatikai és Hírközlési Minisztérium igazgatás cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzatra csoportosítson át."

  Indokolás: Lásd a T/762/35/5. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 39. Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 32. § (3) bekezdésében a Költségvetési Törvény 109. § (15) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
 40. /A Költségvetési Törvény 109. §-a a következő (13)-(16) bekezdéssel egészül ki:/

  "(15) Az Országgyűlés felhatalmazza a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert, hogy a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 1. számú mellékletében szereplő 2002. évi előirányzatok közül a X. Miniszterelnökség fejezet, 9. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok alcímről [300,0] 400,0 millió forintot a XXV. Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezet, 1. Informatikai és Hírközlési Minisztérium igazgatás cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport[,]on belül, 1. Személyi juttatások 75,0 millió forint, 2. Munkaadókat terhelő járulékok 25,0 millió forint, 3. Dologi kiadások 300,0 millió forint kiemelt előirányzatokra csoportosítson át."

  Indokolás: Lásd a T/762/34. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 41. Molnár Gyula képviselő a törvényjavaslat 32. § (3) bekezdésében a Költségvetési Törvény 109. § (15) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
 42. /A Költségvetési Törvény 109. §-a a következő (13)-(16) bekezdéssel egészül ki:/

  "(15) Az Országgyűlés felhatalmazza a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert, hogy a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 1. számú mellékletében szereplő 2002. évi előirányzatok közül a X. Miniszterelnökség fejezet, 9. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok alcímről [300,0] 400,0 millió forintot a XXV. Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezet, 1. Informatikai és Hírközlési Minisztérium igazgatás cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport[,]on belül, 1. Személyi juttatások (75,0 millió forint), 2. Munkaadókat terhelő járulékok (25,0 millió forint), 3. Dologi kiadások (300,0 millió forint) kiemelt előirányzatokra csoportosítson át."

  Indokolás: Lásd a T/762/26. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet, a Költségvetési bizottság ülésén egyetért

 43. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 32. § (3) bekezdésében a Költségvetési Törvény 109. § felvezető szövegének a következő módosítását, valamint (17) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja:
 44. (3) A Költségvetési Törvény 109. §-a a következő (13)-[(16)] (17) bekezdéssel egészül ki:

  "(17) Az Országgyűlés felhatalmazza a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert, hogy a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 6. Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja jogcím-csoport 2002. évi előirányzata javára és a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Támogatási célelőirányzatok alcím, 10. Területi- és vidékfejlesztési célfeladatok jogcím-csoport, 4. Agrárlogisztika jogcím terhére 1470,0 millió forint átcsoportosítást hajtson végre."

  Indokolás: Lásd a T/762/36. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért

 45. Gráf József, Karakas János, Pásztohy András képviselők a törvényjavaslat 32. § (4) bekezdését a következő a) és b) pontokkal, a Költségvetési Törvény XII. Fejezetével javasolják kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a jelenlegi szöveg c) pont jelölésre változik):
 46. "(4) A Költségvetési Törvény 1. számú mellékletének 2002. évi adatai az alábbiak szerint változnak:

  "a) A XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztási Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok, 2. Ágazati célelőirányzatok, 6. Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja 2002. évi előirányzata 1470,0 millió forinttal nő, így az eredeti előirányzat 5374,0 millió forint összegre változik. Ezzel összefüggésben a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok, 4. Támogatási célelőirányzatok, 10. Terület- és vidékfejlesztési célfeladatok, 4. Agrárlogisztika előirányzata 1470,0 millió forinttal csökken, így az előirányzat 30,0 millió forintra változik.

  b) A XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztási Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok, 4. Támogatási célelőirányzatok, 1. Agrárberuházások támogatása, 1 Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása előirányzata 1000,0 millió forinttal nő, így az előirányzat 65 060,0 millió forintra változik. Ezzel összefüggésben a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok, 4. Támogatási célelőirányzatok, 10. Terület- és vidékfejlesztési célfeladatok, 3. Vidékfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai előirányzata 1000,0 millió forinttal csökken, így az előirányzat 4500,0 millió forintra változik.

  c) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 24. Kormányzati rendkívüli kiadások cím kiegészül az 4. Agrárhitelek törlesztési támogatása és elemikár-enyhítés alcímmel, melynek kiadási előirányzata 60 000,0 millió forint. A XXII. fejezet összesen kiadási előirányzata 1 107 231,7 millió forintra változik.""

  Megjegyzés: A módosító javaslat b) pontjában elírt 4. alcím megnevezését a Költségvetési Törvénnyel összhangban vezettük fel (célelőirányzat).

  Indokolás: Lásd a T/762/27. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - a Mezőgazdasági biz. támogatja

  - a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 47. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 33. § (2) bekezdés a) pontjának a következő kiegészítését javasolja:
 48. /E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:/

  "a) a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 6. §-ának (4) bekezdése, 67. §-ának a) pontja;"

  Indokolás: Lásd a T/762/31/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Egészségügyi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Szociális biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 49. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 33. §-át a következő új (3) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:
 50. "(3) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 74. § (2) bekezdésében a "2002-ben 2,0 millió forintot" szövegrész "2002-ben 6,0 millió forintot" szövegrészre változik."

  Indokolás: Lásd a T/762/31/4. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Egészségügyi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 51. Gráf József, Karakas János és Pásztohy András képviselők a törvényjavaslat 33. §-át a következő új (3) bekezdéssel javasolják kiegészíteni:
 52. "(3) Felhatalmazást kap a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, hogy a Magyar Nemzeti Földalap Kht. részére termőföldvásárlásra biztosított pénzösszegből 2000,0 millió forintot 2002. évben a mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása céljára használja fel azzal a feltétellel, hogy 2003. januárban a mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatására biztosított előirányzatból 2000,0 millió forintot a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet számára termőföldvásárlás céljára csoportosítson át."

  Indokolás: Lásd a T/762/32. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - a Mezőgazdasági biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 53. Dr. Orosz Sándor és Gőgös Zoltán képviselők a törvényjavaslatot a következő új 34. §-sal javasolják kiegészíteni:
 54. "34. § Az Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Kht. 11 045 800 forint, a Fertődi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Kht. 650 000 forint, az FVM Műszaki Intézet 13 954 500 forint, a Halászati és Öntözési Kutatóintézet 9 850 000 forint, a Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet 18 618 000 forint, a Konzervipari Kutató-Fejlesztő és Minőségvizsgáló Intézet Kht. 48 125 000 forint, a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. 5 000 000 forint, a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont 5 000 000 forint, az Országos Húsipari Kutatóintézet Kht. 10 125 000 forint, az Újfehértői Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Kht. 56 665 000 forint, a Zöldségtermesztési Kutatóintézet Rt. 46 501 300 forint kutatási szerződések alapján nyújtott visszatérítendő támogatásból származó, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság jogutódjával, az Oktatási Minisztériummal szemben fennálló tartozás megfizetése alól mentesül."

  Megjegyzés: A módosító javaslatban foglalt összegeket a helyesírási szabályok szerint vezettük fel (hármas tagolással csoportosítottuk, szóközökkel).

  Indokolás: Lásd a T/762/24. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - a Mezőgazdasági biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 55. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. Fejezet, 12. cím, 2. alcím 2. jogcím-csoport megnevezésének a következő módosítását javasolja:
 56. /X. Miniszterelnökség

  12. Tartalékok

  2. Céltartalékok/

  "2. Nemzeti Földalap előkészítése, működtetése és földvásárlás támogatása"

  Indokolás: Lásd a T/762/35/6. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 57. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet lábjegyzetének a következő módosítását javasolja:
 58. "*Településenkénti megjelenítése a [7.] 9. számú mellékletben"

  Indokolás: Lásd a T/762/35/7. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 59. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 14. számú melléklet I/1. pont a) alpontjának, valamint II/1-5. pontjainak és összesen rovatának a következő módosítását javasolja:

"14. számú melléklet a 2002. évi ........... törvényhez

Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításai, tartalékfeltöltése

millió forintban

Megnevezés

2001. évi előirányzatok

2001. évi módosított előirányzat

2001. évi teljes

I. A hozzárendelt vagyont csökkentő kiadások

85 500,0
18 097,5

49 500,0

[22 096,9]

1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. tv. alapján

33 500,0
9 493,5

33 500,0

[13 492,9]

a) a hozzárendelt vagyon értékesítése előkészítésének költségei, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, díjak (23. § (1) bek. a) és f) pontok)

10 100,0
959,7"

10 100,0

[4 959,1]

"II. A hozzárendelt vagyonváltozását nem eredményező kiadások

95 000,0
32 822,3

95 000,0

[30 175,2]

1. A privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések (1995. évi XXXIX. tv. 23. § (1) bek. g) pont)

20 000,0
1 617,1

20 000,0

[1 616,4]

2. Vagyontárgyak vásárlása

12 000,0
6 096,3

12 000,0

[6 096,0]

3. Fejlesztési projektek

18 000,0

18 000,0

0,0

4. Üzleti célú befektetések

15 000,0
13 186,9

15 000,0

[13 066,2]

5. Privatizációs tartalék feltöltése

30 000,0
11 922,0

30 000,0

[9 396,6]

Ráfordítások összesen

180 500,0
50 919,8"

144 500,0

[52 272,1]

Indokolás: Lásd a T/762/37. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért

Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya

Budapest, 2002. szeptember 26.

Varga Mihály s.k.,
a Költségvetési és pénzügyi bizottság elnöke

Dr. Vastagh Pál s.k.,
az Alkotmányügyi- és igazságügyi bizottság elnöke

Dr. Vojnik Mária s.k.,
az Egészségügyi bizottság elnöke

Szászfalvi László s.k.,
az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság elnöke

Dr. Szent-Iványi István s.k.,
az Európai Integrációs Ügyek bizottságának elnöke

Dr. Medgyasszay László s.k.,
a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság elnöke

Puch László s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke

Keleti György s.k.,
a Honvédelmi bizottság elnöke

Lasztovicza Jenő s.k.,
az Idegenforgalmi bizottság elnöke

Bakonyi Tibor s.k.,
az Ifjúsági és sport bizottság elnöke

Dr. Turi-Kovács Béla s.k.,
a Környezetvédelmi bizottság elnöke

Dr. Pető Iván s.k.,
a Kulturális és sajtó bizottság elnöke

Németh Zsolt s.k.,
a Külügyi bizottság elnöke

Dr. Magda Sándor s.k.,
a Mezőgazdasági bizottság elnöke

Kövér László s.k.,
a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke

Szabados Tamás s.k.,
az Oktatási és tudományos bizottság elnöke

Szita Károly s.k.,
az Önkormányzati bizottság elnöke

Dr. Gál Zoltán s.k.,
a Rendészeti bizottság elnöke

Tállai András s.k.,
a Számvevőszéki bizottság elnöke

Dr. Mátrai Márta s.k.,
a Szociális és családügyi bizottság elnöke

Szabó Imre s.k.,
a Társadalmi szervezetek bizottságának elnöke

Szabó György s.k.,
a Területfejlesztési bizottság elnöke