A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

H/607.
számú
országgyűlési határozati javaslat

az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló, Hágában, 1995. június 16-án aláírt nemzetközi Megállapodáshoz történő csatlakozásról

Előadó: Dr. Kóródi Mária
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Budapest, 2002. július


Az Országgyűlés
......./2002. (... ...) OGY határozata
az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló,
Hágában, 1995. június 16-án aláírt nemzetközi Megállapodáshoz történő csatlakozásról

Az Országgyűlés

1. egyetért az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló, Hágában, 1995. június 16-án aláírt nemzetközi Megállapodáshoz történő csatlakozással,

2. egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság a csatlakozási okiratának letétbe helyezésekor a Megállapodás 3. melléklet 4.1.4. pontjához az alábbi különleges fenntartást tegye:

"A Magyar Köztársaság fenntartja magának azt a jogot, hogy az ólomsöréttel történő vadászatot a vizes területeken 2005. augusztus 15-ig megszünteti."

3. felkéri a külügyminisztert a csatlakozási okirat kiállítására,

4. felkéri a külügyminisztert, hogy a 2. pontban részletezett fenntartást is tartalmazó csatlakozási okiratot helyezze letétbe a Megállapodás letéteményesénél,

5. felhívja a Kormányt, hogy a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 1982. évi 27. törvényerejű rendelet 13. §-ának (1) bekezdése alapján terjessze az Országgyűlés elé a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot, a csatlakozási okirat letétbe helyezését követően.

INDOKOLÁS

Az Európai Közösség, valamint 52 állam képviselői 1995. júniusában, Hágában aláírták "Az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló Megállapodás" (a továbbiakban: Megállapodás) záródokumentumát.

A Megállapodás célkitűzése az érintett térségre vonatkozóan a vándorló vízimadarak védelme, illetve az ehhez szükséges, nemzetközileg egyeztetett intézkedések kidolgozása és végrehajtása.

A vándorló vízimadarak természetvédelmi szempontból az élővilág különösen sérülékeny csoportját alkotják, mivel életük során rendszeresen nagy távolságokat tesznek meg, ökológiailag pedig a környezeti behatásokra rendkívül érzékeny vizes élőhelyekhez kötődnek. Ezeknek a területeknek a kiterjedése rohamosan csökken, ráadásul minőségük is folyamatosan romlik a különböző emberi tevékenységek hatására. E folyamatok megállításához azonnali, nemzetközileg összehangolt intézkedésekre van szükség. E felismerés eredménye a Megállapodás, amely nemzetközi jogi és politikai keretet biztosít az abban előírtak végrehajtásához.

A Megállapodás 1999. november 1-jén, a Részes Felek első konferenciáján, Dél-Afrikában (Fokváros) lépett hatályba, mikor 20 tagállam küldöttei találkoztak. Az Európai Unió és a következő országok ratifikálták, illetve írták alá (ratifikációs erővel) a megállapodást:

Guinea, Szudán, Egyiptom, Marokkó, Togó, Gambia, Szenegál, Nigger, Kongó és Tanzánia,

Hollandia, Németország, Írország, Anglia, Svájc, Jordánia, az, Luxemburg, Spanyolország, Görögország, Románia, Ukrajna, Svédország, Franciaország, Monaco és Belgium.

A Részes Felek 2. Konferenciájának ülésére 2002. szeptemberében, Bonnban kerül sor.

A Megállapodás pénzügyi támogatásának megállapítása a részes felek ENSZ költségvetéshez való hozzájárulásának alapján történik. Ennek hazánkra kirótt mértéke várhatóan nem haladja meg a más természetvédelmi egyezmények esetében szükséges hozzájárulások összegét és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezeti kezelésű nemzetközi tagdíjkeretében tervezendő.

A Megállapodás előírásai közül számos feladatot a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és annak területi szervei (nemzeti park igazgatóságok), valamint - részint állami feladatokat átvállalva - a társadalmi szervezetek már elvégeztek, illetve folyamatosan végzik. Ennek megfelelően a fajok jogi védelme adott, hazai cselekvési terv készült a cigányréce védelmére; és hazánk részt vesz több faj (pl. vékonycsőrű póling, vörösnyakú lúd, kis lilik) esetében kidolgozott nemzetközi védelmi programok végrehajtásában. A kiemelt jelentőségű (legveszélyeztetettebb) fajok esetében megtörtént a fajok számára jelentős élőhelyek számbavétele és a lehető legnagyobb fokú védelem kialakítása folyamatban van. Jelentős hazai és külföldi támogatások megszerzésével történik a vizes élőhelyek rekonstrukciója, melyek közül kiemelkedő a Hortobágyi Nemzeti Park területén (Kis-Jusztus-Feketerét, Egyek-pusztakócsi-mocsarak, Zám-puszta), Kardoskúton, a Kiskunsági Nemzeti Park területén (Kelemen- és Büdös-szék, Kolon-tó), Gemencen, Béda-Karapancsán és a Hanság területén végzett élőhely-revitalizáció. A nem őshonos vízimadárfajok betelepítését a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény megfelelően szabályozza. A mérgezett csalétkek használatának betiltása megtörtént a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény hatálybalépésével.

MEGÁLLAPODÁS AZ AFRIKAI-EURÁZSIAI VÁNDORLÓ VÍZIMADARAK VÉDELMÉRŐL

A Szerződő Felek,

emlékeztetve az 1979-ben elfogadott, a vándorló vadon élő állatfajok védelméről szóló Egyezményre, amely a vándorló fajok megőrzése érdekében nemzetközi együttműködésre buzdít;

továbbá emlékeztetve arra, hogy a Felek Konferenciájának első, bonni, 1985 októberében tartott ülése utasította az Egyezmény Titkárságát, hogy tegyen megfelelő intézkedéseket egy, a nyugat-palearktikus récefélékre vonatkozó megállapodásra;

tekintettel arra, hogy a vándorló vízimadarakat, melyek a világ biológiai sokféleségének fontos részét képezik, a jelen és a jövő nemzedék számára meg kell őrizni, összhangban az 1992-ben elfogadott, a biológiai sokféleségről szóló Egyezménnyel és a Feladatok a XXI. századra című dokumentummal;

felismerve bizonyos vándorló vízimadárfajoknak a természetből történő begyűjtéséből fakadó gazdasági, társadalmi, kulturális és rekreációs hasznot, valamint a vízimadarak általános környezeti, ökológiai, genetikai, tudományos, esztétikai, rekreációs, kulturális, oktatási, társadalmi és gazdasági értékeit;

meggyőződve arról, hogy a vándorló vízimadarak bárminemű zsákmányolása kizárólag fenntartható módon történhet, tekintettel egyrészt az érintett fajok teljes elterjedési területükön való védelmi helyzetére, másrészt biológiai sajátosságaikra;

tudatában annak, hogy a vándorló vízimadarak különösen sebezhetők, mivel nagy távolságokat tesznek meg és mivel a vizes élőhelyek hálózata, melytől fennmaradásuk függ, a nem fenntartható emberi tevékenységek miatt folyamatosan fogyatkozik és pusztul, melyet az 1971-ben elfogadott, a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek, különösen, mint a vízimadarak élőhelyeiről szóló egyezmény ismertet;

felismerve, hogy azonnali intézkedésekre van szükség a vándorló vízimadárfajok és az afrikai-eurázsiai vonulási rendszer területén található élőhelyeik pusztulásának megállítására;

meggyőződve arról, hogy egy sokoldalú megállapodás megkötése, valamint annak egyeztetett vagy összehangolt végrehajtása jelentősen hozzá fog járulni a vándorló vízimadárfajok és élőhelyeik hatékonyabb védelméhez, illetve járulékos előnyeit sok más állat- és növényfaj fogja élvezni; és

elismerve, hogy egy ilyen megállapodás hatékony végrehajtásához szükséges lesz segítséget nyújtani néhány érintett ország számára mind a vándorló vízimadarakkal és élőhelyeikkel kapcsolatos kutatáshoz, képzéshez és monitorozáshoz, mind pedig az élőhelyek kezeléséhez, valamint az ezen megállapodást végrehajtó tudományos és közigazgatási intézmények felállításához vagy továbbfejlesztéséhez,

a következőkben állapodtak meg :

1. Cikk

Hatályosság, meghatározások és értelmezések

1. A Megállapodás hatálya alá területileg az afrikai-eurázsiai vízimadarak vonulási rendszerének az a területe tartozik (továbbiakban: a "Megállapodás területe"), melyet az 1. melléklet határoz meg.

2. A Megállapodás alkalmazásában:

(a) Egyezmény: az 1979-ben elfogadott, a vándorló vadon élő állatfajok védelméről szóló Egyezményt jelenti;

(b) Egyezmény Titkársága: az Egyezmény 9. cikke szerint felállított testületet jelenti;

(c) Vízimadarak: azok a madárfajok, melyek életciklusuk legalább egy részében vizes élőhelyekhez kötődnek; részben vagy teljes mértékben a Megállapodás területén fordulnak elő, és melyeket a 2. Melléklet sorol fel;

(d) Megállapodás Titkársága: a Megállapodás 6. cikk 7 (b) pontja értelmében felállított testületet jelenti;

(e) Felek: amennyiben a szövegben másként nem rendelkeznek, a Megállapodás feleit jelenti; és

(f) Jelenlévő és szavazó Felek: csak azokat a jelenlevő feleket jelenti, amelyek igennel vagy nemmel szavaznak; a szavazástól tartózkodók nem számítanak a jelenlevő, szavazó felek közé.

A továbbiakban az Egyezmény 1. cikk 1(a)-(k) pontjaiban meghatározott kifejezések a Megállapodásban a szükséges változtatásokkal együtt ugyanazt jelentik.

3. A Megállapodás az Egyezmény 4. cikk 3. pontja szerinti megállapodás.

4. A Megállapodás mellékletei annak szerves részét képezik. A Megállapodásra való bármely hivatkozás annak mellékleteire is utal.

2. Cikk

Alapelvek

1. A Felek koordinált intézkedéseket tesznek, hogy a vándorló vízimadárfajok kedvező védelmi helyzetét megőrizzék vagy helyreállítsák. E célból alkalmazzák - nemzeti jogszabályaik határain belül - a Megállapodás 3. cikkében leírt intézkedéseket, összhangban a 4. cikkben említett Cselekvési Tervben pontosan meghatározott tevékenységekkel.

2. Az 1. bekezdésben előírt intézkedések végrehajtása során a Felek figyelembe veszik az elővigyázatosság elvét.

3. Cikk

Általános védelmi intézkedések

1. A Felek lépéseket tesznek a vándorló vízimadárfajok védelmére, különös figyelmet fordítanak a veszélyeztetett fajokra és azokra, melyek kedvezőtlen védelmi helyzetben vannak.

2. Ennek megfelelően a Felek:

(a) biztosítják az Egyezmény 3. cikk 4. és 5. bekezdése által előírt szigorú védelmet a veszélyeztetett vándorló vízimadarak számára a Megállapodás területén;

(b) biztosítják, hogy a vándorló vízimadarak bármilyen hasznosítása a fajok ökológiájának lehető legjobb ismeretén alapul, és hogy az mind a fajok, mind az őket magukban foglaló ökológiai rendszerek szempontjából fenntartható;

(c) meghatározzák területükön azokat az élőhelyeket, ahol a vándorló vízimadarak előfordulnak, illetve támogatják ezeknek az élőhelyeknek a védelmét, kezelését és helyreállítását azokkal a szervezetekkel együtt, melyek érintettek az élőhelyek védelmében, és amelyeket a Megállapodás 9. cikkének (a) és (b) pontja felsorol;

(d) a megfelelő élőhelyek hálózatának fenntartására, illetve helyreállítására tett erőfeszítéseiket összehangolják minden érintett vándorló vízimadárfaj teljes elterjedési területén, különösen, ahol a vizes élőhelyek két vagy több olyan országra is kiterjednek, melyek a Megállapodás Felei;

(e) felderítik azokat a problémákat, amelyeket emberi tevékenység okoz vagy valószínűleg fog okozni és törekednek az azokat megszüntető lépések végrehajtására, mint például az élőhelyek helyreállítására és az élőhelyek elvesztésének pótlására;

(f) együttműködnek egyrészt a nemzetközileg összehangolt cselekvést igénylő veszélyhelyzetekben, és azoknak a vándorló vízimadárfajoknak a meghatározásában, melyek a leginkább sebezhetők ilyen helyzetekben, másrészt olyan veszélyelhárítási módszerek kidolgozásában, amelyek fokozott védelmet biztosítanak e fajok számára ilyen esetben; továbbá azoknak az irányelveknek az elkészítésében, amelyek az egyes Feleket segítik e helyzetek kezelésében;

(g) ha a nem őshonos fajok a vadon élő növény- és állatfajok védelmi helyzetét károsítanák, megtiltják ezeknek a vízimadárfajoknak a szándékos betelepítését és megfelelő intézkedéseket tesznek az ilyen fajok véletlenszerű kijutásának megelőzésére; abban az esetben, ha a nem őshonos vízimadárfajokat már betelepítették vagy behurcolták, a Felek minden szükséges lépést megtesznek, hogy ezek ne veszélyeztessék az őshonos fajokat;

(h) kezdeményezik és támogatják a vándorló vízimadarak biológiájának és ökológiájának kutatását, amely egyúttal a kutatási és monitorozási módszerek összehangolását, és adott esetben közös vagy együttműködési kutatási és monitorozási programok felállítását is jelenti;

(i) felmérik képzési szükségleteiket - többek között - a vonuló vízimadarak felmérésében, a monitorozásban, gyűrűzésben, valamint a vizes élőhelyek kezelésében, hogy meg lehessen határozni a legfontosabb képzési témákat és területeket, valamint együttműködnek a megfelelő szakképzési programok kidolgozása és végrehajtása során;

(j) olyan programokat dolgoznak ki és folytatnak, ahol egyrészt az általános vízimadár-védelmet, másrészt pedig a Megállapodás célkitűzéseit és előírásait ismertetik és népszerűsítik;

(k) kölcsönösen tájékoztatják egymást a kutatási, monitorozási, védelmi és oktatási programok eredményeiről; és

(l) együttműködnek a Megállapodás végrehajtásában, egymást támogatva, különösen a kutatás és monitorozás területén.

4. Cikk

Cselekvési Terv és védelmi irányelvek

1. A Megállapodás 3. Melléklete olyan Cselekvési Terv, amely - az alábbi tagolásban - részletesen kifejti, hogy a Feleknek a Megállapodás 3. Cikkében vázolt általános védelmi intézkedésekkel összhangban milyen lépéseket kell tenniük a legfontosabb fajokkal és feladatokkal kapcsolatban:

(a) fajok védelme;

(b) élőhelyek védelme;

(c) az emberi tevékenységek szabályozása;

(d) kutatás és monitorozás;

(e) oktatás és tájékoztatás;

(f) végrehajtás.

2. A védelmi irányelvek figyelembevételével a Cselekvési Tervet a Felek minden rendes találkozóján felül kell vizsgálni.

3. A Cselekvési Terv bármilyen módosítását a Felek Találkozója fogadja el, figyelembe véve a Megállapodás 3. Cikkének előírásait.

4. A védelmi irányelveket a Felek Találkozójának első ülésére kell előterjeszteni elfogadásra, majd rendszeresen felül kell vizsgálni.

5. Cikk

Végrehajtás és pénzügyi támogatás

1. Minden Fél:

(a) kijelöl a Megállapodás végrehajtása érdekében egy vagy több hatóságot, melyek többek között figyelemmel kísérik mindazon tevékenységeket, amelyek hatással lehetnek az állam területén előforduló vándorló vízimadárfajok védelmi helyzetére;

(b) kijelöl egy személyt, aki a többi Féllel tartja a kapcsolatot; nevét és címét haladéktalanul eljuttatja a Titkársághoz, mely azonnal továbbítja azt a többi Félhez; és

(c) a Felek Találkozójának minden rendes ülésére - a második üléstől kezdődően - jelentést állít össze a Megállapodás végrehajtásáról, különösen a vállalt védelmi intézkedésekkel kapcsolatban. A jelentések formátumát a Felek Találkozója első ülése határozza meg és amennyiben szükséges, a következő üléseknek felülvizsgálják. A jelentést legalább százhúsz nappal a rendes ülés előtt megküldik a Titkárságnak, amely a másolatokat azonnal továbbítja a többi Fél felé.

2. (a) Minden Fél hozzájárul a Megállapodás költségvetéséhez az ENSZ költségvetési hozzájárulás alapján. Az egyes Felek maximális hozzájárulásának mértéke nem haladhatja meg a teljes költségvetés 25%-át. Regionális gazdasági integrációs szervezetnek az adminisztratív költségek legfeljebb 2,5%-át kell fizetniük.

(b) A Felek a költségvetést beleértve a hozzájárulás mértékének esetleges megváltoztatását egyhangú döntéssel fogadják el.

3. A Felek Találkozója a Felek önkéntes hozzájárulásából vagy bármilyen más forrásból védelmi alapot hozhat létre a vándorló vízimadárfajok megőrzésével kapcsolatos monitorozás, kutatás, képzés, továbbá a védelmet és a kezelést célzó programok pénzügyi támogatása céljából.

4. A Feleket a Megállapodás arra buzdítja, hogy támogassanak két- és többoldalú megállapodások révén más Feleket továbbképzéssel, technikai és anyagi támogatás formájában a Megállapodás előírásainak végrehajtása céljából.

6. Cikk

A Felek Találkozója

1. A Megállapodás döntéshozó testülete a Felek Találkozója.

2. A Letéteményesnek, az Egyezmény Titkárságával egyeztetve, a Megállapodás hatálybalépésétől számított egy éven belül összehívják a Felek Találkozójának első ülését. Ezt követően a Megállapodás Titkársága, az Egyezmény Titkárságával egyeztetve, legkésőbb háromévenként összehívja a Felek Találkozóját, hacsak az nem dönt másképpen. Amennyiben lehetséges, ezeket az üléseket az Egyezmény rendes konferenciájával együtt tartják meg.

3. A Felek legalább egyharmadának írásos kérésére a Megállapodás Titkárságának rendkívüli ülést kell összehívnia.

4. Az ENSZ és szakosított szervei, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, bármely állam, amely nem tagja a Megállapodásnak, valamint - egyebek mellett - a vándorló vízimadarak megőrzésében, védelmében és kezelésében is érintett nemzetközi egyezmények titkárságai megfigyelők útján részt vehetnek a Felek Találkozójának ülésein. Ezeken az üléseken szintén képviseltetheti magát bármely szervezet vagy testület, amely ilyen jellegű védelmi tevékenységgel vagy a vándorló vízimadarak kutatásával foglalkozik, kivéve, ha a Felek legalább egyharmada ezt ellenzi.

5. Csak a Feleknek van szavazati joga. Mindegyik Fél egy szavazattal rendelkezik, de a regionális gazdasági integrációs szervezetek, amelyek tagjai a Megállapodásnak, az őket illető ügyekben annyi szavazattal bírnak, ahány tagállamuk tagja a Megállapodásnak. Regionális gazdasági integrációs szervezetnek nincsen szavazati joga, amennyiben azt a saját tagállamai gyakorolják. Fordított viszonylatban ugyanez érvényes.

6. Amennyiben a Megállapodás nem rendelkezik másképpen, úgy a Felek Találkozójának döntéseit közmegegyezéssel kell elfogadni, vagy ha ez nem érhető el, akkor a jelenlevő és szavazó Felek kétharmados többségével.

7. Az első ülésen a Felek Találkozója:

(a) az eljárási szabályokat közmegegyezéssel fogadja el;

(b) létrehozza a Megállapodás Titkárságát az Egyezmény Titkárságán belül azoknak a feladatoknak az ellátására, amelyet ezen megállapodás 8. Cikke határoz meg;

(c) Technikai Bizottságot hoz létre a Megállapodás 7. Cikke alapján;

(d) elfogadja a Megállapodás 5. Cikk 1. (c) pontja szerint összeállítandó jelentések formátumát; és

(e) elfogadja azon rendkívüli helyzeteknek a meghatározó kritériumait, melyek sürgős védelmi intézkedéseket igényelnek, és meghatározza az elvégzendő tevékenységekhez kapcsolódó felelősségviselés módjait.

8. A Felek Találkozója minden rendes ülésen:

(a) áttekinti a valós és a várható változásokat mind a vándorló vízimadarak védelmi helyzetében, mind a túlélésük szempontjából fontos élőhelyek, valamint a károsító tényezők tekintetében;

(b) megvizsgálja az eddigi fejlődést, valamint a Megállapodás végrehajtása során felmerült bárminemű nehézségeket;

(c) elfogadja a költségvetést és áttekinti a Megállapodás pénzügyi terveivel kapcsolatos ügyeket;

(d) foglalkozik bármely olyan üggyel, amely a Titkársággal és a Technikai Bizottság tagságával kapcsolatos;

(e) elfogadja a Megállapodás Felei és az Egyezmény Felek Konferenciája számára készült tájékoztató jelentését; és

(f) meghatározza a következő ülés idejét és helyszínét.

9. Bármely ülésen a Felek Találkozója:

(a) ahol szükségesnek vagy helyénvalónak tűnik, javaslatokat tehet a Felek számára;

(b) elfogadhat egyrészt különleges feladatokat a Megállapodás hatékonyságának a fokozására, másrészt pedig veszélyhelyzetben teendő intézkedéseket a Megállapodás 7. Cikk 4. pontjának megfelelően;

(c) megvitatja a Megállapodást módosító javaslatokat és dönt velük kapcsolatban;

(d) módosíthatja a Cselekvési Tervet a Megállapodás 4. Cikk 3. pontja szerint;

(e) szükség esetén létrehozhat további testületeket, amelyek segítik a Megállapodás végrehajtását, különös tekintettel olyan nemzetközi szerződések, egyezmények és megállapodások szervezeteivel való kapcsolattartásra, amelyek földrajzi és rendszertani szempontból átfedő vonásokat tartalmaznak; és

(f) dönthetnek bármilyen más ügyekben, amelyek a Megállapodás végrehajtásához kapcsolódnak.

7. Cikk

Technikai Bizottság

1. A Technikai Bizottság összetétele:

(a) kilenc, a Megállapodás területének különböző régióit képviselő szakértő, kiegyensúlyozott földrajzi megoszlás szerint;

(b) egy-egy képviselő a Világ Természetvédelmi Unióból (IUCN), a Nemzetközi Vízimadár Kutatóintézetből (IWRB) és a Nemzetközi Vadvédelmi Tanácsból (CIC); és

(c) egy-egy szakértő a következő területekről: agrárközgazdaság, vadgazdálkodás és környezetvédelmi jog.

A Felek Találkozója fogja meghatározni a szakértők jelölési eljárását, kinevezésük időtartamát és a Technikai Bizottság elnökének jelölési eljárását. Az elnök legfeljebb négy megfigyelő részvételét engedélyezheti a különböző nemzetközi kormányzati és nem-kormányzati szervezetekből.

2. Amennyiben a Felek Találkozója nem dönt másképp, a Technikai Bizottság üléseit a Megállapodás Titkársága hívja össze a Felek Találkozójának rendes ülésével egyidejűleg, továbbá legalább egyszer a rendes ülések közötti időszakban.

3. A Technikai Bizottság:

(a) tudományos és technikai tanácsot, illetve tájékoztatást ad a Felek Találkozója, valamint a Megállapodás Titkárságán keresztül a Felek számára;

(b) ajánlásokat készít a Felek Találkozójára a Cselekvési Tervvel, a Megállapodás végrehajtásával és a további kutatásokkal kapcsolatban;

(c) tevékenységeiről jelentést készít a Felek Találkozójának minden rendes ülésére, amelyet annak kezdete előtt legalább százhúsz nappal eljuttat a Megállapodás Titkárságához, amely a másolatokat azonnal továbbítja a Felekhez; és

(d) végrehajtja a Felek Találkozója által rábízott bármely más feladatot.

4. Amennyiben a Technikai Bizottság véleménye szerint olyan rendkívüli helyzet áll elő, hogy egy vagy több vízimadárfaj védelmi helyzete romlásának elkerülése végett sürgős intézkedések elfogadására van szükség, a Technikai Bizottság kérheti a Megállapodás Titkárságát az érintett Felek azonnali összehívására. Ezek a Felek a lehető leghamarabb találkoznak, hogy a különösen veszélyeztetett fajok érdekében gyors védelmi programot dolgozzanak ki. Amennyiben egy ilyen találkozón elfogadnak egy ajánlást, az érintett Feleknek tájékoztatják egymást és a Megállapodás Titkárságát a megtett intézkedésekről, vagy az elmaradt intézkedés okáról.

5. A Technikai Bizottság szükség esetén felállíthat munkacsoportokat különleges feladatok teljesítésére.

8. Cikk

A Megállapodás Titkársága

A Megállapodás Titkárságának feladatai:

(a) a Felek Találkozóinak, valamint a Technikai Bizottság összejöveteleinek előkészítése és megrendezése;

(b) a Felek Találkozója által ráruházott feladatok végrehajtása;

(c) a Megállapodásban foglalt tevékenységek, ide értve a Cselekvési Tervet is, elősegítése és koordinálása a Felek Találkozója döntéseinek megfelelően;

(d) együttműködés azokkal az országokkal, amelyek ugyan nem tagállamok, de a Megállapodás területéhez tartoznak; a Felek és azon nemzetközi és nemzeti szervezetek közötti koordinálás, amelyek tevékenysége közvetve vagy közvetlenül kapcsolódik a vándorló vízimadarak megőrzéséhez, beleértve a védelmet és kezelést;

(e) olyan információk összegyűjtése és értékelése, amelyek segítik a Megállapodás célkitűzéseit és végrehajtását, továbbá ezeknek az információknak a terjesztése;

(f) felhívják a Felek Találkozójának a figyelmét a Megállapodás célkitűzéseihez kapcsolódó ügyekre;

(g) a Megállapodás 5. Cikk 1 (a) pontja szerint kijelölt hatóságok és a Technikai Bizottság jelentései, valamint e cikk (h) pontja szerint előírt jelentések másolatainak továbbítása a Felek felé legalább hatvan nappal a Felek Találkozója rendes üléseinek kezdete előtt;

(h) a Titkárság munkájáról és a Megállapodás végrehajtásáról évenként jelentés készítése, a Felek Találkozójának rendes ülései részére;

(i) a Megállapodás költségvetésének, valamint amennyiben létesítenek, természetvédelmi alapjának kezelése;

(j) a közvélemény tájékoztatása a Megállapodásról és annak célkitűzéseiről; és

(k) egyéb, a Megállapodás vagy a Felek Találkozója által rábízott feladatok végrehajtása.

9. Cikk

A vándorló vízimadarakkal és élőhelyeikkel foglalkozó nemzetközi testületekkel való kapcsolat

A Megállapodás Titkársága véleménykérés céljából felkeresi:

(a) rendszeres időközönként az Egyezmény Titkárságát, indokolt esetben pedig azokat a testületeket, amelyek az Egyezmény 4. Cikk 3. és 4., a vándorló vízimadarakkal kapcsolatos bekezdése szerint felállított megállapodások titkársági feladatainak ellátásáért felelősek; az 1971-ben elfogadott, a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek, különösen mint a vízimadarak élőhelyeiről szóló Egyezmény, az 1973-ben elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő növény- és állatfajok nemzetközi kereskedelméről szóló Egyezmény, az 1968-ban elfogadott, a természet és a természeti erőforrások megőrzéséről szóló afrikai egyezmény, az 1979-ben elfogadott európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről szóló Egyezmény, végezetül az 1992-ben elfogadott, a biológiai sokféleségről szóló Egyezmény titkárságát abból a célból, hogy a Felek Találkozója együttműködhessen ezeknek az egyezményeknek a tagállamaival minden közös témában, különös tekintettel a Cselekvési Terv kidolgozásában és végrehajtásában;

(b) más, a témában érintett egyezmények és nemzetközi szerződések titkárságát közös érdekű ügyekben, és

(c) a vándorló vízimadarak és élőhelyeik megőrzésében, beleértve a védelmet és a kezelést is, valamint a kutatás, oktatás és ismeretterjesztés területén illetékes egyéb szervezeteket.

10. Cikk

A Megállapodás módosítása

1. Ez a Megállapodás a Felek Találkozójának bármely rendes vagy rendkívüli ülése által módosítható.

2. Módosító javaslatot bármely Fél tehet.

3. Bármely javasolt módosítás szövegét az indoklással együtt legalább százötven nappal az ülés kezdete előtt el kell juttatni a Megállapodás Titkárságára. A Titkárság azok másolatait azonnal továbbítja a Feleknek. A Feleknek hozzászólásaikat legalább hatvan nappal az ülés kezdete előtt kell benyújtaniuk a Titkárságra. A Titkárság a határidő lejárta után a lehető leghamarabb továbbítja a Feleknek az addig a napig beérkezett hozzászólásokat.

4. A Megállapodás Mellékleteit nem érintő módosításokat a jelenlevő és szavazó Felek kétharmados többségével lehet elfogadni. A módosítások harminc nappal azt követően lépnek hatályba az őket elfogadó Felek számára, hogy a Felek kétharmada az elfogadási okiratot letétbe helyezte. Bármely Fél részére, amelyik az elfogadási okiratot azt követően helyezi letétbe, hogy a Felek kétharmada már letétbe helyezte azt, a módosítás a letétbe helyezését követő harmincadik napon lép életbe.

5. Bármely további Melléklet vagy egy Melléklet módosítása a jelenlevő és szavazó Felek kétharmados többségével fogadható el, majd valamennyi Fél számára a kilencvenedik napon lép hatályba azt követően, hogy a Felek Találkozója azt elfogadta, kivéve azokat a Feleket, amelyek e cikk 6. pontjának megfelelően fenntartással élnek.

6. E cikk 5. pontjában meghatározott kilencven napos időszak alatt bármely Fél a letéteményeshez intézett írásos értesítés útján fenntartással élhet egy újabb Melléklettel vagy egy Melléklet módosításával kapcsolatban. Ezek a fenntartások a letéteményeshez intézett írásos értesítés útján bármikor visszavonhatók és ezt követően a Melléklet vagy a módosítás az adott Fél számára a fenntartás visszavonását követő harmincadik napon lép hatályba.

11. Cikk

A Megállapodás más nemzetközi egyezményekre és jogszabályokra gyakorolt hatása

1. A Megállapodás rendelkezései nem érintik a Feleknek más nemzetközi szerződésből, egyezményből vagy megállapodásból származó jogait vagy kötelezettségeit.

2. A Megállapodás rendelkezései semmilyen módon nem érintik a Felek jogát szigorúbb intézkedések fenntartására vagy elfogadására a vándorló vízimadarak és élőhelyeik megőrzésével kapcsolatban.

12. Cikk

Vitás kérdések rendezése

1. Bármely vitát, amely kettő vagy több Fél között a Megállapodás rendelkezéseinek értelmezése vagy alkalmazása kérdésében felmerülhet, a vitában érintett Felek közötti tárgyalás útján kell rendezni.

2. Ha a vita e cikk 1. pontjának megfelelően nem oldható meg, a Felek közös megegyezéssel a vitát választott bíróság elé terjeszthetik, elsősorban a Hágában székelő Állandó Választottbíróság elé. A választottbírósági határozat a Felekre nézve kötelező.

13. Cikk

Aláírás, ratifikálás, elfogadás, jóváhagyás, csatlakozás

1. A Megállapodás aláírásra nyitva áll bármely, a Megállapodás területén található állam részére abban az esetben is, ha a hatósága alá tartozó terület a Megállapodást érintő területen kívülre esik, továbbá minden olyan regionális gazdasági integrációs szervezet számára, amelynek legalább egy tagállama az elterjedési területet érintő állam. Az aláírás történhet:

(a) fenntartás nélkül ratifikálással, elfogadással vagy jóváhagyással; vagy

(b) ratifikálás, elfogadás vagy jóváhagyás fenntartásával, amelyet a ratifikálás, elfogadás vagy jóváhagyás követ.

2. A Megállapodás addig a napig marad nyitva aláírásra Hágában, amíg hatályba nem lép.

3. A Megállapodás, annak hatályba lépése napjától, az 1. pontnak megfelelően bármely elterjedési területet érintő állam, illetve regionális gazdasági integrációs szervezet számára csatlakozásra nyitva áll.

4. A ratifikációs, elfogadási vagy csatlakozási okiratot a Letéteményesnél kell letétbe helyezni.

14. Cikk

Hatálybalépés

1. A Megállapodás a legalább tizennegyedik - és ezen belül legalább hét afrikai és legalább hét eurázsiai - a Megállapodás területét érintő államnak vagy regionális gazdasági integrációs szervezetnek, a Megállapodás 13. Cikke szerinti fenntartás nélküli aláírását vagy a ratifikációs, elfogadási, jóváhagyási okirat letétbe helyezését követő harmadik hónap első napján lép életbe.

2. Minden olyan elterjedési területet érintő állam vagy regionális gazdasági integrációs szervezet esetében, amely a Megállapodás hatályba lépéséhez szükséges számú aláírást vagy okirat letétbe helyezését követően:

(a) a ratifikálás, elfogadás vagy jóváhagyás tekintetében fenntartás nélkül aláírta;

(b) ratifikálta, elfogadta vagy jóváhagyta; vagy

(c) csatlakozott

a Megállapodáshoz, az adott állam vagy regionális gazdasági integrációs szervezet fenntartás nélküli aláírását vagy a ratifikációs, elfogadási, jóváhagyási, csatlakozási okirat letétbe helyezését követő harmadik hónap első napján lép életbe.

15. Cikk

Fenntartások

A Megállapodás rendelkezéseivel kapcsolatban nem lehet általános fenntartással élni. Bármely állam vagy regionális gazdasági integrációs szervezet a fenntartás nélküli aláíráskor vagy a ratifikációs, elfogadási, jóváhagyási, csatlakozási okirat letétbe helyezésekor különleges fenntartást tehet a Megállapodás által érintett bármely faj esetében vagy a Cselekvési Terv bármely különleges rendelkezése tekintetében. A fenntartásokat a Letéteményeshez intézett írásbeli értesítés útján a fenntartással élő állam vagy regionális gazdasági integrációs szervezet bármikor visszavonhatja; az adott állam vagy szervezet számára a visszavonást követő harmincadik nap után szűnik meg a fenntartás hatálya az érintett rendelkezéssel kapcsolatban.

16. Cikk

Felmondás

A Megállapodást bármely Fél bármikor a Letéteményeshez intézett írásos értesítés útján felmondhatja. A felmondás tizenkét hónappal azt követően lép hatályba, hogy a letéteményes az értesítést megkapta.

17. Cikk

Letéteményes

1. A Megállapodás eredeti példányát, amely angol, arab, francia és orosz nyelven készült, és mindegyik változata egyaránt hiteles, a Letéteményesnél, azaz a Holland Királyság kormányánál helyezik letétbe. A Letéteményes mindegyik változatból hitelesített másolatot küld minden, a 13. Cikk 1. bekezdése szerinti aláíró államnak és regionális gazdasági integrációs szervezetnek, valamint létrejöttét követően a Megállapodás Titkárságának.

2. Amint a Megállapodás hatályba lép, annak hitelesített másolatát a Letéteményes megküldi az ENSZ Titkárságának az ENSZ Alapokmánya 102. Cikke szerinti bejegyzés és közzététel céljából.

3. A Letéteményes tájékoztatja valamennyi aláíró és csatlakozó államot, regionális gazdasági integrációs szervezetet, valamint a Megállapodás Titkárságát:

(a) az aláírásokról;

(b) a ratifikációs, elfogadási, jóváhagyási és csatlakozási okiratok letétbe helyezéséről;

(c) a Megállapodás hatálybalépéséről, bármely további Mellékletének vagy a Megállapodás vagy Mellékletei módosításának hatálybalépéséről;

(d) további Melléklet vagy egy Melléklet módosítása vonatkozásában bármely fenntartásról;

(e) bármely fenntartás visszavonásáról szóló értesítésről; és

(f) a felmondási értesítésekről.

A Letéteményes minden aláíró és csatlakozó államnak, regionális gazdasági integrációs szervezetnek és a Megállapodás Titkárságának megküldi a fenntartások, a további Mellékletek, a Megállapodás vagy annak Mellékletei módosításainak szövegét.

Ennek hiteléül a meghatalmazottak a Megállapodást aláírták.

Kelt Hágában, 1995. év június hó 16. napján.

1. Melléklet

A Megállapodás területe

A Megállapodás területi határai a következők: az Északi Sarktól dél felé a 130° Ny hosszúságon a 75° É szélességig; azt követően kelet, délkelet felé az Atlanti-óceán északnyugati részén a 60° É - 60° Ny pontig a következő főbb területeket érintve: Viscount Melville Sound, Prince Regent Inlet, Boothiai-öböl, Foxe-öböl, Foxe-csatorna és Hudson-szoros; azután délkelet felé át az Atlanti-óceán északnyugati részén a 50° É - 30° Ny pontig; a 30° Ny hosszúságon a 10° É szélességig; délkelet felé a 20° Ny hosszúságon az Egyenlítőig; dél felé a 20° Ny hosszúságon a 40° D szélességig; kelet felé a 40° D szélességen a 60° K hosszúságig; észak felé a 60° K hosszúságon a 35° É szélességig; kelet-északkelet felé nagy ívben a Nyugat-Altaj 49° É - 87° 27' K pontjáig; északkelet felé nagy ívben Jeges-tenger partjáig a 130° K-nál; észak felé a 130° K hosszúságon az Északi Sarkig. A Megállapodás területének vázlatos képét a következő térkép ábrázolja.

1. a) Melléklet

A Megállapodás területének térképe

2. Melléklet

A Megállapodás hatálya alá tartozó vízimadárfajok

GAVIIDAE

BÚVÁRFÉLÉK

 

 

Gavia stellata

északi búvár

Gavia arctica

sarki búvár

Gavia immer

jeges búvár

Gavia adamsii

fehércsőrű búvár

 

 

Podicipedidae

vöcsökfélék

 

 

Podiceps grisegena

vörösnyakú vöcsök

Podiceps auritus

füles vöcsök

 

 

Pelecanidae

gödényfélék

 

 

Pelecanus onocrotalus

rózsás gödény

Pelecanus crispus

borzas gödény

 

 

Phalacrocoracidae

kárókatona-félék

 

 

Phalacrocorax pygmeus

kis kárókatona

Phalacrocorax nigrogularis

perzsa kárókatona

 

 

Ardeidae

gémfélék

 

 

Egretta vinaceigula

zambézi kócsag

Ardea purpurea

vörös gém

Casmerodius albus (=Egretta alba)

nagy kócsag

Ardeola idae

kékcsőrű gém

Ardeola rufiventris

vöröshasú gém

Ixobrychus minutus

törpegém

Ixobrychus sturmii

szerecsentörpegém

Botaurus stellaris

bölömbika

 

 

Ciconiidae

gólyafélék

 

 

Mycteria ibis

rózsás tantalusz

Ciconia nigra

fekete gólya

Ciconia episcopus

gyapjasnyakú gólya

Ciconia ciconia

fehér gólya

 

 

THRESKIORNITHIDAE

IBISZFÉLÉK

 

 

Plegadis falcinellus

batla

Geronticus eremita

tarvarjú

Threskiornis aethiopicus

szent íbisz

Platalea leucorodia

kanalasgém

Platalea alba

afrikai kanalasgém

PHOENICOPTERIDAE

FLAMINGÓFÉLÉK

 

 

Phoenicopterus ruber

rózsás flamingó

Phoenicopterus (=Phoeniconaias) minor

kis flamingó

 

 

ANATIDAE

RÉCEFÉLÉK

 

 

Dendrocygna bicolor

sujtásos fütyülőlúd

Dendrocygna viduata

apáca-fütyülőlúd

Thalassornis leuconotus

vöcsökréce

Oxyura leucocephala

kékcsőrű réce

Cygnus olor

bütykös hattyú

Cygnus cygnus

énekes hattyú

Cygnus columbianus

kis hattyú

Anser brachyrhynchus

rövidcsőrű lúd

Anser fabalis

vetési lúd

Anser albifrons

nagy lilik

Anser erythropus

kis lilik

Anser anser

nyári lúd

Branta leucopsis

apácalúd

Branta bernicla

örvös lúd

Branta ruficollis

vörösnyakú lúd

Alopochen aegyptiacus

nílusi lúd

Tadorna ferruginea

vörös ásólúd

Tadorna cana

szürkefejű ásólúd

Tadorna tadorna

bütykös ásólúd

Plectropterus gambensis

tüskésszárnyú lúd

Sarkidiornis melanotos

bütykös fényréce

Nettapus auritus

afrikai törpelúd

Anas penelope

fütyülő réce

Anas strepera

kendermagos réce

Anas crecca

csörgő réce

Anas capensis

bantu réce

Anas platyrhynchos

tőkés réce

Anas undulata

sárgacsőrű réce

Anas acuta

nyílfarkú réce

Anas erythrorhyncha

feketefejű üstökösréce

Anas hottentota

hottentotta réce

Anas querquedula

böjti réce

Anas clypeata

kanalas réce

Marmaronetta angustrostis

márványos réce

Netta rufina

üstökös réce

Netta erythrophthalma

pirosszemű réce

Aythya ferina

barátréce

Aythya nyroca

cigányréce

Aythya fuligula

kontyos réce

Aythya marila

hegyi réce

Somateria mollissima

pehelyréce

Somateria spectabilis

cifra pehelyréce

Polysticta stelleri

Steller-pehelyréce

Clangula hyemalis

Jeges réce

Melanitta nigra

fekete réce

Melanitta fusca

füstös réce

Bucephala clangula

kerceréce

Mergus albellus

kis bukó

Mergus serrator

örvös bukó

Mergus merganser

nagy bukó

 

 

GRUIDAE

DARUFÉLÉK

 

 

Grus leucogeranus

hódaru

Grus (=Anthropoides) virgo

pártásdaru

Grus (=Anthropoides) paradisea

paradicsomdaru

Grus (=Bugeranus) carunculatus

golyvás daru

Grus grus

daru

 

 

RALLIDAE

GUVATFÉLÉK

 

 

Sarothrura boehmi

csíkosbegyű bolyhosfarkúmadár

Porzana parva

kis vízicsibe

Porzana pusilla

törpevízicsibe

Aenigmatolimnas (=Porzana) marginalis

csíkos vízicsibe

Fulica atra (fekete-tengeri/mediterrán állomány)

szárcsa

 

 

DROMADIDAE

GÉMLILEFÉLÉK

 

 

Dromas ardeola

gémlile

 

 

RECURVIROSTRIDAE

GULIPÁNFÉLÉK

 

 

Himantopus himantopus

gólyatöcs

Recurvirostra avosetta

gulipán

 

 

GLAREOLIDAE

SZÉKICSÉRFÉLÉK

 

 

Glareola pratincola

székicsér

Glareola nordmanni

feketeszárnyú székicsér

 

 

CHARADRIIDAE

LILEFÉLÉK

 

 

Pluvialis apricaria

aranylile

Pluvialis squatarola

ezüstlile

Charadrius hiaticula

parti lile

Charadrius dubius

kis lile

Charadrius pecuarius

apró lile

Charadrius tricollaris

szalagos lile

Charadrius forbesi

kongói lile

Charadrius pallidus

fokföldi lile

Charadrius alexandrinus

széki lile

Charadrius marginatus

fehérhomlokú lile

Charadrius mongolus

tibeti lile

Charadrius leschenaultii

sivatagi lile

Charadrius asiaticus

sztyeppi lile

Eudromias morinellus

havasi lile

Vanellus vanellus

bíbic

Vanellus (=Hoplopterus) spinosus

tüskés bíbic

Vanellus albiceps

fehérfejű bíbic

Vanellus senegallus

csíkosnyakú bíbic

Vanellus lugubris

szavannabíbic

Vanellus melanopterus

abesszín bíbic

Vanellus coronatus

koronás bíbic

Vanellus superciliosus

rozsdásmellű bíbic

Vanellus gregarius (=Chettusia gregaria)

lilebíbic

Vanellus leucurus (=Chettusia leucura)

fehérfarkú lilebíbic

 

 

SCOLOPACIDAE

SZALONKAFÉLÉK

 

 

Gallinago media

nagy sárszalonka

Gallinago gallinago

sárszalonka

Lymnocryptes minimus

kis sárszalonka

Limosa limosa

nagy goda

Limosa lapponica

kis goda

Numenius phaeopus

kis póling

Numenius tenuirostris

vékonycsőrű póling

Numenius arquata

nagy póling

Tringa erythropus

füstös cankó

Tringa totanus

piroslábú cankó

Tringa stagnatilis

tavi cankó

Tringa nebularia

szürke cankó

Tringa ochropus

erdei cankó

Tringa glareola

réti cankó

Tringa cinerea

terekcankó

Tringa hypoleucos

billegetőcankó

Arenaria interpres

kőforgató

Calidris tenuirostris

nagy partfutó

Calidris canutus

sarki partfutó

Calidris alba

fenyérfutó

Calidris minuta

apró partfutó

Calidris temminckii

Temminck-partfutó

Calidris maritima

tengeri partfutó

Calidris alpina

havasi partfutó

Calidris ferruginea

sarlós partfutó

Limicola falcinellus

sárjáró

Philomachus pugnax

pajzsoscankó

Phalaropus lobatus

vékonycsőrű víztaposó

Phalaropus fulicaria

laposcsőrű víztaposó

 

 

LARIDAE

SIRÁLYFÉLÉK

 

 

Larus leucophthalmus

pápaszemes sirály

Larus hemprichii

füstös sirály

Larus audouinii

korallsirály

Larus armenicus

örmény sirály

Larus ichthyaetus

halászsirály

Larus genei

vékonycsőrű sirály

Larus melanocephalus

szerecsensirály

Sterna (=Gelochelidon) nilotica

kacagócsér

Sterna caspia

lócsér

Sterna maxima

királycsér

Sterna bengalensis

bengáli csér

Sterna bergii

üstökös csér

Sterna sandvicensis

kenti csér

Sterna dougallii

rózsás csér

Sterna hirundo

küszvágó csér

Sterna paradisaea

sarki csér

Sterna albifrons

kis csér

Sterna saundersi

ádeni törpecsér

Sterna balaenarum

namíb törpecsér

Sterna repressa

fehérarcú csér

Chlidonias leucopterus

fehérszárnyú szerkő

Chlidonias niger

kormos szerkő

3. Melléklet

Cselekvési Terv

1. Alkalmazási terület

1. 1 A Cselekvési Terv ezen mellékletnek az 1. számú táblázatában (a továbbiakban 1. táblázat) felsorolt vándorló vízimadarak populációira alkalmazandó.

1. 2 Az 1. táblázat e mellékletnek szerves részét képezi. A Cselekvési Tervre vonatkozó bármely hivatkozás egyúttal az 1. táblázatra való hivatkozást is jelenti.

2. Fajok védelme

2. 1 Jogi intézkedések

2.1.1 Azok a Felek, amelyeknek a területén az 1. táblázat A oszlopában felsorolt populációk előfordulnak, ezen Megállapodás III. cikk 2(a) pontja szerint biztosítani fogják azok védelmét. E Felek egyebek mellett és a 2.1.3 bekezdés figyelembe vételével:

(a) megtiltják a területükön előforduló populációk egyedeinek és azok tojásainak zsákmányolását;

(b) megtiltják a szándékos zavarást, amennyiben ezen zavarás jelentős az érintett populációk védelme szempontjából; és

(c) megtiltják azon madarak és tojások birtoklását, hasznosítását és kereskedelmét, amelyeket a fenti (a) bekezdésben foglaltak dacára zsákmányoltak; ugyanez vonatkozik az ilyen madarak és tojások bármely könnyen felismerhető részére vagy származékára.

Azok a populációk, amelyek az A oszlop 2. vagy 3. csoportjába tartoznak és csillaggal vannak jelölve, a fenntartható használat elvét követve vadászhatók, feltéve, hogy ezen populációk vadászatának régmúltra visszatekintő hagyománnyal rendelkezik. Ezt a fenntartható használatot egy megfelelő nemzetközi szintű, adott fajra vonatkozó Cselekvési Terv speciális rendelkezéseinek keretén belül kell folytatni.

2.1.2 Az érintett Felek szabályozni fogják az 1. táblázat B oszlopában felsorolt összes populáció egyedének és azok tojásainak zsákmányolását. Az ilyen jogi intézkedések célja, hogy a populációkat megőrizze vagy kedvező védelmi helyzetbe állítsa vissza, valamint biztosítsa a rendelkezésre álló legalaposabb populációdinamikai ismeretek alapján, hogy a zsákmányolás vagy egyéb hasznosítás fenntartható legyen. E jogi intézkedések a 2.1.3 bekezdéstől függően elsősorban:

(a) az érintett populációkhoz tartozó egyedek zsákmányolásának megtiltása a szaporodás, fiókanevelés és a költőhelyre való visszatérés időszakában, amennyiben a zsákmányolás kedvezőtlen hatással van az érintett populáció védelmi helyzetére;

(b) a zsákmányolás módjainak szabályozása;

(c) szükség esetén korlátozások bevezetése és e korlátozások betartásának megfelelő módon történő felügyelete;

(d) azon madarak és tojások birtoklásának, hasznosításának és kereskedelmének megtiltása, amelyeket ezen bekezdésben foglaltak ellenében zsákmányoltak; ugyanez vonatkozik ezen madarak és tojásaik bármely részére is.

2.1.3 A Felek kivételeket tehetnek a 2.1.1 és a 2.1.2 bekezdésekben felsorolt tiltások alól az Egyezmény III. cikk 5. bekezdésében foglaltaktól függetlenül, ha nincs más megfelelő megoldás, és a következő célból:

(a) a mezőgazdasági termények, a vizek és a halászat jelentős kárainak megelőzése;

(b) a repülésbiztonság és más kiemelt közügy érdekében;

(c) a kutatás, oktatás és visszatelepítés, valamint az e célokhoz szükséges tenyésztés;

(d) bizonyos madárfajok kis számban történő zsákmányolása, tartása vagy más ésszerű hasznosítása szigorú felügyelet mellett, korlátozott mértékben; és

(e) az érintett populációk szaporodási vagy túlélési esélyeinek fokozása.

A kivételeknek mind tartalmát, mind pedig térbeli és időbeli korlátait pontosan meg kell határozni, és azok nem veszélyeztethetik az 1. táblázatban felsorolt populációkat. A Feleknek a lehető leghamarabb tájékoztatnia kell a Megállapodás Titkárságát bármilyen ezen előírás alapján nyújtott kivételről.

2. 2 Fajonkénti Cselekvési Tervek

2.2.1 A Felek soron kívül együttműködnek nemzetközi szintű, egyes fajokra vonatkozó cselekvési tervek kidolgozásában és azok végrehajtásában az 1. táblázat A oszlopának 1. csoportjába tartozó populációk esetében, valamint az A oszlop csillaggal jelölt populációi esetében. E cselekvési tervek kidolgozását, összehangolását és végrehajtását a Megállapodás Titkársága koordinálja.

2.2.2 A Felek az 1. táblázat A oszlopában felsorolt populációkra az országos szintű cselekvési terveket azzal a céllal készítik el és hajtják végre, hogy e populációk általános védelmi helyzete javuljon. E cselekvési terveknek a csillaggal jelölt populációk esetében különleges előírásokat tartalmaznak. Szükséges esetben figyelembe veszik az egyes fajok összetévesztése miatt bekövetkező véletlen elejtésből adódó problémákat.

2. 3 Rendkívüli intézkedések

Ha a Megállapodás által érintett területen bárhol az 1. táblázatban felsorolt populációkra különösen kedvezőtlen vagy veszélyeztető jelenségek lépnek fel, a Felek rendkívüli intézkedéseket dolgoznak ki és valósítanak meg; amennyire lehetséges és szükséges, egymással szoros együttműködésben.

2. 4 Visszatelepítések

A Felek a legnagyobb körültekintéssel járnak el, amikor az 1. táblázatban felsorolt populációkat korábbi elterjedési területükre telepítik vissza. Olyan részletes visszatelepítési terv kidolgozására, majd annak megvalósítására kell törekedni, amely megfelelő tudományos kutatásokon alapul. Ajánlatos, hogy a visszatelepítési tervek képezzék szerves részét mind az országos szintű, mind pedig - szükséges esetben - a nemzetközi szintű, az egyes fajokra vonatkozó cselekvési terveknek. Ajánlatos továbbá, hogy a visszatelepítési tervek környezeti hatástanulmányt is tartalmazzanak, és biztosítani kell a széleskörű hozzáférhetőségüket. A Felek kötelesek előre értesíteni a Megállapodás Titkárságát az 1. táblázatban felsorolt populációkat érintő visszatelepítési programokkal kapcsolatban.

2. 5 Betelepítések

2.5.1 A Felek, amennyiben szükségesnek ítélik, minden olyan nem őshonos állat- és növényfaj betelepítését megtiltják, amely káros hatással lehet az 1. táblázatban felsorolt populációkra.

2.5.2 A Felek, amennyiben szükségesnek ítélik, megelőző óvintézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy a fogságban tartott, nem őshonos madarak véletlen kiszabadulását elkerüljék.

2.5.3 A Felek, amennyiben szükséges és lehetséges, a területükre már betelepült nem őshonos fajok vagy azok hibridjei kapcsán intézkedéseket tesznek - ideértve azok elejtését is -, annak érdekében, hogy az 1. táblázatban felsorolt populációk ne kerüljenek veszélybe.

3. Élőhelyvédelem

3. 1 Élőhelyek számbavétele

3.1.1 A Felek - lehetőség szerint az illetékes nemzetközi szervezetekkel együttműködésben - kötelesek létrehozni és megjelentetni azon élőhelyek országos leltárát, amelyek az 1. táblázatban felsorolt populációk számára fontosak.

3.1.2 A Felek kiemelten fontos feladata az 1. táblázatban felsorolt populációk szempontjából nemzetközi vagy országos jelentőségű élőhelyek meghatározása.

3. 2 Területek védelme

3.2.1 A Feleknek törekedniük kell egyrészt további területek védetté nyilvánítására, hogy megvédjék az 1. táblábzatan felsorolt populációk szempontjából fontos élőhelyeket, másrészt az ezekre a területekre vonatkozó kezelési tervek kidolgozására és végrehajtására.

3.2.2 A Feleknek törekedniük kell mindazon vizes területek fokozott védelmére, amelyek nemzetközi szempontból fontosak.

3.2.3 A Feleknek törekedniük kell az országukon belül található összes vizes terület ésszerű és fenntartható használatára. Különösen törekedniük kell - megfelelő rendelkezések vagy iránymutatások és ellenőrző intézkedések bevezetésével -, hogy az 1. táblázatban felsorolt populációk élőhelyei ne romoljanak és ne fogyjanak. Különösen törekednek arra, hogy:

(a) ahol csak lehetséges, megfelelő törvényi szabályozást foganatosítanak a mezőgazdasági vegyszerekre, az állati kártevők állományának szabályozási módszereire, valamint a szennyvizek kibocsátására vonatkozólag, melyek a nemzetközi előírásoknak is megfelelnek, a célból, hogy az 1. táblázatban felsorolt populációkra irányuló káros hatásokat a minimálisra csökkentsék; és

(b) ezekről a hatályban lévő rendelkezésekről, iránymutatásokról és ellenőrző intézkedésekről, valamint ezeknek a társadalom, illetve az élővilág számára való előnyeiről a megfelelő nyelven tájékoztató anyagokat készítenek és tesznek közzé.

3.2.4 A Felek törekednek egy, az ökoszisztéma egészének megközelítéséből történő stratégia kidolgozására az 1. táblázatban felsorolt populációk élőhelyeinek védelme érdekében, beleértve a felaprózódott állományok élőhelyeit is.

3. 3 Élőhelyek helyreállítása

A Felek törekednek arra, hogy ahol csak módjuk és lehetőségük van rá, ott helyreállítsák azokat az élőhelyeket, amelyek korábban fontosak voltak az 1. táblázatban felsorolt populációk szempontjából.

4. Az emberi tevékenységek szabályozása

4. 1 Vadászat

4.1.1 A Felek együttműködnek, hogy saját vadászati törvényeik megfeleljenek az ezen Cselekvési Tervben kitűzött fenntartható használat alapelvének, figyelembe véve az érintett vízimadár-populációk teljes elterjedési területét és biológiájuk sajátosságait.

4.1.2 A Felek tájékoztatják a Megállapodás Titkárságát az 1. táblázatban felsorolt populációk vadászatát érintő jogszabályaikról.

4.1.3 A Felek együttműködnek abban, hogy megbízható és összehangolt módszert dolgozzanak ki a terítékek adatainak összegyűjtésére, hogy fel lehessen becsülni az 1. táblázatban felsorolt populációk elejtett egyedeinek számát. Minden egyes populációra vonatkozólag tájékoztatják a Megállapodás Titkárságát az éves összesített terítékről, amennyiben azok rendelkezésükre állnak.

4.1.4 A Felek törekednek arra, hogy 2000-ig az ólomsöréttel történő vadászat a vizes területeken szűnjön meg.

4.1.5 A Felek kidolgozzák és végrehajtják azokat az intézkedéseket, amelyek visszaszorítják - és amennyire lehetséges, meg is szüntetik - a mérgezett csalétkek használatát.

4.1.6 A Felek kidolgozzák és végrehajtják azokat az intézkedéseket, amelyek visszaszorítják - és amennyire lehetséges, meg is szüntetik - az illegális zsákmányolást.

4.1.7 A Felek szükséges esetben támogatják a vadászok azon törekvéseit, hogy klubokat vagy más szervezeteket hozzanak létre helyi, országos vagy nemzetközi szinten, amelyek koordinálják a tevékenységüket és segítenek a fenntarthatóság biztosításában.

4.1.8 A Felek szükséges esetben elősegítik vadászatismereti vizsga kötelezővé tételét, amely többek között madárfajok meghatározását is tartalmazza.

4. 2 Ökoturizmus

4.2.1 A Felek támogatják ahol indokolt - kivéve a védett területek magterületeinek esetét - valamennyi érdekelt fél közötti együttműködési programok kidolgozását a természet iránt érzékeny és megfelelő ökoturizmus kifejlődése céljából azokon a vizes területeken, ahol az 1. táblázatban felsorolt populációk koncentráltan előfordulnak.

4.2.2 A Felek, együttműködve az illetékes nemzetközi szervezetekkel, törekednek arra, hogy felbecsüljék az ökoturizmusból eredő költségeket, előnyöket és egyéb következményeket azokon a kiválasztott vizes területeken, ahol az 1. táblázatban felsorolt populációk egyedei jelentősebb számban előfordulnak. Az eredményeket továbbítják a Megállapodás Titkársága felé.

4. 3 Egyéb emberi tevékenységek

4.3.1 A Felek felbecsülik azon tervezett tevékenységek hatásait, amelyek összeütközéshez vezethetnek az 1. táblázatban felsoroltak közül a 3.2 bekezdés által megnevezett területeken lévő populációk, illetve az emberi érdekek között, az elért eredményeket pedig közzé teszik.

4.3.2 A Felek törekednek az 1. táblázatban felsorolt populációk által okozott - elsősorban mezőgazdasági - károkról szóló információk összegyűjtésére, a kapott eredményeket pedig jelentik a Megállapodás Titkársága felé.

4.3.3 A Felek együttműködnek, hogy meghatározzák az 1. táblázatban felsorolt populációk által okozott károk lehető legkisebbre csökkentésére vagy a káros - különösen mezőgazdasági - hatások mérséklésére alkalmas módszereket, a más országokban szerzett tapasztalatok felhasználásával.

4.3.4 A Felek együttműködnek fajokra vonatkozó egyedi cselekvési tervek kidolgozásában azokra a populációkra vonatkozóan, amelyek - elsősorban a mezőgazdaságban - jelentős károkat okoznak. A Megállapodás Titkársága koordinálja e tervek kidolgozását és összehangolását.

4.3.5 A Felek, amennyire lehetséges, az 1. táblázatban felsorolt populációkat érő káros hatások lehető legkisebbre csökkentése érdekében szigorú környezetvédelmi előírásokat biztosítanak mind a tervezésre, mind pedig a kivitelezésre vonatkozólag. Tanácsos lépéseket tenni annak érdekében is, hogy a már létező és az érintett populációkat károsító létesítmények hatásait a lehető legkisebbre csökkentsék.

4.3.6 Ahol az emberi zavarás veszélyezteti az 1. táblázatban felsorolt populációk védelmi helyzetét, a Felek törekednek arra, hogy a veszélyeztetés mértékét intézkedéseikkel csökkentsék. Ilyen megfelelő intézkedés lehet egyebek mellett védett területeken olyan zavarásmentes övezet kialakítása, amelynek látogatása a nagyközönség számára nem engedélyezett.

5. Kutatás és monitorozás

5.1 A Felek törekednek olyan kevéssé ismert területek felmérésére, ahol az 1. táblázatban felsorolt populációk egyedei jelentősebb koncentrációban előfordulhatnak. Ezen felmérések eredményeit közzéteszik.

5.2 A Felek törekednek az 1. táblázatban felsorolt populációk monitorozására. Ennek eredményeit nyilvánosságra hozzák vagy eljuttatják az illetékes nemzetközi szervezetekhez, hogy az állományhelyzetet és állományalakulást áttekinthessék.

5.3 A Felek együttműködnek, hogy a populációk helyzetének jellemzése szempontjából alapvető állományváltozások mérését - mint e populációk helyzetének jellemzésére szolgáló szempontot - továbbfejlesszék.

5.4 A Felek együttműködnek az 1. táblázatban felsorolt összes populáció vándorlási útvonalának meghatározása érdekében, egyrészt a költési és a költésen kívüli időszakok előfordulási-, valamint számlálási adatainak felhasználásával, másrészt pedig összehangolt gyűrűzési programokkal.

5.5 A Felek törekednek arra, hogy az 1. táblázatban felsorolt populációk ökológiájával, populációdinamikájával és élőhelyeivel kapcsolatban közös kutatásokat kezdeményezzenek és támogassanak azok sajátos igényei, továbbá a védelmük és a kezelésük szempontjából legmegfelelőbb eszközök meghatározása céljából.

5.6 A Felek törekednek arra, hogy felmérjék a vizes területek csökkenésének, romlásának és a zavarásoknak a hatásait egyrészt az 1. táblázatban felsorolt populációk által használt vizes területek eltartó képességére, másrészt e populációk vonulási mintájára.

5.7 A Felek törekednek arra, hogy felmérjék egyrészt a vadászat és a kereskedelem káros hatásait az 1. táblázatban felsorolt populációkra, másrészt pedig ezen tevékenységek

fontosságát mind a helyi-, mind a nemzetgazdaságban.

5.8 A Felek törekednek arra, hogy együttműködjenek az érintett nemzetközi szervezetekkel, és támogassák a kutatási és a monitorozási tevékenységeket.

6. Oktatás és tájékoztatás

6.1 A Felek szükség szerint továbbképzést tartanak abból a célból, hogy a Cselekvési Terv végrehajtásáért felelős személyek megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek annak hatékony megvalósításához.

6.2 A Felek együttműködnek egymással és a Megállapodás Titkárságával is a továbbképzések kidolgozása és az ismeretanyagok cseréje terén.

6.3 A Felek törekednek arra, hogy kidolgozzanak olyan programokat, ismeretterjesztési anyagokat és módszereket, amelyek segítségével jobban megismerheti a nagyközönség az Cselekvési Terv célkitűzéseit, előírásait és tartalmát. Különös figyelmet kell fordítani a fontosabb vizes területeken vagy azok közvetlen környékén élő lakosságra, e vizes területek használóira (vadászok, halászok, turisták stb.), valamint a helyi hatóságokra és más döntéshozókra.

6.4 A Felek törekednek tömegtájékoztatási akciósorozatok kezdeményezésére az 1. táblázatban felsorolt populációk védelme érdekében.

7. Végrehajtás

7.1 A Felek a Cselekvési Terv végrehajtása során, indokolt esetben elsőbbséget biztosítanak az 1. táblázat A oszlopában felsorolt populációknak.

7.2 Amennyiben az 1. táblázatban felsorolt populációk esetében egyazon fajnak több populációja is előfordul egy adott ország területén, akkor az illetékes Félnek a legkedvezőtlenebb helyzetben lévő populációra érvényes védelmi intézkedéseket alkalmaznia.

7.3 A Megállapodás Titkársága a Technikai Bizottsággal és az egyes országok szakértőivel összehangolva koordinálja a Megállapodás IV. cikk 4. bekezdésének megfelelő természetvédelmi irányelvek kidolgozását, hogy segítse a Feleket az Cselekvési Terv végrehajtásában. A Megállapodás Titkársága biztosítja, hogy ahol lehet, az összhang fennálljon más nemzetközi egyezmény által jóváhagyott irányelvekkel. Az irányelveknek figyelembe kell venniük a fenntartható használat elvét. Az irányelvek egyebek mellett az alábbiakra terjednek ki:

(a) egyes fajokra vonatkozó cselekvési tervek;

(b) rendkívüli intézkedések;

(c) területek számbavételének és élőhelykezelési módszerek elkészítése;

(d) vadászat;

(e) vízimadarak kereskedelme;

(f) idegenforgalom;

(g) mezőgazdasági károk csökkentése;

(h) vízimadár monitorozási eljárás.

7.4 A Megállapodás Titkársága a Technikai Bizottsággal és a Felekkel összehangolva egy nemzetközi, a Cselekvési Terv végrehajtása szempontjából szükséges felülvizsgálati anyagsorozatot készít, amely a következőket tartalmazza:

(a) jelentések a populációk helyzetéről és a változások irányáról;

(b) felmérések fehér foltjai;

(c) az egyes populációk által használt területek hálózatai, amelyek tartalmazzák az egyes élőhelyek védelmi helyzetének és a megtett intézkedéseknek a felülvizsgálatait;

(d) az egyes országok azon vadászati és kereskedelmi jogszabályalkotásai, amelyek a 2. mellékletben felsorolt fajokat érintik;

(e) az egyes fajokra vonatkozó Cselekvési Tervek elkészítésének és végrehajtási fokának az állapota;

(f) visszatelepítési feladatok; és

(g) a betelepített, nem őshonos fajok és hibridjeinek a helyzete.

7.5 A Megállapodás Titkársága biztosítja, hogy a 7.4 bekezdésben említett felülvizsgálatok legfeljebb 3 évenként korszerűsítve legyenek.

7.6 A Technikai Bizottság értékeli a 7.3 és 7.4 bekezdés szerint elkészített irányelveket és felülvizsgálatokat, valamint kidolgozza a fejlesztésükre, tartalmukra és végrehajtásukra vonatkozó ajánlások és határozatok tervezeteit a Felek Konferenciája számára.

    1. A Megállapodás Titkársága rendszeres időközönként felülvizsgálja az Cselekvési Terv végrehajtásához szükséges, további támogatásokat biztosító lehetséges megoldásokat (pénzalapok, technikai segítség), valamint jelentést készít a Felek Konferenciájának üléseire.

1. Táblázat
A vándorló vízimadarak populációinak helyzete

MAGYARÁZAT AZ OSZTÁLYOZÁSHOZ
Az akcióterv végrehajtásához a következő magyarázat jelenti az alapot:

A Oszlop

1. Csoport:

(a)

Az Egyezmény I. Függelékében szereplő fajok;

 

(b)

Veszélyeztetettnek nyilvánított fajok az IUCN "A veszélyeztetett állatok vörös listája (Groombridge, 1993)" 1994-s jegyzéke alapján; vagy

 

(c)

10 000-nél kevesebb egyedből álló populációk.

 

2. Csoport:

10 000 és 25 000 közötti egyedszámú populációk.

 

3. Csoport:

Olyan populációk, melyek egyedszáma 25 000 és 100 000 között van és a következő tényezők miatt veszélyeztetettek:

 

 

(a)

Életciklusuk során bármikor korlátozott számú területre koncentrálódnak;

 

(b)

Olyan élőhelyhez kötöttek, mely erősen veszélyeztetett;

 

(c)

Jelentős hosszútávú csökkenést mutatnak; vagy

 

(d)

Jelentős populációméret- vagy trend fluktuációkat mutatnak.

 

A 2. és 3. Csoportokban feltüntetett fajok esetében lásd e Függelék 2.1.1 bekezdését

 

B Oszlop

Csoport 1:

Olyan populációk, melyek egyedszáma 25 000 és 100 000 között van és melyek nem elégítik ki az A Oszlop kitételeit

 

Csoport 2:

Populációk, melyek egyedszáma 100 000 felett van és melyek különös figyelmet érdemelnek az alábbiak miatt:

 

 

(a)

Életciklusuk során bármikor korlátozott számú területre koncentrálódnak;

 

(b)

Olyan élőhelyhez kötöttek, mely erősen veszélyeztetett;

 

(c)

Jelentős hosszútávú csökkenést mutatnak; vagy

 

(d)

Jelentős populációméret- vagy trend fluktuációkat mutatnak.

 

C Oszlop

1. Csoport:

100 000 egyed feletti populációk, melyek számára a nemzetközi összefogás igen jó hatást gyakorolna és melyek a fenti A és B Oszlopok kitételeit nem elégítik ki.

Az 1. Tábla felülvizsgálata

Ezt a táblát:

(a)

a Technikai Bizottságnak a Megállapodás VII. Cikk 3 (b) bekezdése alapján rendszeresen felül kell vizsgálnia; és

(b)

módosítani kell szükség szerint a Felek Találkozója által a Megállapodás VI. Cikk 9 (d ) bekezdése szerint a felülvizsgálat megállapításainak fényében.

A RÖVIDÍTÉSEK ÉS JELEK MAGYARÁZATA

 

Fész.:

Fészkelő

Tel.:

Telelő

É:

Észak

K:

Kelet

D:

Dél

Ny:

Nyugat

ÉK:

Északkelet

ÉNy:

Északnyugat

DK:

Délkelet

DNy:

Délnyugat

( ):

Populáció státusz ismeretlen. Becsült természetvédelmi státusz.

*:

Lásd 2.1.1 bekezdés

MEGJEGYZÉSEK

1.

Az 1. Táblázat összeállításához felhasznált populációs adatok a lehető legnagyobb mértékben megfelelnek a lehetséges költőállomány egyedszámával a Megállapodás területén. A státuszt a rendelkezésre álló lehetséges legjobb publikált populációbecslési adatok alapján határozták meg.

2.

Az egyes területeknél megadott rövidítések (fész.) vagy (tel.) pusztán a populációk meghatározásához nyújtanak segítséget. Nem jelentenek évszakos korlátozást az intézkedésekkel kapcsolatban a populációk esetében a Megállapodáson és az Akcióterven belül.

A

B

C

Gavia stellata

 

 

 

- Északnyugat-Európa (tel.)

 

2c

 

- Kaszpi-térség, Fekete-tenger és K-Mediterráneum (tel.)

 

(1)

 

Gavia arctica arctica

 

 

 

- Nyugat- Szibéria / Európa

 

2c

 

Gavia arctica suschkini

 

 

 

- Közép-Szibéria / Kaszpi-térség

 

 

(1)

Gavia immer

 

 

 

- Európa (tel.)

1c

 

 

Gavia adamsii

 

 

 

- Észak-Európa (tel.)

(2)

 

 

Podiceps grisegena grisegena

 

 

 

- Északnyugat-Európa (tel.)

 

1

 

- Fekete-tenger és Mediterráneum (tel.)

 

(1)

 

- Kaszpi-térség (tel.)

2

 

 

Podiceps auritus auritus

 

 

 

- Északnyugat-Európa (nagycsőrű)

1c

 

 

- Északkelet-Európa (kiscsőrű)

 

1

 

- Kaszpi-térség és Dél-Ázsia (tel.)

2

 

 

Pelecanus onocrotalus

 

 

 

- Európa és Nyugat-Ázsia (fész.)

1a 3c

 

 

Pelecanus crispus

 

 

 

- Fekete-tenger és Mediterráneum (tel.)

1a 1b 1c

 

 

- Délnyugat-Ázsia és Dél-Ázsia (tel.)

1a 1b 2

 

 

Phalacrocorax pygmeus

 

 

 

- Fekete-tenger és Mediterráneum

2

 

 

- Délnyugat-Ázsia

 

1

 

Phalacrocorax nigrogularis

 

 

 

- Arab-tenger és Arab-öböl

 

2a (2c)

 

Egretta vinaceigula

 

 

 

- Dél-Afrika

1b 1c

 

 

Ardea purpurea purpurea

 

 

 

- Nyugat-Mediterráneum (fész.)

2

 

 

- Kelet-Európa és Délnyugat Ázsia (fész.)

 

(2c)

 

Casmerodius albus albus

 

 

 

- Fekete-tenger és Mediterráneum (tel.)

2

 

 

- Délnyugat-Ázsia (tel.)

 

(1)

 

Ardeola idae

 

 

 

- Madagaszkár és Aldabra (fész.)

1c

 

 

Ardeola rufiventris

 

 

 

- Trópusi Kelet- és Dél-Afrika

 

(1)

 

Ixobrychus minutus minutus

 

 

 

- Európa és Észak- Afrika (fész.)

 

2c

 

- Nyugat- és Délnyugat Ázsia (fész.)

 

(1)

 

Ixobrychus sturmii

 

 

 

- Szaharától délre lévő Afrika

 

(1)

 

Botaurus stellaris stellaris

 

 

 

- Európa (fész.)

3c

 

 

- Délnyugat-Ázsia (tel.)

2

 

 

Mycteria ibis

 

 

 

- Szaharától délre lévő Afrika

 

1

 

Ciconia nigra

 

 

 

- Délnyugat-Európa / Nyugat-Afrika

1c

 

 

- Közép- és Kelet-Európa (fész.)

2

 

 

Ciconia episcopus microscelis

 

 

 

- Trópusi Afrika

 

1

 

Ciconia ciconia ciconia

 

 

 

- Dél-Afrika

1c

 

 

- Ibéria és Északnyugat-Afrika (fész.)

3b

 

 

- Közép- és Kelet-Európa (fész.)

 

2c

 

- Délnyugat-Ázsia (tel.)

3b

 

 

- Közép- és Délkelet-Európa (fész.)

2

 

 

Plegadis falcinellus falcinellus

 

 

 

- Szaharától délre lévő Afrika (fész.)

 

 

(1)

- Fekete-tenger és Mediterráneum / Ny-Afrika

[3c]

1

 

- Délnyugat-Ázsia / K-Afrika

2*

[1]

 

Geronticus eremita

 

 

 

- Marokkó

1a 1b 1c

 

 

- Délnyugat-Ázsia

1a 1b 1c

 

 

Threskiornis aethiopicus aethiopicus

 

 

 

- Szaharától délre lévő Afrika

 

 

1

- Irak és Irán

1c

 

 

Platalea leucorodia leucorodia

 

 

 

- Kelet-atlanti térség

1c

 

 

- Közép- és Délkelet-Európa (fész.)

2

 

 

Platalea leucorodia archeri

 

 

 

- Vörös-tenger

1c

 

 

Platalea leucorodia major

 

 

 

- Délnyugat- és D-Ázsia (tel.)

2

 

 

Platalea alba

 

 

 

- Szaharától délre lévő Afrika

2*

 

 

Phoenicopterus ruber roseus

 

 

 

- Nyugat-Afrika

3a

 

 

- Kelet-Afrika

3a 3c

 

 

- Dél-Afrika

3a 3c

 

 

- Nyugat-Mediterráneum

3a

 

 

- Kelet-Mediterráneum, Délnyugat- és D-Ázsia

 

2a

 

Phoenicopterus minor

 

 

 

- Nyugat-Afrika

2

 

 

- Kelet-Afrika

 

2a 2c

 

- Dél-Afrika

3a 3c

 

 

Dendrocygna bicolor

 

 

 

- Nyugat-Afrika

 

 

(1)

- Kelet- és Dél-Afrika

 

 

(1)

Dendrocygna viduata

 

 

 

- Nyugat-Afrika

 

 

1

- Kelet- és Dél-Afrika

 

 

1

Thalassornis leuconotus leuconotus

 

 

 

- Nyugat-Afrika

1c

 

 

- Kelet- és Dél-Afrika

2*

 

 

Oxyura leucocephala

 

 

 

- Nyugat-Mediterráneum

1a 1b 1c

 

 

- Algéria és Tunézia

1a 1b 1c

 

 

- K-Mediterráneum, Törökország és Délnyugat- Ázsia

1a 1b 2

 

 

Cygnus olor

 

 

 

- Északnyugat- Európa és Közép- Európa

 

2d

 

- Fekete-tenger

 

1

 

- Ny- és Közép-Ázsia / Kaszpi-térség

 

2a 2d

 

Cygnus cygnus

 

 

 

- Izland / Nagy-Britannia és Írország

2

 

 

- Északnyugat- Európa

 

1

 

- É-Európa és Ny-Szibéria / Fekete-tenger és K- Mediterráneum

2

 

 

- Ny- és Közép-Szibéria / Kaszpi-térség

2

 

 

Cygnus columbianus bewickii

 

 

 

- Ny-Szibéria és ÉK-Európa / Északnyugat- Európa

 

1

 

- Észak- Szibéria / Kaszpi-térség

1c

 

 

Anser brachyrhynchus

 

 

 

- K-Grönland és Izland / Nagy-Britannia

 

2a

 

- Svalbard / Északnyugat- Európa

 

1

 

Anser fabalis fabalis

 

 

 

- Ny-Szibéria és ÉK-Európa / Északnyugat- Európa

 

1

 

Anser fabalis rossicus

 

 

 

- Ny- és Közép-Szibéria / ÉK- és Délnyugat- Európa

 

 

(1)

Anser albifrons albifrons

 

 

 

- Északnyugat- Szibéria és ÉK-Európa / Északnyugat- Európa

 

 

1

- Ny-Szibéria / Közép- Európa

3c*

 

 

- Ny-Szibéria / Fekete-tenger és Törökország

 

 

1

- É Szibéria /Kaszpi-térség és Irak

2

 

 

Anser albifrons flavirostris

 

 

 

- Grönland / Írország és UK

3a*

 

 

Anser erythropus

 

 

 

- É-Európa és Ny-Szibéria / Fekete-tenger és Kaszpi-térség

1a 1b 2

 

 

Anser anser anser

 

 

 

- Izland/UK és Írország

 

1

 

- Északnyugat-Európa / Délnyugat-Európa

 

 

1

- Közép- Európa / É-Afrika

2*

 

 

Anser anser rubrirostris

 

 

 

- Fekete-tenger és Törökország

 

1

 

- Ny-Szibéria / Kaszpi-térség és Irak

 

 

1

Branta leucopsis

 

 

 

- K-Grönland / Skócia és Írország

 

1

 

- Svalbard / Délnyugat-Skócia

2

 

 

- Oroszország / Németország és Hollandia

 

 

1

Branta bernicla bernicla

 

 

 

- Ny-Szibéria / Ny-Európa

 

2b

 

Branta bernicla hrota

 

 

 

- Svalbard / Dánia és Nagy-Britannia

1c

 

 

- Kanada / Írország

2

 

 

Branta ruficollis

 

 

 

- É-Szibéria / Fekete-tenger és Kaszpi-térség

1a 1b 3a

 

 

Alopochen aegyptiacus

 

 

 

- Nyugat-Afrika

2

 

 

- Kelet- és Dél-Afrika

 

 

(1)

Tadorna ferruginea

 

 

 

- ÉNy- Afrika

1c

 

 

- K-Mediterráneum és Fekete-tenger / ÉK-Afrika

2

 

 

- Ny-Ázsia és Kaszpi-térség / Irán és Irak

 

1

 

Tadorna cana

 

 

 

- Dél-Afrika

 

1

 

Tadorna tadorna

 

 

 

- Északnyugat-Európa

 

2a

 

- Fekete-tenger és Mediterráneum

 

1

 

- Ny-Ázsia / Kaszpi-térség és Közel-Kelet

 

1

 

Plectropterus gambensis gambensis

 

 

 

- Nyugat- Afrika

3c

 

 

- Kelet- Afrika

 

 

1

Plectropterus gambensis niger

 

 

 

- Dél-Afrika

 

1

 

Sarkidiornis melanotos melanotos

 

 

 

- Nyugat- Afrika

 

1

 

- Dél- és Kelet- Afrika

 

 

1

Nettapus auritus

 

 

 

- Nyugat- Afrika

2

 

 

- D- és K- Afrika

 

 

(1)

Anas penelope

 

 

 

- Ny-Szibéria és ÉK-Európa /ÉNy- Európa

 

 

1

- Ny-Szibéria és ÉK-Európa /Fekete-tenger és Mediterráneum

 

2c

 

- Ny-Szibéria /DNy-Ázsia és ÉK- Afrika

 

2c

 

Anas strepera strepera

 

 

 

- Északnyugat-Európa

 

1

 

- ÉK Európa / Fekete-tenger és Mediterráneum

 

2c

 

- Ny-Szibéria /DNy-Ázsia és ÉK- Afrika

 

 

(1)

Anas crecca crecca

 

 

 

- Északnyugat-Európa

 

 

1

- Ny-Szibéria és ÉK-Európa / Fekete-tenger és Mediterráneum

 

 

1

- Ny-Szibéria /DNy-Ázsia és ÉK- Afrika

 

2c

 

Anas capensis

 

 

 

- K-Afrika és Nyugat- Afrika

2

 

 

- Dél-Afrika

 

 

1

Anas platyrhynchos platyrhynchos

 

 

 

- Északnyugat-Európa

 

 

1

- É- Európa /Nyugat- Mediterráneum

 

 

1

- K Európa / Fekete-tenger és K-Mediterráneum

 

2c

 

- Nyugat- Szibéria /DNy-Ázsia

 

 

(1)

Anas undulata undulata

 

 

 

- Dél-Afrika

 

 

1

Anas acuta

 

 

 

- Északnyugat-Európa

 

1

 

- Ny-Szibéria, ÉK és K- Európa / D-Európa és Ny-Afrika

 

2c

 

- Ny-Szibéria /DNy-Ázsia és K-Afrika

 

 

(1)

Anas erythrorhyncha

 

 

 

- Dél-Afrika

 

 

1

- Kelet- Afrika

 

 

1

- Madagaszkár

2

 

 

Anas hottentota

 

 

 

- Nyugat- Afrika

1c

 

 

- Kelet- Afrika

 

 

1

- Dél-Afrika

 

1

 

Anas querquedula

 

 

 

- Ny-Szibéria és Európa /Ny-Afrika

 

2c

 

- Ny-Szibéria /DNy-Ázsia, ÉK- és K-Afrika

 

 

(1)

Anas clypeata

 

 

 

- ÉNy- és Közép- Európa (tel.)

 

1

 

- Ny-Szibéria, ÉK- és K-Európa / D-Európa és Ny-Afrika

 

(2c)

 

- Ny-Szibéria /DNy-Ázsia, ÉK- és K-Afrika

 

2c

 

Marmaronetta angustirostris

 

 

 

- Ny- Mediterráneum /Ny-Afrika

1a 1b 1c

 

 

- Kelet- Mediterráneum

1a 1b 1c

 

 

- Délnyugat-Ázsia

1a 1b 2

 

 

Netta rufina

 

 

 

- DNy- és Közép-Európa /Ny- Mediterráneum

2*

 

 

- Fekete-tenger és K-Mediterráneum

3c

 

 

- Nyugat- és Közép-Ázsia / DNy-Ázsia

 

 

1

Netta erythrophthalma brunnea

 

 

 

- D- és Kelet- Afrika

 

 

(1)

Aythya ferina

 

 

 

- ÉK-Európa /ÉNy- Európa

 

2c

 

- Közép- és ÉK-Európa / Fekete-tenger és Mediterráneum

 

2c

 

- Nyugat- Szibéria / DNy-Ázsia

 

(2c)

 

Aythya nyroca

 

 

 

- Ny-Mediterráneum /Ny-Afrika

1a 1b 1c

 

 

- K-Európa / K-Mediterráneum és Afrika

1a 1b 3c

 

 

- Ny-Ázsia / DNy-Ázsia és ÉK- Afrika

1a 1b 1c

 

 

Aythya fuligula

 

 

 

- Északnyugat-Európa (tel.)

 

 

1

- Közép-Európa, Fekete-tenger és Mediterráneum (tel.)

 

 

1

- Ny-Szibéria /DNy-Ázsia és ÉK- Afrika

 

 

(1)

Aythya marila marila

 

 

 

- Észak- Európa /Nyugat- Európa

 

 

1

- Ny-Szibéria / Fekete-tenger és Kaszpi-térség

 

 

1

Somateria mollissima mollissima

 

 

 

- Baltikum, Dánia és Hollandia

 

 

1

- Norvégia és Oroszország

 

 

1

Somateria mollissima islandica

 

 

 

- Svalbard & Ferenc József föld (fész.)

 

1

 

Somateria spectabilis

 

 

 

- K-Grönland, ÉK-Európa és Ny-Szibéria

 

 

1

Polysticta stelleri

 

 

 

- Nyugat- Szibéria /ÉK-Európa

1a 1b

1

 

Clangula hyemalis

 

 

 

- Izland és Grönland

 

 

1

- Nyugat- Szibéria / É-Európa

 

 

1

Melanitta nigra nigra

 

 

 

- Ny-Szibéria és É-Európa / Ny-Európa és ÉNy- Afrika

 

2a

 

Melanitta fusca fusca

 

 

 

- Ny-Szibéria és É-Európa /ÉNy-Európa

 

2a

 

- Fekete-tenger és Kaszpi-térség

1c

 

 

Bucephala clangula clangula

 

 

 

- ÉNy- és Közép- Európa (tel.)

 

 

1

- ÉK-Európa / Adriai-tenger vidéke

 

1

 

- Ny-Szibéria és ÉK- Európa / Fekete-tenger

2

 

 

- Nyugat- Szibéria /Kaszpi-térség

2

 

 

Mergellus albellus

 

 

 

- ÉNy- és Közép- Európa (tel.)

3a

 

 

- ÉK-Európa / Fekete-tenger és E Mediterráneum

 

1

 

- Nyugat- Szibéria / DNy-Ázsia

 

1

 

Mergus serrator serrator

 

 

 

- ÉNy- és Közép- Európa (tel.)

 

 

1

- ÉK- Európa / Fekete-tenger és Mediterráneum

 

1

 

- Nyugat- Szibéria /DNy- és Közép-Ázsia

1c

 

 

Mergus merganser merganser

 

 

 

- ÉNy- és Közép- Európa (tel.)

 

 

1

- ÉK-Európa / Fekete-tenger

1c

 

 

- Nyugat-Szibéria / Kaszpi-térség

2

 

 

Grus leucogeranus

 

 

 

- Irán (tel.)

1a 1b 1c

 

 

Grus virgo1

 

 

 

- Fekete-tenger (fész.)

1c

 

 

- Törökország (fész.)

1c

 

 

- Kalmykia (fész.)

 

1

 

Grus paradisea

 

 

 

- Dél-Afrika

1b 2

 

 

Grus carunculatus

 

 

 

- Dél-Afrika

1b 2

 

 

Grus grus

 

 

 

- ÉNy-Európa (fész.)

 

1

 

- ÉK- és Közép- Európa (fész.)

 

1

 

- Fekete-tenger és K-Mediterráneum (tel.)

3c

 

 

- Fekete-tenger és Törökország (fész.)

1c

 

 

- DK-Ázsia (tel.)

3c

 

 

Sarothrura boehmi

 

 

 

- Közép- Afrika

(3b)

 

 

Porzana parva parva

 

 

 

- Nyugat-Eurázsia /Afrika

 

2c

 

Porzana pusilla intermedia

 

 

 

- Európa (fész.)

2

 

 

Porzana porzana

 

 

 

- Európa/Afrika

 

2c

 

Aenigmatolimnas marginalis

 

 

 

- Szaharától délre lévő Afrika

 

(2b)

 

Fulica atra atra

 

 

 

- Fekete-tenger és Mediterráneum (tel.)

 

 

1

Dromas ardEola

 

 

 

- ÉNy- Indiai -óceán, Vörös-tenger & Arab-öböl

3a

 

 

Himantopus himantopus himantopus

 

 

 

- Szaharától délre lévő Afrika (fész.)

 

 

(1)

- Nyugat- Mediterráneum (fész.)

 

1

 

- Fekete-tenger és K- Mediterráneum (fész.)

 

1

 

- Délnyugat-Ázsia (tel.)

2

 

 

Recurvirostra avosetta

 

 

 

- Dél-Afrika (fész.)

2

 

 

- Kelet-Afrika (fész.)

 

(1)

 

- Ny-Európa és Ny-Mediterráneum (fész.)

 

1

 

- Fekete-tenger és E Mediterráneum (fész.)

(3c)

 

 

- Ny- és DNy-Ázsia / Kelet- Afrika

2

 

 

Glareola pratincola pratincola

 

 

 

- Nyugat- Mediterráneum (fész.)

2

 

 

- Fekete-tenger és E Mediterráneum (fész.)

2

 

 

- Délnyugat-Ázsia (fész.)

 

(1)

 

Glareola nordmanni

 

 

 

- Ny-és Közép-Ázsia /K- és D- Afrika

 

2b 2c

 

Pluvialis apricaria

 

 

 

- Izland és Faroes /K-atlanti térség

 

 

1

- É-Európa /Ny-Európa és ÉNy- Afrika

 

 

1

- Nagy-Britannia, Írország, Dánia és Németország (fész.)

3c*

 

 

- Nyugat- Szibéria (fész.)

 

(1)

 

Pluvialis squatarola

 

 

 

- Kelet- Atlanti térség (tel.)

 

 

1

- DNy-Ázsia és K- Afrika (tel.)

 

1

 

Charadrius hiaticula hiaticula

 

 

 

- Európa és Észak- Afrika (tel.)

 

1

 

- Nyugat- Afrika (tel.)

 

 

(1)

Charadrius hiaticula tundrae

 

 

 

- DNy-Ázsia, Kelet- és Dél-Afrika (tel.)

 

 

(1)

Charadrius dubius curonicus

 

 

 

- Európa / Nyugat- Afrika

 

 

1

- Ny- és DNy-Ázsia / Kelet- Afrika

 

 

(1)

Charadrius pecuarius pecuarius

 

 

 

- Szaharától délre lévő Afrika

 

 

(1)

Charadrius tricollaris tricollaris

 

 

 

- D- és Kelet- Afrika

 

 

(1)

Charadrius forbesi

 

 

 

- Nyugat- és Közép- Afrika

 

(1)

 

Charadrius pallidus pallidus

 

 

 

- Dél-Afrika

1c

 

 

Charadrius pallidus venustus

 

 

 

- Kelet- Afrika

(2c)

 

 

Charadrius alexandrinus alexandrinus

 

 

 

- Kelet- Atlanti térség

3c

 

 

- Fekete-tenger és K-Mediterráneum (fész.)

3c

 

 

- DNy-Ázsia és ÉK- Afrika (tel.)

 

 

(1)

Charadrius marginatus tenellus

 

 

 

- D- és K- Afrika

 

(1)

 

Charadrius marginatus mechowi

 

 

 

- Ny-Közép- Afrika

 

(1)

 

Charadrius mongolus pamirensis

 

 

 

- DNy-Ázsia és Kelet- Afrika (tel.)

 

(1)

 

Charadrius leschenaultii columbinus

 

 

 

- Fekete-tenger és K-Mediterráneum (fész.)

1c

 

 

Charadrius leschenaultii crassirostris

 

 

 

- DNy-Ázsia és Kelet- Afrika (tel.)

 

(1)

 

Charadrius asiaticus

 

 

 

- Nyugat-Ázsia / K-és D-Afrika

3c

 

 

Eudromias morinellus

 

 

 

- Európa (fész.)

 

2c

 

- Ázsia (fész.)

 

(1)

 

Vanellus vanellus

 

 

 

- Európa (fész.)

 

2c

 

- Nyugat- Ázsia (fész.)

 

 

(1)

Vanellus spinosus

 

 

 

- Fekete-tenger és Mediterráneum (fész.)

 

1

 

Vanellus albiceps

 

 

 

- Nyugat- és Közép- Afrika

 

(1)

 

Vanellus senegallus senegallus

 

 

 

- Nyugat-Afrika

 

(1)

 

Vanellus senegallus solitaneus

 

 

 

- DNy-Afrika

 

(1)

 

Vanellus senegallus lateralis

 

 

 

- Kelet- és DK- Afrika

 

(1)

 

Vanellus lugubris

 

 

 

- DNy- Ny-Afrika, és Közép- és K- Afrika

 

(1)

 

Vanellus melanopterus minor

 

 

 

- Dél-Afrika

 

(1)

 

Vanellus coronatus coronatus

 

 

 

- Kelet- Afrika

 

 

(1)

- Közép- Afrika

 

(1)

 

Vanellus coronatus xerophilus

 

 

 

- DNy-Afrika

 

(1)

 

Vanellus superciliosus

 

 

 

- Nyugat- és Közép- Afrika

(2)

 

 

Vanellus gregarius2

 

 

 

- Nyugat-Ázsia /ÉK- Afrika

1a 1b 1c

 

 

Vanellus leucurus

 

 

 

- DNy-Ázsia és ÉK-Afrika (tel.)

 

1

 

Gallinago mediterraneia

 

 

 

- Skandinávia (fész.)

 

1

 

- Ny-Szibéria és ÉK-Európa (fész.)

 

2c

 

Gallinago gallinago gallinago

 

 

 

- Európa (fész.)

 

2c

 

- Nyugat- Szibéria (fész.)

 

 

1

- Izland (fész.) (faroeensis)

 

 

1

Lymnocryptes minimus

 

 

 

- Európa (fész.)

(3c)*

 

 

- Nyugat- Szibéria (fész.)

 

(1)

 

Limosa limosa limosa

 

 

 

- Nyugat- Európa/W Afrika

 

2c

 

- Kelet- Európa / Kelet- Afrika

 

2c

 

- DNy-Ázsia és ÉK- Afrika (tel.)

 

(1)

 

Limosa limosa islandica

 

 

 

- Izland (fész.)

3a*

 

 

Limosa lapponica lapponica

 

 

 

- Nyugat- Palearktisz (tel.)

 

2a

 

- Ny- és DNy-Afrika (tel.)

 

2a

 

- DNy-Ázsia és Kelet- Afrika (tel.)

 

 

(1)

Numenius phaeopus phaeopus

 

 

 

- Európa / Nyugat- Afrika

 

 

1

- Nyugat- Szibéria /D- és K- Afrika

 

 

(1)

Numenius phaeopus alboaxillaris3

 

 

 

- DNy-Ázsia / Kelet- Afrika

1c

 

 

Numenius tenuirostris

 

 

 

- Arab-öböl, Mediterráneum és Marokkó (tel.)

1a 1b 1c

 

 

Numenius arquata arquata

 

 

 

- Európa (fész.)

 

 

1

Numenius arquata orientalis

 

 

 

- DNy-Ázsia és K- Afrika (tel.)

3c

 

 

Tringa erythropus

 

 

 

- Európa / Nyugat- Afrika

 

 

(1)

- DNy-Ázsia és Kelet- Afrika (tel.)

 

(1)

 

Tringa totanus totanus

 

 

 

- Kelet-atlanti térség (tel.)

 

2c

 

- K- Európa /K-Mediterráneum és Afrika

 

2c

 

Tringa totanus ussuriensis

 

 

 

- DNy-Ázsia és Kelet- Afrika (tel.)

 

 

(1)

Tringa totanus robusta

 

 

 

- Izland & Faroes (fész.)

 

 

1

Tringa stagnatilis

 

 

 

- Európa / Nyugat- Afrika

 

(1)

 

- DNy-Ázsia és K és D Afrika (tel.)

 

(1)

 

Tringa nebularia

 

 

 

- Európa /Nyugat- Afrika

 

 

1

- DNy-Ázsia és K és D Afrika (tel.)

 

 

(1)

Tringa ochropus

 

 

 

- Európa /Nyugat- Afrika

 

 

1

- DNy-Ázsia és Kelet- Afrika (tel.)

 

 

(1)

Tringa glareola

 

 

 

- Európa (fész.)

 

2c

 

- DNy-Ázsia, K és D Afrika (tel.)

 

 

(1)

Tringa cinerea

 

 

 

- DNy-Ázsia és Afrika (tel.)

 

1

 

Tringa hypoleucos

 

 

 

- Európa (fész.)

 

 

1

- DNy-Ázsia és Kelet- Afrika (tel.)

 

 

(1)

ArEnaria interpres interpres

 

 

 

- Nyugat- Palearktisz (tel.)

 

1

 

- Nyugat- Afrika (tel.)

 

1

 

- DNy-Ázsia, K- és D- Afrika (tel.)

 

(1)

 

Calidris tenuirostris

 

 

 

- DNy-Ázsia és D-Ázsia (tel.)

1c

 

 

Calidris canutus canutus

 

 

 

- Nyugat- és Dél-Afrika (tel.)

 

2a 2c

 

Calidris canutus islandica

 

 

 

- ÉK-Kanada és Grönland / ÉNy- Európa

 

2a

 

Calidris alba

 

 

 

- E Atlanti térség, Ny- és D- Afrika (tel.)

 

 

1

- DNy-Ázsia, K- és D- Afrika (tel.)

 

 

(1)

Calidris minuta

 

 

 

- Európa és Nyugat- Afrika (tel.)

 

 

1

- DNy-Ázsia, K- és D-Afrika (tel.)

 

 

(1)

Calidris temminckii

 

 

 

- Európa / Nyugat- Afrika

 

(1)

 

- DNy-Ázsia és Kelet- Afrika (tel.)

 

(1)

 

Calidris maritima

 

 

 

- Kelet- Atlanti térség (tel.)

 

1

 

Calidris alpina alpina

 

 

 

- É-Szibéria / Európa és É-Afrika

 

2c

 

- DNy-Ázsia és ÉK-Afrika (tel.)

 

 

(1)

Calidris alpina schinzii

 

 

 

- Izland és Grönland (fész.)

 

 

1

- Balti-térség, Nagy-Britannia & Írország (fész.)

3c

 

 

Calidris alpina arctica

 

 

 

- Grönland (fész.)

2

 

 

Calidris ferruginea

 

 

 

- DNy- Európa és Ny-Afrika (tel.)

 

 

1

- DNy-Ázsia, K- és D- Afrika (tel.)

 

 

1

Limicola falcinellus falcinellus

 

 

 

- É-Európa / DNy-Ázsia és K-Afrika

3c

 

 

Philomachus pugnax

 

 

 

- Nyugat- Afrika (tel.)

 

2c

 

- DNy-Ázsia, K- és D- Afrika (tel.)

 

 

(1)

Phalaropus lobatus

 

 

 

- Nyugat- Eurázsia (fész.)

 

 

1

Phalaropus fulicaria

 

 

 

- Afrikai atlanti partvidék (tel.)

 

 

(1)

Larus leucophthalmus

 

 

 

- Vörös-tenger és partvidéke

1a 1b 2

 

 

Larus hemprichii

 

 

 

- Vörös-tenger, Arab-öböl, Arábia, és K-Afrika

 

2a

 

Larus audouinii

 

 

 

- Mediterráneum / É- és Ny-Afrika partvidéke

1a 3a

 

 

Larus armenicus

 

 

 

- Örményország, K-Törökország és Ny-Irán

3a

 

 

Larus ichthyaetus

 

 

 

- Fekete-tenger és Kaszpi-térség / DNy-Ázsia

3a

 

 

Larus genei

 

 

 

- Nyugat- Afrika (fész.)

2

 

 

- Fekete-tenger és Mediterráneum (fész.)

 

2a

 

- Ny-, DNy-Ázsia és D-Ázsia (fész.)

 

2a

 

Larus melanocephalus

 

 

 

- Ny-Európa, Mediterráneum és ÉNy-Afrika

 

2a

 

Sterna nilotica nilotica

 

 

 

- Nyugat- Európa / Nyugat- Afrika

2

 

 

- Fekete-tenger és K-Mediterráneum (fész.)

2

 

 

- Délnyugat-Ázsia (tel.)

2

 

 

Sterna caspia caspia

 

 

 

- Dél-Afrika (fész.)

1c

 

 

- Nyugat- Afrika (fész.)

2

 

 

- Európa (fész.)

1c

 

 

- Kaszpi-térség (fész.)

1c

 

 

Sterna maxima albidorsalis

 

 

 

- Nyugat- Afrika (fész.)

3a

 

 

Sterna bengalensis bengalensis

 

 

 

- Arab-öböl /D-Ázsia

 

2a

 

Sterna bengalensis par

 

 

 

- Vörös-tenger / K- Afrika

3a

 

 

Sterna bengalensis emigrata

 

 

 

- D-Mediterráneum /ÉNy- és Ny-Afrika partvidék

1c

 

 

Sterna bergii bergii

 

 

 

- D-Afrika és Madagaszkár (fész.)

2

 

 

Sterna bergii thalassinus

 

 

 

- K-Afrika és Seychelles (fész.)

1c

 

 

Sterna bergii velox

 

 

 

- Vörös-tenger és ÉK-Afrika

3a

 

 

Sterna sandvicensis sandvicensis

 

 

 

- Nyugat- Európa / Nyugat- Afrika

 

2a

 

- Fekete-tenger és Mediterráneum (fész.)

 

2a (2c)

 

- DNy-Ázsia és D-Ázsia (tel.)

 

2a

 

Sterna dougallii dougallii

 

 

 

- Európa (fész.)

1c

 

 

Sterna hirundo hirundo

 

 

 

- D- és Nyugat- Európa (fész.)

 

 

1

- Észak- és Kelet- Európa (fész.)

 

 

1

- Nyugat-Ázsia (fész.)

 

 

(1)

Sterna paradisaea

 

 

 

- Nyugat- Eurázsia (fész.)

 

 

1

Sterna albifrons albifrons

 

 

 

- Kelet- Atlanti térség (fész.)

3b

 

 

- Fekete-tenger és K Mediterráneum (fész.)

3c

 

 

- Kaszpi-térség (fész.)

2

 

 

Sterna albifrons guineae

 

 

 

- Nyugat- Afrika (fész.)

(2)

 

 

Sterna saundersi

 

 

 

- DNy-Ázsia, Vörös-tenger, Arab-öböl és K-Afrika

 

(1)

 

Sterna balaenarum

 

 

 

- D- és Közép- Afrika, Atlanti-térség

2

 

 

Sterna repressa

 

 

 

- DNy-Ázsia, Vörös-tenger, Arab-öböl és K-Afrika

 

2c

 

Chlidonias leucopterus

 

 

 

- K-Európa és Ny-Ázsia / Afrika

 

2c

 

Chlidonias niger niger

 

 

 

- Európa és Ázsia (fész.)

 

2c

 

Az 1. Táblázat lábjegyzetei:

1: A faj Anthropoides virgo név alatt szerepel a Bonni Egyezmény II. Függelékében.
2: A faj Chettusia gregaria név alatt szerepel a Bonni Egyezmény I. Függelékében
3: Az "alboaxillaris" változatot egyes szerzők a "phaeopus" törzsalak egyetlen színes változatának tekintik.

angol nyelvű szöveg