ORSZÁGOS ATOMENERGIA BIZOTTSÁG

J/428.
számú
BESZÁMOLÓ

AZ ATOMENERGIA 2001. ÉVI HAZAI ALKALMAZÁSÁNAK BIZTONSÁGÁRÓL

Előterjesztő: az Országos Atomenergia Bizottság elnöke

2002.

TARTALOMJEGYZÉK

1. BEVEZETÉS *

2. ÖSSZEFOGLALÁS *

2.1 A következő időszak feladatai *

3. AZ ATOMENERGIA ALKALMAZÁSA *

4. A BIZTONSÁG ÁLLAMI BÁZISA *

4.1 Jogalkotás és szabályozás *

4.2 Hatósági rendszer *

4.3 Az Országos Atomenergia Bizottság *

4.4 Az Országos Atomenergia Hivatal *

4.4.1 Az OAH feladata és hatásköre *

4.4.2 Az OAH függetlensége *

5. A NUKLEÁRIS BIZTONSÁG *

5.1 A nukleáris biztonsági hatóság tevékenysége *

5.1.1 A nukleáris biztonsági hatóság feladatköre *

5.1.2 A nukleáris létesítmények biztonságának hatósági engedélyezése, felügyelete és értékelése *

5.2 A nukleáris létesítmények biztonsága *

5.2.1 A paksi atomerőmű *

5.2.2 A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója *

5.2.3 A Budapesti Kutatóreaktor *

5.2.4 Az Oktatóreaktor *

5.3 A nukleáris létesítmények fizikai védelme *

5.4 Az atomerőművi üzemanyagciklus biztonsága *

5.4.1 Üzemanyag-ellátás *

5.4.2 Az üzemanyagciklus lezárása *

5.5 A nukleáris és radioaktív anyagok biztonsága *

5.5.1 Atomsorompó rendszer *

5.5.2 A radioaktív anyagok nyilvántartása, csomagolása és szállítása *

5.6 A radioaktív hulladékok elhelyezésének biztonsága *

5.6.1 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság *

5.6.2 Kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok *

5.6.3 Nagy aktivitású és/vagy hosszú élettartamú hulladékok *

5.7 Tudományos-műszaki bázis *

5.7.1 Tudományos Tanács *

5.7.2 Kutatás-fejlesztés *

5.7.3 Intézményi bázis *

6. SUGÁRBIZTONSÁG ÉS SUGÁRVÉDELEM *

6.1 Sugárbiztonság *

6.1.1 Sugárveszélyes berendezések és létesítmények *

6.1.2 Sugárbiztonsági felügyelet *

6.1.3 Rendészet és fizikai védelem *

6.2 Sugárvédelem *

6.2.1 Lakossági sugárterhelés *

6.2.2 Foglalkozási sugárterhelés *

6.2.3 Ágazati ellenőrző rendszerek *

6.2.4 Hatósági Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer *

6.2.5 Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer *

7. NUKLEÁRISBALESET-ELHÁRÍTÁS *

7.1 Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer *

7.2 Nemzetközi gyors értesítési rendszer *

7.3 Nemzetközi segítségnyújtási rendszer *

7.4 Balesetelhárítási gyakorlatok *

8. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK *

8.1 Nemzetközi szervezetek *

8.1.1 Nemzetközi Atomenergia Ügynökség *

8.1.2 Az OECD Nukleáris Energia Ügynöksége *

8.2 Többoldalú nemzetközi egyezmények *

8.3 Kétoldalú kapcsolatok *

9. EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓVAL *

9.1 Jogharmonizáció *

9.2 Részvétel az Európai Unió 5. Keretprogramjában *

10. TÁJÉKOZTATÁSI TEVÉKENYSÉG *

10.1 Létesítményi tájékoztatás *

10.2 Hatósági tájékoztatás *

10.3 Kormányzati és parlamenti tájékoztatás *

10.4 Rendezvények *

Mellékletek

 1. A minisztériumok és központi közigazgatási szervek hatósági feladatai az atomenergia alkalmazása területén
 2. Az 2001. évi INES-0 kategóriánál magasabb besorolású események leírása

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 8. § (7) bekezdése kötelezi az Országos Atomenergia Bizottság elnökét, hogy az atomenergia hazai alkalmazásának biztonságáról évente beszámoljon az Országgyűlésnek. A törvény hatálybalépését követően első ízben az 1999. évi tevékenységről szóló beszámoló került az Országgyűlés elé. A jelenlegi beszámoló elsősorban a 2001. évi tevékenységről ad számot, de a teljességre és a közérthetőségre törekedve megismétli az előző beszámolókban ismertetett általános megállapításokat, továbbá figyelembe veszi az előző beszámoló országgyűlési vitájában elhangzott észrevételeket és javaslatokat. Az Országos Atomenergia Bizottság (OAB) feladatának és hatáskörének szabályozására kiadott 87/1997. (V. 28.) Korm. rendelet 4. §-ának megfelelően a beszámolót az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) az érintett minisztériumok és központi közigazgatási szervek OAB tagjainak bevonásával készítette el.

 1. BEVEZETÉS
 2. A radioaktív anyagok és az ionizáló sugárzások alkalmazása széleskörűen elterjedt emberi tevékenység. Az atomenergia felhasználása az egészségügyi ellátásban, a villamosenergia-termelésben, az iparban, a mezőgazdaságban és a tudományos kutatás számos területén a társadalom javát szolgálja. Az atomenergia helytelen alkalmazása, vagy fegyverként való felhasználása azonban súlyos veszélyekkel járhat. Ezért az atomenergia alkalmazása területén kezdettől fogva kiemelt szerepe van a biztonságnak.

  Nemzetközi egyezmények határozzák meg a tudományos eredmények és nemzetközi tapasztalatok alapján kialakított biztonsági alapelveket, a biztonság fejlesztésével összefüggő nemzetközi együttműködés több kormányközi szervezet tevékenységének fontos területe.

  A biztonságos alkalmazás feltétele olyan jogalkotási és szabályozási rendszer létrehozása, amely megalapozza a nemzetközi elvárásoknak megfelelő biztonsági követelmények meghatározását és rendszeres korszerűsítését. Fontos feltétel továbbá olyan felhatalmazással, szakértelemmel és anyagi feltételekkel rendelkező, független hatóságok működése, amely garantálja, hogy az atomenergia alkalmazása kizárólag hatósági engedélyezés és rendszeres ellenőrzés mellett történhessen, a jogszabályokban meghatározott szigorú biztonsági előírások érvényesítésével.

  Az atomenergia sokrétű alkalmazása és az alkalmazás biztonságával összefüggő kérdések jelentősége is indokolja, hogy az Országgyűlés a törvény előírásainak megfelelően tájékoztatást kapjon az atomenergia hazai alkalmazásának biztonságáról.

 3. ÖSSZEFOGLALÁS
 4. Az atomenergia alkalmazásának legismertebb és egyik legjelentősebb területe a villamosenergia-termelés. Az energetikai alkalmazás mellett a radioaktív izotópok és ionizáló sugárzások felhasználása kiterjed az egészségügyi ellátás, az ipar, a mezőgazdaság, a tudományos kutatás és az oktatás területére.

  Magyarországon az elmúlt évben a paksi atomerőmű adta a villamosenergia-termelés közel 39,1%-át. 2001-ben 5500 munkahelyi egységben alkalmaztak radioaktív anyagot, valamint ionizáló sugárzást előállító berendezést, az előző évi 5134 egységgel szemben. A különböző foglalkozási területeken rendszeres foglalkozási sugárterheléssel járó munkahelyen dolgozó munkavállalók, illetve egyéni vállalkozók száma az előző évi 15.281 főről 15.260 főre csökkent.

  Az atomenergia alkalmazását Magyarországon törvény szabályozza. Az 1996. évi CXVI. törvény alapvető rendeltetése a lakosság egészségének, biztonságának és a környezetnek a védelme. Rendelkezései szerint az atomenergia alkalmazása kizárólag a jogszabályokban meghatározott módon és rendszeres hatósági ellenőrzés mellett történhet, a biztonságnak minden más szemponttal szemben elsőbbsége van.

  A törvény végrehajtását számos kormányrendelet és miniszteri rendelet szolgálja. A biztonsággal kapcsolatos hatósági követelményrendszert részletes nukleáris biztonsági szabályzatok tartalmazzák, amelyek végrehajtására nukleáris biztonsági irányelvek jelentek meg.

  Az atomenergia biztonságos alkalmazását felügyelő hatósági rendszer keretében a nukleáris létesítmények - köztük a paksi atomerőmű - nukleáris biztonságával, valamint a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásával összefüggő hatósági feladatok az OAH hatáskörébe tartoznak. Az egészségügyi miniszter az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) útján látja el a sugárveszélyes létesítményekkel, a sugárbiztonsággal és sugárvédelemmel kapcsolatos feladatokat.

  Az OAH és az ÁNTSZ intézetei, érintett szakhatóságai 2001-ben ellátták az atomenergia alkalmazásával összefüggő engedélyezési, ellenőrzési, valamint elemzési és értékelési hatósági feladatokat. Az ellenőrzés igazolta a hatósági követelmények teljesítését.

  Az OAH felügyeleti hatáskörébe tartozó nukleáris létesítmények - a paksi atomerőmű, a Budapesti Kutatóreaktor, az Oktatóreaktor és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója - a tervekben, engedélyekben meghatározott paraméterekkel üzemeltek. A hatósági ellenőrzések során feltárt hiányosságok nem veszélyeztették közvetlenül a nukleáris biztonságot és a személyi sugárvédelmi, valamint a környezeti kibocsátási korlátok, határértékek túllépésére sem került sor.

  A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés végrehajtásaként hazánk nukleáris tevékenységét a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőrzése alá helyezte. Az OAH és a nemzetközi szervezet által végzett ellenőrzés az elmúlt évben is igazolta, hogy hazánk teljesíti nemzetközi kötelezettségeit, és Magyarországon a nukleáris anyagok felhasználása eredeti rendeltetésüknek megfelelően, kizárólag békés célok érdekében történik. A nukleáris export és import engedélyezésének hazai rendszere érvényesítette a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozását célzó nemzetközi irányelveket.

  Az atomenergia alkalmazásának biztonsága területén 2001-ben az OAH és az illetékes minisztériumok több fontos jogszabályt készítettek elő. Az Országgyűlés a 2001. évi LXXVI. törvénnyel hirdette ki a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös nemzetközi egyezményt. Fontos egészségügyi miniszteri és környezetvédelmi miniszteri rendeletek jelentek meg, amelyek a külső munkavállalók munkahelyi sugárvédelmét, az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelmét, továbbá a levegőbe és vizekbe történő radioaktív kibocsátásokat és azok ellenőrzését szabályozzák.

  Az elmúlt év jelentős eseménye volt, hogy a Paksi Atomerőmű Rt. kezdeményezése alapján az OAH megkezdte a paksi atomerőmű teljesítményének növelésével és az atomerőművi blokkok tervezési élettartamon túli üzemeltetésével kapcsolatos hatósági követelmények kidolgozását. A teljesítménynövelés és az élettartam meghosszabbítás általánosan elfogadott nemzetközi gyakorlat. Az atomerőmű és a hatóság időben megkezdett közös tevékenysége garantálja, hogy a paksi atomerőmű teljesítményének növelése és élettartamának meghosszabbítása során maradéktalanul érvényesüljenek a biztonsági normák és előírások.

  Befejezéséhez közeledik a paksi atomerőmű középtávú biztonsági fejlesztési tervének teljesítése, amelynek keretében számos fontos biztonságnövelő intézkedést valósítottak meg. Az eddig végrehajtott intézkedéseknek köszönhetően jelentősen nőtt a blokkok biztonsága. A zónasérülés kockázata - ami az atomerőművi blokkok egyik legjellemzőbb biztonsági mutatója - összességében körülbelül egy nagyságrenddel csökkent.

  1988 után az elmúlt évben másodízben került sor a paksi atomerőmű üzemviteli biztonságának átfogó nemzetközi felülvizsgálatára. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által szervezett felülvizsgálatban 11 ország nagy felkészültséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakértője vett részt. A kéthetes vizsgálat eredményeiről készült jelentés kiemeli a más atomerőművek számára is tanulságosnak értékelt követendő paksi eljárásokat és gyakorlatot. A jelentés több javaslatot és ajánlást tartalmaz a paksi tevékenység javítására is, ezek megvalósítását két év múlva nemzetközi szakértők vizsgálják meg az atomerőműben.

  A 2001. szeptember 11-én az Amerikai Egyesült Államokban végrehajtott terrorista merényletek után foganatosított ellenintézkedések keretében számos országban megszigorították a nukleáris létesítmények védelmét és felülvizsgálták azok potenciális veszélyeztetettségét esetleges terrorista akciókkal szemben. Magyarországon az amerikai terrorista merénylet után megerősítették a nukleáris létesítmények, elsősorban a paksi atomerőmű fizikai védelmét. Megszigorították az erőművön belüli védelmi intézkedéseket és megtörténtek az erőművön kívüli rendőri és terrorelhárítási intézkedések, szigorúbb szabályokat léptettek életbe a paksi légtér védelmére. 2001. decemberében az OAH átfogó elemző tanulmány készítését kezdeményezte, amely felméri a hazai nukleáris létesítmények és a kapcsolódó szakterületek terrorista akciókkal szembeni veszélyeztettségét, értékeli a jelenlegi védelmi felkészültséget és javaslatokat alakít ki a szükséges teendőkre. A 2002-ben elkészülő tanulmány kidolgozásában a nukleáris intézmények és az érintett szakhatóságok vesznek részt.

  2001-ben az atomenergiáról szóló törvény előírásaival összhangban működött a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság. Az Alap és a Társaság működése a atomenergiáról szóló törvény eredeti szövegezése szerint megteremtette a feltételeket ahhoz, hogy a radioaktív hulladékok biztonságos kezelése és elhelyezése, valamint a nukleáris létesítmények leszerelése megoldható legyen, és ne háruljon az elfogadhatónál nagyobb teher a jövő generációkra.

  A 2001. és 2002. évi költségvetésről szóló törvény az Alap 2001. évi bevételeit 14.883,6 Mrd Ft összegben határozta meg. A 2001-ben tervezett kiadások 6.322,5 Mrd Ft-ot tettek ki, míg a hosszabb távon jelentkező és elsősorban az atomerőmű leszerelésével kapcsolatos költségek fedezetére elkülönített forrás 8.561,1 Mrd Ft volt. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 2000. évi módosítása miatt 2001-ben és 2002-ben a költségvetés nem utalta át az Alapba az előző évi átlagos állományt és jegybanki alapkamatot figyelembe vevő, az értéktartást jelentő összeget. 2001-ben azonban a villamos energiáról szóló CX. törvény 2003-tól kezdődően visszaállította az eredeti állapotot, így az Alap értéktartása ismét biztosított.

  Magyarország tevékenyen részt vesz az atomenergia biztonságos alkalmazása területén kialakult széles körű nemzetközi együttműködésben. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel, az OECD Nukleáris Energia Ügynökséggel, továbbá az atomenergia biztonságos alkalmazása területén működő más nemzetközi és kormányközi szervezetekkel, így az Európai Unió szervezeteivel folytatott együttműködést az OAH fogta össze. A nemzetközi szervezetek keretében folyó közös tevékenység alapvető célja a nukleáris biztonság és sugárvédelem fejlesztése, a nukleáris létesítmények biztonságának és a biztonságért felelős nemzeti hatóságok felügyeleti munkájának erősítése.

  A nemzetközi együttműködés fontos elemei az e területen létrejött kormányközi és államközi egyezmények. Hazánk az elsők között írta alá az atomfegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződést és az ahhoz kapcsolódó nemzetközi megállapodásokat, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében a nukleáris balesetekről adandó gyors értesítésről és segítségnyújtásról szóló egyezményeket, az atomkárokért való polgári jogi felelősségről, valamint a nukleáris biztonságról szóló egyezményeket.

  2001. június 18-án hatályba lépett a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény. Az egyezmény az atomenergia alkalmazásának újabb területén fogalmazza meg a nemzetközi biztonsági elvárásokat és teljesítésük ellenőrzésének módját. Magyarország már 1998-ban megerősítette csatlakozását az egyezményhez, majd a 2001. évi LXXVI. törvény intézkedett az egyezmény kihirdetéséről és végrehajtásáról.

  Az Európai Unió keretében újabb értékelés készült a nukleáris biztonság helyzetéről a tagjelölt országokban. Az értékelés Magyarország esetében nem tartalmaz lényegi kritikai megjegyzést a biztonság technikai feltételeire vonatkozóan, azonban ismételten kérdéseket vetett fel az OAH függetlenségével kapcsolatban. A felvetett kérdések megoldására intézkedések készülnek.

  1. A következő időszak feladatai

A beszámolóban ismertetett tevékenység folytatásaként a következő időszak néhány fontosabb feladata az alábbiakban foglalható össze.

 1. AZ ATOMENERGIA ALKALMAZÁSA
 2. Az atomenergia alkalmazásának legismertebb és egyik legjelentősebb területe a villamosenergia-termelés. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség adatai szerint 2001. évben két új atomerőművet helyeztek üzembe - Japánban és Oroszországban. Ezzel a világ 31 országában 440 atomerőművi blokk működött. Az atomerőművek részesedése a villamosenergia-termelésében világviszonylatban 16% volt. Hazánkban a paksi atomerőmű a hazai villamosenergia-termelés mintegy 39,1%-át fedezte, és szerepe meghatározó a villamosenergia-ellátás biztonságában és az árszínvonal kialakításában.

  Az energetikai alkalmazás mellett a radioaktív izotópok és ionizáló sugárzások felhasználása kiterjed az egészségügyi ellátás, az ipar, a mezőgazdaság, a tudományos kutatás és az oktatás területére. A radioaktív anyagokat és ionizáló sugárzásokat széleskörűen használják a gyógyászatban diagnosztikai és daganatterápiai célokra. A röntgenvizsgálatok és a sugárzással sterilizált egyszer használatos orvosi eszközök nélkülözhetetlen módszerei és eszközei az orvosi gyakorlatnak. Az ionizáló sugárzást eredményesen használják az élelmiszerek csomagolóanyagainál és a távoli, trópusi országokból importált fűszereknél a káros mikroorganizmusok elpusztítására. Az ipari radiográfia mindennapos eljárássá vált a gépek és alkatrészek anyaghibáinak feltárásában és az anyaghibákból eredő üzemzavarok megelőzésében. A radioaktív izotópok és ionizáló sugárzások fontos szerepet játszanak az ipar számos más területén, a mezőgazdaságban és a tudományos kutatásban. A KFKI Atomenergia Kutató Intézetben működő kutatóreaktor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének Oktatóreaktora és a debreceni Atommag Kutató Intézet ciklotrona sokrétűen járul hozzá a hazai tudományos és műszaki kultúra fejlesztéséhez.

 3. A BIZTONSÁG ÁLLAMI BÁZISA
 4. Az atomenergia biztonságos alkalmazásának elsődleges feltétele az olyan nemzeti jogalkotási és szabályozási rendszer, amely megalapozza a biztonsági követelmények és előírások meghatározását és rendszeres korszerűsítését, a biztonságot szolgáló engedélyezési rendszer működését, a rendszeres hatósági ellenőrzést és értékelést.

  1. Jogalkotás és szabályozás
  2. Az atomenergia alkalmazását Magyarországon törvény szabályozza. Az 1996. évi CXVI. törvény alapvető rendeltetése a lakosság egészségének, biztonságának és a környezetnek a védelme. Rendelkezései szerint az atomenergia alkalmazása kizárólag a jogszabályokban meghatározott módon és rendszeres hatósági ellenőrzés mellett történhet, a biztonságnak minden más szemponttal szemben elsőbbsége van. A törvény korszerű, többszintű jogalkotási és szabályozási rendszert hozott létre és a végrehajtásként megjelent kormányrendeletek, biztonsági szabályzatok, miniszteri rendeletek és biztonsági irányelvek igazodnak az atomenergia biztonságos alkalmazására vonatkozó nemzetközi előírásokhoz és elvárásokhoz. A hazai szabályozási rendszer fontos elemei a biztonság erősítése érdekében Magyarország részvételével létrejött nemzetközi egyezményeket kihirdető törvények és kormányrendeletek. Az atomenergiáról szóló törvény előírásai kötelezővé teszik a jogszabályok és biztonsági követelmények rendszeres felülvizsgálatát és korszerűsítését a tudomány és technika legújabb eredményei és a nemzetközi tapasztalatok figyelembe vételével.

   Az atomenergia alkalmazásának biztonsága területén az elmúlt évben az OAH és az illetékes minisztériumok több fontos jogszabályt készítettek elő. Az Országgyűlés a 2001. évi LXXVI. törvénnyel hirdette ki a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezményt. A villamosenergiáról szóló 2001. évi CX. törvény elfogadásával együtt az Országgyűlés visszaállította a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap értékállóságát biztosító, korábban megszüntetett szabályokat. Fontos jogszabályok jelentek meg a sugárvédelem területén. A 30/2001. (X. 3.) EüM rendelet a külső munkavállalók munkahelyi sugárvédelmét, a 31/2001. (X. 3.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelmét szolgálja. A 15/2001. ((VI. 6.) KöM rendelet az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokat és azok ellenőrzését szabályozza. Az elmúlt évben az atomenergia alkalmazásának szabályozására, vagy azt tételesen érintően 6 törvény, 5 kormányrendelet, 13 miniszteri rendelet jelent meg. A jogszabályok egy része nemzetközi megállapodások kihirdetésére vonatkozott.

   A szabályozási feladatok végrehajtása keretében tovább folytatódott a nukleáris biztonság hatósági követelményrendszerének korszerűsítése a legújabb tudományos eredmények, a hazai és nemzetközi tapasztalatok figyelembevételével. A nukleáris biztonsággal összefüggő hatósági eljárásokat szabályozó 108/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet mellékleteként megjelent nukleáris biztonsági szabályzatok végrehajtásához a kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján az OAH 2001. végéig 52 nukleáris biztonsági irányelvet adott ki.

  3. Hatósági rendszer
  4. Az atomenergia biztonságos alkalmazásának fontos előfeltétele olyan hatósági rendszer működtetése, amely a szabályozási rendszer érvényesítése érdekében a feladatok ellátásához szükséges felhatalmazással, szakértelemmel és pénzügyi forrásokkal rendelkezik és független az atomenergia hasznosításában érdekelt, vagy ellenérdekelt szervektől.

   Az atomtörvény rendelkezései szerint az atomenergia biztonságos alkalmazásának irányítása és felügyelete a Kormány feladata. A törvényben foglalt kormányzati feladatok végrehajtásáról a Kormány az OAB és az OAH, valamint az érintett miniszterek útján gondoskodik. A törvényi rendelkezések az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos alapvető hatósági feladatokat megosztották az OAH főigazgatója és az egészségügyi miniszter között.

   Az OAH feladata az atomenergia biztonságos alkalmazásával, különösen a nukleáris biztonsággal, a nukleáris létesítmények és anyagok biztonságával, valamint a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásával összefüggő hatósági feladatok ellátása. Az egészségügyi miniszter az ÁNTSZ útján látja el a sugárvédelemmel, a radioaktív anyagokkal, és az azokat tartalmazó berendezésekkel, az ionizáló sugárzást kibocsátó berendezésekkel és létesítményekkel, valamint a radioaktív hulladékokkal és tárolókkal összefüggő hatósági feladatokat.

   Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény szerinti hatósági feladatok ellátásában saját szakterületüknek megfelelően vesznek részt az érintett minisztériumok és központi közigazgatási szervek: a Belügyminisztérium, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Gazdasági Minisztérium, a Környezetvédelmi Minisztérium, a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium, a Magyar Bányászati Hivatal. Az OAB és OAH feladata a közigazgatási szervek között megosztott feladatok ellátásának összehangolása. A minisztériumok és központi közigazgatási szervek hatósági feladatait a 1. melléklet foglalja össze. Az atomenergiáról szóló törvény szerinti hatósági rendszert az 1. ábra szemlélteti. A Honvédelmi Minisztérium külön jogszabályban meghatározott módon látja el a honvédelmi ágazaton belül az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési feladatokat az 1. melléklet 4. pontjának megfelelően.

  5. Az Országos Atomenergia Bizottság
  6. Az OAB az atomenergia alkalmazása területén döntés-előkészítő, koordinatív és külön jogszabályban meghatározott ügyekben döntéshozó, valamint ellenőrző feladatokat ellátó bizottság. Döntés-előkészítő feladatkörében állást foglal az atomenergia alkalmazására irányuló kormányzati előterjesztések és programok elvi kérdéseiben, országos és nemzetközi jelentőségű ügyekben. Koordináló jogkörében összehangolja az atomenergia alkalmazása területén az illetékes minisztériumok és központi közigazgatási szervek hatáskörébe tartozó tevékenységet. Ellenőrzési feladatkörében figyelemmel kíséri az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos jogszabályok érvényesítését és hatósági jogkörök gyakorlását, az ellenőrzés megállapításai alapján intézkedéseket kezdeményez.

   A Bizottság tagjai elsődlegesen az atomenergia alkalmazása területén hatósági feladatokat ellátó minisztériumok és központi közigazgatási szervek vezető tisztségviselői. A Bizottság elnökét a Kormány tagjai közül a miniszterelnök nevezi ki. 2001-ben a gazdasági miniszter töltötte be ezt a tisztséget. Az OAB elnöke látta el a Kormánynak az OAH feletti felügyeletét is. A Bizottság titkársága az OAH keretében működött.

   1. ábra. Az atomenergiáról szóló törvény végrehajtását szolgáló hatósági rendszer

    

    

   Országgyűlés

    

    

    

    

   |

    

    

    

    

   Kormány

    

    

    

   /

    

   \

    

   Országos Atomenergia Hivatalt felügyelő miniszter

    

    

    

   Egészségügyi miniszter

   |

    

    

    

   |

   Nukleáris biztonsági hatóság:
   Országos Atomenergia Hivatal

    

    

    

   Sugárvédelmi hatóság
   Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
   Országos Tisztifőorvosi Hivatal

   nukleáris létesítmények

    

    

    

   sugárveszélyes létesítmények

   |

    

    

    

   |

   |

    

   Szakhatóságok

    

   |

   |

    

    

    

   |

    

    

   BELÜGYMINISZTÉRIUM
   rendészet, tűzvédelem, fizikai védelem, polgási védelem, nukleárisbaleset-elhárítás

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
   sugáregészségügy, sugárvédelem

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTRÉRIUM
   élelmiszer-, növény- és állategészségügy, talajvédelem

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   GAZDASÁGI MINISZTRÉRIUM
   földtani követelmények

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   KÖZLEKEDÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTRÉRIUM
   vízhasznosítás, vízbázisvédelem, vízkárelhárítás, radioaktív anyagok fuvarozása

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTRÉRIUM
   környezetvédelem, természetvédelem, vízminőségvédelem

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   MAGYAR BÁNYÁSZATI HIVATAL
   bányászati technológia, bányatechnika, bányabiztonság

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   TERÜLETI ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG
   területrendezés, építészet

    

    

  7. Az Országos Atomenergia Hivatal
  8. Az OAH a Kormány irányításával működő, önálló feladattal és hatósági jogkörrel rendelkező központi közigazgatási szerv. Alapvető feladatait és hatáskörét az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, illetőleg az OAB hatásköréről, valamint az OAH feladat- és hatásköréről, bírságolási jogköréről szóló 87/1997. (V. 28.) Korm. rendelet határozza meg. Az OAH eljárásait a nukleáris biztonsággal összefüggő hatósági ügyekben a 108/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet szabályozza.

   Az OAH felügyeletét a Kormány kijelölt tagja, az Országos Atomenergia Bizottság elnöke, 2001-ben a gazdasági miniszter látja el tárcafelelősségétől függetlenül. Az OAH önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Kormány által kijelölt minisztérium -- 1994 óta a Gazdasági Minisztérium, illetve jogelődje -- költségvetési fejezetében.

    1. Az OAH feladata és hatásköre
    2. Az OAH nem támogatója és nem ellenzője az atomenergia alkalmazásának. Alapvető feladata az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 17. § (1) bekezdése szerint az atomenergia biztonságos alkalmazásával, különösen a nukleáris anyagok és létesítmények - köztük elsősorban a paksi atomerőmű - biztonságával, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására létrejött atomsorompó rendszerrel, továbbá a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos hatósági feladatok, valamint az ezekkel összefüggő tájékoztatási tevékenység összehangolása, illetve ellátása.

     Az OAH hatásköre kiterjed az atomenergia alkalmazásával összefüggő kutatási-fejlesztési tevékenység értékelésére és összehangolására, a hatósági ellenőrzést szolgáló műszaki megalapozó tevékenység finanszírozására. Feladatkörébe tartozik az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos nemzetközi együttműködés összehangolása, a területen államközi egyezmények előkészítése és végrehajtásának megszervezése, a nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködés összefogása.

    3. Az OAH függetlensége

  Az atomenergia biztonságos alkalmazásával kapcsolatos egyik legfontosabb nemzetközi elvárás, hogy a nukleáris biztonságért felelős hatóság független legyen a termelői, tulajdonosi, szolgáltatói érdekektől és az atomenergia alkalmazásában érdekelt és ellenérdekelt államigazgatási szervektől. Az Európai Unió a tagjelölt országok helyzetének értékelése során külön figyelmet fordít a nukleáris biztonsági hatóság függetlenségére. A nukleáris biztonságról szóló nemzetközi egyezmény 2002. évi felülvizsgálati értekezlete kiemelten foglalkozik a hatóság "de jure" és "de facto" függetlenségével.

  A nemzetközi elvárásoknak megfelelőn a függetlenségnek számos eleme van, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a hatóság a biztonsággal ellentétes érdekekből eredő külső befolyásolás nélkül teljesíthesse küldetését, az emberi élet, az egészség és a környezet védelmét. A függetlenség alapvető elemei a politikai, szervezeti, pénzügyi, szakmai függetlenség. Fontos elvárás, hogy a hatóság az államigazgatás minél magasabb szintjén helyezkedjen el és megfelelő létszámú magas képzettségű személyzettel rendelkezzen. Biztosítani kell továbbá a hatóság függetlenségét a biztonsággal összefüggő jogszabályok előkészítésében, a biztonságot szolgáló és a hatósági döntéseket megalapozó szakértői és kutatási-fejlesztési tevékenységben, a hatósági döntések érvényesítésében, szankcionálásában és felülvizsgálatában, a közvélemény tájékoztatásában, a nemzetközi kapcsolatokban.

  Magyarországon az atomenergiáról szóló törvény és végrehajtási rendeletek több rendelkezése garantálja a függetlenségre vonatkozó a nemzetközi elvárások érvényesülését. Így többek között az OAH a Kormány irányításával működik, felügyeletét az OAB elnöke - 2001-ben a gazdasági miniszter - tárcafelelősségétől függetlenül látja el, és az atomenergiáról szóló törvény tételesen előírja a nukleáris biztonság elsődlegességének érvényesítését az OAH irányításában és felügyeletében.

  Az OAH főigazgatóját és helyetteseit a miniszterelnök nevezi ki. Az atomenergiáról szóló törvény 8. § (6) bekezdésének végrehajtásaként az OAB és OAH hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket az OAH főigazgatója az OAB elnökének egyetértésével közvetlenül nyújtja be a Kormányhoz, és az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó ügyekben a Kormányhoz előterjesztések benyújtására jogosultak a Kormány ügyrendje szerinti egyeztetési eljárásban kötelesek az OAH véleményét kikérni.

  Az OAH rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges felhatalmazásokkal és jogkörökkel. Indokolt esetben az OAH jogosult bírság kiszabására, nukleáris létesítmény engedélyének visszavonására. A Hivatal költségvetésének jelentős részét saját bevételei biztosítják és törvényi szintű szabályozás támasztja alá a hatósági ellenőrzést szolgáló műszaki megalapozó tevékenység költségvetési finanszírozását.

  A hatóság munkatársainak 80%-a felsőfokú végzettségű szakember, akiknek 47%-a két, vagy három diplomával rendelkezik, 20%-nak tudományos fokozata van. Az összes munkatárs 56%-a rendelkezik állami nyelvvizsgával egy, vagy több idegen nyelvből.

  Az atomenergiáról szóló törvény előírásainak megfelelően és a Kormány határozata alapján az OAH főigazgatója hozta létre a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaságot. A Hivatal szervezetében az ezzel kapcsolatos munkák és a hatósági tevékenység szervezeti elkülönítése biztosította a függetlenség érvényesülését. Az Európai Unió keretében a tagjelölt országok nukleáris biztonsági helyzetéről készült értékelés ezt nem tartotta elegendőnek. Ezért kezdeményezés történt arra, hogy a Közhasznú Társaság más főhatóság irányítása alá kerüljön.

  Magyarországon a nukleáris biztonságért felelős hatóság függetlenségének helyzete nem rosszabb az Európai Unió tagországainak többségében működő hatóságok helyzeténél. Ezzel együtt a biztonság folyamatos erősítésére vonatkozó nemzetközi elvárásoknak megfelelően az atomenergiáról szóló törvény korszerűsítésére irányuló hazai munkák keretében javaslatok készülnek az OAH függetlenségének további erősítésére a Európai Unióhoz való csatlakozás folyamatával összhangban. Ennek részleteit a 7.1. pont ismerteti.

 5. A NUKLEÁRIS BIZTONSÁG

Az atomenergia alkalmazását szolgáló létesítmények közül a legjelentősebbek a nukleáris anyagokat - az önfenntartó nukleáris láncreakcióra képes anyagokat - felhasználó atomreaktorok és a nukleáris anyagokat tároló létesítmények. Magyarországon az elmúlt évben az alábbi nukleáris létesítmények üzemeltek:

  1. A nukleáris biztonsági hatóság tevékenysége
   1. A nukleáris biztonsági hatóság feladatköre

A nukleáris biztonsággal összefüggő hatósági feladatok ellátása az OAH hatáskörébe tartozik. Az OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatósága jár el első fokú hatóságként a nukleáris létesítményekkel és berendezésekkel kapcsolatos alábbi államigazgatási ügyekben:

Az OAH hatósági tevékenysége keretében figyelembe veszi a fizikai védelem (őrzés), a tűzvédelem és a nukleárisbaleset-elhárítás szempontjait is.

   1. A nukleáris létesítmények biztonságának hatósági engedélyezése, felügyelete és értékelése

Az elmúlt év legjelentősebb hatósági feladatai

A nukleáris biztonsági hatóság tevékenységének legjelentősebb feladatai 2001-ben az alábbiak voltak:

Jelentős hatósági tevékenységet igényeltek még az elmúlt évben az alábbi feladatok:

Engedélyezés

Az OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatósága 2001-ben az engedélyezési tevékenységhez kapcsolódóan összesen 249 határozatot adott ki. A határozatok közül 225 a paksi atomerőművel, 18 a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójával, 5 a Budapesti Kutatóreaktorral, 1 az Oktatóreaktorral volt kapcsolatos. A határozatok száma az előző év adataihoz viszonyítva (215) emelkedett, amit a paksi atomerőműben megvalósuló intenzív biztonságnövelő program megvalósulása és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának továbbépítése indokol.

A kiadott határozatokkal szemben a Paksi Atomerőmű Rt. két esetben nyújtott be fellebbezést. A másodfokú hatóság a megfellebbezett határozatok közül egyet megsemmisített, míg a másik fellebbezéssel kapcsolatban a másodfokon lefolytatott meghallgatás során az erőmű a fellebbezést visszavonta. A másodfokú hatóság megsemmisítő állásfoglalása alapján az elsőfokú hatóság kizárólag a nukleáris biztonsági követelményeknek való megfelelés szempontjából vizsgálva módosította Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának üzemeltetési engedélyét. A visszavont fellebbezés az állapotorientált üzemzavar-elhárítási kezelési utasítások nyilvántartásával kapcsolatban az engedélyköteles dokumentumok körére és a hatóság által kiszabott határidőre vonatkozott.

A 2001. év során egyik létesítménynél sem került sor berendezés, vagy rendszerelem szinten üzemeltetési, vagy használati engedély visszavonására, vagy korlátozására.

Ellenőrzés

Az OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatósága a nemzetközi ajánlásokkal összhangban a 2001. évtől bevezette a létesítmények integrált, átfogó ellenőrzését. Az átfogó ellenőrzés részletes ellenőrzési terv alapján a kiválasztott kérdések és munkafolyamatok helyszíni vizsgálatával, a rendelkezésre álló dokumentumok összegyűjtésével és feldolgozásával, személyes meghallgatásokon keresztül vizsgálja és értékeli a létesítmények tevékenységének kiválasztott területeit. A vizsgálatot végző csoport az egyhetes helyszíni vizsgálat eredményeiről az engedélyest értékelő jelentés formájában értesíti. Az engedélyes intézkedési tervet készít a feltárt hiányosságok megszüntetésére. A hatóság ennek alapján alakítja ki állásfoglalását. 2001-ban az OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatósága a paksi atomerőműben 3 alkalommal végzett átfogó ellenőrzést, többek között az alábbi területek részletes vizsgálatával:

Az átfogó ellenőrzések mellett az OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatósága a paksi atomerőműben az év folyamán még 62 üzem közbeni, 5 gyártóművi és 95 eseti helyszíni ellenőrzést végzett.

A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában 3, a berendezéseit gyártó szervezetnél 1, a Budapesti Kutatóreaktornál 6, az Oktatóreaktornál 3 helyszíni ellenőrzésre került sor. Az éves ellenőrzési tevékenység eredményeként az OAH nem tárt fel olyan mértékű eltérést, amely azonnali hatósági intézkedést igényelt volna.

Értékelés

Az OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatósága rendszeres ellenőrzések, elemzések és helyszíni vizsgálatok lefolytatásával győződik meg arról, hogy a nukleáris létesítmények üzemeltetése megfelel-e a jogszabályokban meghatározott biztonsági követelményeknek és a hatósági engedélyekben előírtaknak. Az engedélyeseknél végzett ellenőrzések eredményeinek, az üzemeltetők által benyújtott rendszeres (negyedéves, éves) és eseti jelentések, továbbá a hatóság által lefolytatott helyszíni vizsgálatok megállapításainak értékelése alapján a hatóság elkészítette az engedélyesek tevékenységének biztonsági értékelését.

Az elmúlt év során a paksi atomerőmű, a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója, a KFKI Atomenergia Kutató Intézetben működő Budapesti Kutatóreaktor és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének Oktatóreaktora az engedélyező dokumentumokban meghatározott paraméterekkel, tervszerűen üzemeltek. A személyi sugárvédelmi és környezeti kibocsátási korlátok, valamint a hatósági határértékek túllépésére nem került sor. A paksi atomerőműnél egy esetben megszegték a sugárvédelmi szabályokat, amelynek következtében egy külföldi dolgozó a napi ellenőrzési szintet meghaladó dózist kapott, a hatósági egészségügyi korlátok azonban nem sérültek.

A nukleáris biztonsági hatóság kiemelt figyelmet fordít a bekövetkezett nem tervezett események következetes kivizsgálására, értékelésére, az események okainak teljes körű feltárására, és azok alapján szükséges javító intézkedések kidolgozására és végrehajtására.

2001-ben az OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatósága összesen 77 nem tervezett eseményt regisztrált. Ebből a paksi atomerőmű jelentett 65 eseményt, az OAH további 3 atomerőművi esemény kivizsgálását igényelte. Az atomerőmű területén létesített Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában 2, a Budapesti Kutatóreaktorban 6, az Oktatóreaktorban 1 jelentésköteles esemény következett be. Az események száma az előző évhez képest (73 eset) lényegében nem változott.

2001-ben három tűzesettel járó esemény fordult elő a paksi atomerőműben. Két esetben hegesztéskor keletkezett szikra miatt támadt kisebb tűz. 2001. június 22-én kábelzárlat miatt keletkezett nagy energiájú villamos ív gyújtóhatása okozott tűzet. Az esemény során az érintett biztonsági rendszer alapfunkcióinak rendelkezésre állása nem csökkent, a lényeges elemek nem károsodtak. A beépített oltórendszer hatékonyságának és a tűzgátaknak köszönhetően a tűz kis kiterjedésű volt. A helyiségben a hőmérséklet nem emelkedett túlzottan magasra, így a tűzben közvetlenül nem érintett kábelek nem károsodtak. A tűzjelző és védelmi rendszer hibátlanul vizsgázott.

A paksi atomerőműben automatikus reaktorvédelmi működés 2 esetben fordult elő. A Budapesti Kutatóreaktornál a biztonsági rendszerek működése során 6 esetben történt meghibásodás. Az Oktatóreaktornál 2001-ben jelentésköteles esemény nem volt.

Az OAH valamennyi jelentésköteles esemény hatósági kivizsgálását és értékelését elvégezte, és ez alapján a szükséges hatósági lépéseket megtette.

Az események közül a lakosság tájékoztatására szolgáló hétfokozatú nemzetközi esemény skálán (International Nuclear Event Scale, INES) 2001-ben 3 esemény kapott INES-1 besorolást, ezeket a 2. melléklet ismerteti. A paksi atomerőműben bekövetkezett INES besorolású események alakulása évek óta megfelel az általános nemzetközi tapasztalatoknak. Az 1991-2001 között az események alakulását az 1. táblázat mutatja be.

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy a létesítmények 2001. évi biztonsági helyzetének értékelése során szerzett általános és folyamatos kedvező tapasztalatok mellett a bekövetkezett események a biztonsági kultúra színvonalának emelésére irányuló üzemeltetői és hatósági tevékenység fokozásának szükségességét jelzik.

1. táblázat. A paksi atomerőműben 1990-2001 között bekövetkezett események INES szerinti besorolása

Év

INES 1

INES 2

INES 3

1990

2

0

0

1991

5

0

0

1992

1

0

0

1993

2

0

0

1994

3

0

0

1995

2

1

0

1996

0

0

0

1997

1

1

0

1998

4

0

0

1999

3

0

0

2000

5

0

0

2001

3

0

0

  1. A nukleáris létesítmények biztonsága
   1. A paksi atomerőmű

A paksi atomerőmű 4 blokkból áll, melyeket 1982-84-ben, illetve 1986-87-ben helyeztek üzembe. A blokkok villamos teljesítménye eredetileg egyenként 440 MW volt, amelyet a hagyományos energetikai berendezések hatásfokának javításával megnöveltek, így jelenleg a blokkok névleges villamos teljesítménye rendre: 467 MW, 468 MW, 460 MW és 471 MW. 2001-ben a paksi atomerőmű 14.126 GWh villamos energiát termelt. Az atomerőmű a hazai villamosenergia-termelés 39,1%-át adta.

Biztonsági mutatók

Teljesítmény kihasználási tényező

A paksi atomerőmű teljesítmény kihasználási tényezője (a ténylegesen termelt és a folyamatos névleges terhelés mellett elméletileg megtermelhető villamos energia hányadosa) 2001-ben 85,85% volt, (blokkonként: 91,4%; 84,6%; 80,4% és 89,1 %), ami nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő érték.

Automatikus reaktorvédelmi működések

A biztonságos működést jellemző adat az üzemeltetés során bekövetkező automatikus reaktorvédelmi működések száma. A paksi atomerőműben 2001-ben a reaktor teljesítmény- üzeme során két alkalommal lépett működésbe az 1. színtű automatikus reaktorvédelmi rendszer. Ez nem tért el a fejlett országok hasonló mutatóitól. Mindkét védelmi működést a 4. blokknál még meglévő régi, relékkel működő reaktorvédelmi rendszerben bekövetkezett hiba okozta.

Sugárvédelem

Az atomerőművi dolgozók munkahelyi sugárvédelmének hatékonysága az egyéni sugárterhelés adataival jellemezhető, mivel ezek mértéke és hosszabb időtartamra vonatkozó trendje utal a munkahelyek sugárzási viszonyaira és a sugárterhelés minimalizálását szolgáló intézkedések hatékonyságára.

A paksi atomerőműben az egyéni maximális sugárterhelés 2001-ben 15,5 millisievert/év (mSv/év) volt. Ezzel az Atomerőmű a Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság (International Commission on Radiological Protection, ICRP) legújabb ajánlásában megadott és a hazai szabályozásban szereplő 50 mSv dóziskorlátot betartotta és belül van az 5 év átlagára vonatkozó évi 20 mSv doziskorláton.

A paksi atomerőmű működése óta nem következett be a hatósági dóziskorlátok túllépése. A személyzet sugárterhelése az összesített dózisadatok szerint nemzetközi összehasonlításban alacsony szinten van.

Radioaktív kibocsátások

Az atomerőmű működésével szemben alapvető elvárás, hogy a radiológiai környezeti hatásokra vonatkozóan részletes információk rendelkezésre álljanak, és a kibocsátások mértéke ne haladja meg a hatósági szabályozásban engedélyezett értéket.

A paksi atomerőműből a Dunába és a szellőzőkéményeken keresztül a légtérbe kibocsátott radioaktív anyagok aktivitása 2001-ben - az előző évekhez hasonlóan - lényegesen kisebb volt a hatósági korlátnál. Az atomerőmű működésével összefüggő, a lakosságot érő többlet sugárterhelés meghatározása a kibocsátási adatok, az átlagos meteorológiai paraméterek és megfelelő terjedési modell felhasználásával, számítás útján történik. A kibocsátott aktivitás alacsony szintjének köszönhetően a környezet sugárzási viszonyaira az atomerőmű közvetlenül mérhető hatással nincs. A dózis és dózisteljesítmény értékek kisebbek, mint a háttérsugárzás természetes ingadozása, és a számított átlagérték a korábbi évekhez hasonlóan jóval kevesebb, mint 0,001 mSv (a lakossági dóziskorlát 1 mSv/év).

Földrengésbiztonság

A korszerű vizsgálati módszerek kimutatták, hogy a paksi atomerőmű telephelyének földrengés-veszélyeztetettsége eltér a tervezésnél figyelembe vett értéktől. Ezért az OAH kezdeményezésére a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közreműködésével megtörtént a paksi atomerőmű földrengésbiztonságának újraértékelése. A vizsgálatok eredményeként az atomerőmű földrengés-veszélyeztetettségének mértékét hazai és külföldi szakértők konszenzusa alapján állapították meg. Ezt alapul véve indult meg az atomerőmű földrengésbiztonságának növelését szolgáló program, amelynek 2001. évi eredményei is jelentősen növelték az atomerőmű földrengésbiztonságát. A földrengésállóság értékelése gyakorlatilag teljes mértékben befejeződött, és befejezéshez közelít a megerősítések, átalakítások tervezése és kivitelezése. A földrengésbiztonság egyik legfontosabb eleme, a földrengés esetén szükséges lehűtést támogató berendezések átalakítása a hatósági előírásoknak megfelelően történik. Az átalakítások komplex próbáira a hatósággal egyeztetve 2002-ben kerül sor.

A paksi atomerőműben kiépített földrengésjelző- és védelmi rendszer keretében az ikerblokkok alaplemezén három, a rektor főépület szerkezet mechanikai szempontból fontos pontjain pedig további három gyorsulás érzékelőt helyeztek el. Földrengés esetén a kapott jelek alapján időben döntenek az atomerőmű leállításáról. A műszaki üzemeltetési szabályzat és a reaktor üzemzavar elhárítási utasítás meghatározza a teendőket földrengés esetén

Nemzetközi biztonsági felülvizsgálatok

A nemzetközi biztonsági felülvizsgálatok fontos és előmozdító részei az atomerőmű biztonságának megítélésére és növelésére irányuló folyamatos tevékenységnek. A paksi atomerőmű igénybe vette a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által szervezett valamennyi fontosabb nemzetközi felülvizsgálati rendszer nyújtotta lehetőségeket. Az elvégzett nemzetközi vizsgálatokat a 2. táblázat mutatja be. A biztonsági felülvizsgálatok mindegyike pozitív általános értékeléssel zárult, de a nemzetközi tapasztalatok alapján javaslatokat is tettek a biztonság további növelésére. A javaslatok megvalósítására készült intézkedési tervek végrehajtása jelentős szerepet játszott az atomerőmű biztonsági szintjének emelésében.

A 2001. évi OSART vizsgálat

A nemzetközi vizsgálatok egyik legátfogóbb formája az OSART (Operational Safety Review Team - üzemviteli biztonságot felülvizsgáló csoport) vizsgálat, amelyre 2001. október 8- 25. került sor a paksi atomerőműben.

A vizsgáló csoport tagjai - 11 szakértő és 2 megfigyelő - különböző országokból (Egyesült Királyság, Svájc, Svédország, Bulgária, Franciaország, Németország, Szlovákia, Finnország, az Amerikai Egyesült Államok, Litvánia és Irán), valamint a NAÜ apparátusától érkeztek. A vizsgálat az alábbi területeket fogta át:

2. táblázat. A paksi atomerőműben végzett nemzetközi biztonsági felülvizsgálatok

Év

A vizsgálat tárgya

A vizsgálatot végezte

Embernap

1984-1987.

évente
üzemvitel, karbantartás

a szovjet szállító által meghívott szakértők

20-20

1988.

üzemvitel (teljes körű)

NAÜ

195

1990.

üzemvitel, karbantartás

az erőmű által 4 országból meghívott szakértők

80

1991.

biztonsági tervezés

IVO*

30

1991.

üzemeltetés és kapcsolódó tevékenységek (utóvizsgálat)

NAÜ

15

1992.

üzemeltetés és kapcsolódó tevékenységek

WANO

156

1992.

üzemzavar értékelés

NAÜ

144

1993-1996.

telephely szeizmicitás - 6 alkalom,

NAÜ

összesen 120

 

földrengés-biztonsági program - 2 alkalom

 

összesen 60

1995.

üzemzavar értékelés (utóvizs-gálat)

NAÜ

50

1995.

üzemeltetés és kapcsolódó tevékenységek (utóvizsgálat)

WANO

40

1996.

biztonságnövelő intézkedések megvalósulásának ellenőrzése

NAÜ

80

1997.

Nukleáris Kárfelelősség Bizto-sítási Mérnöki Szemle

biztosítási társulás nemzet-közi szakértői

35

1999.

leállási biztonsági elemzés felülvizsgálata

NAÜ

50

1999.

földrengés-biztonsági program (utóvizsgálat)

NAÜ

20

2000.

üzemvitel, előkészítés

NAÜ, PA Rt

20

2001.

üzemvitel

NAÜ

143

* Imatran Voima Oy finnországi cég

A vizsgálatot több héttel megelőzően a vizsgáló csoport tagjai jelentős terjedelmű angol nyelvű dokumentációt kaptak az atomerőműtől a vizsgálandó területek helyzetéről. A vizsgálat során minden területen vizsgálták a biztonsági kultúra helyzetét, és az azzal kapcsolatos pozitív és negatív jelenségeket. A kéthetes vizsgálat eredményeiről közel 70 oldalas jelentés készült, amely kiemeli a más atomerőművek számára is tanulságosnak értékelt pozitív paksi eljárásokat és gyakorlatot, ismerteti a tevékenység javítására tett javaslatokat és ajánlásokat. A jelentés teljes szövegét a NAÜ - a magyar fél egyetértésével - közzéteszi. Megállapodás történt arról is, hogy két év múlva nemzetközi szakértők felülvizsgálják a javasolt intézkedések megvalósítását a paksi atomerőműben. A jelentés angol nyelven már a paksi atomerőmű honlapján hozzáférhető.

Radioaktív hulladékok keletkezése

2001-ben a paksi atomerőműben 1103 hordó szilárd kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladék keletkezett. Ezt a figyelembe véve az atomerőműben rendelkezésre álló mintegy 4000 hordónak megfelelő szabad tároló körülbelül 4 évig elegendő.

Folyékony radioaktív hulladékokból 2001-ben 165 m3 keletkezett. Jelenleg a rendelkezésre álló tároló kapacitás 80%-a van lekötve. Figyelembe véve azt, hogy egy esetleges üzemzavari helyzet nagyobb mennyiségű hulladék keletkezésével járhat együtt, ezért a jelenlegi szabad tárolóhely mintegy két évre elegendő.

Mindezekből egyértelmű, hogy amennyiben a kis- és közepes aktivitású hulladék végleges elhelyezése nem oldódik meg, a következő években az atomerőműnek komoly gondot jelenthet a keletkező radioaktív hulladékok elhelyezése. A folyamatban lévő munkálatokat a 3.6.2. pont ismerteti.

Biztonságnövelő intézkedések

A paksi atomerőmű biztonságának növelését célzó tevékenység 1986-ban kezdődött.. Fontos lépést jelentett ezen a területen az atomerőmű biztonságát a 90-es évek nemzetközi színvonalán értékelő AGNES (Advanced General and New Evaluation of Safety - a biztonság új, korszerű és teljes felülvizsgálata) program, amelynek eredményei alapvetően a hazai tudományos-műszaki bázison megalapozták a paksi atomerőmű biztonságnövelő programját.

A Paksi Atomerőmű Rt. 2002-ig terjedő középtávú fejlesztési terve 1996. évi bázisáron 60 milliárd forint költséggel valósul meg, amelynek nagyobbik része a biztonságnövelő intézkedéseket szolgálja. Az eddig végrehajtott intézkedéseknek köszönhetően jelentősen nőtt a blokkok biztonsága. A zónasérülési kockázat - ami az atomerőművi blokkok egyik legjellemzőbb biztonsági mutatója - összességében körülbelül egy nagyságrenddel, 5.10-4/év értékről 5.10-5/év értékre csökkent.

A folyamatban lévő fontosabb javító intézkedések a következők:

A biztonságnövelő intézkedések megvalósításával a paksi atomerőmű biztonsága nem marad el a vele egykorú nyugati atomerőművek színvonalától. 2001-ben az atomerőmű 9.126 millió Ft-ot fordított biztonságnövelő intézkedésekre.

Felelősség az atomkárokért

Magyarország részese az atomkárokért való felelősségről szóló nemzetközi egyezményeknek és az atomenergiáról szóló törvény a nemzetközi kötelezettségeknek és elvárásoknak megfelelően szabályozza az atomenergia alkalmazásával kapcsolatban keletkezett károkért való felelősséggel és a károk megtérítésével kapcsolatos kérdéseket. Ennek megfelelően a nukleáris létesítmények engedélyesei kizárólagos és abszolút felelősséget viselnek az okozott atomkárokért és biztosítás útján, vagy más módon kötelesek gondoskodni a megfelelő pénzügyi kárfedezeti összegről. A kárfelelősség a nukleáris anyagok szállítására is kiterjed. A végrehajtást szabályozó 227/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet alapján a paksi atomerőmű felelősségbiztosítást kötött a törvény szerinti atomkárfelelősségből eredő esetleges kártérítési kötelezettségének teljesítésére. A több biztosítótársaság részvételével alakult Magyar Atompool társulás szakértői felülvizsgálatai határozzák meg azt a kockázati értékelést, amely alapul szolgál a kárfelelősségi biztosítás megkötéséhez és a biztosítási díj megállapításához. A biztosítási, vagy más pénzügyi fedezet mindenkori megléte tekintetében az OAH gyakorol felügyeleti jogokat, illetve alkalmaz szankciót jogszabálysértés esetén.

   1. A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója
   2. A paksi atomerőmű kiégett üzemanyag kazettáinak átmeneti elhelyezésére szolgáló tároló megépítését az Oroszországba való visszaszállítás bizonytalansága tette szükségessé. Az atomerőmű az angol GEC Alsthom cégnek az MVDS típusú száraz tároló építésére adott megbízást. Az alkalmazott építési és tárolási technológia egyik előnye, hogy a tároló kamrák száma modulrendszerben bővíthető. Az egyenként 450 kazetta elhelyezésére alkalmas modulok soros elhelyezése lehetővé teszi a közös fogadóépület és átrakógép felhasználását.

    A tárolóban a kiégett fűtőelem-kazettákat egyenként, függőleges helyzetű csövekben tárolják. A hosszú idejű tárolás során bekövetkező korróziós folyamatok kialakulásának megelőzésére a tároló csöveket nitrogén gázzal töltik fel. A tároló csövek betonfalakkal körülvett kamrákban helyezkednek el. A kazetták maradék hőtermelése miatt szükséges hűtést a kamrákban és az ahhoz kapcsolódó kürtőrendszerben kialakuló természetes légáramlás biztosítja. A hűtési folyamat önszabályozó. A hűtést biztosító levegő nem érintkezik a kazettákkal, amelyek hermetikusan elzárt környezetben vannak. Az építészeti és gépészeti megoldások az előírásoknak megfelelően üzemi és üzemzavari körülmények között egyaránt garantálják a tárolóban dolgozó személyzet és a tároló környezete sugárbiztonságát.

    A létesítmény feladata a reaktorokból származó kiégett fűtőelem-kazetták 50 éves, átmeneti időtartamra való tárolása.

    A kiégett kazetták átmeneti tárolója első ütemének kapacitása (11 modul) 4950 kazetta elhelyezésére ad lehetőséget. Ez a mennyiség a paksi atomerőmű mind a négy blokkjának 10 éves üzemeltetése során keletkező kiégett kazetták számának felel meg. Az első ütemből eddig 7 modul készült el, a további 4 modul kiépítése most van folyamatban. Az építészeti munkálatok az év második negyedévében kezdődtek meg. E mellett megkezdődött a technológiai rendszerek létesítésének engedélyezése, a berendezések gyártása. 2001-ben 750 darab - ezzel 2001. év végéig összesen 2597 darab - kazetta került a tárolóba.

   3. A Budapesti Kutatóreaktor
   4. A KFKI Atomenergia Kutató Intézetben működő Budapesti Kutatóreaktor a magyar fizika egyik legjelentősebb kutatási nagyberendezése. A kutatóreaktor 1959 óta működik üzemszerűen és 1993-ban teljes felújítást követően kapott további üzemeltetési engedélyt. A reaktor üzemeltetéséért és biztonságáért egyaránt a KFKI Atomenergia Kutató Intézete felelős.

    A kutatóreaktor körüli munkát az OTKA Budapesti Kutatóreaktor Műszerközpont fogja össze, ennek keretei között folynak az atomerőművi reaktortartályok élettartam vizsgálatához szükséges anyagszerkezeti kutatások, valamint a gyakorlati alkalmazások (pl. hűtőgéptechnika, bűnüldözés) miatt is jelentős neutron radiográfiai és aktivációs analitikai kutatások. A kutatóreaktor gyakorlati felhasználásának legfontosabb területe az elsősorban orvosi (diagnosztikai) célú radioaktív izotópok előállítása. A kutatási lehetőségek jelentősen kibővültek 2000-ben, a szilárdtest-fizikai kutatások szempontjából nagy fontosságú hidegneutron forrás üzembe helyezésével. A kutatóreaktor négy-öt évre elégséges üzemanyaggal rendelkezik, tehát üzemeltetése a közeljövőben e tekintetben is biztosított.

    Az üzemszerűen működtetett kutatóreaktornak a környezetre semmilyen káros hatása nincs. A reaktor biztonsági berendezései a kilencvenes évek elvárásainak megfelelően készültek. E berendezések tervezésük folytán üzemzavari esetekben is megakadályozzák a megengedettnél nagyobb mértékű radioaktív anyag kibocsátást. A reaktor biztonságát veszélyeztető esemény nem történt.

    A Kutatóreaktor kiégett fűtőelemkötegeinek biztonságosabb tárolása érdekében a KFKI Atomenergia Kutató Intézet korszerű technológiát dolgozott ki. Az eljárás lényege, hogy a fűtőelemkötegeket a korrózió elkerülése érdekében hermetikusan lezárt és semleges gázzal töltött tokba helyezik, majd a száraz tárolást biztosító tok kerül vissza a vízzel feltöltött tárolómedencébe. 2001-ben a hatósági engedélyeztetés mellett megtörtént az eljárás részletes kidolgozása és az ehhez szükséges berendezés legyártása. A fűtőelemkötegek tokozására 2002-ben kerül sor.

    2001-ben megkezdődött a Kutatóreaktor tíz évenként esedékes időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatának előkészítése. Első lépésként elkészült a felülvizsgálatot megalapozó követelményrendszer tervezete.

   5. Az Oktatóreaktor

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének Oktatóreaktorát 1971 júniusában helyezték üzembe Magyarországon készült tervek szerint, hazai kivitelezők közreműködésével. Fő feladata a Budapesti Műszaki Egyetem és más magyar felsőoktatási létesítmények hallgatóinak és doktorandusainak képzése a nukleáris technika (reaktorfizika, reaktortechnika, nukleáris energetika, radiokémia, nukleáris méréstechnika) valamint sugár- és környezetvédelem területén. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felkérésére a fejlődő országok szakembereinek képzése is folyik, továbbá az Ügynökség ösztöndíjasait is rendszeresen fogadja az Intézet.

Az Oktatóreaktor kialakítása messzemenően figyelembe veszi azt a körülményt, hogy nagy beépítettségű területen működik, és üzeme során egyetemi hallgatók is végeznek méréseket a berendezésen, akiknek természetesen még nincs igazolt nukleáris szakképzettségük. A reaktorban - kikapcsolhatatlanul - olyan negatív fizikai visszacsatolások vannak, melyek az elképzelhető legsúlyosabb meghibásodás vagy emberi mulasztás esetében is megakadályozzák a nukleáris balesetet és bárminemű radioaktív anyagnak a környezetbe való kijutását.

A reaktor 30 éves üzeme során egyetlen esetben sem fordult elő baleset. Az előadódott kisebb műszaki üzemzavarok között egyetlen egy sem volt olyan, amely a reaktor biztonságát érintette volna.

  1. A nukleáris létesítmények fizikai védelme
  2. A rendőrhatóság illetékes szervei folyamatosan figyelemmel kísérték a nukleáris létesítmények biztonsági helyzetét. Az ORFK helyszíni szemléken ellenőrizte a rendőrhatóság által kiadott szakhatósági hozzájárulásokban és rendészeti engedélyekben meghatározott feltételek betartását. Az ORFK rendszeresen kiadta a friss nukleáris üzemanyag szállításához szükséges engedélyeket, folyamatos rendőri felügyeletet biztosított a nukleáris anyagok biztonságos szállításához. A friss nukleáris üzemanyag szállítása során az ORFK rendszeresen végzett rendészeti ellenőrzést a szállítási engedélyben meghatározott feltételek betartásának vizsgálatára. A rendőrhatóság a 18/1998. (III. 27.) BM rendelettel módosított 47/1997.(VIII. 26.) BM rendelet előírásai alapján folyamatosan végzi a nukleáris intézményekben foglalkoztatott személyekre vonatkozó speciális biztonsági feltételek meglétének és azok tartós fennállásának ellenőrzését.

   2001-ben jelentős fizikai védelmi átalakítások történtek a Radioaktív Hulladékot Kezelő Közhasznú Társaság püspökszilágyi telephelyén. Folyamatban van az új beléptető és operatív irányító központ építése és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának fejlesztése. Megkezdődött a Paksi Atomerőmű Rt. irodaépületele földszinti telefonközpontjának átalakítása.

   A terrorizmus elleni intézkedések

   A 2001. szeptember 11-én az Amerikai Egyesült Államokban elkövetett terrorista merényletek után foganatosított ellenintézkedések keretében számos országban megszigorították a nukleáris létesítmények védelmét és felülvizsgálták azok potenciális veszélyeztetettségét esetleges terrorista akciókkal szemben. A nukleáris létesítmények és nukleáris anyagok fizikai védelmét, őrzését nemzetközi egyezmény szabályozza, amely szigorú fizikai védelmi szinteket ír elő a nukleáris anyagok különféle fajtáira és mennyiségeire. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szeptember végén megtartott közgyűlésének állásfoglalása alapján széleskörű program indult a fizikai védelem megerősítésére, amely kiterjed a nukleáris fegyverek, a nukleáris és radioaktív anyagok fizikai védelmének megerősítésére, továbbá a nukleáris létesítmények elleni erőszakos cselekmények megakadályozására. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlése 2001. decemberében ezzel kapcsolatos határozatában többek között felhívta a tagországokat, hogy támogassák a nukleáris és más radioaktív anyagokkal felhasználásával fenyegető terrorista akciók megakadályozására szerveződő nemzetközi együttműködést. A magyar szakemberek ezen a területen is részt vesznek a nemzetközi szervezet munkájában.

   Magyarországon az amerikai terrorista merénylet után megerősítették a nukleáris létesítmények, elsősorban a paksi atomerőmű fizikai védelmét. Megszigorították az erőművön belüli védelmi intézkedéseket és megtörténtek az erőművön kívüli rendőri és terrorelhárítási intézkedések, szigorúbb szabályokat léptettek életbe a paksi légtér védelmére. 2001. decemberében az OAH átfogó elemző tanulmány készítését kezdeményezte, amely felméri a hazai nukleáris létesítmények és a kapcsolódó szakterületek terrorista akciókkal szembeni veszélyeztettségét, értékeli a jelenlegi védelmi felkészültséget és javaslatokat alakít ki a szükséges teendőkre. A 2002-ben elkészülő tanulmány kidolgozásában a nukleáris intézmények és az érintett szakhatóságok vesznek részt.

  3. Az atomerőművi üzemanyagciklus biztonsága
  4. A paksi atomerőmű üzemanyag ciklusa a volt Szovjetunióval az atomerőmű létesítéséről kötött kormányközi egyezmény alapján alakult ki. A friss fűtőelemek jelenleg Oroszországból érkeznek, és a kiégett üzemanyag egy részét ötéves tárolást követően visszaszállították. Az elmúlt időszakban több vonatkozásban is felvetődött a kialakult üzemanyagciklussal összefüggő változtatások szükségessége.

   1. Üzemanyag-ellátás
   2. Kezdetben a paksi atomerőmű üzemanyag ellátása közvetetten összekapcsolódott a hazai uránbányászattal. A magyar kormány 1994-ben a magas kitermelési költségek miatt az uránbánya bezárása mellett döntött, a környezeti károk felszámolására több éves program indult. A bánya bezárásától függetlenül a friss fűtőelemeket a vonatkozó államközi egyezmény alapján Oroszország szállítja.

    2001-ben a paksi atomerőmű hatékonyabb üzemanyag gazdálkodás érdekében orosz gyártmányú, de új típusú, profilírozott üzemanyag használatát kezdte el. A profilírozott fűtőelem köteg pálcái eltérő dúsításúak és elrendezésük olyan, hogy a kazettán belül egyenletesebb teljesítményeloszlást eredményeznek. Az új típusú üzemanyag átlagos dúsítása 3,82 % (a jelenlegi 3,6 %-os), amely megteremti a fűtőelemek 4 éves használatának alapját is.

    Az eddigi üzemviteli tapasztalatok megfelelnek az előzetes elemzéseknek. A felhasználást további fokozott hatósági ellenőrzés kíséri, és az új üzemanyag berakása mindaddig engedély köteles, amíg ki nem alakul a reaktorban az úgynevezett egyensúlyi töltet.

    Az atomerőmű megbízható üzemeltetése és az Európai Unióhoz való magyar csatlakozás előkészítése indokolttá teszi az egyoldalú függőség megszüntetését a nukleáris üzemanyag források területén. Ennek érdekében a hasonlóan VVER-440 típusú atomerőművet üzemeltető és már az Európai Unióhoz tartozó Finnországgal alakult ki együttműködés.

    Széles körű tender lebonyolítása után az angol British Nuclear Fuel Ltd. üzemanyaggyártóval került sor szerződéskötésre az új fűtőelemek kifejlesztése érdekében. A paksi atomerőmű. behozatali engedéllyel rendelkezik az angol fejlesztésű üzemanyagra vonatkozóan is, amelynek hasonló tulajdonságai vannak, mint az új típusú orosz gyártmányú profilírozott üzemanyagnak és a szükséges engedélyezési eljárások befejeződtek.

    Amennyiben sor kerül az angol gyártású fűtőelemek alkalmazására a paksi atomerőműben, az ehhez szükséges uránt a magyar félnek kell beszereznie, amely több forrásból is lehetséges. A nukleáris anyagok kereskedelmét azonban szigorú feltételekhez kötik az atomsorompó rendszer továbbfejlesztésére létrejött nemzetközi exportellenőrzési rendszerek. Az uránnal rendelkező országok, összhangban a nemzetközi elvárásokkal, csak olyan országoknak szállítanak nukleáris anyagot, ahol ezeket a feltételeket betartják és általában kétoldalú egyezményeket is kötnek a feltételek betartására. A nagy uránszállítók közé tartozó Ausztráliát is érdekli a magyarországi fűtőelemekhez történő beszállítás lehetősége. Ezért 2001 augusztusában magyar-ausztrál kormányközi egyezmény jött létre az atomenergia békés felhasználása terén folyó együttműködésről, amely a nemzetközi elvárásoknak megfelelően szabályozza a nukleáris anyagok esetleges szállítását. Az egyezmény létrehozásával bővülhet az atomerőművi fűtőelemek gyártásához szükséges urán beszerzési forrása.   

   3. Az üzemanyagciklus lezárása

   Visszaszállítás Oroszországba

   A magyar-orosz kormányközi egyezmény szerint a kiégett fűtőelemeket ötéves pihentetés után orosz konténerekben visszaszállítják Oroszországba. A konténerek megfelelnek a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vonatkozó ajánlásainak

   1992-ben a szállítások elhúzódása már jelezte, hogy a korábbi gyakorlat nem lesz változatlan feltételek mellett tovább folytatható. A szállítások 1993 februárjától szüneteltek. A kiégett fűtőelemek elhelyezésének megoldatlansága az ország villamosenergia-ellátásában kiemelkedő jelentőségű atomerőmű folyamatos üzemeltetését veszélyeztette. Ezért 1994-ben magyar kezdeményezésre a korábbi kormányközi egyezmény kiegészítéseként jegyzőkönyv került aláírásra, amelyben az orosz fél megerősítette készségét a kiégett fűtőelemek visszafogadására. Ennek eredményeként 1995 - 1998. között összesen 1350 kazettát szállítottak vissza.

   Azóta a kiégett üzemanyaggal kapcsolatos magyar-orosz konzultációk során egyértelművé vált, hogy az Orosz Föderáció - belső jogszabályainak változása miatt - a kiégett fűtőelemeket a jövőben csak a korábbitól eltérő feltételekkel, úgy tudja visszafogadni, ha az újrafeldolgozás termékeit és nagyaktivitású radioaktív hulladékait visszaszállítják Magyarországra. Kétségtelen, hogy ez a megoldás felel meg az elfogadott nemzetközi gyakorlatnak, Magyarország azonban ilyen feltételekkel az Oroszországba való visszaszállításban hosszú távon nem érdekelt. 2001-ben Oroszországban törvényi szinten újraszabályozták a külföldi atomerőművekből származó kiégett fűtőelemek visszafogadásával kapcsolatos kérdéseket. Az új szabályozás végrehajtási rendeletei az év végéig még nem jelentek meg, így az oroszországi visszaszállítás elvi és gyakorlati lehetőségeivel kapcsolatos változásokat csak később lehet megítélni. Ezt követően kerülhet a magyar-orosz kormányközi egyezmény módosítására, amelyet az indokol, hogy az orosz fél nem mindenben tud eleget tenni a kiégett üzemanyag visszafogadására vonatkozó kötelezettségeinek, a magyar félnek pedig érdekében áll a friss üzemanyag beszerzésénél az egyoldalú függőség megszüntetése.

   Átmeneti tárolás

   Az oroszországi visszaszállítás bizonytalansága miatt a kiégett fűtőelemek átmeneti (50 éves) elhelyezésére modul-rendszerű tároló létesült a paksi atomerőmű telephelyén. Az átmeneti tárolás megoldása a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában (lásd a 3.2.2. pontot) a kiégett üzemanyag Oroszországba való visszaszállítása nélkül lehetővé teszi az atomerőmű folyamatos üzemeltetését és a kiégett kazetták biztonságos, hosszú távú tárolását.

   Az átmeneti tárolás megvalósítása lehetőséget ad arra, hogy a paksi atomerőműnél az üzemanyag ciklus lezárásáról később születhessen döntés. Az átmeneti tárolás ötven éve alatt a tudomány és a technika fejlődése jobb feltételeket teremthet a probléma megoldására, az üzemanyag ciklus legkedvezőbb lezárási módozatának kidolgozására, és elegendő idő áll rendelkezésre a nagyaktivitású radioaktív hulladék tároló telephelyének kiválasztásához szükséges hosszú időt igénylő vizsgálatokhoz.

   A modul rendszerű átmeneti tároló fokozatos kiépítését és az üzemanyag ciklus lezárására vonatkozó megoldásokkal kapcsolatos előkészítő vizsgálatokat és munkálatokat a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap finanszírozza (lásd a 3.6.1. pontot).

  5. A nukleáris és radioaktív anyagok biztonsága
   1. Atomsorompó rendszer

A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló atomsorompó szerződés végrehajtásának biztosítékaként Magyarország is nemzetközi ellenőrzés alá helyezte nukleáris tevékenységét és erről biztosítéki egyezményt kötött a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel. Az ezzel összefüggő kötelezettségek teljesítése, a nukleáris anyagok központi nyilvántartása és ellenőrzése, továbbá a nemzetközi ellenőrzés feltételeinek biztosítása az OAH feladata.

A nukleáris anyagok nyilvántartása és ellenőrzése

A nukleáris anyagok hazai nyilvántartási és ellenőrzési rendszere szorosan kapcsolódik a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség nemzetközi biztosítéki ellenőrzési rendszeréhez, amely minden hazai nukleáris létesítményre és nukleáris anyagra kiterjed.

A 2001. évben az OAH az ország hét anyagmérleg körzetéből érkezett 61 készletváltozási, anyagmérleg-, illetve leltárjelentést dolgozott fel és továbbított a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség részére. A kimenő jelentések összesen 10 420 adatsort tartalmaztak.

A nemzetközi ellenőrök 2001-ben 67 alkalommal végeztek helyszíni ellenőrzést Magyarországon a hazai hatósági ellenőrökkel együtt. Az 51 paksi helyszíni ellenőrzésnek mintegy harmada kapcsolódott a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójához. A kiégett atomerőművi fűtőelem-kazetták azonosítására az MTA Kémiai Kutatóközpont Izotóp- és Felületkémiai Intézetében hordozható berendezést fejlesztettek ki és helyeztek üzembe, amelyet a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szakemberei ellenőrzéseik során rendszeresen használnak.

A hazai és a nemzetközi nyilvántartási és ellenőrzési rendszer igazolta, hogy hazánk teljesíti a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásával összefüggésben vállalt nemzetközi kötelezettségeit, és Magyarországon a nukleáris anyagok felhasználása eredeti rendeltetésüknek megfelelően kizárólag békés célok érdekében történik.

Az OAH feladatai az atomsorompó szerződés végrehajtásával kapcsolatos hatósági tevékenység területén az elmúlt évben jelentősen megnövekedtek.

A nemzetközi ellenőrzés elől eltitkolt iraki és észak-koreai nukleáris programok felderítése szükségessé tette a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által végzett biztosítéki ellenőrzés továbbfejlesztését és szigorítását. Ennek érdekében a nemzetközi szervezettel kötött biztosítéki egyezményhez kiegészítő jegyzőkönyv készült, amelyet az 1999. évi XC. törvény erősített meg és hirdetett ki. A vállalt kötelezettségek végrehajtásáról az OAH főigazgatója gondoskodik.

Ennek megfelelően 2001-ben is elkészült a kiegészítő jegyzőkönyv szerinti jelentés az alábbi témákban:

2001-ben a nyitó jelentés, továbbá az éves átfogó jelentés adatainak igazolására a NAÜ 5 alkalommal alkalmazott külön ellenőrzést. A nemzetközi szervezet ellenőrei környezeti mintákat vettek a Budapest Kutatórektorban, az MTA Kémiai Kutatóközpont Izotóp- és Felületkémiai Intézetében, az Izotóp Intézet Kft. laboratóriumaiban és a paksi atomerőműben. A NAÜ ellenőrök látogatást tettek a Mecsekérc Környezetvédelmi Rt. által kezelt bezárt uránbányában, az ércdúsító és bányavíz-kezelő üzemekben. Megtekintették a bánya jelenlegi és korábbi üzemi területeit, továbbá az adatokhoz kapcsoltan fényképfelvételeket készítettek.

Ezen kívül a Kiegészítő Jegyzőkönyv alapján nyújtott adatszolgáltatás ellenőrzésére a NAÜ ellenőrei a rendelkezésükre álló műhold felvételek alapján azonosították az általunk megadott épületeket a Központi Fizikai Kutató Intézet Kft. által bérelt telephelyen és a paksi atomerőmű területén.

Az 1999. évi L. törvénnyel kihirdetett Átfogó Atomcsend Szerződés nemzeti hatóságok létrehozását irányozza elő a Szerződésben vállalt feladatok végrehajtására. A Szerződés végrehajtásával kapcsolatos 2087/1999. (V. 5.) Korm. határozat szerint a nemzeti hatóság működésével kapcsolatos feladatok ellátását - a szükséges jogi, személyi és tárgyi feltételek létrehozásával - az OAH keretében kell biztosítani. A Szerződés hatálybalépésének időpontja még bizonytalan, de az új nemzetközi ellenőrzési rendszer kialakítása már folyamatban van és ennek megfelelően az OAH megkezdte a vállalt kötelezettségek végrehajtására való felkészülést. Ennek keretében kialakították a Nemzeti Adatközpont első változatát (National Data Center), amely az Átfogó Atomcsend Szerződés Szervezete Ideiglenes Technikai Titkársága által üzemeltetett Nemzetközi Adatközponthoz csatlakozik.

Nukleáris export és import

Az atomsorompó-rendszerrel kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek érvényesítése érdekében a nukleáris exporthoz és importhoz az OAH előzetes engedélye szükséges. A nemzetközi megállapodások és a vonatkozó 121/1997. (VII. 7.) Korm. rendelet szerint a nukleáris anyagokon és berendezéseken túl engedélykötelesek a nukleáris anyagok előállításához is felhasználható, nem nukleáris jellegű, kettős felhasználásúnak nevezett berendezések és ismeretek is.

2001-ben 26 export és import engedély került kiadásra. Ennek keretében az OAH egyebek között az atomerőművi friss fűtőelemek, atomerőművi berendezések, laboratóriumi analitikai célokat szolgáló deutérium-tartalmú vegyületek importjára és atomerőművi berendezések exportjára adott előzetes engedélyt.

A nemzetközi előírások szerint az importáló országok hatósági igazolást adnak az exportáló országnak az exportellenőrzéssel kapcsolatos nemzetközi szabályok betartásáról. Ezeket a nemzetközi igazolásokat Magyarországon az OAH adja ki.

Az OAH a Kormány korábbi megbízása alapján az elmúlt évben is biztosította hazánk részvételét a nemzetközi nukleáris exportellenőrzési rendszerekben, az atomsorompó szerződés végrehajtásával kapcsolatban megalakult Zangger Bizottságban és a nukleáris export és import szabályozására létrejött Nukleáris Szállítók Csoportjában (Nuclear Suppliers Group). A hazai tevékenységet is segíti a Nukleáris Szállítok Csoportjának rendszere, amely gyors információt ad arról, ha egy kereskedelmi ügyletben valamely részes ország az atomsorompó rendszer védelmében megtagadta az export engedélyt egy kettős használatú termékre. A rendszer, amelynek hazai állomását az OAH működteti, az Internetet használja fel a kapcsolattartásra, megfelelő szoftverrel biztosítva az adatok bizalmas kezelését.

2001-ben az OAH részvételével folytatta tevékenységét a 2016/1999. (II. 10.) Korm. rendelettel létrehozott Non-proliferációs Exportellenőrzési Tárcaközi Bizottság, amelynek feladata a nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák forgalmazásával kapcsolatos koordinációs tevékenység ellátása és az ezt szolgáló nemzetközi együttműködés gondozása.

   1. A radioaktív anyagok nyilvántartása, csomagolása és szállítása

A radioaktív anyagok nyilvántartása

Az atomenergia biztonságos alkalmazásának fontos előfeltétele a radioaktív anyagok szigorú központi nyilvántartása, amely az OAH hatósági feladatkörébe tartozik. A helyi nyilvántartások vezetéséhez a nyilvántartásra kötelezetteket az MTA Kémiai Kutatóközpont Izotóp- és Felületkémiai Intézete látja el hitelesített nyilvántartó könyvekkel, és vezeti a számítógépes központi nyilvántartást. A központi nyilvántartás adatbázisa tartalmazza a jelenleg használatban lévő mintegy 12 909 zárt sugárforrás mellett az 1960-as évek óta Magyarországon előállított, illetve Magyarországra importált összes radioaktív anyag adatait, így az adatbázis mintegy 460 000 tételből áll. Az intézet 2001-ben is végezte a sugárzó anyagok forgalmának könyvelését. A 2001-ben forgalmazott anyagok összes száma: 15 812 (15 162 db nyitott és 650 db zárt forrás) volt, a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló telephelyén 1199 sugárforrást, továbbá 1504 radioaktív anyagot tartalmazó füstérzékelőt helyeztek el.

A radioaktív anyagok központi nyilvántartásához kapcsolódóan az OAH és az MTA Kémiai Kutatóközpont Izotóp- és Felületkémiai Intézetének munkatársai az év során 8 felhasználónál ellenőrizték a helyi nyilvántartások vezetését, és a központi nyilvántartás adataival való összhangját. Sor került mindkét nagy magyarországi forgalmazó (Izotóp Intézet Kft. és IZINTA Kereskedelmi Kft.) ellenőrzésére. Az ellenőrzések a radioaktív sugárforrások biztonságát befolyásoló hiányosságokat nem tártak fel.

Radioaktív anyagok csomagolása és szállítása

A radioaktív anyagok szállítását és fuvarozását alapvetően az 1979. évi 19. törvényerejű rendelettel kihirdetett Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) és mellékletei, valamint az 1986. évi 2. törvényerejű rendelettel kihirdetett Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Megállapodás (RID), továbbá az 1971. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett Veszélyes Árúk Légi Szállításának Biztonságát Szolgáló Műszaki Utasítások (ICAO TI) szabályozza. A veszélyes áruk nemzetközi tengeri szállításáról a 2001. évi XI. törvénnyel kihirdetett SOLAS egyezmény VII. fejezetének végrehajtásáról szóló IMDG Code rendelkezik. A 14/1997.(IX.3.) KHVM rendelet ezeket a nemzetközi előírásokat a belföldi szállításra és fuvarozásra is kiterjeszti.

A veszélyes áruk szállításáról szóló nemzetközi egyezmények által előírt esetekben az OAH hatósági feladatkörébe tartozik a radioaktív anyagok csomagolás-mintáinak jóváhagyása, továbbá a radioaktív anyagok, a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok által külön engedélyhez kötött szállításának és fuvarozásának engedélyezése. Az OAH feladata továbbá az ezzel kapcsolatos nemzetközi értesítések kiadása és fogadása, valamint a nemzetközi szállítás közben esetleg bekövetkezett rendkívüli eseményeknél szükséges operatív intézkedések kezdeményezése. A radioaktív anyagok szállítását az ÁNTSZ, a fuvarozást a Központi Közlekedési Felügyelet engedélyezi.

Az elmúlt évben az OAH külön megegyezés szerinti szállításra egy alkalommal, radioaktív anyagok szállítására alkalmas csomag-mintára két alkalommal folytatott le engedélyezési eljárást. A csomagolás-minták és a szállítások engedélyezéséhez az MTA Kémiai Kutatóközpont Izotóp- és Felületkémiai Intézete szakvéleményeket készített. Az OAH 2001-ben három alkalommal végzett helyszíni ellenőrzést az engedélyeseknél a csomag-mintákkal kapcsolatban. Az OAH engedélyezési eljárásában érvényesíti a különféle szállítási módokra vonatkozó nemzetközi megállapodások legújabb előírásait is.

Az illegális forgalmazás megakadályozása

A nukleáris anyagok illegális forgalma a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására irányuló erőfeszítések megsértésen túl a lakosság egészségét és biztonságát is veszélyeztetheti. 2001-ben Magyarországon nem találtak illegális, ismeretlen eredetű nukleáris vagy radioaktív anyagot.

Az OAH biztosítja hazánk részvételét az illegális forgalmazás megakadályozására irányuló nemzetközi együttműködésben, amelynek egyik fontos fóruma a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. A nemzetközi szervezet a tagországok jelentései alapján adatbázist hozott létre az illegális forgalommal kapcsolatos eseményekről. Az események éves összesítőit az OAH rendszeresen eljuttatja az illetékes magyar szervek részére.

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és a Vámosok Világszervezete (WCO) együttműködésével nemzetközi ajánlás készül a nukleáris anyagok és más radioaktív források illegális kereskedelmének megelőzésére, felderítésére és a felderített esetekben szükséges intézkedésekre. Az ajánlás és az ahhoz tartozó technikai kézikönyvek kiadása, amelynek kidolgozásában az OAH szakértői is részt vesznek, 2002-ben várható.

Magyarország is részese az ismeretlen eredetű nukleáris anyagok analíziséhez nyújtott segítséggel kapcsolatos PECO együttműködésnek. A program többek között lehetőséget biztosít hazánk részére, hogy szükség esetén az Európai Unió szakintézményeinek analitikai kapacitását vegyük igénybe az elkobzott, ismeretlen eredetű nukleáris anyagok vizsgálatára.

Az MTA Kémiai Kutatóközpont Izotóp- és Felületkémiai Intézete a nukleáris anyagok csempészetének felderítésével kapcsolatos vizsgálatokat szolgáló gamma spektrométert helyezett üzembe.

A határátkelő-helyek forgalmának sugárkapukkal történő monitorozása a sugárvédelmi ellenőrzésen túl a nukleáris anyagok és más radioaktív források illegális forgalma elleni fellépést is szolgálja. A PHARE támogatással beszerzett sugárkapuk jelenleg 36 közúti és vasúti határátkelő helyen lehetővé teszik a teherforgalom folyamatos ellenőrzését.

  1. A radioaktív hulladékok elhelyezésének biztonsága
  2. Az atomenergia alkalmazásának utolsó fázisa a radioaktív hulladékok kezelése és biztonságos végső elhelyezése. Radioaktív hulladékok keletkeznek az atomenergia orvosi, ipari és kutatási célú felhasználásánál, az atomerőmű, továbbá a kutató- és oktató reaktorok üzemeltetése során. A hulladékokat a radioaktív anyagok aktivitásától függően kis-, közepes és nagy aktivitású kategóriákba sorolják.

   1. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság
   2. 1998. január 1-jétől az atomenergiáról szóló törvény végrehajtásaként az atomenergiát alkalmazók befizetéseiből Központi Nukleáris Pénzügyi Alap jött létre, amelynek rendeltetése a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti és végleges elhelyezésére szolgáló tárolók létesítésének és üzemeltetésének, illetve a nukleáris létesítmények leszerelésének (lebontásának) finanszírozása. Az Alappal a Kormánynak az OAH feletti felügyeletét ellátó tagja rendelkezik, az Alap kezelője az OAH. Az OAH a Kormány felhatalmazása alapján létrehozta a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaságot az Alap tevékenységi körébe tartozó munkálatok elvégzésére.

    A 2001. és 2002. évi költségvetésről szóló törvény az Alap 2001. évi bevételeit 14.883,6 Mrd Ft összegben határozta meg. A 2001-ben tervezett kiadások 6.322,5 Mrd Ft-ot tettek ki, míg a hosszabb távon jelentkező és elsősorban az atomerőmű leszerelésével kapcsolatos költségek fedezetére elkülönített forrás 8.561,1 Mrd Ft volt. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 2000. évi módosítása miatt 2001-ben és 2002-ben a költségvetés nem utalta át az Alapba az előző évi átlagos állományt és jegybanki alapkamatot figyelembe vevő, az értéktartást biztosító összeget. 2001-ben azonban a villamos energiáról szóló CX. törvény 2003-tól kezdődően visszaállította az eredeti állapotot, így az Alap értéktartása ismét biztosított.

    Az Alapból finanszírozott legfontosabb feladatok: az atomerőművi kis- és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése, a működő kis és közepes aktivitású hulladéktároló korszerűsítése és a paksi atomerőmű Kiégett Kazetták Átmenetei Tárolójának folyamatos bővítése volt.

   3. Kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok
   4. Kis és közepes aktivitású kategóriába sorolhatók egyes hulladékká vált radioaktív izotópok, az elszennyezett védőruhák, tisztító eszközök, orvosi fecskendők, alkatrészek, karbantartó eszközök, valamint a víztisztítás, szellőztetés, mosás stb. következtében keletkezett sugárzó hulladékok. Ilyen hulladékok keletkeznek az atomerőműben, a kutató- és oktatóreaktorban, továbbá a radioaktív izotópok előállítása és alkalmazása során.

    A Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló

    A püspökszilágyi telephelyen 1976. december 22-én kezdte meg működését a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) a gyógyászatból, kutatásokból, oktatásból és az ipari alkalmazásokból származó radioaktív hulladékok elhelyezésére. Az atomerőművi szilárd kis aktivitású radioaktív hulladékok egy részének elhelyezésére a tároló eredeti kapacitását 3500 m3-ről 5030 m3-re bővítették. A tárolóban 2500 m3-t foglalnak el a paksi atomerőmű hulladékai.

    2001 végére az RHFT szabad tárolási kapacitása 105 m3-re szűkült, ami még a következő években biztosítja a nem atomerőművi eredetű, évi mintegy 20 m3 radioaktív hulladék elhelyezését, nagyságrendekkel elmarad azonban az atomerőmű tervezett élettartama és leszerelése során keletkező kis- és közepes aktivitású hulladékainak elhelyezéséhez szükséges, összesen 24.000-40.000 m3 térfogattól. Ilyen mértékű bővítést a telephely adottságai nem tesznek lehetővé.

    A tároló létesítése óta a nemzetközi és hazai biztonsági követelmények jelentős mértékben szigorodtak, és új tudományos módszerek születtek a radioaktív hulladéktárolók környezeti- és sugárbiztonságának értékelésére. Ezt figyelembe véve a bővítés engedélyezése során a szakhatóságként közreműködő Magyar Geológiai Szolgálat a telephely alkalmasságának megítélése érdekében további vizsgálatokat és egy korszerű módszerekkel végzett biztonsági elemzést tartott szükségesnek. Ezért 2001-re két, egymástól független elemzés készült el. Az egyiket egy PHARE program keretében az angol AEA Technology, a másikat az ETV-ERŐTERV készítette. A biztonsági elemzések eredményei alapján egy biztonságnövelő program készült, amely tartalmazza a tároló hosszú távú biztonságos működéséhez szükséges munkálatokat. Ennek eredményeképpen az Alap terhére megindult az RHFT korszerűsítése, sugárbiztonságának növelése, amely alapján várható, hogy az RHFT 2002. december 31-ig érvényes működési engedélyét az ÁNTSZ meghosszabbítja ill. véglegesíti.

    A tároló 25 évi üzemeltetése során a rendszeres sugárvédelmi ellenőrzések eredményei nem mutattak ki érdemi változást a telephely környezetének radioaktivitásában. Azonban 2000. év végén a telephelyen létesített egyik megfigyelő kútban a korábbinál magasabb trícium koncentrációt mutattak ki. A megfigyelő kút a tárolómedencéktől néhány méter távolságban van és a tárolókat körülvevő környezeti monitoring-rendszer része. A megjelent trícium mennyisége messze alatta marad a sugárvédelmi korlátoknak, azonban az üzemvitel biztonsága érdekében vizsgálatok indultak meg a jelenség okainak kiderítésére és elhárítására. Első lépésként megindult a terület geológiai viszonyainak feltárása, a trícium eredetének és várható terjedésének tisztázása. Ennek alapján lehet dönteni a beavatkozás szükségességéről, és ez alapozza meg a környezet állapotát és az esetleges beavatkozás hatékonyságát ellenőrző módszerek alkalmazását.

    Az atomenergiáról szóló törvény előírásaival összhangban a telephely környezetében lévő önkormányzatok részvételével Izotóp Információs Társulás működik, amely ellátja a tároló üzemeltetésével kapcsolatos társadalmi ellenőrzési és információs feladatokat. A Társuláson keresztül kapott a lakosság tájékoztatást a tríciumnak a megfigyelő kútban mért megnövekedett aktivitás-koncentrációjáról és a biztonságot növelő munkálatokról is. A háttérsugárzást mérő rendszer lehetővé teszi, hogy a lakosság a Társulásban közreműködő községek polgármesteri hivatalában meggyőződhessen a környezeti sugárzás értékéről.

    Az atomerőművi kis és közepes aktivitású hulladékok tárolása

    1993-1996 között a nemzeti projekt keretében szakirodalmi adatok alapján az ország teljes területét megvizsgálták a kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésére alkalmas földtani objektumok kiválasztása érdekében. E vizsgálatok azt mutatták, hogy a Mezőföldön és az attól délre eső dombvidéken célszerű a továbbkutatást folytatni, ami mellett az is szólt, hogy ez a terület az atomerőműtől nem messze, a Duna ugyanazon partján helyezkedik el.

    Az előzetes helyszíni vizsgálatokra csak ott került sor, ahol azt a helyi önkormányzatok támogatták. A földtani, műszaki biztonsági és gazdasági vizsgálatok záródokumentuma Bátaapáti (Üveghuta) térségében javasolt további vizsgálatokat a felszín alatti, gránitban történő elhelyezésre, és Udvari térségében felszíni tároló létesítésére. Az előzetes vizsgálatok a Bátaapáti (Üveghuta) körzetében megvalósítható felszín alatti létesítményt mutatták kedvezőbbnek. Így 1997 elején az a döntés született -- amellyel az OAB is egyetértett --, hogy a részletes kutatások Bátaapáti (Üveghuta) térségében kezdődjenek meg.

    Az 1997-1998 között lefolytatott földtani kutatásokról szóló összefoglaló jelentés az üveghutai kutatási területet alkalmasnak találta arra, hogy ott kezdődjenek meg az engedélyezést és létesítést megalapozó részletes geológiai és telephely jellemzési munkák. Ezt megerősítette a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Hulladékkezelés-értékelési és Műszaki Felülvizsgálati Programjának (Waste Assessment and Technical Review Programme, WATRP) keretében 1999-ben szervezett nemzetközi szakértői felülvizsgálat is.

    Az illetékes hatóság, a Magyar Geológiai Szolgálat Dél-dunántúli Területi Hivatala ezzel megegyező véleményt alakított ki és a WATRP csoporthoz hasonlóan javaslatot tett a további kutatásokra. Ezt figyelembe véve elkészült a földtudományi ismeretek szintézisét tartalmazó földtani összefoglaló és az aktualizált biztonsági elemzés. Ennek eredményei azt mutatják, hogy a választott elhelyezési technológia a vizsgált telephelyen a biztonsági kritériumokat jelentős tartalékokkal kielégíti.

    A további munkák során el kell végezni az engedélyezéshez szükséges további földtani és műszaki vizsgálatokat. Erre átfogó kutatási program készült, amelyet a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapot felügyelő miniszter 2001. június 1-én jóváhagyott. A program 2001 végén megindult és a tervek alapján 2004-ben az előzetes környezeti hatástanulmány engedélyeztetésével zárul le.

    A kutatási program teljes megvalósítására a korábbi feladatonkénti pályáztatás helyett egy átfogó pályázatot írtak ki, amely kiterjedt a földtani vizsgálatokra, a műszaki előkészítésre és a biztonsági értékelésre. Így a pályázatot elnyert konzorcium teljes felelősséggel tartozik a program végrehajtásáért.

   5. Nagy aktivitású és/vagy hosszú élettartamú hulladékok

   Nagy aktivitású hulladék lényegében a kiégett fűtőelemek újrafeldolgozása, valamint az atomerőmű leszerelése során keletkezik. Ez utóbbiak végleges sorsa összekapcsolódik az atomerőmű leszerelésével. Ezen kívül a sokféle területről származó elhasznált, zárt sugárforrások egy része hosszú élettartamú hulladékká válik, amelynek végleges elhelyezése a nagy aktivitású radioaktív hulladékokkal azonos követelmények szerint történik.

   Hazánkban a nagy aktivitású hulladék elhelyezésére ígéretes lehetőséget tárt fel a Mecseki Ércbányászati Vállalat a bányatérség közelében. Az uránérc telepek felkutatása közben olyan agyagtartalmú kőzetet (bodai aleurolit) találtak, amely alkalmasnak mutatkozott nagy aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésére, mert jó vízzáró és a radioaktív izotópokat megköti. Az 1999-ig a föld alatt végzett kutatások igazolták a Bodai Aleurolit Formáció alkalmasságát, azonban a bánya bezárással kapcsolatos határozat miatt a kutatásokat mélyszinten nem lehetett tovább folytatni.

   A nagy aktivitású és/vagy hosszú élettartamú radioaktív hulladékok, valamint a kiégett fűtőelemek kezelésére vonatkozó nemzeti politika kialakításáról az RHK Kht. által kiírt nemzetközi tenderen nyertes spanyol ENRESA cég egy tanulmányt készített. A következő feladat ennek alapján a stratégia kidolgozása az üzemanyag ciklus lezárására és a nagy aktivitású és/vagy hosszú élettartamú radioaktív hulladékok kezelésére és elhelyezésére, több lehetséges változatot értékelve.

  3. Tudományos-műszaki bázis
  4. Az atomenergia biztonságos alkalmazása fejlett tudományos-műszaki bázist igényel. A nukleáris biztonságról szóló nemzetközi egyezmény követelményként rögzíti a műszaki háttér biztosításának szükségességét. Az atomenergiáról szóló törvény is úgy rendelkezik, hogy az alkalmazás biztonságát, az ezzel összefüggő kutatási-fejlesztési feladatok megoldását a tudomány és a technika fejlesztésével, a kutatómunka összehangolt szervezésével, a hazai, illetve a nemzetközi tudományos kutatások eredményeinek gyakorlati alkalmazásával kell elősegíteni.

   1. Tudományos Tanács

Az atomenergiáról szóló törvény rendelkezései szerint a biztonságos alkalmazással összefüggő kormányzati, hatósági és nukleárisbaleset-elhárítási intézkedések tudományos megalapozásának biztosítása érdekében az OAB és OAH munkáját Tudományos Tanács segíti. Az atomenergia alkalmazása területén országosan elismert szakemberekből álló, most legfeljebb 12 tagú testület, amelynek elnökét és tagjait az OAB elnöke nevezi ki. A testület a korszerű tudományos eredmények figyelembevételével állást foglal a nukleáris biztonsággal, a sugárvédelemmel és a nukleárisbaleset-elhárítással összefüggő legfontosabb elvi és kutatás-fejlesztési kérdésekben.

2001. évben a Tudományos Tanács az alábbi előterjesztéseket tárgyalta meg:

   1. Kutatás-fejlesztés

Az atomenergia békés célú hazai alkalmazásának biztonságával összefüggő kutatási-fejlesztési tevékenység összehangolása, a hatósági ellenőrzést szolgáló megalapozó műszaki tevékenységek finanszírozása az OAH feladata.

Az OAH koordinációs kötelezettségének megfelelően véleményezi és értékeli az atomenergia biztonságos alkalmazását szolgáló más költségvetési forrásból finanszírozott, vagy támogatott műszaki-fejlesztési feladatokat, pályázatokat, az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek érvényesítése és a párhuzamosságok elkerülése érdekében. Az OAH részt vesz a pályázatok elbírálásában és a megkötött szerződések teljesítésének ellenőrzésében.

Az atomenergetika biztonságos alkalmazását felügyelő hatósági tevékenységet kutatási fejlesztési programok támogatják, amelyekre hároméves (1996-1998. és 1999-2001.) feladattervek készülnek. Az egyes feladatok megvalósítása éves szerződések keretében történik a közbeszerzésről szóló 1995. évi XL. törvény, illetve annak módosítása szerinti tárgyalásos eljáráson alapuló pályázati rendszer keretében. Az éves terveket és a teljesítéseket független, hat főből álló Tanácsadó Testület véleményezi.

A 2001-ben lezárult hároméves program céljai a következők voltak: a hatósági munka kutatási-fejlesztési támogatása, a hosszú távú kutatási-fejlesztési tevékenységek megalapozása, a műszaki háttérintézmények rendelkezésre állásának biztosítása, a nemzetközi együttműködésben való részvétel elősegítése. Az elmúlt év legfontosabb eredményei a hatósági tevékenység támogatása területén az alábbiak:

A következő hároméves időszakra kialakított új kutatás-fejlesztési program legfontosabb témakörei a következők

   1. Intézményi bázis

A nukleáris biztonsággal kapcsolatos hatósági tevékenység területén nemzetközi elvárás a műszaki-tudományos háttérintézmények (Technical Support Organisation, TSO) bekapcsolása a hatósági munka támogatásába. Az OAH már korábban kialakított ilyen kapcsolatot a KFKI Atomenergia Kutató Intézettel, a Villamosenergiaipari Kutató Intézet Rt.-vel, a Veszprémi Egyetem Fizikai Kémia Tanszékével és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetével. A TSO kapcsolatokra a háttérintézmények minőségbiztosítási rendszert hoztak létre. 2001-ben a OAH hatósági tevékenységét segítő műszaki-tudományos háttérintézmények sorába lépett az Országos Meteorológiai Szolgálat is.

Az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó területen az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézete (OKK OSSKI) látja el a hatósági tevékenység támogatásával összefüggő TSO feladatokat.

A hatósági ellenőrzést szolgáló műszaki tevékenység mellett a hazai kutatóintézetek fontos szerepet játszottak és játszanak ma is az atomenergia biztonságos alkalmazásának tudományos megalapozásában, a nukleáris biztonság fejlesztésében. A hazai nukleáris biztonsági kutatások színvonalát az Európai Unió is magasra értékelte. Fontos eredmény az is, hogy a KFKI Atomenergia Kutató Intézete tagja az OECD Nukleáris Energia Ügynöksége több nagy jelentőségű kutatási projektjének, az OAH-t támogató kutató-fejlesztő intézmények rendszeresen sikeresen szerepelnek az EU által indított Kutatási Keretprogramokban.

 1. SUGÁRBIZTONSÁG ÉS SUGÁRVÉDELEM
 2. A sugárvédelem és sugárbiztonság egyrészt az emberek védelmét jelenti az ionizáló sugárzás vagy a radioaktív anyagok okozta sugárterhelés ellen, másrészt a sugárforrások biztonságos voltát. A sugárbiztonsággal és sugárvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatokat az OTH és az ÁNTSZ megyei, illetve fővárosi intézetei látják el. A sugárveszélyes tevékenységgel kapcsolatos rendészeti és fizikai védelmi hatósági feladatok az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) hatáskörébe tartoznak.

  1. Sugárbiztonság
   1. Sugárveszélyes berendezések és létesítmények

A sugárveszélyes tevékenység a sugárveszélyes berendezések és létesítmények üzemeltetése, a radioaktív izotópok és ionizáló sugárzások alkalmazása. A legfontosabb alkalmazások az alábbiakban foglalhatók össze:

A sugárveszélyes berendezéseknél és létesítményeknél a rendkívüli események kockázatának értékelése azt mutatja, hogy környezeti hatásokra, vagy egyáltalán nem, vagy legfeljebb néhányszor tíz méter sugarú körzetben kell számítani.

   1. Sugárbiztonsági felügyelet

Az országban működő ionizáló sugárzást alkalmazó munkahelyekkel kapcsolatos hatósági sugáregészségügyi tevékenységet az OTH és az ÁNTSZ 19 megyei és a fővárosi intézete végzi. Az ellenőrzési feladatokat, a hatósági munka szakmai meglapozását, a rutin műszeres ellenőrző tevékenységet 13 megyében a Közegészségügyi Osztály Munka- és Foglalkozási-egészségügyi Csoport, 6 megyében és a fővárosban, ahol Sugáregészségügyi Decentrum működik, önálló Sugáregészségügyi Csoport, illetve Sugáregészségügyi Osztály végzi. Az OTH hatósági tevékenységének szakmai megalapozását az OKK OSSKI végzi.

1998-2001. év között a sugáregészségügyi hatósági tevékenység volumene fokozatosan növekedett:

ionizáló sugárzást alkalmazó munkahelyi egységet tartottak nyilván és velük kapcsolatban látták el az engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési feladatokat, a sugárvédelem alapvető szabályainak és a hatósági előírásoknak betartása mellett.

Az elmúlt évben a sugáregészségügy számára új többlet feladatok jelentkeztek. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtására kiadott 16/2000. (VI.8.) EüM rendelet többek között megállapította az atomenergiát alkalmazó munkahelyek kockázati besorolását és rendelkezései alapján az orvosi röntgenterápia, teleterápia, brachyterápia, orvosi gyorsítók, izotóplaboratóriumok, illetve az ipari gammaradiográfia, ipari besugárzók és izotóplaboratóriumok fokozott kockázattal járó munkahelyeknek minősülnek.

Folytatódott a klinikák, kórházak, szakorvosi rendelőintézetek, tüdőgondozók radiológiai munkahelyinek bővítése, korszerűsítése, az elavult berendezések lecserélése új modern berendezésekre. Több sugárterápiás központban a régi teleterápiás berendezések helyett új berendezések kerültek telepítésre.

2001-ben 1 új sugárterápiás centrum, 2 lineáris gyorsító, és 1 közelterápiás besugárzó kezdte el üzemelését. Több egységben sor került az izotópos részleg korszerűsítésére, átalakítására. Az ÁNTSZ megyei intézeteinek éves jelentéseiből az is nyilvánvaló, hogy még vannak megyék, ahol a tüdőszűrő hálózat berendezései korszerűtlenek, de az elöregedett tüdőszűrő és emlőszűrő berendezések korszerű készülékekkel való cseréje jó ütemben halad. A 31/2001.(X. 3.) EüM rendelettel bevezetett rendszeres műszaki minőség-ellenőrzés és a berendezések korszerűsítése csökkenti a vizsgált személyek és a személyzet indokolatlan többlet sugárterhelését.

Az ÁNTSZ megyei és fővárosi intézeteinek tevékenysége

Az ionizáló sugárforrások munkahelyi alkalmazása a sugáregészségügyi hatóság hatékony felügyelete mellett, a sugárvédelem alapvető szabályainak és a hatósági előírásoknak a betartása mellett, biztonságosan történik.

2001-ben az országosan nyilvántartott munkahelyi egységek száma (5500 egység) az előző évihez képest (5134 egység) emelkedést mutat. A nyilvántartott egységek számát az is módosította, hogy 2001-ben az egységek besorolása megváltozott. Az előző évekhez hasonlóan a nyilvántartott ionizáló sugárzást alkalmazó munkahelyi egységek 70%-a orvosi és állatorvosi röntgen munkahely. A sugáregészségügyi hatóság 1702 egységben - a nyilvántartott egységek mintegy 25%-ában - 1784 sugáregészségügyi ellenőrzést végzett.

A sugáregészségügyi engedélyező, rendelkező tevékenységük keretében a megyei intézetek összesen 483 rendelkező határozatot, 293 új, 664 meglévő munkahelyre tevékenységi engedélyt adtak ki, 14 esetben sugárvédelmi okból, 181 esetben egyéb okból - a tevékenység megszűnése, felszámolása - korábban kiadott engedélyeket vontak vissza.

Munkahelyi sugárforrástól származó sugárbaleset, személyek sugárterhelésével járó rendkívüli esemény, vagy a sugárvédelmi, sugárbiztonsági előírások durva megsértéséből származó veszélyeztetés 2001-ben nem történt.

A volt uránbánya területén végzett rekultivációs tevékenység felügyeletét és sugáregészségügyi ellenőrzését az ÁNTSZ Baranya megyei Intézete végzi.

Az OTH tevékenysége

Az OTH 2001. évben végzett tevékenységének fontos része a területi sugáregészségügyi, sugárvédelmi tevékenység szakmai koordinálása, melyet első sorban a Sugáregészségügyi Decentrumok munkájának egységesítése, a szakmai színvonal emelése érdekében fejt ki, messzemenően támaszkodva az OKK OSSKI tevőleges részvételére. E mellett az OTH tevékenységében jelentős hányadot képvisel a hatósági és szakhatósági feladatok ellátása.

2001-ben az OTH 36 szakhatósági állásfoglalást adott ki, ebből 15 állásfoglalást az OAH engedélyezési eljárásaiban végzett szakhatósági tevékenység keretében, 21 állásfoglalást pedig a nukleáris létesítmény és a radioaktív hulladéktároló biztonsági övezetéről szóló 213/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletben foglaltak szerint az első fokon eljáró építési hatóságnak. A szakhatósági állásfoglalásokat megalapozó szakvéleményeket az OKK OSSKI Sugáregészségügyi Főosztálya készítette.

Az atomenergiáról szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtására megjelent 16/2000. (VI.8.) EüM rendeletben foglaltak alapján 77 sugárvédelmi minősítő okirat került kiadásra. A forgalmazási engedélyek száma 2.

Az atomtörvény hatálya alá nem tartozó radioaktív anyagok, valamint ionizáló sugárzást létrehozó berendezések köréről szóló 124/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 12 mentességi igazolás kiadása történt meg.

A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 14/1997.(IX.3.) KHVM rendelet alapján az OTH 46 országos, illetve nemzetközi szállítási engedélyt adott ki.

Az OKK OSSKI tevékenysége

Az OKK OSSKI Sugáregészségügyi Főosztálya a hatósági tevékenységet alátámasztó feladatkörében a hatósági döntések előkészítéshez és a határozatok kiadásához 2001-ben 75 esetben sugárvédelmi minősítéshez, 12 esetben az atomtörvény hatálya alól történő mentesítéshez, 9 esetben tervbírálathoz és üzembe helyezéshez, 23 esetben kiemelt létesítményekhez adott ki szakvéleményt. E feladatok végrehajtásához összesen 83 esetben helyszíni szemlét és sugárvédelmi mérést végzett. Ezen kívül 14 esetben az Egészségügyi Minisztérium és az OTH megkeresésére, 82 esetben egyéb megkeresésre került sor állásfoglalás kiadására. Az előző évhez képest a tervbírálatok és üzembe helyezéshez szükséges szakvélemények száma csökkent, mivel a feladatok egy része a Sugáregészségügyi Decentrumok hatáskörébe került.

A tárgyév során az OTH az OKK OSSKI szakmai-módszertani tevékenysége keretében munkaértekezleteket szervezett a Sugáregészségügyi Decentrumok és a laboratóriumok munkatársaival a munkahelyi engedélyezési eljárás, környezetvédelmi ellenőrzés, méréstechnikai témakörében, továbbá értelmező, iránymutató szakmai anyagokat készített.

Az OKK OSSKI működteti az Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálatot, amely 2001-ben 18 rendkívüli esemény elhárításában vett részt, szakmai támogatást nyújtott a helyi sugáregészségügyi hatóságoknak, a Vám- és Pénzügyőrségnek és a Belügyminisztériumnak. A rendkívüli események jelentős részben a határátkelőhelyeken feltartóztatott szállítmányokkal kapcsolatosak. A riasztások meghatározó részét az újonnan telepített sugárkapuk adták, ezért szakmai segítséget a jelzések értékelése igényelte. A Szolgálat belső intézkedéseket hozott és megkezdte felszerelésének korszerűsítését a terrorcselekmények megelőzése területén a Vám- és Pénzügyőrség és a Belügyminisztérium munkájának szakmai támogatásával kapcsolatos feladatok ellátására.

   1. Rendészet és fizikai védelem

A rendőrhatóság szakhatósági feladatai ellátása során rendszeresen részt vett az ionizáló sugárzást létrehozó berendezések üzemeltetésére, illetve radioaktív anyagok felhasználására, birtoklására és tárolására indított államigazgatási eljárásokban. Ennek keretében az ORFK 271 esetben adott ki szakhatósági hozzájárulást, és 30 esetben tartott helyszíni szemlét a biztonságos anyagfelhasználás, illetve berendezés üzemeltetés feltételeinek ellenőrzésére.

A radioaktív anyagokkal összefüggő rendkívüli eseményeket (ismeretlen eredetű radioaktív anyagok detektálása, indokolatlan sugársérüléssel járó munkavégzés, radioaktív anyagok eltűnése) az ORFK rendészeti szempontból kivizsgálta. Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos jogszabályok megsértésének gyanúja miatt az ORFK 2001-ben nem tett büntető feljelentést a Btk. 264. §-ában (visszaélés radioaktív anyaggal) és a Btk. 264/B. §-ában (visszaélés atomenergia alkalmazásával) meghatározott bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt.

  1. Sugárvédelem
   1. Lakossági sugárterhelés
   2. A lakossági sugárterhelés egyrészt a természetben mindenütt előforduló, kozmikus és földi eredetű természetes sugárterhelésből, másrészt az ember alkotta sugárforrások, készülékek, létesítmények, radioaktív anyagok alkalmazásával, működésével kapcsolatos mesterséges sugárterhelésből tevődik össze.

    A természetes forrásból származó sugárterhelés

    A természetes sugárterhelés forrása a világűrből a Föld légkörébe érkező nagyenergiájú kozmikus sugárzás, valamint a földkéregből származó és a környezetben mindenütt - a talajban, az építőanyagokban, a levegőben, az élelmiszerekben, az ivóvízben, még az emberi testben is - jelenlévő természetes radioaktív anyagok sugárzása. A természetes háttérsugárzás legjelentősebb összetevője a földkéregből származó radon gáz. A hazai lakosság átlagos természetes eredetű környezeti sugárterhelése 2,4 mSv/év.

    A természetes külső háttérsugárzás hazai szintjének felmérésére az OKK OSSKI passzív detektoros dozimetriai hálózatot működtet, amely az ország területén 114 és a paksi atomerőmű körül 42 pontban negyedéves időszakonként végez méréseket.

    Mesterséges forrásokból származó sugárterhelés

    A mesterséges eredetű sugárterhelés forrásai az atomenergetika, a mesterséges radioaktív anyagok és más sugárforrások orvosi, ipari, mezőgazdasági és egyéb célú hasznosítása. A mesterséges eredetű sugárterhelés legnagyobb részét az orvosi célú besugárzások teszik ki. Korábban jelentős mértékű volt az atomfegyver -kísérletek radioaktív hulladékaiból származó sugárterhelés, ez azonban mára 0,005 mSv/év alatti értékűre csökkent. A csernobili atomerőmű balesetének hazai következményeként a magyar lakosság 2001. évi sugárterhelése, elsősorban a hosszú felezési idejű cézium-137 izotóp sugárzása következtében 0,006-0,008 mSv-re volt tehető. A lakossági dóziskorláttal összevetve - 1 mSv/év, amely értelemszerűen nem terjed ki a természetes forrásokból származó sugárterhelésre, valamint az érintettekre közvetlenül haszonnal járó orvosi alkalmazásokból származó sugárterhelésekre - ezek az értékek jelentéktelenek.

    Az orvosi alkalmazásokból származó sugárterhelés felmérése és optimálása érdekében az OKK OSSKI országos paciensdózis felmérő programot működtet.

    A lakossági sugárterhelés csökkentése és ellenőrzése érdekében a létesítmények - köztük elsősorban a nukleáris létesítmények - kötelesek környezeti ellenőrző rendszert vagy laboratóriumot működtetni. Az illetékes minisztériumok és hatóságok is működtetnek országos, regionális rendszereket a kibocsátások, valamint a környezeti sugárzási viszonyok és radioaktivitás koncentrációk független ellenőrzésére. A mesterséges forrásból származó környezeti radioaktivitás alacsony szintje miatt az ebből származó sugárterhelés csak számítások útján határozható meg. Az atomerőmű kibocsátásából származó sugárterhelés még az atomerőmű közvetlen közelében élő lakosok esetében is 0,001 mSv/év-nél kisebb.

    A határhoz közeli, szlovákiai mohi atomerőmű hazai területre gyakorolt hatását az erőmű üzembe helyezése óta monitorozza az OKK OSSKI az érintett megyei ÁNTSZ intézetekkel együttműködésben. A vizsgálatok 2001-ben sem mutattak ki az erőműnek tulajdonítható környezeti hatást.

   3. Foglalkozási sugárterhelés

Az OKK OSSKI-ban működő Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat az ionizáló sugárzással hivatásszerűen dolgozó munkavállalók foglalkozási sugárterhelésének központi hatósági ellenőrzését végzi. Az ellenőrzés 2001-ben 1293 intézményben, vagy létesítményben foglalkoztatott 15.260 munkavállalóra terjedt ki. Az ellenőrzött személyek megoszlása a munkavégzés területe szerint a következő:

A 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet szerint a személyzet egyéni sugárterhelésének ellenőrzését egyes munkahelyeken ki kell terjeszteni a természetes forrásokból eredő sugárterhelés-összetevőre is. 2001-ben megkezdték a föld alatti és földfelszíni bányaüzemek előzetes sugáregészségügyi felmérését a dolgozók potenciális sugárterhelésének felmérése céljából.

   1. Ágazati ellenőrző rendszerek
   2. Egészségügyi Minisztérium

    A környezeti sugáregészségügyi laboratóriumok működtetése az Egészségügyi Radiológiai Mérő és Adatszolgáltató Hálózat (ERMAH) feladata. Az ERMAH-ban az ÁNTSZ fővárosi és megyei intézeteinek 7 középszintű és 3 alapszintű mérőállomása és az OKK OSSKI működik együtt.

    A hálózat laboratóriumai az ERMAH vizsgálati program keretében 2001-ben összesen 7600 aeroszol, fallout, ivóvíz, felszíni víz, talaj, takarmány, fű, gabona, szemestermény, zöldség, gyümölcs, tej és tejtermékek, hús és kenyér minta feldolgozását és radioaktivitásának ellenőrzését végeztek el. Kiugróan magas eredményt nem tapasztaltak.

    A környezeti sugáregészségügyi mérések eredményeit évente közzéteszik az "Egészségtudomány" című közegészségügyi-járványügyi szaklapban. A 2001. évi eredmények összesítése és feldolgozása a beszámoló készítésekor folyamatban volt, a lakosság mesterséges környezeti forrásokból származó becsült belső sugárterhelésének országos átlaga 2001. évben a 2000-ben számított 0,0005 mSv érték körül várható, ami elhanyagolhatóan csekély a természetes forrásokból származó lakossági sugárterheléshez képest.

    Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

    A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium egész országra kiterjedő Radiológiai Ellenőrző Hálózata rendszeresen végzi a tápláléklánc és a környezet radioaktív szennyezettségének monitorozását. A hálózat 26 mérésre és adatszolgáltatásra kötelezett radiológiai laboratóriumából 19 a megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomásokon, 6 az élelmiszeripari intézmények és részvénytársaságok keretében, 1 pedig az Országos Élelmiszervizsgáló Intézetben működik. Az intézet, mint Ágazati Információs Központ összehangolja a radiológiai laboratóriumok szakmai tevékenységét, ellátja a mérési eredmények gyűjtését, feldolgozását értékelését és elkészíti az összesítő jelentést. Az éves radiológiai vizsgálatok a termőhelytől a késztermékig átfogják az élelmiszer termelés és gyártás egész folyamatát a lakosság biztonságos táplálkozása és az élelmiszer export érdekében, ezen felül kiterjednek a mezőgazdasági termékek, takarmányok, az üzemi és felszíni vizek, egyes vadon élő növény- és állatfajok szennyezettségének ellenőrzésére is. Az ellenőrzések eredményeként kiugróan magas értéket nem tapasztaltak.

    Környezetvédelmi Minisztérium

    A Környezetvédelmi Minisztériumnak 6, az Országos Meteorológiai Szolgálatnak 21 környezeti sugárvédelmi mérőállomása működik. Korábban a Minisztérium szervezésében és finanszírozásában, az OKK OSSKI szakmai koordinációjával készült el a Mohi Atomerőmű közelébe eső hazai területek radioaktív alapszintjének felmérése, amelyben a belügyi, az egészségügyi, a földművelésügyi és vidékfejlesztési és a környezetvédelmi tárcák alárendeltségében működő intézmények és szolgáltatók vettek részt. A felmérés eredményeként rendelkezésre áll a Mohi Atomerőműtől számított 80 km-es sugarú körcikk Magyarországra eső területének radiológiai alaptérképe, amely kiterjed a levegő, a felszíni és felszín alatti vizek, továbbá a szárazföldi és vízi környezet aktuális radiológiai helyzetére.

    A környezetvédelmi tárca a Központi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzatából a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságával együttműködve befejezte a közúti és vasúti határátkelőhelyeken a sugárkapuk telepítését.

    A jelenlegi sugárellenőrzési rendszerben 36 sugárkapu működik, biztosítva a bejövő közúti és vasúti szállítmányok teljes körű ellenőrzését.

   3. Hatósági Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer
   4. Az atomerőmű normálüzemi radioaktív kibocsátásait szigorú előírások szabályozzák és folyamatosan működő mérőrendszerek ellenőrzik. A paksi atomerőmű üzemi környezeti sugárvédelmi ellenőrző rendszere mellett az OAB kezdeményezésére jött létre a Hatósági Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer, amelynek keretében az illetékes minisztériumok - Egészségügyi Minisztérium, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Környezetvédelmi Minisztérium - szakintézményei és területi laboratóriumai végeznek összehangolt méréseket és ellenőrzéseket az atomerőmű 30 km sugarú környezetében. A rendszer 1980 óta végzi az évi közel 5.000-7.000 mérési eredmény összegyűjtését, feldolgozását, kiértékelését és tárolását az OKK OSSKI bázisán.

    A rendszer működése zavartalan volt, a 2001. év értékelő jelentését, a korábbi évek gyakorlatával megegyezően, az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer információs központja az adatszolgáltatók bevonásával készítette el. A jelentés ezúttal is igazolta, hogy az atomerőműből származó környezeti sugárterhelés annak rendkívül alacsony szintje miatt mérésekkel nem mutatható ki.

   5. Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer

Az országos rendszert a Belügyminisztérium, az Egészségügyi Minisztérium, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Környezetvédelmi Minisztérium, az Oktatási Minisztérium és az MTA szakintézményei, ágazati hálózatai alkotják. Az OAB határozata alapján a rendszer információs központját az OKK OSSKI működteti. A 2001. évi adatok értékelése során kiugróan magas értéket nem tapasztaltak. Az országos rendszer működésének szabályozására az egészségügyi tárcánál készülő rendelet kiadása hosszabb ideje késik.

 1. NUKLEÁRISBALESET-ELHÁRÍTÁS
 2. A nemzetközi elvárásoknak megfelelően az esetleges nukleáris balesetek következményeinek elhárítására 1982-ben, még a paksi atomerőmű első blokkjának üzembe helyezését megelőzően, az OAB kezdeményezésére Atomerőművi Balesetelhárítási Kormánybizottság alakult. 1989-ben, a csernobili atomerőmű súlyos balesetével kapcsolatos tapasztalatok figyelembevételével, a Kormánybizottság átszervezéseként a Kormány létrehozta az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszert, amely jelenleg szervesen illeszkedik a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásaként kialakuló általános katasztrófavédelmi rendszerhez. Ennek központi irányítását Kormányzati Koordinációs Bizottság végzi, amelynek tagjai az illetékes minisztériumok közigazgatási államtitkárai, az OAH főigazgatója és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter által kijelölt vezető.

  A Koordinációs Bizottság elnöke a belügyminiszter, elnökhelyettese nukleáris baleset esetén az OAH főigazgatója. A Koordinációs Bizottság munkaszervei: a Titkárság, a Tudományos Tanács, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bázisán állandó jelleggel működő Veszélyhelyzeti Központ, a katasztrófahelyzetben működő Operatív Törzs, valamint a tárcák védekezési munkabizottságai.

  Nukleáris veszélyhelyzetben a szakmai feladatok koordinálását a Koordinációs Bizottság szakmai döntés-előkészítő szerveként a Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottság végzi, amelynek működési feltételeit a Belügyminisztérium és az OAH biztosítja.

  Nukleáris veszélyhelyzetben az OAH feladata a nukleáris biztonsági és sugárvédelmi helyzet értékelése. Ezt szolgálja az OAH szervezetében a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az Európai Unió anyagi támogatásával létesített Baleseti Elemző és Értékelő Központ (Centre for Emergency Response, Training and Analysis, CERTA), amely szerves része a hazai nukleárisbaleset-elhárítási rendszernek. A központ működése lehetővé teszi az atomerőműben esetleg bekövetkező üzemzavari vagy baleseti helyzet figyelemmel kísérését, elemzését és a lehetséges következmények gyors meghatározását. Az 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásaként a 40/2000. (III. 24.) Korm. rendelet az OAH CERTA központ és egyben az OAH nukleárisbaleset-elhárítási szervezetének feladatköre kibővült a nukleáris és radiológiai balesetek sugárzási helyzet-elemzésével is.

  A jelentős számítógépes bázissal rendelkező központ a baleset-elhárítási tevékenységen túl ellátja a nukleáris biztonsággal kapcsolatos hatósági feladatokat végző szakemberek továbbképzését, és segítséget nyújt a nukleáris biztonsági hatóság mindennapos munkájában is. Ez a központi színtere az OAH nukleárisbaleset-elhárítási szervezetének részvételével tartott rendszeres gyakorlatoknak.

  2001-ben folytatódott az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv felülvizsgálata és korszerűsítése, amelyben a Kormányzati Koordinációs Bizottság döntése alapján valamennyi érintett ágazat és szakterület képviselői részt vesznek. A felülvizsgálat alapját a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által indított regionális nukleárisbaleset-elhárítási harmonizációs program ajánlásai és dokumentumai képezik. A munka eredményeként 2002-ben új Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv készül, amelynek alapján dolgozzák ki az alacsonyabb rendű ágazati, területi és létesítményi tervek és eljárásrendek rendszerét. Az új tervek kipróbálására 2004-ben esedékes teljes körű országos nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat ad majd lehetőséget.

  2001-ben újjáalakult a Nukleárisbaleset-elhárítási Műszaki Tudományos Tanács, amely korábban is működött az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer keretében. Az újjáalakult Tanács a katasztrófák elleni védekezés átfogó új rendszerében a Kormányzati Koordinációs Bizottság támogatására létrejött Tudományos Tanács önálló szekciójaként működik. 2001-ben a Műszaki Tudományos Tanács áttekintette a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény hatálybalépése óta történt változásokat és megkezdte a nukleárisbaleset-elhárítás műszaki fejlesztési feladatainak előkészítését.

  Az OAH 2001-ben a paksi atomerőmű balesetelhárítási felkészülésének hatósági felügyeletét éves ellenőrzési terv alapján végezte. Az ellenőrzés kiterjedt az atomerőművi gyakorlatok, az intézményi és dokumentációs háttér, a létesítmény és eszközpark állapota, továbbá a baleset elhárítással kapcsolatos felkészítő oktatás és kiképzés felügyeletére. A terv minden programja a rögzítetteknek megfelelően megvalósult.

  1. Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer
  2. Az országos sugárzási helyzet gyors értékelésére a Belügyminisztérium szakmai irányításával működő Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer jött létre. Az automatikus üzemben dolgozó távmérő hálózathoz a Magyar Honvédség, a Belügyminisztérium, a Környezetvédelmi Minisztérium, az Országos Meteorológiai Szolgálat és a Paksi Atomerőmű Rt. mérőállomásai tartoznak. A mintegy 70 mérőállomásból álló rendszer folyamatosan ellenőrzi a környezeti sugárzás dózisteljesítményét és a fontosabb meteorológiai paramétereket. A rendszer központi szerve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Veszélyhelyzeti Központján belül működő Nukleáris Baleseti Információs és Értékelő Központ. A központba érkező adatokat a sugárzási helyzet nukleáris veszélyhelyzeti értékelése céljából megkapja az OAH CERTA központja is.

   Nukleáris veszélyhelyzetben az értékeléshez és döntés-előkészítéshez szükséges adatok és információk szolgáltatásában részt vesz az Egészségügyi Minisztérium bázisán működő Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer Információs Központja, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat is.

   2001-ben befejeződött az Európai Unió támogatásával kifejlesztett RODOS nukeárisbaleset-elhárítási célú adatgyűjtő és döntéstámogató rendszer magyarországi telepítése. A rendszer kezelését és használatát a felhasználók kétéves próbaidőszak során sajátítják el, amelynek végén döntést kell hozni arra nézve, hogy a RODOS rendszer felváltsa-e a jelenleg használatos hazai fejlesztésű, hasonló célú rendszert. A rendszer hazai üzemeltetője az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

  3. Nemzetközi gyors értesítési rendszer
  4. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében nemzetközi egyezmény jött létre a nukleáris balesetekről adandó gyors értesítés szabályozására. Az egyezmény részes országai vállalták, hogy azonnali értesítést adnak a területükön bekövetkezett olyan balesetekről, amelyek radioaktív anyagok országhatáron túl terjedő hatásával járnak, vagy járhatnak és más országok számára sugáregészségügyi jelentőségűek lehetnek.

   Az egyezmény végrehajtásaként az OAH a Külügyminisztériummal és a Belügyminisztériummal együtt folyamatosan elérhető ügyeleti rendszert hozott létre. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség rendszeresen megszervezi a nemzetközi ügyeleti rendszer kipróbálását. A nemzetközi próbáktól függetlenül az OAH időközönként külön is ellenőrzi a hazai ügyeleti és értesítési rendszer működését, valamint - az értesítési rendszer időszakos próbájaként - üzenetet küld az egyezményes partnereknek saját baleset-elhárítási gyakorlatairól.

   Az egyezmény ajánlást tartalmaz kétoldalú, közvetlen együttműködés kialakítására a szomszédos, vagy közel fekvő országok között. A kétoldalú egyezmények alapján az érintett országok nem csak a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségen keresztül, hanem közvetlenül is tájékoztatják egymást az esetleg bekövetkező balesetekről. Az egyezmények szabályozzák a nukleáris programokról, a nukleáris biztonsággal és sugárvédelemmel kapcsolatos jogszabályokról való kölcsönös tájékoztatást, a környezeti sugárvédelmi mérések, valamint a nukleárisbaleset-elhárítás területén való információcserét és együttműködést.

   Magyarország eddig Ausztriával, Csehországgal, Horvátországgal, Németországgal, Romániával, Szlovákiával, Szlovéniával és Ukrajnával kötött erre vonatkozó kétoldalú kormányközi egyezményt. Így az összes atomerőművet üzemeltető szomszédos országgal hazánk közvetlen kormányközi kapcsolatokkal rendelkezik az atomerőművi balesetről adandó gyors értesítésre. A kormányközi egyezmények végrehajtását az OAH fogja össze.

   Folyamatban van Magyarország csatlakozása az Európai Unió keretében a 87/600EURATOM Tanácsi Határozat alapján létrehozott ECURIE gyors értesítési rendszerhez, amelynek keretében a balesetet szenvedett tagország köteles közvetlen értesítést adni az Európai Bizottság és az érintett tagországok részére. Az Európai Unió kezdeményezésére többoldalú egyezmény jön létre, amely lehetővé teszi, hogy a tagjelölt országok még az Európai Unióba való felvételük előtt csatlakozzanak az ECURIE rendszerhez. Az OAH főigazgatójának előterjesztése alapján a Kormány 22222/2001. (IX.1.) Korm. határozatával egyetértett Magyarország részvételével az ECURIE rendszerhez történő csatlakozásról szóló egyezmény létrehozásában.

  5. Nemzetközi segítségnyújtási rendszer
  6. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében egyezmény jött létre a nukleáris baleset, vagy sugaras veszélyhelyzet esetén való segítségnyújtásról. A keret jellegű egyezmény szerint minden potenciálisan érintett és veszélyeztetett részes állam fordulhat segítségért bármely résztvevő államhoz, vagy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséghez, illetve más nemzetközi szervezethez. A részes államok lehetőségeikhez mérten meghatározzák veszélyhelyzet esetére a más államok számára rendelkezésre bocsátható szakembereket, felszereléseket, anyagokat és a segítségnyújtás feltételeit.

   Az egyezmény végrehajtásaként a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség az egyes országok által rendelkezésre bocsátható segítségről kézikönyvet adott ki, amelynek adatait időszakonként korszerűsítik. A kézikönyv legutóbbi, pontosított kiadásában az illetékes hazai szervektől kapott adatok alapján magyar részről nyújtandó segítségként laboratóriumok, mérőműszerek, továbbá sugárvédelmi és nukleáris szakemberek felajánlása szerepel azzal, hogy a segítségnyújtás feltételeit hazánk esetenként határozza meg.

   A nukleáris biztonsággal és sugárvédelemmel kapcsolatos együttműködésen túl, egyes szomszédos országokkal a Belügyminisztérium hatáskörébe tartozó általános katasztrófa-védelmi együttműködési megállapodások is létrejöttek, amelyek egy része a nukleárisbaleset-elhárítás területén jelentkező feladatokra is kiterjed.

  7. Balesetelhárítási gyakorlatok

  A 2001. évben az OAH több nemzetközi kommunikációs próbán vett részt és két nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatra került sor. Az INEX-2000 gyakorlaton a balesetet szenvedett erőmű a franciaországi Gravelines-ben volt, a háromoldalú szlovák-osztrák-magyar (SAH) gyakorlat során a feltételezett baleset a szlovákiai mohi erőműben történt. A gyakorlatokon a magyar szervezetek és szakemberek az elvárásoknak megfelelően szerepeltek.

  A nemzetközi gyakorlatok mellett az OAH az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer szerveinek részvételével paksi kibocsátással járó hazai gyakorlatot szervezett. Az OAH szervezetén belül több részleges gyakorlatra került sor. A gyakorlatokon szerzett tapasztalatok alapján a gyorsabb riasztás és hatékonyabb tevékenység érdekében módosítások történtek az OAH balesetelhárítási szervezetében és a vonatkozó belső szabályzatokban.

 3. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
 4. Az atomenergia alkalmazása területén különösen fontos szerepe van a nemzetközi együttműködésnek. Az elmúlt évek nemzetközi erőfeszítéseinek eredményeként a biztonságot szolgáló széles körű nemzetközi együttműködési rendszer jött létre. A biztonságos alkalmazással összefüggő kérdéseket számos többoldalú államközi egyezmény szabályozza. A biztonság fejlesztésével kapcsolatos együttműködéssel több nemzetközi szervezet foglalkozik, a kétoldalú egyezmények pedig jelentős fórumai az e területen elengedhetetlen nemzetközi tapasztalatcserének. Magyarország aktív részese az e területen folyó sokrétű együttműködésnek.

  Az atomtörvény szerint az OAH feladata az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos nemzetközi együttműködés összehangolása, az államközi és kormányközi egyezmények előkészítése és végrehajtásának megszervezése. Az OAH jogszabályi felhatalmazása alapján ellátja az atomenergia biztonságos alkalmazása területén működő nemzetközi és kormányközi szervezetekkel folytatott együttműködésből eredő feladatokat. Az OAH aktív nemzetközi tevékenysége is hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország részese minden fontos nemzetközi szerződésnek és egyezménynek.

  1. Nemzetközi szervezetek
  2. Az atomenergia biztonságos alkalmazása területén működő fontosabb nemzetközi szervezeteket a 5. táblázat mutatja be. A nemzetközi szervezetek közül a legjelentősebb a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az OECD Nukleáris Energia Ügynökség.

   Az átfogóbb jellegű nemzetközi szervezetek mellett a nukleáris biztonsági hatóságok között is kialakult többoldalú nemzetközi együttműködés. Az OAH alapító tagja a svájci nukleáris biztonsági hatóság kezdeményezésére létrejött új szervezetnek, a Kis Nukleáris Programmal Rendelkező Országok Hatósági Hálózatának (Network of Regulators of Countries with Small Nuclear Programmes, NERS), amelynek tagjai: Argentína, Belgium, Brazília, Csehország, Dél-Afrikai Köztársaság, Finnország, Hollandia, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia és Svájc nukleáris biztonsági hatóságai. A NERS az együttműködő országok speciális problémáinak megoldását egymás "kereszttámogatása" révén kívánja segíteni. A magyar hatóság aktívan részt vesz az európai hatóságokat tömörítő CONCERT (Concentration on European Regulatory Tasks) csoport munkájában, a volt Szovjetunióban kifejlesztett VVER típusú reaktorokat üzemeltető országok hatóságainak együttműködési fórumában, továbbá az Európai Bizottság két, nukleáris kérdésekkel foglalkozó munkacsoportjában.

   3. táblázat. Az atomenergia biztonságos alkalmazása területén működő nemzetközi szervezetek

   Kormányközi szervezetek

   Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ)

   International Atomic Energy Agency (IAEA)

   Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Nukleáris Energia Ügynöksége

   Organisation for Economic Co-operation and Development, Nuclear Energy Agency (OECD NEA)

   Egyesült Nemzetek Atomsugárzás Hatásai Tudományos Bizottsága

   United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR)

   Egészségügyi Világszervezet

   World Health Organization (WHO)

   Nemzetközi Munkaügyi Szervezet

   International Labour Organization (ILO)

   Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgaz-dasági Szervezete

   Food and Agricultural Organization (FAO) of the United Nations

   Nem kormányközi szervezetek

   Atomerőművet Üzemeltetők Világszövetsége

   World Association of Nuclear Operators (WANO)

   Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság

   International Commission on Radiological Protection (ICRP)

   Nemzetközi Sugárvédelmi Társaság

   International Radiation Protection Association (IRPA)

   Európai Nukleáris Társaság

   European Nuclear Society

   (ENS)

   A magyar szakemberek részt vesznek az Atomerőműveket Üzemeltetők Világszövetségében (World Association of Nuclear Operators, WANO), a VVER-440 reaktorokat üzemeltetők klubjában és felhasználói csoportjában, a Nukleáris Karbantartási Tapasztalatok Cseréje (Nuclear Maintenance Experience Exchange, NUMEX) együttműködésben. A Magyar Nukleáris Társaság az Európai Nukleáris Társaság tagszervezete, Az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja a Nemzetközi Sugárvédelmi Társaság tagja.

   2001. június 13-15. között a CONCERT csoport Budapesten ülésezett. A 22 ország és 3 nemzetközi szervezet képviselői a hatósági stratégiák és a hatóságok szakértelmének megőrzésével összefüggő kérdéskörökkel foglalkoztak és meglátogatták a paksi atomerőművet.

   Budapesten ülésezett 2001. június 3-8 között az 1973-ban alakult Nemzetközi Nukleáris Jogi Társaság (International Nuclear Law Association, INLA) kongresszusa. A rendezvényen mintegy 250-en vettek részt a világ minden tájáról. A konferencia szervezésében a Magyar Tudományos Akadémia mellett az OAH is részt vett. A hazai tudományos élet, a nukleáris ipar, valamint a hazai jogásztársadalom képviselői számára a konferencia közvetlen információcserére és egyes vitatott kérdések tisztázására is alkalmat teremtett. Külön szekció foglalkozott a kelet-közép európai államok Európai Unióhoz való csatlakozásának nukleáris szempontjaival.

    1. Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
    2. A bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) különleges helyet foglal el az ENSZ szervezetek családjába tartozó kormányközi szervek között. Feladata egyrészt az atomenergia békés és biztonságos alkalmazásának elősegítése, másrészt a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés végrehajtásának ellenőrzése. A NAÜ főigazgatója közvetlenül az ENSZ Biztonsági Tanácsához fordulhat, ha a szerződés megsértését tapasztalja. A nemzetközi szervezet az atomenergia biztonságos alkalmazása

     érdekében számos biztonsági normát és irányelvet dolgozott ki és közreműködésével számos biztonsági vonatkozású nemzetközi megállapodás jött létre.

     A magyar szakembereknek jelentős szerepük van a NAÜ szakmai tevékenységében. Az OAB és az OAH vezetői több alkalommal tagjai voltak a nemzetközi szervezet irányító és tanácsadó testületeinek. A NAÜ az elmúlt évben felkérte az OAH főigazgatóját, hogy vegyen részt a nemzetközi szervezet SAGNA (Standing Advisory Group on Nuclear Application) tanácsadó csoportjának munkájában.

     Magyarország továbbra is aktívan részt vesz a NAÜ műszaki együttműködési programjának megvalósításában. Ennek keretében a nemzetközi szervezet jelentős anyagi támogatást nyújtott a Budapesti Kutatóreaktor hidegneutron forrásának létesítéséhez, amelynek ünnepélyes átadásán 2001. február 1-jén a NAÜ és az Európai Unió képviselői is részt vettek. A létesítmény jelentős mértékben növeli a kutatóreaktor hatékonyságát a neutronfizikai kísérletek területén és fontos eszköze lesz a szerkezeti anyagok öregedésvizsgálatának. Az elmúlt évben befejeződött az a program, amelynek keretében az OAH, a Nukleárisbaleset-elhárítási Kormánybizottság Titkársága és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága sokrétű műszaki segítséget kapott a hazai nukleárisbaleset-elhárítási rendszer korszerűsítésére és továbbfejlesztésére. 2001. június 27-én a NAÜ képviselői ünnepélyes keretek között adták át a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórháza Onkoradiológiai Osztályának azokat a számítástechnikai és dozimetriai eszközöket és készülékeket, amelyek tovább javítják a besugárzás tervezés hatékonyságát, minőségét, a besugárzások dozimetriai megbízhatóságát. Az elmúlt évben a NAÜ szakértőinek részvételével két új műszaki segélyprogramra vonatkozó javaslat kialakítása kezdődött meg, amelyek a paksi atomerőmű élettartamának meghosszabbításához, továbbá a Püspökszilágy térségében működő radioaktív hulladék tároló korszerűsítéséhez adnak szakmai és anyagi támogatást. szakembereknek.   

     Magyarország továbbra is jelentős továbbképzési lehetőségeket biztosít a NAÜ által küldött külföldi ösztöndíjasok számára és a hazai szakemberek tevékeny részesei a nemzetközi szervezet regionális együttműködési programjainak.

    3. Az OECD Nukleáris Energia Ügynöksége

   A Nukleáris Energia Ügynökség (Nuclear Energy Agency - NEA) az OECD egyik fél-autonóm kormányközi szervezete. A NEA célkitűzése a tagországok közötti együttműködés, tudományos és műszaki információcsere elősegítése, a jogi szabályozás összehangolása a nukleáris biztonság, a sugárvédelem, a radioaktív hulladékkezelés és a nukleáris kárfelelősség terén. Magyarország OECD tagságát követően a NEA szakértői küldöttsége értékelte az atomenergia alkalmazásának magyarországi helyzetét és ennek alapján kapott hazánk
   1996-ban meghívást a nukleáris technika terén legfejlettebb országok szervezetébe.

   A magyarországi szakmai intézmények az OAH irányításával és szervezésében aktívan és eredményesen kapcsolódtak be a Nukleáris Energia Ügynökség tevékenységébe. Az OAH főigazgatója tagja a Nukleáris Energia Ügynökség Irányító Testületének, a szakmai munkát szervező hét állandó bizottságban magyar szakemberek is részt vesznek.

  3. Többoldalú nemzetközi egyezmények
  4. Az atomenergia biztonságos alkalmazása területén Magyarország részvételével eddig 13 hatályos többoldalú államközi, vagy kormányközi egyezmény jött létre. Az egyezményeket és az azokat kihirdető jogszabályokat a 4. táblázat tartalmazza. A felsorolt egyezmények hazai végrehajtásáról az OAH főigazgatója gondoskodik.

   Az 1997. évi I. törvénnyel kihirdetett nukleáris biztonsági egyezmény végrehajtásaként az OAH 2001-ben elkészítette és a Kormány jóváhagyásával benyújtotta a NAÜ-höz az egyezményben vállalt biztonsági követelmények teljesítéséről szóló nemzeti jelentést. Az országok három évenként készülő nemzeti jelentéseit széles körű nemzetközi konferencia értékeli, legközelebb 2002. áprilisában.

   2001. június 18-án hatályba lépett a NAÜ keretében a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény. Az egyezmény az atomenergia alkalmazásának újabb területén fogalmazza meg a nemzetközi biztonsági elvárásokat és teljesítésük ellenőrzésének módját. Magyarország már 1998-ban megerősítette csatlakozását az egyezményhez, majd a 2001. évi LXXVI. törvény intézkedett az egyezmény kihirdetéséről és végrehajtásáról.

   Az egyezményben megfogalmazott biztonsági követelmények között olyan általános elvek szerepelnek, mint az egyének, a társadalom és a környezet hatásos védelmének kötelezettsége, a jövőbeni generációk szükségtelen terhelésének elkerülése, a pénzügyi fedezet biztosítása az atomerőművek leszerelésére és a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére, valamint a radioaktív hulladékok keletkezésének a gyakorlatban lehetséges legkisebb mértékre való korlátozása. Az egyezmény részesei a kötelezettségek teljesítéséről jelentést készítenek, amelyet a szerződő felek a legalább három évenként összehívandó felülvizsgáló üléseken értékelnek. Erre első ízben 2003 végén kerül sor.

  5. Kétoldalú kapcsolatok

  A szomszédos országok nukleáris biztonságért felelős hatóságaival elsősorban a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az Európai Unió által szervezett regionális programok keretében alakult ki együttműködés. Az OAH szoros szakmai kapcsolatot tart fenn a VVER reaktorokat üzemeltető országok társhatóságaival, kölcsönös információcsere egyezmény jött létre Kanada, az Egyesült Királyság, az Amerikai Egyesült Államok, Románia, Oroszország és Franciaország hatóságaival. Németország Szövetségi Környezetvédelmi Minisztériumával a tudományos-műszaki együttműködés keretében alakult ki közvetlen kapcsolat. A japán kormány meghívásos programja keretében 1992 óta vesznek részt magyar szakértők a japán nukleáris program megismertetése érdekében szervezett tanfolyamokon és szemináriumokon.

  4. táblázat. Az atomenergia biztonságos alkalmazása területén Magyarország részvételével létrejött többoldalú államközi, vagy kormányközi egyezmények

  Megnevezés

  Hazai kihirdetés

  A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség kivált-ságairól és mentességéről létrejött egyezmény

  1967. évi 22. törvényerejű rendelet

  A nukleáris fegyverek elterjedésének megaka-dályozásáról szóló szerződés

  1970. évi 12. törvényerejű rendelet

  A Magyar Köztársaság és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés szerinti biztosítékok alkalma-zásáról aláírt egyezmény

  1972. évi 9. törvényerejű rendelet

  A nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló egyezmény

  1987. évi 8. törvényerejű rendelet

  A nukleáris balesetekről adandó gyors értesítési egyezmény

  28/1987. (VIII. 9.) MT rendelet

  A nukleáris baleset, vagy sugaras veszély-helyzet esetén való segítség-nyújtásról szóló egyezmény

  29/1987. (VIII. 9.) MT rendelet

  A Magyar Köztársaság Kormánya és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által Magyarországnak nyújtott műszaki segítségről szóló felülvizsgált kiegészítő megállapodás

  93/1989. (VIII. 22.) MT rendelet

  Az atomkárokért való polgári jogi felelősségről szóló nemzetközi egyezmény

  24/1990. (II. 7.) MT rendelet

  Az atomkárokért való polgárjogi felelősségről szóló Bécsi Egyezmény és az atomenergia területén való polgári jogi felelősségről szóló Párizsi Egyezmény alkalmazásáról szóló közös jegyzőkönyv

  130/1992. (IX. 3.) Korm. rendelet

  A nukleáris biztonságról szóló nemzetközi egyezmény

  1997. évi I. törvény

  Átfogó Atomcsend Szerződés

  1999. évi L. törvény

  Magyarország és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződésnek megfelelő biztosítékok alkalmazására 1972. március 6-án kötött egyezményhez kapcsolódó Kiegészítő Jegyzőkönyv

  1999. évi XC. törvény

  A kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény

  2001. évi LXXVI. törvény

  5. táblázat. Az atomenergia biztonságos alkalmazása területén létrejött kétoldalú kormányközi egyezmények

  Megnevezés

  Hazai kihirdetés

  A Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a nukleáris létesítményeket érintő, kölcsönös érdeklődés tárgyát képező kérdések szabályozásáról szóló egyezmény

  70/1987. (XII. 10.) MT rendelet

  A Magyar Köztársaság és Kanada Kormánya között az atomenergia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló egyezmény

  34/1988. (V. 6.) MT rendelet

  A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a nukleáris biztonsággal és a sugárvédelemmel összefüggő kölcsönös érdeklődés tárgyát képező kérdések szabályozásáról szóló megállapodás

  73/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet

  A Magyar Köztársaság Kormánya és Csehország Kormánya között a nukleáris biztonság és sugárvédelem területén való kölcsönös tájékoztatásról és együttműködésről aláírt egyezmény

  108/1991. (VIII. 28.) Korm. rendelet

  A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a nukleáris biztonság és a sugárvédelem területén való kölcsönös tájékoztatásról és együttműködésről aláírt egyezmény

  108/1991. (VIII. 28.) Korm. rendelet

  A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az atomenergia békés célú alkalmazása terén való együttműködésről aláírt megállapodás

  116/1992.(VII. 23.) Korm. rendelet

  A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a sugaras veszélyhelyzet esetén adandó gyors értesítésről aláírt egyezmény

  185/1997. (X. 31.) Korm. rendelet

  A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között nukleáris balesetek esetén adandó gyors értesítésről aláírt megállapodás

  61/1998. (III. 31.) Korm. rendelet

  A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között nukleáris balesetek esetén való gyors értesítésről, a kölcsönös tájékoztatásról és együttműködésről a nukleáris biztonság és a sugárvédelem területén aláírt megállapodás

  108/1999. (VII. 7.) Korm. rendelet

  A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között sugaras veszélyhelyzet esetén adandó gyors értesítésről aláírt egyezmény

  13/2000. (II. 11.) Korm. rendelet

  További kétoldalú kapcsolatot jelentenek az atomenergia biztonságos alkalmazása területén létrejött kétoldalú kormányközi egyezmények, amelyek végrehajtásáról az OAH gondoskodik. Az atomenergia biztonságos alkalmazása területén létrejött kétoldalú kormányközi egyezményeket a 7. táblázat foglalja össze.

  2001-ben egy új kormányközi és két hatósági szintű kétoldalú nemzetközi megállapodás jött létre. A paksi atomerőmű nukleáris üzemanyagának beszerzési forrásai bővülnek azzal a magyar-ausztrál kormányközi egyezménnyel, amelyet augusztus 8-án, Budapesten írtak alá az atomenergia békés célú alkalmazása terén való együttműködésről. Az OAH és az Orosz Föderáció Nukleáris Biztonsági Hatósága a GOSATOMNADZOR közötti 2001 februárjában Moszkvában aláírt megállapodás a nukleáris biztonság fejlesztésével összefüggő együttműködést és információcserét mozdítja elő. Hasonló megállapodás jött létre áprilisban a Szlovák Nukleáris Hatósággal.

  A hatályos egyezmények végrehajtásaként 2001-ben két szakértői ülésre került sor Magyarországon. A nukleáris balesetek esetén adandó gyors értesítésről szóló magyar-szlovén kormányközi egyezmény alapján a kétévenként esedékes szakértői konzultációt április 4-6. között szervezték meg Budapesten. A hasonló magyar-szlovák kormányközi egyezmény keretében május 31. és június 1. között Balatonfüreden tartott szakértői megbeszélésen mindkét ország részéről csaknem minden érintett tárca képviselője részt vett.

 5. EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓVAL
 6. Az Európai Unióval való együttműködést és hazánk csatlakozásának előkészítését az atomenergia alkalmazása területén megkönnyíti az a körülmény, hogy Magyarország részese az atomenergia biztonságos alkalmazásának szabályozására létrejött átfogó nemzetközi megállapodásoknak. A nemzetközi egyezmények és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében kidolgozott biztonsági ajánlások meghatározó szerepet töltenek be az Európai Unió országainak szabályozásában és a hazai jogszabályokban is.

  1. Jogharmonizáció

Magyarországon a jogharmonizáció folyamatát a 2212/1998. (IX. 30.) Korm. határozat, illetve az azt évente aktualizáló kormányhatározatok - legutóbb a 1124/2001. (XI. 22.) Korm. határozat - szabályozzák. Legkésőbb 2002 végére a folyamatot le kell zárni. A 2001 évben jelentős előrelépés történt a jogharmonizáció területén, és csak néhány, a területhez tartozó rendelet kiadása húzódott át 2002-re. A csatlakozási tárgyalások eredményeként egyértelművé vált, hogy Magyarország az atomenergia alkalmazásának biztonságával összefüggő témakörben nem kér átmeneti mentességet. Az energia fejezetet 2000. novemberében ideiglenesen lezárták, és 2001. májusában sor került a környezetvédelmi fejezet lezárására is.

Az Európai Unióhoz történő csatlakozásra való belső felkészülés záró szakaszában különös jelentősége van a jogharmonizációs program ismételt felülvizsgálatának és aktualizálásának, valamint a jogközelítési feladatok előző évi teljesítéséről szóló jelentés elkészítésének, amelyet a fenti kormányhatározatok is előírnak.

Az atomenergia biztonságos alkalmazása területén a jelenlegi jogharmonizációs tevékenység elsősorban a sugárvédelemmel, a radioaktív anyagok és hulladékok országhatáron való átszállításával, a nukleáris balesetek elhárításával, valamint az Európai Unió más országokkal kötött nemzetközi megállapodásaival összefüggő közösségi joganyagra vonatkozik. Az ezekkel kapcsolatos felülvizsgálatok és a hazai bevezetéssel összefüggő intézkedések kialakítása folyamatban van. 2001 során került kiadásra az orvosi besugárzásokra vonatkozó sugárvédelmi előírásokat összefoglaló rendelet, valamint a sugárveszélyes munkahelyeken alkalmazott külső munkavállalók sugárvédelmét szolgáló rendelet. Mindkettőt az egészségügyi miniszter adta ki. Az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyag koncentrációk ellenőrzéséről (OKSER) szóló rendelet tervezetének végleges egyeztetése és a rendelet kiadása áthúzódik 2002-re. Az ECURIE-hez, az EU korai nukleáris és radiológiai baleseti riasztási rendszeréhez való csatlakozás előkészítése 2001-ben magyar részről megtörtént, a csatlakozás 2002. első felében fog megtörténni. Összefoglalásként megállapítható, hogy az egészségügy területén a működést szabályozó, megfelelő jogszabályok nagyrészt megjelentek.

A nukleáris biztonság területén az Unió keretében egységes közösségi szabályozást nem alakítottak ki. A csatlakozni kívánó országokban a nukleáris biztonság helyzetének megítélésére az Európai Unió külön néhány éve felülvizsgálatot szervezett, amelynek elvégzésére a tagországok nukleáris biztonsági hatóságainak vezetői kaptak megbízást. A megítélés alapja ebben a fázisban az Unió tagországaiban kialakított és követett hatósági gyakorlat volt. Az előző években végzett különböző értékelések szerint Magyarországon a vonatkozó jogszabályok és a nukleáris biztonság egyéb előírásai korszerűek és összehasonlításuk a nyugati országokban alkalmazott elvekkel kedvező eredményt mutat.

2000. július 26-án az EU tagországok állandó brüsszeli képviselőinek bizottsága (Comité des Representants Permanents, Coreper)   felhatalmazást adott az EU Tanácsa mellett működő nukleáris kérdések munkacsoportjának (Atomic Questions Group, AQG), hogy határozza meg azokat az alapvető nukleáris biztonságot érintő elveket és dolgozza ki azt a módszertani ajánlást, amelyek alapján értékelhető a csatlakozni kívánó országokban a nukleáris biztonság helyzete, valamint a radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek kezelése és elhelyezése. A munkacsoport 2000. december 6-án benyújtott jelentése alapján a Coreper az alábbiak szerint foglalt állást:

A magyarországi helyzetre vonatkozó részletes anyagot az OAH készítette el 2001 március - áprilisban a fenti ajánlások és az AQG kérdései alapján.

A Coreper részére az EU Tanács Főtitkársága 2001. május 27-én küldte el jelentését, amely összegzése az AQG és a WPNS által addig végzett értékelésnek. A jelentésben felhasználták a 2001. március-áprilisban az egyes tagjelöltek nukleáris hatóságaitól kapott részletes, a biztonságot érintő legújabb információkat is. A Bizottság Bővítési Főigazgatósága július 12-i levelében hivatalosan megküldte a jelentést a csatlakozó országoknak. Magyarország esetében a biztonság technikai feltételeire lényegi kritikai megjegyzést nem tettek, viszont a hatósági felügyelet függetlenségét két ponton is megkérdőjelezték. Ismételten rákérdeztek az OAH függetlenségére az energiatermelésben érdekelt szervektől, valamint a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaságtól. A Külügyminisztérium, az OAH és a Gazdasági Minisztérium megállapodtak abban, hogy az említett két témakörben 2002. év folyamán a jelenlegi szabályozás EU igényeknek megfelelő korrekciójára kerül sor. A 2001. végén egyeztetett válaszban beszámoltunk arról, hogy az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény tervezett módosítása a felvetésnek megfelelően megerősíti az OAH függetlenségét. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság pedig várthatóan más főhatóság felügyelete alá kerül.

Az Európai Unió országaiban a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés végrehajtásaként különleges ellenőrzési rendszer működik. Az Európai Atomenergia Közösség, az EURATOM és Nukleáris Ellátási Ügynöksége különleges jogosultságokkal rendelkezik a nukleáris anyagok ellenőrzése és kereskedelme területén is valamennyi tagországra kiterjedően. Hazánk csak az EU-tagság elnyerését követően csatlakozhat az EURATOM-hoz, ezért a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásával, a nukleáris anyagok ellenőrzésével és szállításával kapcsolatos közösségi irányelvek hazai érvényesítésére csak az Unióhoz való csatlakozásunkkor kerülhet sor.

Ezt készíti elő az kormányrendelet amely a radioaktív hulladékok országhatáron át történő szállítását, valamint az ehhez kapcsolódó kísérő okmányok tartalmát szabályozza. A kormányrendelet tervezete az OAH koordinálásával 2001. végén benyújtásra került. Megjelenése 2002. első negyedévében történt meg.

  1. Részvétel az Európai Unió 5. Keretprogramjában

Magyarország csatlakozásáról az Európai Unió 5. Kutatási, Technológiai Fejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjához a Kormány 2324/1997. (X. 15.) Korm. határozatában döntött. Ennek megfelelően a Keretprogramban Magyarország mint teljes jogú társult tag vehet részt.

Az EURATOM programja a Keretprogram 4., úgynevezett "Energia" témakörébe, és a 4. horizontális programba épült be. Az egyes témakörökben a kutatási területeket "kulcsfontosságú akciók" jelölik ki. Az EURATOM program két kulcsfontosságú akciót tartalmaz, a termonukleáris fúzió és a maghasadás területeket.

A termonukleáris fúziónak, amely az EURATOM program teljes anyagi erőforrásának (979 MEU) mintegy 80%-át tartalmazza, célirányos területei:

A maghasadás (fisszió) területén a program célkitűzései:

A fúziós területen csatlakoztunk a kidolgozott programhoz. A Magyar Tudományos Akadémia szerződést írt alá az EURATOM-mal a Magyar EURATOM Fúziós Szövetség létrehozásáról (Hungarian EURATOM Fusion Association, HAS), amelynek tagjai:

A 2001. évben a magyar társulás össz-költségvetése körülbelül 600 000 euró volt, amelyből az EURATOM mintegy 220 000 eurót térített.

A maghasadási témáknál konzorciumokat létrehozva, számos nyertes pályázatban vesznek részt kutatóintézeteink és egyéb intézményeink, elsősorban az atomenergetika biztonsága tárgykörben. A magyar részvételű nyertes pályázatok száma 38, az ezekhez kapott EU támogatás összesen mintegy 2 millió euró.

Az egyes programokban a nemzeti összekötők (National Contact Points) feladata a kapcsolatok kiépítése és tartása az egyes országok, valamint az EU Bizottsága között. Az EURATOM program nemzeti koordinátora az OAH egyik vezető munkatársa. Magyarország ezen kívül képviselteti magát az EURATOM program mindkét ágában, nevezetesen a "Fusion Physics Committe"-ban két fő, a Consultative Committe-kban (CCE-FU, ill. CCE Fission), amelyek a bizottságok legfelső szintjét képezik, három-három fő vesz részt az Országos Atomenergia Hivatalból, egyetemről és kutatóintézetekből.

Az Európai Unió 5. Kutatási- Oktatási Keretprogram, EURATOM programjában való részvételünk jelentős támogatást ad a hazai kutatási-fejlesztési tevékenységhez és erősíti hazánk kedvező megítélését az atomenergia alkalmazása területén a csatlakozásnál.

 1. TÁJÉKOZTATÁSI TEVÉKENYSÉG
 2. Az atomtörvény szerint az atomenergia alkalmazásával összefüggő alapvető tudományos, technikai és egyéb ismereteket - a kockázatokra is kiterjedően - oktatni, valamint a közszolgálati hírközlés, a közművelődés útján az állampolgárokkal rendszeresen ismertetni kell. Az atomerőmű és radioaktív hulladéktároló engedélyese a létesítmény környezetében lévő települések lakosságának rendszeres tájékoztatása érdekében elősegíti társadalmi ellenőrzési és információs társulás létrehozását, annak tevékenységéhez támogatást adhat. Az OAH egyik fontos feladata az atomenergia biztonságos alkalmazásával összefüggő tájékoztatási tevékenység összehangolása, illetve ellátása. Az atomenergia biztonságos alkalmazásával összefüggő kormányzati tájékoztatási tevékenységet nehezíti, hogy a sajtó sok esetben csak a negatív eseményeket tekinti hírértékűeknek és a lakosság hiteles tájékoztatása háttérbe szorul. A sajtóban megjelenő hírekben és kommentárokban gyakran előforduló durva szakmai hibák is akadályozzák az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos kérdések pontos lakossági megismerését.

  1. Létesítményi tájékoztatás
  2. A Paksi Atomerőmű Rt. Látogató Központot működtet, ahol az atomerőművel kapcsolatos ismereteken túl az atomenergia alkalmazásának biztonságával összefüggő kérdésekről is tájékoztatást kaphatnak a látogatók. Az elmúlt évben a paksi atomerőművet csaknem 30.000 látogató kereste fel. A Látogató Központ havi rendszerességgel tart sajtótájékoztatót, ad ki sajtóközleményt, Internet honlapja nagy adat- és információs bázist tartalmaz az érdeklődők számára. Nagy számban adnak ki tájékoztató könyveket, prospektusokat és multimédiás adathordozókat. Fizikai tantárgyi oktatási programot indítottak a környező településeken, melyekhez a tankönyveket, munkafüzeteket, valamint a tanárok felkészítését az atomerőmű biztosította. 2001-ben az oktatást segítő céllal két új CD-rom-ot adtak ki, amelyet minden magyar gimnázium és szakközépiskola megkapott.

   Az atomerőmű elősegítette a telephelyén és a radioaktív hulladékok elhelyezésére az eddigi eredmények alapján feltehetően alkalmas területeken társadalmi ellenőrzési és információs társulások létrehozását és támogatja azok eredményes működését.

   A Nemzetközi Nukleáris Esemény Skálához (International Nuclear Event Scale, INES) történt hazai csatlakozással vállalt nemzetközi kötelezettségnek megfelelően az atomerőműben történt nem tervezett eseményekről, üzemzavarokról készült jelentéseket az OAH a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséghez továbbítja. Az atomerőmű a skálán besorolt eseményeket közérthető formában készült sajtóközleményekben nyilvánosságra hozza, ismertetve azok biztonsági jelentőségét. Az atomerőmű havonta tájékoztatást ad a környezeti sugárzási viszonyok ellenőrzésének eredményeiről, a nagyobb települések közterületein pedig 24 órás működésű lakossági demonstrációs rendszer mutatja az aktuális háttérsugárzás értékét. A 2001. júniusában bekövetkezett kábeltűzzel kapcsolatos tájékoztatási tevékenység tapasztalatai alapján új csoportos SMS személyi hívórendszert hoztak létre a környező települések polgármestereinek tájékoztatására.

   Szélesebb körű tájékoztatási tevékenységre adott lehetőséget 2001-ben a paksi atomerőmű alapításának 25., a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen működő Oktatóreaktor fennállásának 30., továbbá a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló létrehozásának 25. évfordulója.

   Az Oktatóreaktor az oktatáson túl feladata az ország többi felsőoktatási intézményének kiszolgálása is. Az oktatás mellett az oktató reaktor évente mintegy 3000 látogatót fogad az ország középiskoláiból, főiskoláiról és egyetemeiről. A látogatócsoportok az intézet internetes honlapján keresztül is bejelentkezhetnek.

   A Budapest Kutatóreaktor minden hónap utolsó péntekén nyílt napot tart, amelyen előzetes bejelentkezés után bárki megtekintheti a reaktort. Minden év november első hetében (a Tudomány hete) az Akadémiai Nyílt Napok keretében lehetőség van arra, hogy más akadémiai intézetek munkatársai megismerkedjenek a reaktornál folyó tevékenységgel.

   A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság sokrétű tájékoztatási tevékenységet folytat a radioaktív hulladékok témakörében. Sajtótájékoztatók szervezése, tájékoztató anyagok kiadása mellett 2001-ben hírlevelet jelentetett meg, ismeretterjesztő előadásokat, konferenciákat és környezetvédelmi tábort szervezett.

  3. Hatósági tájékoztatás
  4. Az OAH és az OAB sajtótájékoztatók szervezésével és sajtóközlemények kiadásával tájékoztatja a közvéleményt az atomenergia biztonságos alkalmazásával kapcsolatos legfontosabb kérdésekről. Az OAB üléseiről részletes sajtóközlemény kerül kiadásra. A tájékoztatási tevékenység legjelentősebb formája az Országgyűlés elé évente benyújtandó beszámoló, amelynek előkészítése az OAH feladata. Ezen túlmenően az OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatóság rendszeres éves jelentéseket készít tevékenyégéről a szakmai közvélemény tájékoztatására.

   A korábbi gyakorlatot folytatva az OAH 2001-ben negyedévenként hírlevelet adott ki és terjesztett az atomenergia biztonságával és a hatósági tevékenységgel kapcsolatos legfontosabb eseményekről. Az Interneten 1998-től van jelen az OAH honlapja (www.haea.gov.hu), amely a hírleveleket és a legfontosabb időszerű dokumentumokat is tartalmazza. 2001. decemberétől az OAH honlapján rendszeresen megjelennek nukleáris terület leggyorsabbnak és legmegbízhatóbbnak tekintett hírforrásának, az Európai Nukleáris Társaság ( European Nuclear Society, ENS) NucNet sajtószolgálata legérdekesebb híreinek rövidített magyar nyelvű változata is.

   A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap által finanszírozott munkálatok keretében szervezett tevékenység folyik a lakossági tájékoztatás területén is. A radioaktív hulladékokkal kapcsolatos tevékenységről a környezetvédelmi szervezetek is rendszeres tájékoztatást kapnak

   Az OAH megalakulásának tízéves évfordulója alkalmából 2001. január 30.-án emlékülést és sajtótájékoztatót szervezett, ahol az OAH vezetői tájékoztatást adta az elmúlt évek eredményeiről és a következő időszak feladatairól. Az ünnepi ülésen részt vettek az atomenergia kutatásával, alkalmazásával és állami szabályozásával foglalkozó intézmények és a szakmai társadalmi szervezetek vezetői és a NAÜ illetékes igazgatója. Mádl Ferenc köztársasági elnök levélben köszöntötte az OAH vezetőit és munkatársait. A 10 éves évfordulóra rövid, közérthető kiadvány készült az OAH tevékenységéről.

   Az OAH továbbra is támogatta a Magyar Tudományos Üzemi- és Szaklapok Újságíró Egyesülete Nukleáris Szakosztályának tevékenységét. A Szakosztályban 53 újságíró vesz részt. 2001-ben az újságírók előadást hallgattak meg az atomenergia és a fenntartható fejlődés kapcsolatáról, részt vettek a csernobili konferencián. Ellátogattak a debreceni PET központba, meglátogatták az AGROSTER Rt. élelmiszerbesugárzó központját, megismerkedtek a bezárt mecseki uránbánya környezet-helyreállítási programjával. Látogatást tettek az ÁNTSZ-nél, az Onkológiai Intézetben, a DUNAFERR-nél és a minőségbiztosítással foglalkozó TÜV-Rheiland vállalatnál.

  5. Kormányzati és parlamenti tájékoztatás

2001-ben az Országgyűlés bizottságai több alkalommal foglakoztak az atomenergia alkalmazásának biztonságát érintő kérdésekkel:

  1. Rendezvények
  2. Az atomenergia alkalmazásával összefüggő korszerű információk terjesztésében fontos szerepet játszanak a szakmai társadalmi szervezetek, amelyek függetlenek a különféle érdekcsoportoktól és tagságuk komplexitása jó alapot ad a szakmai kérdések sokoldalú megítéléséhez. 2001-ben a szakmai társadalmi szervezetek több olyan rendezvényt szerveztek, amelyek a tudományos és szakmai információ csere mellett az atomenergia alkalmazásával összefüggő szélesebb körű hazai és nemzetközi tájékoztatást és ismeretterjesztést is szolgálták. A nukleáris szakemberek és az atomenergia alkalmazását ellenző környezetvédelmi szakértők nyílt, őszinte vitájára adott lehetőséget a Nádasdy Akadémia által szervezett Radioaktivitás: Átok, vagy áldás? című szimpózium. A Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság kongresszusán, a Magyar Tudományos Akadémia Izotópalkalmazási Munkabizottsága és Nukleáris Korróziós Munkabizottsága, valamint a Magyar Kémikusok Egyesületének tudományos ülésein OAH vezetői és munkatársai is részt vettek és előadást tartottak.

   A Magyar Tudományos Akadémián 2001. március 20-22 között tudományos konferenciát rendeztek "15 éve történt a Csernobili Atomerőmű balesete" címmel. A háromnapos rendezvény előadásai áttekintették az 1986-ban bekövetkezett baleset okait, lefolyását, környezeti és egészségügyi következményeit, s magyarországi hatásait 15 év távlatából. Az orvosi témájú előadások arról számoltak be, hogy az elmúlt 15 évre vonatkozóan rendelkezésre álló statisztikai adatokból nem mutatható ki a csernobili baleset okozta változás a daganatos és egyéb megbetegedések gyakoriságában. A konferencián a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az OAH munkatársai beszámoltak a hazai nukleárisbaleset-elhárítás történetéről, jogszabályi hátteréről, a napjainkban működő nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről és az elmúlt évek nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatairól.

   A bonni Atomenergia Tájékoztató Központ (Informationskreis Kernenergie) sajtóházi fórumot hozott létre "Forum in the Pressehouse" címmel, amellyel rendszeres információcserét biztosít az ipar és a tudomány, valamint a politikai döntéshozók és a média képviselői között a biztonságos, nem szennyező energiaellátás komplex kérdéskörében. A fórum korábbi előadói között volt az Energia Tanács (World Energy Council) elnöke, a NAÜ főigazgató-helyettese, a FORATOM főtitkára és a német és külföldi ipar, kutatás és politika számos más neves képviselője. Az Atomenergia Tájékoztató Központ felkérésére 2001. február 8-án az OAH főigazgatója tartott előadást "A magyar energiaprogram kulcstényezői" címmel. A magyar helyzet iránti érdeklődést jelezte az előadás utáni kötetlen beszélgetésen feltett számos kérdés.

      1. MELLÉKLETEK

1. melléklet

A MINISZTÉRIUMOK ÉS KÖZPONTI KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK HATÓSÁGI FELADATAI AZ ATOMENERGIA ALKALMAZÁSA TERÜLETÉN

 1. Az egészségügyi miniszter látja el a sugárvédelemmel, a radioaktív anyagok és az ionizáló sugárzást előállító berendezések tulajdonjoga megszerzésével, előállításával, tárolásával, felhasználásával átalakításával és forgalmazásával kapcsolatos hatósági feladatokat, az atomenergia alkalmazásával összefüggő nem nukleáris létesítmények, valamint a radioaktív hulladéktárolók létesítésének, üzembe helyezésének, továbbá üzemeltetésének engedélyezését és ellenőrzését. A miniszter felsorolt feladatainak az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálaton (ÁNTSZ) keresztül tesz eleget. Az átruházott feladatokat a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OKK OSSKI) közreműködésével az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala (OTH) és az ÁNTSZ megyei intézetei látják el.
 2. A belügyminiszter látja el az atomenergia alkalmazásával összefüggő, a közbiztonság és belső rend biztosítását szolgáló rendészeti, tűzvédelmi, fizikai védelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatokat. A Belügyminisztérium területén e feladatok végrehajtásában érintett szervek és szervezetek a következők:

 1. A földművelésügyi tárca az atomenergiáról szóló törvénynek megfelelően látja el a talaj, a növényzet és az állatok, valamint a nővényi és állati eredetű élelmiszer-termékek radioaktivitásának ellenőrzését, valamint az élelmiszerek nemzetközi forgalmazásához szükséges vizsgálatok elvégzésével és az igazolások kiadásával kapcsolatos feladatokat a lakosság biztonságos táplálkozása, az élelmiszerexport és környezetvédelem érdekében.
 2. A honvédelmi miniszter a honvédelmi ágazaton belül látja el a radioaktív anyagok kezelésének, valamint az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó létesítmények és haditechnikai berendezések létrehozásának, üzemeltetésének, megszüntetésének ellenőrzését. A Honvédelmi Minisztérium illetékességébe tartozik az ágazat speciális (kiképzési, nukleárisbaleset-elhárítási, háborús) sugáregészségügyi ellenőrzése. A Magyar Honvédség szervezeteiben és intézményeiben a Magyar Honvédség Tisztiorvosi Szolgálata látja el azokat a feladatokat, amelyek az atomenergia alkalmazása területén polgári vonatkozásban az ÁNTSZ hatáskörébe tartoznak.

 1. A gazdasági miniszter látja el az építőanyagok gyártásához felhasznált, illetve külföldről behozott alapanyagok, továbbá a kereskedelmi forgalomba kerülő építőanyagok és egyéb termékek radioaktivitásának ellenőrzését. Ezen kívül, a Gazdasági Minisztérium felügyelete alá tartozó Magyar Földtani Intézet útján érvényesíti a földtani szempontokat az atomenergia alkalmazásával összefüggő létesítmények területén az OAH hatáskörébe, továbbá az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárásban.
 2. A közlekedési és vízügyi miniszter az atomenergia alkalmazásával összefüggő létesítmények területén az OAH hatáskörébe, valamint az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárásban érvényesíti a vízhasznosítással, a vízbázis-védelemmel és a vízkárelhárítással összefüggő szempontokat.
 3. A környezetvédelmi miniszter látja el a levegő, a szárazföldi és vízi környezet radioaktív szennyeződésének ellenőrzését. A minisztérium a környezetvédelmi felügyelőségek útján érvényesíti a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízminőség-védelmi szempontokat az atomenergia alkalmazásával összefüggő létesítmények területén az OAH hatáskörébe, valamint az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárásban.
 4. A Magyar Bányászati Hivatal elnöke érvényesíti a bányászati technológiai, bányaműszaki és bányabiztonsági szempontokat az OAH hatáskörébe, valamint az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárásban.

2. melléklet

A 2001. ÉVI INES-0 KATEGÓRIÁNÁL MAGASABB BESOROLÁSÚ ESEMÉNYEK LEÍRÁSA

 1. Az atomerőmű Műszaki Üzemeltetési Szabályzata (MÜSz) előírja, hogy a biztonsági fogyasztók üzemképességét ugynevezett lépcsőzetes indítási programmal ciklikusan le kell próbálni. A próbák ciklusideje 6 hét. Az erőmű az éves ütemtervben ezzel a ciklusidővel tervezte a próbákat, de az ütemezés rugalmasságának növelése érdekében a ciklusidőhöz képest plusz - mínusz nyolc napos eltérést tett lehetővé a vonatkozó alacsony szintű belső előírásban. Az előírás így nem felelt meg a MÜSz-ben előírtaknak. Ezt a gyakorlatot az erőmű hosszabb ideje követte és a hatóság figyelemfelhívása ellenére sem tett intézkedést az eltérés felszámolására. A hatóság a rossz gyakorlatot 2001.
  január 22-én, a 4-es blokki próbák 7 napos késéssel történt elvégzésekor minősítette MÜSz sértésnek.
 2. 2001. február 3-án a reaktor üzemelése közben keletkező hidrogén elégetésére szolgáló berendezés egyik ága nem megfelelően működött a katalizátor töltet fogyása miatt. A másik hidrogénégető ág rendben működött. A töltet beszerzése általában nehézkes, és az atomerőmű erőfeszítéseket tesz a folyamatos pótlás biztosítására, de az esettel kapcsolatban megállapítható volt a karbantartásért és a gazdálkodásért, készletezésért felelős szervezeti egységek közötti információ vesztés.
 3. 2001. július 10-én az 1. blokk visszaindítása során a 3. számú gőzfejlesztőben szándékolatlan, de emberi hibára visszavezethető módon nyomásnövekedés történt, aminek hatására a nyomás rövid ideig az engedélyezési nyomás értéke fölé emelkedett. Az esemény a Műszaki Üzemeltetési Szabályzat sértésének minősül. Az esemény biztonsági jelentőségét növeli, hogy a korábban történt hasonló esemény kivizsgálását követő javító intézkedéseket nem hajtották végre maradék nélkül.

Mind a három esemény INES-1 besorolást kapott.