H/408/6.

Az Országgyűlés

Ügyrendi
bizottságának

a j á n l á s a

a Miniszterelnök titkosszolgálatokkal összefüggő tevékenységének

és múltjának tényeit és következményeit vizsgáló bizottság felállításáról szóló H/408. sz. határozati javaslat

r é s z l e t e s

vitájához

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Ügyrendi bizottsága, megvitatta a Miniszterelnök titkosszolgálatokkal összefüggő tevékenységének és múltjának tényekeit és következményeit vizsgáló bizottság felállításáról szóló, H/408. számon beterjesztett határozati javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott H/408/4., 5. számú módosító javaslatokat.

Dr. Csiha Judit és Dr. Wiener György képviselők a H/408/4/1. számú módosító indítványát visszavonta, ezért az ajánlás nem tartalmazza.

Megjegyzés: A határozati javaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a határozati javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a határozati javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló határozati javaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény határozati javaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű dönteni.

 1. Dr. Csiha Judit és Dr. Wiener György képviselők a határozati javaslat preambulumának a következő módosítását javasolják:
 2. "[Az Országgyűlés kiemelt fontosságot tanúsít annak, hogy a Magyar Köztársaság Miniszterelnöke, Dr. Medgyessy Péter titkosszolgálati múltja és tevékenysége miatt előállott méltatlan helyzethez vezető tényeket feltárva, a szükséges intézkedések megtételével mindent elkövessen annak érdekében, hogy a fontos közéleti tisztséget betöltő személyek körében a hasonló ügyeket a jövőben megakadályozza.

  Az Országgyűlés a kirobbant ügy következményeinek elhárítása és a Magyar Köztársaság tekintélyének megóvása érdekében szükségesnek tartja, hogy a vizsgálat az esettel kapcsolatos tényeket áttekintse és megállapításait a nyilvánosság előtt feltárja.]

  Az Országgyűlés [ezért,] a Miniszterelnök [tisztázatlan] titkosszolgálati múltjának és tevékenységének kivizsgálása, valamint feltárása érdekében az alábbi határozatot hozza."

  Indokolás: Lásd a H/408/5. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Ügyrendi biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 3. Dr. Csiha Judit és Dr. Wiener György képviselők a határozati javaslat VI. pontjának a következő módosítását javasolják:
 4. "VI. A vizsgálóbizottság tevékenységéről [jelentést készít, melyet az Országgyűlés elé terjeszt.] olyan időben készíti el jelentését, hogy azt a bizottság működése befejezése előtt még megtárgyalhassa. A jelentésnek - amelyet az Országgyűlés elé terjeszt a bizottság - tartalmaznia kell:"

  Indokolás: Lásd a H/408/4/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Ügyrendi biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 5. Dr. Csiha Judit és Dr. Wiener György képviselők a határozati javaslat IX. pontjának a következő kiegészítését javasolják:
 6. "IX. A bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására, a képviselőcsoportok vezetőinek javaslata alapján, a Házbizottság terjeszt elő javaslatot, amelyről az vita nélkül határoz. A bizottság elnökére az ellenzéki, alelnökére a kormánypárti képviselőcsoportok, a bizottsági tagságra jelöltek köréből terjesztenek elő javaslatot. A bizottság tagja csak olyan országgyűlési képviselő lehet, akinek a törvényben előírt nemzetbiztonsági ellenőrzése megtörtént. A bizottság csak valamennyi tagjának nemzetbiztonsági ellenőrzése befejezését követően kezdheti meg tevékenységét."

  Indokolás: Lásd a H/408/4/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Ügyrendi biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 7. Dr. Csiha Judit és Dr. Wiener György képviselők a határozati javaslat XI. pontjának a következő kiegészítését javasolják:

"XI. A bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig - legfeljebb 2002. július 31-ig - tart."

Indokolás: Lásd a H/408/4/4. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Ügyrendi biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyetért

Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya

Budapest, 2002. július 3.

Dr. Csiha Judit s.k.,
az Ügyrendi bizottság elnöke