ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz - Magyar Polgári Párt

T/214/53.

Módosító javaslat

Dr. Szili Katalin Asszonynak

az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló T/214 számú törvényjavaslathoz a következő

m ó d o s í t ó   j a v a s l a t o t

terjesztem elő:

A törvényjavaslat 18. § (1) bekezdése az alábbiak szerint változik:

"(1) A személyi jövedelemadóról szóló - módosított - 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 33. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A számított adót adójóváírás csökkenti, amely egyenlő

a) a 2002. január 1. - augusztus 31. közötti időszakra elszámolt bér 10 százalékával, de legfeljebb jogosultsági hónaponként 3000 forinttal,

b) a 2002. szeptember 1. - december 31. közötti időszakra elszámolt bér 18 százalékával, de legfeljebb jogosultsági hónaponként 9000 forinttal,

c) 2003. január 1.-től a mindenkori havi legkisebb munkabér összegét terhelő adó összegével,

feltéve, hogy a magánszemély adóbevallásában bevallott vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásban elszámolt éves összes jövedelme az adótábla legmagasabb kulcsú sávjának kezdő összegét (a továbbiakban: jogosultsági határ) nem haladja meg.

(2) Ha a magánszemély (1) bekezdés szerinti éves összes jövedelme meghaladja a jogosultsági határt, de nem éri el a jogosultsági határ 333 333 forinttal növelt összegét, akkor az adójóváírás összege egyenlő az (1) bekezdésben meghatározott összegnek a jogosultsági határ feletti jövedelem 18 százalékát meghaladó részével.""

I n d o k o l á s

A törvényjavaslat szerint az adójóváírás lehetősége 2003. január 1-étől megszűnne, ami hátrányosan érintené a munkavállalókat, különösen a minimálbérből élőket. A kiegészítés orvosolja ezt a problémát.

Budapest, 2002. 06. 18.

Tállai András
Fidesz- Magyar Polgári Párt