Farkas Imre úr,
országgyûlési képviselõ részére

Budapest

Tisztelt Képviselõ Úr!

Képviselõ Úr a földgáz-árszabályozással kapcsolatban február 4-én kérdést intézett hozzám. Képviselõ Úr levelében jelezte, hogy az elmúlt idõszak szokatlanul hideg idõjárása miatt a gázszámlák riasztó mértékben megnõttek. Sokévi tapasztalat, hogy ezekben az idõszakokban a fogyasztói reklamációk száma is megnövekszik.

A magyar államigazgatási munkamegosztásban a földgáz díjszabályozás elõkészítése a Magyar Energia Hivatal (MEH) feladata. A MEH-nek a díjszabályozást úgy kell kialakítania, hogy az az indokolt költségeket tartalmazza, átlátható és világos legyen.

A MEH kétévnyi elõkészítõ munka után 1999. márciusában véglegesítette a földgáz-árszabályozás korszerûsítésére vonatkozó javaslatait. Az új árszabályozást rögzítõ 11/1999. (III. 19.) GM rendelet értelmében minden fogyasztó két tarifát fizet: alapdíjat és gázdíjat. Az alapdíjat a fogyasztó a gázszolgáltató állandó költségei után fizeti, amely akkor is felmerül, ha a fogyasztó nem vételez gázt. Ezek közé a költségek közé tartoznak például a hálózatellenõrzés és karbantartás, a vezetékszivárgás, a 10 évenkénti hitelesítés miatti mérõcsere, stb.

A gázdíjat az árszabályozó hõértéken állapítja meg. A hõértéken való megállapítás azért indokolt, mert a földgáz ezen fizikai tulajdonsága fejezi ki legjobban a gáz használati értékét. A gázok fizikai jellemzõi miatt az elfogyasztott hõértéket az alábbiak határozzák meg:

  1. a földgáz fûtõértéke,
  2. a földgáz hõmérséklete,
  3. a földgáz nyomása,
  4. a földgáz térfogata.

A földgáz hõértékének mérése meglehetõsen költséges, ennél lényegesebben olcsóbb az elfogyasztott földgáz térfogatának megállapítása. A földgáz fûtõértékét az országos gázszállító rendszer 48 átadó állomásán az Országos Mérésügyi Hivatal által hitelesített gáz kromatográfokkal mérik és ezen adatokból számítják ki a fogyasztók részére szolgáltatott földgáz fûtõértékét. A földgáz fûtõértéket a fogyasztói számlán a gázszolgáltató köteles feltüntetni.

A gázfogyasztás fizikai normál állapoton való elszámolását már 1990 óta megengedi jogszabály. Ezt megerõsítette a gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény       3./1995. (I. 20.) sz. végrehajtási kormányrendelete. E rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza a Gázszolgáltatási Közüzemi Szabályzatot, amelynek 13. . (3) kimondja:

"Az elszámolás alapja a gázmérõn leolvasott érték, amelyet a gázszolgáltató jogosult gáztechnikai normál m3-re vagy referencia körülményeknek értelmezett m3-re átszámítani."

A legrészletesebben a gázfogyasztás elszámolása vonatkozásban a 11/1999. (III. 19.) GM rendelet intézkedik. Ennek 2. c) pontja szerint:

"gáztechnikai normál állapot: a földgáz olyan állapota, amikor az abszolút nyomása 101,325 kPa, a termodinamikai hõmérséklete: 288,15 K."

3. (3) és (4) bekezdése egyértelmûen leírja, hogy

"(3) A földgáz vásárlója által fizetendõ gázdíj összegét

  1. a szolgáltatott (átvett) földgáz köbméterben mért és gáztechnikai normál állapotra átszámított térfogatának,
  2. a mérési idõszakra hiteles mérõeszközzel meghatározott átlagos fûtõértéknek, valamint
  3. az egységnyi hõmennyiségre vonatkozó gázdíjnak

az összeszorzásával kell megállapítani.

(4) A gáztechnikai normál állapotra való átszámítás okán a gázmérõn leolvasott és a számlán szereplõ fogyasztás m3-ben kifejezett mennyisége egymástól eltérhet."

A nyomáskorrekciót a gázszolgáltatók számítják ki az Országos Meteorológiai Szolgálattól származó barometrikus nyomásadatok alapján. A nyomáskorrekció alkalmazása a hatályos jogszabályoknak megfelel, azt a Magyar Energia Hivatal rendszeresen ellenõrzi.

A gázszolgáltató háztartási fogyasztók esetében hõmérsékletkorrekciót kizárólag akkor alkalmazhat, ha erre alkalmas ún. hõmérséklet korrektoros mérõt szerel fel.

Úgy vélem, fontos bemutatni a fogyasztóknak, hogy a gázszámla kiállítása a jogszabályokkal összhangban korrekt módon történik, ezért felkértem a Magyar Energia Hivatal vezetését, szólítsák fel a gázszolgáltató társaságokat, hogy a lakossági fogyasztókat tájékoztassák az elfogyasztott földgáz kiszámlázásának szabályairól.

Kérem Képviselõ Urat, hogy válaszomat fogadja el.

Budapest, 2002. február 20.

Üdvözlettel
Matolcsy György