ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK

K/5553.

Írásbeli választ igénylõ kérdés!

Dr. Áder János úrnak,
a Magyar Országgyûlés elnöke

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 91. §-a alapján bejelentjük, hogy az egyetemi tanárok kinevezésével kapcsolatban megismételt kérdést kívánunk feltenni Dr. Pálinkás József oktatási miniszterhez a következõk szerint:

Dolgozik-e a magyar felsõoktatásban olyan egyetemi tanár,

  1. akinek (1993 utáni kinevezés esetén) nincs habilitációja vagy
  2. aki (1990 után) nem a köztársasági elnöktõl kapta kinevezését,
  3. s ha van ilyen, törvényességi felügyeleti jogkörében hogyan kívánja ezt rendezni?

Tisztelt Miniszter Úr!

K/5439. sz. alatt kérdést intéztünk Önhöz ugyanebben a témában. 2001. november 22-i válaszát megkaptuk, köszönjük.

Örömmel nyugtázzuk, hogy teljes mértékben egyezik a véleményünk abban, amit levelének összegzésében az egyetemi tanárok kinevezésének alkotmányos és törvényes feltételeirõl megfogalmaz: az Ftv. 13. §-a alapján létesített egyetemi tanári munkakörben a kinevezési és felmentési jogkört minden magyar egyetemen csak a köztársasági elnök gyakorolhatja, s ehhez a 1994 óta - többek között - habilitáció szükséges. Bizonyára ugyancsak egyezik a véleményünk abban is, hogy az Ftv. 3. §-a értelmében egyetem csak akkor mûködhet és csak akkor akkreditálható, ha vannak ennek megfelelõen oda kinevezett egyetemi tanárok az intézményben. Az Ftv. ilyen vonatkozású kivételes és különös rendelkezéseit (31. fejezet) is egyformán ismerjük.

Ha Miniszter Úr ismételten figyelmesen elolvassa levelét, akkor még abban is egyet fogunk érteni, hogy kérdéseinkre érdemben nem válaszolt. Ezt lényegében elismeri akkor, mikor azt írja, hogy a kérdés vizsgálatához a válaszadás rövid határidejét nem tartja elégségesnek.

Mi a kérdéseinket változatlanul fontosnak tartjuk és fenntartjuk, ezért érdemi válaszát segítendõ mellékelten mágneslemezen megküldjük

  1. a CD-jogtárból kigyûjtött KE határozatokat az egyetemi tanári kinevezésekrõl és
  2. ennek, valamint a MAB honlapja habilitációs nyilvántartásának összevetésébõl általunk készített, elõzõ kérdésünkben már említett összevetést.

A két anyag (e kérdéssel együtt) hozzáférhetõ a parlamenti szerver "L/postalad" könyvtárában, a MAB honlapja és az Ftv. 1. sz. melléklete pedig az Önök számára is könnyen elérhetõ. Ezek feldolgozása a mai szövegszerkesztõk jóvoltából kevesebb, mint egy napot vett igénybe, de nem kizárt a tévedés lehetõsége. Viszont nyilvánvalóan teljes és hiteles adatbázis áll Miniszter Úr rendelkezésére a minisztériumban.

Említi Miniszter Úr levelében, hogy egyikünknek (B. GY.) az Országos Doktori és Habilitációs Tanács elnökeként közvetlen lehetõsége van hozzájárulni a nyilvántartás pontosításához. Ezt a hozzájárulást mind ehhez a listához, mind a doktori (PhD) fokozatot szerzettek kimutatásához folyamatosan igyekszem biztosítani, errõl a MAB titkárság vezetõje bizonyára készséggel tájékoztatja Miniszter Urat. Akirõl viszont én tudom állítani, hogy felelõsen és körültekintõen látja el ezt a feladatát is. Nagyszerû eredménye, hogy a törvényben elõírt nyilvánosságot egy ilyen részletes adatbázis létrehozásával oldotta meg.

A fentiek alapján ismét kérdezzük: dolgozik-e a magyar felsõoktatásban olyan egyetemi tanár,

  1. akinek (1993 utáni kinevezés esetén) nincs habilitációja vagy
  2. aki (1990 után) nem a köztársasági elnöktõl kapta kinevezését és
  3. s ha van ilyen, törvényességi felügyeleti jogkörében hogyan kívánja ezt rendezni?

(Megjegyezzük, az a) és b) kérdésben a zárójelek is fontosak, válaszában sajnos ezek nélkül idézi vissza kérdéseinket.)

Miniszter Úr válaszát írásban kérjük.

Budapest, 2001. november 30.

Dr. Jánosi György
MSZP

Dr. Bazsa György
MSZP

KE határozatok egyetemi tanárok kinevzésérõl 1990-2001 között
86/2001. (VIII. 9.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl

Az oktatási miniszter elõterjesztésére - a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényben foglalt jogkörömben -

2001. augusztus hó 1. napjával

a Debreceni Egyetemen

dr. Szabó Béla egyetemi docenst,

a Szegedi Tudományegyetemen

dr. Várkonyi Ágnes egyetemi docenst,

az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

dr. Maróth Miklósné dr. Jeremiás Éva egyetemi docenst és

dr. Szabó Mária egyetemi docenst

egyetemi tanárrá kinevezem.

79/2001. (VII. 10.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl

Az oktatási miniszter elõterjesztésére, valamint a fenntartó javaslatára - a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényben foglalt jogkörömben -

2001. július hó 1. napjával

a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen

dr. Balázs Péter tud. tanácsadót,

dr. Bod Péter Ákos tud. tanácsadót,

dr. Horányi Özsébet, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárát és

dr. Tamás András fõiskolai tanárt;

a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen és a Károli Gáspár Református Egyetemen

dr. Lõrincz Lajos fõiskolai tanárt, az ELTE tov. jv. alk. egyetemi tanárát és

dr. Rácz Attila fõiskolai tanárt;

a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen

Cságoly Ferencet, az Építész Stúdió Kft. vezetõ tervezõjét,

dr. Bándi Gyulát, az ELTE egyetemi tanárát, a BMGE tov. jv. alk. egyetemi docensét,

dr. Fernezelyi Sándor egyetemi docenst,

dr. Kroó Andrást, az MTA tud. tanácsadóját,

dr. Schmidt István egyetemi docenst,

dr. Simonovits Andrást, az MTA tud. tanácsadóját,

dr. Szirmay-Kalos László egyetemi docenst és

dr. Tarnai Géza egyetemi docenst;

a Debreceni Egyetemen

dr. Bereczki Dániel egyetemi docenst,

dr. Dénes Iván Zoltán tud. tanácsadót,

dr. Dévai György egyetemi docenst,

dr. Hámori Balázst, a BKÁE egyetemi tanárát, a Debreceni Egyetem tov. jv. alk. tud. fõmunkatársát,

dr. Kiss Árpád Zoltánt, az ATOMKI tud. igazgatóhelyettesét, a Debreceni Egyetem tvj. alk. egy. magántanárát,

dr. Klein Sándort, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárát,

dr. Nagy Ágnes egyetemi docenst,

dr. Németh Györgyöt, az ELTE egyetemi docensét, a Debreceni Egyetem tov. jv. alk. egyetemi docensét,

dr. Paragh György egyetemi docenst,

dr. Stoyan Gisbert, az ELTE egyetemi tanárát,

dr. Szabó Katalint, a BKÁE egyetemi tanárát, a Debreceni Egyetem tov. jv. alk. tud. fõmunkatársát és

dr. Trócsányi Zoltán egyetemi docenst;

az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

dr. Horváth István Tamás tud. tanácsadót,

dr. Járai Antal tud. fõmunkatársat,

dr. Kacsuk Pétert, a Miskolci Egyetem egyetemi tanárát,

dr. Könczei Györgyöt, a BKÁE egyetemi tanárát, az ELTE BGGyFK tov. jv. alk. tud. tanácsadóját,

dr. Michaletzky György egyetemi docenst,

dr. Némedi Dénes egyetemi docenst,

dr. Nemes Nagy József egyetemi docenst,

dr. Németh György egyetemi docenst,

dr. Orosz Lászlót, a Szent István Egyetem egyetemi tanárát,

dr. Perczel András tud. tanácsadót,

dr. Prokopp Mária egyetemi docenst,

dr. Székely Gábor tud. tanácsadót és

dr. Szûcs András egyetemi docenst;

a Kaposvári Egyetemen

dr. Buday-Sántha Attilát, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárát,

dr. Gyenis János tud. tanácsadót és

dr. Tóth Tibort, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárát;

a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemen

Kiss András egyetemi docenst és

Pintér Örsné Kollár Éva egyetemi docenst;

a Miskolci Egyetemen

dr. Kocsis Károlyt, az MTA Földtudományi Intézet tud. osztályvezetõjét, a Miskolci Egyetem tov. jv. alk. egyetemi docensét;

a Nyugat-Magyarországi Egyetemen

dr. Máthé Ákost, a Szent István Egyetem egyetemi docensét;

a Pécsi Tudományegyetemen

dr. Bódis Józsefet, a Baranya Megyei Kórház osztályvezetõ fõorvosát,

dr. Gábriel Róbert egyetemi docenst,

dr. Janszky József tud. tanácsadót,

dr. Kassai Ilonát, az MTA Nyelvtudományi Intézet tud. tanácsadóját, a Pécsi Tudományegyetem tov. jv. alk. egyetemi docensét,

dr. Kispál Gyula egyetemi docenst,

dr. Sulyok Endrét, a Baranya Megyei Gyermekkórház igazgató fõorvosát és

dr. Tóth Kálmán egyetemi docenst;

a Semmelweis Egyetemen

dr. Alföldy Ferenc egyetemi docenst,

dr. Bõhm Ádám egyetemi docenst,

dr. Csillag András egyetemi docenst,

dr. Járay Jenõ egyetemi docenst,

dr. Losonczy György egyetemi docenst,

dr. Matolcsy Andrást, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Ondrejka Pál egyetemi docenst,

dr. Pajor Attila egyetemi docenst és

dr. Udvardy Miklóst, a Debreceni Egyetem egyetemi tanárát;

a Szegedi Tudományegyetemen

dr. Boros Imre Miklós egyetemi docenst,

dr. Engelhardt József egyetemi docenst,

dr. Horváth Andrea Rita egyetemi docenst,

dr. Iványi Béla egyetemi docenst és

dr. Wittmann Tibor egyetemi docenst;

a Szent István Egyetemen

dr. Bartha Tibor egyetemi docenst és

dr. Sótonyi Péter egyetemi docenst;

a Veszprémi Egyetemen

dr. Gáborjányi Richard tud. tanácsadót,

dr. Mihályi Péter tud. tanácsadót,

dr. Szolgay Péter egyetemi docenst,

dr. Tarnay Katalin tud. tanácsadót és

dr. Tuza Zsoltot, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet tud. tanácsadóját;

az Eszterházy Károly Fõiskolán

dr. Holovács József fõiskolai tanárt;

a Széchenyi István Fõiskolán

dr. Bakó Andrást, a Budapesti Mûszaki Fõiskola egyetemi tanárát,

dr. Bihari Mihályt, az ELTE egyetemi tanárát,

dr. Bõhm Antal tud. fõmunkatársat,

dr. Czinege Imre tud. fõmunkatársat, a Budapesti Mûszaki Fõiskola egyetemi tanárát és

dr. Ficzere Lajost, az ELTE egyetemi tanárát

12/2001. (II. 9.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésrõl

Az oktatási miniszter elõterjesztésére

a Széchenyi István Fõiskolán

dr. Várlaki Pétert, a Budapesti Mûszaki Egyetem egyetemi tanárát

2001. március hó 1. napjával kezdõdõen

egyetemi tanárrá kinevezem.

96/2000. (VII. 26.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésrõl

Az oktatási miniszter elõterjesztésére 2000. szeptember hó 1. napjával kezdõdõen

a Nyugat-Magyarországi Egyetem

Közgazdaságtudományi Karán

dr. Herczeg János egyetemi docenst

egyetemi tanárrá kinevezem.

94/2000. (VII. 14.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésrõl

Az oktatási miniszter elõterjesztésére, a fenntartó javaslatára 2000. augusztus hó 1. napjával kezdõdõen

a Kodolányi János Fõiskolán

dr. Cséfalvay Zoltánt, Gazdasági Minisztérium helyettes államtitkárát, a Kodolányi János Fõiskola tov. jv. alk. fõiskolai tanárát határozott idõre, ötéves idõtartamra

egyetemi tanárrá kinevezem.

83/2000. (VI. 20.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl

Az oktatási miniszter elõterjesztésére, a fenntartó és a felügyeletet gyakorló belügyminiszter és a honvédelmi miniszter javaslatára

2000. július hó 1. napjával

a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem

Gazdálkodástudományi Karán

dr. Angyal Ádám egyetemi docenst,

dr. Deák Dániel egyetemi docenst,

dr. Hámori Balázs egyetemi docenst,

Közgazdaságtudományi Karán

dr. Gál Péter egyetemi docenst,

dr. Tallós Péter egyetemi docenst,

a BKÁE Társadalomtudományi Karán és a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán

dr. Csizmadia Sándor egyetemi docenst;

a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Építészmérnöki Karán

Balogh Balázs egyetemi docenst,

Vörös Ferenc egyetemi docenst,

Építõmérnöki Karán

dr. Balázs György László egyetemi docenst,

dr. Farkas György egyetemi docenst,

dr. Ijjas István egyetemi docenst,

Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán

dr. Papanek Gábort, a Gazdaságkutató Intézet Gazdaságkutató Rt. ügyvezetõ igazgatóját, a BMGE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar tov. jv. alk. egyetemi docensét,

dr. Tarafás Imre egyetemi docenst,

Gépészmérnöki Karán

dr. Kozma Mihály egyetemi docenst,

dr. Parti Mihály egyetemi docenst,

Közlekedésmérnöki Karán

dr. Palkovics László egyetemi docenst,

Természettudományi Karán

dr. Fritz Józsefet, az ELTE Természettudományi Kar egyetemi tanárát,

Vegyészmérnöki Karán

dr. Veszprémi Tamás tud. tanácsadót,

Villamosmérnöki és Informatikai Karán

dr. Kovács Ferenc egyetemi docenst;

a Debreceni Egyetem

Bölcsészettudományi Karán

Novákné dr. Rózsa Erzsébet egyetemi docenst,

Közgazdaságtudományi Karán

dr. Polónyi István egyetemi docenst,

Mezõgazdaságtudományi Karán

dr. Gonda István egyetemi docenst,

dr. Kátai János egyetemi docenst,

dr. Nábrádi András egyetemi docenst,

dr. Szabó Gábort, a Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar egyetemi tanárát,

Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Karán

dr. Boda Zoltán egyetemi docenst,

dr. Rajnavölgyi Évát, az ELTE Természettudományi Kar egyetemi tanárát,

dr. Sipka Sándor egyetemi docenst,

dr. Tósaki Árpád egyetemi docenst,

Természettudományi Karán

dr. Bánfalvi Gáspárt, a Semmelweis Egyetem egyetemi docensét,

dr. Brindza Béla egyetemi docenst,

dr. Kónya József egyetemi docenst,

dr. Sailer Kornél egyetemi docenst;

az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Állam- és Jogtudományi Karán

dr. Körösényi András egyetemi docenst,

dr. Lenkovics Barnabás egyetemi docenst,

dr. Mezey Barna egyetemi docenst,

dr. Szabó Mártont, a Magyar Tud. Akadémia Politikai Tudományok Intézete tud. osztályvezetõjét, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar tov. jv. alk. egyetemi adjunktusát,

dr. Szilágyi Péter egyetemi docenst,

Bölcsészettudományi Karán

dr. Bárdosi Vilmos egyetemi docenst,

dr. Dávid Géza egyetemi docenst,

dr. Gács Gáborné dr. Péter Ágnes egyetemi docenst,

dr. Kovács Árpád egyetemi docenst,

dr. Klaudy Kinga egyetemi docenst,

dr. Krausz Tamás egyetemi docenst,

dr. Varga László egyetemi docenst,

Természettudományi Karán

dr. Bartholy Judit egyetemi docenst,

dr. Böddi Béla egyetemi docenst,

dr. Érdi Bálint egyetemi docenst,

dr. Kürti Jenõ egyetemi docenst,

dr. Podani János egyetemi docenst,

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Karán

dr. Kullmann Lajost, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet fõigazgató fõorvosát, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar tov. jv. alk. fõiskolai tanárát,

az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán és a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán

dr. Paczolay Pétert, az Alkotmánybíróság fõtitkárát, egyetemi docenst;

a Károli Gáspár Református Egyetem

Bölcsészettudományi Karán

dr. Bagdy Emõke oktatót, mb. dékánt;

a Magyar Képzõmûvészeti Egyetemen

Farkas Ádám egyetemi docenst;

a Miskolci Egyetem

Állam- és Jogtudományi Karán

dr. Szabadfalvi József egyetemi docenst,

dr. Szabó Béla egyetemi docenst,

Gépészmérnöki Karán

dr. Ajtonyi István egyetemi docenst,

dr. Bobok Elemér egyetemi docenst;

a Nyugat-Magyarországi Egyetem

Erdõmérnöki Karán

dr. Mészáros Károly egyetemi docenst,

Faipari Mérnöki Karán

dr. Boronkai László egyetemi docenst,

dr. Tolvaj László egyetemi docenst,

Közgazdaságtudományi Karán

dr. Balázs Judit egyetemi docenst,

Mezõgazdaságtudományi Karán

dr. Báder Ernõ egyetemi docenst,

Kovácsné dr. Gaál Katalin egyetemi docenst,

dr. Pocsai Károly egyetemi docenst,

dr. Reke Barnabás egyetemi docenst;

a Pécsi Tudományegyetem

Általános Orvostudományi Karán

dr. Bogár Lajos egyetemi docenst,

dr. Ertl Tibor egyetemi docenst,

dr. Kajtár Pál egyetemi docenst,

dr. Ludány Andrea egyetemi docenst,

dr. Molnár Dénes egyetemi docenst,

Bölcsészettudományi Karán

dr. Fischer Ferenc egyetemi docenst,

dr. Kálmán C. Györgyöt, a Magyar Tud. Akadémia Irodalomtudományi Intézet tud. fõmunkatársát, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar tov. jv. alk. egyetemi docensét,

dr. Vargyas Péter egyetemi docenst,

dr. Wild Katalin egyetemi docenst,

Közgazdaságtudományi Karán

dr. Varga József egyetemi docenst,

Tanárképzõ Intézetében

dr. Stirling János tud. munkatársat;

a Semmelweis Egyetem

Általános Orvostudományi Karán

dr. Karádi István egyetemi docenst,

dr. Mózes Tibor egyetemi docenst,

dr. Nagy György Miklós egyetemi docenst,

dr. Szél Ágoston egyetemi docenst,

Fogorvostudományi Karán

dr. Boros Ildikó egyetemi docenst,

Egészségtudományi Karán

dr. Ésik Olga egyetemi docenst,

dr. Góth Miklós egyetemi docenst,

dr. Szántó Imre egyetemi docenst,

Testnevelési és Sporttudományi Karán

dr. Gombocz János egyetemi docenst,

dr. Sipos Kornél egyetemi docenst;

a Szegedi Tudományegyetem

Állam- és Jogtudományi Karán

dr. Martonyi Jánost, a Magyar Köztársaság külügyminiszterét, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar tov. jv. alk. egyetemi docensét,

dr. Trócsányi Lászlót, a Külügyminisztérium tanácsosát, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar tov. jv. alk. egyetemi docensét,

Általános Orvostudományi Karán

dr. Bártfai György egyetemi docenst,

dr. Palkó András egyetemi docenst,

dr. Pokorny Gyula egyetemi docenst,

dr. Strausz Jánost, a Pest Megyei Tüdõgyógyintézet orvos-igazgatóját,

dr. Szabó Gyula egyetemi docenst,

Bölcsészettudományi Karán

dr. Ágel Vilmos egyetemi docenst,

dr. Pálfy Miklós egyetemi docenst,

dr. Szajbély Mihály egyetemi docenst,

dr. Trogmayer Ottót, a Szegedi Móra Ferenc Múzeum nyugdíjas igazgatóját, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar tov. jv. alk. egyetemi docensét,

Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolai Karán

dr. Galambos Gábor fõiskolai tanárt,

dr. Galgóczi László fõiskolai tanárt,

dr. Nagy János fõiskolai tanárt,

Mezõgazdasági Fõiskolai Karán

Szûcsné dr. Péter Judit fõiskolai tanárt,

Szegedi Élelmiszeripari Fõiskolai Karán

dr. Kispéter József egyetemi docenst,

dr. Kovács Erzsébet Terézia egyetemi docenst,

Természettudományi Karán

dr. Krisztin Tibor egyetemi docenst,

dr. Kovács Kornél Lajos egyetemi docenst,

dr. Maróy Péter egyetemi docenst,

Szegedi Konzervatóriumában

Huszár Lajos fõiskolai docenst,

Szecsõdi Ferenc György fõiskolai tanárt,

Weninger Richárd fõiskolai tanárt;

a Szent István Egyetem

Állatorvostudományi Karán

dr. Rusvai Miklós egyetemi docenst,

Gazdálkodási és Mezõgazdasági Fõiskolai Karán

dr. Dinya Lászlót, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar egyetemi tanárát;

a Veszprémi Egyetem

Georgikon Karán

dr. Anda Angéla egyetemi docenst,

dr. Kocsondi József egyetemi docenst,

dr. Pupos Tibor egyetemi docenst,

dr. Sugár László egyetemi docenst,

Mérnöki Karán

dr. Kovács Zoltán egyetemi docenst,

dr. Major Iván tud. tanácsadót,

dr. Török Ádámot, az Oktatási Minisztérium fõtanácsosát, a Veszprémi Egyetem Mérnöki Karán tov. jv. alk. tud. tanácsadót,

dr. Varga Kálmán egyetemi docenst,

Tanárképzõ Karán

dr. Mihalovics Árpád egyetemi docenst;

a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Hadtudományi Karán

dr. Fóris Sándor határõrezredes, egyetemi docenst,

dr. Szendy István alezredes, egyetemi docenst,

Társadalomtudományi Intézetében

dr. Malomsoki József egyetemi docenst,

Vezetés- és Szervezéstudományi Karán

dr. Óvári Gyula mk. alezredes, egyetemi docenst;

a Berzsenyi Dániel Fõiskolán

dr. Viktor Mojszejenkó vendégtanárt;

a Budapesti Mûszaki Fõiskola

Bánki Donát Gépészmérnöki Fõiskolai Karán

Tóth Béláné dr. fõiskolai tanárt;

az Eszterházy Károly Fõiskolán

dr. Mózes Mihály fõiskolai tanárt,

dr. Ujfaludi László fõiskolai tanárt,

dr. Vadon Lehel fõiskolai tanárt;

a Nyíregyházi Fõiskola

Természettudományi Fõiskolai Karán

dr. Balogh József fõiskolai tanárt,

dr. Szabó Árpád fõiskolai tanárt,

Gazdaság és Társadalomtudományi Fõiskolai Karán

dr. Szabó József fõiskolai tanárt,

Bölcsészettudományi és Mûvészeti Fõiskolai Karán

dr. Szikoráné dr. Kovács Eszter fõiskolai tanárt;

a Széchenyi István Fõiskola

Építési és Környezetmérnöki Fakultásán

dr. Gáspár László tagozatvezetõt,

dr. Molnár Jenõ tud. fõmunkatársat,

Informatikai és Villamosmérnöki Fakultásán

dr. Jávor András tud. fõmunkatársat,

Közlekedési és Gépészmérnöki Fakultásán

dr. Kovács Ferenc tud. fõmunkatársat,

Közgazdasági Fakultásán

dr. Rechnitzer Jánost, a Magyar Tud. Akadémia Regionális Kutatások Központja igazgatóját,

dr. Vékás István tud. munkatársat;

a Tessedik Sámuel Fõiskola

Mezõgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Fõiskolai Karán

dr. Izsáki Zoltán egyetemi docenst

egyetemi tanárrá kinevezem.

2000. július hó 1. napjával kezdõdõen

a Debreceni Egyetem

Közgazdaságtudományi Karán

dr. Fülöp Gyulát, a Miskolci Egyetem egyetemi docensét, a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar tov. jv. alk. egyetemi docensét és a

Mezõgazdaságtudományi Karán

dr. Sinoros-Szabó Botondot, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Országos Területfejlesztési Központ fõigazgatóját, a Nyíregyházi Fõiskola tov. jv. alk. egyetemi tanárát

meghívással hároméves idõtartamra egyetemi tanárrá kinevezem.

41/2000. (III. 17.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl

Az oktatási miniszter elõterjesztésére

2000. március hó 16. napjával

a Szent István Egyetem

Élelmiszer-tudományi Karán

dr. Vatai Gyula egyetemi docenst,

Gépészmérnöki Karán

dr. Simon Vilmos mûszaki szaktanácsadót,

Kertészettudományi Karán

Jámborné dr. Benczúr Erzsébet egyetemi docenst,

dr. Radics László egyetemi docenst,

dr. Tóth Magdolna egyetemi docenst,

Zámboriné dr. Németh Éva egyetemi docenst,

Mezõgazdaság- és Környezettudományi Karán

dr. Csányi Sándor egyetemi docenst,

dr. Wittmann Mihály egyetemi docenst,

Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Karán

dr. Csima Péter egyetemi docenst,

a Kecskeméti Fõiskola

Kertészeti Fõiskolai Karára

dr. Cserni Imre fõiskolai tanárt

egyetemi tanárrá kinevezem.

A 122/1998. (X. 9.) KE határozattal a Szent István Egyetem Mezõgazdasági és Környezettudományi Karán dr. Jolánkai Márton határozott idõtartamú meghívott egyetemi tanári kinevezését hatályon kívül helyezem, és egyidejûleg 2000. március hó 16. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

207/1999. (XII. 1.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl

Az oktatási miniszter elõterjesztésére

1999. december hónap 1. napjával

a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem

Orvostovábbképzõ Karán

dr. Riesz Tamást, az Országos Alapellátási Intézet fõigazgatóját, a HIETE tov. jv. alk. egyetemi docensét,

dr. Vimláti László egyetemi docenst;

a Soproni Egyetem

Közgazdasági Intézetében

dr. Rétvári László fõtanácsadót,

Erdõmérnöki Karán

dr. Vermes Imrét, a Budapesti Mûszaki Egyetem

Gépészmérnöki Kar egyetemi docensét;

a Pénzügyi és Számviteli Fõiskola

Zalaegerszegi Intézetében

dr. Körmendi Lajos fõiskolai tanárt

egyetemi tanárrá kinevezem.

1999. december hónap 1. napjáal

a Pannon Agrártudományi Egyetemen

dr. Gyenis Jánost, a PATE Mûszaki Kémiai Kutató Intézet igazgatóját - meghívással - ötéves idõtartamra;

a Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskolán

dr. Hidasi Juditot, az Oktatási Minisztérium fõosztályvezetõ-helyettesét - meghívással - kétéves idõtartamra

egyetemi tanárrá kinevezem.

119/1999. (VI. 28.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl

Az oktatási miniszter elõterjesztésére, a fenntartó és a felügyeletet gyakorló belügyminiszter és honvédelmi miniszter javaslatára 1999. július hó 1. napjával kezdõdõen

a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

Általános Társadalomtudományi Karán

dr. Ladányi János egyetemi docenst,

Gazdálkodási Karán

dr. Mátyás László egyetemi docenst,

Közgazdasági Karán

dr. Jenei György egyetemi docenst,

dr. Rapcsák Tamás egyetemi docenst;

a Budapesti Mûszaki Egyetem

Építészmérnöki Karán

Karáné dr. Suda Gizella egyetemi docenst,

Kaszás Károly egyetemi docenst,

Építõmérnöki Karán

dr. Gálos Miklós egyetemi docenst,

Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán

dr. Jávor András tud. fõmunkatársat,

dr. Kövesi János egyetemi docenst,

dr. S. Nagy Katalin egyetemi docenst,

dr. Török Ádámot, az OMFB ügyvezetõ elnökét,

Gépészmérnöki Karán

dr. Halász Gábor egyetemi docenst,

dr. Halmai Attila egyetemi docenst,

dr. Jóri J. István egyetemi docenst,

Vegyészmérnöki Karán

dr. Nyulászi László egyetemi docenst,

Villamosmérnöki és Informatikai Karán

dr. Vajda István egyetemi docenst,

Természettudományi Karán

dr. Szász Domokost, a Magyar Tud. Akadémia Matematikai Kutatói Intézet kutatóprofesszorát, a Budapesti Mûszaki Egyetem tov. jv. alk. tanácsadóját;

a Debreceni Egyetemi Szövetség

Debreceni Agrártudományi Egyetem

Mezõgazdaságtudományi Karán

dr. Lazányi Jánost, a Kutató Központ igazgatóját;

a Debreceni Egyetemi Szövetség

Debreceni Orvostudományi Egyetem

Orvostudományi Karán

dr. Bakó Gyula egyetemi docenst,

dr. Ilyés István egyetemi docenst;

a Debreceni Egyetemi Szövetség

Kossuth Lajos Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Karán

dr. Barta János egyetemi docenst,

dr. Keresztes László egyetemi docenst,

dr. D. Molnár István egyetemi docenst,

Természettudományi Karán

dr. Farkas Etelka egyetemi docenst,

dr. Pap Gyula egyetemi docenst,

dr. Süli-Zakar István egyetemi docenst,

dr. Varga Vince egyetemi docenst;

a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen

dr. Bartha Tibor tanárt,

dr. Bölcskei Gusztáv tanárt,

dr. Gaál Botond tanárt,

dr. Hörcsik Richárd tanárt,

dr. Lenkeyné dr. Semsey Klára tanárt;

az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Állam- és Jogtudományi Karán

dr. Burián László egyetemi docenst,

dr. Karácsony András egyetemi docenst,

dr. Kukorelli István egyetemi docenst,

dr. Bándi Gyula egyetemi docenst,

Bölcsészettudományi Karán

dr. Balassa Péter egyetemi docenst,

dr. Bollók János egyetemi docenst,

dr. Hajdú Mihály egyetemi docenst,

dr. Miskolczy Ambrus egyetemi docenst,

Tóth Bertalanné dr. Király Erzsébet egyetemi docenst,

dr. Tengelyi László egyetemi docenst,

Természettudományi Karán

dr. Cserepes László egyetemi docenst,

dr. Gyenis Gyula egyetemi docenst,

dr. Horváth Ferenc egyetemi docenst,

dr. Keszei Ernõ egyetemi docenst,

dr. Szigeti Zoltán egyetemi docenst,

dr. Vesztergombi György egyetemi docenst;

a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem

Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán

dr. Szûcs Istvánt, az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet tud. igazgatóhelyettesét,

Mezõgazdaságtudományi Karán

dr. Dimény Judit egyetemi docenst,

dr. Kiss József egyetemi docenst,

dr. Kozák János egyetemi docenst,

Mezõgazdasági Gépészmérnöki Karán

dr. Benkõ János egyetemi docenst,

dr. Kaifás Ferenc egyetemi docenst,

Mezõgazdasági Fõiskolai Karán

dr. Kerekes Benedek fõiskolai tanárt,

Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetében

dr. Ángyán József egyetemi docenst;

a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem

Orvostovábbképzõ Karán

dr. Fekete Károlyt, az Országos Traumatológiai Intézet osztályvezetõ fõorvosát,

dr. Papp Györgyöt, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem egyetemi tanárát;

a Janus Pannonius Tudományegyetem

Állam- és Jogtudományi Karán

dr. Andrássy György egyetemi docenst,

Közgazdaságtudományi Karán

dr. Dobay Péter egyetemi docenst,

Bölcsészettudományi Karán

dr. Boros János egyetemi docenst,

dr. Hetesi István egyetemi docenst,

dr. Kupa László egyetemi docenst,

dr. Pócs Évát, a Magyar Tud. Akadémia Néprajzi Kutatóintézet tud. osztályvezetõjét, a Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar tov. jv. alk. egyetemi docensét,

Természettudományi Karán

dr. Dövényi Zoltán tud. fõmunkatársat,

dr. Szeidl László egyetemi docenst;

a Károli Gáspár Református Egyetemen

dr. Boross Géza tanárt,

dr. Hegedûs Lóránt tanárt,

dr. Herczeg Pál tanárt,

dr. Karasszon István tanárt,

Bölcsészettudományi Karán

dr. Szabó András teológiai tanárt,

Hittudományi Karán

dr. Ladányi Sándor tanárt,

dr. Szûcs Ferenc tanárt;

a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem

Kertészeti Karán

dr. Hrotkó Károly egyetemi docenst,

Élelmiszeripari Karán

dr. Kállay Miklós egyetemi docenst;

a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskolán

Devich Jánost, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma osztályvezetõjét, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola tov. jv. alk. egyetemi docensét;

a Magyar Testnevelési Egyetemen

dr. Rigler Endre egyetemi docenst,

dr. Mészáros János egyetemi docenst,

dr. Mohácsi János egyetemi docenst;

a Miskolci Egyetem

Állam- és Jogtudományi Karán

dr. Bíró György egyetemi docenst,

dr. Miskolczi-Bodnár Péter egyetemi docenst,

Bölcsészettudományi Karán

dr. Benedek Piroska egyetemi docenst,

dr. Beney Lászlóné dr. Gazda Zsuzsannát, a Miskolci Egyetem részfoglalkozásban alkalmazott egyetemi docensét,

dr. Bessenyei József egyetemi docenst,

Gépészmérnöki Karán

dr. Kacsuk Pétert, a SZTAKI laboratóriumvezetõjét, a Miskolci Egyetem tov. jv. alk. egyetemi docensét,

dr. Kundrák János egyetemi docenst,

dr. Lukács János egyetemi docenst,

dr. Patkó Gyula egyetemi docenst,

dr. Szeidl György egyetemi docenst,

dr. Szigeti Jenõ egyetemi docenst,

Kohómérnöki Karán

dr. Gulyás Józsefet, a Miskolci Egyetem részfoglalkozású egyetemi docensét,

dr. Kaptay György egyetemi docenst,

Egyetemes Történeti Tanszékén

dr. Czövek Istvánt, a Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskola egyetemi tanárát, a Miskolci Egyetem tov. jv. alk. egyetemi docensét,

Közép-Európa Irodalma és Kultúrája Tanszékén

dr. Szigeti Jenõ egyetemi docenst,

Dunaújvárosi Fõiskolai Karán

dr. Törõcsik Máriát, a Janus Pannonius Tudományegyetem egyetemi tanárát, a Miskolci Egyetem tov. jv. alk. fõiskolai tanárát;

a Pannon Agrártudományi Egyetem

Állattenyésztési Karán

dr. Holló István egyetemi docenst,

dr. Kalmár Sándor egyetemi docenst,

dr. Zomborszkyné dr. Kovács Melinda egyetemi docenst,

Georgikon Mezõgazdaságtudományi Karán

dr. Fischl Géza egyetemi docenst,

dr. Kardos Zoltánné egyetemi docenst,

dr. Palkovics Miklós egyetemi docenst,

dr. Tóth Benedek egyetemi docenst,

Mezõgazdaságtudományi Karán

dr. Egri Borisz egyetemi docenst,

dr. Schmidt Rezsõ egyetemi docenst,

dr. Szabó István egyetemi docenst,

dr. Szakál Pál egyetemi docenst,

dr. Szûcs Mihály egyetemi docenst;

a Pápai Református Teológiai Akadémián

dr. Anne Maria Koolt, a Protestáns Misszió Tanulmányi Intézet igazgatóját,

dr. Márkus Mihály teológiai tanárt,

dr. Szabó István teológiai tanárt,

dr. Vladár Gábor teológiai tanárt,

dr. Zsengellér József teológiai tanárt;

a Pécsi Orvostudományi Egyetem

Orvostudományi Karán

dr. Kollár Lajos egyetemi docenst,

dr. Melegh Béla egyetemi docenst;

a Sárospataki Református Teológiai Akadémián

dr. Dienes Dénest, a Sárospataki Református Kollégium mb. gyûjteményei igazgatóját,

dr. Gyõri István teológiai tanárt,

dr. Nagy Antal Mihály teológiai tanárt,

dr. Mészáros István teológiai tanárt;

a Semmelweis Orvostudományi Egyetem

Általános Orvostudományi Karán

dr. Csermely Péter egyetemi docenst,

dr. Kerpel-Fronius Sándort, a németországi Pharmacia-Upjohn kutatásvezetõjét,

dr. Kárpáti Sarolta egyetemi docenst,

dr. Regöly-Mérei János egyetemi docenst,

Gyógyszerésztudományi Karán

Demeterné dr. Tekes Kornélia egyetemi docenst,

dr. Takácsné dr. Novák Krisztina egyetemi docenst;

a Soproni Egyetem

Erdõmérnöki Karán

dr. Albert Levente egyetemi docenst,

dr. Faragó Sándor egyetemi docenst,

dr. Lett Béla egyetemi docenst,

dr. Závoti Józsefet, a Magyar Tud. Akadémia Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet tud. fõosztályvezetõjét,

Faipari Mérnöki Karán

dr. Peszlen Ilona egyetemi docenst;

a Szegedi Felsõoktatási Szövetség

József Attila Tudományegyetem

Állam- és Jogtudományi Karán

dr. Katona Tamás egyetemi docenst,

Bölcsészettudományi Karán

dr. Anderle Ádámné dr. Sajti Enikõ egyetemi docenst,

dr. Karsai László egyetemi docenst,

dr. Kontra Miklós egyetemi docenst,

dr. Pléh Csaba egyetemi docenst,

Természettudományi Karán

dr. Nagy László egyetemi docenst,

Szegedi Élelmiszeripari Fõiskolai Karán

dr. Fenyvessy József egyetemi docenst,

dr. Szabó Gábor egyetemi docenst;

a Szegedi Felsõoktatási Szövetség

Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem

Általános Orvostudományi Karán

dr. Mándi Yvette egyetemi docenst,

dr. Pál Attila egyetemi docenst,

dr. Varró András tud. tanácsadót,

dr. Végh Ágnes egyetemi docenst;

a Veszprémi Egyetem

Mérnöki Karán

dr. Tomcsányi László egyetemi docenst,

dr. Friedler Ferenc egyetemi docenst,

Tanárképzõ Karán

dr. Horváth Ottó egyetemi docenst,

dr. Vincze László egyetemi docenst;

a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Vezetés- és Szervezéstudományi Karán

dr. Halász László óraadó tanárt,

dr. Pintért István alezredest, egyetemi docenst;

a Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskolán

dr. Nagy Endrét, a Janus Pannonius Tudományegyetem egyetemi tanárát, a Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskola tov. jv. alk. óraadó oktatóját,

dr. Nowinszky László ny. fõiskolai tanárt;

a Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskolán

Csekéné dr. Jónás Erzsébet fõiskolai tanárt;

az Eszterházy Károly Tanárképzõ Fõiskolán

dr. Budai Lászlót, a Veszprémi Egyetem egyetemi tanárát,

dr. Gunst Pétert, a Kossuth Lajos Tudományegyetem egyetemi tanárát,

dr. Szabó Béla fõiskolai tanárt;

a Rendõrtiszti Fõiskolán

dr. Szigeti Pétert, a Magyar Tud. Akadémia Politikai Tudományok Intézete tud. fõmunkatársát, a Rendõrtiszti Fõiskola tov. jv. alk. fõiskolai tanárát;

a Széchenyi István Fõiskolán

dr. Jobbágyi Gábort, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem intézetvezetõjét, a Széchenyi István Fõiskola tov. jv. alk. tud. fõmunkatársát,

dr. Lamm Vandát, a Magyar Tud. Akadémia Jogtudományi Intézet igazgatóját, a Miskolci Egyetem tov. jv. alk. egyetemi tanárát,

dr. Szekeres Tamás fõiskolai tanárt,

dr. Veress Józsefet, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanárát, a Széchenyi István Fõiskola tov. jv. alk. igazgatóját,

dr. Vörös Imrét, a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának alkotmánybíróját, a Széchenyi István Fõiskola tov. jv. alk. tud. fõmunkatársát

egyetemi tanárrá kinevezem.

A 88/1997. (VI. 18.) KE határozattal a Budapesti Mûszaki Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karán dr. Roska Tamás határozott idõtartamú meghívott egyetemi tanári kinevezését hatályon kívül helyezem, egyidejûleg - 1999. július 1-jével - további kétéves idõtartamra meghosszabbítom.

A 82/1998. (VI. 29.) KE határozattal a Szegedi Felsõoktatási Szövetség József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán dr. Báthory Zoltán, a 89/1994. (VI. 29.) KE határozattal a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán dr. Varga Tibor határozott idõtartamú meghívott egyetemi tanári kinevezését hatályon kívül helyezem, és egyidejûleg 1999. július 1-jével egyetemi tanárrá kinevezem.

1999. július hó 1. napjával kezdõdõen

a Debreceni Egyetemi Szövetség

Kossuth Lajos Tudományegyetem

Közgazdasági és Üzleti Tudományok Intézetében

dr. Csaba Lászlót, a KOPINT-DATORG Rt. tud. tanácsadóját meghívással, hároméves idõtartamra,

az Eszterházy Károly Tanárképzõ Fõiskolán

dr. Für Lajost, a Református Ráday Gyûjtemény igazgatóját meghívással, kétéves idõtartamra

egyetemi tanárrá kinevezem.

118/1999. (VI. 28.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésrõl

és egyidejûleg rektori megbízásról

Az oktatási miniszter elõterjesztésére, a fenntartó javaslatára

1999. július hó 1. napjával

a Károli Gáspár Református Egyetemen

dr. Tenke Sándor tanárt, mb. rektort

egyetemi tanárrá

kinevezem,

egyidejûleg megbízom

1999. július 1-jétõl 2001. július 31-ig terjedõ idõtartamra a rektori teendõk ellátásával.

105/1999. (VI. 16.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl

Az oktatási miniszter elõterjesztésére

1999. július hó 1. napjával kezdõdõen

a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Orvostovábbképzõ Karán

dr. Császár Albertet, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem egyetemi tanárát és

a Pannon Agrártudományi Egyetem Mezõgazdaságtudományi Karán

dr. Reisinger Péter egyetemi docenst

egyetemi tanárrá kinevezem.

40/1999. (III. 3.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl

A fenntartó javaslatára és az oktatási miniszter elõterjesztésére

- 1999. március hó 16. napjával -

a Budapesti Tanítóképzõ Fõiskolán

dr. Donáth Péter fõiskolai tanárt

egyetemi tanárrá kinevezem.

1999. április hó 1. napjától 2001. június 30-ig terjedõ határozott idõtartamra

a Kodolányi János Fõiskolán

dr. Lukács Lászlót, a Szent István Király Múzeum néprajzi osztályvezetõjét

meghívott egyetemi tanárrá kinevezem.

5/1999. (I. 14.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl

Az oktatási miniszter elõterjesztésre 1999. február hó 1. napjával

a Semmelweis Orvostudományi Egyetem

Általános Orvostudományi Karán

dr. Császár Albert egyetemi adjunktust és

dr. Fekete Bélát, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar III. Sz. Belgyógyászati Klinika klinikai fõorvosát,

a Soproni Egyetem

Földmérési és Földrendezõi Fõiskolai Karán

dr. Márkus Béla egyetemi docenst,

a Veszprémi Egyetem

Tanárképzõ Karán

dr. Szabó T. Attilát, a Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskola egyetemi tanárát, a Veszprémi Egyetem tov. jv. alk. tud. tanácsadóját

egyetemi tanárrá kinevezem.

122/1998. (X. 9.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl

Az oktatási miniszter elõterjesztésére

1998. november hó 15. napjával

a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola

Debreceni Konzervatóriumába

Matuz István fõiskolai tanárt,

a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskolán

Baranyay András egyetemi docenst

egyetemi tanárrá kinevezem;

1998. november hó 15. napjával kezdõdõen

a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem

Mezõgazdaságtudományi Karán

dr. Jolánkai Mártont, a Magyar Tud. Akadémia fõtanácsosát, hároméves idõtartamra, meghívott egyetemi tanárrá

kinevezem.

90/1998. (VII. 7.) KE határozat

rektori megbízásról

A fenntartó javaslatára a mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére a rektori teendõk ellátásával 1998. augusztus 1. napjával kezdõdõen

az Evangélikus Hittudományi Egyetemen háromévi idõtartamra

dr. Szabó Lajos egyetemi tanárt

megbízom.

Egyidejûleg az Evangélikus Hittudományi Egyetemen

dr. Reuss András egyetemi tanárnak

rektori megbízása 1998. július 31. napján történõ lejártával, felelõsségteljes munkájáért elismerésemet, köszönetemet fejezem ki.

82/1998. (VI. 29.) KE határozat egyetemi tanári tisztség alóli felmentésrõl, egyidejûleg egyetemi tanári kinevezésrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére

dr. Báthory Zoltánt, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar tov. jv. alk. egyetemi tanárát - közös megegyezéssel - közalkalmazotti jogviszonya megszüntetésére tekintettel, 1998. június 30. napjával e tisztsége alól

felmentem,

egyidejûleg a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1998. július 1-jétõl egyéves idõtartamra, meghívott egyetemi tanárrá

kinevezem.

77/1998. (VI. 16.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére, 1998. július hó 1. napjával

az Állatorvostudományi Egyetemen

dr. Laczay Péter egyetemi docenst,

dr. Sas Barnabást, az Országos Élelmiszervizsgáló Intézet igazgatóját;

a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

Gazdálkodástudományi Karán

dr. Nógrádi György egyetemi docenst;

Közgazdaságtudományi Karán

dr. Mellár Tamás egyetemi docenst,

dr. Surányi Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar tov. jv. alk. egyetemi docensét,

dr. Temesi József egyetemi docenst;

Posztgraduális Karán

dr. Könczei György egyetemi docenst;

Társadalomtudományi Karán

dr. Kiss J. László egyetemi docenst,

dr. Koncz Katalin egyetemi docenst,

dr. Lengyel György egyetemi docenst;

a Budapesti Mûszaki Egyetem

Építészmérnöki Karán

dr. Nagy Lajos egyetemi docenst,

dr. Pattantyús Ábrahám Ádám egyetemi docenst;

Építõmérnöki Karán

dr. Kis Papp László egyetemi docenst,

dr. Széll Mária egyetemi docenst;

Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán

dr. Benedek Andrást, a Munkaügyi Minisztérium helyettes államtitkárát, a Budapesti Mûszaki Egyetem Természettudományi Kar c. egyetemi docensét,

dr. Hronszky Imre egyetemi docenst,

Gépészmérnöki Karán

dr. Váradi Károly egyetemi docenst;

Vegyészmérnöki Karán

dr. Borsa Judit egyetemi docenst,

dr. Grofcsik András egyetemi docenst;

Villamosmérnöki és Informatikai Karán

dr. Kóczy T. László egyetemi docenst;

Természettudományi Karán

dr. Fazekas Patrikot, az MTA Központi Fizikai Kutató Intézet tud. tanácsadóját,

dr. Tóth Bálintot, az MTA Matematikai Kutató Intézet tud. fõmunkatársát, az ELTE kihelyezett Fizikai és Matematikai Tanszék tov. jv. alk. egyetemi docensét;

a Debreceni Egyetemi Szövetség,

Debreceni Agrártudományi Egyetem

Mezõgazdaságtudományi Karán

dr. Bánszki Tamás egyetemi docenst,

dr. Bodó Imrét, az Állatorvostudományi Egyetem ny. egyetemi tanárát, a Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezõgazdaságtudományi Kar szaktanácsadóját,

dr. Borsos Jánost, a Dohánykutató és Minõségfejlesztõ Intézet fõigazgatóját, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem tov. jv. alk. egyetemi tanárát,

dr. Mihók Sándor egyetemi docenst,

dr. Pepó Pál egyetemi docenst;

Mezõgazdasági Fõiskolai Karán

dr. Sinkovics György fõiskolai tanárt;

a Debreceni Egyetemi Szövetség,

Debreceni Orvostudományi Egyetem

Általános Orvostudományi Karán

dr. Balla György egyetemi docenst,

dr. Hernádi Zoltán egyetemi docenst,

dr. Szabó Gábor egyetemi docenst,

dr. Sziklai István egyetemi docenst,

dr. Varga Sándor Ferenc egyetemi docenst;

a Debreceni Egyetemi Szövetség,

Kossuth Lajos Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Karán

dr. Czigler Istvánt, az MTA Pszichológiai Intézet tud. igazgatóhelyettesét, a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar tov. jv. alk. egyetemi docensét,

dr. Imre László egyetemi docenst;

Természettudományi Karán

dr. Borbély György egyetemi docenst,

dr. Tóthmérész Béla egyetemi docenst;

az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Állam- és Jogtudományi Karán

dr. Sajó Andrást, az MTA Állam- és Jogtudományi Intézet kutató professzorát, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanárát;

Bölcsészettudományi Karán

Galavics Gézáné dr. Gyivicsán Anna egyetemi docenst,

dr. Gergely András meghívott egyetemi docenst,

dr. Kardos József egyetemi docenst,

dr. Kövecses Zoltán egyetemi docenst,

dr. Tatár Béla egyetemi docenst;

Természettudományi Karán

dr. Bezdek Károly egyetemi docenst,

dr. Fodor Zoltán egyetemi docenst,

dr. Gábris Gyula egyetemi docenst,

Laczkovich Péterné dr. Rajnavölgyi Éva egyetemi docenst,

dr. Nagy Dénes Lajost, a Központi Fizikai Kutató Intézet tud. osztályvezetõjét, az ELTE Természettudományi Kar tov. jv. alk. tud. fõmunkatársát,

dr. Nemetz Tibort, az MTA Matematikai Kutató Intézet tud. fõmunkatársát,

dr. Sass Miklós egyetemi docenst,

dr. Surján Péter egyetemi docenst;

a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem

Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán

dr. Dinnyés János egyetemi docenst,

dr. Lehota József egyetemi docenst,

dr. Molnár József egyetemi docenst;

Mezõgazdasági Gépészmérnök Karán

dr. Laib Lajos egyetemi docenst;

Mezõgazdaságtudományi Karán

dr. Bárdos László egyetemi docenst;

Mezõgazdasági Fõiskolai Karán

dr. Lengyel Lajos egyetemi docenst,

dr. Vizdák Károly fõiskolai tanárt;

a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem

Orvostovábbképzõ Karán

dr. Borvendég Jánost, az Országos Gyógyszerészeti Intézet fõigazgató-helyettesét, a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Orvostovábbképzõ Kar tov. jv. alk. egyetemi docensét,

dr. Kenéz Józsefet, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet osztályvezetõ fõorvosát, a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Orvostovábbképzõ Kar tov. jv. alk. egyetemi docensét,

dr. Lipták Józsefet, országos tisztifõgyógyszerészt,

dr. Pálóczi Katalin egyetemi docenst,

a Janus Pannonius Tudományegyetem

Állam- és Jogtudományi Karán

dr. Kiss Györgyöt, a Munkaügyi Minisztérium fõosztályvezetõjét, a Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar tov. jv. alk. egyetemi docensét,

dr. Tóth Mihályt, a Fõvárosi Fõügyészség osztályvezetõ ügyészét, a Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar tov. jv. alk. egyetemi docensét;

Bölcsészettudományi Karán

dr. Erõs Ferencet, a MTA Pszichológiai Intézet tud. osztályvezetõjét, a Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar tov. jv. alk. egyetemi docensét,

dr. Forray R. Katalin egyetemi docenst,

dr. Frankné dr. Font Márta egyetemi docenst,

dr. Kézdi Balázs egyetemi docenst,

dr. Komlósi László egyetemi docenst,

dr. Kovács Árpádot, az ELTE Bölcsészettudományi Kar egyetemi docensét, a Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar tov. jv. alk. egyetemi docensét,

dr. Lengyel Zsoltot, a Veszprémi Egyetem egyetemi tanárát, a Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar tov. jv. alk. egyetemi docensét,

dr. Luigi Tassoni egyetemi docenst,

dr. Visy Zsolt egyetemi docenst,

dr. Weiss János egyetemi docenst;

Közgazdaságtudományi Karán

dr. Poór Józsefet, a Hay Menedzsment Kft. ügyvezetõ igazgatóját, a Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar tov. jv. alk. tud. tanácsadóját,

dr. Töröcsik Mária egyetemi docenst;

Természettudományi Karán

dr. Uhrin Bélát, az MTA Számítástechnikai Kutató Intézet tud. tanácsadóját, a Janus Pannonius Tudományegyetem Természettudományi Kar tov. jv. alk. tud. tanácsadóját;

Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Intézetén

dr. Agárdi Péter egyetemi docenst;

Pollack Mihály Mûszaki Fõiskolai Karán

dr. Tóth Zoltánt, a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium fõosztályvezetõjét, a Janus Pannonius Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Fõiskolai Kar tov. jv. alk. fõiskolai tanárát;

a Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán és a Veszprémi Egyetem Tanárképzõ Karán

dr. Nagy Imrét, a Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar egyetemi docensét,

a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem

Élelmiszeripari Karán

dr. Maráz Anna egyetemi docenst;

Élelmiszeripari Fõiskolai Karán

dr. Tanács Lajos fõiskolai tanárt;

a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskolán

Dubrovay László egyetemi docenst,

dr. Tallián Tibort, az MTA Zenetudományi Intézet igazgatóhelyettesét, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola tov. jv. alk. egyetemi docensét;

a Miskolci Egyetem

Állam- és Jogtudományi Karán

dr. Fehér Lenkét, az MTA Állam- és Jogtudományi Intézet tud. fõmunkatársát,

dr. Kovács Péter egyetemi docenst,

dr. Lévay Miklós egyetemi docenst;

Bányamérnöki Karán

dr. Csõke Barnabás egyetemi docenst,

dr. Tihanyi László egyetemi docenst;

Bölcsészettudományi Karán

dr. Baán István egyetemi docenst,

dr. Ferenczi Lászlót, az MTA Irodalomtudományi Intézet tud. tanácsadóját, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar tov. jv. alk. egyetemi docensét,

dr. Klaudy Kingát, az ELTE Bölcsészettudományi Kar egyetemi docensét, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar tov. jv. alk. egyetemi docensét;

Kohómérnöki Karán

dr. Bárány Sándor tud. tanácsadót;

a Magyar Iparmûvészeti Fõiskolán

Ferencz István egyetemi docenst;

a Pannon Agrártudományi Egyetem

Georgikon Mezõgazdaságtudományi Karán

dr. Bartos Attila egyetemi docenst,

dr. Béres Imre egyetemi docenst;

a Pécsi Orvostudományi Egyetem

Orvostudományi Karán

dr. Krommer Károly egyetemi docenst;

a Semmelweis Orvostudományi Egyetem

Általános Orvostudományi Karán

dr. Gyires Klára egyetemi docenst,

dr. Kálmánchey Rozália egyetemi docenst,

dr. Kerényi Tibor tud. munkatársat,

dr. Sárváry András egyetemi docenst;

Gyógyszerésztudományi Karán

dr. Mátyus Péter egyetemi docenst;

a Soproni Egyetem

Erdõmérnöki Karán

dr. Horváthné dr. Temesvári Ágota egyetemi docenst;

Faipari Mérnöki Karán

dr. Wittmann Gyula egyetemi docenst;

a Szegedi Felsõoktatási Szövetség,

József Attila Tudományegyetem

Állam- és Jogtudományi Karán

dr. Stipta Istvánt, a Miskolci Egyetem egyetemi tanárát, a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar és a Kossuth Lajos Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar tov. jv. alk. egyetemi docensét;

dr. Garai Lászlót, az MTA Pszichológiai Intézet tud. tanácsadóját, a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar tov. jv. alk. egyetemi docensét;

Bölcsészettudományi Karán

dr. Balázs Mihály egyetemi docenst,

dr. Szebeni Péter ny. igazgatót, a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar tud. tanácsadóját;

Természettudományi Karán

dr. Fehér László tud. fõmunkatársat,

dr. Notheisz Ferenc egyetemi docenst,

dr. Simányi Nándor egyetemi docenst;

a Szegedi Felsõoktatási Szövetség,

Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem

Általános Orvostudományi Karán

dr. Bálint Gábor Sándor egyetemi docenst,

dr. Boros Mihály egyetemi docenst,

dr. Fischer János egyetemi docenst,

dr. Hõgye Márta egyetemi docenst,

dr. Kósa Ferenc egyetemi docenst,

dr. Mihály Andrást, a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar tud. fõmunkatársát,

dr. Nagymajtényi Lászlót, a Szegedi Orvostudományi Egyetem Népegészségtani Intézet tud. tanácsadóját,

dr. Obál Ferenc (jr.) egyetemi docenst,

dr. Varga Gyula egyetemi docenst;

a Veszprémi Egyetem

Mérnöki Karán

dr. Kristóf János egyetemi docenst;

dr. Bod Péter Ákos kutatóprofesszort;

Tanárképzõ Karán

dr. Szilágyi István egyetemi docenst;

a Bánki Donát Mûszaki Fõiskolán

dr. Rudas Imre fõiskolai tanárt;

a Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskolán

dr. Tallár Ferencet, az MTA Könyvtár Lukács Archívuma fõmunkatársát, a Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskola tov. jv. alk. fõiskolai docensét;

a Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskolán

dr. Czövek István fõiskolai tanárt,

dr. Frisnyák Sándor fõiskolai tanárt,

dr. Székely Gábor fõiskolai tanárt;

az Eszterházy Károly Tanárképzõ Fõiskolán

dr. Gebei Sándor fõiskolai tanárt,

dr. Kárász Imre fõiskolai tanárt;

a Könnyûipari Mûszaki Fõiskolán

dr. Erdélyi József fõiskolai tanárt, a Soproni Egyetem tov. jv. alk. egyetemi tanárát,

a Széchenyi István Fõiskola

Eötvös Loránd Tudományegyetem-Széchenyi István Fõiskola Oktatási Intézetében

dr. Halmai Gábor tud. fõmunkatársat;

Építési és Környezetmérnöki Fakultásán

dr. Koppány Attila fõiskolai tanárt,

dr. Scharle Pétert, a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium miniszteri fõtanácsadóját,

Informatikai és Villamosmérnöki Fakultásán

dr. Farzan Ruszlánt, az ELTE Természettudományi Kar egyetemi docenst

egyetemi tanárrá kinevezem.

A 191/1997. (XII. 19.) KE határozattal a Debreceni Egyetemi Szövetség, Debreceni Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán dr. Molnár Péter határozott idõtartamú meghívott egyetemi tanári kinevezését hatályon kívül helyezem, és egyidejûleg 1998. július hó 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

A 177/1996. (XII. 17.) KE határozattal a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán dr. Csath Magdolna határozott idõtartamú meghívott egyetemi tanári kinevezését hatályon kívül helyezem, és egyidejûleg 1998. július hó 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

69/1998. (V. 20.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésrõl

és egyidejûleg rektori megbízásról

A fenntartó javaslatára és a mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére

1998. június hó 1. napjával

az Országos Rabbiképzõ Intézetén

dr. Schõner Alfréd fõrabbi, mb. rektort egyetemi tanárrá kinevezem, egyidejûleg megbízom

- négyéves idõtartamra - a rektori teendõk ellátásával.

52/1998. (III. 13.) KE határozat egyetemi tanárok kinevezésérõl

A honvédelmi miniszter és a mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére

1998. március 16. napjával

a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Hadtudományi Karán

dr. Bolgár Judit mk. ezredes, egyetemi docenst,

dr. Szilágyi Tivadar ezredes, egyetemi docenst,

dr. Szternák György Mihály alezredes, egyetemi docenst,

Társadalomtudományi Intézetén

dr. Harai Dénes alezredes, egyetemi docenst,

dr. Matus János egyetemi docenst,

dr. Szabó A. Ferenc egyetemi docenst,

Vezetés- és Szervezéstudományi Karán

dr. Duchaj István mk. alezredes, egyetemi docenst,

dr. Solymosi József mk. ezredes, egyetemi docenst,

dr. Ungvár Gyula alprogramvezetõ, egyetemi magántanárt

egyetemi tanárrá

kinevezem.

191/1997. (XII. 19.) KE határozat egyetemi tanárok kinevezésérõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére 1998. január hó 15. napjával kezdõdõen

a Debreceni Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán

dr. Molnár Pétert, a Debreceni Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar tud. fõmunkatársát, meghívással 1998. június 30-ig terjedõ idõtartamra,

a Budapesti Mûszaki Egyetem Természet- és Társadalomtudományi Karán

dr. Dinya Lászlót, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem és a József Attila Tudományegyetem egyetemi tanárát, meghívással kétéves idõtartamra

egyetemi tanárrá kinevezem.

188/1997. (XII. 10.) KE határozat egyetemi tanár kinevezésérõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére

a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Karán

dr. Bogenfürst Ferenc egyetemi docenst

1998. január 15-i hatállyal egyetemi tanárrá kinevezem.

169/1997. (XI. 7.) KE határozat egyetemi tanár kinevezésérõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére 1997. december hó 1. napjával

a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Társadalomtudományi Karán

dr. Hegedûs András egyetemi docenst

egyetemi tanárrá kinevezem.

153/1997. (X. 17.) KE határozat egyetemi tanárok kinevezésérõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére 1997. október 15. napjával kezdõdõen határozott idõre - a Széchenyi István Fõiskolán -

dr. Kupcsik Józsefet, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanárát, a Széchenyi István Fõiskola tov. jv. alk. tud. fõmunkatársát, és

dr. Zelkó Lajost, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanárát, a Széchenyi István Fõiskola tov. jv. alk. tud. fõmunkatársát - meghívással hároméves idõtartamra -

egyetemi tanárrá kinevezem.

114/1997. (VIII. 29.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére 1997. szeptember hó 1. napjával

a Pécsi Orvostudományi Egyetem Orvostudományi Karán

dr. Bajnóczky Istvánt, a Gyõri Igazságügyi Szakértõ Intézet igazgatóját;

a Semmelweis Orvostudományi Egyetem

Általános Orvostudományi Karán

dr. Morava Endrét, a Pécsi Orvostudományi Egyetem egyetemi tanárát;

Fogorvostudományi Karán

dr. Gera István Imre egyetemi docenst

egyetemi tanárrá kinevezem.

101/1997. (VII. 24.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére - 1997. augusztus hó 1. napjával - az

ELTE Természettudományi Karán

dr. Szatmáry Eörs egyetemi docenst

és a Bölcsészettudományi Karán

dr. Gerõ András egyetemi docenst

egyetemi tanárrá kinevezem.

88/1997. (VI. 18.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére - 1997. július hó 1. napjával -

az Állatorvostudományi Egyetemen

dr. Fodor László egyetemi docenst;

a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

Gazdálkodástudományi Karán

dr. Práger Lászlót, a Munkaügyi Minisztérium fõosztályvezetõjét,

dr. Sulyok-Pap Márta egyetemi docenst,

dr. Tari Ernõ egyetemi docenst;

Közgazdaságtudományi Karán

dr. Csaba Lászlót, a Koping Datorg Rt. tud. tanácsadóját,

dr. Blahó András egyetemi docenst,

dr. Gedeon Péter egyetemi docenst,

dr. Quittner Pál egyetemi docenst;

Társadalomtudományi Karán

dr. Hrubos Ildikó egyetemi docenst;

a Budapesti Mûszaki Egyetem

Építõmérnöki Karán

dr. Bojtár Imre egyetemi docenst,

dr. Kollár László Péter egyetemi docenst;

Építészmérnöki Karán

dr. Majoros András egyetemi docenst;

Gépészmérnöki Karán

dr. Garbai László egyetemi docenst,

dr. Meggyes Attila egyetemi docenst,

dr. Kovács László egyetemi docenst;

Közlekedésmérnöki Karán

dr. Eleõd András egyetemi docenst,

dr. Kurutz Károly egyetemi docenst,

dr. Takács János egyetemi docenst,

dr. Várlaki Péter tud. tanácsadót;

Természet- és Társadalomtudományi Karán

dr. Szlávik János egyetemi docenst;

Vegyészmérnöki Karán

dr. Faigl Ferenc egyetemi docenst,

dr. Fekete Jenõ egyetemi docenst;

Villamosmérnöki és Informatikai Karán

dr. Kollár István egyetemi docenst,

dr. Rónyai Lajost, az MTA Számítástechnikai Kutató Intézet tud. osztályvezetõjét,

dr. Sallai Gyulát, a Hírközlési Fõfelügyelet nemzetközi koordinációs igazgatóját;

a Debreceni Agrártudományi Egyetem

Mezõgazdaságtudományi Karán

dr. Pepó Péter egyetemi docenst;

a Debreceni Orvostudományi Egyetem

Általános Orvostudományi Karán

dr. Barabás György c. egyetemi tanárt,

dr. Szöllõsi János egyetemi docenst,

dr. Tóth Zoltán egyetemi docenst,

dr. Zsolnai-Nagy Imre c. egyetemi tanárt;

az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Állam- és Jogtudományi Karán

dr. Sári János egyetemi docenst;

Bölcsészettudományi Karán

dr. Balogh András egyetemi docenst,

dr. Frank Tibor egyetemi docenst,

dr. Gaál Ernõ egyetemi docenst,

dr. Masát András egyetemi docenst,

dr. Romsics Ignác egyetemi docenst,

dr. Szabics Imre egyetemi docenst;

Természettudományi Karán

Abaffy Lászlóné dr. Dózsa Farkas Klára egyetemi docenst,

dr. Buda György egyetemi docenst,

dr. Galácz András egyetemi docenst,

dr. Láng Ferenc egyetemi docenst,

dr. Mindszenty Andrea egyetemi docenst,

dr. Monostori Miklós egyetemi docenst,

dr. Pálfy Péter Pált, az MTA Matematikai Kutató Intézet tud. fõmunkatársát, az ELTE Természettudományi Karán tov. jv. alk. egyetemi docensét,

dr. Szepes László egyetemi docenst,

dr. Somlai Péter egyetemi docenst;

a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem

Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán

dr. Villányi László egyetemi docenst;

Mezõgazdaságtudományi Karán

dr. Birkás Márta egyetemi docenst,

dr. Kiss Erzsébet egyetemi docenst;

Mezõgazdasági Gépészmérnöki Karán

dr. Barótfi István egyetemi docenst,

dr. Beke János egyetemi docenst;

Mezõgazdasági Fõiskolai Karán, Mezõtúr,

dr. Patay István egyetemi docenst;

Mezõgazdasági Fõiskolai Karán, Gyöngyös,

dr. Szabó Lajos egyetemi docenst;

a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem

Orvostovábbképzõ Karán

dr. Nyáry Istvánt, az Országos Idegsebészeti Tud. Intézet fõigazgató fõorvosát, a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem tov. jv. alk. egyetemi docensét,

dr. Szabolcs István egyetemi docenst,

dr. Tomcsányi István egyetemi docenst;

a Janus Pannonius Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Karán

dr. Bókay Antal egyetemi docenst,

dr. Karsai György egyetemi docenst,

dr. Kisbán Eszter egyetemi docenst,

dr. Rohonyi Zoltán egyetemi docenst,

dr. Thomka Beáta egyetemi docenst;

Közgazdaságtudományi Karán

dr. László Gyula egyetemi docenst;

Természettudományi Karán

dr. Csoknya Mária egyetemi docenst,

dr. Kollár László egyetemi docenst,

dr. Nagy Gézát, a Budapesti Mûszaki Egyetem tud. munkatársát, a Janus Pannonius Tudományegyetem tov. jv. alk. tud. munkatársát;

a József Attila Tudományegyetem

Állam- és Jogtudományi Karán

dr. Blazovich Lászlót, a Csongrád Megyei Levéltár igazgatóját, a József Attila Tudományegyetem tov. jv. alk. egyetemi docensét,

dr. Dinya Lászlót, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem egyetemi tanárát, a József Attila Tudományegyetem tov. jv. alk. tud. fõmunkatársát,

dr. Zeller Gyulát, a Janus Pannonius Tudományegyetem egyetemi tanárát, a József Attila Tudományegyetem tov. jv. alk. tud. fõmunkatársát;

Bölcsészettudományi Karán

dr. Csapó Benõ egyetemi docenst,

dr. Bassola Péter egyetemi docenst,

dr. Csejtei Dezsõ egyetemi docenst,

dr. Olajos Terézia egyetemi docenst,

dr. Szörényi Lászlót, az MTA Irodalomtudományi Intézet mb. igazgatóhelyettesét, a József Attila Tudományegyetem tov. jv. alk. egyetemi docensét,

dr. Wojtilla Gyula egyetemi docenst;

Természettudományi Karán

dr. Czédli Gábor egyetemi docenst,

Bálintné dr. Szendrei Mária egyetemi docenst,

dr. Erdõhelyi András egyetemi docenst,

dr. Ésik Zoltán egyetemi docenst,

dr. Gallé László egyetemi docenst,

dr. Lehoczki Endre tud. fõmunkatársat,

dr. Kiss Tamás meghívott egyetemi docenst, a Kossuth Lajos Tudományegyetem egyetemi tanárát,

dr. Penke Botondot a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem egyetemi tanárát, a József Attila Tudományegyetem tov. jv. alk. meghívott egyetemi docensét,

dr. Szente Magdolna egyetemi docenst;

a József Attila Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Karán, valamint

a Janus Pannonius Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Karán

dr. Szigeti Lajos Sándort, a József Attila Tudományegyetem egyetemi docensét, a Janus Pannonius Tudományegyetem tov. jv. alk. egyetemi docensét;

a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem

Élelmiszeripari Karán

dr. Szabó S. András egyetemi docenst;

a Kossuth Lajos Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Karán

dr. Solymosi László egyetemi docenst;

Jog- és Államtudományi Intézetén

dr. Ruszoly Józsefet, a József Attila Tudományegyetem egyetemi tanárát, a Kossuth Lajos Tudományegyetem tov. jv. alk. egyetemi docensét;

Természettudományi Karán

dr. Kerényi Attila egyetemi docenst,

dr. Szabó József egyetemi docenst,

dr. Székelyhidi Lászlót, a Janus Pannonius Tudományegyetem egyetemi tanárát,

dr. Szilágyi László egyetemi docenst;

a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskolán

Botvay Károly egyetemi docenst,

Friedrich Ádám egyetemi docenst,

Jeney Zoltán egyetemi docenst,

Komlós Katalin egyetemi docenst,

Perényi Eszter egyetemi docenst,

Sári József egyetemi docenst,

Szendrei Jankát, az MTA Zenetudományi Intézet tud. fõmunkatársát, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola tov. jv. alk. egyetemi docensét,

dr. Vikár László egyetemi docenst;

a Magyar Iparmûvészeti Fõiskolán

Droppa Judit egyetemi docenst,

Péter Vladimir egyetemi docenst,

Scherer József egyetemi docenst;

a Miskolci Egyetem

Állam- és Jogtudományi Karán

dr. Stipta István egyetemi docenst,

dr. Szabó Miklós egyetemi docenst;

Bányamérnöki Karán

dr. Egerer Frigyes egyetemi docenst,

dr. Dobróka Mihály egyetemi docenst,

dr. Takács Gábor egyetemi docenst;

Bölcsészettudományi Intézetén

dr. Kilián István egyetemi docenst;

Gazdaságtudományi Karán

dr. Vékás István egyetemi docenst;

Gépészmérnöki Karán

dr. Döbröczöni Ádám egyetemi docenst;

a Pannon Agrártudományi Egyetem

Georgikon Mezõgazdaságtudományi Karán

dr. Almádi László egyetemi docenst,

dr. Hunyadi Károly egyetemi docenst;

Mezõgazdaságtudományi Karán

dr. Salamon Lajos egyetemi docenst,

dr. Szigeti Jenõ egyetemi docenst;

a Pécsi Orvostudományi Egyetem

Egészségügyi Fõiskolai Karán

dr. Kovács L. Gábort, a Vas Megyei Markusowszky Kórház orvos-igazgatóját, a Pécsi Orvostudományi Egyetem fõiskolai tanárát,

dr. Rozsos Istvánt, a Kaposi Mór Megyei Kórház osztályvezetõ fõorvosát;

a Pécsi Orvostudományi Egyetem

Általános Orvostudományi Karán, valamint

a Janus Pannonius Tudományegyetem

Természettudományi Karán

dr. Kilár Ferencet, a Pécsi Orvostudományi Egyetem egyetemi docensét, a Janus Pannonius Tudományegyetem tov. jv. alk. egyetemi docensét;

a Semmelweis Orvostudományi Egyetem

Általános Orvostudományi Karán

dr. Fidy Judit egyetemi docenst,

dr. Gerendai Ida egyetemi docenst,

dr. Gerõ László egyetemi docenst,

dr. Molnár Pétert, a Janus Pannonius Tudományegyetem egyetemi tanárát,

dr. Morvai Veronika egyetemi docenst,

dr. Répássy Gábort, a Debreceni Orvostudományi Egyetem egyetemi tanárát,

dr. Romics Imrét, az Országos Rheuma és Fürdõügyi Intézet osztályvezetõ fõorvosát,

dr. Salacz György egyetemi docenst,

dr. Siklósi György egyetemi docenst,

dr. Sréter Lídia tud. tanácsadót,

dr. Sujbert László egyetemi docenst,

dr. Szalay Ferenc egyetemi docenst,

dr. Wenger Tibor egyetemi docenst;

a Soproni Egyetem

Erdõmérnöki Karán

dr. Bartha Dénes egyetemi docenst;

Faipari Mérnöki Karán

Csikszentmihályi Pétert, a Magyar Iparmûvészeti Fõiskola egyetemi tanárát,

Fekete György belsõépítészt,

dr. Hargitai László egyetemi docenst,

Szentpéteri Tibort, a Magyar Iparmûvészeti Fõiskola egyetemi tanárát;

Közgazdasági Intézetén

dr. Tóth Lászlót, a Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezõgazdasági Fõiskolai Kar fõiskolai tanárát, a Soproni Egyetem tov. jv. alk. tud. tanácsadóját;

a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem

Általános Orvostudományi Karán

dr. Járdánházy Tamás egyetemi docenst,

dr. Husz Sándor egyetemi docenst,

dr. Pajor László egyetemi adjunktust,

dr. Szabó János egyetemi adjunktust,

dr. Thurzó László egyetemi docenst;

Gyógyszerésztudományi Karán

dr. Dombi György egyetemi docenst;

a Színház- és Filmmûvészeti Fõiskolán

Zsombolyai János egyetemi docenst;

a Veszprémi Egyetem

Mérnöki Karán

dr. Bakos József egyetemi docenst;

Tanárképzõ Karán

dr. Budai László egyetemi docenst,

dr. Földes Csaba egyetemi docenst,

dr. Lengyel Zsolt egyetemi docenst,

a Bánki Donát Mûszaki Fõiskolán

dr. Czinege Imre fõiskolai tanárt;

a Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskolán

dr. Pusztay János fõiskolai tanárt;

a Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskolán

dr. Balogh Árpád fõiskolai tanárt,

dr. Mezõ András fõiskolai tanárt,

dr. Udvari István fõiskolai tanárt;

az Eszterházy Károly Tanárképzõ Fõiskolán

dr. Kiss Péter fõiskolai tanárt,

dr. Orbán Sándor fõiskolai tanárt;

a Széchenyi István Fõiskolán

dr. Gardó Sándort, a Petz Aladár Megyei Kórház osztályvezetõ fõorvosát, a Széchenyi István Fõiskola Egészségügyi és Szociális Intézet igazgatóját;

a Zsámbéki Katolikus Tanítóképzõ Fõiskolán

dr. Bencze Lóránt fõiskolai tanárt

egyetemi tanárrá kinevezem.

1997. július hó 1. napjával kezdõdõen határozott idõre a Budapesti Mûszaki Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karán dr. Roska Tamást, az MTA Számítástechnikai Kutató Intézet kutatóprofesszorát, a Veszprémi Egyetem tov. jv. alk. egyetemi tanárát meghívással, kétéves idõtartamra, egyetemi tanárrá kinevezem.

65/1997. (III. 26.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére

1997. április hó 1. napjával kezdõdõen, határozott idõre, a Pécsi Orvostudományi Egyetemen dr. Papp Lajost, a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem egyetemi tanárát, a Zala Megyei Kórház osztályvezetõ fõorvosát, meghívással ötéves idõtartamra

egyetemi tanárrá kinevezem.

177/1996. (XII. 17.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére 1997. február hó 1. napjával kezdõdõen, határozott idõre, a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán

dr. Csath Magdolnát,

a Gépipari és Automatizálási Mûszaki Fõiskola megbízási szerzõdéssel foglalkoztatott közalkalmazottját, a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem tanácsadóját, meghívással hároméves idõtartamra

egyetemi tanárrá kinevezem.

170/1996. (XII. 11.) KE határozat egyetemi tanárok kinevezésérõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére 1997. január 1. napjával

az Eszterházy Károly Tanárképzõ Fõiskolán

dr. Pócs Tamás nyugdíjas fõiskolai tanárt,

a Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskolán

dr. Izsák János fõiskolai tanárt és

dr. Simon Róbertet, az MTA Nyelvtudományi Intézet tud. tanácsadóját

egyetemi tanárrá kinevezem.

66/1996. (VI. 25.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére 1996. július hó 1. napjával

az Állatorvostudományi Egyetemen

dr. Seregi János egyetemi docenst,

dr. Szabó József egyetemi docenst;

a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

Közgazdaságtudományi Karán

dr. Bekker Zsuzsát, Pénzügyminisztérium Gazdaságelemzési Intézet tud. tanácsadóját,

dr. Ligeti Sándor egyetemi docenst,

dr. Surányi Sándor egyetemi docenst;

Gazdálkodástudományi Karán

dr. Gálik Mihály egyetemi docenst,

dr. Kovács Sándor egyetemi docenst;

a Budapesti Mûszaki Egyetem

Építõmérnöki Karán

dr. Hegedûs István egyetemi docenst;

Gépészmérnöki Karán

dr. Molnár Emil egyetemi docenst;

Építészmérnöki Karán

dr. Domokos Gábor egyetemi docenst,

dr. Istvánfi Gyula egyetemi docenst;

Vegyészmérnöki Karán

dr. Keglevich György egyetemi docenst,

dr. Kubinyi Miklós egyetemi docenst,

dr. Miháltz Pál egyetemi docenst,

dr. Novák Béla egyetemi docenst;

Villamosmérnöki Karán

dr. Berta István egyetemi docenst,

dr. Frigyes István egyetemi docenst,

dr. Szabó Csaba egyetemi docenst;

Közlekedésmérnöki Karán

dr. Márialigeti János egyetemi docenst,

dr. Rohács József egyetemi docenst;

Természet- és Társadalomtudományi Karán

dr. Antalovits Miklós egyetemi docenst,

Csiszár Imrét, az MTA Matematikai Intézet tud. osztályvezetõjét,

dr. Kollár Zoltán Csabát, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanárát;

a Debreceni Agrártudományi Egyetem

Mezõgazdaságtudományi Karán

dr. Nagy János egyetemi docenst;

Mezõgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Fõiskolai Karán

dr. Ligetvári Ferenc egyetemi docenst;

a Debreceni Orvostudományi Egyetemen

dr. Maródi László egyetemi docenst,

dr. Matesz Klára egyetemi docenst;

az Erdészeti és Faipari Egyetem

Erdõmérnöki Karán

dr. Horváth Béla egyetemi docenst;

Faipari Mérnöki Karán

dr. Szabó Imre egyetemi docenst;

az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Állam- és Jogtudományi Karán

dr. Wiener Arisztid Imrét, az MTA Állam- és Jogtudományi Intézet igazgatóhelyettesét;

Bölcsészettudományi Karán

dr. Bayer József egyetemi docenst,

dr. Kaán Miklósné dr. Keszler Borbála egyetemi docenst,

dr. Töttösy Csaba egyetemi docenst,

dr. Vásáry István egyetemi docenst;

Természettudományi Karán

dr. Pál László György egyetemi docenst,

dr. Petruska György egyetemi docenst,

dr. Záray Gyula egyetemi docenst;

Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet és Továbbképzõ Központján

dr. Angelusz Róbert egyetemi docenst;

a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem

Mezõgazdaságtudományi Karán

dr. Bakonyi Gábor egyetemi docenst;

a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem

Orvostovábbképzõ Karán

dr. Bagdy Emõkét, az Országos Pszichológiai és Neurológiai Intézet szakigazgatóját,

dr. Czinner Antalt, a Heim Pál Gyermekkórház osztályvezetõ fõorvos, tud. igazgatóját,

dr. Köteles Györgyöt, az Országos ,,Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet fõigazgató-helyettesét,

dr. Szigetvári Iván egyetemi docenst,

dr. Tímár Lászlót, a Szent László Kórház fõorvosát;

a Janus Pannonius Tudományegyetem

Állam- és Jogtudományi Karán

dr. Korinek Lászlót, a Belügyminisztérium Belügyi Szemle fõszerkesztõjét;

Közgazdaságtudományi Karán

dr. Farkas Ferenc egyetemi docenst,

dr. Komlósi Sándor egyetemi docenst;

Bölcsészettudományi Karán

dr. László Jánost, az MTA Pszichológiai Intézet osztályvezetõjét;

Természettudományi Karán

dr. Fodor Istvánt, az MTA Regionális Kutató Központ tud. fõmunkatársát,

dr. Schweitzer Ferencet, az MTA Földrajztudományi Kutató Intézet igazgatóhelyettesét,

dr. Székelyhidi László egyetemi docenst,

dr. Vuics Tibor egyetemi docenst;

a József Attila Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Karán

dr. Bernáth Árpád egyetemi docenst,

dr. Berta Árpád egyetemi docenst,

dr. Csúri Károly egyetemi docenst,

dr. Heller Ágnest, az ELTE egyetemi tanárát,

dr. Pál József egyetemi docenst;

Természettudományi Karán

dr. Erdei László meghívott egyetemi docenst,

dr. Hetényi Magdolna egyetemi docenst,

dr. Iglói Ferencet, a Központi Fizikai Kutató Intézet tud. tanácsadóját,

dr. Toldi József egyetemi docenst;

a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem

Élelmiszeripari Karán

Békássyné dr. Molnár Erika egyetemi docenst,

dr. Sáray Tamás egyetemi docenst;

a Kossuth Lajos Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Karán

dr. Kertész András egyetemi docenst;

Természettudományi Karán

dr. Szalay Tibor egyetemi docenst;

a Miskolci Egyetem

Állam- és Jogtudományi Karán

dr. Jobbágyi Gábor egyetemi docenst;

Gépészmérnöki Karán

dr. Jármai Károly egyetemi docenst,

dr. Tóth László egyetemi docenst;

Kohómérnöki Karán

dr. Bárczy Pál egyetemi docenst,

dr. Lakatos Istvánt, az MTA Bányászati Kutató Intézet igazgatóját;

Bölcsészettudományi Intézetén

dr. Szõke György egyetemi docenst;

a Pannon Agrártudományi Egyetem

Állattenyésztési Karán

dr. Csapó János egyetemi docenst,

dr. Szendrõ Zsolt egyetemi docenst;

a Pécsi Orvostudományi Egyetemen

dr. Barthó Loránd egyetemi docenst,

dr. Gregus Zoltán egyetemi docenst,

dr. Nagy Lajos egyetemi docenst,

dr. Németh Péter egyetemi docenst,

dr. Sándor Attila egyetemi docenst,

dr. Székely Miklós egyetemi docenst;

a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen

dr. Anderlik Piroska egyetemi docenst,

dr. Acsády György egyetemi docenst,

dr. Dzsinich Csaba egyetemi docenst,

dr. Fehér Erzsébet egyetemi docenst,

dr. Keltai Mátyás egyetemi docenst,

dr. Noszál Béla egyetemi docenst,

dr. Paulin Ferenc egyetemi docenst,

dr. Rácz Károly egyetemi docenst,

dr. Sólyom János egyetemi docenst;

a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem

Általános Orvostudományi Karán

dr. Farkas Gyula egyetemi docenst,

dr. Hajnal Ferenc egyetemi adjunktust,

dr. Pávics László egyetemi adjunktust,

dr. Pusztai Rozália egyetemi docenst,

dr. Túri Sándor egyetemi docenst;

a Veszprémi Egyetem

Mérnöki Karán

dr. Kanyár Béla tud. tanácsadót,

dr. Marton Gyula egyetemi docenst,

dr. Rédey Ákos egyetemi docenst;

a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián

dr. Lánszki János egyetemi docenst,

dr. Makkay Imre mk. alezredes, egyetemi docenst,

dr. Munk Sándor ezredes, egyetemi docenst,

Siposné dr. Kecskeméthy Klára õrnagy, egyetemi docenst,

dr. Szabó János ezredes, egyetemi docenst,

dr. Szántó Mihály ezredes, egyetemi docenst;

Hadtudományi Karán

dr. Bodrogi László mk. ezredes, egyetemi docenst,

dr. Czékus János ezredes, egyetemi docenst,

dr. Nagy György hõr. ezredes, egyetemi docenst,

dr. Sándor Vilmos hõr. ezredes, egyetemi docenst,

dr. Szabó Sándor alezredes, egyetemi docenst;

Repülõ és Légvédelmi Karán

dr. Koczka József alezredes, egyetemi docenst;

Vezetés- és Szervezéstudományi Karán

dr. Báthy Sándor ezredes, egyetemi docenst,

dr. Csûrös János mk. ezredes, egyetemi docenst,

dr. Gazda Pál mk. ezredes, egyetemi docenst,

dr. Turcsányi Károly mk. ezredes, egyetemi docenst;

a Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskolán

dr. Gadányi Károly fõiskolai tanárt,

dr. Szabó T. Attila fõiskolai tanárt;

a Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolán

dr Békési Imre fõiskolai tanárt,

dr. Seres László fõiskolai tanárt;

a Könnyûipari Mûszaki Fõiskolán

dr. Bakó András fõiskolai docenst;

a Széchenyi István Fõiskolán

dr. Koren Csaba fõiskolai tanárt

egyetemi tanárrá kinevezem.

A 89/1994. (VI. 29.) KE határozattal a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán dr. Bódi Béla határozott idõtartamú meghívott egyetemi tanári kinevezését hatályon kívül helyezem, és egyidejûleg 1996. július 1-jével egyetemi tanárrá kinevezem.

1996. július hó 1. napjával kezdõdõen határozott idõszakra:

a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán

dr. Gutman Iván vendégprofesszort, meghívással négyéves idõtartamra;

a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Karán

dr. Szakály Sándort a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet pécsi részlegének igazgatóhelyettesét, meghívással, ötéves idõtartamra

egyetemi tanárrá kinevezem.

57/1996. (VI. 13.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére 1996. július hó 1. napjával

az Erdészeti és Faipari Egyetemen

dr. Gidai Erzsébetet, a Társadalomkutató és Elõrejelzõ Intézet igazgatóját,

a Veszprémi Egyetem Mérnöki Karán

dr. Horváth György ny. egyetemi docenst

egyetemi tanárrá kinevezem.

1996. szeptember hó 1. napjával kezdõdõen, határozott idõszakra

a Veszprémi Egyetem Mérnöki Karán

dr. Kováts Ervin kutatóprofesszort, meghívással, egyéves idõtartamra egyetemi tanárrá kinevezem.

15/1996. (II. 16.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére 1996. március 15. napjával az Erdészeti és Faipari Egyetemen

dr. Kosztka Miklós egyetemi docenst

egyetemi tanárrá kinevezem.

288/1995. (XII. 15.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére, 1996. február hó 1. napjával kezdõdõen, a Veszprémi Egyetemen

dr. Hangos Katalint, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet tud. tanácsadóját

egyetemi tanárrá kinevezem.

284/1995. (XII. 13.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére 1996. január 1. napjával kezdõdõen, határozott idõre az ELTE Természettudományi Karán

dr. Mezei Ferenc akadémikust, az ELTE címzetes és a Berlini Mûszaki Egyetem egyetemi tanárát

meghívással, hároméves idõtartamra egyetemi tanárrá kinevezem.

244/1995. (XI. 9.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére 1996. január 1. napjával a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskolán

Keszthelyi Rezsõné dr. Szabadi Judit egyetemi docenst,

egyetemi tanárrá kinevezem.

165/1995. (IX. 4.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére 1995. október hó 1. napjával

a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen

dr. Simonka János Aurél egyetemi docenst

egyetemi tanárrá kinevezem.

149/1995. (VIII. 31.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére 1995. szeptember hó 1. napjával a Pécsi Orvostudományi Egyetemen

dr. Than Gábor egyetemi docenst

egyetemi tanárrá kinevezem.

140/1995. (VIII. 24.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére - 1995. szeptember 15. napjával -

az Erdészeti és Faipari Egyetemen

dr. Koloszár József egyetemi docenst

egyetemi tanárrá kinevezem.

133/1995. (VIII. 18.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére 1995. szeptember hó 15. napjával

a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Általános Társadalomtudományi Karán

dr. Eördögh Miklós egyetemi docenst

egyetemi tanárrá kinevezem.

106/1995. (VI. 29.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére

1995. július hó 1. napjával:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Állam- és Jogtudományi Karán

- dr. Szabó Máté egyetemi docenst,

Bölcsészettudományi Karán

- dr. Fodor Sándor egyetemi docenst,

- dr. Heller Ágnes kutató professzort,

- dr. Hessky Pálné dr. Hoffmann Regina egyetemi docenst,

- dr. Horváth Iván egyetemi docenst,

- dr. Izsák Lajos egyetemi docenst,

- dr. Kulcsár Szabó Ernõ egyetemi docenst,

- dr. Medgyes Péter egyetemi docenst,

- dr. Szabó Kálmánné dr. Jónás Ilona egyetemi docenst,

- dr. Voigt Vilmos egyetemi docenst,

Természettudományi Karán

- dr. Sárközy András egyetemi docenst,

Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és Továbbképzõ Központján

- dr. Litván Györgyöt, az MTA Történettudományi Intézet tud. tanácsadóját;

A József Attila Tudományegyetem

Állam- és Jogtudományi Karán

- dr. Bérczi Imre egyetemi docenst,

- dr. Besenyei Lajos egyetemi docenst,

- dr. Bodnár László egyetemi docenst,

- dr. Czúcz Ottó egyetemi docenst,

- dr. Nagy Ferenc egyetemi docenst,

Bölcsészettudományi Karán

- dr. Juhász Antal egyetemi docenst,

Természettudományi Karán

- dr. Becsei Józsefet, az MTA Földrajztudományi Kutató Intézet tud. tanácsadóját, címzetes egyetemi tanárt,

- dr. Gulya Károly egyetemi docenst,

- dr. Matkovics Béla egyetemi docenst,

- dr. Visy Csaba egyetemi docenst;

A Janus Pannonius Tudományegyetem

Állam- és Jogtudományi Karán

- dr. Kajtár István egyetemi docenst,

- dr. Kecskés Lászlót, az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárát, egyetemi docenst,

- dr. Visegrády Antal egyetemi docenst,

Közgazdaságtudományi Karán

- dr. Oroszi Sándor egyetemi docenst,

- dr. Rekettye Gábor egyetemi docenst,

Természettudományi Karán

- dr. Korpa Csaba egyetemi docenst,

- dr. Kõszegfalvi György egyetemi docenst,

- dr. Pesti Miklós egyetemi docenst,

- dr. Szlachányi Kornélt, az MTA KFKI tud. tanácsadóját, egyetemi docenst,

Mûszaki Fõiskolai Karán

- dr. Bachman Zoltán fõiskolai tanárt,

- Kistelegdi István fõiskolai tanárt;

A Kossuth Lajos Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Karán

- dr. Gorilovics Tivadar egyetemi docenst,

- dr. Havas László egyetemi docenst,

- dr. Nyirkos Istvánt, a Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskola fõiskolai tanárát,

- dr. Virágos Zsolt egyetemi docenst,

Természettudományi Karán

- dr. Kiss Tamás egyetemi docenst,

- dr. Major Pétert, az MTA Matematikai Kutató Intézet tud. tanácsadóját,

- dr. Ruzsa Imrét, az MTA Matematikai Kutató Intézet tud. tanácsadóját,

- dr. Tusnády Gábort, az MTA Matematikai Kutató Intézet tud. fõmunkatársát,

- dr. Zsuga Miklós egyetemi docenst;

A Budapesti Mûszaki Egyetem

Építõmérnöki Karán

- dr. Horváth Kálmán egyetemi docenst,

Gépészmérnöki Karán

- dr. Penninger Antal egyetemi docenst,

- dr. Stépán Gábor egyetemi docenst,

- dr. Ziaja György egyetemi docenst,

Építészmérnöki Karán

- dr. Peredy József egyetemi docenst,

- Kerényi József egyetemi docenst,

Vegyészmérnöki Karán

- dr. Kemény Sándor egyetemi docenst,

- dr. Kósa Levente egyetemi docenst,

- dr. Lindner Ernõt, az MTA Mûszaki Analitikai Kémiai Tanszéki Kutatócsoport tud. fõmunkatársát,

- dr. Manczinger József egyetemi docenst,

- dr. Salgó András egyetemi docenst,

- dr. Tungler Antal egyetemi docenst,

Közlekedésmérnöki Karán

- dr. Benedek Zoltán egyetemi docenst,

- dr. Kulcsár Béla egyetemi docenst,

- Tánczos Lászlóné dr. Jankura Katalin egyetemi docenst,

Természet- és Társadalomtudományi Karán

- dr. Fehér Márta egyetemi docenst,

- dr. Virosztek Attilát, az MTA Szilárdtest Fizikai Kutató Intézet tud. tanácsadóját;

A Miskolci Egyetem

Állam- és Jogtudományi Karán

- dr. Kalas Tibor egyetemi docenst,

Bölcsészettudományi Intézetén

- dr. Kulcsár Péter egyetemi docenst,

- dr. Lendvai L. Ferenc egyetemi docenst,

Gépészmérnöki Karán

- dr. Galántai Aurél egyetemi docenst;

A Veszprémi Egyetem

Mérnöki Karán

- dr. Gaál Zoltán egyetemi docenst,

- dr. Hlavay József egyetemi docenst,

Tanárképzõ Karán

- dr. Bárdos Jenõ egyetemi docenst,

- dr. Horváth Attila egyetemi docenst;

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

Gazdálkodási Karán

- dr. Ábel István egyetemi docenst,

- dr. Szentiványi Ivánt, a Polyhistor Gazdasági Szervezõ és Tanácsadó Kft. ügyvezetõ jogtanácsosát,

Közgazdasági Karán

- dr. Hunyadi László egyetemi docenst;

A Debreceni Orvostudományi Egyetemen

- dr. Degrell István egyetemi docenst,

- dr. Dombrádi Viktor egyetemi docenst,

- dr. Molnár Péter egyetemi docenst,

- dr. Rozgonyi Ferenc egyetemi docenst,

- dr. Szûcs Géza egyetemi docenst,

- dr. Tóth Csaba osztályvezetõ fõorvost,

- dr. Trón Lajos osztályvezetõ fõorvos, címzetes egyetemi tanárt;

A Pécsi Orvostudományi Egyetemen

- dr. Ángyán Lajos egyetemi docenst,

- dr. Czirják László egyetemi docenst,

- dr. Farkas Beatrix egyetemi docenst,

- dr. Horváth László egyetemi docenst,

- dr. Losonczy Hajnal egyetemi docenst,

- dr. Nyárády József egyetemi docenst,

- dr. Pár Alajos egyetemi docenst,

- dr. Rõth Erzsébet egyetemi docenst,

- dr. Vértes Marietta egyetemi docenst;

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem

Általános Orvostudományi Karán

- dr. Follmann Piroska egyetemi docenst,

- dr. Füst György osztályvezetõ fõorvost,

- dr. Selmeci László egyetemi docenst,

- dr. Szendrõi Miklós egyetemi docenst,

- dr. Tímár József egyetemi docenst,

Gyógyszerésztudományi Karán

- dr. Lemberkovics Éva egyetemi docenst,

- dr. Marton Sylvia egyetemi docenst,

- dr. Szõke Éva egyetemi docenst;

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem

Általános Orvostudományi Karán

- dr. Jancsó Gábor egyetemi docenst,

- Kocsisné dr. Nagy Erzsébet egyetemi docenst,

Gyógyszerésztudományi Karán

- dr. Erõs István egyetemi docenst,

- dr. Falkay György egyetemi docenst;

Az Állatorvostudományi Egyetemen

- dr. Solti László egyetemi docenst;

A Debreceni Agrártudományi Egyetem

Mezõgazdaságtudományi Karán

- dr. Gyõri Zoltán tud. fõmunkatársat,

Állattenyésztési Fõiskolai Karán (Hódmezõvásárhely)

- dr. Mucsi Imre fõiskolai tanárt;

A Gödöllõi Agrártudományi Egyetem

Mezõgazdaságtudományi Karán

- dr. Hornok László egyetemi docenst,

- dr. Virányi Ferenc egyetemi docenst;

Mezõgazdasági Gépészmérnöki Karán

- dr. Tóth László tud. tanácsadót,

Mezõgazdasági Fõiskolai Karán (Gyöngyös)

- dr. Gere Tibor egyetemi docenst;

A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem

Tájépítészeti, Védelmi és Fejlesztési Karán

- dr. Jámbor Imre egyetemi docenst,

- dr. Csemez Attila egyetemi docenst,

Élelmiszeripari Karán

- dr. Fodor Péter egyetemi docenst,

Kertészeti Karán

- dr. Láng Zoltán egyetemi docenst,

- dr. Rimóczi Imre egyetemi docenst,

- dr. Schmidt Gábor egyetemi docenst,

Az Erdészeti és Faipari Egyetem

Erdõmérnöki Karán

- dr. Bácsatyai László egyetemi docenst,

- dr. Rumpf János egyetemi docenst,

- dr. Varga Ferenc egyetemi docenst,

Faipari Mérnöki Karán

- dr. Kovács Zsolt egyetemi docenst,

- dr. Lang Miklós egyetemi docenst,

- dr. Szalai József egyetemi docenst,

- Tamásyné dr. Bánó Margit egyetemi docenst,

- dr. Winkler Gábor egyetemi docenst;

A Pannon Agrártudományi Egyetem

Georgikon Mezõgazdaságtudományi Karán

- dr. Szabó Ferenc egyetemi docenst,

- dr. Szabó István egyetemi docenst,

- dr. Várnagy László egyetemi docenst,

Mezõgazdaságtudományi Karán (Mosonmagyaróvár)

- dr. Késmárki István egyetemi docenst,

- dr. Veszeli Tibor egyetemi docenst

egyetemi tanárrá kinevezem.

A 89/1994. (VI. 29.) KE határozattal a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán dr. Pálinkás József határozott idõtartamú meghívott egyetemi tanári kinevezését hatályon kívül helyezem, és egyidejûleg 1995. július 1-jével egyetemi tanárrá kinevezem.

16/1995. (I. 26.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére - 1995. február hó 15. napjával - a Budapesti Mûszaki Egyetem Építészmérnöki Karán

dr. Bitó János egyetemi docenst

egyetemi tanárrá kinevezem.

225/1994. (XII. 24.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére 1995. január hó 1. napjával

a Gödöllõi Agrártudományi Egyetemen

Dr. dr. h.c. Hajós László egyetemi docenst,

Dr. Husti István egyetemi docenst,

Dr. Faust Dezsõ egyetemi docenst;

az Állatorvostudományi Egyetemen

Dr. Vetter János egyetemi docenst

egyetemi tanárrá kinevezem.

219/1994. (XII. 14.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére 1994. december hó 15. napjával

a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen

dr. Hammer Helga egyetemi docenst,

dr. Herczeg János egyetemi docenst,

dr. Gönczöl Éva egyetemi docenst, és

dr. Duda Ernõ egyetemi docenst

egyetemi tanárrá kinevezem.

206/1994. (XII. 2.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére - 1994. december hó 15. napjával - a Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán

dr. Polányi Imre egyetemi docenst

egyetemi tanárrá kinevezem.

205/1994. (XII. 2.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére 1994. december hó 1. napjával:

a Budapesti Mûszaki Egyetem

Építészmérnöki Karán

dr. Kuba Gellért egyetemi docenst,

a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

Általános Társadalomtudományi Karán

dr. Galasi Péter egyetemi docenst,

Gazdálkodási Karán

dr. Balaton Károly egyetemi docenst,

dr. Illés Mária egyetemi docenst,

Közgazdasági Karán

dr. Móczár József egyetemi docenst

egyetemi tanárrá kinevezem.

204/1994. (XII. 2.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére 1994. december hó 1. napjával:

a Debreceni Orvostudományi Egyetemen

dr. Antal Miklós egyetemi docenst,

dr. Berta András egyetemi docenst,

dr. Édes István egyetemi docenst,

dr. Kovács Péter egyetemi docenst,

dr. Udvardy Miklós egyetemi docenst,

egyetemi tanárrá kinevezem.

185/1994. (XI. 2.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére 1994. november hó 15. napjával

a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen

dr. Takács Mihály egyetemi docenst

egyetemi tanárrá kinevezem.

143/1994. (VIII. 31.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére 1994. szeptember hó 1. napjával

a Pécsi Orvostudományi Egyetemen

dr. Sümegi Balázs egyetemi docenst,

dr. Szekeres Júlia egyetemi docenst,

dr. Kosztolányi György egyetemi docenst,

dr. Soltész Gyula egyetemi docenst;

a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen

dr. Falus András osztályvezetõt,

dr. Nagylucskay Sándor egyetemi docenst,

dr. Divinyi Tamás egyetemi docenst;

a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen

dr. Horváth Gábor tud. tanácsadót,

dr. Velich István tud. osztályvezetõt,

dr. Kiss István tud. szaktanácsadót,

dr. Kosáry Judit egyetemi docenst,

dr. Varsányi Iván egyetemi docenst

egyetemi tanárrá kinevezem.

133/1994. (VIII. 12.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére

1994. augusztus 15. napjával

a Budapesti Mûszaki Egyetem Természet- és Társadalomtudományi Karán

dr. Szakolczai Györgyöt, miniszteri tanácsadót

egyetemi tanárrá kinevezem.

91/1994. (VI. 29.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére 1994. július 1. napjával

az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Állam- és Jogtudományi Karán

dr. Békés Imre egyetemi docenst,

dr. Erdei Árpád egyetemi docenst,

dr. Németh János egyetemi docenst, valamint

dr. Schlett István egyetemi docenst

egyetemi tanárrá kinevezem.

90/1994. (VI. 29.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére 1994. július 1. napjával

Herskó Jánost - a Színház- és Filmmûvészeti Fõiskola vendégprofesszorát

egyetemi tanárrá kinevezem.

89/1994. (VI. 29.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére 1994. július 1. napjával

az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Karán

- dr. Kulcsár Zsuzsanna egyetemi docenst,

- dr. Manherz Károly egyetemi docenst,

- dr. Tarnói László egyetemi docenst,

Természettudományi Karán

- dr. Farsang György egyetemi docenst,

- dr. Klinghammer István egyetemi docenst,

- dr. Sármay Ivánné dr. Szentpéteri Gabriella egyetemi docenst,

- dr. Tichy Géza egyetemi docenst;

a József Attila Tudományegyetem

Természettudományi Karán

- dr. Krámli András tud. tanácsadót,

- dr. Maróti Péter egyetemi docenst,

- dr. Mezõsi Gábor egyetemi docenst,

- dr. Nemcsók János egyetemi docenst,

- dr. Rácz Béla egyetemi docenst,

- dr. Szabó Gábor egyetemi adjunktust,

- dr. Szatmári Sándor tud. tanácsadót;

a Janus Pannonius Tudományegyetem

Állam- és Jogtudományi Karán

- dr. Bruhács János egyetemi docenst,

- dr. Kengyel Miklós egyetemi docenst,

- dr. Tremmel Flórián egyetemi docenst,

Bölcsészettudományi Karán

- dr. Nagy Endre egyetemi docenst,

Közgazdaságtudományi Karán

- dr. Sántha Attila egyetemi docenst,

- dr. Vörös József egyetemi docenst,

Természettudományi Karán

- dr. Majer József egyetemi docenst,

- dr. Szabó László egyetemi docenst,

- dr. Tomcsányi Tihamér egyetemi docenst;

a Kossuth Lajos Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Karán

- dr. Kozma Tamást, az Oktatáskutató Intézet fõigazgatóját,

- dr. Lõkös István egyetemi docenst,

- dr. Szabó László Józsefet, a szolnoki Damjanich János Múzeum tud. titkárát, egyetemi docenst,

Természettudományi Karán

- dr. Dömösi Pál egyetemi docenst,

- dr. Pethõ Attilát, a DOTE Informatikai Laboratórium vezetõjét, egyetemi docenst,

- dr. Szöõr Gyula egyetemi docenst;

a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskolán

- Falvai Sándor egyetemi docenst, és

- Onczay Csaba egyetemi docenst;

a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen

- dr. Kollai Márk egyetemi docenst,

- dr. Kopp Mária egyetemi docenst,

- dr. Kupcsulik Péter Károly egyetemi docenst,

- dr. Machay Tamás egyetemi docenst,

- dr. Madácsy László egyetemi docenst,

- dr. Rajna Péter egyetemi docenst,

- dr. Röhlich Pál tud. tanácsadót,

- dr. Sebõk János osztályvezetõ fõorvost,

- dr. Török Tamás egyetemi docenst,

- dr. Tulassay Zsolt egyetemi docenst;

az Állatorvostudományi Egyetemen

- dr. Huszenicza Gyula egyetemi docenst,

- dr. Semjén Gábor egyetemi docenst,

az Erdészeti és Faipari Egyetemen

- dr. Kõhalmy Tamás egyetemi docenst,

- dr. Marosvölgyi Béla egyetemi docenst,

- dr. Molnár Sándor egyetemi docenst;

a Gödöllõi Agrártudományi Egyetemen

- dr. Farkas István egyetemi docenst,

- dr. Mézes Miklós egyetemi docenst,

- dr. Szabó Lajos egyetemi docenst,

- dr. Szalai György egyetemi docenst,

- dr. Wachtler István egyetemi docenst;

a Budapesti Mûszaki Egyetem

Építõmérnöki Karán

- dr. Farkas József egyetemi docenst,

- dr. Kurutz Károlyné egyetemi docenst,

- dr. Fi István egyetemi docenst,

- dr. Szöllõsi-Nagy Andrást, az UNESCO igazgatóját, a BME c. egyetemi tanárát,

Gépészmérnöki Karán

- dr. Jászay Tamás egyetemi docenst,

Vegyészmérnöki Karán

- dr. Pokol György egyetemi docenst,

- dr. Pukánszky Béla tud. fõmunkatársat,

- dr. Réffy József egyetemi docenst,

- dr. Sevella Béla egyetemi docenst;

Villamosmérnöki és Informatikai Karán

- dr. Benyó Zoltán egyetemi docenst,

- dr. Gordos Géza egyetemi docenst,

- dr. Lantos Béla egyetemi docenst,

- dr. Keviczky Lászlót, a Magyar Tud. Akadémia fõtitkárát, a BME c. egyetemi tanárát,

Közlekedésmérnöki Karán

- Kövesné dr. Gilicze Éva egyetemi docenst,

Természet- és Társadalomtudományi Karán

- dr. Deák Péter egyetemi docenst,

- dr. Jánossy Andrást, a BME kutatóprofesszorát,

- dr. Verhás József egyetemi docenst;

a Miskolci Egyetem

Bányamérnöki Karán

- dr. Jambrik Rozália egyetemi docenst,

Kohómérnöki Karán

- dr. Roósz András egyetemi docenst,

Gépészmérnöki Karán

- dr. Tisza Miklós egyetemi docenst,

Gazdaságtudományi Karán

- dr. Kocziszky György egyetemi docenst,

Bölcsészettudományi Intézet

- dr. Szili József tud. tanácsadót;

a Veszprémi Egyetem

Mérnöki Karán

- dr. Schanda Jánost, a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság ügyvezetõ igazgatóját,

- dr. Veress Gábor tud. tanácsadót;

a Pollack Mihály Mûszaki Fõiskolán

- dr. Lenkei Péter fõiskolai tanárt

egyetemi tanárrá kinevezem.

1994. július 1. napjával kezdõdõ határozott idõszakra

a Kossuth Lajos Tudományegyetem

Természettudományi Karán

- dr. Bódi Béla vendégprofesszort hároméves idõtartamra,

- dr. Pálinkás József tud. tanácsadót, az MTA ATOMKI igazgatóját meghívással, hároméves idõtartamra;

a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen

- dr. Varga Tibort, az Igazságügyi Orvostani Intézet igazgatóját meghívással, ötéves idõtartamra

egyetemi tanárrá kinevezem.

45/1994. (III. 25.) KE határozat egyetemi tanár kinevezésérõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére dr. Biszterszky Elemért, a Budapesti Mûszaki Egyetem egyetemi docensét 1994. április hó 1. napjának hatályával egyetemi tanárrá kinevezem.

167/1993. (XII. 28.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére 1994. január hó 1. napjával

dr. Cseh Imrét, a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Kásler Miklóst, az Országos Onkológiai Intézet fõigazgató fõorvosát a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetemre,

dr. Körmendy Imrét, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem egyetemi docensét,

dr. Korányi Lajost, a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Nyakas Csabát, a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem docensét

egyetemi tanárrá kinevezem.

118/1993. (IX. 7.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére 1993. szeptember 1. napjával

Bohus Zoltánt, a Magyar Iparmûvészeti Fõiskola egyetemi docensét,

Horváth Mártont, a Magyar Iparmûvészeti Fõiskola egyetemi docensét,

Király Sándort, a Magyar Iparmûvészeti Fõiskola egyetemi docensét,

dr. Müller Ferencet, a Magyar Iparmûvészeti Fõiskola egyetemi docensét,

Polgár Csabát, a Magyar Iparmûvészeti Fõiskola egyetemi docensét,

Szentpéteri Tibort, a Magyar Iparmûvészeti Fõiskola egyetemi docensét

egyetemi tanárrá kinevezem.

84/1993. (VII. 8.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl

A népjóléti miniszter elõterjesztésére 1993. július hó 1. napjának hatályával

dr. Ádány Rózát, a Debreceni Orvostudományi Egyetem egyetemi docensét;

dr. Berényi Mihályt, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem tud. tanácsadóját;

dr. Birkás János igazgatót, az Orvostovábbképzõ Egyetemre;

dr. Boján Ferencet, a Debreceni Orvostudományi Egyetem egyetemi docensét;

dr. D. Tóth Ferencet, a Debreceni Orvostudományi Egyetem egyetemi docensét;

dr. Emõdy Leventét, a Pécsi Orvostudományi Egyetem egyetemi adjunktusát;

dr. Fazekas Andrást, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem egyetemi docensét;

dr. Fazekas Árpádot, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem egyetemi docensét;

dr. Fekete Györgyöt, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem egyetemi docensét;

dr. Ferencz Antal osztályvezetõ fõorvost, az Orvostovábbképzõ Egyetemre;

dr. Gellén Jánost, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem egyetemi docensét;

dr. Hantos Zoltánt, a József Attila Tudományegyetem tud. fõmunkatársát, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemre;

dr. Iván Lászlót, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem tud. fõmunkatársát;

dr. Janka Zoltánt, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem egyetemi docensét;

dr. Karátson Andrást, a Pécsi Orvostudományi Egyetem egyetemi docensét;

dr. Kellermayer Miklóst, a Pécsi Orvostudományi Egyetem egyetemi docensét;

dr. Kolozsvári Lajost, a Debreceni Orvostudományi Egyetem egyetemi docensét, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemre;

dr. Korompai Ferenc osztályvezetõ szakfõorvost a Pécsi Orvostudományi Egyetemre;

dr. Lázár Gyulát, a Pécsi Orvostudományi Egyetem egyetemi docensét;

dr. Ligeti Erzsébetet, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem egyetemi docensét;

dr. Liposits Zsoltot, a Pécsi Orvostudományi Egyetem egyetemi docensét, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemre;

dr. Mikó Tivadar tud. fõmunkatársat, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemre;

dr. Pajor Lászlót, a Pécsi Orvostudományi Egyetem egyetemi adjunktusát;

dr. Pytel Józsefet, a Pécsi Orvostudományi Egyetem egyetemi docensét;

dr. Répássy Gábort, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem egyetemi adjunktusát, a Debreceni Orvostudományi Egyetemre;

dr. Rigó Jánost, a Debreceni Orvostudományi Egyetem egyetemi docensét;

dr. Simon Györgyöt, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem tud. tanácsadóját;

dr. Sipiczki Mátyást, a Kossuth Lajos Tudományegyetem egyetemi docensét, a Debreceni Orvostudományi Egyetemre;

dr. Szabó Istvánt, a Pécsi Orvostudományi Egyetem egyetemi docensét;

dr. Szabó Gyulát, a Pécsi Orvostudományi Egyetem egyetemi docensét;

dr. Szücs Jánost, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem egyetemi docensét;

dr. Trixler Mátyást, a Pécsi Orvostudományi Egyetem egyetemi docensét;

dr. Vécsey Lászlót, a Pécsi Orvostudományi Egyetem egyetemi docensét, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemre

egyetemi tanárrá kinevezem.

83/1993. (VII. 8.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére 1993. július 1. napjával

dr. Andrásfalvy Bertalan országgyûlési képviselõt

a Janus Pannonius Tudományegyetemre;

dr. Angeli Istvánt, a Kossuth Lajos Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Antus Sándort, a Kossuth Lajos Tudományegyetem tud. fõmunkatársát,

Balassa Sándort, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola egyetemi docensét,

dr. Balogh Istvánt, az MTA Politika Tudományi Intézet igazgatóját

a Miskolci Egyetemre;

dr. Baranyi Attilát, a József Attila Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Baricz Dezsõt, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Báthory Zoltánt, az Országos Közoktatási Intézet igazgatóját, a Miskolci Egyetemre,

dr. Beke Dezsõt, a Kossuth Lajos Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Besenyei Lajost, a Miskolci Egyetem egyetemi docensét,

dr. Bihari Mihályt, az ELTE egyetemi docensét,

dr. Buza Jánost, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Czvikovszky Tibort, a Budapesti Mûszaki Egyetem kutatóprofesszorát, a Budapesti Mûszaki Egyetemre,

dr. Cselényi Józsefet, a Miskolci Egyetem egyetemi docensét,

dr. Dobák Miklóst, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Erdei Annát, az ELTE egyetemi docensét,

dr. Erdõsi Ferencet, az MTA Regionális Kutatási Központ Dunántúli Tud. Intézete tud. tanácsadóját

a Janus Pannonius Tudományegyetemre;

dr. Ernyey Gyulát, a Magyar Iparmûvészeti Fõiskola egyetemi docensét,

dr. Fischer Ernõt, a Janus Pannonius Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Fritz Józsefet, az MTA MKI tud. tanácsadóját

az Eötvös Loránd Tudományegyetemre;

dr. Fonyó Zsoltot, a Budapesti Mûszaki Egyetem egyetemi docensét,

Földes Imrét, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola egyetemi docensét,

Gazdag Gyulát, a Színház- és Filmmûvészeti Fõiskola egyetemi docensét,

dr. Geszti Tamást, az ELTE egyetemi docensét,

dr. Greschik Gyulát, a Világkiállítási Programiroda mûszaki igazgatóját

a Budapesti Mûszaki Egyetemre;

dr. Gyõri Istvánt, a Veszprémi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Halász Lászlót, az MTA Pszichológiai Intézet tud. tanácsadóját

a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskolára;

dr. Hahn Györgyöt, az Országos Bányamûszaki Felügyelõség osztályvezetõjét

a Miskolci Egyetemre;

dr. J. Nagy Lászlót, a József Attila Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Joó Ferencet, a Kossuth Lajos Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Kenesei Istvánt, a József Attila Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Kerekes Sándort, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Kertész Istvánt, a Magyar Testnevelési Egyetem egyetemi docensét,

dr. Kertész Jánost, a Budapesti Mûszaki Egyetem tud. tanácsadóját,

dr. Kiricsi Imrét, a József Attila Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Koltay Ede tud. tanácsadót

a Kossuth Lajos Tudományegyetemre;

dr. Korponay Bélát, a Kossuth Lajos Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Laczkovich Miklóst, az ELTE egyetemi docensét,

Lantos Istvánt, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola egyetemi docensét,

dr. Lendvai Jánost, az ELTE egyetemi docensét,

dr. Luft Ulrichot, az ELTE egyetemi docensét,

dr. Meggyesi Tamást, a Budapesti Mûszaki Egyetem egyetemi docensét,

Menráth Péter, a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola egyetemi docensét,

Meszéna Györgyöt, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Mihály Györgyöt, az MTA KFKI tud. tanácsadóját

a Budapesti Mûszaki Egyetemre;

dr. Nyitrai Józsefet, a Budapesti Mûszaki Egyetem egyetemi docensét,

dr. Nagy Zoltánt, a Kossuth Lajos Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Passuth Krisztinát, az ELTE meghívott egyetemi tanárát,

Rabár Ferencet, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Radnóti Sándort, az ELTE egyetemi docensét,

dr. Rontó Miklóst, a Miskolci Egyetem vendégprofesszorát,

dr. Simonyi Alfrédet, a Budapesti Mûszaki Egyetem félállású egyetemi docensét,

dr. Soós Katalint, a József Attila Tudományegyetem tud. fõmunkatársát,

Stahl Jánost, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem másodállású egyetemi docensét,

dr. Szabó Józsefet, a József Attila Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Szász Ivánt, a Strock and Laven magyarországi képviselet vezetõjét

a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemre;

dr. Szendrei Ágnest, a József Attila Tudományegyetem egyetemi docensét,

Sziklay Erikát, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola egyetemi docensét,

Szilárd Mihályné dr.-t, az ELTE egyetemi docensét,

dr. Szintay Istvánt, a Miskolci Egyetem egyetemi docensét,

dr. Tarnai Tibort, az MTA Mûszaki Mechanikai Tanszéki Kutatócsoport tud. tanácsadóját

a Budapesti Mûszaki Egyetemre;

dr. Tél Tamást, az ELTE egyetemi docensét,

dr. Tihanyi Józsefet, a Magyar Testnevelési Egyetem egyetemi docensét,

dr. Vajda Tamást, az ELTE egyetemi docensét,

dr. Veszely Gyulát, a Budapesti Mûszaki Egyetem egyetemi docensét,

dr. Vincze Imrét, az MTA KFKI Szilárdtest Fizikai Kutatóintézet tud. tanácsadóját

az Eötvös Loránd Tudományegyetemre;

dr. Vincze Irént, a József Attila Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Vita Lászlót, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Zawadowski Alfrédot, a Budapesti Mûszaki Egyetem kutatóprofesszorát,

dr. Zobory Istvánt, a Budapesti Mûszaki Egyetem egyetemi docensét,

dr. Zrinyi Miklóst, a Budapesti Mûszaki Egyetem egyetemi docensét

egyetemi tanárrá kinevezem.

82/1993. (VII. 8.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl

A földmûvelésügyi miniszter elõterjesztésére 1993. július 1. napjával

dr. Éliás Bélát az Állatorvostudományi Egyetem tud. fõmunkatársát,

dr. Szenci Ottót az Állatorvostudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Tury Ernõt az Állatorvostudományi Egyetem egyetemi docensét

az Állatorvostudományi Egyetemre;

dr. Nagy Gézát a Debreceni Agrártudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Palotás Gábort a Debreceni Agrártudományi Egyetem tanszékvezetõ egyetemi docensét

a Debreceni Agrártudományi Egyetemre;

Baráth Csabáné dr.-t a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Kulcsár Lászlót a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem tanszékvezetõ egyetemi docensét,

dr. Fekete Józsefet a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Péczely Pétert a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem tud. tanácsadóját,

dr. Magda Sándort a GATE Gyöngyösi Mg. Fõiskolai Kar fõigazgatóját egyetemi docensét,

dr. Sinoros Szabó Botondot a GATE Nyíregyházi Mg. Fõiskolai Kar fõigazgatóját, fõiskolai tanárát,

dr. Varga Zoltánt a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem egyetemi docensét

a Gödöllõi Agrártudományi Egyetemre;

dr. Dinya Lászlót a KÉE Szegedi Élelmiszeripari Fõiskolai Kar fõigazgatóját, egyetemi docensét,

dr. Eperjesi Imrét a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem egyetemi docensét,

dr. Glits Mártont a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem egyetemi docensét,

dr. Hoschke Ágostont a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem tanszékvezetõ egyetemi docensét,

dr. Járfás Józsefet a KÉE Kecskeméti Kertészeti Fõiskolai Kar fõiskolai tanárát,

dr. Vermes Lászlót a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem egyetemi docensét az FM osztályvezetõjét

a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemre;

dr. Benedek Pált a Pannon Agrártudományi Egyetem tanszékvezetõ egyetemi docensét,

dr. Neményi Miklóst a Pannon Agrártudományi Egyetem tanszékvezetõ egyetemi docensét,

dr. Ördög Vincét a Pannon Agrártudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Paál Jenõt a Pannon Agrártudományi Egyetem tanszékvezetõ egyetemi docensét,

dr. Sáringer Gyulát a Pannon Agrártudományi Egyetem kutatóprofesszorát,

dr. Somogyi Sándort a Pannon Agrártudományi Egyetem tud. tanácsadóját

a Pannon Agrártudományi Egyetemre

egyetemi tanárrá kinevezem.

22/1993. (II. 25.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl

A népjóléti miniszter elõterjesztésére 1993. február hó 25. napjával

dr. Balogh Ádám osztályvezetõ fõorvost,

dr. Kata Mihály egyetemi docenst,

dr. Máté Imre tud. tanácsadót,

dr. Méray Judit egyetemi docenst,

dr. Resch Béla egyetemi docenst,

dr. Szabad János tud. tanácsadót

egyetemi tanárrá kinevezem.

123/1992. (VII. 10.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl

A népjóléti miniszter elõterjesztésére 1992. július hó 1. napjának hatályával

dr. Arnold Csaba fõorvost

dr. Ádám Éva egyetemi docenst

dr. Banai János egyetemi adjunktust

dr. Bodó Miklós mb. fõigazgatót

dr. Bodor Elek egyetemi docenst

dr. Csécsei György osztályvezetõ fõorvost

dr. Csiba László egyetemi docenst

dr. Ember István egyetemi adjunktust

dr. Engloner László egyetemi docenst

dr. Gachályi Béla tud. tanácsadót

dr. Hegedûs Katalin egyetemi docenst

dr. Horkay Irén egyetemi docenst

dr. Horváth Örs Péter egyetemi docenst

dr. Hunyadi János egyetemi docenst

dr. Jakab Ferenc egyetemi docenst

dr. Lukács Géza egyetemi docenst

dr. Makó Ernõ egyetemi docenst

dr. Mandl József egyetemi docenst

dr. Módis László egyetemi docenst

dr. Nagy Judit egyetemi docenst

dr. Németh Árpád egyetemi docenst

dr. Oláh Éva egyetemi docenst

dr. Oláh Imre tud. tanácsadót

dr. Papp György egyetemi docenst

dr. Préda István egyetemi docenst

dr. Rákóczi István egyetemi docenst

dr. Sápy Péter egyetemi docenst

dr. Sétáló György egyetemi docenst

dr. Simon Tamás egyetemi docenst

dr. Szabó Imre tud. tanácsadót

dr. Szeberényi József egyetemi adjunktust

dr. Szelényi Zoltán egyetemi docenst

dr. Tóth Miklós egyetemi docenst

dr. Tulassay Tivadar egyetemi docenst

dr. Verebély Tibor egyetemi docenst

dr. Vincze Zoltán igazgatót

dr. Wórum Ferenc egyetemi docenst

egyetemi tanárrá nevezem ki.

120/1992. (VI. 29.) KE határozat nyugállományú egyetemi tanár reaktiválásáról

A földmûvelésügyi miniszter elõterjesztésére a Minisztertanács 1051/1987. (IX. 30.) határozatával egyetemi tanári tisztsége alól felmentett dr. Fábry Györgyöt a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Élelmiszeripari Kar Élelmiszeripari Mûveletek és Gépek Tanszékére egyetemi tanárrá kinevezem, 1992. július 1. napjának hatályával.

119/1992. (VI. 29.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl

A földmûvelésügyi miniszter elõterjesztésére 1992. július 1. napjával

dr. Lakatos Dénest, a debreceni Agrártudományi Egyetem docensét,

dr. Szarukán Istvánt, a debreceni Agrártudományi Egyetem docensét,

dr. Ertsey Imrét, a debreceni Agrártudományi Egyetem docensét,

dr. Nemessályi Zsoltot, a debreceni Agrártudományi Egyetem docensét,

dr. Thyll Szilárdot, a debreceni Agrártudományi Egyetem docensét

a debreceni Agrártudományi Egyetemre;

dr. Bedõ Sándort, a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem tanszékvezetõ egyetemi docensét,

dr. Horváth Lászlót, a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem tanszékvezetõ egyetemi docensét,

dr. Tuba Zoltánt, a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem osztályvezetõ egyetemi docensét,

dr. Csizmadia Bélát, a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem docensét,

dr. Tóth Pált, a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem tanszékvezetõ egyetemi docensét,

dr. Halmai Pétert, a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem osztályvezetõ tud. tanácsadóját

a Gödöllõi Agrártudományi Egyetemre;

dr. Húsvéth Ferencet, a Pannon Agrártudományi Egyetem docensét,

dr. Tenk Antalt, a Pannon Agrártudományi Egyetem docensét,

dr. Varga Haszonits Zoltánt, az Országos Meteorológiai Szolgálat fõtanácsosát,

dr. Porpáczy Aladárt, a Gyümölcs és Dísznövénytermesztési KutatóFejlesztõ Vállalat fõigazgatóját,

dr. Csullag Józsefet, a Pannon Agrártudományi Egyetem docensét,

dr. Babinszky Lászlót, az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet tud. osztályvezetõjét,

dr. Baintner Károlyt, a Pannon Agrártudományi Egyetem docensét

a Pannon Agrártudományi Egyetemre;

dr. Fekete Andrást, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem tanszékvezetõ tud. tanácsadóját,

dr. Bernáth Jenõt, a Gyógynövénykutató Intézet Rt. tud. igazgatóját

a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemre;

dr. Horváth Jenõt, a Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskola tanszékvezetõ fõiskolai tanárát,

dr. Csath Magdolnát, a Stirling Egyetem (Skócia) intézetigazgató egyetemi tanárát az Erdészeti és Faipari Egyetemre egyetemi tanárrá kinevezem.

117/1992. (VI. 29.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére 1992. július 1. napjával

dr. Ádám Józsefet, címzetes egyetemi docenset, a Földmérési és Távérzékelési Intézet fõmunkatársát a Budapesti Mûszaki Egyetemre,

Bencsik Istvánt, a Janus Pannonius Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Bitskey Istvánt, a Kossuth Lajos Tudományegyetem tanszékvezetõ egyetemi docensét,

dr. Bokor Józsefet, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet tud. laborvezetõjét a Budapesti Mûszaki Egyetemre,

dr. Csepeli Györgyöt, az ELTE tanszékvezetõ egyetemi docensét,

dr. Cser Lászlót, a Budapesti Mûszaki Egyetem c. egyetemi docensét, tud. fõmunkatársát a Miskolci Egyetemre,

Csíkszentmihályi Pétert, a Magyar Iparmûvészeti Fõiskola egyetemi docensét,

dr. Dobszay Lászlót, az MTA Zenetudományi Intézet osztályvezetõ fõmunkatársát a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskolára,

dr. Dudás Illést, a Miskolci Egyetem egyetemi docensét,

dr. Fehér M. Istvánt, az ELTE tanszékvezetõ egyetemi docensét,

dr. Gergely Jenõt, az ELTE egyetemi docensét,

dr. Görömbei Andrást, a Kossuth Lajos Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Hencsei Pált, a Budapesti Mûszaki Egyetem egyetemi docensét,

dr. Horváth Zalánt, az ELTE egyetemi adjunktusát,

Józsa Bálintot, a Magyar Iparmûvészeti Fõiskola egyetemi docensét,

dr. Kalaus Györgyöt, a Budapesti Mûszaki Egyetem egyetemi docensét,

dr. Karger Kocsis Józsefet, tud. osztályvezetõt (Kaiserslauterni Egyetem) a Budapesti Mûszaki Egyetemre,

dr. Kárpáti Györgyöt, a Színház és Filmmûvészeti Fõiskola egyetemi docensét,

Kéri Ádámot, a Képzõ és Iparmûvészeti Szakközépiskola igazgatóját a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskolára,

dr. Kiss Lászlót, a Janus Pannonius Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Klein Sándort, a Janus Pannonius Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Kovács Ferencet, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem másodállású egyetemi docensét (Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium államtitkárát) a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemre másodállásra,

dr. Lõrincz Lajost, az Államigazgatási Fõiskola tanszékvezetõ fõiskolai tanárát az Eötvös Loránd Tudományegyetemre,

dr. Makk Ferencet, a József Attila Tudományegyetem tanszékvezetõ egyetemi docensét,

Marton Lászlót, a Színház és Filmmûvészeti Fõiskola mellékfoglalkozású egyetemi docensét (Vígszínház igazgatófõrendezõjét) a Színház és Filmmûvészeti Fõiskolára,

dr. Mészáros Ernõt, az Országos Meteorológiai Szolgálat kutató professzorát a Veszprémi Egyetemre,

dr. Mink Jánost, az MTA Izotópkutató Intézet tud. osztályvezetõjét a Veszprémi Egyetemre,

Nádor Györgyöt, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola egyetemi docensét,

dr. NáraySzabó Gábort, az ELTE tud. fõmunkatársát,

dr. Örsi Ferencet, a Budapesti Mûszaki Egyetem egyetemi docensét,

dr. Palla Lászlót, az ELTE egyetemi adjunktusát,

dr. Pap Lászlót, a Budapesti Mûszaki Egyetem egyetemi docensét,

dr. Pápay Józsefet, c. egyetemi tanárt, a Magyar Szénhidrogénipari KutatóFejlesztõ Intézet igazgatóját a Miskolci Egyetemre,

Perényi Miklóst, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola egyetemi docensét,

dr. Petz Dénest, az MTA Matematikai Kutató Intézet tud. tanácsadóját a Budapesti Mûszaki Egyetemre,

dr. Polónyi Jánost, tud. kutatót az Eötvös Loránd Tudományegyetemre,

dr. Probáld Ferencet, az ELTE tanszékvezetõ egyetemi docensét,

Pröhle Henriket, a Magyar Állami Operaház elsõ fuvolását a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskolára,

Reimholz Pétert, mellékállású egyetemi docenst, a Magasépítõ Tervezõ Vállalat igazgatóját,

dr. Román Lászlót, a Janus Pannonius Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Rostoványi Zsoltot, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Ruff Ferencet, az ELTE egyetemi docensét,

dr. Sarbu Aladárt, az ELTE egyetemi docensét,

Simon Károlyt, a Magyar Iparmûvészeti Fõiskola egyetemi docensét,

dr. Sólyom Jenõ kutatóprofesszort, címzetes egyetemi tanárt az Eötvös Loránd Tudományegyetemre,

dr. Somlyódy Lászlót, c. egyetemi tanárt, a Vízgazdálkodási Tud. Kutató Központ kutató professzorát a Budapesti Mûszaki Egyetemre,

dr. Sóvágó Imrét, a Kossuth Lajos Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Szabó András alkotmánybírót - 1992. szeptember 1-jei hatállyal - a József Attila Tudományegyetemre,

dr. Száz Jánost, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Taxner Ernõt, az MKM fõosztályvezetõjét a Kossuth Lajos Tudományegyetemre,

Török Ferencet, a Budapesti Mûszaki Egyetem egyetemi docensét,

dr. Varga Csabát, az MTA Állam és Jogtudományi Intézet tud. tanácsadóját az Eötvös Loránd Tudományegyetemre,

dr. Varga Károlyt, a József Attila Tudományegyetem egyetemi docensét,

Vidovszky Lászlót, a Janus Pannonius Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Visontai Józsefet, c. egyetemi docenst, a Poligon Vegyterv Kft. ügyvezetõ igazgatóját a Budapesti Mûszaki Egyetemre,

dr. Zsuffa Istvánt, a Pollack Mihály Mûszaki Fõiskola fõiskolai tanárát a Budapesti Mûszaki Egyetemre egyetemi tanárrá kinevezem.

12/1992. (I. 16.) KE határozat nyugállományú egyetemi tanár reaktiválásáról

A földmûvelésügyi miniszter elõterjesztésére a 94/1990. (VI. 5.) KE határozatomban egyetemi tanári tisztsége alól felmentett dr. Ecker Istvánt - határozott idõre - 1993. június 30-ig a Pannon Agrártudományi Egyetemen, Földmûveléstani és Növénytermesztési Intézet Növénytermesztési tanszékére egyetemi tanárrá kinevezem.

267/1991. (XII. 21.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére 1992. január 1. napjával dr. Tamás Andrást, a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Államigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék másodállású tanszékvezetõ egyetemi docensét egyetemi tanárrá kinevezem.

259/1991. (XII. 14.) KE határozat egyetemi tanárok kinevezésérõl

A népjóléti miniszter elõterjesztésére 1991. december 1. napjának hatályával

dr. Borsos Antal egyetemi docenst,

dr. Dóczi Tamás egyetemi adjunktust,

dr. Fésûs László egyetemi docenst,

dr. Kránicz János egyetemi docenst,

dr. Nemes Zoltán egyetemi docenst,

dr. Szabó János egyetemi docenst,

dr. Tóth Gyula egyetemi docenst

egyetemi tanárrá kinevezem

242/1991. (XI. 29.) KE határozatmásodállású egyetemi tanár kinevezésérõl

A földmûvelésügyi miniszter elõterjesztésére 1991. december 1. napjával dr. Bondor Antalt az Erdészeti Tud. Intézet fõigazgatóját másodállású egyetemi tanárrá kinevezem.

225/1991. (XI. 15.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére 1991. november 15-ével

dr. Dulácska Endrét, a Budapesti Mûszaki Egyetem Építészmérnöki Kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszékére egyetemi tanárrá,

dr. Enyedi Györgyöt, az ELTE Szociálpolitikai Intézet és Továbbképzõ Központ Szociológiai Tanszékére másodállású egyetemi tanárrá

kinevezem.

181/1991. (IX. 6.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére, 1991. szeptember 1. napjával

dr. Forgó Ferencet a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazdasági Kar Matematika és Számítástudományi Intézetébe;

dr. Magyari Beck Istvánt a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazdasági Kar Emberi Erõforrások Tanszékére;

dr. Ballér Endrét a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Általános és Társadalomtudományi Kar Pedagógiai Tanszékére

egyetemi tanárrá kinevezem.

129/1991. (VII. 12.) KE határozat egyetemi tanárok kinevezésérõl

A földmûvelésügyi miniszter elõterjesztésére 1991. július 1. napjával

dr. Füleky Györgyöt, a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem docensét,

dr. Heltai Györgyöt, a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem docensét,

dr. Menyhért Zoltánt, a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem tud. tanácsadóját,

dr. Gyürk Istvánt, a Földmûvelésügyi Minisztérium fõosztályvezetõjét, egyetemi docenst (másodállásban),

dr. Vas Attilát, a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem docensét,

dr. Szüle Zsoltot, a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem docensét,

dr. Baintner Ferencet, a Pannon Agrártudományi Egyetem docensét,

dr. Sarudi Imrét, a Pannon Agrártudományi Egyetem docensét,

dr. Gaál Tibort, az Állatorvostudományi Egyetem docensét,

dr. Vörös Károlyt, az Állatorvostudományi Egyetem docensét,

dr. Rudas Pétert, az Állatorvostudományi Egyetem docensét,

dr. Zöldág Lászlót, az Állatorvostudományi Egyetem mb. tanszékvezetõ docensét,

dr. Fekete Sándort, az Állatorvostudományi Egyetem tanszékvezetõ docensét,

dr. Horváth Jenõt, a Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskola tanszékvezetõ tanárát, az Erdészeti és Faipari Egyetemre másodállásban,

dr. Papp Györgyöt, a Szegedi József Attila Tudományegyetem docensét az Erdészeti és Faipari Egyetemre másodállásban,

dr. Verõ Józsefet, az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet osztályvezetõ, tud. tanácsadóját az Erdészeti és Faipari Egyetemre másodállásban,

dr. Kovács Sándort, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem docensét,

dr. Mészáros Zoltánt, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem docensét,

dr. Szabó Gábort, a Környezet- és Területfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárát (másodállásban) egyetemi tanárrá kinevezem.

128/1991. (VII. 12.) KE határozat egyetemi tanárok kinevezésérõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére 1991. július hó 1. napjával

dr. Bácskai Veronikát, az ELTE meghívott egyetemi tanárát,

dr. Barkóczi Ilonát, az ELTE egyetemi docensét,

dr. Bélyácz Ivánt, a Janus Pannonius Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Bence Györgyöt, az ELTE egyetemi docensét,

dr. Bende Zsoltot, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola egyetemi docensét,

dr. Bitter Istvánt, a Budapesti Mûszaki Egyetem egyetemi docensét,

dr. Biró Ferencet, az MTA Irodalomtudományi Intézete tud. tanácsadóját az Eötvös Loránd Tudományegyetemre,

dr. Borsányi Györgyöt, a Magyar Lajos Alapítvány tud. tanácsadóját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemre,

dr. Botos Katalint, a Magyar Köztársaság Kormánya tárca nélküli miniszterét a Miskolci Egyetemre,

Cifka Pétert, a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola egyetemi docensét,

dr. Csirik Jánost, a József Attila Tudományegyetem tud. fõmunkatársát,

dr. Debreczeni Elemért, a Miskolci Egyetem egyetemi docensét,

Devich Sándort, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola egyetemi docensét,

dr. Dragálin Albertet, a Kossuth Lajos Tudományegyetem tud. fõmunkatársát,

dr. Frank Andrást, az ELTE tud. fõmunkatársát,

dr. Gaizer Ferencet, a Janus Pannonius Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Gáspár Zsoltot, a Magyar Tud. Akadémia Mûszaki Mechanika Kutatócsoport tud. tanácsadóját a Budapesti Mûszaki Egyetemre,

dr. Hollósi Miklóst, az ELTE egyetemi docensét,

dr. Hoós Jánost, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem tud. tanácsadóját,

dr. Horvai Györgyöt, a Budapesti Mûszaki Egyetem egyetemi docensét,

dr. Kabdebó Lórántot, a Janus Pannonius Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Kerékgyártó Györgynét, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem egyetemi docensét,

Keserû Ilonát, a Janus Pannonius Tudományegyetem egyetemi docensét,

Kocsis Imrét, a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola egyetemi docensét,

Kõ Pált, a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola egyetemi docensét,

dr. Kondor Imrét, az ELTE tud. tanácsadóját,

dr. Marosi Ernõt, az MTA Mûvészettörténeti Kutatócsoport igazgatóját, az Eötvös Loránd Tudományegyetemre,

dr. Mészáros Tamást, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Molnár Árpádot, a József Attila Tudományegyetem egyetemi docensét,

Molnár Kálmánt, a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola meghívott tanárát, a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskolára,

dr. Molnár Károlyt, a Budapesti Mûszaki Egyetem egyetemi docensét,

dr. Mojzes Imrét, a Magyar Tud. Akadémia Mûszaki Fizikai Kutató Intézet tud. tanácsadóját a Budapesti Mûszaki Egyetemre,

dr. Mundruczó Györgyöt, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Nagy Aladárt, a Miskolci Egyetem egyetemi docensét,

dr. Noszticzius Zoltánt, a Budapesti Mûszaki Egyetem egyetemi docensét,

dr. Nováky Erzsébetet, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Papp Lajost, a Kossuth Lajos Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Pokol Bélát, az ELTE egyetemi docensét a Miskolci Egyetemre,

Pozsgay Imrét, címzetes egyetemi tanárt, országgyûlési képviselõt a Kossuth Lajos Tudományegyetemre,

Rétfalvi Sándort, a Janus Pannonius Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Rónay Lászlót, az MTA Irodalomtudományi Intézet tud. tanácsadóját az Eötvös Loránd Tudományegyetemre,

Sebestyén Jánost, a Magyar Rádió fõmunkatársát a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskolára,

dr. Simon Lászlót, az ELTE egyetemi docensét,

Szabados Árpádot, a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola egyetemi docensét,

Szepesváry Tamásné dr. Tóth Klárát, a Budapesti Mûszaki Egyetem egyetemi docensét,

Székely Gábort, a Színház- és Filmmûvészeti Fõiskola egyetemi docensét,

Tarjáni Ferencet, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának I. kürtösét, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskolára,

dr. Varga Józsefet, a Budapesti Mûszaki Egyetem egyetemi docensét,

dr. Varjú Györgyöt, a Budapesti Mûszaki Egyetem egyetemi docensét,

dr. Veress Józsefet, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Vicsek Tamást, az ELTE tud. tanácsadóját,

dr. Vörös Károlyt, az MTA Történettudományi Intézet tud. tanácsadóját az Eötvös Loránd Tudományegyetemre

egyetemi tanárrá kinevezem.

125/1991. (VII. 11.) KE határozat egyetemi tanárok kinevezésérõl

A népjóléti miniszter elõterjesztésére 1991. július 1. napjának hatályával

dr. de Chatel Rudolf egyetemi docenst,

dr. Darvas Katalin egyetemi docenst,

dr. Ferenczy Gyula egyetemi docenst,

dr. Fülöp Ferenc egyetemi docenst,

dr. Fürst Zsuzsanna egyetemi docenst,

dr. Füzesi Kristóf egyetemi docenst,

dr. Götz György egyetemi docenst,

dr. Hatvani István egyetemi docenst,

dr. Károvits János egyetemi docenst,

dr. Kecskeméti Valéria egyetemi docenst,

dr. Lonovics János egyetemi docenst,

dr. Machovich Rajmund tud. tanácsadót,

dr. Magyar Éva egyetemi docenst,

dr. Nagy Zoltán egyetemi docenst,

dr. Papp János egyetemi docenst,

dr. Petrányi Gyõzõ fõigazgatót,

dr. Pénzes István osztályvezetõ fõorvost,

dr. Pintér Sándor osztályvezetõ fõorvost,

dr. Ritter László egyetemi docenst,

dr. Rosivall László egyetemi docenst,

dr. Sándor Péter egyetemi docenst,

dr. Szabó János egyetemi docenst,

dr. Szegedi Márton egyetemi docenst,

dr. Tamás Gyula egyetemi docenst,

dr. Vastag Endre egyetemi docenst és

dr. Virág István egyetemi docenst,

egyetemi tanárrá kinevezem.

119/1991. (VI. 29.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésrõl , egyben rektori megbízásról

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére 1991. július 1-jével Babarczy Lászlót a Színház- és Filmmûvészeti Fõiskola Színházi Fõtanszakára egyetemi tanárrá kinevezem.

1991 július 1-jétõl 1994. június 30-áig megbízom a Színház- és Filmmûvészeti Fõiskolán a rektori teendõk ellátásával.

96/1991. (V. 18.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésrõl

A népjóléti miniszter elõterjesztésére 1991. május 15-i napjával dr. Papp Lajost a Semmelweis Orvostudományi Egyetem adjunktusát egyetemi tanárrá kinevezem.

87/1991. (IV. 26.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszternek az érdekelt szervekkel egyeztetett elõterjesztése alapján dr. Péter Lászlót, a József Attila Tudományegyetem meghívott egyetemi tanárát 1991. május 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

82/1991. (IV. 23.) KE határozat egyetemi tanárok kinevezésérõl

A földmûvelésügyi miniszter elõterjesztése alapján 1991. április 15. napjával

dr. Varga Istvánt,

dr. Frenyó V. Lászlót,

dr. Rafai Pált és

dr. Tóth Józsefet

az Állatorvostudományi Egyetem docenseit, egyetemi tanárrá kinevezem.

79/1991. (IV. 13.) KE határozat egyetemi tanár kinevezésérõl

A népjóléti miniszter elõterjesztésére 1991. április 15. napjával dr. Fráter Lorándot a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem docensét egyetemi tanárrá kinevezem.

75/1991. (IV. 9.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére dr. Hargittai Istvánt a Budapesti Mûszaki Egyetem Vegyészmérnöki Kar Általános és Analitikai Kémia Tanszékére 1991. április 1-jei hatállyal egyetemi tanárrá kinevezem.

297/1990. (XII. 18.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésrõl

A Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium elõterjesztésére 1990. december 15-ével

dr. Roska Tamást a Veszprémi Egyetem Mérnöki Kar Automatizálási és Informatikai Tanszékére;

Jovánovics Györgyöt a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola Szobrászati Tanszékére;

dr. Kollár Lajost a Budapesti Mûszaki Egyetem Építõmérnöki Kar Acélszerkezetek Tanszékére;

dr. Vajna Zoltánt a Budapesti Mûszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar Áramlástan Tanszékére

egyetemi tanárrá kinevezem.

279/1990. (XI. 27.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésrõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére 1990. december hó 1. napjával

dr. Kovács Andrásnét, az ELTE egyetemi docensét a Természettudományi Kar Atomfizikai Tanszékére egyetemi tanárrá kinevezem.

259/1990. (X. 30.) KE határozat egyetemi tanár kinevezésérõl

A földmûvelésügyi miniszter elõterjesztésére 1990. november 1. napjával dr. Oláh Jánost a Haltenyésztési Kutató Intézet tud. tanácsadóját egyetemi tanárrá kinevezem.

253/1990. (X. 24.) KE határozat egyetemi tanár kinevezésérõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére dr. Dancs Istvánt a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Matematika és Számítástudományi Intézetébe 1990. október 1-jével egyetemi tanárrá kinevezem.

151/1990. (VII. 24.) KE határozat egyetemi tanárok kinevezésérõl

A mûvelõdési és közoktatási miniszter elõterjesztésére 1990. július 1. napjával;

dr. Adamik Tamást, az ELTE docensét,

dr. Ágh Attilát, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem tud. fõmunkatársát,

dr. Bábosik Istvánt, az ELTE docensét,

dr. Bajcsay Pált, a Budapesti Mûszaki Egyetem docensét,

Bak Imrét, a Magyar Iparmûvészeti Fõiskola docensét,

dr. Banczerowsky Januszt, az ELTE docensét,

dr. Barakonyi Károlyt, a Janus Pannonius Tudományegyetem docensét,

dr. Barta Imrét, a Budapesti Bank Rt. osztályvezetõjét a Miskolci Egyetemre,

dr. Bazsa Györgyöt, a Kossuth Lajos Tudományegyetem docensét,

dr. Benczur Andrást, az ELTE tud. tanácsadóját,

dr.Bertényi Ivánt, az ELTE docensét,

dr. Chikán Attilát, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem docensét,

dr. Csikor Ferencet, az ELTE docensét,

dr. Csom Gyulát, a Budapesti Mûszaki Egyetem igazgatóját,

dr. Dékány Imrét, a József Attila Tudományegyetem docensét,

dr. Eiben Ottót, az ELTE docensét,

dr. Fogarasi Gézát, azt ELTE docensét,

dr. Für Lajost, az ELTE docensét,

dr. Füzessy Zoltánt, a Budapesti Mûszaki Egyetem docensét,

dr. Gábor Istvánt, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem docensét,

dr. Glatz Ferencet, az MTA Történettudományi Intézet igazgatóját az Eötvös Loránd Tudományegyetemre,

dr. Gönczöl Katalint, az ELTE docensét,

dr. Grezsa Ferencet, a József Attila Tudományegyetem docensét,

dr. Gyõrfi Lászlót, az MTA tud. tanácsadóját a Budapesti Mûszaki Egyetemre,

dr. Hámori Józsefet, tud. osztályvezetõt, a Janus Pannonius Tudományegyetemre

dr. Inzelt Györgyöt, az ELTE docensét,

dr. Iványi Antalt, az ELTE docensét,

dr. Kelemen Tibornét, az ELTE docensét,

dr. Kertész Viktort, a Budapesti Mûszaki Egyetem docensét,

dr. Kérchy Lászlót, a József Attila Tudományegyetem docensét,

dr. Kiss Ádámot, az ELTE docensét,

dr. Kiss Jenõt, az Eötvös Loránd Tudományegyetemi docensét,

dr. Komjáth Pétert, az ELTE docensét,

dr. Kósa Lászlót, az ELTE docensét,

Kovács Bélát, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola docensét,

dr. Kõvári Györgyöt, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem docensét,

Lehotka Gábort, az Országos Filmharmónia szólistáját, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskolára,

dr. Liska Tibort, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem tud. fõmunkatársát,

Lõrinczné dr. Istvánffy Hajnát, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem docensét,

dr. Ludassay Máriát, az ELTE docensét,

dr. Mandel Miklóst, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem docensét,

dr. Mészáros Rezsõt, a József Attila Tudományegyetem docensét,

dr. Molnár Lászlót, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem docensét,

Osztovits Leventét, az Európa Könyvkiadó igazgatóját, a Színház- és Filmmûvészeti Fõiskolára,

dr. Paládi-Kovács Attilát, az MTA Néprajzi Kutató Csoport igazgatóját az Eötvös Loránd Tudományegyetemre

dr. Papp Zsoltot, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem tud. fõmunkatársát,

dr. Pirnát Antalt, az MTA Irodalomtudományi Intézet tud. tanácsadóját a Janus Pannonius Tudományegyetemre,

dr. Prugberger Tamást, a Miskolci Egyetem docensét,

dr. Rathmann Jánost, a Budapesti Mûszaki Egyetem docensét,

dr. Rácz Lászlót, a Budapesti Mûszaki Egyetem docensét,

dr. Reményi Károlyt, a Villamosenergiaipari Kutató Intézet igazgatóhelyettesét a Budapesti Mûszaki Egyetemre,

dr. Richter Pétert, a Budapesti Mûszaki Egyetem docensét,

dr. Schneider Gyulát, tud. fõmunkatársat a József Attila Tudományegyetemre,

Schrammel Imrét, a Magyar Iparmûvészeti Fõiskola docensét,

dr. Steingaszner Pált, a Budapesti Mûszaki Egyetem docensét,

dr. Stoyan Gisbertet, az ELTE tud. tanácsadóját,

dr. Szabadfalvi Józsefet, a miskolci Herman Ottó Múzeum igazgatóját, a Kossuth Lajos Tudományegyetemre,

dr. Szabó András Györgyöt, a Budapesti Mûszaki Egyetem docensét,

Szabó Miklóst, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola docensét,

dr. Szegedy-Maszák Mihályt, az ELTE docensét,

dr. Székely J. Gábort, a Budapesti Mûszaki Egyetem docensét,

dr. Szentkirályi Zoltánt, a Budapesti Mûszaki Egyetem docensét,

Szilvitzky Margitot, a Magyar Iparmûvészeti Fõiskola docensét,

Szirmai Bélát, a Színház- és Filmmûvészeti Fõiskola docensét,

dr. Takács Ferencet, a Magyar Testnevelési Egyetem docensét,

Tillai Aurélt, a Janus Pannonius Tudományegyetem fõiskolai tanárát,

dr. Tóth Tibort, a Miskolci Egyetem docensét,

dr. Vadász Sándort, az ELTE docensét,

dr. Vajda Mihályt, a Kossuth Lajos Tudományegyetem tud. tanácsadóját,

dr. Varga Gyulát, az Agrárgazdasági Kutató Intézet fõigazgatóhelyettesét a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemre,

dr. Végh János, az MTA Mûvészettörténeti Kutatócsoport tud. munkatársát a Magyar Iparmûvészeti Fõiskolára,

dr. Vörös Imrét, az ELTE docensét,

dr. Vörös Imrét, az MTA Állam- és Jogtudományi Intézet tud. tanácsadóját a Miskolci Egyetemre,

dr. Ungár Tamást, az ELTE docensét,

dr. Zlinszky Jánost, a Miskolci Egyetem docensét,

Zsámbéki Gábort, a Katona József Színház mûvészeti vezetõjét a Színház- és Filmmûvészeti Fõiskolára

egyetemi tanárrá kinevezem.

150/1990. (VII. 18.) KE határozat egyetemi tanárok kinevezésérõl

A népjóléti miniszter elõterjesztésére 1990. július hó 1. napjának hatályával

dr. Ádám Verát, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem docensét,

dr. Cserháti Endrét, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem docensét,

dr. Dóra Eörsöt, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem docensét,

dr. Dux Lászlót, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem adjunktusát,

dr. Fejérdy Pált, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem docensét,

dr. Gergely Juditot, a Debreceni Orvostudományi Egyetem docensét,

dr. Gergely Pétert, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem tud. tanácsadóját,

dr. Julesz Jánost, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem docensét,

dr. Kerényi Tibort, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem docensét,

dr. Kotor Elemért, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem docensét,

dr. Lénárd Lászlót, a Pécsi Orvostudományi Egyetem tud. tanácsadóját,

dr. Magyar Pált, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem docensét,

dr. Mezey Gézát, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem docensét,

dr. Nemes Attilát, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem docensét,

dr. Penke Botondot, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem docensét,

dr. Pintér Andrást, a Pécsi Orvostudományi Egyetem docensét,

dr. Sonkodi Sándort, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem docensét,

dr. Sótonyi Pétert, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem docensét,

dr. Stájer Gézát, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem docensét,

dr. Szolcsányi Jánost, a Pécsi Orvostudományi Egyetem docensét,

dr. Szollár Lajost, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem docensét,

dr. Vigh Bélát, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem docensét

egyetemi tanárrá kinevezem.

131/1990. (VII. 3.) KE határozat egyetemi tanárok kinevezésérõl

A földmûvelésügyi miniszter elõterjesztésére

1990. július hó 1. napjával

dr. Csizmazia Zoltánt, a debreceni Agrártudományi Egyetem docensét,

dr. Debreczeni Bélánét, a Pannon Agrártudományi Egyetem (Keszthely) docensét,

dr. Erdélyi Józsefet, a Könnyûipari Mûszaki Fõiskola tanárát, az Erdészeti és Faipari Egyetemre (Sopron),

dr. Horváth Józsefet, a Pannon Agrártudományi Egyetem (Keszthely) tud. tanácsadóját,

dr. Ivancsis Jánost, a Pannon Agrártudományi Egyetem (Keszthely) docensét,

dr. Kismányoki Tamást, a Pannon Agrártudományi Egyetem (Keszthely) docensét,

dr. Nemes Ferencet, a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem tud. tanácsadóját,

dr. Németh Károlyt, az Erdészeti és Faipari Egyetem (Sopron) docensét,

dr. Szakál Ferencet, a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem docensét,

dr. Varga János, a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem tanszékvezetõ docensét

egyetemi tanárrá kinevezem.

1994. után kinevezett egyetemi tanárok

a CD jogtár alapján

1994 után habilitált személyek

a MAB honlapja alapján

Abaffy Lászlóné Dózsa-Farkas Klára pr.

Abaffyné Dózsa-Farkas Klára habil.

Ábel István pr.

Ábel István habil.

Acsády György pr.

Acsády György habil.

Agárdi Péter pr.

Agárdi Péter habil.

Ágel Vilmos pr.

Ágel Vilmos habil.

Ajtonyi István pr.

-

Albert Levente pr.

Albert Levente habil.

Alföldy Ferenc pr.

Alföldy Ferenc habil.

Almádi László pr.

Almádi László habil.

Anda Angéla pr.

Anda Angéla habil.

Anderle Ádámné Sajti Enikõ pr.

-

Anderlik Piroska pr.

-

Andrássy György pr.

-

Angelusz Róbert pr.

Angelusz Róbert habil.

Angyal Ádám pr.

Angyal Ádám habil.

Ángyán József pr.

-

Ángyán Lajos pr.

Ángyán Lajos habil.

Antal Miklós pr.

-

Antalovits Miklós pr.

Antalovits Miklós habil.

Baán István pr.

-

Bachman Zoltán pr.

Bachman Zoltán habil.

Bácsatyai László pr.

Bácsatyai László habil.

Báder Ernõ pr.

Báder Ernõ habil.

Bagdy Emõke pr.

Bagdy Emõke habil.

Bajnóczky István pr.

-

Bakó András pr.

-

Bakó Gyula pr.

-

Bakonyi Gábor pr.

Bakonyi Gábor habil.

Bakos József pr.

Bakos József Ferenc habil.

Balassa Péter pr.

Balassa Péter habil.

Balaton Károly pr.

Balaton Károly habil.

Balázs György László pr.

Balázs György László habil.

Balázs Judit pr.

Balázs Judit habil.

Balázs Mihály pr.

Balázs Mihály habil.

Balázs Péter pr.

Balázs Péter habil.

Bálint Gábor Sándor pr.

Bálint Gábor Sándor habil.

Bálintné Szendrei Mária pr.

Bálintné Szendrei Mária habil.

Balla György pr.

Balla György habil.

Balogh András pr.

Balogh András habil.

Balogh Árpád pr.

-

Balogh Balázs pr.

-

Balogh József pr.

Balogh József habil.

Bándi Gyula pr.

Bándi- Gyula habil.

Bánfalvi Gáspár pr.

Bánfalvi Gáspár habil.

Bánszki Tamás pr.

Bánszki Tamás habil.

Barabás György pr.

Barabás György habil.

Bárány Sándor pr.

Bárány Sándor habil.

Baranyay András pr.

Baranyai András habil.

Bárczy Pál pr.

Bárczy Pál habil.

Bárdos Jenõ pr.

Bárdos Jenõ habil.

Bárdos László pr.

Bárdosi László habil.

Bárdosi Vilmos pr.

Bárdosi Vilmos habil.

Barótfi István pr.

Bársony István habil.

Barta János pr.

Barta János habil.

Bártfai György pr.

Bártfai György habil.

Bartha Dénes pr.

Bartha Dénes habil.

Bartha Tibor pr.

-

Barthó Loránd pr.

Barthó Loránd habil.

Bartholy Judit pr.

Bartholy Judit habil.

Bartos Attila pr.

Bartos Attila habil.

Bassola Péter pr.

Bassola Péter habil.

Báthory Zoltán pr.

-

Báthy Sándor pr.

Báthy Sándor habil.

Bayer József pr.

Bayer József habil.

Becsei József pr.

Becsei József habil.

Békássyné Molnár Erika pr.

Békássyné Molnár Erika habil.

Beke János pr.

Beke János habil.

Békés Imre pr.

Békés Imre habil.

Békési Imre pr.

Békési Imre habil.

Bekker Zsuzsa pr.

Bekker Zsuzsanna habil.

Bencze Lóránt pr.

Bencze Lóránt habil.

Benedek András pr.

Benedek András habil.

Benedek Piroska pr.

Benedek Sándor habil.

Benedek Zoltán pr.

Benedek Zoltán habil.

Beney Lászlóné Gazda Zsuzsanna pr.

Beney Zsuzsa habil.

Benkõ János pr.

-

Benyó Zoltán pr.

Benyó Zoltán habil.

Bérczi Imre pr.

Bérczi Imre habil.

Bereczki Dániel pr.

-

Béres Imre pr.

Béres Imre habil.

Bernáth Árpád pr.

Bernáth Árpád habil.

Berta András pr.

-

Berta Árpád pr.

Berta Árpád habil.

Berta István pr.

Berta István habil.

Besenyei Lajos pr.

Besenyei Lajos habil.

Bessenyei József pr.

Bessenyei József habil.

Bezdek Károly pr.

Bezdek Károly habil.

Bihari Mihály pr.

-

Birkás Márta pr.

Birkás Márta habil.

Bíró György pr.

Bíró György habil.

Biszterszky Elemér pr.

-

Bitó János pr.

Bitó János habil.

Blahó András pr.

Blahó András habil.

Blazovich László pr.

Blazovich László habil.

Bobok Elemér pr.

Bobok Elemér habil.

Bod Péter Ákos pr.

Bod Péter Ákos habil.

Boda Zoltán pr.

Boda Zoltán habil.

Bódi Béla pr.

Bódi Béla habil.

Bódis József pr.

Bódis József habil.

Bodnár László pr.

Bodnár László habil.

Bodó Imre pr.

Bodoky György habil.

Bodrogi László pr.

Bodrogi László habil.

Bogár Lajos pr.

Bogár Lajos habil.

Bogenfürst Ferenc pr.

Bogenfürst Ferenc habil.

Bojtár Imre pr.

Bojtár Imre habil.

Bókay Antal pr.

Bókay Antal habil.

Bolgár Judit pr.

Bolgár Judit (Müller Judit) habil.

Bollók János pr.

Bollók János habil.

Borbély György pr.

Borbély György habil.

Boronkai László pr.

Boros Gábor habil.

Boros Ildikó pr.

Boros Ildikó habil.

Boros Imre Miklós pr.

Boros Imre Miklós habil.

Boros János pr.

Boros János habil.

Boros Mihály pr.

Boros Mihály habil.

Boross Géza pr.

-

Borsa Judit pr.

Borsa Judit habil.

Borsos János pr.

-

Borvendég János pr.

Borvendég János habil.

Botvay Károly pr.

Botvay Károly habil.

Böddi Béla pr.

Böddi Béla habil.

Bõhm Ádám pr.

Bõhm Ádám habil.

Bõhm Antal pr.

Bõhm Antal habil.

Bölcskei Gusztáv pr.

-

Brindza Béla pr.

Brindza Béla habil.

Bruhács János pr.

Bruhács János habil.

Buda György pr.

Buda György habil.

Budai László pr.

Buday László habil.

Buday-Sántha Attila pr.

-

Burián László pr.

Burián László habil.

Czédli Gábor pr.

Czédli Gábor habil.

Czékus János pr.

Czékus János habil.

Czigler István pr.

Czigler István habil.

Czinege Imre pr.

Czinege Imre habil.

Czinner Antal pr.

Czinner Antal habil.

Czirják László pr.

Czirják Sándor habil.

Czövek István pr.

-

Czúcz Ottó pr.

Czúcz Ottó habil.

Csaba László pr.

Csaba László habil.

Cságoly Ferenc pr.

Cságoly Ferenc habil.

Csányi Sándor pr.

Csányi Sándor habil.

Csapó Benõ pr.

Csapó Benõ habil.

Csapó János pr.

Csapó János habil.

Császár Albert pr.

Császár Albert habil.

Csath Magdolna pr.

Csath Magdolna habil.

Cséfalvay Zoltán pr.

Cséfalvay Zoltán habil.

Csejtei Dezsõ pr.

Csejtei Dezsõ habil.

Csekéné Jónás Erzsébet pr.

Csekéné Jónás Erzsébet habil.

Csemez Attila pr.

Csemez Attila habil.

Cserepes László pr.

Cserepes László habil.

Csermely Péter pr.

Csermely Péter habil.

Cserni Imre pr.

Csernus Valér habil.

Csikszentmihályi Péter pr.

-

Csillag András pr.

Csillag András habil.

Csima Péter pr.

Csima Péter habil.

Csiszár Imre pr.

-

Csizmadia Sándor pr.

Csizmadia Sándor habil.

Csoknya Mária pr.

Csoknya Mária Magdolna habil.

Csõke Barnabás pr.

Csõke Barnabás habil.

Csúri Károly pr.

Csúri Károly habil.

Csûrös János pr.

Csûrös János habil.

D. Molnár István pr.

D. Molnár István habil.

Dávid Géza pr.

Dávid Géza habil.

Deák Dániel pr.

Deák Dániel habil.

Deák Péter pr.

Deák Péter habil.

Degrell István pr.

-

Demeterné Tekes Kornélia pr.

-

Dénes Iván Zoltán pr.

Dénes Iván Zoltán habil.

Dévai György pr.

Dévai György habil.

Devich János pr.

Devich János habil.

Dienes Dénes pr.

-

Dimény Judit pr.

-

Dinya László pr.

-

Dinnyés János pr.

-

Divinyi Tamás pr.

Divinyi Tamás habil.

Dobay Péter pr.

-

Dobróka Mihály pr.

Dobróka Mihály habil.

Dombi György pr.

Dombi György habil.

Dombrádi Viktor pr.

-

Domokos Gábor pr.

Domokos Gábor habil.

Donáth Péter pr.

-

Döbröczöni Ádám pr.

Döbröczöni Ádám habil.

Dömösi Pál pr.

Dömösi Pál habil.

Dövényi Zoltán pr.

Dövényi Zoltán habil.

Droppa Judit pr.

Droppa Judit habil.

Dubrovay László pr.

Dubrovay László habil.

Duchaj István pr.

Duchaj István habil.

Duda Ernõ pr.

Duda Ernõ habil.

Dzsinich Csaba pr.

Dzsinich Csaba habil.

Éder Zoltán pr.

Éder Zoltán habil.

Édes István pr.

Édes István habil.

Egerer Frigyes pr.

Egerer Frigyes habil.

Egri Borisz pr.

Egri Borisz habil.

Eleõd András pr.

Eleõd András habil.

Engelhardt József pr.

Engelhardt József habil.

Eördögh Miklós pr.

-

Erdei Árpád pr.

Erdei Árpád habil.

Erdei László pr.

Erdei László habil.

Erdélyi József pr.

-

Érdi Bálint pr.

Érdi Bálint habil.

Erdõhelyi András pr.

Erdõhelyi András habil.

Erõs Feren, pr.

Erõs Ferenc habil.

Erõs István pr.

Erõs István habil.

Ertl Tibor pr.

Ertl Tibor habil.

Ésik Olga pr.

Ésik Olga habil.

Ésik Zoltán pr.

Ésik Zoltán habil.

Faigl Ferenc pr.

Faigl Ferenc habil.

Falkay György pr.

Falkay György habil.

Falus András pr.

Falus András habil.

Falvai Sándor pr.

Falvai Sándor habil.

Faragó Sándor pr.

Faragó Sándor habil.

Farkas Ádám pr.

-

Farkas Beatrix pr.

Farkas Beatrix habil.

Farkas Etelka pr.

Farkas Etelka habil.

Farkas Ferenc pr.

Farkas Ferenc habil.

Farkas György pr.

Farkas György habil.

Farkas Gyula pr.

Farkas Gyula habil.

Farkas István pr.

Farkas István habil.

Farkas József pr.

Farkas József habil.

Farsang György pr.

Farsang György Antal habil.

Farzan Ruszlán pr.

-

Faust Dezsõ pr.

-

Fazekas Patrik pr.

Fazekas Patrik habil.

Fehér Erzsébet pr.

Fehér Ezsébet habil.

Fehér László pr.

Fehér László habil.

Fehér Lenke pr.

Fehér Lenke Irén habil.

Fehér Márta pr.

Fehér Márta habil.

Fekete Bélát pr.

Fekete Éva habil.

Fekete György pr.

-

Fekete Jenõ pr.

Fekete Jenõ habil.

Fekete Károly pr.

Fekete Károly habil.

Fenyvessy József pr.

Fenyvessy József habil.

Ferencz István pr.

Ferencz István habil.

Ferenczi László pr.

Ferenczi László habil.

Fernezelyi Sándor pr.

Fernezelyi Sándor habil.

Fi István pr.

Fi István habil.

Ficzere Lajos pr.

-

Fidy Judit pr.

-

Fischer Ferenc pr.

-

Fischer János pr.

Fischer János habil.

Fischl Géza pr.

Fischl Géza habil.

Fodor István pr.

-

Fodor László pr.

Fodor László habil.

Fodor Péter pr.

Fodor Péter habil.

Fodor Sándor pr.

Fodor Sándor habil.

Fodor Zoltán pr.

Fodor Zoltán habil.

Follmann Piroska pr.

Follmann Piroska habil.

Fóris Sándor pr.

Fórizs Sándor habil.

Forray R. Katalin pr.

Forray R. Katalin habil.

Földes Csaba pr.

Földes Csaba habil.

Frank Tibor pr.

Frank Tibor habil.

Frankné Font Márta pr.

Frenyó Sándor habil.

Friedler Ferenc pr.

Friedler Ferenc habil.

Friedrich Ádám pr.

Friedrich Ádám habil.

Frigyes István pr.

Frigyes István habil.

Frisnyák Sándor pr.

-

Fritz József pr.

-

Fülöp Gyula pr.

Fülöp Gyula habil.

Für Lajos pr.

-

Füst György pr.

Füst György habil.

Gaál Botond pr.

-

Gaál Ernõ pr.

Gaál Ernõ habil.

Gaál Zoltán pr.

Gaál Zoltán habil.

Gáborjányi Richard pr.

Gáborjányi Richard habil.

Gábriel Róbert pr.

-

Gábris Gyula pr.

Gábris Gyula habil.

Gács Gáborné Péter Ágnes pr.

-

Gadányi Károly pr.

Gadányi Károly habil.

Gál Péter pr.

Gál Péter habil.

Galácz András pr.

Galácz András habil.

Galambos Gábor pr.

Galambos Gábor habil.

Galántai Aurél pr.

Galántai Aurél habil.

Galasi Péter pr.

Galasi Péter habil.

Galavics Gézáné Gyivicsán Anna pr.

-

Galgóczi László pr.

-

Gálik Mihály pr.

Gálik Mihály habil.

Gallé László pr.

Gallé László habil.

Gálos Miklós pr.

Gálos Miklós habil.

Garai László pr.

-

Garbai László pr.

Garbai László habil.

Gardó Sándor pr.

Gardó Sándor habil.

Gáspár László pr.

Gáspár László habil.

Gazda Pál pr.

Gazda Pál habil.

Gebei Sándor pr.

-

Gedeon Péter pr.

Gedeon Péter habil.

Gera István Imre pr.

-

Gere Tibor pr.

Gere Tibor habil.

Gerendai Ida pr.

Gerendai Ida habil.

Gergely András pr.

Gergely András habil.

Gerõ András pr.

Gerõ András habil.

Gerõ László pr.

-

Gidai Erzsébet pr.

Gidai Erzsébet habil.

Gombocz János pr.

Gombocz János habil.

Gonda István pr.

Gonda István habil.

Gordos Géza pr.

Gordos Géza habil.

Gorilovics Tivadar pr.

Gorilovics Tivadar habil.

Góth Miklós pr.

Góth Miklós habil.

Gönczöl Éva pr.

-

Gregus Zoltán pr.

Gregus Zoltán habil.

Grofcsik András pr.

Grofcsik András habil.

Gulya Károly pr.

Gulya Károly habil.

Gulyás József pr.

Gulyás József habil.

Gunst Péter pr.

-

Gutman Iván pr.

Gutman Iván habil.

Gyenis Gyula pr.

Gyenis Gyula habil.

Gyenis János pr.

Gyenis János habil.

Gyires Klára pr.

Gyires Klára habil.

Gyõri István pr.

-

Gyõri Zoltán pr.

Gyõri Zoltán habil.

Hajdú Mihály pr.

Hajdú Mihály habil.

Hajnal Ferenc pr.

Hajnal Ferenc habil.

Hajós László pr.

-

Halász Gábor pr.

Halász Gábor habil.

Halász László pr.

Halász László habil.

Halmai Attila pr.

Halmai Attila habil.

Halmai Gábor pr.

Halmai Gábor habil.

Hammer Helga pr.

Hammer Helga habil.

Hámori Balázs pr.

Hámori Balázs habil.

Hangos Katalin pr.

Hangos Katalin habil.

Harai Dénes pr.

Harai Dénes habil.

Hargitai László pr.

Hargitai László habil.

Havas László pr.

Havas László habil.

Hegedûs András pr.

-

Hegedûs István pr.

Hegedûs István habil.

Hegedûs Lóránt pr.

-

Heller Ágnes pr.

Heller Ágnes habil.

Herczeg János pr.

Herczeg János habil.

Herczeg Pál pr.

Herczegh Pál habil.

Hernádi Zoltán pr.

Hernádi Zoltán habil.

Herskó János pr.

-

Hessky Pálné Hoffmann Regina pr.

Hessky Pálné Hoffmann Regina habil.

Hetényi Magdolna pr.

Hetényi Magdolna habil.

Hetesi István pr.

Hevesi Attila habil.

Hidasi Juditot pr.

Hideg János habil.

Hlavay József pr.

Hlavay József habil.

Holló István pr.

Holló István habil.

Holovács József pr.

Holovács József habil.

Horányi Özsébet pr.

-

Hornok László pr.

Hornok László habil.

Horváth Andrea Rita pr.

-

Horváth Attila pr.

Horváth Attila habil.

Horváth Béla pr.

Horváth Béla habil.

Horváth Ferenc pr.

Horváth Ferenc habil.

Horváth Gábor pr.

Horváth Gábor habil.

Horváth György pr.

Horváth György habil.

Horváth István Tamás pr.

Horváth István Tamás habil.

Horváth Iván pr.

Horváth Iván habil.

Horváth Kálmán pr.

Horváth Kálmán habil.

Horváth László pr.

Horváth László habil.

Horváth Ottó pr.

Horváth Ottó habil.

Horváthné Temesvári Ágota pr.

Horváthné Temesvári Ágota habil.

Hõgye Márta pr.

Hõgye Márta habil.

Hörcsik Richárd pr.

-

Hronszky Imre pr.

Hronszky Imre habil.

Hrotkó Károly pr.

Hrotkó Károly habil.

Hrubos Ildikó pr.

Hrubos Ildikó habil.

Hunyadi Károly pr.

Hunyadi Károly habil.

Hunyadi László pr.

Hunyadi László habil.

Husti István pr.

-

Husz Sándor pr.

Husz Sándor habil.

Huszár Lajos pr.

-

Huszenicza Gyula pr.

Huszenicza Gyula habil.

Iglói Ferenc pr.

Iglói Ferenc habil.

Ijjas István pr.

Ijjas István habil.

Illés Mária pr.

Illés Mária habil.

Ilyés István pr.

Ilyés István habil.

Imre László pr.

Imre László habil.

Istvánfi Gyula pr.

Istvánfi Gyula habil.

Iványi Béla pr.

Iványi Béla habil.

Izsák János pr.

Izsák János habil.

Izsák Lajos pr.

Izsák Lajos habil.

Izsáki Zoltán pr.

Izsáki Zoltán habil.

Jámbor Imre pr.

Jámbor Imre habil.

Jámborné Benczúr Erzsébet pr.

Jámborné Benczur Erzsébet habil.

Jambrik Rozália pr.

Jambrik Rozália habil.

Jancsó Gábor pr.

Jancsó Gábor habil.

Jánossy András pr.

Jánossy András habil.

Janszky József pr.

Janszky József habil.

Járai Antal pr.

Járai Antal habil.

Járay Jenõ pr.

Járay Jenõ habil.

Járdánházy Tamás pr.

Járdánházy Tamás habil.

Jármai Károly pr.

Jármai Károly habil.

Jászay Tamás pr.

Jászay Tamás habil.

Jávor András pr.

Jávor András habil.

Jenei György pr.

Jenei György habil.

Jeney Zoltán pr.

Jeney Zoltán habil.

Jobbágyi Gábor pr.

Jobbágyi Gábor habil.

Jolánkai Márton pr.

Jolánkai Márton habil.

Jóri J. István pr.

Jóri József habil.

Juhász Antal pr.

Juhász Antal habil.

Kaán Miklósné Keszler Borbála pr.

Kaán Miklósné Keszler Borbála habil.

Kacsuk Péter pr.

-

Kaifás Ferenc pr.

Kaifás Ferenc habil.

Kajtár István pr.

Kajtár István habil.

Kajtár Pál pr.

Kajtár Pál habil.

Kalas Tibor pr.

Kalas Tibor habil.

Kállay Miklós pr.

Kállay Miklós habil.

Kálmán C. György pr.

Kálmán Erika habil.

Kálmánchey Rozália pr.

Kálmánchey Rozália habil.

Kalmár Sándor pr.

Kalmár Sándor habil.

Kanyár Béla pr.

Kanyár Béla habil.

Kaptay György pr.

Kaptay György habil.

Karácsony András pr.

Karácsony András habil.

Karádi István pr.

Karádi Zoltán habil.

Karáné Suda Gizella pr.

Karáné Suda Gizella habil.

Kárász Imre pr.

Kárász Imre habil.

Karasszon István pr.

-

Kardos József pr.

Kardos József habil.

Kardos Zoltánné pr.

Kardos Zoltánné habil.

Kárpáti Sarolta pr.

Kárpáti Sarolta habil.

Karsai György pr.

Karsai György habil.

Karsai László pr.

-

Kassai Ilona, pr.

-

Kaszás Károly pr.

Kaszás Károly habil.

Kátai János pr.

Kátai János habil.

Katona Tamás pr.

Katona Tamás habil.

Kecskés László pr.

Kecskés László habil.

Keglevich György pr.

Keglevich György habil.

Keltai Mátyás pr.

Keltai Mátyás habil.

Kemény Sándor pr.

Kemény Sándor habil.

Kenéz József pr.

Kenéz József habil.

Kengyel Miklós pr.

Kengyel Miklós habil.

Kerekes Benedek pr.

Kerekes Benedek habil.

Kerényi Attila pr.

Kerényi Attila habil.

Kerényi József pr.

Kerényi József habil.

Kerényi Tibor pr.

Kerényi Tibor habil.

Keresztes László pr.

Keresztes László habil.

Kerpel-Fronius Sándor pr.

Kerpel-Fronius Sándor habil.

Kertész András pr.

Kertész András habil.

Késmárki István pr.

Késmárki István habil.

Keszei Ernõ pr.

Keszei Ernõ habil.

Keszthelyi Rezsõné Szabadi Judit pr.

Keszthelyi Rezsõné Szabadi Judit habil.

Keviczky László pr.

Keviczky László habil.

Kézdi Balázs pr.

Kézdi Balázs habil.

Kilár Ferenc pr.

Kilár Ferenc habil.

Kilián István pr.

Kilián István habil.

Kis Papp László pr.

Kis Papp László habil.

Kisbán Eszter pr.

Kisbán Eszter habil.

Kispál Gyula pr.

Kispál Gyula habil.

Kispéter József pr.

Kispéter Józser habil.

Kiss András pr.

-

Kiss Árpád Zoltán pr.

Kiss Árpád Zoltán habil.

Kiss Erzsébet pr.

Kiss Erzsébet habil.

Kiss György pr.

-

Kiss István pr.

Kiss István habil.

Kiss J. László pr.

Kiss J. László habil.

Kiss József pr.

Kiss József habil.

Kiss Péter pr.

Kiss Péter habil.

Kiss Tamás pr.

Kiss Tamás habil.

Kistelegdi István pr.

Kistelegdi István habil.

Klaudy Kinga pr.

-

Klein Sándor pr.

-

Klinghammer István pr.

Klinghammer István habil.

Kocziszky György pr.

Kocziszky György habil.

Koczka József pr.

Koczka József habil.

Kóczy T. László pr.

Kóczy T. László habil.

Kocsis Károly pr.

Kocsis Károly habil.

Kocsisné Nagy Erzsébet pr.

-

Kocsondi József pr.

Kocsondi József habil.

Kollai Márk pr.

Kollai Márk habil.

Kollár István pr.

Kollár István habil.

Kollár Lajos pr.

Kollár Lajos habil.

Kollár László pr.

Kollár László habil.

Kollár László Péter pr.

-

Kollár Zoltán Csaba pr.

-

Koloszár József pr.

Koloszár József habil.

Komlós Katalin pr.

Komlós Katalin habil.

Komlósi László pr.

Komlósi László Imre habil.

Komlósi Sándor pr.

Komlósi Sándor habil.

Koncz Katalin pr.

Koncz Katalin habil.

Kontra Miklós pr.

Kontra Miklós habil.

Kónya József pr.

Kónya József habil.

Kool Anne Maria pr.

-

Kopp Mária pr.

Kopp Mária habil.

Koppány Attila pr.

Koppány Attila habil.

Koren Csaba pr.

Koren Csaba habil.

Korinek László pr.

Korinek László habil.

2Korpa Csaba pr.

Korpa Csaba habil.

Kósa Ferenc pr.

Kósa Ferenc habil.

Kósa Levente pr.

Kósa Levente habil.

Kosáry Judit pr.

Kosáry Judit habil.

Kosztka Miklós pr.

Kosztka Miklós habil.

Kosztolányi György pr.

Kosztolányi György habil.

Kovács Árpád pr.

Kovács Árpád habil.

Kovács Erzsébet Terézia pr.

Kovács Erzsébet Terézia habil.

Kovács Ferenc pr.

-

Kovács Ferenc pr.

-

Kovács Kornél pr.

Kovács Kornél habil.

Kovács L. Gábor pr.

Kovács L. Gábor habil.

Kovács László pr.

Kovács László habil.

Kovács Péter pr.

Kovács Péter habil.

Kovács Sándor pr.

Kovács Sándor habil.

Kovács Zoltán pr.

Kovács Zoltán habil.

Kovács Zsolt pr.

Kovács Zsolt habil.

Kovácsné Gaál Katalin pr.

Kovácsné Gaál Katalin habil.

Kováts Ervin pr.

Kováts Ervin habil.

Kozák János pr.

Kozák János habil.

Kozma Mihály pr.

Kozma Mihály habil.

Kozma Tamás pr.

Kozma Tamás habil.

Kõhalmy Tamás pr.

-

Könczei György pr.

Könczei György habil.

Körmendi Lajos pr.

Körmendi Lajos habil.

Körösényi András pr.

Körösényi András habil.

Kõszegfalvi György pr.

Kõszegfalvi György habil.

Köteles György pr.

-

Kövecses Zoltán pr.

Kövecses Zoltán habil.

Kövesi János pr.

Kövesi János habil.

Kövesné Gilicze Éva pr.

Kövesné Gilicze Éva habil.

Krámli András pr.

Krámli András habil.

Krausz Tamás pr.

Krausz Tamás habil.

Kristóf János pr.

Kristóf János habil.

Krisztin Tibor pr.

Krisztin Tibor habil.

Krommer Károly pr.

Krommer Károly habil.

Kroó András pr.

Kroó András habil.

Kuba Gellért pr.

-

Kubinyi Miklós pr.

Kubinyi Miklós habil.

Kukorelli István pr.

Kukorelli István habil.

Kulcsár Béla pr.

Kulcsár Béla habil.

Kulcsár Péter pr.

Kulcsár Péter habil.

Kulcsár Szabó Ernõ pr.

Kulcsár Szabó Ernõ habil.

Kulcsár Zsuzsanna pr.

Kulcsár Zsuzsanna habil.

Kullmann Lajos pr.

-

Kundrák János pr.

Kundrák János habil.

Kupa László pr.

Kupa László habil.

Kupcsik József pr.

-

Kupcsulik Péter pr.

Kupcsulik Péter habil.

Kurutz Károly pr.

Kurutz Károly habil.

Kurutz Károlyné dr. Kovács Márta pr.

Kurutz Károlyné dr. Kovács Márta habil.

Kürti Jenõ pr.

Kürti Jenõ habil.

Laczay Péter pr.

Laczay Péter habil.

Laczkovich Péterné Rajnavölgyi Éva pr.

Laczkovichné Rajnavölgyi Éva habil.

Ladányi János pr.

Ladányi János habil.

Ladányi Sándor pr.

-

Laib Lajos pr.

-

Lakatos István pr.

Lakatos István habil.

Lamm Vanda pr.

-

Láng Ferenc pr.

Láng Ferenc habil.

Lang Miklós pr.

Láng Miklós habil.

Láng Zoltán pr.

Láng Zoltán habil.

Lánszki János pr.

Lánszki János habil.

Lantos Béla pr.

Lantos Béla habil.

László Gyula pr.

László Gyula habil.

László János pr.

László János habil.

Lazányi János pr.

Lazányi János habil.

Lehoczki Endre pr.

Lehoczki Endre habil.

Lehota József pr.

-

Lemberkovics Éva pr.

Lemberkovics Éva habil.

Lendvai L. Ferenc pr.

Lendvai L. Ferenc habil.

Lengyel György pr.

Lengyel György habil.

Lengyel Lajos pr.

-

Lengyel Zsolt pr.

-

Lenkei Péter pr.

Lenkei Péter habil.

Lenkeyné Semsey Klára pr.

-

Lenkovics Barnabás pr.

Lenkovics Barnabás habil.

Lett Béla pr.

Lett Béla habil.

Lévay Miklós pr.

Lévay Miklós habil.

Ligeti Sándor pr.

Ligeti Sándor habil.

Ligetvári Ferenc pr.

-

Lindner Ernõ pr.

Lindner Ernõ habil.

Lipták József pr.

Lipták József habil.

Litván György pr.

Litván György habil.

Losonczy György pr.

-

Losonczy Hajnal pr.

Losonczy Hajna habil.

Lõkös István pr.

Lõkös István habil.

Lõrincz Lajos pr.

-

Ludány Andrea pr.

Ludányi Andrea habil.

Luigi Tassoni pr.

-

Lukács János pr.

Lukács János habil.

Lukács László pr.

Lukács László habil.

Machay Tamás pr.

Machay Tamás habil.

Madácsy László pr.

Madácsy László habil.

Majer József pr.

Majer József habil.

Major Iván pr.

-

Major Péter pr.

Major Péter habil.

Majoros András pr.

Majoros András habil.

Makkay Imre pr.

Makkay Imre habil.

Malomsoki József pr.

Malomsoki József habil.

Manczinger József pr.

Manczinger József habil.

Mándi Yvette pr.

-

Manherz Károly pr.

Manherz Károly habil.

Maráz Anna pr.

Maráz Anna habil.

Márialigeti János pr.

-

Márkus Béla pr.

Márkus Béla habil.

Márkus Mihály pr.

-

Maródi László pr.

-

Marosvölgyi Béla pr.

-

Maróth Miklósné Jeremiás Éva pr.

-

Maróti Péter pr.

Maróti Péter habil.

Maróy Péter pr.

Maróy Péter habil.

Marton Gyula pr.

Marton Gyula habil.

Marton Sylvia pr.

Marton Sylvia habil.

Martonyi János pr.

Martonyi János habil.

Masát András pr.

Masát András habil.

Matesz Klára pr.

Matesz Klára habil.

Máthé Ákos pr.

-

Matkovics Béla pr.

Matkovics Béla habil.

Matolcsy András pr.

Matolcsy András habil.

Matus János pr.

Matus János habil.

Matuz István pr.

Matuz István habil.

Mátyás László pr.

Mátyás László habil.

Mátyus Péter pr.

Mátyus Péter habil.

Medgyes Péter pr.

Medgyes Péter habil.

Meggyes Attila pr.

Meggyes Attila habil.

Melegh Béla pr.

Melegh Béla habil.

Mellár Tamás pr.

Mellár Tamás habil.

Mészáros István pr.

-

Mészáros János pr.

Mészáros János habil.

Mészáros Károly pr.

-

Mezei Ferenc pr.

Mezei Ferenc habil.

Mézes Miklós pr.

Mézes Miklós habil.

Mezey Barna pr.

Mezey Barna habil.

Mezõ András pr.

Mezõ András habil.

Mezõsi Gábor pr.

Mezõsi Gábor habil.

Michaletzky György pr.

Michaletzky György habil.

Mihalovics Árpád pr.

-

Miháltz Pál pr.

Miháltz Pál habil.

Mihály András pr.

Mihály András habil.

Mihályi Péter pr.

Mihályi Péter habil.

Mihók Sándor pr.

Mihók Sándor habil.

Mindszenty Andrea pr.

Mindszenty Andrea habil.

Miskolczi Bodnár Péter pr.

Miskolczi Bodnár Péter habil.

Miskolczy Ambrus pr.

Miskolczy Ambrus habil.

Móczár József pr.

Móczár József habil.

Mohácsi János pr.

Mohácsi János habil.

Molnár Dénes pr.

Molnár Dénes habil.

Molnár Emil pr.

Molnár Emil habil.

Molnár Jenõ pr.

-

Molnár József pr.

-

Molnár Péter pr.

Molnár Péter habil.

Molnár Péter pr.

Molnár Péter habil.

Molnár Sándor pr.

Molnár Sándor habil.

Monostori Miklós pr.

Monostori Miklós habil.

Morava Endre pr.

Morava Endre habil.

Morvai Veronika pr.

-

Mózes Mihály pr.

Mózes Mihály habil.

Mózes Tibor pr.

Mózes Tibor habil.

Mucsi Imre pr.

Mucsi Imre habil.

Munk Sándor pr.

Munk Sándor habil.

Nábrádi András pr.

Nábrádi András habil.

Nagy Ágnes pr.

Nagy Ágnes habil.

Nagy Antal Mihály pr.

-

Nagy Dénes Lajos pr.

Nagy Dénes Lajos habil.

Nagy Endre pr.

Nagy Endre habil.

Nagy Ferenc pr.

Nagy Ferenc habil.

Nagy Géza pr.

Nagy Géza habil.

Nagy György pr.

Nagy György habil.

Nagy György Miklós pr.

-

Nagy Imre pr.

-

Nagy János pr.

Nagy János habil.

Nagy Lajos pr.

Nagy Lajos habil.

Nagy László pr.

Nagy László habil.

Nagylucskay Sándor pr.

Nagylucskay Sándor habil.

Nagymajtényi László pr.

Nagymajtényi László habil.

Nemcsók János pr.

Nemcsók János habil.

Némedi Dénes pr.

Némedi Dénes habil.

Nemes Nagy József pr.

Nemes Nagy József habil.

Németh György pr.

Németh György habil.

Németh János pr.

Németh János habil.

Németh Péter pr.

Németh Péter habil.

Nemetz Tibor pr.

Nemetz Tibor habil.

Nógrádi György pr.

Nógrádi György habil.

Noszál Béla pr.

Noszál Béla habil.

Notheisz Ferenc pr.

Notheisz Ferenc habil.

Novák Béla pr.

Novák Béla habil.

Novákné Rózsa Erzsébet pr.

Novákné Rózsa Erzsébet habil.

Nowinszky László pr.

Nowinszky László habil.

Nyárády József pr.

Nyárády József habil.

Nyáry István pr.

Nyáry István habil.

Nyirkos István pr.

Nyirkos István habil.

Nyulászi László pr.

Nyulászi László habil.

Obál Ferenc pr.

Obál Ferenc habil.

Olajos Terézia pr.

Olajos Terézia habil.

Onczay Csaba pr.

-

Ondrejka Pál pr.

Ondrejka Pál habil.

Orbán Sándor pr.

Orbán Sándor habil.

Orosz László pr.

Orosz László habil.

Oroszi Sándor pr.

Oroszi Sándor habil.

Óvári Gyula pr.

Óvári Gyula habil.

Paczolay Péter pr.

Paczolay Péter habil.

Pajor Attila pr.

Pajor Attila habil.

Pajor László pr.

Pajor László habil.

Pál Attila pr.

Pál Attila habil.

Pál József pr.

Pál József habil.

Pál László György pr.

Pál László György habil.

Pálfy Miklós pr.

-

Pálfy Péter Pál pr.

Pálfy Péter Pál habil.

Pálinkás József pr.

Pálinkás József habil.

Palkó András pr.

Palkó András habil.

Palkovics László pr.

Palkovics László habil.

Palkovics Miklós pr.

Palkovics Miklós habil.

Pálóczi Katalin pr.

Pálóczi Katalin habil.

Pap Gyula pr.

Pap Gyula habil.

Papanek Gábor pr.

Pápay Dénes habil.

Papp György pr.

Papp János habil.

Papp Lajos pr.

-

Pár Alajos pr.

Pár Alajos habil.

Paragh György pr.

-

Parti Mihály pr.

Parti Mihály habil.

Patay István pr.

Patay István habil.

Patkó Gyula pr.

Patkó Gyula habil.

Pattantyús Ábrahám Ádám pr.

Pattantyús-Ábrahám Ádám¨ habil.

Paulin Ferenc pr.

Paulin Ferenc habil.

Pávics László pr.

Pávics László habil.

Penke Botond pr.

-

Penninger Antal pr.

Penninger Antal habil.

Pepó Pál pr.

Pepó Pál habil.

Pepó Péter pr.

Pepó Péter habil.

Perczel András pr.

Perczel András habil.

Peredy József pr.

Peredy József habil.

Perényi Eszter pr.

Perényi Eszter habil.

Pesti Miklós pr.

Pesti Miklós habil.

Peszlen Ilona pr.

Peszlen Ilona habil.

Péter Vladimir pr.

Péter Vladimir habil.

Pethõ Attila pr.

Pethõ Attila habil.

Petruska György pr.

Petruska György habil.

Pintér Örsné Kollár Éva pr.

-

Pintért István pr.

Pintye Jánosné Hódi Klára habil.

Pléh Csaba pr.

Pléh Csaba habil.

Pócs Évá pr.

Pócs Éva habil.

Pócs Tamás pr.

Pócs Tamás habil.

Pocsai Károly pr.

Pocsai Károly habil.

Podani János pr.

Podani János habil.

Pokol György pr.

Pokol György habil.

Pokorny Gyula pr.

Pokorny Gyula habil.

Polányi Imre pr.

Polányi Imre habil.

Polónyi István pr.

Polónyi István habil.

Poór József pr.

Poór József habil.

Práger László pr.

Práger László habil.

Prokopp Mária pr.

Prokopp Mária habil.

Pukánszky Béla pr.

Pukánszky Béla habil.

Pupos Tibor pr.

Pupos Tibor habil.

Pusztai Rozália pr.

Pusztainé Orosz Magdolna habil.

Pusztay János pr.

Pusztay János habil.

Quittner Pál pr.

Quittner Pál habil.

Rácz Attila pr.

Rácz Attila habil.

Rácz Béla pr.

Rácz Béla habil.

Rácz Károly pr.

Rácz Károly habil.

Radics László pr.

Radics László habil.

Rajna Péter pr.

Rajna Péter habil.

Rajnavölgyi Éva pr.

-

Rapcsák Tamás pr.

Rapcsák Tamás habil.

Rechnitzer János pr.

-

Rédey Ákos pr.

Rédey Ákos habil.

Réffy József pr.

Réffy József habil.

Regöly-Mérei János pr.

-

Reisinger Péter pr.

Reisinger Péter habil.

Reke Barnabás pr.

Reke Barnabás habil.

Rekettye Gábor pr.

Rekettye Gábor habil.

Répássy Gábor pr.

-

Rétvári László pr.

Rétvári László habil.

Riesz Tamás pr.

-

Rigler Endre pr.

Rigler Endre habil.

Rimóczi Imre pr.

Rimóczi Imre habil.

Rohács József pr.

Rohács József habil.

Rohonyi Zoltán pr.

Rohonyi Zoltán habil.

Romics Imre pr.

Romics Imre habil.

Romsics Ignác pr.

Romsics Ignác habil.

Rónyai Lajos pr.

Rónyai Lajos habil.

Roósz András pr.

Roósz András habil.

Roska Tamás pr.

-

Rozgonyi Ferenc pr.

-

Rozsos István pr.

Rozsos István habil.

Röhlich Pál pr.

Röhlich Pál habil.

Rõth Erzsébet pr.

Rõth Erzsébet habil.

Rudas Imre pr.

Rudas Imre habil.

Rumpf János pr.

Rumpf János habil.

Rusvai Miklós pr.

Rusvai Miklós habil.

Ruszoly József pr.

-

Ruzsa Imre pr.

Ruzsa Imre habil.

S. Nagy Katalin pr.

S. Nagy Katalin habil.

Sailer Kornél pr.

-

Sajó András pr.

-

Salacz György pr.

-

Salamon Lajos pr.

Salamon Lajos habil.

Salgó András pr.

Salgó András habil.

Sallai Gyula pr.

Sallai Gyula habil.

Sándor Attila pr.

Sándor Attila habil.

Sándor Vilmos pr.

Sándor Vilmos habil.

Sántha Attila pr.

Sántha Attila habil.

Sáray Tamás pr.

-

Sári János pr.

Sári János habil.

Sári József pr.

Sári József habil.

Sárközy András pr.

Sárközy András habil.

Sármay Ivánné Szentpéteri Gabriella pr.

Sármay Ivánné Szentpéteri Gabriella habil.

Sárváry András pr.

Sárváry András habil.

Sas Barnabás pr.

Sas Barnabás habil.

Sass Miklós pr.

Sass Miklós habil.

Schanda János pr.

Schanda János habil.

Scharle Péter pr.

Scharle Péter habil.

Scherer József pr.

Scherer József habil.

Schlett István pr.

Schlett István habil.

Schmidt Gábor pr.

Schmidt Gábor habil.

Schmidt István pr.

Schmidt István habil.

Schmidt Rezsõ pr.

Schmidt Rezsõ habil.

Schõner Alfréd pr.

-

Schweitzer Ferenc pr.

Schweitzer Ferenc habil.

Sebõk János pr.

Sebõk János habil.

Selmeci László pr.

Selmeci László habil.

Semjén Gábor pr.

Semjén Gábor habil.

Seregi János pr.

Seregi János habil.

Seres László pr.

Seres László habil.

Sevella Béla pr.

Sevella Béla habil.

Siklósi György pr.

Siklósi György habil.

Simányi Nándor pr.

Simányi Nándor habil.

Simon Róbert pr.

Simon Róbert habil.

Simon Vilmos pr.

Simon Vilmos habil.

Simonka János Aurél pr.

Simonka János Aurél habil.

Simonovits András pr.

Simonovits András habil.

Sinkovics György pr.

Sinkovics György habil.

Sinoros-Szabó Botond pr.

Sinóros-Szabó Botond habil.

Sipka Sándor pr.

Sipka Sándor habil.

Sipos Kornél pr.

Sipos Kornél habil.

Siposné Kecskeméthy Klára pr.

Siposné Kecskeméthy Klára habil.

Soltész Gyula pr.

Soltész Gyula habil.

Solti László pr.

Solti László habil.

Solymosi József pr.

Solymosi József habil.

Solymosi László pr.

Solymosi László habil.

Sólyom János pr.

Sólyom János habil.

Somlai Péter pr.

Somlai Péter habil.

Sótonyi Péter pr.

Sótonyi Péter habil.

Sréter Lídia pr.

Sréter Lidia habil.

Stépán Gábor pr.

Stépán Gábor habil.

Stipta István pr.

Stipta István habil.

Stirling János pr.

-

Stoyan Gisber pr.

-

Strausz János pr.

Strausz János habil.

Sugár László pr.

Sugár László habil.

Sujbert László pr.

Sujbert László habil.

Sulyok Endre pr.

Sulyok Endre habil.

Sulyok-Pap Márta pr.

Sulyok-Pap Márta habil.

Surányi György pr.

Surányi György habil.

Surányi Sándor pr.

Surányi Sándor habil.

Surján Péter pr.

Surján Péter habil.

Süli-Zakar István pr.

Süli-Zakar István habil.

Sümegi Balázs pr.

Sümegi Balázs habil.

Szabadfalvi József pr.

Szabadfalvi József habil.

Szabics Imre pr.

Szabics Imre habil.

Szabó A. Ferenc pr.

Szabó A. Ferenc habil.

Szabó András pr.

Szabó András habil.

Szabó Árpád pr.

Szabó Árpád habil.

Szabó Béla pr.

Szabó Béla habil.

Szabó Csaba pr.

Szabó Csaba habil.

Szabó Ferenc pr.

Szabó Ferenc habil.

Szabó Gábor pr.

Szabó Gábor habil.

Szabó Gábor pr.

Szabó Gábor habil.

Szabó Gábor pr.

Szabó Gábor habil.

Szabó Gyula pr.

Szabó Gyula habil.

Szabó Imre pr.

Szabó Imre habil.

Szabó István pr.

Szabó István habil.

Szabó István pr.

Szabó István habil.

Szabó István pr.

Szabó István habil.

Szabó János pr.

Szabó János habil.

Szabó János pr.

Szabó János habil.

Szabó József pr.

Szabó József habil.

Szabó József pr.

Szabó József habil.

Szabó József pr.

Szabó József habil.

Szabó Kálmánné Jónás Ilona pr.

Szabó Kálmánné Jónás Ilona habil.

Szabó Katalin pr.

-

Szabó Lajos pr.

Szabó Lajos habil.

Szabó Lajos pr.

Szabó Lajos habil.

Szabó László pr.

Szabó László Gy. habil.

Szabó László József pr.

Szabó László Tamás habil.

Szabó Mária pr.

Szabó Mária habil.

Szabó Márton pr.

Szabó Márton habil.

Szabó Máté pr.

Szabó Máté habil.

Szabó Miklós pr.

Szabó Miklós habil.

Szabó S. András pr.

Szabó S. András habil.

Szabó Sándor pr.

Szabó Sándor habil.

Szabó T. Attila pr.

Szabó T. Attila habil.

Szabolcs István pr.

Szabolcs István habil.

Szajbély Mihály pr.

Szajbély Mihály habil.

Szakál Pál pr.

Szakál Pál habil.

Szakály Sándor pr.

Szakály Sándor habil.

Szakolczai György pr.

Szakolczai György habil.

Szalai György pr.

Szalai György habil.

Szalai József pr.

Szalai József habil.

Szalay Ferenc pr.

Szalay Ferenc habil.

Szalay Tibor pr.

Szalay Tibor habil.

Szántó Imre pr.

Szántó János habil.

Szántó Mihály pr.

Szántó Mihály habil.

Szász Domokos pr.

Szász Domokos habil.

Szatmári Sándor pr.

Szatmári Sándor habil.

Szatmáry Eörs pr.

Szatmáry László habil.

Szebeni Péter pr.

Szebenyi Péter habil.

Szecsõdi Ferenc György pr.

Szegõ Károly habil.

Szeidl György pr.

Szeidl György habil.

Szeidl László pr.

Szeidl László habil.

Székely Gábor pr.

Székely Gábor habil.

Székely Miklós pr.

Székely Miklós habil.

Székelyhidi László pr.

Székelyhidi László habil.

Szekeres Júlia pr.

-

Szekeres Tamás pr.

Szekeres Tamás habil.

Szél Ágoston pr.

Szél Ágoston habil.

Széll Mária pr.

Széll Mária habil.

Szendrei Janka pr.

Szendrei Janka habil.

Szendrõ Zsolt pr.

Szendrõ Zsolt habil.

Szendrõi Miklós pr.

Szendrõi Miklós habil.

Szendy István pr.

Szendy István habil.

Szente Magdolna pr.

Szenthe Magdolna habil.

Szentiványi Iván pr.

Szentiványi Iván habil.

Szentpéteri Tibor pr.

-

Szepes László pr.

Szepes László habil.

Szigeti Jenõ pr.

Szigeti Jenõ habil.

Szigeti Jenõ pr.

Szigeti Jenõ habil.

Szigeti Jenõ pr.

Szigeti Jenõ habil.

Szigeti Lajos Sándor pr.

Szigeti Lajos Sándor habil.

Szigeti Péter pr.

Szigeti Péter habil.

Szigeti Zoltán pr.

Szigeti Zoltán habil.

Szigetvári Iván pr.

Szigetvári Iván habil.

Sziklai István pr.

Sziklai Pál Lászlóné habil.

Szikoráné Kovács Eszter pr.

Szikszainé dr. Nagy Irma habil.

Szilágyi István pr.

Szilágyi István habil.

Szilágyi László pr.

Szilágyi László habil.

Szilágyi Péter pr.

Szilágyi Péter habil.

Szilágyi Tivadar pr.

Szilágyi Tivadar habil.

Szili József pr.

Szili József habil.

Szirmay-Kalos László pr.

Szirmay-Kalos László habil.

Szlachányi Kornél pr.

Szlachányi Kornél habil.

Szlávik János pr.

Szlávik János habil.

Szolgay Péter pr.

Szondy Zsuzsa habil.

Szõke Éva pr.

Szõke Éva habil.

Szõke György pr.

Szõke György habil.

Szöllõsi János pr.

Szöllõsi János habil.

Szöllõsi Nagy András pr.

Szöllõsi Nagy András habil.

Szöõr Gyula pr.

Szöõr Gyula habil.

Szörényi László pr.

Szörényi László habil.

Szternák György Mihály pr.

Szternák György Mihály habil.

Szûcs András pr.

Szûcs András habil.

Szûcs Ferenc pr.

-

Szûcs Géza pr.

-

Szûcs István pr.

-

Szûcs Mihály pr.

Szûcs Mihály habil.

Szûcsné Péter Judit pr.

Szûcsné Péter Judit habil.

Takács Gábor pr.

Takács Gábor habil.

Takács János pr.

Takács János habil.

Takács Mihály pr.

Takács Mihály habil.

Takácsné Novák Krisztina pr.

Takácsné Novák Krisztina habil.

Tallár Ferenc pr.

Tallár Ferenc habil.

Tallián Tibor pr.

Tallián Tibor habil.

Tallós Péter pr.

Tallos Péter habil.

Tamás András pr.

Tamás János habil.

Tamásyné Bánó Margit pr.

Tamásyné dr. Bánó Margit habil.

Tanács Lajos pr.

Tanács Lajos habil.

Tánczos Lászlóné Jankura Katalin pr.

Tánczos Lászlóné Jankura Katalin habil.

Tarafás Imre pr.

Tarafás Imre habil.

Tari Ernõ pr.

Tari Ernõ habil.

Tarnai Géza pr.

Tarnai Géza habil.

Tarnay Katalin pr.

Tarnay Katalin habil.

Tarnói László pr.

Tarnói László habil.

Tatár Béla pr.

Tatár Béla habil.

Temesi József pr.

Temesi József habil.

Tengelyi László pr.

Tengelyi László habil.

Tenke Sándor pr.

-

Than Gábor pr.

Than Gábor habil.

Thomka Beáta pr.

Thomka Beáta habil.

Thurzó László pr.

Thurzó László habil.

Tichy Géza pr.

Tichy Géza habil.

Tihanyi László pr.

Tihanyi László habil.

Tímár József pr.

Tímár József habil.

Tímár László pr.

Tímár László habil.

Tisza Miklós pr.

Tisza Miklós habil.

Toldi József pr.

Toldi József habil.

Tolvaj László pr.

-

Tomcsányi István pr.

Tomcsányi István habil.

Tomcsányi László pr.

Tomcsányi László habil.

Tomcsányi Tihamér pr.

Tomcsányi Tihamér habil.

Tósaki Árpád pr.

Tósaki Árpád habil.

Tóth Bálint pr.

Tóth Bálint habil.

Tóth Béláné pr.

Tóth Béláné Kõröspataki Kiss Ágnes habil.

Tóth Benedek pr.

Tóth Benedek habil.

Tóth Bertalanné Király Erzsébet pr.

-

Tóth Csaba pr.

Tóth Csaba habil.

Tóth Kálmán pr.

Tóth Kálmán habil.

Tóth László pr.

Tóth László habil.

Tóth László pr.

Tóth László habil.

Tóth László pr.

Tóth László habil.

Tóth Magdolna pr.

Tóth Magdolna habil.

Tóth Mihály pr.

-

Tóth Tibor pr.

-

Tóth Zoltán pr.

Tóth Zoltán habil.

Tóth Zoltát, pr.

Tóth Zoltán habil.

Tóthmérész Béla pr.

Tóthmérész Béla habil.

Töröcsik Mária pr.

-

Török Ádám pr.

Török Ádám habil.

Török Tamás pr.

Török Tamás habil.

Töttösy Csaba pr.

Töttösy Csaba habil.

Tremmel Flórián pr.

Tremmel Flórián habil.

Trócsányi László pr.

Trócsányi László habil.

Trócsányi Zoltán pr.

Trócsányi Zoltán habil.

Trogmayer Ottó pr.

Trogmayer Ottó habil.

Trón Lajos pr.

-

Tulassay Zsolt pr.

Tulassay Zsolt habil.

Tungler Antal pr.

Tungler Antal habil.

Turcsányi Károly pr.

Turcsányi Károly habil.

Túri Sándor pr.

Túri Sándor habil.

Tusnády Gábor pr.

Tusnády Gábor habil.

Tuza Zsolt pr.

Tuza Zsolt habil.

Udvardy Miklós pr.

-

Udvari István pr.

Udvari István habil.

Uhrin Béla pr.

Uhrin Béla habil.

Ujfaludi László pr.

Ujfaludi László habil.

Ungvár Gyula pr.

Ungvár Gyula habil.

Vadon Lehel pr.

Vadon Lehel habil.

Vajda István pr.

Vajda István habil.

Váradi Károly pr.

Váradi Károly habil.

Varga Ferenc pr.

Varga Ferenc habil.

Varga Gyula pr.

Varga Gyula habil.

Varga József pr.

-

Varga Kálmán pr.

Varga Kálmán habil.

Varga László pr.

Varga László habil.

Varga Sándor Ferenc pr.

Varga Sándor habil.

Varga Tibor pr.

Varga Tibor habil.

Varga Vince pr.

-

Vargyas Péter pr.

Vargyas Péter habil.

Várkonyi Ágnes pr.

Várkonyi Tibor habil.

Várlaki Péter pr.

Várlaki Péter habil.

Várnagy László pr.

Várnagy László habil.

Varró András pr.

Varró András habil.

Varsányi Iván pr.

Varsányi Iván habil.

Vásáry István pr.

Vásáry István habil.

Vatai Gyula pr.

Vatai Gyula habil.

Végh Ágnes pr.

Végh Ágnes habil.

Vékás István pr.

Vékás István habil.

Velich István pr.

Velich István habil.

Veress Gábor pr.

Veress Gábor habil.

Veress József pr.

-

Verhás József pr.

Verhás József habil.

Vermes Imre pr.

Vermes Imre habil.

Vértes Marietta pr.

Vértes Marietta habil.

Veszeli Tibor pr.

Veszeli Tibor habil.

Veszprémi Tamás pr.

Veszprémi Tamás habil.

Vesztergombi György pr.

Vesztergombi György habil.

Vetter János pr.

Vetter János habil.

Vikár László pr.

Vikár László habil.

Viktor Mojszejenkó pr.

-

Villányi László pr.

Villányi László habil.

Vimláti László pr.

Vimláti László habil.

Vincze László pr.

Vincze László habil.

Virágos Zsolt pr.

Virágos Zsolt habil.

Virányi Ferenc pr.

Virányi Ferenc habil.

Virosztek Attila pr.

Virosztek Attila habil.

Visegrády Antal pr.

Visegrády Antal habil.

Visy Csaba pr.

Visy Csaba habil.

Visy Zsolt pr.

Visy Zsolt habil.

Vizdák Károly pr.

Vizdák Károly habil.

Vladár Gábor pr.

-

Voigt Vilmos pr.

Voigt Vilmos habil.

Vörös Ferenc pr.

-

Vörös Imre pr.

-

Vörös József pr.

Vörös József habil.

Vuics Tibor pr.

Vuics Tibor habil.

Wachtler István pr.

Wachtler István habil.

Weiss János pr.

Weiss János habil.

Wenger Tibor pr.

Wenger Tibor habil.

Weninger Richárd pr.

Wenzel Gottfriedné Gerõfy Klára habil.

Wiener Arisztid Imre pr.

-

Wild Katalin pr.

Wild Katalin habil.

Winkler Gábor pr.

Winkler Gábor habil.

Wittmann Gyula pr.

Wittmann Gyula habil.

Wittmann Mihály pr.

Wittmann Tibor habil.

Wojtilla Gyula pr.

Wojtilla Gyula habil.

Zámboriné Németh Éva pr.

Zámboriné Németh Éva habil.

Záray Gyula pr.

Záray Gyula habil.

Závoti József pr.

Závoti József habil.

Zelkó Lajos pr.

-

Zeller Gyula pr.

-

Ziaja György pr.

Ziaja György habil.

Zomborszkyné Kovács Melinda pr.

Zomborszkyné Kovács Melinda habil.

Zsengellér József pr.

-

Zsolnai-Nagy Imre pr.

-

Zsombolyai János pr.

-

Zsuga Miklós pr.

Zsuga Miklós habil.