A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
KORMÁNYA

T/5141/91.
Egységes javaslat

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló T/5141. számú törvényjavaslat zárószavazásához

dr. Stumpf István
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

Budapest, 2001. december


2001. évi ... törvény
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl

Az Országgyûlés az elektronikus kereskedelem fejlõdése és ez által a gazdasági fejlõdés elõmozdítása, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások révén a magyar gazdaság nemzetközi versenyképességének javítása, továbbá az elektronikus kereskedelmi kapcsolatokban a fogyasztók jogainak védelme érdekében az európai uniós jogszabályokkal összhangban az alábbi törvényt alkotja:

A törvény hatálya

1.

(1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

 1. a Magyar Köztársaság területérõl nyújtott , valamint a Magyar Köztársaság területére irányuló információs társadalommal összefüggõ szolgáltatásra;
 2. az a) pontban meghatározott szolgáltatás tekintetében igénybevevõnek illetve szolgáltatónak minõsülõ természetes, illetve jogi személyre vagy jogi személyiség nélküli szervezetre.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjának második fordulata nem terjed ki az Európai Unió tagállamainak területérõl nyújtott információs társadalommal összefüggõ szolgáltatásra.

(3) E törvény hatálya nem terjed ki a bírósági, illetõleg egyéb hatósági eljárásban nyújtott és felhasznált információs társadalommal összefüggõ szolgáltatásra és nem érinti a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok alkalmazását.

(4) E törvény hatálya nem terjed ki az elektronikus levélcím fenntartására és az elektronikus magánlevelezésre.

Értelmezõ rendelkezések

2.

E törvény alkalmazásában:

 1. Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás, amelynek célja áruk, illetõleg szolgáltatások üzletszerû értékesítése, beszerzése, cseréje;
 2. Elektronikus út: elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást, illetõleg -továbbítást végzõ vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása;
 3. Európai Unió tagállamainak területérõl nyújtott szolgáltatás: az Európai Unió bármely tagállamának területén lévõ székhelyén, telephelyén vagy lakóhelyén az adott információs társadalommal összefüggõ szolgáltatással kapcsolatos tényleges tevékenységet végzõ szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás;
 4. Igénybevevõ: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggõ szolgáltatást vesz igénybe;
 5. Információ: bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, jel, kép tekintet nélkül arra, hogy az annak tartalma jogi védelemben részesül-e;
 6. Információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás: elektronikus úton, távollevõk részére, ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelynek igénybe vételét a szolgáltatás igénybevevõje egyedileg kezdeményezi, továbbá mindazon ellenszolgáltatás nélkül, elektronikus úton, távollevõk részére, az igénybevevõ egyedi kezdeményezésére nyújtott szolgáltatások, amelyek a szolgáltató, illetve az igénybevevõ részérõl nem az Alkotmány által biztosított véleményszabadság gyakorlásának körébe tartoznaik;
 7. Magyar Köztársaság területére irányuló szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, melyrõl a használt nyelv, a pénznem és egyéb körülmények alapján valószínûsíthetõ, hogy magyarországi igénybevevõk számára kívánják elérhetõvé tenni;
 8. Magyar Köztársaság területérõl nyújtott szolgáltatás: a Magyar Köztársaság területén lévõ székhelyén, telephelyén vagy lakóhelyén az adott információs társadalommal összefüggõ szolgáltatással kapcsolatos tényleges tevékenységet végzõ szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás;
 9. Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatást nyújtó
  természetes illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.

Az elõzetes engedélyezést kizáró elv

3.

(1) Információs társadalommal összefüggõ szolgáltatást bármely természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet végezhet.

(2) Az (1) bekezdés nem érinti az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatást képezõ tevékenységre egyébként jogszabály által elõírt minõsítési, képesítési, engedélyezési vagy bejelentési kötelezettséget.

Az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatással kapcsolatos adatszolgáltatás

4.

(1) A szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhetõ módon magyar nyelven közzétenni legalább az alábbi adatokat:

 1. a szolgáltató nevét, amennyiben a szolgáltató nem természetes személy, a képviselõjének nevét is;
 2. a szolgáltató lakcímét, székhelyét, telephelyét;
 3. a szolgáltató elérhetõségeit, különösen az igénybevevõkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét;
 4. amennyiben a szolgáltató tevékenységének végzéséhez jogszabály nyilvántartásba vételi kötelezettséget ír elõ, a szolgáltatót nyilvántartásba vevõ hatóság megnevezését és a szolgáltató nyilvántartásba vételi számát;
 5. amennyiben a szolgáltató tevékenysége jogszabály alapján engedélyköteles, ezt a tényt a jogszabály megjelölésével, a felügyeleti hatóság megnevezésével és elérhetõségével; valamint a felügyeleti hatóság engedélyének számával;
 6. amennyiben tevékenységére szakmai vagy etikai elõírások irányadóak, az azokra való hivatkozást elérhetõségük megjelölésével;
 7. a szolgáltató adószámát;
 8. amennyiben a szolgáltató valamely - az adott szolgáltatással összefüggõ - szakmai kamara tagja, annak megnevezését;
 9. amennyiben természetes személy szolgáltató vagy a szolgáltató szervezet tagja vagy vezetõje - az adott szolgáltatással összefüggõen - ilyennel rendelkezik, tudományos vagy szakmai fokozatát és megszerzésének helyét,
 10. amennyiben a szolgáltató minõsítését vagy akkreditációját törvény írja elõ, a minõsítõ illetve akkreditáló okirat adatait, elérhetõségét;
 11. az adott szolgáltatáshoz kapcsolódóan a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 8. -nak megfelelõ tájékoztatást.

(2) Az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás ellenértékhez kötését és ellenértékét, valamint az ellenérték teljesítésének módját a szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan hozzáférhetõvé tenni oly módon, hogy a tájékoztatás tartalma egyértelmû és közérthetõ legyen. Különösen tájékoztatni kell az igénybevevõt arról, hogy az ellenérték tartalmazza-e a szolgáltatást terhelõ közterheket, illetve az igénybevevõhöz történõ eljuttatás minden költségét.

(3) A szolgáltató köteles általános tájékoztatást adni az alkalmazott információs rendszerek biztonsági fokáról, a felhasználó számára kockázatot jelentõ tényezõkrõl és az általa megteendõ óvintézkedésekrõl.

Az elektronikus úton kötött szerzõdésekre vonatkozó szabályok

5.

(1) Az elektronikus úton történõ szerzõdéskötésre vonatkozó ajánlat elküldését megelõzõen a szolgáltató köteles az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatásra vonatkozó általános szerzõdési feltételeket oly módon hozzáférhetõvé tenni, amely lehetõvé teszi az igénybevevõ számára, hogy tárolja és elõhívja azokat.

(2) A szolgáltató az (1) bekezdésben, a 4. -ban, valamint egyéb jogszabályban elõírt tájékoztatási kötelezettségén túlmenõen az igénybevevõ ajánlatának elküldését megelõzõen köteles egyértelmûen tájékoztatni az igénybevevõt:

 1. azokról a technikai lépésekrõl, amelyeket a szerzõdés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell tenni;
 2. arról, hogy a megkötendõ szerzõdés írásba foglalt szerzõdésnek minõsül-e, a szolgáltató iktatja-e a szerzõdést, illetve, hogy az iktatott szerzõdés utóbb hozzáférhetõ lesz-e;
 3. az adatbeviteli hibáknak a szerzõdéses nyilatkozat elküldését megelõzõen történõ azonosításához és kijavításához biztosított eszközökrõl;
 4. a szerzõdés megkötésének, valamint a szerzõdésnek a nyelvérõl;

e) arról a - szolgáltatási tevékenységére vonatkozó - magatartási kódexrõl, amelynek az adott szolgáltatás tekintetében aláveti magát, amennyiben van ilyen; továbbá arról, hogy ez a magatartási kódex elektronikus úton hol hozzáférhetõ.

(3) A szolgáltató és a fogyasztónak nem minõsülõ igénybevevõ közötti szerzõdéskötés során a felek kölcsönös megállapodással eltérhetnek a (2) bekezdés rendelkezéseitõl.

6.

(1) A szolgáltató köteles megfelelõ, hatékony és hozzáférhetõ technikai eszközökkel biztosítani, hogy az igénybevevõ az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását ajánlatának elektronikus úton való elküldése elõtt el tudja végezni. Ilyen eszköz hiányában az igénybevevõ nyilatkozata nem minõsül ajánlatnak.

(2) A szolgáltató köteles az igénybevevõ ajánlatának megérkezését az igénybevevõ felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybevevõ ajánlatának elküldésétõl számított 48 órán belül nem érkezik meg az igénybevevõhöz, az igénybevevõ ajánlati kötöttsége megszûnik.

(3) Az ajánlat és annak visszaigazolása akkor tekintendõ a másik szerzõdõ félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetõvé válik.

(4) A szolgáltató és a fogyasztónak nem minõsülõ igénybevevõ közötti szerzõdéskötés során a felek eltérhetnek az (1)-(2) bekezdés rendelkezéseitõl, ha errõl megállapodtak.

(5) Az (1)-(2) bekezdések rendelkezéseit, valamint az 5. (1) és (2) bekezdéseit nem kell alkalmazni a kizárólag elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékû kommunikációs eszközzel tett címzett nyilatkozatok útján létrejött szerzõdések esetén.

A szolgáltató felelõssége

7.

(1) A szolgáltató a polgári jog általános szabályai szerint felel az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás során továbbított, tárolt vagy hozzáférhetõvé tett, jogszabályba ütközõ tartalmú információval okozott jogsérelemért illetve kárért.

(2) Nem felel a szolgáltató az (1) bekezdés szerinti jogsérelemért illetve kárért, amennyiben eleget tesz a 8-11. -okban meghatározott feltételeknek, és a 13. (1) bekezdése szerinti jogsértés esetében a 9-11. szerinti szolgáltató lefolytatja a 13. szerinti eljárást, valamint úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

(3) A szolgáltatónak a (2) bekezdés alapján történõ mentesülése nem zárja ki azt, hogy a jogszabályba ütközõ tartalmú információval jogaiban megsértett jogosult a jogsértésbõl fakadó igényei közül a jogsértés megelõzésével, illetve abbahagyásával kapcsolatos követeléseit a szolgáltatóval szemben is érvényesítse. E perben a szolgáltató a pernyertes jogosult perrel kapcsolatos költségeinek megfizetésére nem kötelezhetõ.

(4) A szolgáltató 8-11. -okban meghatározott szolgáltatás tekintetében nem köteles elõzetesen és rendszeresen ellenõrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetõvé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, melyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

(5) A szolgáltató polgári jogi felelõsségének 8-11. szerinti korlátozása nem érinti az egyéb jogszabályban meghatározott jogkövetkezmények alkalmazását.

8.

(1) Az olyan információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás esetén, amely abból áll, hogy a szolgáltató az igénybevevõ által biztosított információt távközlõ hálózaton továbbítja vagy a távközlõ hálózathoz hozzáférést biztosít (egyszerû adatátvitel), a szolgáltató akkor nem felel a továbbított információ tartalmával okozott kárért, ha:

 1. nem a szolgáltató kezdeményezi az információ továbbítását;
 2. nem a szolgáltató választja meg a továbbítás címzettjét; és
 3. nem a szolgáltató választja ki, illetõleg nem változtatja meg azt az információt, amely továbbításra kerül.

(2) Az információtovábbítás és a hozzáférés (1) bekezdés szerinti lehetõvé tétele magában foglalja a továbbított információ közbensõ és átmeneti jellegû automatikus tárolását is, amennyiben ez kizárólag az információtovábbítás lebonyolítására szolgál és az információt nem tárolják hosszabb ideig, mint az a továbbításhoz szükséges.

9.

Az olyan információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás esetén, amely abból áll, hogy a szolgáltató az igénybevevõ által biztosított információt távközlõ hálózaton továbbítja és az alapvetõen a más igénybevevõk kezdeményezésére történõ információtovábbítás hatékonyabbá tételét szolgálja, a szolgáltató akkor nem felel az információ közbensõ és átmeneti jellegû automatikus tárolásával okozott kárért, ha:

 1. a szolgáltató nem változtatja meg az információt;
 2. a tárolt információhoz való hozzáférés megfelel az információ hozzáférésével kapcsolatban támasztott feltételeknek;
 3. a közbensõ tárolóban az információ frissítése megfelel a széleskörûen elismert és alkalmazott információfrissítési gyakorlatnak;
 4. a közbensõ tárolás nem zavarja meg az információ felhasználásával kapcsolatos adatok kinyerésére szolgáló, széleskörûen elismert és alkalmazott technológia jogszerû használatát; és
 5. a szolgáltató haladéktalanul eltávolítja az általa tárolt információt vagy nem biztosítja az ahhoz való hozzáférést, amint tudomást szerzett arról, hogy az információt az adatátvitel eredeti kiindulási pontján a hálózatról eltávolították vagy az ahhoz való hozzáférés biztosítását megszüntették, illetve, hogy a bíróság vagy más hatóság az eltávolítást vagy a hozzáférés megtiltását elrendelte.

10.

Az olyan információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás esetén, amely abból áll, hogy a szolgáltató az igénybevevõ által biztosított információt tárolja, a szolgáltató akkor nem felel az igénybevevõ által biztosított információ tartalmával okozott kárért, ha:

 1. nincs tudomása bármely, az információval kapcsolatos jogellenes magatartásról vagy arról, hogy az információ bárkinek a jogát, vagy jogos érdekét sérti;
 2. nincs tudomása olyan tényrõl vagy körülményrõl, amely valószínûsítené, hogy az információval kapcsolatos magatartás jogellenes vagy arról, hogy az információ bárkinek a jogát, vagy jogos érdekét sérti;
 3. amint az a) és b) pontban foglaltakról tudomást szerzett, haladéktalanul intézkedik az információ eltávolításáról vagy a hozzáférést nem biztosítja.

11.

Az olyan információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás esetén, amely abból áll, hogy a szolgáltató információk megtalálását elõsegítõ segédeszközöket biztosít az igénybevevõ számára, a szolgáltató akkor nem felel az információ ilyen módon történõ hozzáférhetõvé tételével okozott kárért, ha:

a) nincs tudomása bármely, az információval kapcsolatos jogellenes magatartásról vagy arról, hogy az információ bárkinek a jogát, vagy jogos érdekét sérti;

b) nincs tudomása olyan tényrõl vagy körülményrõl, amely valószínûsítené, hogy az információval kapcsolatos magatartás jogellenes vagy arról, hogy az információ bárkinek a jogát, vagy jogos érdekét sérti;

c) amint az a) és b) pontban foglaltakról tudomást szerzett, haladéktalanul intézkedik az elérési információ eltávolításáról vagy a hozzáférés megtiltásáról.

12.

A 10-11. -ok rendelkezései alapján a szolgáltató nem mentesül a felelõsség alól, ha az igénybevevõ a szolgáltató megbízásából vagy utasításai alapján cselekszik.

Értesítés a jogsértõ információs társadalommal összefüggõ szolgáltatásról

13.

(1) Az a jogosult, akinek a szerzõi jogi törvény által védett szerzõi mûvén, elõadásán, hangfelvételén, mûsorán, audiovizuális mûvén, adatbázisán fennálló jogát a szolgáltató által hozzáférhetõvé tett információ sérti (a továbbiakban: jogosult), teljes bizonyító erejû magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja a 9-11. -okban meghatározott szolgáltatót a jogát sértõ tartalmú információ eltávolítására.

(2) Az értesítésnek tartalmaznia kell:

 1. a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínûsítõ tények megjelölését;
 2. a jogsértõ tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat;
 3. a jogosult nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telefonszámát, valamint elektronikus levelezési címét.

(3) Amennyiben a jogosult meghatalmazottja útján jár el, az (1)-(2) bekezdés szerinti értesítéshez az értesítési-eltávolítási eljárásban való képviselet ellátására feljogosító teljes bizonyító erejû magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell.

(4) Az (1)-(2) bekezdés szerinti értesítés átvételétõl számított 12 órán belül a szolgáltató - a jogosult jogát sértõ információt biztosító igénybevevõ (a továbbiakban: érintett igénybevevõ) 3 munkanapon belül történõ írásbeli tájékoztatása mellett - köteles intézkedni az értesítésben megjelölt információhoz való hozzáférés nem biztosítása vagy az információ eltávolítása iránt, és feltüntetni, hogy az eltávolítás milyen jogosult jogsértést állító értesítése alapján történt.

(5) Köteles megtagadni a szolgáltató az (1)-(2) bekezdés szerinti értesítés alapján az információhoz való hozzáférés nem biztosítását vagy az információ eltávolítását, ha ugyanazon információ vonatkozásában ugyanazon jogosult, vagy a jogosult (3) bekezdés szerinti meghatalmazottja értesítése alapján már eljárt a (4) bekezdés szerint, kivéve, ha az eltávolítást vagy a hozzáférés megtiltását bíróság vagy hatóság rendelte el.

(6) Az érintett igénybevevõ a (4) bekezdésben meghatározott tájékoztatás átvételétõl számított 8 napon belül teljes bizonyító erejû magánokiratban vagy közokiratban a szolgáltatónál kifogással élhet az érintett információ eltávolításával szemben. A kifogásnak tartalmaznia kell:

 1. az eltávolított, illetõleg hozzáférhetetlenné tett információ azonosítását, ideértve azt a hálózati címet, ahol az korábban hozzáférhetõ volt, továbbá az érintett igénybevevõt azonosító, a törvény 4. (1) bekezdés a) - e) és g) pontjaiban meghatározott adatokat;
 2. indokolt nyilatkozatot arról, hogy az igénybevevõ által biztosított információ nem sérti a jogosult (2) bekezdés szerinti értesítésében megjelölt jogát.

(7) A (6) bekezdés szerinti kifogás átvételekor a szolgáltató haladéktalanul köteles az érintett információt újra hozzáférhetõvé tenni, és errõl a jogosultat a kifogás megküldésével értesíteni, kivéve, ha az eltávolítást vagy a hozzáférés megtiltását bíróság vagy hatóság rendelte el.

(8) Ha az érintett igénybevevõ a jogsértést elismeri, vagy a (6) bekezdés szerinti határidõben nem terjeszt elõ kifogást, vagy az nem tartalmazza a (6) bekezdésben elõírt adatokat, és nyilatkozatot, a szolgáltató az információhoz való hozzáférés nem biztosításának, illetve az információ eltávolításának hatályát köteles fenntartani.

(9) Ha a jogosult a (7) bekezdés szerinti értesítés átvételétõl számított 10 munkanapon belül az értesítés szerinti jogsértéssel kapcsolatos igényét abbahagyás és eltiltás iránti ideiglenes intézkedés iránti kérelmet is tartalmazó kereset, vagy fizetési meghagyás iránti kérelem benyújtása útján érvényesíti, vagy büntetõ feljelentést tesz és az eljárás megkezdését kezdeményezõ beadványának másolatát annak benyújtásától számított 3 munkanapon belül megküldi a szolgáltatónak, a szolgáltató a beadvány másolatának átvételétõl számított 12 órán belül a (4) bekezdésben foglaltak megfelelõ alkalmazásával a (2) bekezdés szerinti értesítésben megjelölt információhoz való hozzáférést ismételten nem biztosítja, illetve az információt ismételten eltávolítja. A szolgáltató intézkedésérõl a jogosult beadványa másolatának megküldésével az érintett igénybevevõt az intézkedés megtételétõl számított 3 munkanapon belül értesíti.

(10) A jogosult köteles a (9) bekezdés szerinti eljárásban hozott jogerõs érdemi határozatokról - ideértve az ideiglenes intézkedés elrendelését, vagy a kérelem elutasítását is - a szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. Ha az érdemi határozat az érintett igénybevevõ javára rendelkezik, a szolgáltató haladéktalanul köteles az érintett információt ismételten hozzáférhetõvé tenni, egyébként a (8) bekezdés szerinti szolgáltatói intézkedés hatálya fennmarad.

(11) A jogosult és a szolgáltató szerzõdést köthet az (1)-(10) bekezdésekben meghatározott eljárás alkalmazásáról. A szerzõdésben a felek a törvénytõl nem térhetnek el, de a törvényben nem rendezett kérdésekben megállapodhatnak. A felek szerzõdésükben hatályos írásbeli közlésnek tekinthetik a nekik, vagy általuk harmadik személyhez címzett írásbeli magánokirat hû másolatát, továbbá az elektronikus úton tett közlést is, ha annak megérkezését a címzett elektronikus úton igazolja. Ebben az esetben a felek kötelesek az egymástól származó elektronikus küldemények megérkezését visszaigazolni.

(12) A szolgáltató nem felelõs az érintett információ eltávolításának vagy az ahhoz való hozzáférés nem biztosításának eredményes végrehajtásáért, amennyiben az eltávolítás vagy a hozzáférés nem biztosítása során a (4) és (9) bekezdésben meghatározottaknak megfelelõen és jóhiszemûen járt el.

Az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás felhasználásával küldött reklámokra vonatkozó különös szabályok

14.

(1) Az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás felhasználásával küldött reklámnak világosan és egyértelmûen azonosíthatónak kell lennie, amint az hozzáférhetõvé válik az igénybevevõ számára. Kizárólag az igénybevevõ egyértelmû, elõzetes hozzájárulásával küldhetõ elektronikus úton, levelezés során reklám.

(2) Az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás felhasználásával küldött reklámhoz kapcsolódóan tájékoztatni kell a címzettet arról az elektronikus levelezési címrõl és egyéb elérhetõségrõl, ahol a reklámok információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás felhasználásával történõ küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti.

(3) A reklámozó, a reklámszolgáltató és a reklám közzétevõje köteles nyilvántartást vezetni azokról, akik részükre írásban bejelentették, hogy kívánnak információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás felhasználásával reklámot kapni. A nyilvántartás harmadik fél számára kizárólag az igénybevevõ elõzetes hozzájárulásával adható át.

(4) A reklámozó, a reklámszolgáltató és a reklám közzétevõje nem küldhet információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás felhasználásával reklámot azoknak, akik a (3) bekezdésben meghatározott nyilvántartásban nem szerepelnek. A küldés tilalma a reklámozó, a reklámszolgáltató illetve a reklám közzétevõje által küldendõ összes reklámra vonatkozik.

Az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatásokra vonatkozó különös fogyasztóvédelmi szabályok

15.

(1) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást is nyújtó közüzemi, pénzügyi és nyugdíjpénztári, valamint a biztosítási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek a fogyasztói bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására, valamint a fogyasztók tájékoztatására kötelesek az ügyfelek részére elektronikus úton is ügyfélszolgálatot mûködtetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezetek - amennyiben szolgáltatásaikat az igénybevevõk számára kizárólag elektronikus úton nyújtják - továbbá a kizárólag információs társadalommal összefüggõ szolgáltatási tevékenységet végzõ szervezetek jogosultak az ügyfélszolgálatot kizárólag elektronikus úton biztosítani. A fenti szervezetek üzemzavar esetén kötelesek telefonos ügyfélszolgálatot mûködtetni.

(3) A (2) bekezdés szerint biztosított ügyfélszolgálat a panasz elutasítását köteles indokolással ellátva írásba foglalni és annak egy példányát az ügyfélnek elektronikus úton haladéktalanul megküldeni.

Vegyes és záró rendelkezések

16.

(1) E törvény - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.

(2) E törvényt kell alkalmazni a hatályba lépését követõen nyújtott információs társadalommal összefüggõ szolgáltatásokra azzal, hogy a szolgáltatók e törvény hatályba lépését követõ 90 napon belül kötelesek biztosítani, hogy információs társadalommal összefüggõ szolgáltatásaik megfeleljenek e törvény elõírásainak.

(3) E törvény 1. -ának (2) bekezdése az Európai Unióhoz történõ csatlakozásról szóló nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(4) Ha törvény iratnak vagy okiratnak a megõrzését, illetve eredeti példány megõrzését írja elõ, a megõrzési kötelezettség a digitális archiválásról szóló külön jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elektronikus úton is teljesíthetõ.

(5) A Hírközlési Felügyelet jogosult ellenõrizni, hogy a szolgáltató tevékenysége megfelel-e az e törvényben foglalt rendelkezéseknek.

(6) A Hírközlési Felügyelet bírságot szabhat ki azzal a szolgáltatóval szemben, aki az e törvényben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget. A bírság összege 500.000 forintig terjedhet.

(7) Ahol e törvény hatálybalépését megelõzõen hatályba lépett törvény, törvényerejû rendelet vagy ezekkel kihirdetett nemzetközi egyezmény Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumot, illetõleg közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztert említ, ott a hírközlési feladatok (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) tekintetében a Miniszterelnöki Hivatalt, illetõleg a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ minisztert, az egyéb feladatok tekintetében a Közlekedési és Vízügyi Minisztériumot, illetõleg a közlekedési és vízügyi minisztert kell érteni.

17.

Felhatalmazást kap a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter, hogy az érintett miniszterekkel egyetértésben rendeletben szabályozza

 1. az informatikai biztonság követelményeit,

b) az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatásokkal kapcsolatos elektronikus iratkezelés és a digitális archiválás szabályait,

c) az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás alapját képezõ tevékenység elektronikus úton való végzése miatt szükséges egyéb elõírásokat.

18.

Ez a törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésérõl szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdetõ 1994. évi I. törvény 3.-ával összhangban összeegyeztethetõ szabályozást tartalmaz az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi kérdéseirõl szóló 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel, kivéve annak 2. cikke g) pontját, 3. cikke 2., 4. és 5. bekezdését, 8. cikkét, 16. cikkét, 17. cikke 2-3. bekezdését és 19. cikkét.