Országgyûlési képviselõ

H/3107/10.
számú
E G Y S É G E S   J A V A S L A T

A Nemzetõrség létrehozásáról szóló
határozati javaslat zárószavazásához

Ellenjegyezte: Simicskó István
országgyûlési képviselõ

Budapest, 2001. december


Az Országgyûlés
........./2001. (.......) OGY.
h a t á r o z a t a
a Nemzetõrség létrehozásáról

A Magyar Köztársaság Országgyûlése a Nemzetõrség létrehozása érdekében az alábbi határozatot hozza:

  1. Az Országgyûlés a haderõreform végrehajtásával párhuzamosan szükségesnek tartja létrehozni önálló fegyveres erõként a Nemzetõrséget.
  2. Az Országgyûlés felkéri a Kormányt, hogy 2002. április 1-ig hozzon létre elõkészítõ bizottságot a Honvédelmi Minisztériumban a Nemzetõrség rendeltetésének, feladatainak, szervezeti felépítésének, irányítási rendjének, finanszírozásának vizsgálata, illetve kidolgozása érdekében. A bizottság készítse elõ a Nemzetõrségrõl szóló törvényjavaslatot, továbbá a Nemzetõrség létrehozásával kapcsolatos további törvénymódosításokat.
  3. Az Országgyûlés felkéri a Kormányt, hogy az elõkészítõ bizottság munkája alapján kidolgozott törvényjavaslatot és a szükséges törvénymódosításokat 2002. december 31-ig terjessze az Országgyûlés elé.