T/2061/83.

Az Országgyûlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Gazdasági bizottságának

Mezõgazdasági
bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Európai Integrációs Ügyek
bizottságának

kiegészítõ ajánlása

a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény módosításáról szóló T/2061. sz. törvényjavaslat

v i t á j á h o z

(Együtt kezelendõ a T/2061/55. számú ajánlással!)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság) - mint elsõ helyen kijelölt bizottság -, Gazdasági bizottsága, Mezõgazdasági bizottsága, Önkormányzati és rendészeti bizottsága (a továbbiakban: Önkormányzati bizottság), Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), valamint Európai Integrációs Ügyek bizottsága (a továbbiakban: Integrációs ügyek bizottsága) megvitatta a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény módosításáról szóló, T/2061. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/2061/56-82. számú módosító, kapcsolódó módosító javaslatokat.

Font Sándor képviselõ a T/2061/58., /59., /60., /61., /67., /68., /69. számú módosító indítványát visszavonta, ezért azokat az ajánlás nem tartalmazza.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerûségérõl bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történõ utalást, ha az elsõ helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

I.

  1. Font Sándor képviselõ - kapcsolódva a T/2061/9. számú módosító javaslatához (a T/2061/55. sz. ajánlás 32. pontja) - a törvényjavaslat 35. § (2) bekezdésében a Vámtv. 71. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  2. /A Vámtv. 71. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(2) Az az engedélyes, akitõl a vámhatóság súlyos kötelezettségszegés miatt vonta vissza az engedélyt, az engedély visszavonásától számított [hat] tizenkét hónapon belül újabb engedélyt e tevékenységre nem kaphat."

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 2. és 3. számú pontjaiban foglaltakkal.

   Indokolás: Lásd a T/2061/66. sz. módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  3. Font Sándor képviselõ - kapcsolódva a T/2061/11. számú módosító javaslatához (a T/2061/55. sz. ajánlás 35. pontja) - a törvényjavaslat 37. §-ában a Vámtv. 73. § (6) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  4. /A Vámtv. 73. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(6) Az az engedélyes, akitõl a vámhatóság súlyos kötelezettségszegés miatt vonta vissza az engedélyt, az engedély visszavonásától számított [hat] tizenkét hónapon belül újabb engedélyt e tevékenységre nem kaphat."

   Indokolás: Lásd a T/2061/65. sz. módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  5. Font Sándor képviselõ - kapcsolódva a T/2061/18. számú módosító javaslatához (a T/2061/55. sz. ajánlás 41. pontja) - a törvényjavaslat 42. § (3) bekezdésében a Vámtv. 78. § (6) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  6. /A Vámtv. 78. §-a a következõ (5)-(7) bekezdéssel egészül ki:/

   "(6) Az az engedélyes, akitõl a vámhatóság súlyos kötelezettségszegés miatt vonta vissza az engedélyt, az engedély visszavonásától számított [hat] tizenkét hónapon belül újabb engedélyt e tevékenységre nem kaphat."

   Indokolás: Lásd a T/2061/70. sz. módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  7. Dr. Géczi József Alajos képviselõ - kapcsolódva Dr. Hargitai János képviselõ T/2061/39. számú módosító javaslatához (a T/2061/55. sz. ajánlás 47. pontja) - a törvényjavaslat 58. §-ában a Vámtv. 113. §-át új (1) bekezdéssel javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a jelenlegi szöveg (2) bekezdés jelölésre változik):
  8. "(1) A Vámtv. 113. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(1) Vámmentesek a hazatelepülõk, a bevándoroltak, a letelepedési engedéllyel rendelkezõk, a menekültként elismertek, a Magyarországon keresõ tevékenység vagy tanulmányok folytatása céljából legalább 12 hónapra második lakást berendezõk vagy külföldön keresõtevékenység vagy tanulmányok folytatása céljából fenntartott második lakást megszüntetõk, valamint a Magyarországon ideiglenesen menedéket élvezõk. A humanitárius okokból befogadottak (és az említettekhez családegyesítés címén érkezõ) által behozott vagy beküldött ingóságok, amennyiben a beköltözés elõtt az életvitelük helye megszakítás nélkül, két évet meghaladóan Magyarországon kívül volt és azok

   a) beköltözésük elõtt legalább hat hónapon keresztül tulajdonukban voltak, és

   b) mennyiségük a szokásos családi szükségletet nem haladja meg.

   A Magyar Köztársaságban ideiglenesen tartózkodó - tanulmányokat folytató, dolgozó - külföldi állampolgár esetében a két évet meghaladó külföldi tartózkodást az ideiglenes tartózkodásának megkezdése elõtti idõpontban kell vizsgálni. Kérelmükre személygépkocsi vámmentesen mindaddig nem vámkezelhetõ, amíg részükre a vámhivatal ideiglenes behozatalban vámkezelt személygépkocsit tart nyilván."

   Indokolás: Lásd a T/2061/57. sz. módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  9. Dr. Hargitai János képviselõ - kapcsolódva a T/2061/31/2. számú módosító javaslatához (a T/2061/55. sz. ajánlás 59. pontja) - a törvényjavaslat 76. §-ában a Vámtv. 146. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  10. /A Vámtv. 146. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(3) A vámigazgatási eljárás során az ügyfél részére elõírt fizetési kötelezettséget [az Áe. 43. §-ának (1) bekezdése szerinti] egyszerûsített vagy alakszerû határozatba kell foglalni."

   Indokolás: Lásd a T/2061/73. sz. módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  11. Dr. Hargitai János képviselõ - kapcsolódva a T/2061/40. számú módosító javaslatához (a T/2061/55. sz. ajánlás 44. pontja) - a törvényjavaslat 96. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  12. "(1) E törvény - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követõ [harmadik] második hónap elsõ napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követõen végzett vámigazgatási eljárásoknál, az e törvénnyel módosított Vámtv. 90. § (5) bekezdésében foglaltakat, a hatálybalépést követõen kiadásra kerülõ új engedélyek esetében kell alkalmazni. "

   Indokolás: Lásd a T/2061/72. sz. módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  13. Dr. Hargitai János képviselõ - kapcsolódva a T/2061/33. számú módosító javaslatához (a T/2061/55. sz. ajánlás 55. pontja) - a törvényjavaslat 96. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  14. "(2) Az e törvénnyel módosított Vámtv. 1. §-a 45. pontjában, a 19/A. §-ában, a 144. §-ának [(18)] (11) bekezdésében, a 145. §-a (6) bekezdésének b) és c) pontjában, a 146. §-a (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezés, továbbá a 161. §-ában a kötelezõ felvilágosításra vonatkozó kitétel, valamint a 174. §-a (1) bekezdésének n) pontjában foglalt rendelkezés 2001. január 1-jén lép hatályba."

   Indokolás: Lásd a T/2061/71. sz. módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  15. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 96. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  16. "(2) Az e törvénnyel módosított Vámtv. 1. §-a 45. pontjában, a 19/A. §-ában, a 144. §-ának [(18)] (11) bekezdésében, a 145. §-a (6) bekezdésének b) és c) pontjában, a 146. §-a (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezés, továbbá a 161. §-ában a kötelezõ felvilágosításra vonatkozó kitétel, valamint a 174. §-a (1) bekezdésének n) pontjában foglalt rendelkezés 2001. január 1-jén lép hatályba. A Jöt. e § (10) bekezdésével megállapított 7. §-a 1. pontjának j) alpontja, (11) bekezdésével megállapított 54/B. §-ának (3) bekezdése, (12) bekezdésével megállapított 54/C. § (1) bekezdése és (13) bekezdésével megállapított 54/D. §-a (2) bekezdésének a) pontja e törvény kihirdetésével egyidejûleg lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyek elbírálásánál is alkalmazni kell."

   Indokolás: Lásd a T/2061/80. sz. módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  17. Dr. Hargitai János képviselõ - kapcsolódva a T/2061/30/1. számú módosító javaslatához (a T/2061/55. sz. ajánlás 66. pontja) - a törvényjavaslat 96. § (7) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  18. "(7) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Vámtv. 30. §-ának (3) bekezdése, 38. §-ának (7) bekezdése, 46. §-a (3) bekezdésének második mondata, [69. §-a] 57. §-ának (2)-(3) bekezdése, 128. §-a (3) bekezdésének b) pontja, 132. §-ának (8)-(9) bekezdése, 137. §-ának (1) bekezdése d) pontjának 3. alpontja, 145. §-ának (4) bekezdése, 199-201. §-a, 202. §-ának (1)-(2) bekezdése, valamint 208. §-a (1) bekezdésének c) pontja."

   Indokolás: Lásd a T/2061/75. sz. módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  19. Dr. Hargitai János képviselõ - kapcsolódva a T/2061/30. számú módosító javaslatához (a T/2061/55. sz. ajánlás 68. pontja) - a törvényjavaslat 96. §-át új (10) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:
  20. "(10) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Vámtv.-ben a "földmûvelésügyi miniszter" megnevezés helyébe "földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter", a "Földmûvelésügyi Minisztérium" megnevezés helyébe "Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a "Környezetvédelmi Minisztérium", a "Népjóléti Minisztérium" megnevezés helyébe "Szociális és Családügyi Minisztérium" lép."

   Megjegyzés: A Vámtv.-ben indokolt továbbá az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter, illetve az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium vonatkozásában is korrigálni a megnevezéseket.

   Indokolás: Lásd a T/2061/74. sz. módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  21. Bauer Tamás képviselõ - kapcsolódva a T/2061/26. számú módosító javaslathoz (a T/2061/55. sz. ajánlás 71. pontja) - a törvényjavaslat 96. §-át a következõ (10) bekezdéssel az Áfat. 71.§-ával javasolja kiegészíteni:
  22. "(10) Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: áfa-törvény) 71. §-a az alábbi új (10) bekezdéssel egészül ki:

   (10) Az adóhatóság felhatalmazást kap arra, hogy 2000. június 30-ig az e törvény 13. § (1) bekezdés 16. pontja szerinti számlaként kezelje az olyan számlát is, amely a 13. § (1) bekezdés 16. pont j), k), l), m) alpontjaiban szereplõ adatok valamelyikét nem tartalmazza, de a hiányzó adat a számlán feltüntetett adatokból kiszámítható."

   Indokolás: Lásd a T/2061/56. sz. módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  23. Sasvári Szilárd képviselõ - kapcsolódva Tállai András képviselõ a T/2061/26. számú módosító javaslatához (a T/2061/55. sz. ajánlás 72. pontja) - a törvényjavaslat 96. §-át a következõ új (10)-(11) bekezdéssel az Áfat. 71. § (8)-(9) bekezdésével javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
  24. "(10) Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: áfa-törvény) 71. §-ának (8)-(9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "(8) Az adóhatóság felhatalmazást kap arra, hogy az e törvény rendelkezései alapján le nem vonható, az a) pontban felsorolt tevékenységek érdekében felmerült kiadásokra (ide nem értve a személygépkocsit, és az annak üzemeltetéséhez használt üzemanyagot) jutó elõzetesen felszámított adó visszatérítését indokolt kérelemre saját hatáskörben, méltányosságból engedélyezze olyan társadalmi szervezet, olyan a Kormánnyal megállapodást kötött egyház, az egyház önálló képviselettel rendelkezõ szervezeti egysége és alapítvány részére (ide nem értve az állami finanszírozásban részesülõ közszolgálati intézményt és vállalkozást), mely az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

   a) magánszemélyek széles körét érintõ szociális, egészségügyi, nevelési, oktatási, kulturális, hitéleti, környezetvédelmi, terület- és településfejlesztési feladatok ellátását szolgálja, és az adóvisszatérítés iránti kérelem benyújtásának évét megelõzõen

   b) sem alapszabálya, illetõleg a szervezetet létrehozó más szabályzat, okirat alapján, sem pedig ténylegesen nem törekszik nyereség elérésére, az ennek ellenére esetleg keletkezõ nyereséget nem osztja fel, hanem azt az a) pont szerinti tevékenység fenntartására, javítására, bõvítésére fordítja, valamint

   c) vezetõje, igazgatást ellátó, valamint az igazgatásban közremûködõ személyek részére pénzbeni vagy természtbeni ellenszolgáltatást (ideértve a költségtérítést is) nem nyújt, és ezek a személyek, valamint hozzátartozóik sem közvetlenül, sem közvetetten nem élveznek elõnyt a szervezet mûködésébõl. E pont alkalmazásában nem minõsül ellenszolgáltatásnak a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklete szerinti adómentes bevétel,

   d) az elõzõ c) pontban felsoroltakat nem kell vizsgálni abban az esetben, ha az egyház az ingatlan-kártalanítás összegébõl megvalósított beruházások, felújítások után kéri az elõzetesen felszámított adó visszatérítését.

   (9) A (8) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel nem vonatkozik arra az esetre, ha a visszatérítés iránti kérelmet normatív költségvetési támogatásban, vagy OEP finanszírozásban nem részesülõ szociális vagy egészségügyi feladatot ellátó, egyházi szervezet, vagy kiemelkedõen közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett alapítvány, társadalmi szervezet nyújtja be.

   (11) Az áfa-törvénynek e törvény 96. §-ának (10) bekezdésével megállapított 71. §-ának (8)-(9) bekezdésében foglalt rendelkezéseket e törvény kihirdetését követõ beszerzések elõzetesen felszámított általános forgalmi adójának visszatérítése esetén kell elõször alkalmazni, ha a kérelmezõ a számla szerinti teljesítés idõpontjában megfelelt az áfa-törvény 71. §-ának (8)-(9) bekezdésében foglalt feltételeknek.""

   Megjegyzés: A módosító javaslatban az Áfat. 71. § (8) bekezdés a) pontjából feltehetõen tévedésbõl a következõ mondatrész lemaradt: "legalább egy évvel korábban ilyen tevékenységet folytató szervezetként nyilvántartásba vették,"

   Indokolás: Lásd a T/2061/62. sz. módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  25. Tállai András képviselõ - kapcsolódva a T/2061/26. számú módosító javaslatához (a T/2061/55. sz. ajánlás 72. pontja) - a törvényjavaslat 96. §-át a következõ új (10)-(11) bekezdéssel az Áfat. 71. § (8)-(9) bekezdésével javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
  26. "(10) Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Áfat.) 71. §-ának (8)-(9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "(8) Az adóhatóság felhatalmazást kap arra, hogy az e törvény rendelkezései alapján le nem vonható, az a) pontban felsorolt tevékenységek érdekében felmerült kiadásokra (ide nem értve a személygépkocsit, és az annak üzemeltetéséhez használt üzemanyagot) jutó elõzetesen felszámított adó visszatérítését indokolt kérelemre saját hatáskörben, méltányosságból engedélyezze olyan társadalmi szervezet, egyház, az egyház önálló képviselettel rendelkezõ szervezeti egysége és alapítvány részére (ide nem értve az állami finanszírozásban részesülõ közszolgálati szervezetet), mely az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

   a) magánszemélyek széles körét érintõ szociális, egészségügyi, nevelési, oktatási, kulturális, hitéleti, környezetvédelmi, terület- és településfejlesztési feladatok ellátását szolgálja, és az adóvisszatérítés iránti kérelem benyújtásának évét megelõzõen legalább egy évvel korábban ilyen tevékenységet folytató szervezetként nyilvántartásba vették,

   b) sem alapszabálya, illetõleg a szervezetet létrehozó más szabályzat, okirat alapján, sem pedig ténylegesen nem törekszik nyereség elérésére, az ennek ellenére esetleg keletkezõ nyereséget nem osztja fel, hanem azt az a) pont szerinti tevékenység fenntartására, javítására, bõvítésére fordítja, valamint

   c) vezetõje, igazgatást ellátó, valamint az igazgatásban közremûködõ személyek részére pénzbeni vagy természtbeni ellenszolgáltatást (ideértve a költségtérítést is) nem nyújt, és ezek a személyek, valamint hozzátartozóik sem közvetlenül, sem közvetetten nem élveznek elõnyt a szervezet mûködésébõl. E pont alkalmazásában nem minõsül ellenszolgáltatásnak a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklete szerinti adómentes bevétel.

   (9) A (8) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel nem vonatkozik arra az esetre, ha a visszatérítés iránti kérelmet szociális vagy egészségügyi feladatot ellátó, kiemelkedõen közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett alapítvány, társadalmi szervezet nyújtja be. "

   (11) Az Áfat.-nak e törvény 96. §-ának (10) bekezdésével megállapított 71. §-ának (8)-(9) bekezdésében foglalt rendelkezéseket e törvény kihirdetését követõ beszerzések elõzetesen felszámított általános forgalmi adójának visszatérítése esetén kell elõször alkalmazni, ha a kérelmezõ a számla szerinti teljesítés idõpontjában megfelelt az Áfat. 71. §-ának (8)-(9) bekezdésében foglalt feltételeknek."

   Indokolás: Lásd a T/2061/77. sz. módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  27. Tállai András képviselõ - kapcsolódva a T/2061/26. számú módosító javaslatához (a T/2061/55. sz. ajánlás 72. pontja) - a törvényjavaslat 96. §-át a következõ új (10)-(11) bekezdéssel az Áfat. 71. § (8)-(9) bekezdésével javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
  28. "(10) Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Áfat.) 71. §-ának (8)-(9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "(8) Az adóhatóság felhatalmazást kap arra, hogy az e törvény rendelkezései alapján le nem vonható, az a) pontban felsorolt tevékenységek érdekében felmerült kiadásokra (ide nem értve a személygépkocsit, és az annak üzemeltetéséhez használt üzemanyagot) jutó elõzetesen felszámított adó visszatérítését indokolt kérelemre saját hatáskörben, méltányosságból engedélyezze olyan társadalmi szervezet, egyház, az egyház önálló képviselettel rendelkezõ szervezeti egysége és alapítvány részére (ide nem értve az állami finanszírozásban részesülõ közszolgálati szervezetet), mely az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

   a) magánszemélyek széles körét érintõ szociális, egészségügyi, nevelési, oktatási, kulturális, hitéleti, környezetvédelmi, terület- és településfejlesztési feladatok ellátását szolgálja, és az adóvisszatérítés iránti kérelem benyújtásának évét megelõzõen legalább egy évvel korábban ilyen tevékenységet folytató szervezetként nyilvántartásba vették,

   b) sem alapszabálya, illetõleg a szervezetet létrehozó más szabályzat, okirat alapján, sem pedig ténylegesen nem törekszik nyereség elérésére, az ennek ellenére esetleg keletkezõ nyereséget nem osztja fel, hanem azt az a) pont szerinti tevékenység fenntartására, javítására, bõvítésére fordítja, valamint

   c) vezetõje, igazgatást ellátó, valamint az igazgatásban közremûködõ személyek részére pénzbeni vagy természtbeni ellenszolgáltatást (ideértve a költségtérítést is) nem nyújt, és ezek a személyek, valamint hozzátartozóik sem közvetlenül, sem közvetetten nem élveznek elõnyt a szervezet mûködésébõl. E pont alkalmazásában nem minõsül ellenszolgáltatásnak a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklete szerinti adómentes bevétel.

   d) Az elõzõ c) pontban felsoroltakat nem kell vizsgálni abban az esetben, ha az egyház az ingatlankártalanítás összegébõl megvalósított hitéleti célú beruházások, felújítások után kéri az elõzetesen felszámított adó visszatérítését.

   (9) A (8) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel nem vonatkozik arra az esetre, ha a visszatérítés iránti kérelmet szociális vagy egészségügyi feladatot ellátó, kiemelkedõen közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett alapítvány, társadalmi szervezet nyújtja be. "

   (11) Az Áfat.-nak e törvény 96. §-ának (10) bekezdésével megállapított 71. §-ának (8)-(9) bekezdésében foglalt rendelkezéseket e törvény kihirdetését követõ beszerzések elõzetesen felszámított általános forgalmi adójának visszatérítése esetén kell elõször alkalmazni, ha a kérelmezõ a számla szerinti teljesítés idõpontjában megfelelt az Áfat. 71. §-ának (8)-(9) bekezdésében foglalt feltételeknek."

   Indokolás: Lásd a T/2061/76. sz. módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  29. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 96. §-át a következõ új (10)-(11) bekezdéssel az Áfat. 71. § (8)-(9) bekezdésével javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
  30. "(10) Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: áfa-törvény) 71. §-ának (8)-(9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "(8) Az adóhatóság felhatalmazást kap arra, hogy az e törvény rendelkezései alapján le nem vonható, az a) pontban felsorolt tevékenységek érdekében felmerült kiadásokra (ide nem értve a személygépkocsit, és az annak üzemeltetéséhez használt üzemanyagot) jutó elõzetesen felszámított adó visszatérítését indokolt kérelemre saját hatáskörben, méltányosságból engedélyezze olyan társadalmi szervezet, olyan a Kormánnyal megállapodást kötött egyház, az egyház önálló képviselettel rendelkezõ szervezeti egysége és alapítvány részére (ide nem értve az állami finanszírozásban részesülõ közszolgálati intézményt és vállalkozást), mely az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

   a) magánszemélyek széles körét érintõ szociális, egészségügyi, nevelési, oktatási, kulturális, hitéleti, környezetvédelmi, terület- és településfejlesztési feladatok ellátását szolgálja, és az adóvisszatérítés iránti kérelem benyújtásának évét megelõzõen legalább egy évvel korábban ilyen tevékenységet folytató szervezetként nyilvántartásba vették,

   b) sem alapszabálya, illetõleg a szervezetet létrehozó más szabályzat, okirat alapján, sem pedig ténylegesen nem törekszik nyereség elérésére, az ennek ellenére esetleg keletkezõ nyereséget nem osztja fel, hanem azt az a) pont szerinti tevékenység fenntartására, javítására, bõvítésére fordítja, valamint

   c) vezetõje, igazgatást ellátó, valamint az igazgatásban közremûködõ személyek részére pénzbeni vagy természtbeni ellenszolgáltatást (ideértve a költségtérítést is) nem nyújt, és ezek a személyek, valamint hozzátartozóik sem közvetlenül, sem közvetetten nem élveznek elõnyt a szervezet mûködésébõl. E pont alkalmazásában nem minõsül ellenszolgáltatásnak a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklete szerinti adómentes bevétel.

   d) Az elõzõ c) pontban felsoroltakat nem kell vizsgálni abban az esetben, ha az egyház az ingatlankártalanítás összegébõl megvalósított beruházások, felújítások után kéri az elõzetesen felszámított adó visszatérítését.

   (9) A (8) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel nem vonatkozik arra az esetre, ha a visszatérítés iránti kérelmet kiemelkedõen közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett alapítvány, társadalmi szervezet, továbbá normatív költségvetési támogatásban vagy OEP finanszírozásban nem részesülõ szociális vagy egészségügyi feladatot ellátó egyházi szervezet nyújtja be."

   (11) Az áfa-törvénynek e törvény 96. §-ának (10) bekezdésével megállapított 71. §-ának (8)-(9) bekezdésében foglalt rendelkezéseket e törvény kihirdetését követõ beszerzések elõzetesen felszámított általános forgalmi adójának visszatérítése esetén kell elõször alkalmazni, ha a kérelmezõ a számla szerinti teljesítés idõpontjában megfelelt az áfa-törvény 71. §-ának (8)-(9) bekezdésében foglalt feltételeknek."

   Indokolás: Lásd a T/2061/79. sz. módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje nem foglalt állást

  31. Révész Máriusz képviselõ - kapcsolódva Tállai András képviselõ T/2061/26. számú módosító javaslatához (a T/2061/55. sz. ajánlás 72. pontja) - a törvényjavaslat 96. §-át a következõ új (10)-(11) bekezdéssel az Áfat. 2. számú melléklet 21. pontjával javasolja kiegészíteni:
  32. "(10) Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 2. számú mellékletének 21. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

   /A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatás nyújtások a következõk:/

   "21. Oktatás (SZJ 80); ideértve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 34. §-ában felsorolt pedagógiai szakszolgálatokat, továbbá 36. §-ának (2) bekezdésében felsorolt pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat,"

   (11) A 96. § (11) bekezdését 2000. január 1-jétõl kell alkalmazni."

   Megjegyzés: A módosító javaslatot jogtechnikailag pontosítottuk.

   Indokolás: Lásd a T/2061/78. sz. módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  33. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 96. §-át a következõ új (10)-(11) bekezdéssel az Áfat. 2. számú melléklet 21. pontjával javasolja kiegészíteni:
  34. "(10) Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Áfat.) 2. számú mellékletének 21. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

   /A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatás nyújtások a következõk:/

   "21. oktatás (Szj 80); ideértve az Szj 74.14.23.4-bõl az oktatási pedagógiai szakértést, szaktanácsadást, az Szj 74.84.16-ból a pedagógiai tájékoztatás, pedagógus-továbbképzés szervezését, valamint a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezését, összehangolását."

   (11) Az Áfat.-nak e törvény 96. §-a (11) bekezdésével megállapított 2. számú mellékletének 21. pontjában foglaltakat 2000. január 1-jétõl kell alkalmazni.""

   Indokolás: Lásd a T/2061/81. sz. módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  35. Nógrádi László, dr. Kerényi János és dr. Latorcai János képviselõk - kapcsolódva Dr. Kerényi János, Dr. Fazekas Sándor, Font Sándor és Zsikla Gyõzõ képviselõk a T/2061/28. számú módosító javaslatához (a T/2061/55. sz. ajánlás 69. pontja) - a törvényjavaslat 96. §-át a következõ új (10)-(14) bekezdéssel a Jöt. 7. § és 54/C-54/D., 54/H. §-sal javasolják kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
  36. "(10) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 7. § 1. pontjának j) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

   /E törvény alkalmazásában/

   /jövedéki termék belföldi elõállítása: a belföldön bármilyen alapanyag, termék felhasználásával, bármilyen eljárással végzett termelési, feldolgozási, kiszerelési (palackozási) tevékenység, amelynek eredményeként jövedéki termék jön létre, kivéve:/

   "j) az 54/B. § (3) bekezdésében meghatározott gazdasági évenként és háztartásonként összesen legfeljebb 1000 liter, saját fogyasztásra szánt szõlõbor elõállítása a háztartásban élõ természetes személy(ek) mûvelésében álló, 1500 m2-t meg nem haladó szõlõterületen termelt szõlõbõl;"

   (11) A Jöt. 54/B. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(3) Adómentes a saját mûvelésben álló szõlõterületen termelt szõlõbõl a természetes személy által elõállított, gazdasági évenként és háztartásonként összesen legfeljebb 1000 liter saját fogyasztásra szánt szõlõbor. Gazdasági év alatt e fejezet alkalmazásában a tárgyévet megelõzõ év december 1-jétõl tárgyév november 30-áig terjedõ egy éves idõszakot kell érteni. Az adómentes mennyiség abban az esetben sem haladhatja meg az 1000 litert, ha az egy háztartásban élõk közül többen állítanak elõ szõlõbort."

   (12) A Jöt. 54/C. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(1) E törvény alkalmazásában szõlõtermelõ az a személy, aki (amely) 1500 m2-nél nagyobb szõlõterületet mûvel és szõlõbor elõállításával - kivéve az 54/B. § (3) bekezdése szerinti adómentes mennyiségben való elõállítást - nem foglalkozik, szõlõtermését részben vagy teljes egészében értékesíti vagy nem szõlõbor elõállítására is felhasználja."

   (13) A Jöt. 54/D. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

   /Nem kell adóraktári engedéllyel rendelkeznie annak a természetes személynek, aki/

   "a) az 1500 m2-t meg nem haladó szõlõterületen termelt szõlõbõl az 54/B. § (3) bekezdésében meghatározott adómentes mennyiséget meghaladó"

   /mennyiségben állít elõ szõlõbort./

   (14) A Jöt. 54/H. §-ának (9) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(9) Amennyiben a bor adóraktár engedélyese az 1500 m2-t meg nem haladó szõlõterületet mûvelõ személytõl vásárol fel szõlõt, a szõlõ a bor adóraktár engedélyese által a külön jogszabály szerint kiállított borkísérõ okmánnyal szállítható."

   Indokolás: Lásd a T/2061/63. sz. módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  37. Nógrádi László, dr. Latorcai János, dr. Kerényi János, Font Sándor és dr. Fazekas Sándor képviselõk - kapcsolódva Dr. Kerényi János, Dr. Fazekas Sándor, Font Sándor és Zsikla Gyõzõ képviselõk a T/2061/28. számú módosító javaslatához (a T/2061/55. sz. ajánlás 69. pontja) - a törvényjavaslat 96. §-át a következõ új (10)-(12) bekezdéssel a Jöt. 54/C., 54/E., 54/F. §-ával javasolják kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
  38. "(10) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 54/C. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(5) A szõlõtermelõ a bejelentkezésében megadott adatok változását köteles a vámhatósághoz bejelenteni. Ha a bejelentkezéskor adott nyilatkozatától eltérõen a szõlõtermelõ az új termését részben vagy egészben szõlõbor elõállítására kívánja felhasználni, legkésõbb a tárgyév szeptember 30-áig vagy a hegyközségi rendtartás szerint bejelentett szüret utolsó napjától számított 8 napon belül egyszerûsített adóraktári vagy boradóraktári engedély iránti kérelmet kell a vámhatósághoz benyújtania, amellyel az adatváltozás bejelentését is teljesítettnek kell tekintetni. A vámhatóság a kérelem alapján az adóraktári engedélyt - amennyiben az annak megszerzéséhez elõírt feltételek fennállnak - a feldolgozás megkezdésének kérelemben jelzett napjáig visszamenõleges hatállyal adja ki."

   (11) A Jöt. 54/E. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

   /Az egyszerûsített adóraktári engedélyre jogosult személy az elõállított szõlõbort/

   "b) adóraktárnak továbbfeldolgozási céllal, kizárólag hordós kiszerelésben, és/vagy közvetlenül végsõ fogyasztó részére pincéjébõl 2 litert meg nem haladó kiszerelésben (a továbbiakban: palackos kiszerelés), 2 liternél nagyobb, de 25 litert meg nem haladó kiszerelésben (a továbbiakban: kannás kiszerelés) vagy helyben kimérve, és/vagy jövedéki engedélyes kereskedõnek kannás vagy palackos kiszerelésben, és/vagy külföldre"

   /értékesítheti./

   (12) A Jöt. 54/F. §-ának (1) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

   "A szõlõnek az 54/C. § (1) bekezdésben meghatározottnál kisebb szõlõterületet mûvelõ személytõl történõ felvásárlása esetén a szállítás bizonylatolására a borkísérõ okmányt az egyszerûsített adóraktár engedélyese állítja ki a külön jogszabály rendelkezései szerint."

   Indokolás: Lásd a T/2061/64. sz. módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  39. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 96. §-át a következõ új (10) bekezdéssel a Jöt. 72. § (13) bekezdésével javasolja kiegészíteni:

"(10) A Jöt. 72. §-ának (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(13) Alkoholterméket és bort az üzlethelyiség raktárában, továbbá - a vendéglátóipari üzlet és a kereskedelmi szálláshely kivételével - az üzlethelyiség eladóterében kizárólag bontatlan, zárjeggyel ellátott palackban, a szõlõbor esetében kannában is lehet tárolni, értékesíteni. Szõlõbor esetében 25 litert meghaladó edényzetbõl is lehet értékesíteni, ha az hitelesített és a VPOP által engedélyezett átfolyásmérõn keresztül történik. A vendéglátóipari üzlet és a kereskedelmi szálláshely üzlethelyisége eladóterének kiszolgálásra szolgáló részében választékonként alkoholtermékbõl, köztes alkoholtermékbõl és borból csak egy-egy bontott palackot (ideértve a kannás kiszerelésû bort is) lehet tartani, illetve abból lehet a terméket kimérni. A kannás kiszerelésû szõlõbor kimérése csak az eladótér kiszolgálásra szolgáló részében az e célra kialakított kimérõ edénybõl történhet.""

Indokolás: Lásd a T/2061/82. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje nem foglalt állást

II.

A T/2061/55. számú ajánlás 34. pontjában foglalt állásfoglalás helyesen a következõ:

Az Elõterjesztõ képviselõje: nem ért egyet

A Gazdasági bizottság és a Költségvetési bizottság utólagos állásfoglalása a T/2061/55. sz ajánlás alábbi pontjaihoz:

Ajánláspont

Költségvetési biz.

Gazdasági biz.

Elõterjesztõ képviselõje

6.

támogatja

támogatja

egyetért

11.

támogatja

támogatja

egyetért

25.

támogatja

támogatja

egyetért

37.

támogatja

támogatja

egyetért

40.

támogatja

támogatja

egyetért

42.

támogatja

támogatja

egyetért

52.

támogatja

támogatja

egyetért

53.

támogatja

támogatja

egyetért

A T/2061/55. számú ajánlás 60. pontja helyesen a következõ:

60. Dr. Braun Márton képviselõ a törvényjavaslatot új 79. §-sal a Vámtv. 155. § (3) bekezdés b) és c) pontjával javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik):

"79. § A Vámtv. 155. § (3) bekezdésének b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

/A vámhatóság a vámeljárás során birtokába kerül/

"b) szervezetre vonatkozó egyedileg azonosítható - valamint a természetes személyre vonatkozó egyedileg nem azonosítható, kereskedelmi forgalomnak minõsülõ - adatokat rendszeresen a Központi Statisztikai Hivatalnak és egyéb, a külkereskedelmi statisztikáért felelõs szervnek, közigazgatási és hatósági eljárás céljából, engedélyezési, kvótafigyelési, piacvédelmi és ellenõrzési céllal a Gazdasági Minisztériumnak, a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalának és az Egészségügyi Minisztériumnak, a kõolaj és kõolajtermék biztonsági készletezésével összefüggõ feladatok ellátásához a Kõolaj és Kõolajtermék Készletezõ Szövetségnek, devizahatósági feladatai ellátásához és a fizetési mérleg összeállításához a Magyar Nemzeti Banknak, agrárrendtartással összefüggõ feladatok ellátásához a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak, környezetvédelmi ellenõrzési célra a Környezetvédelmi Minisztériumnak, a szerzõi jogi törvényben a mûvek, elõadások és hangfelvételek magáncélú másolására tekintettel megállapított díjigény érvényesítésével összefüggõ feladatok ellátásához az erre nyilvántartásba vett, közös jogkezelést végzõ szervezetnek;

c) a szervezettel/személlyel nem azonosítható áruforgalmi adatokat rendszeresen nemzetgazdasági, adó-, vám- és devizahatósági, vámpolitikai és piacvédelmi elemzési célra a Pénzügyminisztériumnak, külgazdasági, vámpolitikai és piacvédelmi elemzésre a Gazdasági Minisztériumnak és a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalának, folyó fizetési mérleg összeállításához a Magyar Nemzeti Banknak, piacvédelmi elemzési célra a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak, környezetvédelmi elemzési célra a Környezetvédelmi Minisztérium számára, nemzetközi közúti áru- és személyforgalom elemzési célra a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumnak"

/ad át./"

Indokolás: Lásd a T/2061/53. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- a Mezõgazdasági biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Integrációs ügyek biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 2000. április 5.

Dr. Szekeres Imre s.k.,
a Költségvetési és pénzügyi bizottság elnöke

Dr. Latorcai János s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke

Farkas Sándor s.k.,
a Mezõgazdasági bizottság elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati és rendészeti bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi- és igazságügyi bizottság elnöke

Dr. Szájer József s.k.,
az Európai Integrációs Ügyek bizottságának elnöke