T/2061/55.

Az Országgyûlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Gazdasági bizottságának

Mezõgazdasági
bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Európai Integrációs Ügyek
bizottságának

a j á n l á s a
a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény módosításáról szóló T/2061. sz. törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság) - mint elsõ helyen kijelölt bizottság -, Gazdasági bizottsága, Mezõgazdasági bizottsága, Önkormányzati és rendészeti bizottsága (a továbbiakban: Önkormányzati bizottság), Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), valamint Európai Integrációs Ügyek bizottsága (a továbbiakban: Integrációs ügyek bizottsága) megvitatta a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény módosításáról szóló, T/2061. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/2061/7-54. számú módosító javaslatokat.

Font Sándor képviselõ a T/2061/19. számú módosító indítványát visszavonta, ezért azt az ajánlás nem tartalmazza.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerûségérõl bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történõ utalást, ha az elsõ helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

 1. Font Sándor képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában a Vámtv. 3. c) pontját a következõ 1. alponttal javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további alpontok számozása értelemszerûen változik):
 2. /A Vámtv. 1. §-ának 3., 6., 10., 11., 14., 15., 16., 21., 22., 24., 30., 31., 32., 33., 35. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és a § egyidejûleg kiegészül a következõ 36-45. pontokkal:

  ( E törvény alkalmazásában)/

  "c) a vámhivatal az egyszerûsített vámeljárás során lehet:

  1. számlavezetõ: olyan szervezeti egység, aki az importõrök és szállítmányozók, vállalkozók tevékenységének megfelelõ számláit vezeti a számviteli törvény elõírásai szerint. A számlák forgalmának alapbizonylatait lerakja, azokat 5 évig megõrzi. A számlavezetõ által kiküldött számlakivonatok igazolásul szolgálnak;"

  Indokolás: Lásd a T/2061/15. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Integrációs ügyek biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 3. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában a Vámtv. 1 §-át új 23. pont b) 3. és c) 2. alponttal javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további alpontok számozása értelemszerûen változik):
 4. /A Vámtv. 1. §-ának 3., 6., 10., 11., 14., 15., 16., 21., 22., 23. pont b) 3. és c) 2. alpontja, 24., 30., 31., 32., 33., 35. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és a § egyidejûleg kiegészül a következõ 36-45. pontokkal:

  ( E törvény alkalmazásában)/

  "(vámszempontból megbízható:)

  (b) a szervezet,)

  "3. a kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónapon belül - a 4. pont kivételével - a vámhatóságnál nyilvántartott vámtartozása nem haladta meg az ezen idõszakban kiszabott vámteher összegének hat százalékát, amennyiben azt a kérelmezõ a kérelem benyújtása után a vámhatóság felszólítására a számlavezetõ vámszervvel történt egyeztetést követõen az esedékes késedelmi pótlékaival együtt 8 napon belül megfizeti, továbbá a befizetés tényét az engedélyezõ hatóságnál igazolja,"

  (c) a vámszempontból való megbízhatóság vizsgálatánál nem kell kizáró okként figyelembe venni)

  "2. az olyan adótartozást, amelynek megfizetésére az illetékes hatóság fizetési halasztást, vagy részletfizetést engedélyezett,""

  Indokolás: Lásd a T/2061/52/1., /52/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Integrációs ügyek biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 5. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában a Vámtv. 1. § 39. pontjának a következõ módosítását javasolja:
 6. /A Vámtv. 1. §-ának 3., 6., 10., 11., 14., 15., 16., 21., 22., 24., 30., 31., 32., 33., 35., 36. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és a § egyidejûleg kiegészül a következõ [36] 37-45. pontokkal:

  ( E törvény alkalmazásában)/

  "39. áruátengedés: [a vámeljáráshoz kapcsolódó olyan vámhatósági intézkedés, melynek során a vámhatóság az adott vámigazgatási eljárást - a belföldi forgalom számára történõ vámkezelés kivételével - lezárja és hozzájárul ahhoz, hogy - amennyiben az szükséges - az áru/vámáru új vámigazgatási eljárás alá kerüljön] azon intézkedés, amellyel a vámhatóság az árut/vámárut rendelkezésre bocsájtja a kért vámeljárás céljaira. Az áruátengedés valamennyi vámeljárás egyik mozzanata; "

  Indokolás: Lásd a T/2061/52/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Integrációs ügyek biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 7. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 4. §-ában a Vámtv. 7. § (2) bekezdés felvezetõ szövegének a következõ módosítását javasolja:
 8. /A Vámtv. 7. §-a elõtti cím a következõ címre változik, egyidejûleg a 7. § helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(2) A vámbiztosíték - ha [e törvény] jogszabály eltérõen nem rendelkezik - az annak nyújtására kötelezett választása szerint lehet:"

  Indokolás: Lásd a T/2061/51. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Integrációs ügyek biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 9. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában a Vámtv. 8. § (1) bekezdését új g) ponttal javasolja kiegészíteni:
 10. /A Vámtv. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "f) a jövedéki termék aktív feldolgozás felfüggesztõ eljárása esetén a vámáru belföldi forgalomba kerülésekor megállapítható vámteher, illetve a visszatérítési eljárásban a forgalmi adók összegének erejéig,

  g) az ideiglenes behozatal könnyített engedélyezési eljárásban a belföldi forgalomba kerülés esetén fizetendõ vámteher összegében."

  Indokolás: Lásd a T/2061/50/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 11. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 5. §-ában a Vámtv. 8. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 12. /A Vámtv. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(2) Az (1) bekezdés b) és e) pontjai alkalmazása esetén a[z] 83/1996. (VI. 14.) Korm. rendelettel kihirdetett Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló Egyezmény (a továbbiakban: Tranzitegyezmény) alapján továbbított árura a[z] Tranzit[E]egyezményben szabályozott biztosíték nyújt fedezetet. Az (1) bekezdés d) pontja alkalmazása alapján nyújtandó vámbiztosíték összegébe, amennyiben az adómentes felhasználó vagy az adóraktár engedélyese a vámárut saját maga importálja és annak szállítását is végzi, a vámbiztosítékba be kell számítani a bankgaranciában adott jövedéki biztosítékot. Az (1) bekezdés e) pontja alkalmazása esetén, amennyiben az adózatlan terméket az adóraktár engedélyese szállítja ki, a vámbiztosítékra az adóraktár engedélyesének jövedéki biztosítéka nyújt fedezetet."

  Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 11. számú pontjában foglaltakkal.

  Indokolás: Lásd a T/2061/54/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjersztõ képviselõje egyetért

 13. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában a Vámtv. 8. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 14. /A Vámtv. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(3) Árutovábbítási eljárásban - a fogyasztási adóról szóló törvény hatálya alá tartozó és a jövedéki [törvény hatálya alá tartozó] termékek kivételével - a vámbiztosíték összegét egységesen [15] 10 %-os vámtétel alapul vételével kell meghatározni az átviteli rendeltetésû vámáru, a belföldi rendeltetésû gyûjtõáru, továbbá a nem kereskedelmi forgalomban vámkezelt vámáru után."

  Indokolás: Lásd a T/2061/50/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 15. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában a Vámtv. 8. § (4) bekezdés a) pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
 16. /A Vámtv. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  /Tevékenységi vámbiztosítékot kell nyújtani:/

  "a) a gazdasági vámeljárások, a vámszabadterület engedélyezéséhez - az e törvény 9. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott kivétellel -, azonos vámeljárás alatt álló áruk/vámáruk éves vámteher összegének 8 %-a erejéig az adott vámeljárás idõtartamára. Az ipari vámszabadterület engedélyezéséhez szükséges biztosíték összege legfeljebb egyszázhúsz millió forint lehet. Jövedéki termék vámraktározása, illetve vámszabadterületi tárolása és feldolgozása esetén az adott vámeljárás idõtartamára a jövedéki termék tényleges vámterhének megfelelõ összegû vámbiztosítékot kell nyújtani,"

  Indokolás: Lásd a T/2061/50/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 17. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában a Vámtv. 8. § (4) bekezdés c) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 18. /A Vámtv. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  /Tevékenységi vámbiztosítékot kell nyújtani:/

  "c) a kezességvállalási engedélyhez a[z (5)] (6) bekezdésben meghatározott összegben,"

  Indokolás: Lásd a T/2061/50/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 19. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában a Vámtv. 8. § (4) bekezdés d) pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
 20. /A Vámtv. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  /Tevékenységi vámbiztosítékot kell nyújtani:/

  "d) a halasztott vámfizetési engedélyhez - az e törvény 132. §-a (5) bekezdésének d) pontjában foglaltak kivételével - a kérelem benyújtását megelõzõ tizenkét havi vámteher fizetési kötelezettség egy hónapra - jövedéki termékek esetében három hónapra - esõ átlagának erejéig, a biztosíték mértéke azonban a jövedéki termékek kivételével legfeljebb kétszáz millió forint, jövedéki termékek esetében legfeljebb négyszázmillió forint lehet,"

  Indokolás: Lásd a T/2061/50/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 21. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 5. §-ában a Vámtv. 8. § (4) bekezdés f) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 22. /A Vámtv. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  /Tevékenységi vámbiztosítékot kell nyújtani:/

  "f) a[z Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló Egyezmény kihirdetésérõl szóló 83/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet] Tranzitegyezmény szerinti összkezesség, valamint átalánydíjas garanciajegy forgalmazására vonatkozó engedély kiadásához a Tranzitegyezményben meghatározott összegben."

  Indokolás: Lásd a T/2061/54/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjersztõ képviselõje egyetért

 23. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában a Vámtv. 8. § (6) bekezdés e) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 24. /A Vámtv. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  /A kezességvállalási engedély a bankgarancia érvényességének idõtartama alatt a bankgarancia összegétõl függõen az alábbiakra jogosítja fel az engedélyest:/

  "e) a jövedéki [törvény hatálya alá tartozó áruk/vámáruk] termékek vámterhének megfizetésénél, illetve vámszabadterületi és vámraktári tevékenységi engedélynél, továbbá az e törvény 8. §-a (1) bekezdésének c) pontja esetén kizárólag az e bekezdés a)-d) pontjaiban rögzített bankgarancia fedezetén belül vállalható kezesség."

  Indokolás: Lásd a T/2061/50/4. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 25. Font Sándor képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában a Vámtv. 8. § (6) bekezdését a következõ f) ponttal javasolja kiegészíteni:
 26. /A Vámtv. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  /A kezességvállalási engedély a bankgarancia érvényességének idõtartama alatt a bankgarancia összegétõl függõen az alábbiakra jogosítja fel az engedélyest:/

  "f) a kezességvállalás nem terjedhet ki e törvény 77. § (1) bekezdés b) és d) pontja alapján történõ vámkezelésekre."

  Megjegyzés: A módosító javaslatot jogtechnikailag pontosítottuk.

  Indokolás: Lásd a T/2061/8. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 27. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában a Vámtv. 8. §-át új (10) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:
 28. /A Vámtv. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(10) Ha az ipari vámszabadterület üzemeltetõjének az engedély kiadása után - folyamatos tevékenység mellett - két éven keresztül nem keletkezett vámtartozása, a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott vámbiztosíték összege helyett a szükséges vámbiztosíték összege legfeljebb hatvanmillió forint lehet."

  Indokolás: Lásd a T/2061/5. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 29. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában a Vámtv. 8. §-át új (11) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:
 30. /A Vámtv. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(11) Ha a vámfizetésre kötelezettnek a halasztott vámfizetési engedély kiadása után - folyamatos tevékenység mellett - két éven keresztül nem keletkezik vámtartozása, a 8. § (4) bekezdés d) pontjában elõírt bankgarancia mértékét az átlagos évi vámteher 4 %-ában, jövedéki termék esetében 12 %-ában kell megállapítani."

  Indokolás: Lásd a T/2061/6. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 31. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában a Vámtv. 8. §-át új (12) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:
 32. /A Vámtv. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(12) Jövedéki termék esetén a halasztott vámfizetésben részesíthetõ vámteher nem haladhatja meg a tevékenységi garancia összegét."

  Indokolás: Lásd a T/2061/7. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 33. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 6. §-ában a Vámtv. 9. § (1) bekezdés h) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 34. /A Vámtv. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  /Mentes a vámteher biztosítása alól vagy biztosítottnak kell tekinteni:/

  "h) az árutovábbítási, [továbbá] a vámfelügyelet melletti feldolgozás vámeljárásban, az átmeneti megõrzésben a halasztott vámfizetési jogosultsággal rendelkezõ saját vámáruja,"

  Indokolás: Lásd a T/2061/49/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 35. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 6. §-ában a Vámtv. 9. § (2) bekezdés felvezetõ mondatának a következõ módosítását javasolja:
 36. /A Vámtv. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl [M]mentes a tevékenységi biztosíték nyújtása alól, vagy biztosítottnak kell tekinteni:"

  Indokolás: Lásd a T/2061/49/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 37. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 6. §-ában a Vámtv. 9. § (2) bekezdés a) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 38. /A Vámtv. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  /Mentes a tevékenységi biztosíték nyújtása alól, vagy biztosítottnak kell tekinteni:/

  "a) a gazdasági vámeljárások közül az aktív és passzív feldolgozás, [valamint] a vámfelügyelet melletti feldolgozás, valamint az e § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, az aktív feldolgozáshoz szükséges és ideiglenes behozatalban vámkezelt munkaeszközök, minták, mintadarabok,"

  Indokolás: Lásd a T/2061/49/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 39. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 6. §-ában a Vámtv. 9. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 40. /A Vámtv. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(4) A határvámhivatal árutovábbításkor a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá az egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) hatálya alá tartozó termékek termékdíja utáni vámbiztosíték megállapításától - a[z üzemanyagok] Kt. hatálya alá tartozó önálló termékbehozatal[a] kivételével - eltekinthet, ha a biztosíték alapjának megállapítása a forgalom zavartalan lebonyolítását veszélyezteti."

  Indokolás: Lásd a T/2061/49/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 41. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslatot új 8. §-sal a Vámtv. 12. § (3) bekezdésével javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik):
 42. "8. § A Vámtv. 12. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  (3) A szeszesital, a dohánytermék, a kávé, továbbá a gépjármû kivételével egységes tíz százalékos vámtétellel kell vámot kiszabni a nem kereskedelmi forgalomban behozott vámáruk után."

  Indokolás: Lásd a T/2061/29. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Integrációs ügyek biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 43. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 13. § (1) bekezdésében a Vámtv. 44. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 44. /A Vámtv. 44. §-ának (1)-(2) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(1) Átmeneti megõrzés[ét] alatt áll [kell elrendelni] a vám elé állított vámáru[nak] mindaddig, amíg további vámjogi sorsa nem rendezõdik[, így különösen, ha a vámáruval rendelkezni jogosult vagy képviselõje a vámáru vámkezelését nem kezdeményezi, vagy kérelme nem teljesíthetõ]. Az átmeneti megõrzés alatt lévõ vámárut átmeneti megõrzési raktárban kell tárolni."

  Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 23., 24. számú pontjában foglaltakkal.

  Indokolás: Lásd a T/2061/48/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Integrációs ügyek biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 45. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 13. § (1) bekezdésében a Vámtv. 44. § (2) bekezdés a) pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
 46. /A Vámtv. 44. §-ának (1)-(2) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(2) Átmeneti megõrzési raktárként üzemeltethetõ:

  a) a fuvarozó, a szállítmányozó cég, továbbá az engedélyezett címzett, valamint a vámkezelõ helyet üzemeltetõ vámügynök - rendszeres tevékenysége keretében - telephelyére érkezõ, átmeneti megõrzés alá vont vámáru vámhatóság által engedélyezett tárolási helye (helyiség, terület),"

  Indokolás: Lásd a T/2061/48/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Integrációs ügyek biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 47. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 13. § (2) bekezdésében a Vámtv. 44. § (5) bekezdés a) pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
 48. /A Vámtv. 44. §-a a következõ (5)-(6) bekezdéssel egészül ki:/

  "(5) Átviteli rendeltetésû, illetve a reexpediálási tevékenység keretében árutovábbítás vámeljárásban vámkezelt vámárut, ha a rendelkezésre jogosult megbízásából:

  a) az áru átrakása nélkül azonos fuvareszközön vagy közvetlenül fuvareszközrõl-fuvareszközre történõ átrakás esetén (közvetlen reexpediálás), amennyiben az a fuvarozó, szállítmányozó vállalat kezelésében, illetve felügyelete alatt marad, a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott átmeneti megõrzési raktárban vagy a vámhivatal által jóváhagyott egyéb helyen,"

  Indokolás: Lásd a T/2061/48/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 49. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 15. § (2) bekezdésében a Vámtv. 47. § (4) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 50. "(2) A Vámtv. 47. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

  "(4) Az egyszerûsített vámeljárások esetében az áru/vámáru vámkezelésére az egyszerûsített vámeljárást engedélyezõ fõ[-]vámhivatal és az engedélyben meghatározott intézési vámhivatal rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.""

  Indokolás: Lásd a T/2061/54/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjersztõ képviselõje egyetért

 51. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 19. §-ában a Vámtv. 51. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 52. /A Vámtv. 51. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "51.§ (1) Az áru/vámáru vámkezelése - ha e törvény másként nem rendelkezik - erre irányuló kérelem alapján történhet. A kérelmet az áruval/vámáruval rendelkezni jogosult személyesen vagy megbízottja, képviselõje útján (a továbbiakban együtt: vámkezelést kérõ) köteles benyújtani. "

  Indokolás: Lásd a T/2061/47. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Integrációs ügyek biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 53. Font Sándor képviselõ a törvényjavaslat 20. § (1) bekezdésében a Vámtv. 52. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 54. /A Vámtv. 52. §-ának (1)-(2) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(1) A vámkezelést írásbeli vagy szóbeli árunyilatkozattal kell kérni. A vámhatóság központi szerve a szervezetek által bonyolított kereskedelmi forgalomban engedélyezheti az árunyilatkozat elektronikus úton való benyújtását a külön törvényben meghatározott feltételek szerint. Az elektronikus úton benyújtott árunyilatkozat adásra az írásbeli árunyilatkozatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az árunyilatkozatot a vámhivatal hivatalos vagy állandó vámfelügyeleti helyén kell benyújtani. Az elektronikus úton benyújtott árunyilatkozatról az állandó vámfelügyeleti helyen szolgálatban lévõ pénzügyõr, illetve annak felettese 3 órán belül köteles választ adni arra vonatkozóan, hogy a vámkezelési indítványt elfogadja, vagy tételes áruvizsgálatot kíván tartani. A tételes áruvizsgálatnak a helyét és idejét meg kell hogy adja az elutasításkor. Az elektronikus vámkezelésekkor határozatot is kell hozni."

  Indokolás: Lásd a T/2061/17. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - a Mezõgazdasági biz.egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Integrációs ügyek biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 55. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 20. § (1) bekezdésében a Vámtv. 52. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 56. /A Vámtv. 52. §-ának (1)-(2) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(1) A vámkezelést írásbeli vagy szóbeli árunyilatkozattal kell kérni. A vámhatóság központi szerve a szervezetek által bonyolított kereskedelmi forgalomban engedélyezheti normál eljárásban az árunyilatkozat elektronikus úton való benyújtását a külön törvényben meghatározott feltételek szerint. Egyszerûsített eljárásban az egyszerûsített vámárunyilatkozat elektronikus úton történõ benyújtásának feltételeit e törvény végrehajtási rendelete határozza meg. Az elektronikus úton benyújtott árunyilatkozat adásra az írásbeli árunyilatkozatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az árunyilatkozatot a vámhivatal hivatalos vagy állandó vámfelügyeleti helyén kell benyújtani."

  Indokolás: Lásd a T/2061/46. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Integrációs ügyek biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 57. Dr. Takács Imre képviselõ a törvényjavaslat 22. §-ában a Vámtv. 54. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 58. /A Vámtv. 54. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(4) Az az engedélyes, akitõl a vámhatóság súlyos kötelezettségszegés miatt vonta vissza az engedélyt, az engedély visszavonásától számított [tizenkét] tizennyolc hónapon belül újabb engedélyt e tevékenységre nem kaphat."

  Indokolás: Lásd a T/2061/7. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 59. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 23. § (1) bekezdésében a Vámtv. 55. § (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 60. /A Vámtv. 55. §-ának (1)-(2), (4)-(5) és (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(5) Az elfogadott árunyilatkozatot a vámhatóság nyilvántartásba veszi, és a vámkezelést kérõvel egyidejûleg közli, hogy a vámkezelést mikor és milyen módon fogja megkezdeni. Amennyiben a vámkezelés feltételei fennállnak, a vámhatóság a vámkezelést az árunyilatkozat elfogadásának napján, de - a (9) bekezdésben foglaltak kivételével - legkésõbb az elfogadástól számított három munkanapon belül köteles elvégezni. Gyorsan romló áruk, életmentõ küldemények és adminisztratív vám[kezelés]vizsgálat esetén, továbbá a vámszervezet központi szerve által kiadott általános engedély alapján a vámkezelést az árunyilatkozat elfogadása napján kell elvégezni.""

  Indokolás: Lásd a T/2061/45. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 61. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 32. §-ában a Vámtv. 68. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 62. /A Vámtv. 68. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(2) Az áruk/vámáruk karbantartásáról, állagmegóvásáról a beraktározó köteles gondoskodni. A vámraktárba beraktározott vámárut a beraktározó - az üzemeltetõ engedélyével - hivatalos felügyelet mellett megtekintheti, és [a vámáru gondozásához szükséges minden olyan mûveletet elvégezhet, amely] - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - a vámáru állagát meg nem változtat[ja meg]ó, a vámáru gondozásához szükséges mûveleteket végezhet."

  Indokolás: Lásd a T/2061/44. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Integrációs ügyek biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 63. Font Sándor képviselõ a törvényjavaslat 35. § (2) bekezdésében a Vámtv. 71. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 64. /A Vámtv. 71. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(2) Az az engedélyes, akitõl a vámhatóság súlyos kötelezettségszegés miatt vonta vissza az engedélyt, az engedély visszavonásától számított [hat] huszonnégy hónapon belül újabb engedélyt e tevékenységre nem kaphat."

  Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 35., 41., 43. számú pontjában foglaltakkal.

  Indokolás: Lásd a T/2061/9. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Integrációs ügyek biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 65. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 36. §-ában a Vámtv. 72. § (1) bekezdés a) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 66. /A Vámtv. 72. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  ""72. § (1) Aktív feldolgozásnak minõsül:

  a) 1. a külföldi féllel kötött szerzõdés keretében a külföldi fél által ellenszolgáltatás nélkül rendelkezésre bocsátott vámáruval[, vagy]

  2. a vámraktárban[, vámszabadterületen]

  végzett egy vagy több feldolgozási tevékenység, amelynek eredményeként a végterméket a feldolgozást követõen külföldre visszaszállítják anélkül, hogy az esedékes vámteher beszedése megtörtént volna (felfüggesztõ eljárás);

  b) a vámteher megfizetése mellett vámkezelt vámáruval végzett egy vagy több feldolgozási tevékenység, melynek eredményeként létrejött végterméket külföldre kiszállítják és ennek alapján a behozott vámáru után kiszabott és megfizetett vámterhet a vámhatóság visszatéríti (vámvisszatérítési eljárás)."

  Indokolás: Lásd a T/2061/43. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Integrációs ügyek biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 67. Font Sándor képviselõ a törvényjavaslat 36. §-ában a Vámtv. 72. § (2) bekezdés a) pont 3. alpontjának a következõ kiegészítését javasolja:
 68. /A Vámtv. 72. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  /Az aktív feldolgozási vámeljárás alkalmazásában

  a) feldolgozási tevékenységnek minõsül:/

  "3. a vámáruk javítása, beleértve azok helyreállítását és beszabályozását, azonban használt személygépkocsik esetében csak akkor, ha a személygépkocsi a beszállító ország szerinti érvényes forgalmi engedéllyel és kötelezõ gépjármû-felelõsségi biztosítással rendelkezik,"

  Indokolás: Lásd a T/2061/10. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Integrációs ügyek biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért, a Mezõgazdasági biz. ülésén nem ért egyet

 69. Font Sándor képviselõ a törvényjavaslat 37. §-ában a Vámtv. 73. § (6) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 70. /A Vámtv. 73. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(6) Az az engedélyes, akitõl a vámhatóság súlyos kötelezettségszegés miatt vonta vissza az engedélyt, az engedély visszavonásától számított [hat] huszonnégy hónapon belül újabb engedélyt e tevékenységre nem kaphat."

  Indokolás: Lásd a T/2061/11. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Integrációs ügyek biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 71. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 38. §-ában a Vámtv. 74. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 72. /A Vámtv. 74. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(3) Az aktív feldolgozásban vámkezelt vámárukkal a tárgy[hónap]negyedév alatt elszámolásra alkalmas, e vámeljárás alá vont végtermékek [esetén] tekintetében a tárgy [hónapot] negyedévet követõ hónap 15-ig kell elszámolni. Elszámolás alatt a vámáru:

  a) külföldre történõ kiszállításának,

  b) közvámraktárba kivitel céljából történõ végleges beraktározásának, vagy

  c) belföldi forgalom számára, illetve

  d) újbóli aktív feldolgozásban vagy ideiglenes behozatalban történõ vámkezelésének, továbbá

  e) vámszabadterületi - az e törvény 90. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével történõ - kitárolásának igazolását kell érteni. A vámáru külföldre történõ kiszállítása melletti elszámolásnál, illetve a vámteher visszatérítésénél - amennyiben a kedvezményes elbánásra jogosító származás igazolását kérik - érvényt kell szerezni a nemzetközi szerzõdésekben vállalt kötelezettségeknek is. "

  Indokolás: Lásd a T/2061/42. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 73. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 39. § felvezetõ szövegének a következõ módosítását, illetve új (2) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:
 74. "39. § (1) A Vámtv. 75. §-a[ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép] a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, [egyidejûleg] és a § jelenlegi (2)-(3) bekezdésének számozása (3)-(4) bekezdésre változik [és a § a következõ (5)-(6) bekezdéssel egészül ki]:

  "(2) A vámhivatal annak a szervezetnek, természetes személynek a részére vámkezelhet ideiglenes behozatalban, aki a vámárut használja, vagy akinek a felelõsségére azt használják."

  (2) A Vámtv. 75. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:""

  Indokolás: Lásd a T/2061/54/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjersztõ képviselõje egyetért

 75. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 39. §-ában a Vámtv. 75. § (5) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 76. /A Vámtv. 75. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a jelenlegi (2)-(3) bekezdés számozása (3)-(4) bekezdésre változik és a § a következõ (5)-(6) bekezdéssel egészül ki:/

  ""(5) Az ideiglenes behozatal vámvizsgálatból, a vámáru azonosításából, a vámfizetési kötelezettség és a visszaviteli határidõ megállapításából, a vámteher kiszabásából, a könnyített engedélyezési eljárásban a vámáru belföldi forgalomba kerülése esetén fizetendõ vámteher biztosításából és a vámáru elszámolásából áll. A külföldi természetes személy, továbbá a külföldi székhelyû vállalkozás által hat hónapot meg nem haladó belföldi tartózkodás idejére, ideiglenes használatra behozott gépjármû vámkezelésére vonatkozó eltérõ szabályokat e törvény végrehajtási rendelete határozza meg."

  Indokolás: Lásd a T/2061/41. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 77. Font Sándor képviselõ a törvényjavaslat 41. §-át a következõ (2) bekezdéssel a Vámtv. 76. § (2) bekezdésével javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a jelenlegi normaszöveg jelölése (1) bekezdésre változik):
 78. "(2) A Vámtv. 77. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  (6) Kipróbálásnak minõsül az a tevékenység, amelynek során a belföldi a külföldi fél megbízása alapján, ellenszolgáltatás mellett a vámáru rendeltetésszerû mûködését ellenõrzi (teszteli). Nem vehetõ elõjegyzésbe a személyautó, kivételt képez a versenyzési célra beérkezõ, az ISM, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség, vagy a Magyar Autóklub garanciájával, maximum 30 napra."

  Indokolás: Lásd a T/2061/16. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 79. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 42. § (2) bekezdés felvezetõ szövegének a következõ módosítását javasolja:
 80. "(2) A Vámtv. 78. §-a[ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép] a következõ (3) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre módosul:"

  Indokolás: Lásd a T/2061/54/4. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjersztõ képviselõje egyetért

 81. Font Sándor képviselõ a törvényjavaslat 42. § (3) bekezdésében a Vámtv. 78. § (6) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 82. /A Vámtv. 78. §-a a következõ (5)-(7) bekezdéssel egészül ki:/

  "(6) Az az engedélyes, akitõl a vámhatóság súlyos kötelezettségszegés miatt vonta vissza az engedélyt, az engedély visszavonásától számított [hat] huszonnégy hónapon belül újabb engedélyt e tevékenységre nem kaphat."

  Indokolás: Lásd a T/2061/18. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Integrációs ügyek biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 83. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 45. §-ában a Vámtv. 82. § (3) bekezdés bevezetõ mondatrészének, valamint g) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 84. /A Vámtv. 82. §-a elé a következõ cím kerül, egyidejûleg a 82. § helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(3) Az (1) bekezdés szerinti feldolgozáshoz a kérelmezõ székhelye, telephelye szerint illetékes vámhivatal az engedélyt írásbeli kérelemre akkor adja ki, ha"

  "g) a kérelmezõ eleget tesz a [GM] Gazdasági Minisztérium által elvégzett gazdasági teszt követelményeinek,"

  Indokolás: Lásd a T/2061/54/5. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjersztõ képviselõje egyetért

 85. Font Sándor képviselõ a törvényjavaslat 45. §-ában a Vámtv. 82. § (11) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 86. /A Vámtv. 82. §-a elé a következõ cím kerül, egyidejûleg a 82. § helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(11) Az az engedélyes, akitõl a vámhatóság súlyos kötelezettségszegés miatt vonta vissza az engedélyt, az engedély visszavonásától számított [hat] huszonnégy hónapon belül újabb engedélyt nem kaphat."

  Indokolás: Lásd a T/2061/12. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Integrációs ügyek biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 87. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 50. §-át a Vámtv. 90. § (5) bekezdésével javasolja kiegészíteni:
 88. /A Vámtv. 90. §-a elõtti fõ- és alcím helyébe a következõ cím lép, egyidejûleg a 90. § (1), (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(5) Ipari vámszabadterület létesítése akkor engedélyezhetõ, ha ott import anyagok és alkatrészek felhasználásával történõ exportcélú termelési tevékenységet végeznek. E rendelkezés alkalmazása szempontjából termelési tevékenységnek tekinthetõ az áruval kapcsolatos minden olyan mûvelet, amelynek eredményeként a termék statisztikai termékosztályozási száma megváltozik, vagy az alaptevékenységhez kapcsolódó raktározás."

  Indokolás: Lásd a T/2061/40. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Integrációs ügyek biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 89. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 50. §-ában a Vámtv. 90. § (6) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 90. /A Vámtv. 90. §-a elõtti fõ- és alcím helyébe a következõ cím lép, egyidejûleg a 90. § (1) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(6) Nemzetgazdasági érdekre tekintettel, különös méltánylást érdemlõ esetekben, a pénzügyminiszter az érdekelt0 miniszterekkel egyetértésben - az e törvény végrehajtási rendeletében foglalt feltételeknek megfelelõen - az (5) bekezdésben foglalt korlátozás alól felmentést adhat. Nem szükséges felmentés az ipari vámszabadterületre betárolt vámáru megmunkálása egyes fázisainak belföldi alvállalkozó általi elvégzéséhez, a termelõeszközök belföldön történõ javításához, továbbá a termelés során keletkezõ hulladékok belföldi kezeléséhez.""

  Indokolás: Lásd a T/2061/40. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 91. Font Sándor képviselõ a törvényjavaslat 53. §-ában a Vámtv. 103. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 92. /A Vámtv. 103. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, a § kiegészül a következõ új (3) bekezdéssel, egyidejûleg a § jelenlegi (3)-(5) bekezdésének számozása (4)-(6) bekezdésre módosul:/

  "(2) A vámmentesen vámkezelt vámáruval a vámmentes vámkezeléstõl számított tizenkét hónapon és 20 munkanapon belül el kell számolni. Az elszámoláshoz a kiviteli és a behozatali vámokmányt, és az anyagfelhasználási kimutatást kell benyújtani."

  Indokolás: Lásd a T/2061/22. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 93. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 55. §-ában a Vámtv. 105. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:
 94. /A Vámtv. 105. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "105. § Vámmentes a gépjármûvek e célra gyárilag rendszeresített tartályában behozott, továbbá a nemzetközi forgalomban résztvevõ és/vagy javításra érkezõ légi jármûbõl lefejtésre kerülõ üzemanyag. Az e jogcímen vámmentesen vámkezelt üzemanyag a Magyar Köztársaság területén belül nem idegeníthetõ el."

  Indokolás: Lásd a T/2061/39. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 95. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 62. §-ában a Vámtv. 131. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 96. /A Vámtv. 131. §-ának (1) és (3)-(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(1) A vámterhet - ideértve a helyesbítéskor megállapított fizetési kötelezettséget - a vámfizetésre kötelezettel a kiszabás napjától számított három munkanapon belül egyszerûsített vagy alakszerû határozattal kell közölni. Az így megállapított fizetési kötelezettség - a (3)-(6) bekezdésben foglaltak kivételével - a közlés napján esedékes."

  Indokolás: Lásd a T/2061/38. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 97. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 63. § (3) bekezdésében a Vámtv. 132. § (9) bekezdésének az elhagyását javasolja:
 98. "(3) A Vámtv. 132. §-ának [(9)] (10)-(11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  [(9) Jövedéki termék esetén a halasztott vámfizetésben részesíthetõ vámteher nem haladhatja meg a tevékenységi garancia összegét.]"

  Indokolás: Lásd a T/2061/37. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 99. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 66. § (1) bekezdésében a Vámtv. 136. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 100. /A Vámtv. 136. §-ának (1) és (3)-(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(4) A vámhatóság területi szerve összevont helyesbítést engedélyezhet a vámszempontból megbízható vámfizetésre kötelezettnek, amennyiben a helyesbítés alapjául szolgáló számlát vagy egyéb okmányt évente legfeljebb két alkalommal kapja kézhez és a helyesbítés legalább [ötszáz] száz vámkezelést érint. Összevont helyesbítés esetén a megfizetésre kerülõ vagy visszafizetendõ vámterhet a helyesbítésre vonatkozó idõszak utolsó vámkezelésének napján érvényes szabályok szerint egy összegben kell meghatározni." "

  Indokolás: Lásd a T/2061/36. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 101. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 67. § (1) bekezdésében a Vámtv. 137. § (1) bekezdését új c) ponttal javasolja kiegészíteni:
 102. "67. § (1) A Vámtv. 137. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontja [és], valamint d) pontjának 2. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:"

  /Amennyiben nemzetközi szerzõdés vagy törvény eltérõen nem rendelkezik, a befizetett vámterhet - a vámmal együtt fizetett forgalmi adók kivételével - a vámhatóság a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével köteles visszatéríteni, ha/

  "c) a vámfizetésre kötelezett a vám esedékességétõl számított egy éven belül igazolja, hogy vámmentességre, vámfelfüggesztésre, engedélyjegy, vámkontingens igénybevételére, vagy kedvezõbb vámtétel alkalmazására jogosult;"

  Indokolás: Lásd a T/2061/35. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 103. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 67. § (1) bekezdésében a Vámtv. 136. § (1) bekezdés d) pont 2. alpontjának a következõ módosítását javasolja:
 104. "67. § (1) A Vámtv. 137. §-a (1) bekezdésének b) pontja és d) pontjának 2. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /[137. § (1)] Amennyiben nemzetközi szerzõdés vagy törvény eltérõen nem rendelkezik, a befizetett vámterhet - a vámmal együtt fizetett forgalmi adók kivételével - a vámhatóság a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével köteles visszatéríteni, ha/"

  "/a vámfizetésre kötelezett vagy az exportõr a vám esedékességétõl számított két éven belül igazolja, hogy/

  "[d)] 2. vámfizetési kötelezettséggel - az aktív feldolgozás vámvisszatérítési eljárás kivételével - behozott csomagoló és burkolóanyagot az exportáru csomagolásához felhasználta és azt külföldre kiszállította;""

  Indokolás: Lásd a T/2061/54/6. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjersztõ képviselõje egyetért

 105. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 69. § felvezetõ és ismertetõ szövegének a következõ módosítását javasolja:
 106. "69. § A Vámtv. 139. §-ának [jelenlegi szövegének megjelölése (1) bekezdésre módosul, az új (1) bekezdés] d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, [egyidejûleg] a § a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi szöveg megjelölése (1) bekezdésre változik:

  /[139. § (1)] A vámhatóság által/"

  Indokolás: Lásd a T/2061/54/7. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjersztõ képviselõje egyetért

 107. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 71. §-ában a Vámtv. 141. § (4) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 108. /A Vámtv. 141. §-ának (1)- (2), (4) és (6)-(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(4) Ha az EUR.1 szállítási bizonyítványt vagy származási nyilatkozatot tartalmazó számlát a külföldi vámhatóság a rajta lévõ adatok ellenõrzése céljából visszaküldi Magyarországra, illetve külföldi megkeresés nélkül a magyar vámhatóság az elõzõekben nevesített okmányokat, valamint a "Beszállítói Nyilatkozat"-okat vizsgálat tárgyává teszi és az utólagos vizsgálat során az adatok valótlannak bizonyulnak, az exportõr vagy a beszállító az eladási ár, annak hiányában az áru értékének egy százalékát, de legalább százezer, legfeljebb ötszázezer forint vámigazgatási bírságot köteles fizetni."

  Indokolás: Lásd a T/2061/34. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Integrációs ügyek biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 109. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 74. §-ában a Vámtv. 144. §-ának a következõ módosítását javasolja:
 110. "A Vámtv. 144. §-a[ának (8) és (12) bekezdése] helyébe a következõ rendelkezés lép[, valamint a § kiegészül a következõ (14)-(18) bekezdéssel]:

  "144. § (1) A vámkezeléskor vagy utóellenõrzéskor felmerült szakértõi és más vizsgálati díjat, továbbá a fuvarozási, kiszállási és más költségeket - ha jogszabály ettõl eltérõen nem rendelkezik - a vámteherrel együtt vagy a vámhivatal eljárása során kell kiszabni és beszedni.

  (2) A felmerült szakértõi és más vizsgálati díjat a vámkezelést kérõnek akkor kell megfizetnie, ha

  a) a vámkezelés során a vizsgálat kifejezett kérelemre kerül elvégzésre;

  b) a jogorvoslati eljárás során kért szakértõi vizsgálat a vámhatóság megállapításával szemben az ügyfél állítását nem támasztja alá;

  c) az utóellenõrzés megszakítása miatt költség merül fel;

  d) a laboratóriumi vizsgálatra a vámterhek megállapításához szükséges minõségmeghatározás céljából, vagy azért került sor, mert a vámkezelést kérõ által benyújtott analízis bizonyítvány alapján az áru vámkezelése nem volt elvégezhetõ.

  (3) A vámhivatal hivatalos helyén kívül végzett eljárás, továbbá a jövedéki törvény elõírásai szerint zárjeggyel ellátandó jövedéki termékek utáni adóvisszatérítéshez szükséges vámhivatali eljárás (zárjegy levétele) esetén szemledíjat kell fizetni. A szemledíjat az köteles megfizetni, aki az eljárást kérte. A kérelmezõnek, illetõleg megbízottjának fel nem róható akadály következtében elõállott várakozás vagy meghiúsult eljárás esetén szemledíjat nem kell fizetni. a szemledíj kiszabása ellen fellebbezésnek van helye. A szemlekérelem formáját és tartalmát e törvény végrehajtási rendelete tartalmazza.

  (4) A vámkezeléskor vagy utóellenõrzéskor felmerült szakértõi és más vizsgálati díjak, továbbá szemledíjak, fuvarozási, kiszállási és más költségek mértékét, kiszabásának és beszedésének módját e törvény végrehajtási rendelete határozza meg.

  (5) A vámszervezet vámlaboratóriuma által kérelemre végzett laboratóriumi vizsgálat díja az elvégzett vizsgálat költsége, amelyet a vizsgálatot kérõ a többi költségtõl elkülönítve köteles átutalni."

  " [(8) A közúti jármûvek vámzár alatt történõ nemzetközi árufuvarozásra való alkalmassági vizsgálatáért - a vizsgálat eredményétõl függetlenül - jármûvenként ötezernégyszáz forint költségtérítést kell a vizsgálatot végzõ vámhivatalnak fizetni."

  "(12) Az e törvény 45. §-a (2) bekezdésének c) pontja alapján a vámhivatal által üzemeltetett vámraktárba felvett áruk után minden megkezdett száz kilogrammonként és naponta ezer forint költségtérítést kell fizetni a raktározásért."

  "(14)] (6) A vámhatóság által üzemeltetett vámraktárban raktározott áruk raktározásáért [fizetendõ] költségtérítést kell fizetni, mértékét [- a (12) bekezdésben foglalt eset kivételével -] e törvény végrehajtási rendelete határozza meg.

  [(15)] (7) A költségtérítés alkalmazása szempontjából a vámhatóság által beraktározott és soron kívül értékesített, gyorsan romló árukat legalább egy napon keresztül raktározottnak kell tekinteni. Ha az ilyen áru értéke nem éri el az esedékes költségtérítés összegét, a költségtérítés és az áruérték közötti különbözetet nem kell megfizetni.

  [(16)] (8) Mentesek a költségtérítés fizetési kötelezettsége alól a kizárólag a vámhatóság által üzemeltetett raktárban raktározott alábbi áruk/vámáruk:

  a) az államnak ellenszolgáltatás nélkül felajánlott és elfogadott áruk/vámáruk a felajánlás napjától;

  b) a lefoglalt áruk/vámáruk;

  c) a lefoglalt, de az elkobzás mellõzésével kiadni rendelt áruk/vámáruk a kiadást elrendelõ jogerõs határozat kézbesítését követõ 15 napig, illetve a jogerõs határozatban megállapított teljesítési határidõ elteltét követõ napig;

  d) a talált és elhagyott vámáruk addig a napig, ameddig azok tulajdonjogát nem igazolják;

  e) a nem kereskedelmi forgalomban behozott vámáruk a beraktározás napjától számított tizenötödik napig, illetve, ha a kért vámeljáráshoz engedély szükséges - és az engedély iránti kérelmet legkésõbb a belépést követõ két munkanapon belül benyújtották -, az engedély vagy annak elutasítása keltétõl számított nyolcadik napig.

  [(17)] (9) Az egyszerûsített eljárások során felmerült költségek megtérítésére az e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott mértékû költségtérítést kell fizetni.

  (10) Az ideiglenesen megnyitott határátkelõhelyen, valamint az állandó jelleggel megnyitott határátkelõhelyeken a nyitvatartási idõ meghosszabbításával végzett vámszolgálatért fizetendõ díj mértékét - a tényleges költségek figyelembevételével - a pénzügyminiszter a belügyminiszterrel egyetértésben állapítja meg.

  [(18)] (11) A kötelezõ felvilágosítás kiadása ingyenes, a kérelmezõnek azonban meg kell térítenie a vámhatóság részére a kiadással kapcsolatos költségeit, így különösen a laboratóriumi vizsgálattal, az árura vonatkozó szakértõi véleménnyel és az áruminta visszaküldésével kapcsolatos igazoltan felmerült költségeket.""

  Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a hatályba léptetéssel kapcsolatos rendelkezéseket (96. § (2) bek.) is szükséges módosítani. Figyelembe kell venni azt is, hogy a 2000. évi költségvetési törvény a Vámtv. 144. §-ában foglalt egyes szemledíjak, költségtérítések mértékét 2000. február 15-tõl módosította.

  Indokolás: Lásd a T/2061/33. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatj

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 111. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 75. § (1) bekezdésében a Vámtv. 145. § (7) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 112. /A Vámtv. 145. §-ának (1), (3) és (6)-(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(7) Ha az ügy érdemi eldöntéséhez külföldi vámhatóság megkeresése szükséges, az eljárást legfeljebb 12 hónapra fel kell függeszteni. A felfüggesztés tartama az elintézési határidõbe nem számít be."

  Indokolás: Lásd a T/2061/32. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 113. Font Sándor képviselõ a törvényjavaslat 76. §-ában a Vámtv. 146. § (1) bekezdés felvezetõ szövegének a következõ kiegészítését javasolja:
 114. "76. § A Vámtv. 146. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "146. § (1) A vámigazgatási eljárás során 3 napon belül határozattal kell dönteni:""

  Indokolás: Lásd a T/2061/13. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 115. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 76. §-ában a Vámtv. 146. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 116. /A Vámtv. 146. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(2) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában az árutovábbítás, a vámraktározás, a kiviteli ellenõrzés, az ideiglenes kivitel és passzív feldolgozás, vámszabadterületi ki- és betárolás, valamint a NATO okmánnyal történõ vámkezelés esetén a vámhatóság igazolása az adott eljárásban elõírt okmányon határozatnak minõsül."

  Indokolás: Lásd a T/2061/31/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 117. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 76. §-ában a Vámtv. 146. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 118. /A Vámtv. 146. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(3) A vámigazgatási eljárás során az ügyfél részére elõírt fizetési kötelezettséget az Áe. 43. §-ának (1) bekezdése szerinti egyszerûsített vagy alakszerû határozatba kell foglalni."

  Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben vizsgálandó, hogy a fizetési kötelezettséget megállapító egyszerûsített határozat összhangban van-e az Áe. 43. §-ának - a határozatok alaki és tartalmi követelményeire vonatkozó - elõírásaival.

  Indokolás: Lásd a T/2061/31/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 119. Dr. Braun Márton képviselõ a törvényjavaslatot új 79. §-sal a Vámtv. 155. § (3) bekezdés b) és c) pontjával javasolja kiegészíteni:
 120. /A vámhatóság a vámeljárás során birtokába kerül/

  "b) szervezetre vonatkozó egyedileg azonosítható - valamint a természetes személyre vonatkozó egyedileg nem azonosítható, kereskedelmi forgalomnak minõsülõ - adatokat rendszeresen a Központi Statisztikai Hivatalnak és egyéb, a külkereskedelmi statisztikáért felelõs szervnek, közigazgatási és hatósági eljárás céljából, engedélyezési, kvótafigyelési, piacvédelmi és ellenõrzési céllal a Gazdasági Minisztériumnak, a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalának és az Egészségügyi Minisztériumnak, a kõolaj és kõolajtermék biztonsági készletezésével összefüggõ feladatok ellátásához a Kõolaj és Kõolajtermék Készletezõ Szövetségnek, devizahatósági feladatai ellátásához és a fizetési mérleg összeállításához a Magyar Nemzeti Banknak, agrárrendtartással összefüggõ feladatok ellátásához a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak, környezetvédelmi ellenõrzési célra a Környezetvédelmi Minisztériumnak, a szerzõi jogi törvényben a mûvek, elõadások és hangfelvételek magáncélú másolására tekintettel megállapított díjigény érvényesítésével összefüggõ feladatok ellátásához az erre nyilvántartásba vett, közös jogkezelést végzõ szervezetnek;

  c) a szervezettel/személlyel nem azonosítható áruforgalmi adatokat rendszeresen nemzetgazdasági, adó-, vám- és devizahatósági, vámpolitikai és piacvédelmi elemzési célra a Pénzügyminisztériumnak, külgazdasági, vámpolitikai és piacvédelmi elemzésre a Gazdasági Minisztériumnak és a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalának, folyó fizetési mérleg összeállításához a Magyar Nemzeti Banknak, piacvédelmi elemzési célra a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak, környezetvédelmi elemzési célra a Környezetvédelmi Minisztérium számára, nemzetközi közúti áru- és személyforgalom elemzési célra a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumnak"

  /ad át./"

  Indokolás: Lásd a T/2061/53. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Integrációs ügyek biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 121. Font Sándor képviselõ a törvényjavaslat 88. § (1) bekezdését a Vámtv. 174. § (1) bekezdés o) pontjával javasolja kiegészíteni:
 122. " 88. § (1) A Vámtv. 174. §-ának (1) bekezdése a következõ n)-o) ponttal egészül ki:

  (A vámszervezet végzi:)

  "n) a kötelezõ felvilágosítással kapcsolatos feladatok ellátását, így különösen azok kiadását, visszavonását, a kérelemhez benyújtott okmányok ellenõrzését, helyszíni vizsgálat tartását, ideértve a gyártási folyamat, termelési tevékenység ellenõrzését,

  o) a számlavezetõ a kereskedelmi és áruforgalomban résztvevõk áruforgalmának a törvényben elõírt számláit vezeti és azokról értesítést küld, kivonat formájában. A kivonat hivatalos okirat.""

  Indokolás: Lásd a T/2061/14. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 123. Font Sándor képviselõ a törvényjavaslat 88. §-át a következõ új (4) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:
 124. "(4) Az ellenõrzésre jogosult szervezet évente köteles vizsgálni azokat az eseteket, amikor az értékbevallás mellé csatolt számlákat a vámhivatal alkalmazottai a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen külföldi ellenõrzésre kiküldték és az onnan visszajött válasz az okmány eredetiségét megerõsítette. Ezekben az esetekben a gyanúsítóval szemben el kell járni és arról az érintettet - károsultat - értesíteni kell."

  Megjegyzés: A módosító javaslat jogtechnikai pontosítást igényel. Meg kell jelölni, hogy a javasolt normaszöveggel a Vámtv. mely §-a egészül ki.

  Indokolás: Lásd a T/2061/20. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 125. Font Sándor képviselõ a törvényjavaslat 94. § (1) bekezdését a Vámtv. 212. § (2) bekezdés j) pontjával javasolja kiegészíteni:
 126. "94. § (1) A Vámtv. 212. §-ának (2) bekezdésének j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és a bekezdés a következõ l) ponttal egészül ki,

  (Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, hogy rendeletben szabályozza, illetve közzétegye)

  "j) a vámszervezet által kezelt államháztartási bevételi számlák vezetési rendjét, a számlavezetõ kötelezettségeit és jogait,"

  "l) a vám elé állítás szabályait.""

  Indokolás: Lásd a T/2061/23. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 127. Font Sándor képviselõ a törvényjavaslat 94. § (1) bekezdését a Vámtv. 212. § (2) bekezdés új m) pontjával javasolja kiegészíteni:
 128. "94. § (1) A Vámtv. 212. §-ának (2) bekezdése a következõ l)-m) ponttal egészül ki,

  (Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, hogy rendeletben szabályozza, illetve közzétegye)

  "l) a vám elé állítás szabályait,

  m) az utólagos vámeljáráskor alkalmazott ellenõrzési módszereket.""

  Indokolás: Lásd a T/2061/24. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 129. Font Sándor képviselõ a törvényjavaslat 94. § (2) bekezdésében a Vámtv. 212. § (6) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 130. /A Vámtv. 212. §-a következõ (6)-(7) bekezdéssel egészül ki:/

  "(6) Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, hogy a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterrel együttes rendeletben szabályozza a nemzetközi postaforgalomra és a vasúti darabáru-szállításra vonatkozó részletes vámszabályokat. "

  Indokolás: Lásd a T/2061/21. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 131. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 96. § (7) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 132. "(7) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Vámtv. 30. §-ának (3) bekezdése, 38. §-ának (7) bekezdése, 46. §-a (3) bekezdésének második mondata, [69. §-a] az 57. §-ának (2)-(3) bekezdése, 128. §-a (3) bekezdésének b) pontja, a 132. §-ának (8)-(9) bekezdése, 137. §-ának (1) bekezdése d) pontjának 3. alpontja, 145. §-ának (4) bekezdése, 199-201. §-a, 202. §-ának (1)-(2) bekezdése, valamint 208. §-a (1) bekezdésének c) pontja."

  Indokolás: Lásd a T/2061/30/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 133. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 96. § (8) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 134. "(8) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Vámtv. 59. §-ának (2)-(3) bekezdéséb[õl]en az "és postaforgalomban" szó [hatályát veszti] helyébe a "forgalomban" szó lép."

  Indokolás: Lásd a T/2061/30/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 135. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 96. §-át új (10) bekezdéssel javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
 136. "(10) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Vámtv.-ben a "földmûvelésügyi miniszter" megjelölés helyébe "földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter", a "Földmûvelésügyi Minisztérium" megjelölés helyébe "Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium", a "Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium" megjelölés helyébe "Környezetvédelmi Minisztérium", a "Népjóléti Minisztérium" megjelölés helyébe "Szociális és Családügyi Minisztérium" lép."

  Megjegyzés: A módosító javaslatban alkalmazott "megjelölés" szó helyett a "megnevezés" szóhasználatot javasoljuk.

  Indokolás: Lásd a T/2061/30. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 137. Dr. Kerényi János, Dr. Fazekas Sándor, Font Sándor és Zsikla Gyõzõ képviselõk a törvényjavaslat 96. §-át a következõ új (10) bekezdéssel a Jöt. 69. § (15) bekezdésével javasolják kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
 138. "(10) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény 69. §-ának (15) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

  "A kizárólag szõlõbor forgalmazásával, exportálásával vagy importálásával foglalkozó személynek a jövedéki engedély megszerzéséhez 1 millió Ft jövedéki biztosítékot kell nyújtania.""

  Indokolás: Lásd a T/2061/28. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 139. Arnóth Sándor képviselõ a törvényjavaslat 96. §-át a következõ új (10) bekezdéssel a Jöt. 89. § (1) bekezdés c) pontjával javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
 140. "(10) E törvény kihirdetésével egyidejûleg a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény 89. §-a (1) bekezdésének c) pontja hatályát veszti."

  Indokolás: Lásd a T/2061/25. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 141. Tállai András képviselõ a törvényjavaslat 96. §-át a következõ új (10)-(11) bekezdéssel az Áfat. 48. § (4) bekezdésével javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
 142. "(10) Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: áfa-törvény) 48. § (4) bekezdésének aa) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /Az adóhatóság az adó-visszaigénylési kérelmet akkor teljesíti, ha

  a) az éves és a negyedéves bevallásra kötelezett adóalany esetén/

  "aa) a 28. és 29. §-ban meghatározott adómérték alá tartozó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás összesített adóalapja az adóév elejétõl, illetve - ha az adóalany év közben jelentkezik be - az adóalanyként történõ bejelentkezés idõpontjától kezdõdõen idõarányosan az adóéven belül göngyölítetten eléri vagy meghaladja a 4 millió forintot, illetve a kizárólag a 12. § c) pontja szerinti szolgáltatásnyújtást végzõ adóalany esetén a 2 millió forintot, vagy"

  (11) Az áfa-törvénynek e törvény 96. § (10) bekezdésével megállapított 48. § (4) bekezdésének aa) pontjában, az áfa-törvény 12. §-ának c) pontja szerinti szolgáltatásnyújtást végzõ adóalanyra vonatkozó rendelkezést az e törvény kihirdetésének napját magában foglaló adómegállapítási idõszakban lehet elõször figyelembe venni."

  Megjegyzés: A módosító javaslatban jelzett törvény rövidítése a jogszabályszerkesztésrõl szóló 700l/1988. (IK 11.) IM irányelv melléklete szerint "Áfat.".

  Indokolás: Lásd a T/2061/27. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 143. Tállai András képviselõ a törvényjavaslat 96. §-át a következõ új (10)-(11) bekezdéssel az Áfat. 71. § (8)-(9) bekezdésével javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):

"(10) Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: áfa-törvény) 71. §-ának (8)-(9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

"(8) Az adóhatóság felhatalmazást kap arra, hogy az e törvény rendelkezései alapján le nem vonható, az a) pontban felsorolt tevékenységek érdekében felmerült kiadásokra (ide nem értve a személygépkocsit, és az annak üzemeltetéséhez használt üzemanyagot) jutó elõzetesen felszámított adó visszatérítését indokolt kérelemre saját hatáskörben, méltányosságból engedélyezze olyan társadalmi szervezet, egyház, az egyház önálló képviselettel rendelkezõ hitéleti tevékenységet végzõ szervezeti egysége, valamint az egyház vallásos célra létesülõ önálló szervezete (ide nem értve az egyházi fenntartású közcélú intézményt) és alapítvány részére, mely az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

a) magánszemélyek széles körét érintõ szociális, egészségügyi, nevelési, oktatási, kulturális, hitéleti, környezetvédelmi, terület- és településfejlesztési feladatok ellátását szolgálja, és az adóvisszatérítés iránti kérelem benyújtásának évét megelõzõen legalább egy évvel korábban ilyen tevékenységet folytató szervezetként nyilvántartásba vették,

b) sem alapszabálya, illetõleg a szervezetet létrehozó más szabályzat, okirat alapján, sem pedig ténylegesen nem törekszik nyereség elérésére, az ennek ellenére esetleg keletkezõ nyereséget nem osztja fel, hanem azt az a) pont szerinti tevékenység fenntartására, javítására, bõvítésére fordítja, valamint

c) vezetõje, igazgatást ellátó, valamint az igazgatásban közremûködõ személyek részére pénzbeni vagy természtbeni ellenszolgáltatást (ideértve a költségtérítést is) nem nyújt, és ezek a személyek, valamint hozzátartozóik sem közvetlenül, sem közvetetten nem élveznek elõnyt a szervezet mûködésébõl. E pont alkalmazásában nem minõsül ellenszolgáltatásnak a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklete szerinti adómentes bevétel.

(9) A (8) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel nem vonatkozik arra az esetre, ha a visszatérítés iránti kérelmet szociális vagy egészségügyi feladatot ellátó, kiemelkedõen közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett alapítvány, társadalmi szervezet nyújtja be.

(11) Az áfa-törvénynek e törvény 96. §-ának (10) bekezdésével megállapított 71. §-ának (8)-(9) bekezdésében foglalt rendelkezéseket e törvény kihirdetését követõ beszerzések elõzetesen felszámított általános forgalmi adójának visszatérítése esetén kell elõször alkalmazni, ha a kérelmezõ a számla szerinti teljesítés idõpontjában megfelelt az áfa-törvény 71. §-ának (8)-(9) bekezdésében foglalt feltételeknek.""

Megjegyzés: A módosító javaslatban jelzett törvény rövidítése a jogszabályszerkesztésrõl szóló 700l/1988. (IK 11.) IM irányelv melléklete szerint "Áfat.".

Indokolás: Lásd a T/2061/26. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- a Mezõgazdasági biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 2000. március 16.

Dr. Szekeres Imre s.k.,
a Költségvetési és pénzügyi bizottság elnöke

Dr. Latorcai János s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke

Farkas Sándor s.k.,
a Mezõgazdasági bizottság elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati és rendészeti bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi- és igazságügyi bizottság elnöke

Dr. Szájer József s.k.,
az Európai Integrációs Ügyek bizottságának elnöke