T/1982/21.

Az Országgyûlés

Kulturális és sajtó
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

Európai Integrációs Ügyek
bizottságának

Ifjúsági és sport
bizottságának

Területfejlesztési bizottságának

kiegészítõ ajánlása
a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvénymódosítására benyújtott T/1982. számú törvényjavaslat
vitájához

(Együtt kezelendõ a T/1982/19. számú ajánlással)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Kulturális és sajtó bizottsága (továbbiakban: Kulturális bizottsága). - elsõ helyen kijelölt bizottságként, az Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottsága), a Környezetvédelmi bizottsága, valamint az Európai Integrációs Ügyek bizottsága megvitatta a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (Rtv.) módosítására benyújtott, T/1982. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1982/20. számú módosító javaslatot.

Az Alkotmányügyi bizottság - az Elõterjesztõ álláspontjával megegyezõen - úgy foglalt állást, hogy a jelenlévõ képviselõk kétharmadának "igen" szavazata szükséges a törvényjavaslat és az ahhoz benyújtott minden módosító javaslat (kapcsolódó módosító javaslat) elfogadásához.

A Költségvetési bizottság, az Ifjúsági bizottság, valamint a Területfejlesztési bizottság úgy foglalt állást, hogy a kapcsolódó módosító javaslatok nem érintik a feladatkörét, ezért azokat nem tárgyalta.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerûségérõl bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történõ utalást, ha az elsõ helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

I.

  1. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 2. §-át új (3) bekezdéssel - az Rtv. 2. § 19. pontját érintõen - kiegészíteni javasolja:
  2. /Értelmezõ rendelkezések

   2. § E törvény alkalmazásában:/

   "19. Közszolgálati mûsorszám: a mûsorszolgáltató vételkörzetében (országos, körzeti, helyi) élõ hallgatók, nézõk tájékozódási, kulturális, állampolgári, életviteli szükségleteit, igényeit szolgáló mûsorszám, így különösen:

   i) a természet- és környezetvédelmi, az állatvédelmi célokat szolgáló mûsorok."

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás következõ két pontjában szereplõ módosító javaslatokkal.

   Indokolás: Lásd a T/1982/20/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Kulturális biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - az Európai Integárciós Ügyek biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  3. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslatot új 13. §-al - az Rtv. 23. § (4) bekezdését érintõen - kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  4. "23. § (4) A közszolgálati mûsorszolgáltató és a közmûsor-szolgáltató különös figyelmet fordít

   f/ a természet- és környezetvédelmi továbbá az állatvédelem céljainak, feladatainak és módszereinek bemutatása."

   Indokolás: Lásd a T/1982/20/2. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):

  - a Kulturális bizottság - mint elsõ helyen kijelölt bizottság - döntése szerint a módosító javaslat a Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerû. A bizottság úgy foglalt állást, hogy a módosító javaslat nem függ össze szorosan az ajánlás 1. pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja
  - az Emberi jogi biz. támogatja
  - az Európai Integárciós Ügyek biz. támogatja
  - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 1. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslatot új 13. §-al - az Rtv. 25. § e/ pontját érintõen - kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):

"25. § Közszolgálati mûsorszolgáltatásban és a közmûsor-szolgáltatásban csak az alábbi mûsorszámok támogathatók:

e/ a természet- és környezetvédelmi, állatvédelmi célú mûsorszámok."

Indokolás: Lásd a T/1982/20/3. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):

- a Kulturális bizottság - mint elsõ helyen kijelölt bizottság - döntése szerint a módosító javaslat a Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerû. A bizottság úgy foglalt állást, hogy a módosító javaslat nem függ össze szorosan az ajánlás 1. pontjában szereplõ módosító javaslattal.

 

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
- az Európai Integárciós Ügyek biz. támogatja
- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

II.

Az Alkotmányügyi bizottság a T/1982/19. sz. ajánlás 8. pontjában foglalt módosító javaslatot megtárgyalta, és azt támogatja. A Bizottság ezzel összefüggõen megváltoztatta a T/1982/19. sz. ajánlás 9. pontjában foglalt módosító javaslathoz tett korábbi álláspontját, és azt nem támogatja.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 2000. június 7.

Sasvári Szilárd s.k.,
a Kulturális bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Dr. Szekeres Imre s.k.,
a Költségvetési bizottság elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi bizottság elnöke

Dr. Illés Zoltán s.k.,
Környezetvédelmi bizottság elnöke

Dr. Szájer József s.k.,
az Európai Integrációs Ügyek bizottságának elnöke

Szabó Imre s.k.,
az Ifjúsági bizottság elnöke

Balsay István s.k.,
a Területfejlesztési bizottság elnöke