H/1926/4.

Az Országgyûlés

Honvédelmi
bizottságának

Külügyi
bizottságának

a j á n l á s a
a délszláv helyzet stabilizálása érdekében az SFOR erõket felváltó erõk tevékenységének elõsegítésérõl és ebben a magyar mûszaki kontingens részvételérõl szóló 18/1998. (III.6.) OGY határozat módosításáról
szóló H/1926. sz. határozati javaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Honvédelmi bizottsága - mint elsõ helyen kijelölt bizottság -, valamint Külügyi bizottsága, megvitatta a délszláv helyzet stabilizálása érdekében az SFOR erõket felváltó erõk tevékenységének elõsegítésérõl és ebben a magyar mûszaki kontingens részvételérõl szóló 18/1998. (III.6.) OGY határozat módosításáról szóló, H/1926. számon beterjesztett határozati javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott H/1926/1. számú módosító javaslatot.

Megjegyzés: A határozati javaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a határozati javaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a határozati javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló határozati javaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény határozati javaslattal nem érintett -ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerûségérõl bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történõ utalást, ha az elsõ helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. (3) bekezdésében foglaltakkal..

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Juhász Ferenc és Molnár Gyula képviselõk a határozati javaslatot új ponttal kiegészíteni javasolják:

"A délszláv helyzet stabilizálása érdekében az SFOR erõket felváltó erõk tevékenységének elõsegítésérõl és ebben a magyar mûszaki kontingens részvételérõl szóló 18/1998. (III. 6.) OGY határozat 1. és 3. és 5. pontjai helyébe az alábbi új rendelkezések lépnek:

[Az Országgyûlés]

"5. felhívja a Kormányt, hogy az illetékes NATO szervekkel együtt tekintse át a magyar önálló mûszaki zászlóalj SFOR keretében folyó tevékenységét. Vizsgálja meg, hogy fennállnak-e azok a politikai, humanitárius okok, amelynek alapján az Országgyûlés hozájárult az alegység kiküldéséhez. Amennyiben a kiküldés eredeti indokai megszûntek és az SFOR keretében történõ külföldi szolgálat a továbbiakban már nem indokolt, 2000. május 31-ig tájékoztassa az Országgyûlést és tegye meg a szükséges intézkedéseket.""

Indokolás: Lásd a H/1926/1. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Honvédelmi biz. támogatja

- a Külügyi biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. december 8.

Lányi Zsolt s.k.,
a Honvédelmi bizottság elnöke

Dr. Szent-Iványi István s.k.,
a Külügyi bizottság elnöke