T/1858/6. szám

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

a j á n l á s a

a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény módosítására beadott T/1858. számú törvényjavaslat

r é s z l e t e s

vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként valamint az Önkormányzati és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság) megvitatta a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.), valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) módosítására beadott, T/1858. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1858/3-5. számú módosító javaslatokat.

A törvényjavaslat elfogadásához az Alkotmány 28/B. § (2), illetve 71. § (3) bekezdése rendelkezésére tekintettel a jelenlévõ országgyûlési képviselõk kétharmadának igen szavazata szükséges.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

Összefüggés: A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Dr. Fenyvessy Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 3. §-ában a Ve. 118/A. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  2. /3. § A Ve. a következõ 118/A. §-sal egészül ki:/

   "118/A. § (1) Ha az aláírásgyûjtést az országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek általános választásának napját megelõzõ [41.] 58. napig nem fejezik be, az addig összegyûjtött aláírásokat tartalmazó aláírásgyûjtõ íveket legkésõbb a választás napját megelõzõ [40.] 57. napig át kell adni az Országos Választási Bizottságnak. Az aláírásgyûjtés az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény 3. §-ának (2) bekezdésében meghatározott idõtartam alatt szünetel.

   (2) A választás napját követõ [41.] 58. napon az Országos Választási Iroda vezetõje új hitelesítési záradékkal látja el az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát. Az aláírásgyûjtést kizárólag az új hitelesítési záradékkal ellátott aláírásgyûjtõ ív másolatával lehet folytatni az Alkotmány 28/E. §-ában megállapított határidõ lejártáig. A szünetelés idõtartama a határidõbe nem számít be."

   Indokolás: Lásd a T/1858/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  3. Dr. Wiener György képviselõ a törvényjavaslat 7. §-ában a Ve. 146. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  4. /7. § A Ve. 146. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:/

   "(2) A képviselõ-testület, illetõleg a közgyûlés [népszavazás elrendelésével kapcsolatos döntése] népszavazást elrendelõ, valamint kötelezõen elrendelendõ népszavazás elrendelését elutasító határozata ellen a határozat közzétételétõl számított nyolc napon belül a helyi bírósághoz (Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz), illetõleg a megyei bírósághoz lehet kifogást benyújtani."

   Indokolás: Lásd a T/1858/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  5. Dr. Wiener György képviselõ a törvényjavaslat 12. §-ában az Nsztv. 15. §-ának a következõ módosítását javasolja:

/12. § Az Nsztv. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

"15. § A népszavazás idõpontját a köztársasági elnök a [népszavazás elrendelésérõl szóló határozat közzétételét] jogorvoslati határidõ eredménytelen elteltét - jogorvoslat esetén [az] annak elbírálását - követõ 15 napon belül tûzi ki."

Indokolás: Lásd a T/1858/4. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 2000. február 2.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi
bizottságának elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati
bizottságának elnöke