T/1849/38.

Az Országgyûlés

Egészségügyi és szociális
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

m á s o d i k k i e g é s z í t õ a j á n l á s a
az önálló orvosi tevékenységérõl szóló T/1849. számú törvényjavaslathoz
(Együtt kezelendõ T/1849/23. számú ajánlással és a T/1849/36. számú kiegészítõ ajánlással)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés az Egészségügyi és szociális bizottsága (továbbiakban: Egészségügyi bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként, valamint az Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) megvitatta az önálló orvosi tevékenységérõl szóló, T/1849. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1849/37. számú bizottsági módosító javaslatot.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.

    1. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés felvételét javasolja:

"(2) [A mûködtetési jog jogosultja a mûködtetési jog alapján nyújtott önálló orvosi tevékenységet - ha jogszabály másként nem rendelkezik - csak személyesen folytathat.] A mûködtetési jog jogosultja önálló orvosi tevékenységet - akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve - csak személyesen folytathat."

Indokolás: Lásd a T/1849/37. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. december 14.

Dr. Kökény Mihály s.k.,
az Egészségügyi bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke