T/1849/36. szám

Az Országgyûlés

Egészségügyi és szociális
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

kiegészítõ ajánlása
az önálló orvosi tevékenységérõl szóló T/1849. számú törvényjavaslathoz
(Együtt kezelendõ T/1849/23. számú ajánlással)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés az Egészségügyi és szociális bizottsága (továbbiakban: Egészségügyi bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként, az Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), a Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság), az Önkormányzati és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság) megvitatta az önálló orvosi tevékenységérõl szóló, T/1849. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1849/24-35. számú kapcsolódó módosító javaslatokat.

Dr. Horváth Zsolt, dr. Hegedûs Mihály és dr. Csáky András képviselõk a T/1849/28. és a /29. sz. módosító javaslatukat visszavonták.

Az Alkotmányügyi bizottság állásfoglalása szerint 2/3-os többséget igényel a T/1849/23. sz. ajánlás 39. pontjában szereplõ - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. (4) bekezdését érintõ - módosító javaslat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett -ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerûségérõl bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történõ utalást, ha az elsõ helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Erkel Tibor képviselõ - kapcsolódva dr. Horváth Zsolt, dr. Hegedûs Mihály és dr. Csáky András képviselõk T/1849/11/1. számú módosító indítványához (T/1849/23. számú ajánlás 9. pontja) - a törvényjavaslat 1. (2) bekezdése c/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  2. /(2) E törvény alkalmazásában/

   "c) mûködtetési jog: az a) pont szerinti orvos [által] meghatározott ellátási területre vonatkozó, önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító, személyre szóló, át nem ruházható engedélye, melynek kiadására a Magyar Orvosi Kamara jogosult."

   Indokolás: Lásd a T/1849/24. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  3. Dr. Horváth Zsolt, dr. Hegedûs Mihály és dr. Csáky András képviselõk - kapcsolódva T/1849/17. számú módosító indítványukhoz (T/1849/23. számú ajánlás 17. pontja) - a törvényjavaslat 2. (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  4. "(2) A mûködtetési jog jogosultja a mûködtetési jog alapján nyújtott önálló orvosi tevékenységet - [ha jogszabály másként nem rendelkezik -] kivételesen indokolt esetben jogszabályban meghatározott kivételekkel - csak személyesen folytathat."

   Indokolás: Lásd a T/1849/26. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  5. Dr. Horváth Zsolt, dr. Hegedûs Mihály és dr. Csáky András képviselõk - kapcsolódva T/1849/9/1. számú módosító indítványukhoz (T/1849/23. számú ajánlás 19. pontja) - a törvényjavaslat 2. -át új (3)-(4) bekezdéssel kiegészíteni javasolják:
  6. "(3) A mûködtetési jog átruházható és örökölhetõ vagyoni értékû jog. Amennyiben az örökös nem felel meg a mûködtetési jog engedélyezéséhez szükséges külön jogszabályban elõírt feltételeknek köteles a mûködtetési jogot az örökség megnyíltától számított hat hónapon belül ingyenesen vagy visszterhesen elidegeníteni. Ha az örökös az elidegenítési kötelezettségének nem tesz eleget a mûködtetési jog megszûnik.

   (4) A mûködtetési jog bérbe, haszonbérbe nem adható."

   Indokolás: Lásd a T/1849/27. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  7. Dr. Csáky András képviselõ - kapcsolódva dr. Kökény Mihály, dr. Schvarcz Tibor, dr. Házas József és dr. Vojnik Mária képviselõk T/1849/13. számú módosító indítványához (T/1849/23. számú ajánlás 24. pontja) - a törvényjavaslat 4. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  8. "4. (1) Ez a törvény [2000. január 1.] a kihirdetését követõ második hónap 15. napján lép hatályba."

   Indokolás: Lásd a T/1849/31. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  9. Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 4. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezést javasolja:
  10. "(2) [Az e törvény hatályba lépése napján háziorvosi tevékenységet végzõ orvos - amennyiben a külön jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel és jogszabály másként nem rendelkezik - e törvény hatálybalépésétõl számított egy évig jogosult a mûködtetési jog gyakorlására. E határidõ lejártát követõen a mûködtetési jog megszerzésére, visszavonására külön jogszabály rendelkezései az irányadóak.] Az e törvény kihirdetését megelõzõ napon háziorvosi tevékenységet végzõ orvos, ide értve a munkavégzésben akadályozott háziorvost is - amennyiben a külön jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel és jogszabály másként nem rendelkezik - e törvény hatálybalépésétõl jogosult a mûködtetési jog gyakorlására. Nem jogosult a mûködtetési jogra az az orvos, aki háziorvosi tevékenységet kizárólag helyettesítés keretében végez. Az e bekezdés alapján mûködtetési jogot szerzõ háziorvos mûködtetési jogának elidegenítéséhez elõzetesen be kell szerezni a mûködtetési jogot engedélyezõ hatósági határozatot."

   Indokolás: Lásd a T/1849/34. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  11. Dr. Horváth Zsolt, dr. Hegedûs Mihály és dr. Csáky András képviselõk - kapcsolódva T/1849/10. számú módosító indítványához (T/1849/23. számú ajánlás 29. pontja) - a törvényjavaslat 4. (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  12. A T/1849/28. sz. módosító indítvány az Egészségügyi bizottság 1999. december 8-i ülésén VISSZAVONVA!

  13. Dr. Csáky András képviselõ - kapcsolódva dr. Horváth Zsolt, dr. Hegedûs Mihály és dr. Csáky András képviselõk T/1849/10. számú módosító indítványához (T/1849/23. számú ajánlás 29. pontja) - a törvényjavaslat 4. (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  14. "(2) Az e törvény hatályba [lépése napján] kihirdetését megelõzõ napon háziorvosi tevékenységet végzõ orvos - amennyiben a külön jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel és jogszabály másként nem rendelkezik - e törvény hatálybalépésétõl [számított egy évig] jogosult a mûködtetési jog gyakorlására. [E határidõ lejártát követõen a mûködtetési jog megszerzésére, visszavonására külön jogszabály rendelkezései az irányadóak.]"

   Indokolás: Lásd a T/1849/32. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - az Önkormányzati biz.egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  15. Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 4. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezést javasolja:
  16. "(3) [E törvény hatályba lépése napján megszerzett mûködtetési jog illetékmentes.] Az e törvény erejénél fogva megszerzett mûködtetési jog illetékmentes. E rendelkezés nem vonatkozik a mûködtetési jog további ingyenes, illetve ellenérték fejében történõ megszerzésére."

   Indokolás: Lásd a T/1849/35. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  17. Dr. Horváth Zsolt, dr. Hegedûs Mihály és dr. Csáky András képviselõk - kapcsolódva dr. Bartha László képviselõ T/1849/4. számú módosító indítványához (T/1849/23. számú ajánlás 21. pontja) - a törvényjavaslat 4. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés felvételét javasolják:
  18. A T/1849/29. sz. módosító indítvány az Egészségügyi bizottság 1999. december 8-i ülésén VISSZAVONVA!

  19. Dr. Gyimesi József és dr. Rubovszky György képviselõk - kapcsolódva dr. Horváth Zsolt, dr. Hegedûs Mihály és dr. Csáky András képviselõk T/1849/11/2. számú módosító indítványához (T/1849/23. számú ajánlás 33. pontja) - a törvényjavaslat 4. -át új (4) bekezdéssel kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  20. "(4) A területi ellátási kötelezettséggel mûködõ háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ellátás biztosítására szolgáló vagyont a tulajdonos önkormányzat az e törvény alapján mûködtetési jogot szerzõ háziorvosnak kérelmére ingyenes használatába adhatja. A felek megállapodása esetén a vagyont a tulajdonos önkormányzat a mûködtetési jogot szerzõ háziorvosnak eladhatja."

   Indokolás: Lásd a T/1849/25. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  21. Dr. Vojnik Mária és dr. Kökény Mihály képviselõk - kapcsolódva dr. Horváth Zsolt, dr. Hegedûs Mihály és dr. Csáky András képviselõk T/1849/10. számú módosító indítványához (T/1849/23. számú ajánlás 32. pontja) - a törvényjavaslat 4. -át új (4) bekezdéssel kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  22. "(4) Amennyiben a (2) bekezdés szerint megszerzett mûködtetési jog gyakorlására jogosult ezt a jogát az alapellátási rezidensképzésben résztvevõ számára értékesíti a megszerzett joghoz - külön jogszabályban meghatározott - kedvezménnyel juthat hozzá. Az így megszerzett jog az új mûködtetõ számára illetékmentes."

   Indokolás: Lásd a T/1849/33. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  23. Dr. Horváth Zsolt, dr. Hegedûs Mihály és dr. Csáky András képviselõk - kapcsolódva T/1849/8. számú módosító indítványukhoz (T/1849/23. számú ajánlás 39. pontja) - a törvényjavaslat 4. (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

"(5) Felhatalmazást kap

a) a Kormány, hogy a mûködtetési jog megszerzésének és visszavonásának feltételeit és eseteit, az engedély kiadására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ szervet, valamint a mûködtetési jog átengedésére, a mûködtetési jog átadására vonatkozó szabályokat;

b) az egészségügyi miniszter, hogy a mûködtetési jog gyakorlásának és ellenõrzésének részletes szakmai szabályait, továbbá a helyettesítésre, a tevékenység végzéséhez szükséges szakképesítésre és az alkalmassági vizsgálatra vonatkozó szabályokat

rendeletben [szabályozza] meghatározza."

Indokolás: Lásd a T/1849/30. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. december 9.

Dr. Kökény Mihály s.k.,
az Egészségügyi bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Dr. Szekeres Imre s.k.,
a Költségvetési bizottság elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati bizottság elnöke

  1. Dr. Horváth Zsolt, dr. Hegedûs Mihály és dr. Csáky András képviselõk - kapcsolódva T/1849/10. számú módosító indítványához (T/1849/23. számú ajánlás 29. pontja) - a törvényjavaslat 4. (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  2. A T/1849/28. sz. módosító indítvány az Egészségügyi bizottság 1999. december 8-i ülésén VISSZAVONVA!

   "(2) Az e törvény hatályba [lépése napján] lépését megelõzõ napon háziorvosi tevékenységet végzõ orvos, ide értve a munkavégzésben akadályozott háziorvost is - amennyiben a külön jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel és jogszabály másként nem rendelkezik - e törvény hatálybalépésétõl számított egy évig jogosult a mûködtetési jog gyakorlására. Nem jogosult a mûködtetési jogra az az orvos aki háziorvosi tevékenységet kizárólag helyettesítés keretében végez. Az e bekezdés alapján mûködtetési jogot szerzõ háziorvos mûködtetési jogának elidegenítéséhez elõzetesen be kell szerezni a mûködtetési jogot engedélyezõ hatósági határozatot. [E] A határidõ lejártát követõen, illetve az elidegenítés esetén a mûködtetési jog megszerzésére, visszavonására külön jogszabály rendelkezései az irányadóak."

   Indokolás: Lásd a T/1849/28. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz.

   - az Alkotmányügyi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje

  3. Dr. Horváth Zsolt, dr. Hegedûs Mihály és dr. Csáky András képviselõk - kapcsolódva dr. Bartha László képviselõ T/1849/4. számú módosító indítványához (T/1849/23. számú ajánlás 21. pontja) - a törvényjavaslat 4. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés felvételét javasolják:

A T/1849/29. sz. módosító indítvány az Egészségügyi bizottság 1999. december 8-i ülésén VISSZAVONVA!

"(3) [E törvény hatályba lépése napján megszerzett mûködtetési jog illetékmentes.] Az e törvény erejénél fogva megszerzett mûködtetési jog illetékmentes. E rendelkezés nem vonatkozik arra a háziorvosra aki az e törvény erejénél fogva megszerzett mûködtetési jogát egy éven belül elidegeníti, valamint a mûködtetési jog ingyenes, illetve ellenérték fejében történõ további átruházására."

Indokolás: Lásd a T/1849/29. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz.

- az Alkotmányügyi biz.

- a Költségvetési biz.

- az Önkormányzati biz.

- Az Elõterjesztõ képviselõje