T/1849/34.

Módosító javaslat

DR. ÁDER JÁNOS úrnak
az Országgyûlés elnökének

H e l y b e n

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. (1) és 102. (1) bekezdése alapján az önálló orvosi tevékenységrõl szóló T/1849. számú törvényjavaslathoz az Egészségügyi és szociális bizottság a következõ

módosító javaslatot

terjeszti elõ:

A törvényjavaslat 4. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(2) Az e törvény kihirdetését megelõzõ napon háziorvosi tevékenységet végzõ orvos, ide értve a munkavégzésben akadályozott háziorvost is - amennyiben a külön jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel és jogszabály másként nem rendelkezik - e törvény hatálybalépésétõl jogosult a mûködtetési jog gyakorlására. Nem jogosult a mûködtetési jogra az az orvos, aki háziorvosi tevékenységet kizárólag helyettesítés keretében végez. Az e bekezdés alapján mûködtetési jogot szerzõ háziorvos mûködtetési jogának elidegenítéséhez elõzetesen be kell szerezni a mûködtetési jogot engedélyezõ hatósági határozatot."

I n d o k o l á s

Az egészségügyi ellátás folyamatosságának és biztonságosságának fenn-tartását szolgálja ez a módosító javaslat.

Budapest, 1999. december 8.

Dr. Kökény Mihály
elnök