T/1849/23.

Az Országgyûlés

Egészségügyi és szociális
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

a j á n l á s a

az önálló orvosi tevékenységérõl szóló T/1849. számú törvényjavaslat

r é s z l e t e s

vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés az Egészségügyi és szociális bizottsága (továbbiakban: Egészségügyi bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként, az Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), a Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság), az Önkormányzati és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság) megvitatta az önálló orvosi tevékenységérõl szóló, T/1849. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1849/4-22. számú módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett -ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerûségérõl bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történõ utalást, ha az elsõ helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Béki Gabriella, dr. Wekler Ferenc, Bauer Tamás képviselõk a törvényjavaslat címe helyébe a következõ rendelkezés felvételét javasolják:
  2. "[az önálló orvosi tevékenységrõl] az egészségügyi alap- és járóbeteg szakellátás privatizációjáról"

   T/1849/18.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 3., 4., 12., 15., 22. és a 35. pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1849/18/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Költségvetési biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  3. Béki Gabriella, dr. Wekler Ferenc, Bauer Tamás képviselõk a törvényjavaslat preambulumának a következõ módosítását javasolják:
  4. "Az Országgyûlés [felismerve, hogy az egészségügyi reform végrehajtása, a betegségek megelõzése, felismerése és gyógyítása csak a szakmáját szeretõ orvostársadalom aktív közremûködésével valósítható meg, figyelemmel arra, hogy a gyógyítás közügy, amelyben az elsõdleges felelõsség a gyógyító orvost terheli, a munka elismerése, az orvostársadalom helyzetének, ezáltal a betegellátás színvonalának javítása érdekében] az egészségügyi ellátás hatékonyságának növelése, szereplõinek jobb együttmûködése, az orvostársadalom helyzetének javítása érdekében a következõ törvényt alkotja:"

   Indokolás: Lásd a T/1849/19. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  5. Béki Gabriella, dr. Wekler Ferenc, Bauer Tamás képviselõk a törvényjavaslat 1. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  6. "1. (1) E törvény hatálya a Magyar Köztársaság területén az egészségügyi [szolgáltatás] alap- és járóbeteg szakellátás keretében nyújtott [önálló] orvosi tevékenységre és e tevékenységet nyújtó orvosokra terjed ki."

   Indokolás: Lásd a T/1849/18/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Költségvetési biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  7. Béki Gabriella, dr. Wekler Ferenc, Bauer Tamás képviselõk a törvényjavaslat 1. (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  8. "(2) E törvény alkalmazásában

   [a) önálló orvosi tevékenység: az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a háziorvos, a területi ellátási kötelezettséggel mûködõ fogorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos) és külön törvényben meghatározott esetben a kezelõorvos által nyújtott egészségügyi ellátás;

   b) orvos: a külön jogszabály szerint vezetett alap- és mûködési nyilvántartásban szereplõ orvosi szakképesítéssel rendelkezõ személy;

   c)]  mûködtetési jog: az [a) pont szerinti] orvos által [önálló] orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedély."

   Indokolás: Lásd a T/1849/18/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Költségvetési biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  9. Dr. Bartha László képviselõ a törvényjavaslat 1. (2) bekezdése a/ pontja helyébe a következõ rendelkezés felvételét javasolja:
  10. /(2) E törvény alkalmazásában/

   "a) önálló orvosi tevékenység: az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a háziorvos, házi gyermekorvos a területi ellátási kötelezettséggel mûködõ fogorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos) és [külön törvényben meghatározott esetben a] azon kezelõorvos által nyújtott egészségügyi ellátás, aki[;]:

   a1/ az orvosok országos nyilvántartásában szerepel;

   a2/ nem áll a bíróság jogerõs határozata folytán a foglalkozástól eltiltás, az egészségügyi szervek jogerõs határozata folytán az orvosi tevékenységtõl eltiltás vagy jogerõs fegyelmi határozat alapján az orvosi tevékenységtõl, illetõleg az orvosi magángyakorlattól eltiltás fegyelmi büntetés hatálya alatt;

   a3/ magánrendelõt tart fenn vagy bérel az e célra szolgáló helyiség, valamint annak berendezése, felszerelése és azok elhelyezése megfelel a közegészségügyi és a szakmai követelményeknek, illetve egészségügyi szolgáltatóval közalkalmazotti vagy polgárjogi szerzõdés alapján jogviszonyban áll;

   a4/ a gyakorolni kívánt szakterületen szakorvosi képesítéssel (további képesítéssel) rendelkezik, feltéve, hogy a kérelem idõpontjában is e szakterületen dolgozik vagy a szakma elhagyása óta három év még nem telt el."

   T/1849/4.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 8., 10., 16., 18., 21., 23., 28. és a 31. pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1849/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  11. Dr. Horváth Zsolt, dr. Hegedûs Mihály és dr. Csáky András képviselõk a törvényjavaslat 1. (2) bekezdése a/ pontjának a következõ módosítását javasolják:
  12. /(2) E törvény alkalmazásában/

   "a) önálló orvosi tevékenység: a területi ellátási kötelezettséggel mûködõ, az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a háziorvos, a házi gyermekorvos, a [területi ellátási kötelezettséggel mûködõ] fogorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos) és külön törvényben meghatározott esetben a kezelõorvos által nyújtott egészségügyi ellátás;"

   Indokolás: Lásd a T/1849/6. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  13. Dr. Bartha László képviselõ a törvényjavaslat 1. (2) bekezdése b/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
  14. /(2) E törvény alkalmazásában/

   "b) orvos: a külön jogszabály szerint vezetett alap- és mûködési nyilvántartásban szereplõ orvosi, fogorvosi szakképesítéssel rendelkezõ személy; "

   Indokolás: Lásd a T/1849/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  15. Dr. Bartha László képviselõ a törvényjavaslat 1. (2) bekezdése c/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  16. /(2) E törvény alkalmazásában/

   "c) mûködtetési jog: az a) pont szerinti önálló [orvos által önálló] orvosi tevékenység nyújtására jogosító, a területi ellátási kötelezettéggel mûködõ alapellátást végzõ háziorvosoknak, házi gyermekorvosoknak, fogorvosoknak a területileg illetékes önkormányzat által; egyéb esetekben a területileg illetékes megyei orvosi kamara által adott engedély."

   Indokolás: Lásd a T/1849/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  17. Dr. Horváth Zsolt, dr. Hegedûs Mihály és dr. Csáky András képviselõk a törvényjavaslat 1. (2) bekezdése c/ pontjának a következõ módosítását javasolják:
  18. /(2) E törvény alkalmazásában/

   "c) mûködtetési jog: a Magyar Orvosi Kamara az a) pont szerinti orvosnak [által] meghatározott ellátási területre vonatkozó, önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélye."

   Indokolás: Lásd a T/1849/11/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  19. Dr. Bartha László képviselõ a törvényjavaslat 1. (2) bekezdését új d/ ponttal kiegészíteni javasolja:
  20. /(2) E törvény alkalmazásában/

   "d/ ellátási szint: az egészségügyi ellátásoknak az eltérõ egészségi állapotú egyének differenciált ellátását szolgáló, a munkamegosztás és a fokozatosság elvén alapuló intézményrendszerének egyes egységeit ellátási szinteknek nevezzük."

   Indokolás: Lásd a T/1849/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  21. Béki Gabriella, dr. Wekler Ferenc, Bauer Tamás képviselõk a törvényjavaslatot új 2. -sal kiegészíteni javasolják:
  22. "2. (1) A területi ellátási kötelezettséggel rendelkezõ települési önkormányzat a mûködtetési jogot térítés ellenében átadhatja.

   (2) A mûködtetési jog átadásának pénzügyi feltételeit Kormányrendelet állapítja meg.

   (3) A mûködtetési jog engedélyezési jogosultja - az önkormányzat kezdeményezésére - köteles az önkormányzattal az alapfeladatokra illetve az alapfeladatokhoz kapcsolódó egyéb feladatokra szerzõdést kötni."

   T/1849/20.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 26. pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1849/20/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Költségvetési biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  23. Béki Gabriella, dr. Wekler Ferenc, Bauer Tamás képviselõk a törvényjavaslat 2. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  24. "2. (1) Törvényben meghatározott esetben [- a 4.  (2) bekezdésében foglalt kivétellel -] az orvos az egészségügyi alap és járóbeteg szakellátás keretében végzett [önálló] orvosi tevékenységet csak a mûködtetési jogot engedélyezõ határozat jogerõre emelkedésétõl folytathat."

   Indokolás: Lásd a T/1849/18/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Költségvetési biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  25. Dr. Horváth Zsolt, dr. Hegedûs Mihály és dr. Csáky András képviselõk a törvényjavaslat 2. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  26. "2. (1) Törvényben meghatározott esetben - a [4.] 3.   (2) bekezdésében foglalt kivétellel - az orvos önálló orvosi tevékenységet csak a mûködtetési jogot engedélyezõ határozat jogerõre emelkedésétõl folytathat."

   T/1849/7/1.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 20. pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1849/7/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  27. Dr. Horváth Zsolt, dr. Hegedûs Mihály és dr. Csáky András képviselõk a törvényjavaslat 2. (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:
  28. "2. (1) Törvényben meghatározott esetben - a 4.  (2) bekezdésében foglalt kivétellel - az orvos önálló orvosi tevékenységet csak a mûködtetési jogot engedélyezõ határozat jogerõre emelkedésétõl, közalkalmazotti jogviszonyban, vagy egészségügyi vállalkozási formában folytathat."

   Indokolás: Lásd a T/1849/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Költségvetési biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje az Alkotmányügyi bizottság és a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, az Egészségügyi bizottság ülésén nem ért egyet.

  29. Béki Gabriella, dr. Wekler Ferenc, Bauer Tamás képviselõk a törvényjavaslat 2. (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  30. "(2) A mûködtetési jog jogosultja a mûködtetési jog alapján nyújtott [önálló orvosi] egészségügyi alap és járóbeteg szakellátási tevékenységet - ha jogszabály másként nem rendelkezik - [csak személyesen] közalkalmazottként, egyéni vállalkozóként, gazdasági társaság tagjaként vagy alkalmazottként folytathat."

   Indokolás: Lásd a T/1849/18/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Költségvetési biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  31. Dr. Bartha László képviselõ a törvényjavaslat 2. (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  32. "(2) A mûködtetési jog jogosultja a mûködtetési jog alapján nyújtott [önálló] orvosi tevékenységet [- ha jogszabály másként nem rendelkezik -] a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel csak személyesen folytathat."

   Indokolás: Lásd a T/1849/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  33. Dr. Horváth Zsolt, dr. Hegedûs Mihály és dr. Csáky András képviselõk a törvényjavaslat 2. (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  34. "(2) A mûködtetési jog jogosultja a mûködtetési jog alapján nyújtott [önálló] orvosi tevékenységet [- ha jogszabály másként nem rendelkezik -] jogszabályban meghatározott kivételekkel - csak személyesen folytathat."

   Indokolás: Lásd a T/1849/17. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  35. Dr. Bartha László képviselõ a törvényjavaslat 2. -át új (3) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:
  36. "(3) A mûködtetési jog jogosultja az orvosi praxis szaktevékenységének ellátásához saját felügyelete mellett orvost; orvos vagy fogorvos asszisztenst alkalmazhat, a külön jogszabályban szabályozott szakmai gyakorlatra háziorvosi rezidenst, szakorvosi szakképesítéssel nem rendelkezõ fogorvost, orvostan hallgatót, fogorvos asszisztens tanulót és ápoló tanulót foglalkoztathat."

   Indokolás: Lásd a T/1849/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  37. Dr. Horváth Zsolt, dr. Hegedûs Mihály és dr. Csáky András képviselõk a törvényjavaslat 2. -át új (3) bekezdéssel kiegészíteni javasolják:
  38. "(3) A mûködtetési jog átruházható és örökölhetõ vagyoni értékû jog."

   Indokolás: Lásd a T/1849/9/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Költségvetési biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  39. Dr. Horváth Zsolt, dr. Hegedûs Mihály és dr. Csáky András képviselõk, valamint dr. Kökény Mihály, dr. Schvarcz Tibor, dr. Házas József és dr. Vojnik Mária képviselõk a törvényjavaslat 3. -ának az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat -ainak számozása értelemszerûen változik):
  40. "3. [A mûködtetési jog típusait és a mûködtetési jog alapján végezhetõ önálló orvosi tevékenységek körét külön jogszabály tartalmazza.]"

   Indokolás: Lásd a T/1849/7/1. és a T/1849/12. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  41. Dr. Bartha László képviselõ a törvényjavaslat 3. -ának a következõ módosítását javasolja:
  42. "3. A mûködtetési jog típusait és a mûködtetési jog alapján [végezhetõ önálló orvosi tevékenységek körét] az egyes ellátási szinteken végezhetõ önálló orvosi tevékenységek körét, az ezeknek megfelelõ személyi és tárgyi feltételeket külön jogszabály tartalmazza."

   Indokolás: Lásd a T/1849/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  43. Béki Gabriella, dr. Wekler Ferenc, Bauer Tamás képviselõk a törvényjavaslat 3. -ának a következõ módosítását javasolják:
  44. "3. A mûködtetési jog típusait és a mûködtetési jog alapján végezhetõ [önálló orvosi] egészségügyi alap- és járóbeteg szakellátási tevékenységek körét külön jogszabály tartalmazza."

   Indokolás: Lásd a T/1849/18/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Költségvetési biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  45. Dr. Bartha László képviselõ, valamint Béki Gabriella, dr. Wekler Ferenc és Bauer Tamás képviselõk a törvényjavaslat 4. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  46. "4. (1) Ez a törvény 2000. [január] július 1. napján lép hatályba."

   Indokolás: Lásd a T/1849/4. és a T/1849/21. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  47. Dr. Kökény Mihály, dr. Schvarcz Tibor, dr. Házas József és dr. Vojnik Mária képviselõk a törvényjavaslat 4. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  48. "4. (1) Ez a törvény [2000.] 2001. január 1. napján lép hatályba."

   Indokolás: Lásd a T/1849/13. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  49. Dr. Kökény Mihály, dr. Schvarcz Tibor, dr. Házas József és dr. Vojnik Mária képviselõk a törvényjavaslat 4. -át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  50. "(2) A mûködtetési jog engedélyezésének, átengedésének és visszavonásának feltételeit, továbbá az érintett törvények módosításait meghatározó törvényjavaslatot a kormány 2000. március 31-ig az Országgyûléshez benyújtja."

   Indokolás: Lásd a T/1849/16. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  51. Béki Gabriella, dr. Wekler Ferenc, Bauer Tamás képviselõk a törvényjavaslat 4. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés felvételét javasolják:
  52. "(2) [Az e törvény hatályba lépése napján háziorvosi tevékenységet végzõ orvos - amennyiben a külön jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel és jogszabály másként nem rendelkezik - e törvény hatálybalépésétõl számított egy évig jogosult a mûködtetési jog gyakorlására. E határidõ lejártát követõen a mûködtetési jog megszerzésére, visszavonására külön jogszabály rendelkezései az irányadóak.] A mûködtetési jog önkormányzat általi értékesítésénél elsõbbség illeti meg a területén az értékesítéskor az adott feladatot ellátó orvost."

   Indokolás: Lásd a T/1849/20/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  53. Dr. Kökény Mihály, dr. Schvarcz Tibor, dr. Házas József és dr. Vojnik Mária képviselõk a törvényjavaslat 4. (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  54. "(2) Az e törvény hatályba lépése napján háziorvosi tevékenységet végzõ orvos - amennyiben a külön jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel - [és jogszabály másként nem rendelkezik - e törvény hatálybalépésétõl számított egy évig] jogosult a mûködtetési jog gyakorlására. [E határidõ lejártát követõen a mûködtetési jog megszerzésére, visszavonására külön jogszabály rendelkezései az irányadóak.]"

   Indokolás: Lásd a T/1849/15. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  55. Dr. Bartha László képviselõ a törvényjavaslat 4. (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  56. "(2) Az e törvény hatályba lépése napján háziorvosi tevékenységet végzõ orvos - amennyiben a külön jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel és jogszabály másként nem rendelkezik - e törvény hatálybalépésétõl [számított egy évig] jogosult a mûködtetési jog gyakorlására. [E határidõ lejártát követõen a] A mûködtetési jog megszerzésére, visszavonására külön jogszabály rendelkezései az irányadóak."

   Indokolás: Lásd a T/1849/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  57. Dr. Horváth Zsolt, dr. Hegedûs Mihály és dr. Csáky András képviselõk a törvényjavaslat 4. (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  58. "(2) Az e törvény hatályba [lépése napján] lépését megelõzõ napon háziorvosi tevékenységet végzõ orvos - amennyiben a külön jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel és jogszabály másként nem rendelkezik - e törvény hatálybalépésétõl [számított egy évig] jogosult a mûködtetési jog gyakorlására. [E határidõ lejártát követõen a mûködtetési jog megszerzésére, visszavonására külön jogszabály rendelkezései az irányadóak.]"

   Indokolás: Lásd a T/1849/10. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  59. Dr. Horváth Zsolt, dr. Hegedûs Mihály és dr. Csáky András képviselõk, valamint dr. Kökény Mihály, dr. Schvarcz Tibor, dr. Házas József és dr. Vojnik Mária képviselõk a törvényjavaslat 4. (3) bekezdésének az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  60. "[(3) E törvény hatályba lépése napján megszerzett mûködtetési jog illetékmentes.]"

   Indokolás: Lásd a T/1849/9/2. és a T/1849/14. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  61. Dr. Bartha László képviselõ a törvényjavaslat 4. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés felvételét javasolja:
  62. "(3) [E törvény hatályba lépése napján megszerzett mûködtetési jog illetékmentes.] A jelen törvény erejénél fogva megszerzett mûködtetési jog illetékmentes, ez a rendelkezés nem vonatkozik a mûködtetési jog akár ingyenes, akár ellenérték fejében történõ további átruházására."

   Indokolás: Lásd a T/1849/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  63. Dr. Horváth Zsolt, dr. Hegedûs Mihály és dr. Csáky András képviselõk a törvényjavaslat 4. (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  64. "(3) [E törvény hatályba lépése napján] A (2) bekezdés szerint megszerzett mûködtetési jog illetékmentes."

   Indokolás: Lásd a T/1849/10. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Költségvetési biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  65. Dr. Horváth Zsolt, dr. Hegedûs Mihály és dr. Csáky András képviselõk a törvényjavaslat 4. -át új (4) bekezdéssel kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  66. "(4) A területi ellátási kötelezettséggel mûködõ háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ellátási biztosítására szolgáló vagyont a tulajdonos önkormányzat az e törvény alapján mûködtetési jogot szerzõ háziorvosnak kérelmére ingyenes használatába adja. A felek megállapodása esetén a vagyont a tulajdonos önkormányzat a mûködtetési jogot szerzõ háziorvosnak eladhatja."

   Indokolás: Lásd a T/1849/11/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Költségvetési biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz.támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  67. Dr. Horváth Zsolt, dr. Hegedûs Mihály és dr. Csáky András képviselõk, valamint dr. Kökény Mihály, dr. Schvarcz Tibor, dr. Házas József és dr. Vojnik Mária képviselõk a törvényjavaslat 4. (4) bekezdésének az elhagyását javasolják:
  68. "[(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 102. -a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "d) vagyoni értékû jog: a tartós földhasználat, a földhasználat, a haszonélvezet, a használat joga - ide értve a szövetkezeti háztulajdonra vonatkozó rendelkezések szerinti használati jogokat, továbbá a külföldiek ingatlanhasználati jogát is -, a kezelõi jog és az önálló orvosi tevékenység mûködtetési jog;"]"

   Indokolás: Lásd a T/1849/9/2. és a T/1849/14. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Költségvetési biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  69. Béki Gabriella, dr. Wekler Ferenc, Bauer Tamás képviselõk a törvényjavaslat 4. (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  70. "(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 102. -a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "d) vagyoni értékû jog: a tartós földhasználat, a földhasználat, a haszonélvezet, a használat joga - ide értve a szövetkezeti háztulajdonra vonatkozó rendelkezések szerinti használati jogokat, továbbá a külföldiek ingatlanhasználati jogát is -, a kezelõi jog és az [önálló] orvosi tevékenység mûködtetési jog;""

   Indokolás: Lásd a T/1849/18/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Költségvetési biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  71. Dr. Kökény Mihály, dr. Schvarcz Tibor, dr. Házas József és dr. Vojnik Mária képviselõk a törvényjavaslat 4. (5) bekezdésének az elhagyását javasolják:
  72. "[(5) Felhatalmazást kap

   a) a Kormány, hogy a mûködtetési jog megszerzésének és visszavonásának feltételeit és eseteit;

   b) az egészségügyi miniszter, hogy a mûködtetési jog gyakorlásának és ellenõrzésének részletes szabályait

   rendeletben szabályozza.]"

   Indokolás: Lásd a T/1849/14. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  73. Béki Gabriella, dr. Wekler Ferenc, Bauer Tamás képviselõk a törvényjavaslat 4. (5) bekezdése a/ pontjának a következõ módosítását javasolják:
  74. /(5) Felhatalmazást kap/

   "a) a Kormány, hogy a mûködtetési jog megszerzésének és visszavonásának további feltételeit és eseteit;"

   /rendeletben szabályozza./

   Indokolás: Lásd a T/1849/22. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  75. Dr. Horváth Zsolt, dr. Hegedûs Mihály és dr. Csáky András képviselõk a törvényjavaslat 4. (5) bekezdése b/ pontjának a következõ módosítását javasolják:
  76. /(5) Felhatalmazást kap/

   "b) az egészségügyi miniszter, hogy a mûködtetési jog alapján végzett tevékenység gyakorlásának és ellenõrzésének részletes szabályait "

   /rendeletben szabályozza./

   Indokolás: Lásd a T/1849/8. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  77. Dr. Horváth Zsolt, dr. Hegedûs Mihály és dr. Csáky András képviselõk a törvényjavaslat 4. -át új (6)-(10) bekezdéssel kiegészíteni javasolják:

"(6) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. -ának (4) bekezdésében az "az egészségügyi és " szövegrész helyébe az "a közösségi alapú egészségügyi ellátásról,"; 63. -ának (1) bekezdésében az "egészségügyi és" szövegrész helyébe az "a közösségi alapú egészségügyi ellátásról," szövegrész lép.

(7) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény

a/ 141. -ának (3) bekezdése az alábbi j/ ponttal egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi j/-k/ pontok jelölése k/-l/ pontokra változik:

"j/ a területi ellátási kötelezettséggel mûködõ háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ellátás megszervezése,"

b/ 152. -ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A települési önkormányzat a közösségi alapú egészségügyi ellátás körében gondoskodik:

a/ a védõnõi ellátásról és

b/ az iskola-egészségügyi ellátásról

c/ arról, hogy a települést érintõ döntései a lakosság egészségi állapotát kedvezõen befolyásolják."

c/ 152. -ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) A települési önkormányzat képviselõ-testülete megállapítja és kialakítja a közösségi alapú egészségügyi ellátás körzetetit, több településre is kiterjedõ ellátás esetén a körzet székhelyét."

(8) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Állami Népegészségüyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991. évi XI. törvény

a/ 4. -a (6) bekezdésének e/ pontjában az " , és engedélyezi ezek forgalomba hozatalát" szövegrész hatályát veszti,

b/ 6. -ának (1) bekezdése az alábbi p/ ponttal egészül ki:

"p/ megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit, több településre is kiterjedõ ellátás esetén a körzet székhelyét."

(9) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény mellékletének 19. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

"19. A közösségi alapú egészségügyi ellátás [1997. évi CLIV. törvény 152. (1) bek.]."

(10) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994. évi XXVIII. törvény 2. (1) bekezdésének fc/ pontjában a " , továbbá a háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok e munkakörben, munkajogi jogviszony keretében történõ foglalkoztatása, illetõleg a foglalkoztatásnak a munkáltató kezdeményezésére történõ megszüntetése" szövegrész hatályát veszti."

Indokolás: Lásd a T/1849/11/3. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

- az Alkotmányügyi biz. támogatja.

- a Költségvetési biz. támogatja.

- az Önkormányzati biz. támogatja.

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. december 2.

Dr. Kökény Mihály s.k.,
az Egészségügyi bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Dr. Szekeres Imre s.k.,
a Költségvetési bizottság elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati bizottság elnöke