T/1848/32. szám

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

a j á n l á s a

a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló
T/1848. számú törvényjavaslat
z á r ó
v i t á j á h o z

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló, T/1848/30. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1848/031. számú módosító javaslatot.

Megjegyzés: Az egységes javaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat az egységes javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak az egységes javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

    1. Mádi László képviselõ az egységes javaslat 4. §-át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):

"(2) A Felügyelet jogosult azoknak a személyes és egyéb adatoknak a kezelésére, amelyekre a 3. §-ban felsorolt törvények jogelõdeit felhatalmazták."

Indokolás: Lásd a T/1848/31. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. december 20.

Dr. Pokol Béla s.k.,
Alkotmány- és igazságügyi bizottságának elnöke