T/1848/29. szám

Az Országgyûlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Gazdasági bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Számvevõszéki bizottságának

kiegészítõ ajánlása
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló
T/1848. számú törvényjavaslat
v i t á j á h o z
(Együtt kezelendõ a T/1848/26. számú ajánlással!)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként, a Gazdasági bizottsága, az Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), valamint a Számvevõszéki bizottsága megvitatta a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló, T/1848. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1848 /27-28. számú kapcsolódó módosító javaslatot.

Hegedûs Mihály képviselõ a T/1848/22. sz. módosító javaslatát visszavonta.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett -ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerûségérõl bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történõ utalást, ha az elsõ helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. A Költségvetési bizottság - kapcsolódva Kósa Lajos képviselõ T/1848/7. számú módosító javaslatához (a T/1848/26. sz. ajánlás 15. pontja) - a törvényjavaslat 7. (2)-(3) bekezdéseinek a következõ módosítását javasolja:
  2. "[(2) A Felügyelet elnökét és elnökhelyettesét - a pénzügyminiszter javaslatára - a miniszterelnök nevezi ki, és menti fel. A kinevezés idõtartama hat év.

   (3) A Felügyelet elnöke és elnökhelyettese tekintetében a munkáltatói jogokat - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel -a pénzügyminiszter gyakorolja.]

   (2) A Felügyelet elnökét a miniszterelnök javaslatára az Országgyûlés választja és hívja vissza. A Felügyelet elnökhelyettesét a pénzügyminiszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel. Az elnök és elnökhelyettes kinevezésének idõtartama hat év.

   (3) A Felügyelet elnöke és elnökhelyettese tekintetében a munkáltatói jogokat - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a Kormány nevében a pénzügyminiszter gyakorolja."

   Indokolás: Lásd a T/1848/28. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  3. Mádi László, Csúcs László és Font Sándor képviselõk - kapcsolódva Kósa Lajos képviselõ T/1848/7. számú módosító javaslatához (a T/1848/26. sz. ajánlás 1. pontja) - a törvényjavaslat 7. (2)-(3) bekezdéseinek a következõ módosítását javasolja:

"[(2) A Felügyelet elnökét és elnökhelyettesét - a pénzügyminiszter javaslatára - a miniszterelnök nevezi ki, és menti fel. A kinevezés idõtartama hat év.

(3) A Felügyelet elnöke és elnökhelyettese tekintetében a munkáltatói jogokat - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel -a pénzügyminiszter gyakorolja.]

(2) A Felügyelet elnökét a miniszterelnök javaslatára az Országgyûlés választja és menti fel a megválasztott képviselõk több, mint felének szavazatával. A Felügyelet elnökhelyettesét a pénzügyminiszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel. Az elnök és elnökhelyettes kinevezésének idõtartama hat év, a megbízatásuk lejártával újraválaszthatók.

(3) A Felügyelet elnöke és elnökhelyettese tekintetében a munkáltatói jogokat - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a Kormány nevében a pénzügyminiszter gyakorolja."

Indokolás: Lásd a T/1848/27. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Számvevõszéki biz. támogatja

- Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. december 9.

Dr. Szekeres Imre s.k.,
a Költségvetési bizottság elnöke

Dr. Latorcai János s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Kósa Lajos s.k.,
a Számvevõszéki bizottság elnöke